Verslag Dorpsraadvergadering 21 oktober 2014

Agenda was als volgt:

 1. Opening en mededelingen.
 2. Notulen van de vergadering van 16 september jl.
 3. In- en uitgaande post.
 4. Nieuws van de commissies en vertegenwoordigingen:
  • R.O.M.:
  • R.S.C.J.
  • Publiciteit
  • Ouderencommissie
  • M.F.A.
  • Stichting Mortuarium Boekelo
  • Klankbordgroep Grolsch
  • Dorpsbudget
  • Bookels Höltinks
  • Beheerscommissie Kwinkelerweg 5
  • B.A.R.T.
 5. Rondvraag en sluiting.

 

Verslag dorpsraadvergadering van 21 oktober 2014.

1.OPENING

De complete Dorpsraad (alle 13 leden aanwezig!) en negen belangstellenden, wo. Corrie Jaran (Stadsdeelmanagement-West), Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West) en Anton Brinks (politie), horen en zien om klokslag acht uur Jeroen Verhaak de oktobervergadering van de Boekelose Dorpsraad openen. Hij verwelkomt allen en heeft een aantal mededelingen: – Complimenten aan de BOV voor de organisatie van de Oude Voertuigendag, zondag jl.; – In het ziekenhuis liggen/lagen Greetje van der Valk (gewaardeerd beheerster van Kwinkelerweg 5) en Gerrit ter Horst( gevallen tijdens het bezorgen van Boeke-loos). Beiden hebben we intussen een attentie gestuurd. “Beterschap!”; – Maandag 27 oktober zal de Dorpsraad aanwezig zijn op de Motiemarkt van de Enschedese Gemeenteraad voor realiseren van het wegvak tussen Dorpshart en Bleekerijplein; – Op de novembervergadering, (18-11) zal Hans van Agteren, coördinerend wethouder voor de wijken, acte de préséance geven.

2. VERSLAG 16 SEPTEMBER 2014

Het verslag van de vergadering van 16 september jl. wordt onveranderd vastgesteld. Met dank aan Joost Brunink, waarnemend notulist. Naar aanleiding van dit verslag meldt Jan ten Elzen dat de hekken op het voetpad bij de oversteekplaats naar de Zweede beter geaccentueerd zijn. Ben Bel vraagt of de commissie R.O.M. de (on)veiligheidssituatie daar goed in de gaten houdt. Antwoord: “Uiteraard, eind dit jaar wordt de huidige situatie geëvalueerd”.

3. DE POSTLIJST

Ben ter Stal licht de lijst van in- en uitgaande post toe. Het betreft mail of brieven over zaken die vanavond op de agenda staan: In-uitritten Bleekerij, Rioollucht Past. Schneiderstraat en de bezuinigingen in de Openbare Ruimte.

4. NIEUWS UIT DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN

 

R.O.M. (Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu)

De commissie R.O.M. stelt, bij monde van haar voorzitter Kas de Vries, voor positief te reageren op de uitnodiging van de Gemeente Enschede om via een brainstorm invulling te geven aan de bezuinigingen in de Openbare Ruimte. We gaan akkoord met dit voorstel; Wat de aansluiting van de in- en uitritten van de Bleekerij op de Boekelosestraat betreft, stemmen wij in met het voorstel daarvan gelijkwaardige kruisingen te maken; Op het Rutbekerveld is de verontdieping gestart, via de Klankbordgroep voor dat project houden we e.e.a. goed in de gaten; In de Pastoor Schneiderstraat is de herkomst van de rioollucht vastgesteld, aan dit probleem wordt gewerkt. Ben Bel vraagt naar onze betrokkenheid bij de plannen voor de bouw van bungalows bij het Rutbeek . Antwoord: “R.O.M. heeft contact met de betrokken actiegroep.” Wordt vervolgd.

R.S.C.J. (Recreatie Sport Cultuur Jeugd)

De (net aangetreden) voorzitter van deze commissie, Jeanet van Offenbeek, zegt dat R.S.C.J. voorstelt niet deel te nemen aan het project “Kern met pit”, wel zullen we via Facebook bekendheid geven aan deze actie; Over de aanleg van Natuurlijk Spelen op de Bleekerij is woensdag 22 oktober een werkgroep-vergadering; Ben Schoppert doet verslag van de bespreking van 22 september jl. waar een aantal betrokkenen overlegd heeft over de Wandelpaden en het Faunafort(zie artikel elders in dit blad); Gonny ten Veen meldt dat de Bankencommissie bijeen is geweest. Er kunnen bij de Dorpsraad suggesties worden gedaan voor plekken waar wellicht een bank geplaatst zou kunnen worden; Op den duur willen we een groep(je) vrijwilligers voor het onderhoud van de banken formeren.

Publiciteit

Zie punt 5.

M.F.A. (Multi Functionele Accommodatie)

Wat de M.F.A.betreft heeft Ben ter Stal de verheugende mededeling dat de oplevering van de 2e fase rond 1 december as. zal zijn en dat het er naar uitziet dat we de januari-vergadering (2015) dus aan de Boekelosestraat kunnen houden. Intussen wordt al stevig nagedacht over de aanpak van de 3e fase, de Sporthal. Bart Stokkers vraagt naar de stand van zaken m.b.t. de verlichting van de toegangsweg naar de Zweede. Jan ten Elzen antwoordt dat er op zeer korte termijn ( één tot twee weken) een tijdelijke voorziening zal worden aangelegd.

Dorpsbudget

De commissie Dorpsbudget (Kas de Vries) is nog op zoek naar een 2e buitenlid (niet Lid van de Dorpsraad). Er worden ter vergadering enkele suggesties gedaan.

Bookels Höltinks (Platform van meeste zorgaanbieders in Boekelo e.o.)

 

Over Bookels Höltinks meldt Ben Bel dat deze groep vandaag, 21 oktober, bijeen geweest is. Het onderwerp was: THUISZORG. Met de aanstaande veranderingen in zicht (W.M.O.) baart deze zaak zorg! Via de wijkteams zal ook de Dorpsraad bij deze veranderingen worden betrokken. Om in stijl te blijven: “Wij houden de vinger aan de pols!”

Beheercommissie Kwinkelerweg 5

Jeroen Verhaak laat ons weten dat Beheercommissie Kwinkelerweg 5, met het oog op het kunnen betrekken van de M.F.A., contact op zal nemen met de Kerkrentmeesters over het per 1 januari 2015 beëindigen van onze huur (en daarmee van onderhuurders) van het voormalig kerkgebouw. De Dorpsraad gaat akkoord met die opzegging.

B.A.R.T (Boekelo Actief in Recreatie en Toerisme)

De status van B.A.R.T is die van “slapend”. We zullen op termijn met de B.O.V. overleggen over voortzetting van de B.A.R.T.-activiteiten door een andere “club”.

5. REDACTIESTATUUT.

Minder interessant voor niet-Dorpsraadleden, maar daarom niet minder noodzakelijk, is het vaststellen van het Redactiestatuut voor Boeke-loos en Boekelo.info. Er is de laatste tijd veel contact geweest over dit onderwerp zodat we vanavond de definitieve tekst zonder gedachtewisseling of aanvullingen goedkeuren. Desgevraagd zegt Ben ter Stal dat het Statuut op de site gepubliceerd zal worden.

6. RONDVRAAG EN SLUITING

Gerard Roossink: illegale vuilstort in buitengebied. Jan ten Elzen dringt er nogmaals op aan dit vooral te melden op 4 81 76 00!

Ben Bel: is budget voor Open Ouderenwerk Boekelo al bekend? Antwoord: “Nee, we weten niet per wanneer dat budget via de Dorpsraad gaat lopen.”

Fleur ter Kuile en Arend Stokkers: Bleekerijplein-ontwerp? Jeroen Verhaak zal over de stand van zaken contact opnemen met de gemeente.

Henk Post: parkeren van fietsen op trottoir tussen de overweg en De Buren is problematisch en dat terwijl er parkeergelegenheid geschapen is aan de overkant van de Beckumerstraat. Spreker zal hierover zelf gaan praten met “De Buren”.

De voorzitter sluit de vergadering om twee minuten over negen!

Ben Schoppert