Verslag Dorpsraadvergadering 17 februari 2015

1. OPENING

De voorzitter, Jeroen Verhaak, opent de bijeenkomst om 20:00 uur. Hij heet de 10 aanwezige Dorpsraadleden (Joost Brunink, Bart Stokkers en Kas de Vries zijn verhinderd) -, de 2 presenterende gasten (Gerlinde Rietberg en Margot Strik) – en de 5 belangstellenden (waaronder Anton Brinks, politie en Jan ten Elzen, Stadsdeelbeheer-West) van harte welkom. Corrie Jaran (Stadsdeelmanagement-West) is verhinderd.

2. PRESENTATIE WIJKTEAM BOSWINKEL/BOEKELO

In afwijking van de normale gang van agenda-zaken krijgen de dames Rietberg en Strik eerst de gelegenheid om ons – in het kader van de structuurveranderingen in de zorg – in te lichten over het sinds enkele maanden functionerende “Wijkteam Boswinkel-Boekelo”. Zij doen dit aan de hand van een Power Point presentatie. Het wijkteam zal zich de komende tijd via Boeke-loos, Huis-aan-huisbladen, sociale media (Facebook…) en folders presenteren.

3. VERSLAG 20-1-2015

Dit wordt ongewijzigd vastgesteld.Jan ten Elzen heeft naar aanleiding van dat verslag (rondvraag, vraag Henk Abbink over Windmolenweg) contact gehad met de wegbeheerder. De Windmolenweg wordt in maart a.s. geïnspecteerd, zo nodig wordt het wegdek onder handen genomen!

4. IN- EN UITGAANDE POST

Ben ter Stal geeft een opsomming van de inkomende- en uitgaande brieven en mails. O.a. kregen we van de gemeente Enschede een prolongatie van onze status als erkend wijkorgaan en hebben wij op onze beurt de gemeente verblijd met de verantwoording van Dorpsbudget 2014. Jeroen Verhaak meldt dat de Raad van State 25 maart alle bezwaren tegen het Bestemmingsplan Enschede Noordwest behandelt.

5. NIEUWS

In het kader van Nieuws uit de commissies en vertegenwoordigingen komt eerst R.O.M. aan het woord. Zij hebben de situatie van de aansluiting van De Zweede op de Boekelosestraat bekeken en zijn daarover in overleg met de gemeente. Aandachtspunt is o.a. de afwezigheid van goede straatverlichting bij de aansluiting! Gerard Roossink zegt dat er in het buitengebied ook zeker (verkeers)knelpunten zijn en roept de aanwezigen op dit bij R.O.M. te melden. Henk Abbink vindt dat er “schot zit” in de plannen voor glasvezelaanleg in het buitengebied.

Ben ter Stal over de M.F.A. De Zweede: de opening van het complex op 28 maart a.s. wordt voorbereid. Zie Boeke-loos en Facebook! Hij doet alvast de oproep aan alle aanwezigen om op die dag mee te lopen in de wandeltocht van het Kerkje aan de Kwinkelerweg 5 (voormalig tijdelijk Dorpshuis) – daar is een foto-moment – naar De Zweede, waar dan om plm.16:00 uur het openingsprogramma begint. Punten van aandacht m.b.t. de M.F.A. zijn momenteel de exploitatie en de plannen voor fase 3 (Sport/speelzaal).

Wat R.S.C.J.-zaken betreft licht Ben Schoppert de stand van zaken m.b.t het werk van de Werkgroep Wandelpaden/Faunafort Boekelo toe. Er is een “Ommetje Boekelo” uitgezet en verkend door de werkgroep. Men hoopt dat er voor de zomervakantie bewegwijzerd kan worden. Uiteraard wordt er overleg gevoerd met de private grondeigenaren en zal er hier en daar groot- en klein onderhoud moeten worden gepleegd! Jeanet van Offenbeek en Gonny ten Veen doen verslag van de planning van Natuurlijk Spelen op de Bleekerij. De werkgroep is zeer enthousiast over het door Gary Podmore gemaakte plan en hoopt dat het in de loop van dit jaar (geheel of gedeeltelijk) gerealiseerd kan worden. Ben Bel (onze vertegenwoordiger in de Klankbordgroep Grolsch) wijst op de jubileumactiviteit op 11 maart as.. Alle Dorpsraadleden hebben hierover al een e-mail ontvangen.

Ben Bel (hij vervangt hierbij Kas de Vries, de voorzitter van de adviescommissie Dorpsbudget) stelt twee aanvragen die gedaan zijn bij dit fonds aan de orde: 1)De aanvraag voor een krediet voor uitgaven in het kader van BOEKELO.doet op 21 maart. We stellen150 euro beschikbaar. 2)De tuindersver. aan de Teesinkweg vraagt een bijdrage voor het bouwen van een schuur op het tuincomplex. Na een gedachtewisseling hierover nemen we het positieve advies over en stellen 578 euro beschikbaar. Verder: de Dorpsbudgetbegroting voor 2015 is in de maak, de Verantwoording 2014 ligt bij de gemeente. Ben Bel blijft nog even aan het woord en doet verslag van de laatstgehouden bijeenkomst van Bookels Höltink waar een heldere presentatie over de samenwerking van de beide Boekelose bassisscholen en SKE, verenigd in het Integraal Kind Centrum, door de directeur van de Marcellinusschool, Jeroen Hulsmeijers werd gegeven. In de volgende bijeenkomst zal Margot Strik het Wijkteam Boswinkel-Boekelo voor het voetlicht brengen.

Wat B.A.R.T. betreft zijn B.O.V. en Dorpsraad (B.A.R.T. is ooit als een gezamenlijk project opgezet) het eens over het opheffen van deze Stichting en voorzetting van de activiteiten in B.O.V. en Zoutmarke-verband. E.e.a. ligt nu op het bordje van R.S.C.J. Henk Abbink legt contact met de Zoutmarke voor een presentatie in de Dorpsraad.

Ben Schoppert heeft nog een R.O.M.achtig-punt: op 3 maart a.s. is de brainstorm over VERANDERINGEN IN DE OPENBARE RUIMTE (zie ook vorige Boeke-loos, de site Boekelo.info>Dorpsraad>menu linksboven) en Facebook!

Hij roept alle aanwezigen op mee te denken op 3 maart en deelnemers te werven. Het is een zaak die ons ALLEN aangaat! Graag aanmelden via [email protected]. Dinsdag 3 maart, 20 uur – plm. 22 uur, M.F.A. Boekelosestraat 275.

6. RONDVRAAG EN SLUITING

Van de rondvraag wordt gebruik gemaakt door: Henk Post. Hij stelt de problematiek aansluiting Haimersweg/Windmolenweg aan de orde. Er ontstaan daar regelmatige levensgevaarlijke situaties door weg(mis)bruikers die, ondanks het gebod rechtdoor te rijden, vanuit Enschede vanaf de Windmolenweg de Haimersweg inrijden. We hebben dit punt al eerder aangekaart bij de gemeente, maar een echte oplossing is er nog niet gevonden. Wordt vervolgd!

Anton Brinks (wijkagent) was zondag jl. getuige van een goed georganiseerde carnavalsoptocht; sinds 16 januari jl. werd er één keer ingebroken in Boekelo; op dinsdag 21 april zal er in een zgn. “Mobile Media Lab” truck in Boekelo een enquête over communicatie gehouden worden door de Nationale Politie. Via onze (Dorpsraad-) Facebookpagina zullen we de exacte tijd en plaats nog melden!

Fleur ter Kuile wijst (nogmaals) op de slechte staat waarin het fietspadgedeelte van de Teesinkweg zich bevindt; zij vraagt of de groep 50+ ruimte kan krijgen op de (Dorpsraad-) site Boekelo.info. Welkom!

Jan ten Elzen wijst op BOEKELO.doet. op 21 maart as.; op 18 maart is het Nationale Boomplantdag, voor Boekelo zal die geconcentreerd zijn op het terrein Natuurlijk Spelen De Mans.

Tegen 22:00 uur sluit Jeroen Verhaak de vergadering.

Ben Schoppert.