Verslag Dorpsraadvergadering 20 september 2016

1.OPENING EN MEDEDELINGEN.

Jeroen Verhaak, voorzitter van de Dorpsraad, opent de vergadering om ca. 20.00 uur. Hij heet de aanwezigen welkom. Dat zijn 6 Dorpsraadleden t.w. Henk Abbink, Joost Brunink, Ben ter Stal, Bart Stokkers, Kas de Vries en hij zelf. De overige dorpsraadleden hebben om redenen van ziekte, vakantie en werk afgemeld. Ook Nico Bolhuis (Stadsdeelmanagement-West) is afwezig. Op de publieke tribune een 20 tal aanwezigen.

 

2.VOORSTELLEN WIJKCOACH.

Vervolgens krijgt Inge Grevink, wijkcoach team Boekelo-Boswinkel (www.wijkteamsenschede.nl) het woord. Zij stelt zich kort voor en zal zoveel mogelijk voor de verbinding met Boekelo de vergaderingen bijwonen. De werkzaamheden van de wijkteams zijn eerder toegelicht. Zij laat een aantal folders achter.

 

3.BUSLIJN 6.

Na de vorige vergadering is een brief verzonden naar de provincie waarin we bezwaar maakten tegen  het voorstel om lijn 6 op te heffen. Daarop is een antwoord ontvangen dat mede aanleiding is geweest tot enkele gesprekken de afgelopen weken. Duidelijk is geworden dat het besluit onomkeerbaar is en de cijfers laten zien dat de lijn de afgelopen jaren te beperkt is gebruikt. Erkend is dat het overleg eerder en beter had gemoeten. Rob Plooy van Syntus licht, ondersteund door enkele aanwezige collega’s, de nieuwe opzet van de buurtbus toe. Daarbij wordt ook ingegaan op vragen van de aanwezigen. De bus rijdt vanaf 11 december as. maandag t/m vrijdag 1x per uur de huidige route, eerste vertrek Boekelo 06.37 en van station naar Boekelo 07.20 (sluit aan op treinen). En vervolgens elk uur, de laatste bus vertrekt om 18.20 bij het station. Op zaterdag is de dienst tussen 10.37 en 16.10 uur. De bus gaat gereden worden door vrijwilligers. Mochten er bij het ingaan van de nieuwe dienstregeling nog te weinig vrijwilligers zijn dan worden chauffeurs van Syntus ingezet. De vrijwilligers ontvangen een opleiding van Syntus. De werving start binnenkort met een advertentie in Tubantia en een oproep in Boeke-loos. Ter plekke melden zich reeds 4 inwoners als vrijwilliger! Op 20 oktober as. is er een voorlichtingsavond in De Zweede. De kosten van de buurtbus betaalt Syntus. Syntus garandeert ook de uitvoering van de diensten. Zoals het er nu voorstaat vervalt de lus bij de Ganzebosweg en wordt gekeerd bij de kerk. Dit kan doordat de bus kleiner is. In de loop van volgend jaar wordt bekeken of er wijzigingen in de route (bv. doortrekking tot MST/stad) wenselijk en haalbaar zijn. De route blijft Boekelo-Marssteden-Havengebied-station v.v. Over de kosten (nu € 3,00 enkele reis) is discussie. De Dorpsraad spant zich in om tot een beter gebruik te komen. Een vervoersonderzoek onder de inwoners naar hun wensen is noodzakelijk. Met de provincie is hierover overleg gaande. De uitvoering van de buslijn volgend jaar wordt intensief gevolgd ook door de Dorpsraad om te bekijken welke aanpassingen wenselijk en/of noodzakelijk zijn. De ervaringen van  de chauffeurs vormen hiervoor ook een goede input. Daarbij wordt ook gekeken naar aanvullende mobiliteitsvoorzieningen als deelfietsen e.d. Mochten er pieken in de uitvoering ontstaan dan wordt een extra bus ingezet.

Omdat ook enkele mails hierover zijn ontvangen worden deze aanvullend behandeld. De mail van Ton Taselaar (aanwezig) is in de loop van de vergadering behandeld en afgedaan. In een andere staan vragen die door de Dorpsraad niet kunnen worden beantwoord. Deze wordt doorgezonden naar de gemeente en Syntus. Van de mail van een inwoner van de Marssteden wordt kennisgenomen.

 

4.VERSLAG VORIGE DORPSRAADVERGADERING.

Het Verslag van de vergadering van 19 juli jl. wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

5.IN –EN UITGAANDE POST.

Uitgegaan zijn twee brieven: over het Bestemmingplan Boekelo en de bouw van twee woningen Beckumerstraat 458 in het kader van de Rood voor Roodregeling (wij zijn niet voor verdere bouw in het buitengebied maar past binnen de huidige regelingen). In het bestemmingsplan Boekelo zijn volgens  Ben ter Stal meer wijzigingen verwerkt dan gemeld resp. opvalt. Hij zoekt dit  verder uit waarna een aanvullende brief aan de gemeente wordt verzonden. Ontvangen zijn een mail van een familie aan de Boekelosestraat (nieuwe huizen) over onveilige situaties door fietsers op het trottoir. De commissie ROM pakt dit in overleg met de gemeente op. Naar aanleiding van een andere mail die ook aan de Dorpsraad is verzonden onderneemt de gemeente actie m.b.t. de bouw van een fietsenstalling aan de Henry Dunantlaan. Een derde mail van een bewoonster gaat over het gerucht dat er in de toekomst geen verkeer meer mogelijk zou zijn over de Boekelosestraat tussen Boekelo en Usselo. Aangezien zij één van de aanwezigen is wordt ze ter plekke door Kas de Vries gerustgesteld dat er een viaduct komt over deze straat waar zowel fiets- als het autoverkeer onderdoor kan. Verkeershinder bij de bouw is niet te voorkomen. Dit punt leidt er wel toe dat gevraagd wordt om Boeke-loos meer aandacht te besteden aan de gevolgen van de N18. Tot slot wordt kennisgenomen van de mail van Stadsdeelbeheer over het onderhoud van het Bleekerijplein. Kort na de vorige vergadering is het plein onkruidvrij gemaakt en recent zijn de plantvakken opnieuw ingepland. Het onderhoud zal door het huidige gemeentelijke beleid een aandachtspunt blijven!

 

6.MEDEDELINGEN VAN DE WIJKAGENT.

Anton Brinks meldt bij dat over de afgelopen twee maanden één incident te melden is: forse vernielingen en diefstal uit de voormalige manege. De gemeente heeft als eigenaar aangifte gedaan. Tips zijn welkom. Na ruim 2 jaar als wijkagent in Boekelo e.o. actief te zijn geweest gaat Anton 1 november as. met prepensioen. Dit is zijn laatste Dorpsraadvergadering in functie! Voorzitter Jeroen Verhaak bedankt Anton voor zijn inzet voor Boekelo en de plezierige en vruchtbare contacten de afgelopen jaren. De Dorpsraad komt naar zijn afscheidsreceptie op 14 oktober as. Vooralsnog neemt Randy Oude Engberink het stokje over.

 

7.NIEUWS UIT DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN.

Dagelijks bestuur (Jeroen Verhaak). Zoals bekend worden er door de sterk verminderde instroom geen alleenstaande minderjarige vluchtelingen opgevangen in het Jarabeecomplex. Met directeur van Jarabee heeft een nagesprek plaatsgevonden waarbij geconcludeerd werd dat de gevolgde procedure als plezierig en positief is ervaren. Gevraagd is om de dank van Jarabee voor de grote positieve betrokkenheid van Boekelo aan de inwoners over te brengen.

Dorpsbudget (Kas de Vries). Enkele recent ontvangen aanvragen komen in de oktobervergadering aan de orde.

Publiciteit. Kas meldt veranderingen in de samenstelling van de redactie en een andere wijze van opmaak  via een professional. Ingaande 1 januari as. hebben we een andere drukker nodig. Uit de zaal wordt gevraagd om meer inhoudelijke onderwerpen te beschrijven in Boeke-loos.

R.S.C.J. (zie mail Gonny ten Veen). Bij Natuurlijk Spelen Bleekerij worden enkele speeltoestellen aangepast Het gras wordt voortaan met dank aan Jan te Elzen door de gemeente gemaaid. Jeroen Verhaak meldt dat de bibliobus ingaande 1 januari niet meer naar Boekelo komt vanwege een forse verlaging van de gemeentelijke subsidie. Naar alternatieven wordt gezocht o.a. in samenspraak met het Open Ouderenwerk en de scholen. Eind december zijn er in Twente twee open monumentendagen over de textielgeschiedenis. Gevraagd wordt of Boekelo hierin een rol kan spelen.

R.O.M. Joost Brunink doet verslag van de door hem bijgewoonde bijeenkomst over de pekel-, brakwater en afdekolielekkages bij de reguliere zoutwinning door AKZO-Nobel, georganiseerd door stadsdeel-commissie West. Er is gevraagd om een overzicht van lekkages vanaf 1980. O.a. door te late meldingen van lekkages staat AKZO nu onder verscherpt toezicht van de Inspectie voor de Mijnen. Doordat van de zijde van AKZO vragen niet bevredigend werden beantwoord is het vertrouwen in AKZO eerder af- dan toegenomen. Er zijn naast de lekkages meer punten die om aandacht vragen: niet afgedekte leidingen aan de Beckumerstraat, de opslag aan de Kwinkelerweg, de situatie van de sinkholes, de opslag van dieselolie in zoutcavernes. Er schijnt in twee cavernes (locaties onbekend) ook medisch radioactief afval opgeslagen te zijn. We gaan over alle punten één of meer brieven sturen. Henk Abbink meldt dat er binnenkort een voorlichtingsavond komt over glasvezel in het buitengebied. Het is van belang dat meer dan 50% van de bewoners een aansluiting wil. Kas de Vries meldt dat we de onveilige situatie kruispunt Haimersweg/ Windmolenweg gaan aanpakken. O.a. door op het viaduct kerende en onjuist afslaande automobilisten worden regelmatig fietsers in gevaar gebracht. Dit kan zo niet langer. Als het aan ons ligt wordt de oude situatie hersteld. K3 Delta heeft gemeld dat het verontdiepen van het Goorse Veld traag verloopt. Twente Milieu zal enkele keren met de diftarbus (diftar=gedifferentieerd afvaltarief) naar Boekelo komen. O.a. via Boeke-loos wordt dit bekend gemaakt.

M.b.t. Klankbordgroep Grolsch, M.F.A., Ouderencommissie en Bookels Höltink zijn geen ontwikkelingen te melden.

 

8.RONDVRAAG EN SLUITING.

Ben ter Stal vraagt naar het faillissement van Fishing Adventure (FA) (toekomstig exploitant visvijver Goorse Veld). De voorzitter is hierover gebeld door de directeur. Het faillissement is veroorzaakt door een fout van FA en wordt waarschijnlijk over een maand opgeheven. De gemeente heeft weet van het slechte wegdek Boekelose Stoombleekerij t.h.v. ketelhuis en onderneemt actie. Dat geldt ook voor de eerder gemelde lichtoverlast bij het Magazijn. Jan ten Elzen bekijkt ook of er aan de Boekelosestraat/Bastinglaan een extra afvalbak voor hondenpoep kan worden geplaatst n.a.v. klachten uit de zaal. Sommige hondeneigenaars schijnen opgevoed te moeten worden dat ze de rommel van hun hond opruimen.  Jan ten Elzen meldt dat het trottoir aan de noordzijde bij de weilanden aan de Beckumerstraat vanaf de Smaragdstraat wordt vervangen door een verharding. Dit i.v.m. de wortelgroei. Dit geldt ook voor een deel van de Boekelosebleekweg. Tot slot meldt hij dat er takken afgezaagd en gestolen zijn van klimbomen die gereed lagen bij de kap aan de Boekelosestraat.

De voorzitter sluit om 22:05 de vergadering.

 

Verslag gemaakt door Bart Stokkers/Jeroen Verhaak.