Verslag Dorpsraadvergadering 20 mei 2014

Agenda

 1. Opening door de voorzitter en mededelingen.
 2. Notulen van de vergadering van 15 april jl.
 3. In- en uitgaande post.
 4. Huishoudelijk reglement.
  Bespreking en vaststelling van voorgestelde wijzigingen.
 5. Gedragscode dorpsraad. Bespreking en vaststelling.
 6. Nieuws van de commissies en vertegenwoordigingen:
  B.A.R.T.; Beheerscommissie Kwinkelerweg 5; Bookels Höltink; Dorpsbudget; Klankbordgroep Grolsch; Stichting Vrienden van de Marcellinuskerk; M.F.A.; Ouderencommissie; Publiciteit; R.O.M.; R.S.C.J.
 7. Rondvraag en sluiting.

Verslag

1.OPENING DOOR DE VOORZITTER EN MEDEDELINGEN.

Exact om 20:00 uur laat Jeroen Verhaak, voorzitter van de Stichting Dorpsraad Boekelo, de hamer met een forse tik aangeven dat de mei-vergadering geopend is. Volgens de presentielijst is Henk Abbink niet aanwezig. 12 leden en een 10-tal belangstellenden, o.a. vertegenwoordigers van Politie, Stadsdeelbeheer-West, Stadsdeelmanagement-West en twee gemeenteraadsleden van resp. de PvdA en de SP, worden door de voorzitter welkom geheten. In de loop van de vergadering loopt het aantal mensen op “de publieke tribune” op tot 12 zodat we uiteindelijk met 24 personen zijn.

De vergadering duurde tot 22:26 uur.

2.NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 15 APRIL JL.

Deze worden ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding van hiervan zegt Ben Bel dat zijn suggestie (punt 4), over de wenselijkheid om geen privégegevens in de kandidaatsinformatie op te nemen, meer ruimte schept voor een inhoudelijker karakter van die tekst.

3.IN –EN UITGAANDE POST

Begin april kregen we een uitnodiging van de Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen voor het bijwonen van een themabijeenkomst over “Spookdorpen of Vitaal Platteland”. Bart Stokkers nam daaraan deel en doet verslag: ”Interessant, geen nieuwe inzichten, subsidietraject problematisch”. De brief van F. ter Kuile-Van Heek over “Plaatsing beeldengroep vijver Bleekerijplein” zal beantwoord worden (We vragen om een zgn. mock-up, een precieze visualisatie. De aanvraagster van een “verkeerspoppetje” voor de Topaasstraat zullen we (gemotiveerd) laten weten dat we haar aanvraag niet honoreren. Andere ingekomen stukken worden bij de diverse commissies (punt 6) besproken.

4.HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Dit moet “bij de tijd worden gebracht”, vandaar dat er vanavond een aantal wijzigingen wordt voorgesteld. E.e.a. wordt artikelsgewijs besproken. Gemaakte opmerkingen: Art.5.3 (Verkiezingscommissie) Draaiboek zal in aanloop naar de verkiezingen 2018, aan de hand van Evaluatie 2014, bijgesteld worden; Art. 7 (Procedures Verslag en Nieuws Dorpsraad) We spreken in het vervolg niet meer van “Notulen” maar van “Verslag”; Art.8 (Redactiestatuut) Dit Statuut komt in de juni-vergadering aan de orde; Art.10 (Wijziging Huishoudelijk reglement) Geschrapt wordt: “het dagelijks bestuur”.

5.GEDRAGSCODE DORPSRAAD

Ook het volgende agendapunt gaat over een interne regeling en wel de “Gedragscode leden Stichting Dorpsraad Boekelo”. Na enkele inleidende woorden van Jeroen Verhaak (“Er is bij de andere Enschedese wijkraden belangstelling voor deze Gedragscode.”) en Kas de Vries (samensteller) wordt de tekst per artikel besproken. Er wordt uitgebreid gesproken over het kernbegrip “Dienstbaarheid”. Onder dit kopje staat: ”Het handelen van een dorpsraadlid is altijd en volledig gericht op het belang van het dorp en op de organisaties en burgers die daar onderdeel van uitmaken.”

Uiteindelijk wordt de voorgestelde tekst ongewijzigd aangenomen!

6.NIEUWS VAN DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN

Een aantal dorpsraadleden doet verslag.

Bookels Höltink (Ben Bel): in de bijeenkomst van 1 juli as. zal er met name aandacht zijn voor de gevolgen van de Participatiewet;

Klankbordgroep Grolsch (Ben Bel): de door het bedrijf verspreide waarschuwingen voor mogelijke storende geuroverlast zullen in het vervolg aan alle dorpsraadleden worden doorgegeven;

Stichting Vrienden Marcellinuskerk (Ben Bel): spreker licht oorzaak van het afblazen van de inrichting van een Mortuarium in het Marcellinuscomplex toe. [Parochiebestuur kwam op laatste moment met nieuwe voorwaarden.] In het vervolg zal Ben Bel ons op de hoogte houden van het reilen en zeilen van de Stichting Mortuarium;

M.F.A. (Ben ter Stal): Volgens de huidige planning zal BSC-Unisson in juli gaan verhuizen naar het nieuwe sportpark. Het hoogste punt van de bouw wordt binnenkort bereikt. Mogelijk wordt er binnenkort een BouwplaatsBezoekersDag georganiseerd. Rond 1 juli zal er zekerheid zijn over de voortgang van de vergunningverlening en bouw van fase 2. Wanneer duidelijk is wie de medehuurders zijn zullen we ons moeten beraden over de inrichting van “onze” ruimte. Opgemerkt wordt dat de door de bouwvertraging ontstane meerkosten bij de gemeente Enschede geclaimd zullen worden.

Publiciteit (Ben Schoppert): in de websiteredactievergadering van 4 juni as. komt het Redactiestatuut aan de orde. Deze regeling gaat voor zowel Boeke-loos als voor de site Boekelo.info gelden. Het publicatiebord in de etalage van het voormalige RABOkantoor gaat op 18 juni as. “op zwart”. Wij beraden ons op een eventueel alternatief. Jeanet van Offenbeek, Bart Stokkers en Kas de Vries komen in juni met ideeën hierover.

Dorpsbudget (Kas de Vries): deze commissie ontving een aantal aanvragen die zij vanavond aan ons voorlegt met een advies. 1. Aanvraag BOV voor uitbreiding feestverlichting. Wij stellen daar geen geld voor beschikbaar. Uiteraard krijgt de aanvrager een gemotiveerd antwoord.

2. Bewoners Bungalowpark Teesinkbos vragen bijdrage voor schoonmaakactie en gezellig samenzijn. Wij vragen hen om nadere informatie. 3. Historische Kring vraagt bijdrage voor vervanging computer(s). Wordt in juni-vergadering behandeld.

De commissie stelt voor in het vervolg gladheidbestrijdingsbijdragen op declaratiebasis te doen (maximum blijft 100 euro). De reeds toegekende bedragen voor de afgelopen “winter” zijn nu bestemd voor gladheidsbestrijding 2014/2015. De reeds “gesponsorden” worden op de hoogte gebracht van deze nieuwe richtlijn.

De vergadering bevestigt de uitspraak van de Dorpsraad 2010/2014 dat de commissie Dorpsbudget moet worden uitgebreid met niet-dorpsraadleden.

R.O.M. (Kas de Vries/Joost Brunink): 1. Opslag gasolie in cavernes. De gedachtewisseling hierover vanavond leidt tot de volgende actie:

a. We zullen de gemeente Enschede laten weten hun verzoek aan AkzoNobel om de voorbereidingen voor deze opslag stil te leggen zolang de oorzaak van de lekkage uit de caverne onder het Amtsvenn niet duidelijk is te ondersteunen; b. Nadat die duidelijkheid er is zullen we AkzoNobel uitnodigen voor een door ons te beleggen informatiebijeenkomst.

De suggestie van een belangstellende om daarna ook een deskundige “tegenstem” aan het woord te laten, zullen we proberen te realiseren;

2. Verkeersdruk Beldershoekweg. Er heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de heren Witbreuk en Dorrestijn en enkele dorpsraadleden.

Wij hebben geadviseerd om het probleem m.b.t. het vrachtverkeer aanhangig te maken bij de betrokken bewoners op Hengeloos grondgebied en de gemeente Hengelo. Wij zullen daarna op onze beurt contact opnemen met gemeente Enschede. Het initiatief ligt dus nu bij de bewoners! Corrie Jaran (Stadsdeelmanagement-West, aanwezig als belangstellende) stelt voor dat de bedrijven die bevoorraad worden via de Beldershoekweg hun leveranciers vragen deze weg te mijden. De heer Witbreuk krijgt z.s.m. bericht van deze besluiten van de Dorpsraad.Jeroen Verhaak zal deze vraag doorspelen aan de BOV; 3. Bestemmingsplan Rutbekerveld (zandwinning). Aangezien de punten waarvoor wij aandacht hebben gevraagd nu in het plan zijn verwerkt zullen wij géén bezwaar instellen tegen dit plan. Uiteraard blijft dit plan onze aandacht houden;

4.Bezuinigingen Openbare Ruimte. Jeroen Verhaak en Peter Dijkstra hebben hierover een emailwisseling gevoerd. Wij gaan akkoord met het voorstel van de voorzitter om het definitieve voorstel aan de Gemeenteraad hierover af te wachten. Wél zullen we de gemeente er via het overleg met de wijkorganen op wijzen dat wij het beoogde wegbezuinigen van een 40-tal arbeidsplaatsen kwalijk vinden.

R.S.C.J. (Ben Schoppert): Aan de zitbanken van de Dorpsraad zijn reparaties uitgevoerd. (Gonny ten Veen): de speeltoestellen op het Schierbeekplein worden deze week geplaatst. Met de aanvoer van zand voor de inrichting van Natuurlijk Spelen achter de tennisvelden aan De Mans wordt deze week begonnen. (Bart Stokkers): naar aanleiding van de door Job Homeijer ingediende plannen voor een visgelegenheid: “’We zijn er mee bezig.”

7.RONDVRAAG EN SLUITING

Gonny ten Veen informeert naar de voortgang van eventuele aanpassingen aan het Schierbeekplein. Jeroen Verhaak zegt dat daarover dinsdag as wordt gesproken. Peter Colijn (Politie, aanwezig als belangstellende)meldtdat hij rond 1 oktober als wijkagent voor Boekelo zal worden opgevolgd door Anton Brinks. De toegezegde criminaliteitsstatistieken komen er aan!

Ben Schoppert