Verslag Dorpsraadvergadering 19 mei 2015

1. OPENING

Wegens “technische problemen” (de aanvoer van een verlengsnoer kost tijd) gaat de mei-vergadering van de Boekelose Dorpsraad pas om 20:13 uur van start! Negen van de dertien Dorpsraadleden zijn aanwezig, Henk Abbink, Joost Brunink, Gerard Roossink en Gonny ten Veen zijn verhinderd. Er zijn 6 toehoorders, daaronder Corrie Jaran (Stadsdeelmanagement-West), Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West) en Bennie Beuvink (Nationale Politie), hij vervangt onze door ziekte afwezige wijkagent, Anton Brinks.

De voorzitter, Jeroen Verhaak, heet een ieder welkom, meldt de afwezigen en attendeert ons op de datum van de juni-vergadering: “gewoon” de derde dinsdag, 16 juni!

De verhindering van Anton Brinks maakt dat de presentatie over de Nationale Politie (gepland als agendapunt 2) naar een vergadering later dit jaar verschoven wordt.

2. PRESENTATIE PLANNEN MINI-CAMPING

Sabine- en Daniel Jongsma presenteren hun plannen voor de ontwikkeling van hun “Landschapscamping ‘t Scharrelhoes” (max. 25 plaatsen) aan de Boekelerhofweg. Zij hopen in maart/april 2016 met hun activiteiten te kunnen starten. De gemeente heeft ons intussen om advies gevraagd, op basis van de beschikbare informatie is dat positief.

BEKIJK DE PRESENTATIE [PDF] »

3. INTERMEZZO…

Bennie Beuvink maakt van de gelegenheid gebruik om alvast het e.e.a. over de aanleiding tot het vormen van de Nationale Politie en haar lokale werkwijze te vertellen. De wijkagent speelt bij die aanpak een centrale rol.

Spreker meldt dat Boekelo een rustig gebied is waarin gelukkig de zgn. HICs (High Impact Crimes) ontbreken!

4. VERSLAG

Het verslag van 21 april jl. wordt onveranderd vastgesteld.

5. IN-EN UITGAANDE POST

Ben ter Stal laat zijn licht schijnen op de in- en uitgaande post, waaronder Advies Buitengebied Enschede (m.n. Boeldershoek), Aanvraag omgevingsvergunning mini-camping Boekelerhofweg en Oproep om te reageren op het dreigende wegbezuinigen van de bibliotheekbus. Wij besluiten om de gevolgen daarvan onder de aandacht van de Enschedese politiek te brengen.

6. NIEUWS enz.

ROM – Bij het agendapunt Nieuws uit de commissies en vertegenwoordigingen vragen m.n. een aantal R.(uimtelijke) O.(rdening)en M.(ilieu)-zaken onze aandacht. Kas de Vries (voorzitter van de commissie R.O.M.) kaart het volgende aan:

  1. Parkeerbeleid in Boekelo. Enkele leden van onze Dorpsraad zullen ons daarover later dit jaar uitvoerig informeren.
  2. Bleekerijplein. Aanleg is bijna klaar. Vijvertalud blijft punt van aandacht. Ben ter Stal licht het ontwerp van de doeken die aangebracht zullen worden op de colonnade toe. Uitgangspunt is dat, naast de historie, ook de actualiteit van dorp en omgeving duidelijk wordt getoond!
  3. De renovatie van (een deel) van de Boekelosestraat gebeurt in de periode 26 mei – 12 juni.
  4. Verkeers(on)veiligheid op de Bleekerij. Een klein comité heeft zich hierover gebogen. Haag, hek of verkeersdrempel zullen naar verwachting geen soelaas bieden. Zoals eerder gemeld: het is een kwestie van GEDRAG! Notoire hardrijders zullen worden aangesproken, zo nodig door de politie. Wordt vervolgd!
  5. Haimersweg/Windmolenweg. Over dit onderwerp is al heel veel gezegd in onze vergaderingen. Ook hier weer: verkeersmaatregelen sorteren niet altijd het juiste effect, het is verkeersGEDRAG waar de schoen wringt! R.O.M. komt op termijn met een advies. Gesuggereerd wordt een laatste(!) poging te doen om tot een voor ieder bevredigende oplossing te komen.
  6. Topaasstraat. Een bewoonster van die straat bracht (via de mail) de verkeers(on)veiligheid en het ontbreken van speelgelegenheid voor kleine kinderen in die straat onder onze aandacht. Wij zullen antwoorden dat het ook hier vooral om verkeersGEDRAG gaat en dat de commissie RSCJ nog gaat adviseren over de speelgelegenheid. Opgemerkt wordt dat er in de Topaasstraat een dergelijke gelegenheid is en dat niet overal speelvoorzieningen voor kleine kinderen kunnen worden aangelegd.
  7. Verkeers(on)veiligheid op Boekelosestraat. Ook hierover werden ons per mail vragen gesteld en suggesties gedaan. Wij zullen in Boeke-loos hierop ingaan.
  8. Er zal door R.O.M. een inventarisatie gemaakt worden van wenselijke reparaties en aanpassingen aan het Boekelose wegennet, binnen en buiten het dorp. Deze lijst zal vergeleken worden met de inventarisatie van 3 jaar geleden!
  9. Jeroen Verhaak praat ons bij over de stand van zaken m.b.t. de verschillende beroepsprocedures die er bij de Raad van State liepen en lopen ten aanzien van M.F.A. De Zweede en de zomerwoningen m.n. aan de Nieuwe Beekweg (betreft Bestemmingsplan Buitengebied Enschede Noord-West).

RSCJ – De commissie R.(ecreatie)S.(port)C.(ultuur)J.(eugd) meldt bij monde van Jeanet van Offenbeek (voorzitter) dat een zeer enthousiaste werkgroep flink opschiet met de ontwikkeling van de locatie Natuurlijk Spelen op De Bleekerij. Men wil de verschillende speelmogelijkheden tegelijkertijd openstellen, daarom staan er tijdelijk hekken. Ben Schoppert brengt hulde aan de Werkgroep Wandelpaden Faunafort Boekelo, m.n. de technische groep is “goed bezig”! [Spreker vergat te melden dat er intussen door de bouwer van de Ontmoetingsplek aan de Boekelosestraat, Gerlo Breukers, Haaksbergen, daar, als cadeau(!) extra zitplaatsen zijn gecreëerd! Dank!]

Dorpsbudget – Kas de Vries doet verslag van het gesprek dat hij gehad heeft met de Stichting A.E.D. Boekelo, dit naar aanleiding van hun verzoek om een bijdrage uit het Dorpsbudget. De Stichting zal met een bijgestelde aanvraag komen.

7. RONDVRAAG EN SLUITING

Bart Stokkers: 1) Grolsch-festiviteiten zijn aanstaande! 2) “Historische” wegwijzer bij kruispunt Beckumerstraat/Past.Schneiderstraat. Wij zullen eigenaar (B.O.V.) de suggestie doen die te verwijderen.

De voorzitter sluit de vergadering om 22.10 uur.

Ben Schoppert.

Reacties op deze tekst graag via emailadres: [email protected]