Dorpsraadvergadering

Verslag Dorpsraadvergadering 18 september 2018

1. Opening

De openbare vergadering van de Dorpsraad 2018-2022 wordt om 20.00 uur door Jeroen Verhaak (voorzitter) geopend. Hij heet alle aanwezigen welkom. Dat zijn 9 leden van de Dorpsraad (Jos Brunink en Ben Bel zijn afwezig), 11 belangstellenden, wijkagent Wilfried Bossink en namens de gemeente zijn Nico Bolhuis (Stadsdeelmanagement-West) en Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West) aanwezig. Ook zijn Femke van Eijzeren van Livio en Bea Vrugteveen van De Zonnebloem aanwezig i.v.m. agendapunt 2.

Jeroen meldt dat Hans Formanoy afscheid heeft genomen als bezorgcoördinator van Boeke-loos. Na een oproep is er een vervangster gevonden in de persoon van Sonja Heijink. Met ingang van het oktobernummer neemt zij het stokje van Hans over. We zijn nog wel op zoek naar meer bezorgers voor Boeke-loos.

2. Presentatie project ‘KOMT ER IN!’ door Femke van Eijzeren (Livio)

Er is veel meer eenzaamheid onder ouderen in Boekelo dan gedacht, terwijl er zoveel voor deze groep te doen is in het dorp. Vanuit Bookels Höltink kwam de vraag hoe we meer mensen uit deze groep kwetsbare ouderen uit hun isolement kunnen halen en aan activiteiten kunnen laten deelnemen. Het idee is om een maatje te koppelen aan een kwetsbare oudere die dit kan en wil gebruiken. Om samen met iemand naar een activiteit te gaan, verlaagt de drempel. Ook wil men een maatje koppelen binnen de activiteit, waardoor men op termijn het maatje om ermee naartoe te gaan niet meer nodig is.

Als maatjes denkt men in eerste instantie aan de ‘jongouderen’. Ze zoeken een grote groep vrijwilligers, zodat deze groep wel vrij blijft en er niet bijvoorbeeld elke week ‘aan vastzit’. De vrijwilligers krijgen trainingen en er is een mentor op de achtergrond aanwezig. Het plan is dat mensen zich kunnen aanmelden via de partners in Bookels Höltink, maar nog mooier is als iedereen in Boekelo signaleert wie er hulp kan gebruiken. Er is een intakecoördinator die met zowel ouderen als vrijwilligers een gesprek voert en mensen aan elkaar koppelt.

Punt van aandacht is dat het lastig is om de mensen te bereiken die het nodig hebben. Door de nieuwe AVG mag de huisarts bijvoorbeeld niet zomaar namen doorgeven. Maar ze kunnen wel aan mensen die het wellicht nodig hebben vragen of ze willen dat er eens iemand langskomt.

Nico Bolhuis vraagt of er ook contact is met andere zorgpartners. Femke geeft aan dat ze nog in de ontwikkelfase zijn en dat dat wel mogelijk is. Ze zijn nu nog de behoefte in kaart aan het brengen, dan pas kunnen ze ook verder qua financiën en aantrekken van zorgpartners. Jeroen Verhaak vraagt hoe de cijfers tot stand zijn gekomen, wat de definitie is van ‘kwetsbaar’ en of men daar nog eens kritisch naar wil kijken. Dat gaan ze doen. Belangstellenden uit de zaal geven aan 2x per week langs te gaan bij hun buurvrouw en haar ook weleens mee uit te nemen. Als iedereen dat nu doet, kunnen we al veel bereiken. Dat is zo, maar helaas is niet iedereen zo dat ze dat doen.

 

3. Verslag van de openbare vergadering 19 juni 2018

Het verslag van de op 19 juni jl. gehouden Dorpsraadvergadering wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. In- en uitgaande post

Inkomende post: Leuk om te noemen dat de Modelbaan Zuiderspoor in de MBS wordt ondergebracht.

Uitgaande post: Brief ecoduct, maar nooit antwoord op gekomen.

5. Mededelingen wijkagent

Augustus:

 • Er zijn jongens met 1 vuurwapen en 1 gaspistool aangetroffen in het bos bij de Winterhaarweg-Loerhazenweg. Onderzoek hiernaar loopt nog.
 • In een loods aan de Badweg zijn diverse koper- en dieseldiefstallen geweest.
 • Aan de Keuperweg is een caravan gestolen.
 • Er is een insluiping geweest in een woning, waarbij een kluis is weggenomen en later is teruggevonden.

September:

 • Er is melding gemaakt dat iemand met een raar verhaal (babbeltruc?) aan de deuren rondom de Topaasstraat is geweest. De wijkagent geeft aan op te passen voor insluipers.
 • Er is extra toezicht bij manage Denneboom. Daar zijn wat vreemde types gesignaleerd.

6. Brainstormavond Dorpsplan 2020-2030
16 oktober 20:00-22.00 uur

Tijdens de brainstormavond hoopt de Dorpsraad input te krijgen voor het Dorpsplan 2020-2030 van zoveel mogelijk dorpsbewoners. We gaan het hebben over onderwerpen als de samenstelling van de bevolking in het dorp, voorzieningen, woningbouw, duurzaamheid, etc. U bent van harte welkom om uw ideeën te delen.

Loes Dijkhuis en Ferenc van Damme van Trendbureau geven de avond vorm. Daarna buigt de Dorpsraad zich over de input, om dit op een juiste manier in een Dorpsplan te krijgen. Tegen de tijd dat er een concept is hoort u dat van ons.

Vanuit de zaal komt de vraag of het vorige Dorpsplan nog geëvalueerd wordt. Jeroen Verhaak geeft aan dat dat al is gebeurd, omdat dat Dorpsplan liep tot 2015. Alle punten uit dat plan zijn of geeffectueerd of inmiddels achterhaald.
Nico Bolhuis geeft aan dat men in de gemeente ook bezig is met een Stadsdeelagenda voor West en dat het goed zou zijn om in de gaten te houden of deze 2 plannen met elkaar te koppelen zijn. De Dorpsraad geeft aan dat dat uiteraard mooi zou zijn, maar dat de wijken in West over het algemeen andere aandachtspunten hebben dan Boekelo.

7. Ontmoetingsclusters & MFA de Zweede (Ben ter Stal)

burgerinitiatief het idee van Ontmoetingsclusters in Enschede ontstaan. De stad Enschede is verdeeld in twaalf clusters waar veel activiteiten samenkomen in het sociale domein, sport, onderwijs, etc. In deze clusters komen door middel van Ontmoetingsparken, Ontmoetingshuizen, Ontmoetingsspeeltuinen en Ontmoetingskinderboerderijen inwoners samen. Om dit plan verder uit te werken is een coöperatie opgericht. Die gaat ervoor zorgen dat geldstromen goed worden (her)verdeeld en mensen en middelen op de juiste plek komen. Alles in de opstart wordt ontwikkeld door vrijwilligers.

MFA De Zweede wordt vaak genoemd als goed voorbeeld en is dan ook aangemerkt als Ontmoetingspark. Aan Stichting MFA De Zweede is gevraagd of ze mee wil doen aan de coöperatie. Stichting MFA De Zweede denkt erover om snel, voor 1 oktober, aan te sluiten bij de coöperatie. De Dorpsraad staat hier zeer positief tegenover. Wel wordt aangegeven om ook na te denken of er andere plekken in het dorp zijn die kunnen aanhaken, door bijvoorbeeld De Berke als Ontmoetingshuis aan te merken. We zouden dan ook weer verbinding kunnen zoeken met het project “Komt er in!” (zie agendapunt 2). Ook geeft de Dorpsraad aan om hierbij ook heel nadrukkelijk samenwerking te zoeken met Usselo. Dit pakt Stichting MFA De Zweede op.

Meer informatie is te vinden op www.ontmoetingsclusters.nl.

8. Resultaten Schouw (Kas de Vries)

Alle leden van de Dorpsraad hebben in twee- of drietallen het gehele dorp en buitengebied nagelopen en aangetekend hoe alles erbij ligt. We zijn van plan om het gehele document met Jan ten Elzen, Rien van Faasen en Richard Belshof te bespreken. Wat highlights uit de schouw:
1. Veel stoepen hebben last van wortelgroei.
2. Er zit enorm veel onkruid op stoepen en straten.Er wordt wel gebrand hebben we gezien, maar wellicht is er achterstand.
3. Veel bewegwijzering en lantaarnpalen zijn vies door mos: graag schoonmaken.
4. Er is wat achterstand in het snoeien van bosschages in het buitengebied, wat gevaarlijke situaties oplevert.
5. Oprukkende Japanse Duizendknoop: hier moeten we echt wat mee, deze moeten weg.

Positief is dat de bermen en wegen er over het algemeen goed bij liggen. Nog wat kleine losse, maar heel concrete punten die we ook meenemen zijn de ‘sluiproute’ (zandpad) bij de Kwinkelerweg, het viaduct bij de Badweg, het pad tussen de Topaasstraat en Diamantstraat en de fietspaden aan de Teesinkweg en Beckumerstraat die onderhoud behoeven. Uit de zaal komt de vraag of bewoners ook hebben meegedaan. Nee, maar er is wel spontaan input gekomen vanuit dorpsbewoners die mee is genomen. Een tweede vraag: worden de resultaten ook ergens gepubliceerd zodat dorpsbewoners kunnen zien wat er aangeleverd is bij de gemeente? Daar gaat de Dorpsraad zich over beraden.

9. Nieuws uit commissies en vertegenwoordigingen

Fysiek [Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu]

 • Akzo – Er zijn twee Dorpsraadleden naar de klankbordvergadering geweest. Problemen met lekkages, vervuiling en verzakking spelen vooral in Twekkelo. We hebben aangegeven Twekkelo te steunen richting de Akzo indien dit nodig is.
 • N18 –Twee Dorpsraadleden hebben een bezoek gebracht aan een omwonende in verband met de klachten over geluidsoverlast van de nieuwe N18. Onze indruk is dat er geluidsoverlast is, maar we wachten op meer feiten voor we hiermee aan de slag gaan.
 • Parkeeroverlast Momentum bij uitvaarten – Tijdens uitvaarten is er een groot probleem met het parkeren van auto’s. Vaak staan auto’s overal in bermen aan de Beckumerstraat geparkeerd. De Dorpsraad wil hierover in gesprek met de beheerders van Momentum.
 • Broekmaatweg/Rutbekerveldweg – Gerard Roossink vraagt de vertegenwoordigers van de gemeente wat ze van plan is de Broekmaatweg/Rutbekerveldweg tot aan de Badweg. Het fietspad is weggehaald, de verharding is weg, de paaltjes zijn weg en bermen zijn gefreesd, terwijl het een fietsroute is. Nu is het een racebaan geworden. Jan ten Elzen gaat het uitzoeken.

Sociaal

 • Toerisme –  Er liggen nieuwe flyers met wandel- en fietsroutes op diverse plekken in het dorp.
 • Bankencommissie – In oktober worden weer banken geplaatst. Op het plein voor Momentum en ter vervanging bij het watergat aan de Teesinklandenweg.
 • Kinderboerderij – We zijn locaties aan het bekijken en bespreken met eigenaren wat mogelijkheden zijn. Ook gaan we wat veldwerk doen bij andere kinderboerderijen in de regio. Alle ideeën en tips voor locaties zijn welkom!

Dorpsbudget

 • Kas de Vries geeft aan dat de toekenningskaders voor aanvragen uit het dorpsbudget zijn gecontroleerd en nog kloppen. We kunnen dus nog steeds goed met de spelregels en kaders uit de voeten. Er is een aanvraag binnengekomen van het koor Intervocaal die in januari rondom Momentum iets wil doen met zang en muziek, samen met MV Unisson en midwinterhoornblazers. We hebben hierover wat aanvullende vragen gesteld aan de organisatie en wachten op antwoord. We zijn akkoord gegaan met een aanvraag van het Sinterklaascomité voor een bijdrage van € 800,-.
 • Er is nog budgetruimte voor dit jaar, dus er kunnen nog aanvragen gedaan worden.Denk aan een bijdrage voor het opknappen van speelplekken of andere fysieke zaken. Op boekelo.info staat een overzicht van zaken waar de afgelopen tijd subsidie voor is aangevraagd, zodat mensen weten waarvoor ze budget kunnen aanvragen.

MFA

 • Ben ter Stal : Het papierwerk en de rekenpartijen zijn klaar. De stadsdeelmanager is nu aan zet om de rapporten bij het college van B&W te krijgen.

10. Rondvraag en sluiting

 • Ben Schoppert vraagt of de Dorpsraad zich nog actief bezig houdt met de twee Natuurlijk Spelen plekken. Dit deed Commissie RSCJ uit de vorige Dorpsraad wel. We doen dat niet actief, want formeel is de gemeente aan zet (die controleren eens per jaar). Wij zullen het in de Commissie Sociaal bespreken. Jan ten Elzen geeft aan dat men gewoon melding kan maken als er iets is.
 • Fleur ter Kuile vraagt hoe het gaat met de spreekuren. Wisselend in opkomst. Maar we gaan een langere periode bekijken hoe het gaat.

De voorzitter sluit de vergadering om 21.40 uur.

Geschreven door Susanne Harperink

 


Volgende bijeenkomsten

 • Brainstormavond voor het Dorpsplan 2020-2030 16 oktober om 20.00 uur
 • Volgende vergadering 20 november om 20.00 uur