Uitvoeringsplan Dorpsplanplus Boekelo

DorpsplanPlus Uitvoeringsplan Boekelo versie 15-2-2012

Dorpshart Boekelo voorontwerp 0612-1

Voorwoord.

Voor u ligt de dorpsagenda met uitvoeringsplan als resultaat van het traject Dorpsplanplus. Het is een gezamenlijke inspanning van inwoners van Boekelo, verschillende organisaties, de Stichting Dorpsraad Boekelo en de gemeente Enschede om tot uitvoering van een nieuwe dorpsagenda te komen waarin belangrijke thema’s zijn opgenomen die voor een deel geruime tijd in Boekelo spelen. Het uitvoeringsplan omvat enkele belangrijke projecten met voor een deel nieuwe initiatieven. Daarnaast spelen in Boekelo nog een aantal projecten.

In 2002 is door de Dorpsraad Boekelo het Dorpsplan 2002 – 2015 vastgesteld. Aan de opstelling daarvan is indertijd door veel inwoners en organisaties bijgedragen. Een terugblik na 10 jaar laat zien dat een aantal plannen en wensen al gerealiseerd of in uitvoering zijn. Genoemd kunnen worden het nieuwe Sportcomplex annex Multifunctionele Accommodatie, nieuwe woningbouw op De Berke en De Bleekerij. Het dorpsplan uit 2002 is een belangrijke ondersteuning geweest om deze dorpsagenda op te stellen.

Sinds 2002 heeft de tijd natuurlijk niet stilgestaan en zijn nieuwe plannen en inzichten ontstaan( bv. de toename van het aantal inwoners door de nieuwbouw Bleekerij)  en staan nog  een aantal onuitgevoerde plannen op het wensenlijstje van het dorp (activiteiten voor de jeugd en jongerenplek). Het dorp Boekelo heeft Stadsdeelmanagement gevraagd om mee te denken en te helpen zoeken naar mogelijkheden  om de nieuwe inzichten en de nog niet uitgevoerde plannen om te zetten in een dorpsagenda .
Een belangrijk onuitgevoerd plan is bijvoorbeeld het upgraden van het centrum van Boekelo.Met de subsidieregeling  “dorpsplan-plus”  zijn vanuit de provincie Overijssel financiële middelen beschikbaar gesteld om te faciliteren in de totstandkoming van de dorpsagenda met een uitvoeringsplan. Ook stadsdeelmanagement West heeft een bijdrage geleverd aan het opstellen van het plan.

Het Dorpsplanplus traject.

De dorpsraad Boekelo en de gemeente zijn samen met de bewoners aan de slag gegaan om dit plan voor Boekelo op te stellen. Daarvoor zijn in een interactief traject met begeleiding van het Oversticht/ Dorpsplanplus  bewoners, dorpsorganisaties en de leden van Dorpsraad met elkaar in gesprek gegaan. Dit heeft voorjaar 2010 plaatsgevonden. Bewoners van Boekelo zijn sinds de start van het traject op verschillende momenten betrokken bij de totstandkoming van de dorpsagenda. In een bijeenkomst met 30 personen uit het dorp (de dorpstafel) is in beeld gebracht welke  fysiek-ruimtelijke, sociale en economische behoeften en wensen van bewoners op actueel zijn. Vervolgens zijn deze bevindingen tijdens een dorpsavond , waarbij alle mensen van het dorp waren uitgenodigd,  teruggekoppeld. De aanwezigen bewoners konden reageren op de concept- agenda en aangeven welke onderwerpen volgens hen de meeste prioriteit hebben. Er zijn vervolgens binnen het dorp werkgroepen aan de slag gegaan om de wensen te concretiseren. De werkgroepvertegenwoordigers hebben een aantal malen overleg gehad met het gemeentelijk apparaat om de voorstellen te bespreken en richting te geven aan het vervolg.  Het resultaat daarvan is verwerkt door de verschillende werkgroepen in de periode daarna.10 jaar na dato, aanvullend en vernieuwend op het oude Dorpsplan 2002 – 2015, is de opbrengst van het dorpsplanplustraject een efficiënte, integrale en uitvoeringsgerichte aanpak met als doel het versterken van de sociale samenhang en vitaliteit van Boekelo. Kenmerken van Dorpsplanplus zijn: integraal, haalbaar, uitvoerbaar en realistisch.  Het totale dorpsplan plus traject beslaat een periode van vier jaar .

Bij de verder ontwikkeling  van de dorpsagenda is in nauw overleg met de vertegenwoordigers van de Stichting Dorpsraad Boekelo en de gemeente in bilaterale gesprekken gewerkt aan een uitvoeringsplan. Vanuit de gemeente waren hierbij de programma’s Leefomgeving, Stedelijke Ontwikkeling en Economie& Werk betrokken. In deze gesprekken is nagegaan welke bijdrage de gemeente kan leveren bij de realisatie van het uitvoeringsplan.
Een zeer recente ontwikkeling is dat de gemeenteraad in november 2011 de Motie “ voorkeursmodel centrumplan Boekelo” heeft aangenomen en daarmee het college opdracht geeft om, indien mogelijk, voor het eind van 2015 uitvoering te geven aan het upgraden van het dorpscentrum Boekelo. Hiermee staat de herinrichting van dorpshart op de politiek-bestuurlijke agenda.Met de handhaving en soms uitbreiding van allerlei sociale, culturele, sport en (gezondheids)-zorgfuncties in ons dorp en een goed winkelbestand maakt dat het in Boekelo overwegend goed wonen en leven is.  Nu is vastgelegd wat het dorp wil  binnen Dorpsplanplus en  van een aantal projecten de voorbereiding al in volle gang is,  is het zaak de goede samenwerking voort te zetten.

Jeroen Verhaak,
Voorzitter Stichting Dorpsraad Boekelo.  

Myra Koomen,
Stasdeelwethouder West, Gemeente Enschede.

 

Boekelo in beeld

Dorpsgegevens

Boekelo, gemeente Enschede, per 1 januari 2012

Aan inwoners dorp/buitengebied:  3264

(2346  inwoners in het dorp Boekelo en 918 in het buitengebied).

Het aantal inwoners is met 16% gegroeid in de afgelopen 5 jaar (2800 in 2006). Dit is meer dan in de omgeving Enschede (2,2% groei). Een belangrijke reden hiervoor is de komst van de nieuwe woonwijk De Bleekerij in Boekelo.

 Leeftijdsopbouw van inwoners Boekelo

 

Leeftijdscategorie
0-14 jaar15-24 jaar25-34 jaar35-54 jaar55-64 jaar65-74 jaar75+ JAAR 16%10%  8%30%15%12%  9%
TOTAAL 100%

 

De afgelopen 10 jaar is het aandeel kinderen van 0-14 jaar gedaald met 2%, en het aandeel 65+ gestegen met 2%. Boekelo is enigszins ‘vergrijsd’.  Met de komst van de nieuwe woonwijk zijn er echter onlangs weer jonge gezinnen bij gekomen.

 

Woningen

Boekelo heeft in vergelijking met de stad Enschede veel luxere koopwoningen in haar woningenbestand: het merendeel zijn vrijstaande huizen en twee-onder-een-kapper en ruim 72% zijn koopwoningen (stad Enschede 45%).  De afgelopen jaren leidde verkoop van vrijkomende sociale huurwoningen tot een vermindering van het aantal beschikbare  eensgezins woningen.  Op dit moment leidt dat niet tot problemen. Met de Woonplaats is afgesproken om eind 2013 de stand van zaken op dat moment te bespreken. Voor de leefbaarheid van het dorp is het belangrijk dat een zeker aantal sociale huurwoningen beschikbaar blijft.

 

Winkels, ondernemingen en voorzieningen

Het dorp heeft een aantal winkels voor de levensmiddelen en basisbehoeften ,  een aantal  speciaalzaken en horecagelegenheden. De ondernemers zijn verenigd in de Boekelose Ondernemers Vereniging (BOV). Daarnaast zijn er voorzieningen zoals een bank, postagentschap met geldservice, een centrum met beperkte dagopvang voor ouderen (De Berke).  Binnenkort wordt gestart met de bouw van een nieuw sportcomplex voor Boekelo en het buurdorp Usselo samen. Het is de bedoeling daarbij ook een Multifunctionele accommodatie te realiseren. Het dorp beschikt  over tennisbanen en gymlokaal.

Sociaal leven

Boekelo heeft als een van de weinige dorpen in Nederland een op democratisch wijze gekozen dorpsraad. Deze raad kent een aantal commissies (portefeuilles) en is actief met diverse projecten.

Daarnaast heeft Boekelo een veertigtal stichtingen en verenigingen, voor sport en ontspanning, voor ouderen, een VVV en een recreatief platform.

DORPSAGENDA BOEKELO

De dorpsavond heeft een (deels nieuwe) wensen/ behoeftenlijst  in beeld gebracht waarvan uiteindelijk vier projecten voldoende concreet  zijn om binnen Dorpsplanplus prioriteit aan te geven om nader uit te werken. Dit gegeven de actuele situatie van beperkte gemeenschapsmiddelen om binnen een termijn van vier jaar uitvoerbaar te zijn.  De projecten zijn de opbrengst van het dorpsplan-plus traject :

 1. Versterken/ Upgraden van het dorpshart (Centrumplan Boekelo)
 2. Ontmoetingsplekken en activiteiten voor jong en oud
 3. Aantrekken van meer toeristen
 4. Parkje met kleinschalig dierenverblijf

 

 

UITVOERINGSPLAN

1. Versterken/ upgraden van het dorpshart

Resultaat

Het gebied tussen de Bleekerij tot en met kruising Beckumerstraat – Diamantstraat wordt zodanig heringericht en met elkaar verbonden dat het een duidelijker gevoel geeft van een (karakteristiek) dorpshart. De beleving van een ‘centrum’ en functies die hierbij horen zoals verblijven, winkelen, bekijken, recreëren en ontmoeten worden versterkt.  Ook toeristen verblijven hierdoor langer in het centrum van Boekelo, waar Enschede en de ondernemers van profiteren. Ook de verkeerssituatie in het dorpshart wordt verbeterd. Dit betreft de verkeerssnelheid, regulering vrachtverkeer, oversteken voetgangers en parkeerplaatsen.  In het kader van dorpsplanplus is een nieuwe werkgroep dorpshart Boekelo gestart. Voor de werkgroep is het “oude” inrichtingsplan voorkeursmodel Centrum Boekelo uit 2011 een belangrijk uitgangspunt. De werkgroep heeft op basis van het eindrapport Centrum Boekelo (Grontmij, oktober 2001) een inventarisatie gehouden mbt nieuwe/ actuele wensen die leven binnen het dorp.   Dit heeft geresulteerd in een uitwerking van de inventarisatie waarbij  als doel is opgenomen “verbeteren aanzicht en sfeer, verbeteren verkeer- en parkeersituatie en realiseren van ontmoetingsplek en dorpspleinfunctie”.

In trefwoorden: dorps karakter, landelijk, levend en compact centrum, rustige verblijfsplekken, ruimte voor activiteiten en recreatie.

De inventarisatie heeft opgeleverd dat een aantal onderdelen nader uitgewerkt moeten worden:

 1. Herinrichting Beckumerstraat (aandachtspunten: rijbaan, situering parkeerplaatsen , begroeiing en straatmeubilair).
 2. Enkele aanpassingen van het Schierbeekplein (aandachtspunten: bestrating, begroeiing/meubilair).
 3. Aansluiting met Plein Bleekerij.
 4. Onderhoud panden/gevels.

Stappen

 1. Inventariseren van de wensen en randvoorwaarden van bewoners, ondernemers en toeristen ten aanzien van de inrichting van het centrum.
 2. Aanpassing van bestaand plan: actualisatie van het inrichtingsplan uit 2001
 3. Selectie van mogelijkheden, eventueel aanvullend advies
 4. Uitwerken financiering en bestek gereedmaken
 5. Uitvoering

Trekker vanuit het Dorp

Werkgroep dorpshart Boekelo waarin betrokken partijen uit het dorp zijn vertegenwoordigd. (voorzitter Henk Guchelaar, lid dagelijks bestuur Dorpsraad)

 Uitvoeringspartners

Gemeente Enschede ,  programma’s:  Leefomgeving / Stedelijke Ontwikkeling / Economie& Werk en stadsdeelmanagement West , Boekelose ondernemersvereniging, BART

Kostenraming

 1.  Inventarisatie                                                         € 0
 2.  Aanpassing van bestaand plan                                 € 5000
 3.  Selectie en aanvullend advies                                  € 5000
 4.  Uitwerking en uitvoering                                            p.m.

 Planning

Inventarisatie door werkgroep is in juni 2011 gehouden en 1e rapport is gereed.

Bespreken met gemeente Enschede, plan aanvullen, selectie van onderdelen, aanvullend advies, gereed:  gestart in september 2011 en loopt door tot voorjaar 2012.

Uitwerking begroting en financiering: voorjaar 2012

In verband met de aangenomen Motie “Voorkeursmodel Centrum Boekelo”  van 7 november 2011 door de gemeenteraad van Enschede en gelet op de complexiteit en benodigde investering  is er een apart, parallel-traject opgestart binnen de gemeentelijke organisatie.

De wens is om uitvoering van deelprojecten  in 2012  te starten en de totale uitvoering uiterlijk 2015 gerealiseerd te hebben.

Mogelijkheden voor financiering

Ondersteuning van ontwerpers van de gemeente Enschede – programma’s Leefomgeving/ Stedelijke ontwikkeling.

Uitvoering: Boekelose ondernemers, eigen bijdrage Boekelo, gemeente Enschede, Regio Twente, Provincie  Overijssel, Europese gelden (Leader+).  Beschikbare middelen waarvan een aantal al gelabeld is voor uitgavenposten.

 

Dekking bedrag
Budget Dorpsplan-plus (aanpassing schierbeekplein €   2.250
Budget BIA 2011 €   2.750
Reservering dorpsbudget 2012 € 10.000
Mobiliteitsbudget verkeersveiligheid € 50.000
GRAP-gelden € 50.000
Klein onderhoud SDB € 15.000
SDM-west (voor dekking bijdrage ambtelijke ondersteuning) € 10.000

 

Vanuit het Oversticht / Dorpsplan plus worden uren ingezet om externe financiële middelen te zoeken en zo mogelijk te verkrijgen.

 

Andere organisaties met ervaring op dit terrein

Nvt

 

 

2.  Ontmoetingsplekken en activiteiten voor jong en oud

 

Resultaat

Jong en oud voelen zich gekend en op hun gemak in Boekelo en er zijn voorzieningen om elkaar op een ongedwongen manier te ontmoeten.

 1. Er zullen meerdere kleinschalige ontmoetingsplekken zijn; een of meer (overdekte) bankjes  of een andere voorziening om elkaar te ontmoeten in het dorp en langs wandel- en fietspaden. De bankjes kunnen tevens door toeristen worden gebruikt.

2.   Er worden bijeenkomsten georganiseerd om ter bevordering van het contact tussen jong en oud, om tot gezamenlijke activiteiten te komen

 Stappen

 1. Inventarisatie van geschikte locaties kleinschalige voorzieningen.
 2. Inventarisatie aanvullende wensen en behoeften voor de voorzieningen en activiteiten onder ouderen en jongeren.
 3. Ontwerp van plekken met voorziening en plan voor beheer en onderhoud
 4. Uitwerking van activiteiten
 5. Realisatie van voorziening(en) en activiteiten

Trekker vanuit het dorp

Dorpsraad: commissie Recreatie, Sport, Cultuur en Jeugd (Gonny ten Veen, Ben Schoppert)

Uitvoeringpartners

Gemeente Enschede, programma Leefomgeving/ stadsdeelmanagement West.

Kostenraming

Ontwerp en realisatie één kunstwerk/ontmoetingsplek:            €  7.000

Opknappen/vernieuwen enkele ontmoetingsplekken/bankjes    € 1.500

Overige kosten voor activiteiten                                                p.m.

Planning

Inventarisatie locaties voor (overdekte) bankjes is afgerond eind  2011

Ontwerp en overleg: mei – augustus 2011

Voorbereiding van diverse locaties: voorjaar 2012

Realisatie: zomer 2012

Uitvoering overige voorzieningen en activiteiten: voorjaar 2012 – 2013

Mogelijkheden voor financiering

Financiering Realisatie kunstwerk/ontmoetingsplek en opknappen/vernieuwen:

Bijdrage Dorpsplan+ middelen:                                               €             3.050

Idem Buurt-in-actie-gelden                                                     –              4.000

Idem Jeugdfonds St. Dorpsraad                                              –              1.450

—————–

€             8.500

Financiering overige activiteiten:                                                             p.m.

 

Andere organisaties met ervaring op dit terrein

Boekelose en Enschedese ontwerpers/kunstenaars

Regio Twente, Provincie Overijssel, project de Driehoek (projecten versterken toeristische infrastructuur en landinrichting)

 

 

3.  Aantrekken van meer toeristen

Resultaat

Meer toeristen zullen zich aangetrokken voelen tot Boekelo vanwege het verbeterde toeristische aanbod en infrastructuur. Boekelo benut hiervoor de centrale ligging in het buitengebied van de Driehoek Enschede, Haaksbergen en Hengelo. Voor Boekelo betekent dit een versterking van de economische positie van ondernemers en werkgelegenheid, tevens mogelijk aanbod van leerwerkplekken.

 1. Er is een interessante, cultuurhistorische route met karakteristieke elementen die het dorp en het buitengebied met elkaar verbindt. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij Rondje Enschede en wordt de route ontwikkeld als kunstroute door kunstwerken langs deze route te plaatsen. (in de toekomst kan deze route worden uitgebreid met de zoutboortorens als rustplekken).
 2. Er is een betere infrastructuur, een uitnodigend dorpshart (zie project 1), promotie en verbinding met andere attracties in de omgeving, zoals de Grolschfabriek, de Museumbuurtspoorweg en Bad Boekelo. Dit kunnen bepaalde vervoer, regel- en opstapdiensten zijn en een toeristisch opstappunt, parkeergelegenheid voor langparkeerders en/of extra wandelpaden (boerenlandpaden, oude verbindingsstructuren).

Stappen

 1. Uitwerking van het “Rondje Boekelo” (kunstroute Boekelo)  plan, locatie, organisatie, beheer, exploitatie, financiering)
 2. Inventarisatie en selectie van overige verbindende activiteiten en projecten, partners en investeerders
 3. Uitwerking van overige project(en)
 4. Realisatie boortorens, realisatie overige projecten
 5. Promotie

Trekker vanuit het dorp:

Boekelo Actieplatform Recreatie en Toerisme (BART, Wilfried Terhürne, voorzitter)

Uitvoeringspartners:

Gemeente Enschede  programma Economie&Werk, Leefomgeving en stadsdeelmanagement West .

Dorpsraad Boekelo, Boekelose ondernemersvereniging

Kostenraming

Onderdeel kunstroute                                              p.m.

Onderdeel Zoutboortorens                                       p.m.

Overige en verbindingsprojecten:                             p.m

 

Planning

Uitwerking van onderdeel Rondje Boekelo / kunstroute gereed:           voorjaar 2012

Uitwerking onderdeel zoutborentorens:

nader te bepalen

Uitwerking overige  projecten:       nader te bepalen

Mogelijkheden voor financiering

Project De Driehoek (samenwerking gemeenten Enschede, Hengelo en Haaksbergen)

Regio Twente

Particuliere bijdragen, o.a. BOV (Boekelose Ondernemersvereniging)

Leader+ (Europese gelden)

Gemeente Enschede (ondersteuning Rondje Enschede)

Provincie Overijssel (o.a. ondersteuning beleefpadenroute)

 

Andere organisaties met ervaring op dit terrein

Enschede Promotie, AKZO-Nobel, Stichting RIBO (werk en opleiding in de restauratie)

Regio Twente (promotie), Leader+

 

 

4.  Parkje met kleinschalig dierenverblijf

Resultaat

Een kleinschalige multifunctionele kinderboerderij met parkje als attractie voor jong en oud in Boekelo en toeristen. Deze is bedoeld voor wandelen en ontmoeting, contact met dieren, natuureducatie, recreëren en spelen.

Stappen

 1. Voorbereiding: versterken van de werkgroep (doel en expertise), verkenning van plan (draagvlak), betrekken van partijen
 2. Ondernemingsplan / Projectplan schrijven
 3. Raadpleging derden, fondsen werven
 4. Wijzigen en/of ontheffing bestemmingsplan
 5. Realisatie  kleinschalig dierenverblijf en natuurlijk spelen
 6. Ontwikkelen en realiseren fiets/wandelpad tussen Bleekerij en kleinschalig dierenverblijf Winterhaarweg

Trekker vanuit het dorp

Stichting Mens&Dier Boekelo (Saskia Duesmann)

Uitvoeringspartners

Gemeente  Enschede, programma O&O, Leefomgeving, stadsdeelmanagement west denken mee in en adviseren bij planvorming.

Eigenaar van perceel Winterhaarweg

BART

Kostenraming

Voorbereiding en planvorming: eigen bijdrage Boekelo vanuit dorpsplan-plus budget en BIA-budget

Ondersteuning met expertise en faciliteiten:  bijdrage Gemeente Enschede

Kosten Fondswerving:                         p.m.

Realisatie:                                          p.m.

 

Planning

Stappen 1 t/m 3:                   november 2011

Stap 4:                                 vanaf najaar 2011

Stap 5:                                 2012

Stap 6:                                 2012

Mogelijkheden voor financiering

Voor de oprichting van de stichting e.d. is vanuit Dorpsplan+ middelen € 300 bijgedragen.

Vanuit BIA is een startsubsidie van € 10.000 toegezegd.

Particuliere fondsen (VSB fonds, Jantje Beton, goede doelenfondsen)

Provincie Overijssel (projecten voor zorg, natuur- en milieueducatie)

Andere organisaties met ervaring op dit terrein

Gemeente Enschede: ‘Surplus’(werkgelegenheid en participatie), Natuur- en milieueducatie

Particuliere uitvoerders (aanleg)

Kinderboerderij Wesseler (dieren en educatie)

 

 

CONVENANT DORPSPLANPLUS BOEKELO

Ondergetekenden:

 1. Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede, gevestigd aan de Langestraat 24 te Enschede, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door wethouder mevrouw M. G.E. Koomen, handelende ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 1 november 2011;
 2. Stichting Dorpsraad Boekelo, gevestigd aan de Windmolenweg 87 te Boekelo, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter, de heer J. Th.M.M. Verhaak, en de secretaris, mevrouw S. Duesmann ;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van Enschede d.d. 7 november 2011 inzake de Motie “Voorkeursmodel Centrum Boekelo”  die inhoudt dat het college opgedragen wordt  in het kader van dorpsplanplus Boekelo te zorgen voor een upgrade van het dorpscentrum, vanaf het spoor tot aan de Diamantstraat, en de uitvoering daarvan  indien mogelijk voor het eind van 2015 te realiseren.

Spreken uit zich in te spannen om de hieronder genoemde Dorpsagenda en het bijgevoegde uitvoeringsplan zoveel als mogelijk te realiseren.

 

Dorpsagenda Boekelo:

Versterken / upgraden van het dorpshart Beckumerstraat tussen Diamantstraat en het spoor

 1. Ontmoetingsplekken en activiteiten voor jong en oud
 2. Aantrekken van meer toeristen
 3. Parkje met kleinschalig dierenverblijf en natuurlijk spelen

De gemeente  Enschede zal zich mede inspannen om de genoemde externe middelen te verkrijgen en zal financieel bijdragen indien dit past binnen de taken en budgetten van de gemeente.

Namens de gemeente Enschede

Mw. M. G.E. Koomen, wethouder

 

Namens Dorpsraad Boekelo

Dhr. J. Th.M.M. Verhaak, voorzitter

Mw.S.Duesmann, secretaris

 

 

 

De Dorpsagenda van Boekelo is het resultaat van een goede samenwerking tussen de dorpsraad Boekelo, de gemeente Enschede, de inwoners van Boekelo en het Consortium Dorpsplanplus.

Het Consortium Dorpsplanplus is een samenwerking van Stimuland, Het Oversticht en de Overijsselse Vereniging voor Kleine Kernen. Het consortium begeleidt kleine kernen in Overijssel bij het opstellen en uitvoeren van een integrale, uitvoeringsgerichte en realistische dorpsagenda met uitvoeringsplan.