Verslag Dorpsraadvergadering 13 juni 2017

1. OPENING

Op deze tweede(!) dinsdag van juni opent Kas de Vries (vicevoorzitter) de openbare vergadering van de Dorpsraad Boekelo. Hij heet 12 leden van de Dorpsraad (Jeroen Verhaak is wegens vakantie afwezig) en 15 belangstellenden van harte welkom. Nico Bolhuis (Stadsdeelmanagement-West) komt later [komt om 20.25 uur binnen].

2. PRESENTATIE BESTEMMINGSPLAN BOEKELO 2015

Elly Ruiter (gemeente Enschede) geeft uitvoerig informatie over de opzet van het onlangs door de gemeenteraad vastgestelde “Bestemmingsplan Boekelo 2015”. [Het wordingsproces van een bestemmingsplan is lang en om digitale redenen is een eenmaal vastgestelde titel moeilijk bij te stellen.] Belangrijkste wijzigingen t.o.v. vorige versie (2005):
1. MBS-loods heeft nu ook etiket “Cultuur en ontspanning”;
2. Een aantal panden heeft aanduiding “Cultuurhistorisch van waarde” gekregen;
3. Er is een wijzigingsbevoegdheid (bijstellingsoptie gedurende looptijd van plan, dit voorkomt dat het héle bestemmingsplan eventueel tussentijds opnieuw moet worden vastgesteld) voor de woningen aan de Bastinglaan en Henri Dunantlaan gekregen. Hetzelfde geldt voor de gymzaal aan de Diamantstraat. Bestemmingsplannen (inclusief gedetailleerde toelichting) zijn te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

3. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN 16 MEI 2017

Het Verslag van de openbare Dorpsraadvergadering van 16 mei jl. wordt vastgesteld met de toevoegingen: – dat Ben Bel in die vergadering bij de postlijst zijn bevreemding uitspreekt over het feit dat het dagelijks bestuur, zonder een voorafgaand besluit van de overige leden, de Grolsch schriftelijk liet weten niets voor het plaatsen van windmolens te voelen, terwijl in de Klankbordgroep Grolsch – waarvan Ben Bel lid is –  op 19 april jl. ook al gemeld was dat voor plaatsing op dat moment geen draagvlak aanwezig was. Spreker laat duidelijk merken dat deze handelswijze voor hém pijnlijk was, het gaf hém het gevoel de Dorpsraadmening niet correct overgebracht te hebben in de Klankbordgroep; – dat er in die vergadering over de op te heffen bushaltes werd gezegd dat de uiterlijke tekenen (niet de trottoirverhoging!) weggehaald zullen worden.

4. POSTLIJST

Hierover worden geen vragen gesteld

5. MEDEDELINGEN WIJKAGENT

Helaas is er van de zijde van de Nationale Politie niemand aanwezig om ons bij te praten over het Boekelose wel en wee op dat terrein. Jammer! (Desgevraagd blijkt dit veroorzaakt te zijn door de wisseling van wijkagentschap per 1 juli a.s.)

6. NIEUWS UIT DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN

Dagelijks bestuur

Binnenkort is er overleg met Buurtkring Usselo over hun plannen voor renovatie van de dorpskern; – Gemeentelijk voorstel om vrijdagsmarkt anders te beheren: na een uitgebreide gedachtewisseling hierover besluiten we de gemeente te laten weten dat wij nog  een aantal vragen hebben en dat wij op korte termijn een vervolggesprek met hen over deze materie willen.

ROM [Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu] ( Kas de Vries)

– Bungalowpark op recreatieterrein Rutbeek. Binnenkort is er weer een gesprek waarin omwonenden, Buurtkring Usselo, Gemeente Enschede en Dorpsraad Boekelo specifiek gaan overleggen over de toegangsweg naar dit aan te leggen park;

– Zelfbeheer Onderhoud Groen. De onlangs uitgebreide commissie is druk bezig met het “doorgronden” van de huidige gehanteerde systematiek van de Gemeente Enschede bij het onderhoud van alle groen in Boekelo. Ingewikkelde materie! Wordt vervolgd!

– N18 Bernd Weijers (lid van commissie ROM)  heeft deze week een gesprek met enkele Noaber18-medewerkers over bij ons gerezen vragen m.b.t. de aanleg van de nieuwe weg;

– Glasvezel in buitengebied (Henk Abbink) Lijkt vooralsnog goed te gaan. Voor 10 juli moet 50% van de doelgroep zich hebben aangemeld. 19 juni is er in de MFA De Zweede weer een informatiebijeenkomst.

Publiciteit (Kas de Vries en Ben ter Stal)

Op korte termijn komt werkgroep bijeen om stappen te nemen in de renovatie van de site Boekelo.info.

RSCJ: Recreatie Sport Cultuur en Jeugd (Gonny ten Veen)

Er heeft vorige week een gesprek met Stadsdeelbeheer-West plaatsgevonden waarin de gang van zaken rond de opzet en uitvoering van m.n. Natuurlijk Spelen De Bleekerij is geëvalueerd. Speelplek is in principe klaar voor gebruik, wachten is nu op de keuring. Hondenbezitters worden dringend gevraagd deze SPEELPLEK niet als uitlaatplaats te gebruiken!!

Er zullen op termijn enkele Dorpsraadbanken worden vervangen door nieuwe exemplaren. Bank aan de Winterhaarweg is weggehaald voor groot onderhoud.

Dorpsbudget (Kas de Vries)

– Voor aanschaf van spiegelwand in bovenzaal M.F.A. is 500 euro gedoneerd.

– Idem voor activiteit De Zweede Verenigt op 18 juni.

– Aanvraag voor schommel op Doolhof is nog niet afgerond, er wordt bekeken of er meer plekken in het dorp met een speelwerktuig kunnen worden opgeleukt. Wordt vervolgd.

7. RONDVRAAG EN SLUITING

Ben ter Stal:komt binnenkort met een voorstel m.b.t. beheer en onderhoud van de banners tussen de zuilen op het Bleekerijplein.

Edith Howard (belangstellende) sluit hierbij aan met de opmerking dat de fotoclub wellicht nog materiaal heeft dat voor deze banners gebruikt kan worden.

Fleur ter Kuile (belangstellende) wijst op cultuurhistorische waarde van complex Henri Dunantlaan/Bastinglaan. Zij merkt ook op dat het groenbeheer bij Kruispunt (Meester De Wolfstraat/Meester Schierbeekstraat) te wensen overlaat.

Jos Kupers (belangstellende) sluit zich aan bij deze laatste opmerking.

De vergadering wordt om 21:25 uur gesloten.

 

Jeroen Verhaak, voorzitter.                            Ben Schoppert, secretaris.