Enschede, 6 september 2021

Enschede onderzoekt mogelijkheden voor duurzame zonne-energie langs de rijkswegen N35/A35

Met het pilotproject Duurzaamheidsroute A35 onderzoeken 6 Twentse gemeenten samen met o.a. Rijkswaterstaat of en hoe de opwek van duurzame energie langs de N35/A35 mogelijk is. Op dit moment bevindt de pilot zich in de verkenningsfase. Gemeente Enschede nodigt inwoners, weggebruikers, grondeigenaren en andere geïnteresseerden uit hierover in gesprek te gaan op 14, 15 of 16 september.  

Meepraten via gesprekken en/of enquête

Gemeente Enschede gaat op 14, 15 en 16 september online in gesprek over de mogelijkheden voor de opwek van duurzame zonne-energie langs de N35/A35. Tijdens deze gesprekken inventariseert de gemeente wensen, ideeën en aandachtspunten voor de opwek van zonne-energie langs de N35/A35. Voor elk van de drie stadsdelen waar de Rijksweg doorheen loopt is een avond georganiseerd, maar het staat inwoners vrij een willekeurige avond te kiezen. Op www.duurzaamheidsrouteA35.nl staat meer informatie over de gesprekken en hoe men zich daarvoor kan aanmelden. Naast de gesprekken kunnen inwoners via deze website ook meepraten door een enquête in te vullen.

Schetsontwerp en haalbaarheidsplan

Met de opgehaalde informatie werken we toe naar een schetsontwerp en haalbaarheidsplan. Eind van dit jaar neemt de Stuurgroep een besluit over de verdere planvorming rondom de Duurzaamheidsroute A35. De stuurgroep bestaat uit de bestuurders van de gemeenten, Provincie Overijssel, Enexis en Rijkswaterstaat.

Twentse samenwerking

De Twentse Duurzaamheidsroute A35 is een gezamenlijk pilotproject van 6 gemeenten (Enschede, Almelo, Borne, Hellendoorn, Hengelo en Wierden) met Rijksdiensten, de Provincie Overijssel, waterschap en netbeheerders. Uit eerdere gesprekken over de Regionale Energiestrategie Twente (RES Twente) kwam naar voren dat er voorkeur is voor de opwek van duurzame energie langs rijkswegen.

Inlichtingen voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Ilse Hoekstra, communicatieadviseur gemeente Enschede, Tel. 06 22653519

Website: www.duurzaamheidsroutea35.nl
Mailadres pilot: [email protected]

Achtergrondinformatie

Hernieuwbare energie op rijksgrond

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de Rijksoverheid – waar mogelijk – de gronden die in haar bezit zijn, beschikbaar stelt voor het duurzaam opwekken van hernieuwbare energie. Centrale en decentrale overheden werken daarom samen op 10 locaties in Nederland om rijksgronden beschikbaar te stellen voor het opwekken van zonne- en/of windenergie. De Twentse Duurzaamheidsroute A35 is één van deze pilots. Meer informatie over de pilots in Nederland staat op www.energieoprijksgrond.nl.

Meepraten?

14, 15 of 16 september om 19.00 uur.

We nodigen u graag uit om op 14, 15 of 16 september om19.00 uur, in gesprek te gaan over de mogelijkheden voor het opwekken van duurzame zonne-energie langs de A35/N35. Tijdens deze avond informeren we u over het pilotproject Duurzaamheidsroute A35. We gaan met elkaar in gesprek over mogelijke ontwerpen langs de rijksweg, aandachtspunten en locaties. We organiseren een avond per stadsdeel waar de rijksweg doorheen loopt. Op 14 september ligt de focus op Enschede-Zuid, 15 september op west en 16 september op oost. Als u niet kan op de avond over uw stadsdeel bent u uiteraard ook op een andere datum welkom.

Het Lokale Duurzame Energie Gesprek vindt online plaats in verband met de onvoorspelbare corona ontwikkelingen. Digitaal kunnen we eenvoudig met behulp van een digitale kaart in gesprek over uw wensen en ideeën.. Bent u erbij? Meld u zich dan even aan via www.duurzaamheidsroutea35.nl/aanmelden.

Kunt u niet aanwezig zijn? Dan kunt u via de digitale enquête meepraten. Bezoek de website: www.duurzaamheidsroutea35.nl

Wat doen we met uw inbreng?

Met de opgehaalde informatie werken we een ontwerp uit voor de Duurzaamheidsroute A35. Dit ontwerp wordt dit najaar gepresenteerd aan geïnteresseerden. Daarvoor wordt u t.z.t. uitgenodigd. Eind dit jaar wordt er vervolgens door de stuurgroep bestaande uit bestuurders van de gemeenten, provincie, Enexis en Rijkswaterstaat een besluit genomen om te kijken of een verdere planvorming rondom de Duurzaamheidsroute A35 zinvol is.

Meer informatie

Alle informatie over de Duurzaamheidsroute A35 leest u op www.duurzaamheidsrouteA35.nl. Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Mail ons dan via [email protected]


Uitnodigingsbrief wijkorganen