Verslag Dorpsraadvergadering 15 juli 2014

Agenda was als volgt:

  1. Opening en mededelingen.
  2. Notulen van de vergadering van 17 juni jl.
  3. In- en uitgaande post.
  4. Nieuws van de commissies en vertegenwoordigingen:
    B.A.R.T.; Beheerscommissie Kwinkelerweg 5; Bookels Höltink; Dorpsbudget; Klankbordgroep Grolsch; Stichting Vrienden van de Marcellinuskerk; M.F.A.; Ouderencommissie; Publiciteit; R.O.M.; R.S.C.J.
  5. Rondvraag en sluiting.

 

Verslag van de Dorpsraadvergadering van 15 juli 2014.

 

1.OPENING

De juli-vergadering van de Boekelose Dorpsraad wordt om 20:00 uur door zijn voorzitter, Jeroen Verhaak, geopend. Gezien de bepaald niet overvolle agenda spreekt hij de verwachting uit dat deze bijeenkomst rond 21:00 uur afgelopen zal zijn. 8 leden zijn aanwezig, 5 leden zijn met kennisgeving afwezig, t.w. Henk Guchelaar, Natascha Nijman, Jeanet van Offenbeek. Gerard Roossink en Kas de Vries. Het aantal belangstellenden is groot: 18, waaronder Corrie Jaran (Stadsdeelmanagement-West), Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West) en Peter Colijn (Politie).

2.VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 17 JUNI 2014

De tekst van het verslag van de vergadering van 17 juni jl. wordt onveranderd goedgekeurd. Ben Bel zegt dat hij op basis van punt 4 (Publiciteit) had verwacht dat het redactiestatuut vandaag ter sprake zou komen. Het dagelijks bestuur zegt toe dat dit in september zal gebeuren. Jeroen Verhaak komt nog even terug op de aanleg van het Bleekerijplein (punt 4, R.O.M.). De ontwikkelingen gaan “niet snel”. Het definitieve plan zal niet vóór 1 september (2014) het licht zien.

3. IN- EN UITGAANDE POST

Over de lijst van in- en uitgaande post worden geen vragen gesteld.

4. NIEUWS UIT DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN

R.O.M. 

De verkeerstellingen (Joost Brunink). De tellingen op de Beldershoekweg, Keizerweg en naamloze weg zijn afgerond, die op de Bellersweg (Hengelo) en Strootmanweg (Enschede) moeten nog gehouden worden. Spreker verwacht dat de resultaten van al deze tellingen half oktober bekend zijn en dat er eind oktober gepraat kan worden over eventueel te nemen maatregelen. Jeroen Verhaak zegt dat de gemeente Enschede ons heeft laten weten dat er een drietal adviesaanvragen m.b.t. woning- en/of bedrijfsverplaatstingen wegens de aanleg van de N18 bij onze raad gedaan zullen worden. Één van de leden vraagt naar de aard van de werkzaamheden van het te verplaatsen agrarisch bedrijf. Dit wordt nagegaan. Een conceptadvies wordt opgesteld en vóór definitieve verzending voorgelegd aan de leden van de Dorpsraad. Wat de gasolieopslag betreft praat Joost Brunink ons bij. Hij wijst op de door de Dorpsraad georganiseerde bijeenkomst van 26 augustus as., om 19:30 uur op Kwinkelerweg 5, waar Akzo Nobel e.e.a. zal toelichten. Tijdens deze bijeenkomst is er voor de bewoners de mogelijkheid zich te laten informeren over de plannen. Op 8 september belegt de gemeente Enschede een hoorzitting over dit onderwerp. Wellicht dat wij als Dorpsraad voor die hoorzitting spreekrecht zullen aanvragen!

R.S.C.J.

Ben Schoppert meldt dat er op 22 september een gesprek plaats zal vinden waarin (hopelijk) afspraken gemaakt zullen worden over de bewegwijzering en onderhoud van de recent aangelegde wandelpaden. Ook de aanleg en onderhoud van het Faunafort aan de Beckumerstraat staan dan op de agenda. Gonny ten Veen weet te melden dat het terrein voor Natuurlijk Spelen achter het tennisveld (De Mans) bijna klaar is en dat de plannen voor zo’n plek op de Bleekerij na de zomervakantie voortvarend zullen worden aangepakt.

Ouderencommisie

Ben Bel heeft over de gang van zaken rond het opheffen, per 1 juli jl., van de dagopvang in de Berke contact gehad met de organisator (De Posten). Over de condities waarop deze opvang terugkomt naar Boekelo valt geen zinnig woord te zeggen. Bij alle betrokkenen heerst onzekerheid gezien de overheidsplannen. “Zorgelijkheid in de zorg!”

M.F.A.

Ben ter Stal zegt dat de Raad van State begin augustus uitspraak zal doen inzake de aangevraagde Voorlopige Voorziening m.b.t. Fase 2. Dit betreft m.n. het o.a. door de Dorpsraad te huren gedeelte van De Zweede. Op 24 augustus zal het sportpark in gebruik worden genomen.

Ben Bel zegt dat hij de verkeersaanpassingen aan de Boekelosestraat ter hoogte van de ingang van De Zweede vooralsnog onveilig vindt. R.O.M. buigt zich over deze zaak!

Bookels Höltink

Ben Bel en Ben Schoppert hebben de bijeenkomst van 1 juli jl. bijgewoond. Er is o.a. uitgebreid gesproken over de ambitie van Open Ouderenwerk Boekelo om de grote Berkezaal “Huiskamer van de buurt” te laten zijn. Een ieder is daar hartelijk welkom! In de volgende bijeenkomst van deze Boekelose zorgaanbieders en vertegenwoordigers van de Dorpsraad zal “Participatie” het gespreksthema zijn.

5. RONDVRAAG EN SLUITING.

Gonny ten Veen: 1. Er is een nieuwe versie van het Welkomstbeukske verschenen; 2. De bibliotheekbus heeft per 11 augustus gewijzigde (bekorte) openingstijden en wel: op dinsdag 17:15 uur – 18:15 uur, donderdag 14:30 uur – 16:00 uur. Reden: bezuinigingen; 3. Boekelose misdaad- en veiligheidscijfers? Wij hebben de overzichten ontvangen. Met Peter Colijn zal overlegd worden hoe deze (deels gevoelige) informatie besproken moet/kan worden.

Bart Stokkers: vermelding van naam rondvraagsteller (v/m)? Zal vanaf heden (in principe) gebeuren. Ben ter Stal: lichtmasten Beckumerstraat. Een deel (16 stuks) staat nog steeds gedraaid! Jan ten Elzen onderneemt actie.

Dhr.Ten Hoopen (belangstellende): op zijn vraag over de vergelijkbaarheid van de resultaten van de verkeerstellingen op Beldershoekweg en Bellersweg zegt Joost Brunink dat hier uiteraard sprake van zal zijn!

Na 58 minuten vergaderen sluit Jeroen Verhaak de bijeenkomst!

Ben Schoppert

Eerstvolgende openbare vergadering: dinsdag 16 september 2014.