Verslag Dorpsraadvergadering 18 november 2014

VERSLAG VAN DE DORPSRAADVERGADERING VAN 18 NOVEMBER 2014.

1.OPENING

De november-vergadering van de Dorpsraad Boekelo wordt om 8 uur n.m. geopend door de voorzitter, Jeroen Verhaak. [Het laatste deel van deze vergadering wordt voorgezeten door Kas de Vries, de vicevoorzitter, omdat Jeroen Verhaak rond 9 uur naar de vergadering van Stadsdeelcommissie-West gaat.]

Tien van de dertien leden zijn aanwezig. Henk Guchelaar, Gerard Roossink en Ben ter Stal hebben laten weten niet op de vergadering te kunnen zijn. Er is een negental belangstellenden, waaronder Anton Brinks (wijkagent). Corrie Jaran (Stadsdeelmanagement-West) is verhinderd. Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West) komt rond half negen binnen.

Bij de opening wordt meegedeeld dat:

  • het carillon en de vlaggenmasten op het Schierbeekplein binnenkort nieuwe beheerders krijgen, t.w. Gina en Leo Nijhof. Met dank aan de fam.Sueters voor hun bemoeienis met bovengenoemde objecten gedurende een lange reeks van jaren.
  • maandag 10 november jl. in een besloten vergadering van de Dorpsraad het onderzoek gepresenteerd is dat B.O.V. en Dorpsraad hebben laten uitvoeren naar “het merk Boekelo” (winkelbestand, leefomgeving). [Op 18 november is de presentatie voor de B.O.V.] Er zijn zeker aanknopingspunten voor actie!
  • punt 4 van de agenda van deze vergadering (“Gesprek met de heer H. van Agteren, coördinerend wethouder Stadsdeelgewijs werken.”) komt te vervallen wegens noodzakelijke aanwezigheid elders van de heer Van Agteren.
  • de bouw op de Bleekerij is hervat!

2. VERSLAG 16 SEPTEMBER 2014

Het verslag van de vergadering van 21 oktober jl. wordt onveranderd vastgesteld. Naar aanleiding van deze tekst wordt opgemerkt dat de voormalige in- en uitritten van de Bleekerij op de Boekelosestraat inmiddels tot gelijkwaardige kruisingen zijn gepromoveerd!

3. DE POSTLIJST

Wat de lijst van uitgaande- en inkomende post (incl. e-mail) betreft:

  • een brief van de heer Jan ten Elzen over het resultaat van het onderzoek naar de herkomst van de rioollucht in de Pastoor Schneiderstraat;
  • de gemeente Enschede liet ons weten dat het subsidiegeld voor de Stichting Open Ouderenwerk Boekelo vanaf 1 januari 2015 via het Dorpsbudget richting Boekelo komt. Binnenkort komt het dagelijks bestuur van de Dorpsraad met het voorstel het subsidiebedrag voor 2015 gelijk te laten zijn aan dat van dit jaar;
  • Stadsdeelmanagement-West heeft ons gevraagd naar een eventuele voordracht voor een gegadigde voor de begin 2015 uit te reiken Enschede-speld. Wij zullen elkaar de voorstellen via de mail toesturen. Het dagelijks bestuur zal een eventuele voordracht doen.

4. NIEUWS UIT DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN

 

R.O.M. (Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu)

Eerst worden we, door Jeroen Verhaak, bijgepraat over de stand van zaken rond onze wens om de renovatie van (een deel) de Boekelosestraat en de aanleg van het Bleekerijplein gelijktijdig aan te pakken. Deze wens hebben we in aanloop naar de Begrotingsprocedure 2015 “uitgevent” op de Motiemarkt van de gemeente Enschede. Een aantal fracties staat sympathiek tegenover ons voorstel, maar een definitief oordeel wordt pas in januari as. geveld!

Ook in het tweede R.O.M.-punt van vanavond staat het Bleekerijplein en omgeving in de schijnwerpers: via een brief heeft Fleur ter Kuile aan de Dorpsraad om een standpunt gevraagd inzake haar wens om het beeld dat ooit deel uitmaakte van de Texoprint-omgeving een plek te geven in de nog aan te leggen vijver bij het Historisch Centrum aan het Bleekerijplein. Na enig gepalaver besluit de Dorpsraad (8 voor, 1 tegen, 1 blanco) in gesprekken met de gemeente, Klankbordgroep Bleekerijplein en Ter Steege, in deze positief te adviseren.

Kas de Vries, voorzitter R.O.M., zegt dat wij van de gemeente Enschede de zgn. Strooikaart (Gladheidsbestrijdingsplan) voor het a.s. winterseizoen hebben ontvangen. Net als vorige jaren zullen wij de gemeente laten weten dat het te behandelen aantal kilometers absoluut onvoldoende is! [Later in de vergadering wijst Jan ten Elzen er op dat de Verzetslaan tot aan de brandweerkazerne nu wel tot het verzorgingsgebied behoort.] Henk Abbink sluit hierbij aan met een pleidooi voor het oormerken van de Dorpsraadsubsidie voor gladheidbestrijding. Diegenen die vorig jaar hiervoor een bedrag uit Dorpsbudget hebben ontvangen weten dat dit geld voor dat doel in kas moet blijven! Joost Brunink doet verslag uit “Groen Beraad”: -zwerfafval in het buitengebied zal door gemeentelijke bezuinigingen minder snel aandacht krijgen; -er is lesmateriaal ontwikkeld voor het onderwijs over Duurzaamheid, waarbij de problematiek rond het zwerfafval ook aan bod komt;-het fenomeen “opschoondagen” blijft bestaan, nu wordt bekeken hoe deze actie met Enschedese scholen vorm gegeven kan worden; -het bomenkapbeleid wordt vereenvoudigd; Henk Abbink voegt aan dit verslag toe: -het toegezegde onderzoek naar de haalbaarheid van de aanleg van glasvezel in het buitengebied is nog niet gestart.

R.S.C.J. (Recreatie Sport Cultuur Jeugd)

Jeanet van Offenbeek laat ons weten dat er uit professionele hoek, de heer Gary Clark (parcoursbouwer Military), hulp is aangeboden bij het ontwikkelen van Natuurlijk Spelen op de Bleekerij. We zijn erg blij met dit aanbod!

Er zijn twee jonge Boekeloërs, de dames Julia Koetsier en Leoniek Biemans, die mee gaan doen met “De beste vriendenquiz” in Hilversum. Tijdens deze quiz spelen ze voor een goed doel en zij hebben gekozen voor een bijdrage aan Natuurlijk Spelen op de Bleekerij, waarvoor uiteraard onze hartelijke dank! Dames: succes!; Ben Schoppert zegt dat er tot heden twee aanmeldingen zijn voor de vrijwilligersgroep voor het onderhoud en het beheer van de wandelpaden en het faunafort. Uiteraard hopen we op meer aanmeldingen!

Publiciteit

Ben Schoppert wijst er op dat het in oktober vastgestelde redactiestatuut intussen op de site Boekelo.info staat (tabblad Dorpsraadorganisatie); Bart Stokkers weet te melden dat sinds onze activiteit op Facebook (augustus jl.) de geplaatste berichten 18.000 keer zijn bekeken!

M.F.A. (Multi Functionele Accommodatie)

Wat de M.F.A.(Multi Functionele Accommodatie) betreft, zegt Jeroen Verhaak dat de beschikbaarheid van de 2e fase gepland staat voor 8 december a.s. Bart Stokkers wijst er op dat de straatverlichting op de toegangsweg naar het complex intussen is aangelegd. Het gaat hier om een voorlopige installatie, in het voorjaar worden de definitieve straatlantaarns geplaatst.

Dorpsbudget

De commissie Dorpsbudget (Kas de Vries) roept alle Boekeloërs op met plannen te komen waarvoor eventueel geld uit dit fonds beschikbaar gesteld kan worden! [Aanvraagformulier Dorpsbudget]

Beheercommissie Kwinkelerweg 5

De heer Ton Taselaar, kerkrentmeester PKN Usselo (vanavond aanwezig als belangstellende), laat nogmaals weten dat het kerkje eventueel iets langer gebruikt kan worden, mocht de verhuizing naar De Zweede onverhoopt toch niet tijdig gerealiseerd kunnen worden. Wij zijn de kerkrentmeesters dankbaar voor deze toezegging!

6. RONDVRAAG EN SLUITING

Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West): donderdag a.s. is er een gesprek waarin het plaatsen van nieuwe bloembakken in het Dorpshart aan de orde komt. (Dorpsraad is daarbij vertegenwoordigd);

Anton Brinks (wijkagent): er is vandaag (18-11) een controledag geweest waarbij o.a. gekeken werd naar het halen/brengen van schoolkinderen;

Ben Schoppert: er is zeer binnenkort overleg tussen Peter Dijkstra (Stadsdeelbeheer-West) en Dorpsraad Boekelo (in de persoon van Kas de Vries en Ben Schoppert) over de organisatie van een brainstorm waarin de bezuinigingen op het onderhoud van de Openbare Ruimte centraal zullen staan;

Bart Stokkers: wordt er bijgehouden wie waarvoor op enige wijze is onderscheiden? Kas de Vries: “Neen, is ook wel erg lastig omdat onderscheidingen van zeer verschillende kanten kunnen komen”.

Gonny ten Veen: wie gaat er naar het afscheid van Peter den Oudsten als burgemeester van Enschede? Jeroen Verhaak is – door verplichtingen elders – verhinderd, daarom zal Kas de Vries in ieder geval gaan.

Hoe staat het met de horeca-terrassenevaluatie? Die evaluatie gebeurt binnenkort. Dit onderwerp zal in de decembervergadering op de agenda staan;

Mw.I.Kruse (belangstellende): het onderhoud van/aan de vijver tussen SKE en Klokhuys laat zeer te wensen over! Jan ten Elzen zegt dat dit een kwestie van onvoldoende budget is. Kas de Vries: Dit soort zaken moet zeker in de brainstorm met de gemeente over de bezuinigingen op het onderhoud van de Openbare Ruimte besproken c.q. geregeld worden;

Dhr. N.v.d. Veen (belangstellende): verdere aanleg wandelpaden, m.n. tussen De Mans en het “Sikkepaadje” is nog niet gerealiseerd! Ben Schoppert zegt dat dat zeker op ons wenslijstje staat; [Intussen is duidelijk dat deze aanleg nog dit jaar zal gebeuren!]

Dhr. G.Schoonhagen (belangstellende): de inwerp-opening van de afvalcontainers op de hoek van de Meester De Wolfstraat zit wel erg laag! Waarom geen papiercontainer? Bart Stokkers: omdat papier door Unisson wordt ingezameld;

Dhr. C.Fokkink (belangstellende): Magazijn heeft problemen met afvoer oud-papier, hij pleit voor de aanleg van een ondergrondse container bij de aanleg van het Bleekerijplein;

Mw. F. ter Kuile (belangstellende): waardering voor aanwezigheid/kleurstelling van geïnstalleerde containerstraat!

 

De vicevoorzitter sluit de vergadering om 10 minuten voor half tien.

Ben Schoppert