Home » Dorpsraad Boekelo » Dorpsbudget 2016

Dorpsbudget 2016

 

 

1.    Inleiding

Zoals bekend heeft de gemeenteraad eerder besloten om per 1 januari 2012 aan alle wijken en dorpen en zgn. wijkbudget toe te wijzen. Daarover kan de Dorpsraad, rekening houdend met een aantal spelregels, zelfstandig kan beslissen. Een wijkbudget is geld voor de wijk, waarmee plannen kunnen worden uitgevoerd die de wijkbewoners belangrijk vinden. Het is de bedoeling dat door de Dorpsraad, bewonerscommissies of andere vertegenwoordigers van de bewoners van Boekelo plannen worden gemaakt over waar het geld voor gebruikt kan worden. In 2014 is (opnieuw) een bedrag van € 19.900 beschikbaar. Daarnaast beschikt Stadsdeel West nog over een budget van ca. € 50.000 voor bewonersinitiatieven/ initiatiefkracht. De besluitvorming over de besteding van deze middelen is in overleg met voorzittersoverleg wijk/dorpsraden Stadsdeel West). Dit is het derde bestedingsplan voor Boekelo. De afgelopen twee jaar hebben we hiermee ervaring kunnen op doen en al werkenderwijs een goede werkwijze kunnen ontwikkelen. Waar nodig overleggen we met het stadsdeelmanagement over de invulling.

2.    Kaders

Het bestedingsplan past binnen de volgende spelregels en kaders van het raadsbesluit van 11 april 2011:

Spelregels

 • Het initiatief is niet strijdig met de wet en gemeentelijke regelgeving
 • Het initiatief past binnen de hieronder benoemde kaders
 • Dient geen privé belang
 • Bewoners zijn opdrachtgever
 • Aantoonbaar draagvlak in de buurt, wijk of dorp
 • Haalbaarheid

 

Kaders

 • Het bevorderen van arbeidsparticipatie
 • Een schone en hele leefomgeving/ buurt / wijk / dorp
 • Het vergroten van het veiligheidsgevoel
 • Het stimuleren van wijkdiensten voor zorgafhankelijken
 • Het stimuleren van duurzaam gedrag
 • Het bevorderen van de leefbaarheid in buurt/ wijk / dorp
 • Het bevorderen van de sociale binding in buurt/ wijk/dorp

 

In Boekelo hebben we aanvullend nog enkele eigen spelregels toegevoegd:

 • Geen bijdrage achteraf voor ontstane exploitatietekorten
 • Geen budget voor buurtfeesten
 • Substantieel deel van het budget voor de financiering van incidentele voorstellen.

3.    Initiatieven en betrokkenheid

Zoals gemeld hebben we in Boekelo de afgelopen jaren via Dorpsplan+, BIA en Dorpsbudgetten 2012 en 2013 de nodige ervaring opgedaan met de honorering van door onze bewoners aangedragen initiatieven. In 2014 zullen zich ongetwijfeld nieuwe initiatieven aandienen. In Boekeloos worden bewoners opgeroepen om aanvragen in te dienen voor het verbeteren van hun leefomgeving en andere voor hen belangrijke onderwerpen. Ook het in de loop van het jaar indienen van aanvragen moet mogelijk zijn, zeker voor initiatieven waarvoor een kleine bijdrage gevraagd wordt. Indieners worden zo nodig uitgenodigd voor toelichting en overleg op hun initiatief. Van de indieners verwachten we dat zij aan tonen hoe groot het draagvlak voor hun initiatief is en dat zij bereid zijn bij de uitvoering actief te zijn. In Boekeloos en op de site van de Dorpsraad rapporteren we periodiek over de voortgang van het Dorpsbudget.

 

4.    Organisatie en Keuzemodel

Het afgelopen jaar zijn de initiatieven getoetst aan de spelregels in een zgn. BoIA (Boekelo In Actie) commissie waarin vier dorpsraadleden zitting hebben. Dit jaar wordt de commissie uitgebreid met enkele niet DR-leden. Afgesproken is dat deze commissie over aanvragen tot € 500 en passend binnen de spelregels en het budget zelfstanding beslissen. Voor de besluitvorming over aanvragen ≥ € 500 wordt een advies voor de Dorpsraad opgesteld.

5.    Concrete Initiatieven voor 2013 en belangrijke ontwikkelingen

Het “nieuwe” Dorpsbudget is grotendeels afkomstig uit bestaande budgetten t.w. BIA en middelen vanuit het stadsdeel west. We houden er rekening mee dat bepaalde aanvragen die in het verleden door Stadsdeel West werden gesubsidieerd nu als aanvraag t.l.v. het Dorpsbudget moeten worden gedaan. Voorbeelden uit de afgelopen jaren daarvan zijn bepaalde sociale activiteiten, behoefte-onderzoek mortuarium, subsidieverzoeken van de BART en oranjecomité, aanschaf AED  onderhoudscursussen voor deelnemers en kerstboom de Berke.

In 2013 spelen, mede in het kader van Dorpsplan+, in Boekelo een aantal ontwikkelingen: de opening van het nieuwe sportcomplex/MFA De Zweede, de ontwikkeling van het zgn. Bleekerijplein en de aansluiting dit plein op het dorpshart, de aanleg van een  natuurlijk speelplek op De Mans en de otnwikkeling van en plek op de Bleekerij, de entree van het nieuwe sportcomplex, het tracé van de N18, een onderzoek naar de toekomst van het gymlokaal aan de Diamantstraat e.d..

Vanuit bewoners worden verschillende initiatieven verwacht .

 

6.    Concept bestedingsplan

Op basis van het bovenstaande is een voorlopige verdeling van de gelden van  2014 opgesteld:

 • Onderhoud banken buitengebied                             €                  500
 • Gladheidsbestrijding                                                  –                500
 • Verkiezingen Dorpsraad 2014                                  –                2.180 *
 • Aansluiting Bleekerijplein op Dorpshart                    –               10.000
 • Welkomstbeuksken                                                  –                 500
 • Clean Boekelo                                                          –                 150
 • Binnenblad Boeke-loos t.b.v. verkiezingen              –                     180
 • Nieuwe initiatieven/nog te besteden                         –                6.070                   

———

€         19.900

 

 

*excl. toegezegde bijdrage € 2.000 SDW Initiatiefkracht