Verslag Dorpsraadvergadering 21 oktober 2014

Agenda was als volgt:

 1. Opening en mededelingen.
 2. Notulen van de vergadering van 16 september jl.
 3. In- en uitgaande post.
 4. Nieuws van de commissies en vertegenwoordigingen:
  • R.O.M.:
  • R.S.C.J.
  • Publiciteit
  • Ouderencommissie
  • M.F.A.
  • Stichting Mortuarium Boekelo
  • Klankbordgroep Grolsch
  • Dorpsbudget
  • Bookels Höltinks
  • Beheerscommissie Kwinkelerweg 5
  • B.A.R.T.
 5. Rondvraag en sluiting.

 

Verslag dorpsraadvergadering van 21 oktober 2014.

1.OPENING

De complete Dorpsraad (alle 13 leden aanwezig!) en negen belangstellenden, wo. Corrie Jaran (Stadsdeelmanagement-West), Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West) en Anton Brinks (politie), horen en zien om klokslag acht uur Jeroen Verhaak de oktobervergadering van de Boekelose Dorpsraad openen. Hij verwelkomt allen en heeft een aantal mededelingen: – Complimenten aan de BOV voor de organisatie van de Oude Voertuigendag, zondag jl.; – In het ziekenhuis liggen/lagen Greetje van der Valk (gewaardeerd beheerster van Kwinkelerweg 5) en Gerrit ter Horst( gevallen tijdens het bezorgen van Boeke-loos). Beiden hebben we intussen een attentie gestuurd. “Beterschap!”; – Maandag 27 oktober zal de Dorpsraad aanwezig zijn op de Motiemarkt van de Enschedese Gemeenteraad voor realiseren van het wegvak tussen Dorpshart en Bleekerijplein; – Op de novembervergadering, (18-11) zal Hans van Agteren, coördinerend wethouder voor de wijken, acte de préséance geven.

2. VERSLAG 16 SEPTEMBER 2014

Het verslag van de vergadering van 16 september jl. wordt onveranderd vastgesteld. Met dank aan Joost Brunink, waarnemend notulist. Naar aanleiding van dit verslag meldt Jan ten Elzen dat de hekken op het voetpad bij de oversteekplaats naar de Zweede beter geaccentueerd zijn. Ben Bel vraagt of de commissie R.O.M. de (on)veiligheidssituatie daar goed in de gaten houdt. Antwoord: “Uiteraard, eind dit jaar wordt de huidige situatie geëvalueerd”.

3. DE POSTLIJST

Ben ter Stal licht de lijst van in- en uitgaande post toe. Het betreft mail of brieven over zaken die vanavond op de agenda staan: In-uitritten Bleekerij, Rioollucht Past. Schneiderstraat en de bezuinigingen in de Openbare Ruimte.

4. NIEUWS UIT DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN

 

R.O.M. (Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu)

De commissie R.O.M. stelt, bij monde van haar voorzitter Kas de Vries, voor positief te reageren op de uitnodiging van de Gemeente Enschede om via een brainstorm invulling te geven aan de bezuinigingen in de Openbare Ruimte. We gaan akkoord met dit voorstel; Wat de aansluiting van de in- en uitritten van de Bleekerij op de Boekelosestraat betreft, stemmen wij in met het voorstel daarvan gelijkwaardige kruisingen te maken; Op het Rutbekerveld is de verontdieping gestart, via de Klankbordgroep voor dat project houden we e.e.a. goed in de gaten; In de Pastoor Schneiderstraat is de herkomst van de rioollucht vastgesteld, aan dit probleem wordt gewerkt. Ben Bel vraagt naar onze betrokkenheid bij de plannen voor de bouw van bungalows bij het Rutbeek . Antwoord: “R.O.M. heeft contact met de betrokken actiegroep.” Wordt vervolgd.

R.S.C.J. (Recreatie Sport Cultuur Jeugd)

De (net aangetreden) voorzitter van deze commissie, Jeanet van Offenbeek, zegt dat R.S.C.J. voorstelt niet deel te nemen aan het project “Kern met pit”, wel zullen we via Facebook bekendheid geven aan deze actie; Over de aanleg van Natuurlijk Spelen op de Bleekerij is woensdag 22 oktober een werkgroep-vergadering; Ben Schoppert doet verslag van de bespreking van 22 september jl. waar een aantal betrokkenen overlegd heeft over de Wandelpaden en het Faunafort(zie artikel elders in dit blad); Gonny ten Veen meldt dat de Bankencommissie bijeen is geweest. Er kunnen bij de Dorpsraad suggesties worden gedaan voor plekken waar wellicht een bank geplaatst zou kunnen worden; Op den duur willen we een groep(je) vrijwilligers voor het onderhoud van de banken formeren.

Publiciteit

Zie punt 5.

M.F.A. (Multi Functionele Accommodatie)

Wat de M.F.A.betreft heeft Ben ter Stal de verheugende mededeling dat de oplevering van de 2e fase rond 1 december as. zal zijn en dat het er naar uitziet dat we de januari-vergadering (2015) dus aan de Boekelosestraat kunnen houden. Intussen wordt al stevig nagedacht over de aanpak van de 3e fase, de Sporthal. Bart Stokkers vraagt naar de stand van zaken m.b.t. de verlichting van de toegangsweg naar de Zweede. Jan ten Elzen antwoordt dat er op zeer korte termijn ( één tot twee weken) een tijdelijke voorziening zal worden aangelegd.

Dorpsbudget

De commissie Dorpsbudget (Kas de Vries) is nog op zoek naar een 2e buitenlid (niet Lid van de Dorpsraad). Er worden ter vergadering enkele suggesties gedaan.

Bookels Höltinks (Platform van meeste zorgaanbieders in Boekelo e.o.)

 

Over Bookels Höltinks meldt Ben Bel dat deze groep vandaag, 21 oktober, bijeen geweest is. Het onderwerp was: THUISZORG. Met de aanstaande veranderingen in zicht (W.M.O.) baart deze zaak zorg! Via de wijkteams zal ook de Dorpsraad bij deze veranderingen worden betrokken. Om in stijl te blijven: “Wij houden de vinger aan de pols!”

Beheercommissie Kwinkelerweg 5

Jeroen Verhaak laat ons weten dat Beheercommissie Kwinkelerweg 5, met het oog op het kunnen betrekken van de M.F.A., contact op zal nemen met de Kerkrentmeesters over het per 1 januari 2015 beëindigen van onze huur (en daarmee van onderhuurders) van het voormalig kerkgebouw. De Dorpsraad gaat akkoord met die opzegging.

B.A.R.T (Boekelo Actief in Recreatie en Toerisme)

De status van B.A.R.T is die van “slapend”. We zullen op termijn met de B.O.V. overleggen over voortzetting van de B.A.R.T.-activiteiten door een andere “club”.

5. REDACTIESTATUUT.

Minder interessant voor niet-Dorpsraadleden, maar daarom niet minder noodzakelijk, is het vaststellen van het Redactiestatuut voor Boeke-loos en Boekelo.info. Er is de laatste tijd veel contact geweest over dit onderwerp zodat we vanavond de definitieve tekst zonder gedachtewisseling of aanvullingen goedkeuren. Desgevraagd zegt Ben ter Stal dat het Statuut op de site gepubliceerd zal worden.

6. RONDVRAAG EN SLUITING

Gerard Roossink: illegale vuilstort in buitengebied. Jan ten Elzen dringt er nogmaals op aan dit vooral te melden op 4 81 76 00!

Ben Bel: is budget voor Open Ouderenwerk Boekelo al bekend? Antwoord: “Nee, we weten niet per wanneer dat budget via de Dorpsraad gaat lopen.”

Fleur ter Kuile en Arend Stokkers: Bleekerijplein-ontwerp? Jeroen Verhaak zal over de stand van zaken contact opnemen met de gemeente.

Henk Post: parkeren van fietsen op trottoir tussen de overweg en De Buren is problematisch en dat terwijl er parkeergelegenheid geschapen is aan de overkant van de Beckumerstraat. Spreker zal hierover zelf gaan praten met “De Buren”.

De voorzitter sluit de vergadering om twee minuten over negen!

Ben Schoppert

 

Verslag dorpsraadvergadering 16 september 2014

Agenda was als volgt:

 1. Opening en mededelingen.
 2. Notulen van de vergadering van 15 juli jl.
 3. In- en uitgaande post.
 4. Wisseling van de Wacht: nieuwe wijkagent
  Afscheid van Dhr Peter Colijn, welkom Dhr. Anton Brinks.
 5. Nieuws van de commissies en vertegenwoordigingen:
  • R.O.M.: verkeerstellingen Beldershoekweg, Bleekerijplein, verondieping Goorseveld
  • R.S.C.J.
  • Publiciteit
  • Ouderencommissie
  • M.F.A.
  • Stichting Mortuarium Boekelo
  • Klankbordgroep Grolsch
  • Dorpsbudget
  • Bookels Höltinks
  • Beheerscommissie Kwinkelerweg 5
  • B.A.R.T.
 6. Rondvraag en sluiting.

 

Verslag dorpsraadvergadering van 16 september 2014.

1.OPENING

De septembervergadering van de Boekelose Dorpsraad wordt één minuut over acht door de voorzitter, Jeroen Verhaak, geopend. Drie leden zijn met kennisgeving afwezig, t.w. Henk Abbink, Ben Bel en Ben Schoppert. De voorzitter spreekt zijn genoegen uit over de ook nu weer hoge opkomst op de publieke tribune: 12 belangstellenden, waaronder Corrie Jaran (Stadsdeelmanagement-West), Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West) en Peter Colijn en Anton Brinks (beiden Politie).

 

2. VERSLAG 15 JULI 2014

De tekst van het verslag van de vergadering van 15 juli jl. wordt onveranderd vastgelegd.

3. DE POSTLIJST

De lijst van in- en uitgaande post wordt door Ben ter Stal kort toegelicht. A. Klacht over de aanhoudende rioollucht bij de Pastoor Schneider- en Dr. De Jongstraat, waarvoor trouwens het ‘Klachten Openbare Ruimte’- telefoonnummer (4817600) van de gemeente Enschede de directe ingang is; B. Klacht over de onduidelijke – en onveilige verkeerssituatie Bleekerij – Beckumerstraat . Aanleiding hiervoor zijn de twijfel veroorzakende “U verlaat een bouwuitrit!”- borden bij de twee toegangswegen naar de Bleekerij; C. Opmerking over het parkeren op het Schierbeekplein, om dit aan banden te leggen gaat bekeken worden hoe dat geregeld kan worden, waarbij Peter Colijn meldt dat Handhaving daar ook iets kan betekenen; D. De bevestiging van ontvangst van €3.000 subsidie voor een onderdeel van Natuurlijk Spelen via Maatschappelijke Initiatieven Overijssel en de direct hierbij behorende oproep van ‘Kern met Pit’ om buurt- en /of dorpsactiviteiten gesubsidieerd te krijgen.

 

4. WISSELING VAN DE WACHT

Hierbij wordt afscheid genomen van wijkagent Peter Colijn en wordt zijn opvolger Anton Brinks verwelkomd. Een woord van dank voor Peter door Jeroen Verhaak, waarbij de 7 jaren dat Peter hier is geweest worden ‘doorgenomen’. Wat tot de conclusie leidt dat Peter op geheel eigen wijze, die gekenmerkt wordt door een doortastende manier van optreden, waarbij het hebben van contact met de Boekeloër centraal stond, die jaren heeft ingevuld. Peter krijgt een vloeibaar cadeau als herinnering aan Bookel en wij wensen hem succes in Noord! Anton Brinks stelt zich aan de aanwezigen voor. Hij is sinds 1976 bij de politie en heeft daar in principe alle “takken van sport” meegemaakt. Met zijn bijna 40 jaren ervaring kunnen wij alle vertrouwen in deze samenwerking uitspreken.

Peter Colijn doet, als professionele afsluiting in Boekelo, de ‘misdaadcijfers’ van 2013 en 2014 tot-nu-toe uit de doeken. Daaruit kan maar één ding geconcludeerd worden, namelijk dat de situatie, een enkele uitzondering daargelaten, stabiel en veilig is.

 

5. NIEUWS UIT DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN

 

R.O.M.

De verkeerstelling (Joost Brunink) op de Beldershoekweg wordt opnieuw uitgevoerd omdat er iets fout is gegaan bij de eerdere meting. Die aan de Bellersweg en Strootmanweg zijn onlangs begonnen. Vanuit de zaal (Ten Hoopen & Markslag) wordt een vraagteken geplaatst bij de locatie van de meting aan de Bellersweg Hiervoor zal Joost Brunink contact opnemen met de verkeersdeskundigen. Over de resultaten van de tellingen en de eventueel te nemen maatregelen zal eind oktober overlegd worden. Aan de Windmolenweg vindt momenteel ook een verkeersmeting plaats. Jeroen Verhaak verwacht dat het hierbij gaat om een ‘trendmeting’ – Wat is het aantal auto’s door Boekelo? – waarvoor eerder in 2013 een ‘nulmeting’ is verricht. Om hiervan helemaal zeker te zijn zal door Joost Brunink contact worden opgenomen met de verkeersdeskundige.

Over het Bleekerijplein wordt gemeld dat op 12 september over de nieuwste ontwerptekening wordt besloten door Ter Steege. (NB.: Kort na de vergadering werd bekend dat dit plein in het voorjaar van 2015 wordt aangelegd.) Fleur ter Kuile geeft aan dat de nieuwste tekening conform een eerdere afspraak eerst ter beoordeling naar de werkgroep behoort te gaan en vervolgens naar de DR. Arend Stokkers vraagt zich af of er niet extra actie moet wordt genomen om te voorkomen dat realisatie niet meer in 2014 zal plaatsvinden en dat daarmee de aansluiting van het Bleekerijplein op de spoorwegovergang ook vertraging oploopt. Jeroen Verhaak meldt dat hij hiervoor contact heeft gehad met Patrick Welman en de projectleider bij Ter Steege.

Voor de verontdieping van het GoorseVeld is onlangs een bijeenkomst van de klankbordgroep voor dit project geweest. Van de Dorpsraad hebben Kas de Vries, Gerard Roossink en Henk Abbink hierin zitting. De verontdieping van het achterste deel van de ‘plas’, richting Haaksbergen, is al gaande. Het belangrijkste aandachtspunt is de maximale garantie voor de kwaliteit van de hiervoor gebruikte grond. Naast frequente monstername en controle is een belangrijk positief aspect dat uit de plas nog zand wordt onttrokken. Het inbrengen van verontreinigde grond heeft direct een negatieve weerslag op de kwaliteit en commerciële waarde van deze grond. De aanvoer van de grond is tevens een punt van aandacht. Vooralsnog gaat dat via de oude N18, na realisatie van de nieuwe N18 via de Bad- en Rutbekerveldweg. In de klankbordgroep houdt de Dorpsraad een vinger aan de pols voor wat betreft het aantal vervoersbewegingen!

Vervolgens is er een ingelast punt: de realisatie van een Milieustraat a/d Diamantstraat (Richard Belshof, projectleider Stadsdeelbeheer-West.) Het gaat hierbij om de plaatsing van onder­grondse afvalcontainers voor glas, kleding, kunststof en papier. De plaats waar dit in oktober gerealiseerd gaat worden is de bestaande locatie van de ondergrondse glasbak. Argumenten voor deze locatiekeuze: de bekendheid bij dorpsgenoten, weinig ondergrondse knelpunten (o.a. bekabeling) en de ondergrond is afdoende hard voor vrachtwagens. Het legen wordt gedaan op het moment dat een sensor in de afvalbak aangeeft dat deze bijna vol is. N.a.v. een opmerking van Bart Stokkers wordt nog bekeken of er wel een papiercontainer zal komen, omdat de muziekvereniging nu inkomsten heeft uit het papier ophalen. Verder zal dhr. Belshof n.a.v. een vraag van Rudy van Ulzen, nagaan of de ruimte rond de milieustraat volledig verhard kan worden. De twee aanwezige berken zouden daarbij een probleem kunnen geven. De verdere procedure is dat de buurtbewoners en de Dorpsraad middels een brief geïnformeerd gaan worden.

R.S.C.J.

Jeanet van Offenbeek meldt dat er een werkoverleg heeft plaatsgevonden gecombineerd met het ‘ervaren van een wandelpad.’ Op 22 september zal een gesprek plaatsvinden waarin (hopelijk) afspraken gemaakt zullen worden over de bewegwijzering en onderhoud van de recent aangelegde wandelpaden. Het project Natuurlijk Spelen Bleekerij is door Jeanet van Offenbeek en Gonny ten Veen geïnventariseerd. Het streven is met de hulp van vele vrijwillige handen de ‘klus’ in de eerste kwartaal van 2015 geklaard te hebben. Op 22 oktober is er een overleg over Natuurlijk spelen gepland waarbij de aanwezigheid van Jan ten Elzen gewenst is.

Publiciteit

Ben ter Stal meldt dat het redactiestatuut verspreid is ter beoordeling door de Dorpsraadleden. Commentaar op het bewuste stuk moet voor 25 september a.s. worden ingeleverd. Het is de bedoeling om de finale vaststelling in de Dorpsraadvergadering van oktober te doen.

M.F.A.

Zoals we al konden weten door de naar de Zweede fietsende voetballer(tje)s, vertelt Ben ter Stal dat het sportgedeelte in gebruik is. Afbouw van Fase 2 is gestart waarbij er overleg is geweest om tot een optimale invulling en detailafstemming van de ruimtes te komen die gebruikt gaan worden door de muziekvereniging, de Dorpsraad en de gebruikers die nu nog via de Dorpsraad ruimte huren in de Kerk en het SKE. Huidige planning is oplevering rond 1 december a.s. Dat maakt waarschijnlijk dat de eerste vergadering van de Dorpsraad in 2015 in De Zweede is. I.v.m. de huuropzegging moet hierover een besluit genomen worden in de volgende vergadering. Ondertussen is ook het overleg voor de realisatie van de volgende fase: een spelzaal, gestart.

Dorpsbudget

Er is gevolg gegeven aan het advies om de budgetcommissie te versterken met 2 externe leden. Hiervoor zijn twee kandidaten door Kas de Vries benaderd. Vanavond gaan we akkoord met de benoeming van Rudy van Ulzen als zgn. buitenlid van de adviescommissie Dorpsbudget. Van de adviesaanvragen wordt een bijdrage voor 1. de aanschaf sfeerverlichting door de BOV (€1.500), na een heroverweging; 2. de kosten voor de Sinterklaasintocht (€750) en 3. een bank voor De Zweede (€425), goedgekeurd.

 

6. RONDVRAAG EN SLUITING

Jeanet van Offenbeek geeft aan dat zij benaderd is i.v.m. de dichtgroeiende beek a/d Beckumerstraat. Bart Stokkers meldt dat dat op korte termijn aangepakt gaat worden.

Wat de gasolieopslag aangaat meldt Joost Brunink dat de door de Dorpsraad georganiseerde bijeenkomst op 26 augustus jl. met AkzoNobel weliswaar een lage opkomst had, maar dat dat werd gecompenseerd door de kritische betrokkenheid die tot veel vragen heeft geleid. De op 8 september geplande hoorzitting door de gemeente Enschede over dit onderwerp is verplaatst naar eind-oktober. Gonny ten Veen vraagt of de verschillende stukken voor de OV van de Dorpsraad eerder verstuurd kunnen worden. Daar gaat aan gewerkt worden! Corrie Jaran meldt dat het Groenteam van de Jan van Elburgstraat is voorgedragen voor de Jan Schaeffer-prijs. Jan ten Elzen zegt dat de bloembakken die bestemd waren voor het Hart van Boekelo, maar niet voldeden aan de eisen voor plaatsing in Openbare Ruimte, aan de Boekelose scholen zijn geschonken. André Boersma heeft een opmerking over de veiligheid bij het fietspad tussen Enschede naar Boekelo via Usselo door het geplaatste hek. Is een aandachtpunt voor Jan ten Elzen, evenals de verlichting bij de toegang naar De Zweede. Over datzelfde oversteekpunt meldt Fleur ter Kuile dat het aldaar aanwezige 60 km/uur bord haar bevreemdt. Is volgens Jeroen Verhaak een al eerder besproken punt dat klopt met de huidige regelgeving. Ook zegt ze dat het fietspad bij haar voor de deur (Teesinkweg) in slechte staat is. Dat wordt een aandachtpunt voor de commissie ROM.

 

Iets na half tien sluit Jeroen Verhaak de vergadering.

 

Joost A.J. Brunink