Verslag Dorpsraadvergadering 17 juni 2014

Agenda

 1. Opening door de voorzitter en mededelingen.
 2. Notulen van de vergadering van 15 april jl.
 3. In- en uitgaande post.
 4. Huishoudelijk reglement.
  Bespreking en vaststelling van voorgestelde wijzigingen.
 5. Gedragscode dorpsraad. Bespreking en vaststelling.
 6. Nieuws van de commissies en vertegenwoordigingen:
  B.A.R.T.; Beheerscommissie Kwinkelerweg 5; Bookels Höltink; Dorpsbudget; Klankbordgroep Grolsch; Stichting Vrienden van de Marcellinuskerk; M.F.A.; Ouderencommissie; Publiciteit; R.O.M.; R.S.C.J.
 7. Rondvraag en sluiting.

Verslag

VERSLAG VAN DE DORPSRAADVERGADERING VAN 17 JUNI 2014.

1.OPENING

Omdat Jeroen Verhaak wegens vakantie “uitdorpig” is opent de vicevoorzitter, Kas de Vries, om 20:00 uur de junivergadering van de Boekelose Dorpsraad. [Om de zichtbaarheid van elkaar te verbeteren – betere zichtlijnen – staan de tafels waaraan de leden van de Dorpsraad zitten deze keer iets anders.] Hij heet de 11 aanwezige Dorpsraadleden – Henk Guchelaar komt rond 20:30 uur binnen en brengt het aantal aanwezige Dorpsraadleden daarmee op 12 – en de 17 belangstellenden van harte welkom. Onder dat “publiek” zijn de vertegenwoordigster van Stadsdeelmanagement-West (Corrie Jaran) en twee leden van de Enschedese gemeenteraad, te weten Margriet Visser (Enschede Anders) en Robin Wessels (Groen Links).

2.VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 20 MEI 2014

Hierover heeft niemand een opmerking, het wordt dan ook onveranderd vastgesteld,

3. DE POSTLIJST

Het overzicht van in- en uitgaande post is dusdanig helder dat vragen hierover uitblijven. Ben ter Stal (secretariaat) meldt de ontvangst van de notulen van de oprichtingsvergadering van onze Dorpsraad op 1 april 1955. Volgend jaar valt er dus iets vieren!

4. NIEUWS UIT DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN

 

R.S.C.J.

(diverse commissieleden): Gonny ten Veen meldt dat de speeltoestellen op het Schierbeekplein zijn geplaatst en opgeleverd. We zullen in eerste instantie de vereiste regelmatige controle hiervan in eigen beheer doen; Ben Schoppert heeft 26 juni as. een gesprek over het te bouwen Faunafort tussen Beckumerstraat en Stemlandeweg; Jeanet van Offenbeek laat weten dat de (moeizame) zoektocht naar geschikt viswater, met name voor de jeugdige Boekeloërs, doorgaat; Gonny ten Veen zegt dat zij de leverancier van de Natuurlijk Spelenplek op de Mans heeft laten weten dat de oplevering daarvan even uitgesteld is. Er moet daar nog het e.e.a. gebeuren. N.a.v. een vraag daarover uit de zaal blijkt dat de aanleg van de Natuurlijk Spelenplek op de Bleekerij nog niet van start kan gaan omdat alle informatie voor het “draaiboek” nog niet aanwezig is. Wordt vervolgd!

R.O.M.

Joost Brunink refereert aan het door hem naar alle Dorpsraadleden verstuurde overzicht van de (technische) stand van zaken m.b.t. de gasolieopslag in (door zoutdelving ontstane) cavernes. Kas de Vries schetst de sinds april jl. (bekendwording olielekkage in Duitsland) ondernomen acties: informatie verzameld, brieven verstuurd naar verschillende instanties, plan voor het beleggen van informatiebijeenkomst. Het aanwezige GL-gemeenteraadslid zegt dat er door de gemeente op 8 september in het Stadhuis een hoorzitting over deze zaak zal worden gehouden. Wij blijven alert in deze!

Henk Abbink meldt dat de aanleg van glasvezel in het buitengebied nog geen gelopen race is, o.a. doordat “Brussel” de provinciale subsidie hiervoor nog moet goedkeuren. Joost Brunink: “Dit schiet niet op!”

Ben ter Stal licht de stand van zaken m.b.t. de verkeerssituatie bij de ingang van het De Zweede-complex toe. Wij zullen er nogmaals bij de betrokken gemeentelijke projectleider op aandringen dat er maatregelen worden genomen. De plannen zijn er wel, nu nog de tijdige uitvoering!

Henk Guchelaar doet verslag van het gesprek dat er kortgeleden geweest is tussen een tweetal horecaondernemers, de B.O.V. en de Dorpsraad over de aanvragen voor uitbreiding van terrassen. We zullen gemeente (die ons om advies had gevraagd) laten weten de aanvraag positief te ondersteunen, temeer omdat we allen graag een levendig dorpshart zien! Er zijn wel degelijk bedenkingen: er zal minder parkeerruimte zijn en wat is de precedentwerking? Begin oktober zal e.e.a. geëvalueerd worden. Eén van de aanwezige belangstellenden wijst op de mogelijkheid van het uitbreiden van de parkeergelegenheid op het aan te leggen Bleekerijplein. Vanuit de werkgroep die zich met dit onderwerp bezig houdt wordt door Henk Guchelaar gezegd dat men van dit plein géén parkeerplaats wil maken, maar dat er in de laatste plannen al meer plaats voor parkeren is ingeruimd dan oorspronkelijk de bedoeling was.

Wat de aanleg van dat Bleekerijplein betreft is er bij ons (maar ook daarbuiten) best wel zorg over het (lage)tempo waarin dit dreigt te gebeuren. We zullen nogmaals met de betrokkenen (Ter Steege, gemeente) contact opnemen en die zorg kenbaar maken. In dit verband wordt ook de gewenste renovatie van de Boekelosestraat genoemd.

Verkeerssituatie Beldershoekweg/Bellersweg. Kas de Vries leidt dit onderwerp in en wijst o.a. op de lopende verkeerstelling, waarna eventueel verdere actie moet worden ondernomen. Een drietal bewoners van het Hengelose deel van deze wegen is vanavond aanwezig en wijst ons nogmaals op de gevaarlijke situaties. Zij dringen aan op coördinatie in deze, het gaat tenslotte om twee gemeenten die op elkaar afgestemde maatregelen moeten nemen. Dorpsraadlid Joost Brunink, zelf intensief (fiets)gebruiker van deze wegen, zal de coördinatie op zich nemen en contact onderhouden met de belanghebbenden. Hij wordt hierbij ter zijde gestaan door Bart Stokkers.

Noordtakvariant Betuwelijn. Kas de Vries stelt voor dat wij de reeds over dit onderwerp geschreven protestbrieven niet versturen. Vandaag is bekend geworden dat de plannen worden “opgeschort”. Ook hier geldt: we blijven alert!

Publiciteit

Bart Stokkers en Ben ter Stal lichten het voorstel om “op Facebook te gaan” toe. We denken dat het gebruik van dit medium, naast Boeke-loos en Boekelo.info, nog meer mensen, speciaal de jongere Boekeloërs, bij het werk van de Dorpsraad kunnen betrekken. Ben Schoppert zegt dat de definitieve versie van het redactiestatuut voor Boek-loos/Boekelo.info in de volgende Dorpsraadvergadering zal worden aangeboden. Corrie Jaran wijst op de mogelijkheid tekst aan te leveren voor de ruimte die Stadsdeel-West in Huis-aan-huis ter beschikking heeft.

M.F.A.

Ben ter Stal schetst de stand van zaken. Fase 1 (Sportpark) gaat eind augustus in gebruik worden genomen. Voor de voortgang van de verdere bouw (Fase 2, ruimte voor o.a. Dorpsraad, Muziekver., S.K.E.) is momenteel de uitspraak van de Raad van State cruciaal. Wanneer die verwacht mag worden is nog onduidelijk! In het najaar zullen de plannen voor Fase 3 (Dubbele spelzaal) verder worden ontwikkeld.

Stichting Mortuarium Boekelo.

Ben Bel: De Stichting Vrienden van de Marcellinuskerk is nog niet opgeheven.

Dorpsbudget

Kas de Vries: alle Dorpsraadleden worden verzocht mee te denken bij het aantrekken van twee niet-Dorpsraadleden voor de adviescommissie; de commissie zal een viertal keren per jaar bijeenkomen. Wat de actuele aanvragen betreft: de Historische Kring krijgt een bijdrage van 500 euro voor de aanschaf van een computer; de B.O.V. heeft ons gevraagd de beslissing om niet bij te dragen in de kosten voor de uitbreiding van de feestverlichting te heroverwegen. Adviescommissie en dagelijks bestuur zullen dit in augustus/september inderdaad doen.

B.A.R.T.

Henk Abbink praat ons bij over de meest recente ontwikkelingen: aangezien de gemeentelijke subsidiekraan voor deze activiteit is dichtgedraaid zal deze stichting in de “slaapstand” gaan. Wij zullen ons op korte termijn met de B.O.V. (onze partner in de B.A.R.T.) verstaan over de ontstane situatie!

5. RONDVRAAG EN SLUITING.

Jeanet van Offenbeek: gevaarlijke situaties door gladde loopvlakken bruggetjes bij tennisbaan en op Bleekerij! Spreekster meldt dit bij gemeente (Jan ten Elzen); Veel lantaarnpalen Beckumerstraat staan verkeerd om! Dit wordt doorgegeven aan het gemeentelijke meldpunt (tel. 4817600); Keren op de Windmolenweg levert levensgevaarlijke situaties op; Ben Bel: zijn aanbod om op de (interne) brainstorm van 19 augustus as. een presentatie te verzorgen in het kader van (o.a.) de gasolie-problematiek ligt er nog steeds. Dagelijks bestuur zal dit meenemen bij voorbereiding van die bijeenkomst; Corrie Jaran: zij wijst ons op de reeks van (Stadsdeelgewijze) gemeentelijke bijeenkomsten waarop het collegeaccoord (betreft B&W) wordt besproken. Voor ons Stadsdeel (West) is dat op dinsdag 24 juni van 19:00 uur – 21:00 uur in Servicecentrum-West aan de B.W.ter Kuilestraat;

Belangstellende: hoe staat het met de afwerking van het Dorpshart?

Wij hebben daar een mail over gestuurd naar “de gemeente”, Jeroen Verhaak heeft intussen antwoord gehad. Komt in julivergadering aan de orde; Belangstellende: de aanleg van de nieuwe wandelpaden, in dit geval op de Weele, laat te wensen over! Ben Schoppert zal hierover contact opnemen met de betrokken provinciale dienst; Belangstellende: het dorpsaanzicht vanaf de Boekelosestraat wordt ontsierd door de vele afvalcontainers die buiten de woonpercelen aan de Boekelose Stoombleekerij staan! Belangstellende: hoe staat het met het dossier grondverzakkingen door instabiele cavernes? Joost Brunink: er zijn plannen voor het vullen met vliegas, maar dit is echt lange termijn-werk!

De vergadering wordt om 22:21 uur gesloten.

Ben Schoppert

Volgende vergadering: 15 juli 2014.