Verslagen vergaderingen dorpsraad

Verslag Dorpsraadvergadering 17 mei 2016

1.OPENING.

Jeroen Verhaak, voorzitter van de Dorpsraad, opent de vergadering een minuutje voor achten. Hij heet de aanwezigen welkom. Dat zijn 9 Dorpsraadleden (Gonny ten Veen, Ben Schoppert, Bernd Weijers en Henk Abbink hebben zich afgemeld) en 6 belangstellenden, waar onder Nico Bolhuis (Stadsdeelmanagement-West), Anton Brinks (wijkagent) die vlak voor de openbare vergadering is weggeroepen maar enkele minuten na achten aansluit, Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West) die zich om 20:18 bij het gezelschap voegt.

 

 1. VERSLAG.

Het verslag van de vergadering van 15 maart jl. wordt ongewijzigd vastgesteld. Waarbij Nico van der Veen van de gelegenheid gebruikt maakt om eenieder te bedanken voor de beterschapswensen die hem middels de Boekeloos hebben bereikt. Deze wensen hebben er mogelijk voor gezorgd dat hij snel weer fris en fit te been was.

 1. IN- EN UITGAANDE POST.

Er is veel in- en uitgaande post, slechts een beperkt aantal brieven en mails wordt aan de orde gesteld. Het merendeel daarvan vraagt om beantwoording en/of actie. Het concept-bestemmingsplan Cultuurhistorische Waardenkaart wordt opnieuw opgevraagd.

 

 1. FRESHTIVAL 15 MEI A.S.

Het Freshtival in de agenda nog aangekondigd voor 15 mei a.s. is ondertussen verworden tot jl. Dit onderwerp wordt door Jeroen Verhaak ingeleid. De DR is via de klankbordgroep Grolsch geïnformeerd over het mogelijk gebruik van de poort van Grolsch aan de Boekelosestraat zodat enkele weilanden ten zuiden van deze straat als parkeerterrein gebruikt kunnen worden op 15 mei jl. Dit op verzoek van de gemeente, politie en Rijkswaterstaat vanwege het vorig jaar gesignaleerde verkeersinfarct op de A35. Gelet op de milieuvergunning mag dit echter alleen bij calamiteiten. Ben Bel en spreker hebben op 3 mei een gesprek gehad met de organisatie. Daarin is o.a. het verkeersplan beoordeeld, waarop verbeteringen zijn voorgesteld. Tevens zijn meerdere mails verzonden aan de gemeente met verschillende vragen. Afgelopen vrijdag ontvingen we om 17:33 de vergunning van de gemeente die dezelfde middag was afgegeven. Daardoor werden omwonenden ook veel te laat per brief geïnformeerd. Dat hoort volgens de afgegeven vergunning tenminste 10 dagen tevoren te geschieden. Ook met de buurmannen Schipman en Afink is gesproken. Deze zijn aanwezig om hun ervaringen toe te lichten. Over de onvoldoende tijdige communicatie en overleg is voldoende gezegd. De verwachte grote overlast is meegevallen wellicht mede doordat het verkeer gespreid vanaf drie aanvoerroutes kwam. De geluidsoverlast ’s nachts bij vertrek van bezoekers is meegevallen en om 04:00 uur is reeds gestart met het schoonmaken van de tijdelijke parkeerplaatsen. Voor ons blijft de vraag of de Rutbeek geschikt is voor een festival met een dergelijke omvang. Op deze reeds aan de gemeente gestelde vraag hebben we nog geen antwoord gekregen. Het festival is sinds 2009 gegroeid van ca 3.000 naar 30.000 bezoekers. In ieder geval moeten de Dorpsraad en de Buurtkring Usselo volgend jaar veel eerder hierbij betrokken worden. Extra punt voor volgend jaar is dan de aanleg van de N18. Er komt half juni een evaluatie met alle betrokkenen. Vervolgens bespreken we de vraag of we bezwaar aantekenen tegen de verstrekte vergunning. Omdat dit achteraf o.i. nauwelijks zinvol is volstaan we met een mail aan de gemeente waarin we nogmaals onze ontstemming over de hele gang van zaken uitspreken en het feit dat pas anderhalve dag voor het evenement de vergunning is verstrekt.

 

 1. MEDEDELINGEN WIJKAGENT.

Anton Brinks (wijkagent) informeert ons over veiligheidszaken: – Opnieuw meldt hij dat er in de afgelopen periode geen woninginbraken in Boekelo zijn geweest.; – Verder meldt hij dat hij in november met pensioen gaat. Zijn opvolger is nog niet bekend maar waarschijnlijk krijgt hij een tijdelijke opvolger. De voorzitter neemt dit op met Hans Koning ter Heege.; – Er is op twee manieren jeugdoverlast, allereerst door het dumpen van folderpartijen in beken, daarnaast door vernielingen aan de school aan de Dirk Papestraat. ´Ze gaan het in de gaten houden, waarbij `ze´ een zogenaamde buurtwacht van de `Dirk Papestraat-´buurt is.

 

 1. NIEUWS VAN DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN.

Dagelijks bestuur (Jeroen Verhaak). De komst van de AMV in het Jarabee-complex op Tesinkweide wordt een eentonig verhaal. ´t Is namelijk nog altijd onduidelijk wanneer de eerste AMV’s zullen arriveren. De deelname van de heer Klaas Hessels als reserve-lid van de Kascommissie 2016 wordt unaniem goedgekeurd.

Dorpsbudget (Kas de Vries). De Stichting vrienden van de Marcellinuskerk verzoekt om een bijdrage van €8.000 in de realisatie van het mortuarium. De Stichting ontving al een subsidie van €50.000 van de Provincie en heeft ook andere partijen om een financiële bijdrage gevraagd. De aanvraag-dorpsbudget is aangevuld met een uitgebreide toelichting en een terugblik op de totstandkoming van het initiatief, van de hand van Ben Bel. De Adviescommissie adviseert de Dorpsraad positief over het voorstel, mede omdat het initiatief destijds kon rekenen op grote steun van de Boekelose bevolking. De Dorpsraad besluit €4.500 toe te kennen.

Klankbordgroep Grolsch (Ben Bel). Een vraag van Grolsch aan eenieder, om klachten direct door te geven. Dan kunnen deze makkelijker herleidt en mogelijk dus ook sneller verholpen worden. Henk Afink heeft n.a.v. klachten een kopie van een brief van de gemeente aan Grolsch ontvangen waaruit blijkt dat op een 7-tal punten de milieuvergunning niet wordt nageleefd. Volgens hem speelt dit al vanaf 2006. Grolsch moet voor 26 mei resp. 26 juni actie ondernemen. Een kopie van de brief heeft hij aan de Dorpsraad overhandigd.

R.O.M. (Kas de Vries)  Ontwikkelingen rond het voormalige vliegveld.  De Dorpsraad heeft een reactienota van het Ministerie van Defensie ontvangen omdat ze een zienswijze heeft ingediend. De nota  is een reactie op alle in totaal 257 ingediende zienswijzen en vragen. Kas de Vries heeft deze nota doorgenomen met onze 2 aandachtpunten in gedachten: de aanvliegroute en kans op ongewenste “interacties” tussen grote en kleine vliegtuigen. Voor de volledigheid, landingen op zicht bij de grote vliegtuigen maken dat als veiligheidsmaatregel er tijdens deze landing  geen luchtbewegingen van andere toestellen mogen plaatsvinden. Verder is er ontheffing verleent tot 20.000 start- of landingen. Een aantal dat nooit gehaald zal worden. Vandaar de opmerking van Kas de Vries: beperk dat tot een reëel aantal; mogelijk zitten er andere (toekomstige) plannen achter dit ene plan. Uiterlijk 1 november moet er een luchthavenbesluit zijn  genomen. Daaraan voorafgaand wordt een MER opgesteld. Op dit moment speelt het verlenen van ontheffingen tot 1 november. Wonderlijk is dat defensie die ontheffingen zal verlenen zonder MER.  We besluiten bezwaar aan te tekenen tegen het voorgenomen besluit.

Gerard Roossink heeft de tekeningen van de N18 bestudeerd. Zijn verwachting en daarmee vrees is dat de Stepelo – Geukerdijk afrit zal resulteren in extra sluipverkeer door Boekelo. Dat wordt namelijk een ‘open’ weg van Haaksbergen naar Boekelo, waarvan personenwagens wel maar vrachtverkeer geen gebruik kunnen maken. Wordt een aandachtpunt voor de ROM commissie.

M.F.A. (Jeroen Verhaak). Komende donderdag is er informeel overleg tussen de voorzitters van de belangrijkste gebruikers van het MFA.

R.S.C.J. (Gonny ten Veen, Jeanet van Offenbeek). Bij de werkgroep Natuurlijk Spelen op De Bleekerij is op aanvraag van de gemeente een keuring geweest van de speeltoestellen vanuit het Keurmerkinstituut en deze bevatte een groot aantal verbeterpunten. Een deel daarvan was ons inziens wel erg ver gezocht zoals bijvoorbeeld de afwezigheid van keurmerkplaatjes, gespleten houtdelen en daardoor kans op vingerbeknelling etc. Naar aanleiding van dit rapport zijn wij met de gemeente (de heren Rien van Faassen en Jan ten Elzen) om tafel en ter plaatse gegaan. Wij hebben samen ook een aantal verbeterpunten geconstateerd en van daaruit is besloten dat de inspecteur speeltoestellen van de gemeente Enschede (de heer René ter Horst) de toestellen gaat bekijken en nu zijn wij in afwachting van dat rapport. Tevens heeft de heer Van Faassen aangegeven dat het goed is dat er binnen de gemeente afspraken komen over hoe om te gaan met de veiligheidseisen en welke voorwaarden te stellen aan dit soort speelplekken. Deze ervaring en uitkomsten kunnen en zullen we dus ook meenemen tijdens het afronden van de Mans. Er komt deze of volgende week nog een lading wit valzand onder de verschillende speeltoestellen.

 1. RONDVRAAG EN SLUITING.

Jeroen Verhaak begint hierbij met een brief van Fleur ter Kuile, waarin zij aandacht vraagt voor twee zaken: een kapotte aanhanger in een kleine inrit aan de Rutbekerveldweg, én het vrije zicht op de kruising Rutbekerveld met het fietspad. Het eerste punt is een aangelegenheid waarbij de Dorpsraad geen mogelijkheden heeft. En het tweede punt wordt door ons niet als problematisch gezien. Karel Fokkink (belangstellende) vraagt de wijkagent wat te doen tegen het binnenvallen van het licht van lantaarnpalen 012 en 013 direct in de huiskamer aan de Boekelose Stoombleekerij die TV kijken verstoord. Alle door hem ondernomen acties richting de gemeente of eigen correctieve acties lopen spaak of worden door diezelfde gemeente als zijnde ongepast weer teniet gedaan. De Dorpsraad zal contact opnemen met de gemeente. Ton Taselaar geeft aan dat hij een paar Dorpsraad vergaderingen terug werd geconfronteerd met een opmerking over zijn eigen busje dat deels geparkeerd stond op het voetpad, waardoor de vrije doorgang van rollators en drieling-kinderwagens gewaarborgd werd. Op verzoek parkeerde hij het busje niet meer deels op het trottoir dat leidde tot het afrijden van de zijspiegel. Tevens wordt aandacht gevraagd voor het trottoir langs de Windmolenweg dat om reparatie vraagt!

De op de vorige vergadering door Rudy van Ulzen benoemde diverse niet actuele (gemeentelijke) informatiebordjes in het dorp zijn weer up-to-date als aangegeven wordt door Jan ten Elzen.

 

De voorzitter sluit om 21:46 de vergadering.

 

 

Jeroen Verhaak, voorzitter                                                                              Joost Brunink, notulist

Verslag Dorpsraadvergadering 19 april 2016

 

 

1.OPENING.

Naar aanleiding van klachten over de slechte verstaanbaarheid van diverse sprekers in vorige Dorpsraadvergaderingen hebben we de opstelling van de tafels en zaalstoelen veranderd, hopend daarmee de geluidsbarrière te hebben geslecht. In deze setting opent Jeroen Verhaak, voorzitter van de Dorpsraad, de vergadering. Hij heet alle aanwezigen welkom. Dat zijn 12 Dorpsraadleden (Bernd Weijers heeft zich afgemeld) en 6 belangstellenden, waar onder Anton Brinks (wijkagent), Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West) en Nico Bolhuis (Stadsdeelmanagement-West). Na een kleine agendawijziging te hebben voorgesteld (eerst punt 4, daarna 3), staat de voorzitter stil bij het overlijden van Arie Kers. Hij heeft, naast zijn werk als redactielid van Boeke-loos, 20 jaar de rubriek NIEUWS UIT DE DORPSRAAD verzorgd. (Zie ook de artikelen over Arie Kers in dit blad.) Nog enkele mededelingen: – Op 10 april hebben Jeroen Verhaak en Kas de Vries aan de MBS een cheque van 4.000 euro kunnen overhandigen voor de bouw van een invalidentoilet in de MBS-loods op het emplacement van Boekelo. 50% van dit bedrag komt uit Dorpsbudget, de andere helft uit de gemeentelijke pot “Initiatiefkracht”; – Nico van der Veen (zeer trouw bezoeker van – en deelnemer aan onze Dorpsraadvergaderingen) is recent geopereerd. Hij maakt het goed. We wensen hem beterschap!; – Dit is de laatste vergadering aan de “oude” tafels, de nieuwe arriveren morgenochtend.

 

2.VERSLAG.

Het verslag van de vergadering van 15 maart jl. wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding hiervan meldt Gonny ten Veen nog dat de door Ben Bel gedane suggestie om ook een bank te plaatsen aan de Veldbeekweg (ter hoogte van de Wycherinkshoekweg) niet kan worden gerealiseerd door ruimtegebrek daar.

 

3.VASTSTELLING JAARREKENING 2015.

Dan is, bij monde van Roelant Lawerman, het woord aan de Kascommissie 2015 (naast deze woordvoerder, is Edith Howard lid van deze commissie) die de jaarrekening 2015 heeft gecontroleerd. De commissie trof een goed opgezette administratie aan, waarin alles op orde is. Twee opmerkingen vanwege de “controleurs”: 1. Regel autorisatie (in dit geval: er zijn altijd twee personen nodig voor het overboeken van grote bedragen) bij de RABO-bank; 2. Het gaat hier over een vrij complexe boekhouding, denk eens na over het bijhouden daarvan in de na-Guchelaarse tijd. Beide punten staan vanaf nu op onze actielijst. De verklaring van de Kascommissie wordt voorgelezen. Dit gezegd hebbende stelt de Kascommissie voor de penningmeester decharge te verlenen, dat gebeurt. Jeroen Verhaak stelt vast dat hiermee de Jaarrekening 2015 en de Begroting 2016 zijn goedgekeurd. Hij bedankt de Kascommissie voor haar werk. Edith Howard is ook lid van de Kascommissie 2016 die in 2017 aantreedt. Michel Roescher benoemen we tot 2e lid van die commissie. We zijn op zoek naar een reserve-lid.

 

4.IN- EN UITGAANDE POST.

Wat de in- en uitgaande post betreft wordt een aantal brieven en mails aan de orde gesteld. Een deel daarvan vraagt om beantwoording en/of actie. In dit kader staan we uitgebreid stil bij de ontwikkelingen rond het voormalige vliegveld. Er bereiken ons tegenstrijdige berichten: enerzijds zou de procedure vertraagd zijn door het grote aantal reacties (“zienswijzen”) dat Defensie heeft ontvangen, anderzijds lezen en horen we van opstartactiviteiten. “Vaag”! We leggen ons oor te luisteren bij de Enschedese politiek. Nico Bolhuis zegt toe ons te informeren over de huidige stand van zaken. Verder zullen we reageren op berichten over: – Pinautomaten in kleine kernen (Dit n.a.v. een brief van de OVKK over dit onderwerp); – StraatAdoptie (betaling afvoer verzameld vuil); – Slechte staat bestrating trottoir Kwinkelerweg; – Intensivering verkeer op Weleweg; – Snoeiwerkzaamheden gemeente op de kruising Badweg/Weleweg.

 

5.MEDEDELINGEN WIJKAGENT.

Anton Brinks (wijkagent) praat ons bij over veiligheidszaken: – Sinds vorig verslag waren er geen woninginbraken in Boekelo; – Afgelopen vrijdag waren de Schoolverkeersexamens; – Vandalisme steekt weer hier en daar in het Boekelose de kop op (o.a. achter De Mans). Wijkagent, jeugdagent en enkele Dorpsraadleden zijn er druk mee! Henk Post (belangstellende) doet verslag van een succesvolle aanpak van hangjongerenproblematiek op de Bleekerij (speeltuin). Henk Guchelaar complimenteert Anton met aanpak van vrachtauto-parkeerprobleem op Bleekerijplein.

 

6.NIEUWS VAN DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN.

Bookels Höltink (Ben Bel). Binnenkort is er weer een bijeenkomst van dit platform van zorgverleners. Wat opvalt is de sterk wisselende samenstelling van de groep deelnemers.

Dagelijks bestuur (Jeroen Verhaak). De komst van de AMV in het Jarabee-complex op Tesinkweide laat nog op zich wachten. Oorzaak is m.n. de procedure rond de omgevingsvergunning. We gaan er nu van uit dat in de loop van de zomer de eerste gasten binnendruppelen. Ook voor degenen die zich in december jl. meldden als vrijwilliger is dit een frustrerende gang van zaken.

Dorpsbudget (Kas de Vries). Woordvoerder praat ons bij over enkele aanvragen die of werden ingetrokken of werden afgewezen door de adviescommissie. Verder wordt de voorgang van een reeds gesubsidieerd project nauwlettend in de gaten gehouden.

Klankbordgroep Grolsch (Ben Bel). -20 april komt de KbG bijeen in Groenlo in het kader van 400 jaar Grolsch; – Grolsch is recent verkocht aan een Japans bedrijf; – Vorige week was er in het Grolschcompex “Beursvloer Enschede”; – Omwonende had klacht over “rotte-eieren-lucht”.

M.F.A. (Ben Schoppert). Verslag van de Gebruikersraad d.d. 6 april, verstuurd aan alle Dorpsraadleden, roept geen vragen op. Gonny ten Veen zegt dat zij nog niets merkt van verbetering van de verwarming/luchtbehandeling. Jeroen Verhaak: binnenkort is er een overleg van voorzitters van de “clubs” die gebruik maken van de MFA.

R.O.M. (Kas de Vries/Jeroen Verhaak). – We waren vertegenwoordigd op de vergadering van Stadsdeelcommissie-West, begin april. Daar kwamen o.a. de plannen voor een 21-ha groot zonnepanelenpark op de Usseleres aan de orde. Om een lang verhaal kort te maken: B&W Enschede hebben het advies van de Stadsdeelcommissie-West om deze plannen aan te houden overgenomen. Onze inbreng op voornoemde vergadering was daarop ook gericht.

Henk Abbink sluit hierbij aan door te zeggen dat er in de gemeente Enschede toch echt wel andere plekken zijn waar de plannen gerealiseerd zouden kunnen worden (o.a. op de Marssteden); – Revisie bestemmingsplan Boekelo. 18 april jl. was hierover een informatiebijeenkomst in de Zweede. Onderwerp komt in onze vergadering(en) aan de orde wanneer de gemeente ons advies vraagt in deze zaak. Er zitten zeker punten in deze revisie die we goed moeten bespreken, o.a. MBS, geluidsnormen en cultuur-historische waarde van bepaalde gebouwen.

R.S.C.J. (Gonny ten Veen, Jeanet van Offenbeek, Ben Schoppert). De werkgroepen Natuurlijk Spelen, Wandelpaden en Banken zijn weer uit de winterslaap. – Op De Bleekerij nadert Natuurlijk Spelen de voltooiing: er zijn recent speeltoestellen en tekstborden geplaatst, zand zal nog worden aangebracht. Afvalbakken volgen nog. – Aan de verbetering van het Wandelpad (m.n. langs de Boekelerbeek) wordt gewerkt. – Op termijn zullen we met de redactie van Boeke-loos overleggen hoe te komen voor een alternatief voor het Infoboekje.

 

7.RONDVRAAG EN SLUITING.

Gerard Roossink: zorg over de toenemende verrommeling van het buitengebied bij invoering van het “Diftar”-systeem volgend jaar. Wij als gehele Dorpsraad delen die zorg! Wij zullen dit in een brief kenbaar maken aan de gemeente Enschede.

Jeanet van Offenbeek weet te melden er nieuwe ontwikkelingen zijn rond de speeltoestellen op het MFA-terrein.

Rudy van Ulzen (belangstellende): diverse (gemeentelijke) informatiebordjes in het dorp zijn niet meer actueel. Jan ten Elzen onderneemt actie.

Jan ten Elzen: de plantvakken op het Bleekerijplein worden op korte termijn gerenoveerd.

 

De voorzitter sluit om 21:25 de vergadering.

 

Jeroen Verhaak, voorzitter                                                                              

Ben Schoppert, secretaris    

 

Verslag Dorpsraadvergadering 15 maart 2016

1.OPENING. Een 10-tal Dorpsraadleden en 15 “zaalzitters” zien en horen Jeroen Verhaak (voorzitter Dorpsraad Boekelo) kort na 20:00 uur de maartvergadering van die Boekelose Dorpsraad openen. Hij heet alle aanwezigen welkom. Onder hen zijn Nico Bolhuis, opvolger van Corrie Jaran (Gemeente Enschede, Stadsdeelmanagement-West, zij is vanavond voor het laatst aanwezig), Rien van Faassen (Gemeente Enschede, Teamleider Stadsdeelbeheer-West, hij is de opvolger van de vorig jaar vertrokken Peter Dijkstra) en onze wijkagent, Anton Brinks. Jan ten Elzen (ook Stadsdeelbeheer-West) en de Dorpsraadleden Gerard Roossink, Ben ter Stal en Kas de Vries hebben laten weten niet aanwezig te kunnen zijn.

Nico Bolhuis en Rien van Faassen stellen zich aan ons voor en zeggen beiden “Er zin in te hebben!’’. Jeroen Verhaak: “Welkom, we hopen op een goede samenwerking.”

2.VERSLAG. In het verslag van de Dorpsraadvergadering van 16 februari jl. wordt aan de tekst Dorpsbudget (punt 5, 5e aandachtsstreepje) toegevoegd: “Het aan de Werkgroep Wandelpaden Faunafort Boekelo toegezegde bedrag van 500 euro is opvraagbaar op declaratiebasis.” Verslag wordt daarna vastgesteld.

3.POSTLIJST. Bernd Weijers licht het overzicht van uitgaande- en binnengekomen post toe. Het poststuk met ons kenmerk “2016.03.05.01in”, waarin een Boekelo-ster onze mening vraagt over de ontwikkelingen rond het vml. Vliegveld Twente, zullen wij (uiteraard) beantwoorden en daarin o.a. melden dat wij als Dorpsraad begin januari jl. m.b.t. dit dossier een zienswijze hebben ingediend bij het Ministerie van Defensie.

4.MEDEDELINGEN VAN DE WIJKAGENT. Anton Brinks praat ons weer bij over politie zaken: – Afgelopen maand is er één inbraak in Boekelo geregistreerd; – Verdachte van bedrijfsinbraken is aangehouden; – Op 4 maart jl. was er een actie m.b.t. parkeergewoonten en een snelheidscontrole. Er zijn die dag geen bekeuringen uitgedeeld, wel zijn er mondeling of schriftelijk waarschuwingen gegeven. Als “nazorg” heeft Anton Brinks nog contact gehad met diverse bewoners. Aandacht richt zich nu m.n. op het verkeersgedrag rond de beide basisscholen.

5.NIEUWS.Nieuws uit de diverse Dorpsraadcommissies en de organisaties waarin leden van de Dorpsraad zitting hebben.Vanuit het dagelijks bestuur meldt Jeroen Verhaak dat de opvang van Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen op Tesinkweide waarschijnlijk rond 1 juli a.s. van start gaat. Momenteel loopt de procedure voor het krijgen van een omgevingsvergunning. Allen die zich in december als vrijwilliger voor dit project hebben aangemeld zijn intussen “bij gemaild” door Jarabee.

De commissie RSCJ laat bij monde van resp. Gonny ten Veen, Jeanet van Offenbeek en Bart Stokkers weten dat: – Er zaterdag 19 maart een aantal banken (ver)plaatsingen zal worden uitgevoerd. (Met dank aan Gerard Roossink, Henk Lippinkhof en Bart Stokkers voor essentiële hulp en het beschikbaar stellen van materiaal en gereedschappen.); – De werkgroep Natuurlijk Spelen dit voorjaar het terrein op de Bleekerij hoopt te vervolmaken en daarna haar werkzaamheden zal verleggen naar het al langer bestaande Natuurlijk Spelen-terrein op De Mans; – De Werkgroep Wandelpaden Faunafort Boekelo de komende weken onderhoud pleegt aan delen van het tracé, te beginnen met het aanbrengen van drainage in het Beekpad (langs de Boekelerbeek). Jeroen Verhaak vervolgt deze recreatieve mededelingen met de opmerking dat donderdag jl. de besturen van BOV, MBS en Dorpsraad en een plaatselijke horeca-onderneemster een gesprek hebben gehad met een vertegenwoordiger van de Zoutmarke (Samenwerking tussen recreatie- en toerismeondernemers in Twente, ondersteund door de gemeenten Enschede, Haaksbergen, Hengelo en Hof van Twente én regio Twente.) Resultaat van dit gesprek: – Er zal periodiek overleg zijn over evenementenplanning en – publicatie; – Er zal in Boeke-loos een oproep worden gedaan om te komen tot een lokale coördinatiegroep op het gebied van recreatie en toerisme (Zie artikel elders in dit blad.); – We zullen een brainstorm (mede-) organiseren om te komen tot een toeristisch masterplan. Te hopen valt dat de recreatieondernemers aanhaken bij dit initiatief.

De commissie ROM (woordvoerder Bernd Weijers) laat het volgende noteren: – De Dorpsraad heeft zich bij de gemeente Enschede gekandideerd voor een plaats in de op te zetten Klankbordgroep Bodemdaling, een eventuele aanbieding voor een plek in de Stuurgroep voor dit onderwerp zullen we zeker ook honoreren; – We onderzoeken de voor- en nadelen van plaatsing van windmolens op de Marssteden; – Aanleg nieuwe N18 volgen wij met belangstelling; – Outdoor Care ( de nieuwe eigenaar van het Labyrinth) heeft een eerste vergunningsaanvraag gedaan, die beoordeeld is door de Gemeente Enschede en de Provincie Overijssel. Outdoor Care is nu bezig met het aanpassen van de aanvraag en zal deze zo snel mogelijk indienen. – Van het glasvezel-aanleg-front is nog niet veel te melden. Eventuele belanghebbenden zullen worden benaderd door de betrokken instanties.(Deze glasvezelmededeling is van Henk Abbink.) Ben Bel stelt de verwarrende straatnaamaanduiding op/bij Bleekerijplein aan de orde. Gemeente Enschede heeft intussen, bij monde van Jan ten Elzen, laten weten daar duidelijkheid te zullen scheppen. Zelfde spreker vervolgt met verwijzing naar de verbouwing van de Marcellinuskerk en de vraag naar de vergunningspublicatie van de bouw van een huis in het buitengebied. “ROM” zegt toe dat laatste uit te zoeken. Ben Bel heeft vanuit Bookels Höltink geen nieuws te melden, maar blijft in de zorgsfeer (in dit geval Rode Kruis) met het doorgeven van de informatie dat er in de gemeente Enschede 1400 keer per jaar een melding huiselijk geweld wordt gedaan bij de betrokken instanties. We blijven nog even bij een organisatie waarin Ben Bel ons vertegenwoordigt: Klankbordgroep Grolsch. Er is recent weer een waarschuwing geweest voor reuk-overlast.

6.RONDVRAAG EN SLUITING.De rondvraag wordt geopend door Joost Brunink. Hij wijst op de zaterdag jl. gehouden opschoon-activiteit Boekelo.DOET. Veertig(!) vrijwilligers hebben een flink deel van Boekelo onder handen genomen. Dank! (Zie ook het artikel over deze activiteit elders in dit blad.); Gonny ten Veen complimenteert de Gemeente Enschede en de medewerkers van Avelijn met de vorige week gehouden schoonmaakactie van straatmeubilair (m.n. straatnaamborden); Mw. Caspers (belangstellende) zegt dat: – Ze vanavond een geluidsprobleem ervaren heeft, diverse sprekers vanuit de Dorpsraad waren slecht te volgen; – Ze regelmatig nachtelijke geluidsoverlast achter haar woning heeft; – Voor rollatorgebruikers de situatie op en bij de voetpaden in het Dorpshart (m.n. op vrijdag) verre van ideaal is door slordig parkeren; Henk Post (belangstellende) uit zijn bezorgdheid over het (dreigende) “sinkhole” bij de brug in de Windmolenweg; Dhr. Laging Tobias Brok (belangstellende) vraagt aandacht voor de als gevolg van de recente renovatie ontstane “bult” en “schuin aflopende trottoirs” in Saffier- en Diamantstraat. Beide laatste opmerkingen worden “meegenomen” door de aanwezige Stadsdeelbeheermanager-West, de heer Rien van Faassen.

Last, but not least: Jeroen Verhaak bedankt de vertrekkende Corrie Jaran (Stadsdeelmanagement-West) voor de prettige wijze waarop wij als Dorpsraad met haar hebben kunnen samenwerken en onderstreept die dank met een boeket bloemen.

De voorzitter sluit deze super-korte vergadering om 20:45 uur.

Jeroen Verhaak, voorzitter                                                          

Ben Schoppert, secretaris    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag Dorpsraadvergadering 16 februari 2016

1.OPENING.

Om 20:02 uur opent Kas de Vries de openbare februarivergadering van de Boekelose Dorpsraad. Deze is met 10 leden present, terwijl een aantal belangstellenden ons doen en laten vanuit de zaal volgt. De leden Jeroen Verhaak, Joost Brunink en Jeanet van Offenbeek hebben zich afgemeld voor deze bijeenkomst. Corrie Jaran (Stadsdeelmanagement-West) heeft laten weten verhinderd te zijn. De voorzitter heet allen welkom en complimenteert Nico van der Veen met het feit dat hij vrijwel nooit ontbreekt op de “publieke tribune”! Ook aanwezig zijn Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West), Anton Brinks (wijkagent), Fleur ter Kuile en Rudy van Ulzen (buitenlid van de commissie Dorpsbudget), allen trouwe bezoekers van onze vergaderingen!

2.VERSLAG.

Het Verslag van de Dorpsraadvergadering van 19 januari jl. wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding hiervan zegt Gonny ten Veen dat de (gemeentelijke) banken op het Schierbeekplein na een opknapbeurt weer teruggeplaatst zijn en dat het onderhoud van de banken op het Bleekerijplein ook goed in de gaten gehouden moet worden.

3.POSTLIJST.

Over het overzicht van in- en uitgaande post worden enkele vragen gesteld o.a. over de cc-mail die de werkgroep StraatAdoptie ons stuurde over het gebruik van te duurzame confetti tijdens de carnavalsoptocht en de mailbrief die wij de Stichting Vrienden van de Marcellinuskerk zonden.

4. MEDEDELINGEN WIJKAGENT.

Anton Brinks (wijkagent) meldt dat: – de carnavalsoptocht goed verlopen is; – er de afgelopen 4 weken 5 al- dan niet geslaagde woninginbraken zijn gepleegd in Boekelo; – er intussen 3 WhatsApp-groepen zijn opgezet met het doel verdachte activiteiten aan elkaar te melden en zo de buurt veiliger te maken.

5. NIEUWS.

Wat de wetenswaardigheden uit de diverse Dorpsraadcommissies en de groepen waarin de Dorpsraad vertegenwoordigd is, betreft:

Dagelijks bestuur (vanavond woordvoerder Kas de Vries)
DB zal elke vergadering verslag doen van de actuele stand van zaken m.b.t. de opvang van de Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen op Teesinkweide. Momenteel valt er te melden dat: – de procedure Aanvraag Omgevingsvergunning loopt; –  naar verwachting de eerste AMVen begin mei arriveren; – zij die zich voor vrijwilligerswerk hebben aangemeld op korte termijn via de mail worden bijgepraat; – er gesprekken met de omwonenden zijn gevoerd.

R.S.C.J. (Gonny ten Veen en Ben Schoppert).
De werkgroep Natuurlijk Spelen De Bleekerij is in winterslaap, in het voorjaar worden de activiteiten hervat. De werkgroep Banken heeft op zaterdag 19 maart  (ver)plaatsingsactiviteiten gepland, terwijl de Werkgroep Wandelpaden Faunafort Boekelo de komende tijd weer actief zal zijn in het onderhoud van pad en fort. Ben Bel zegt dat er bij hem gevraagd is naar de mogelijkheid van plaatsing van een Dorpsraadbank aan de Veldbeekweg ter hoogte van de Wycherinkshoekweg. We gaan op onderzoek uit!

Publiciteit (Kas de Vries).
De redactie van Boeke-loos heeft in het laatst verschenen nummer de nieuwe opmaak gepresenteerd. Vanuit de zaal wordt de opmerking gemaakt dat het nieuwe lettertype en de indeling in kolommen wel erg moet wennen en wellicht voor een aantal mensen de leesbaarheid niet verhoogt! Desgevraagd zegt Kas de Vries dat de redactie streeft naar een kortere tijd tussen inlevering van de kopy en het verschijnen van het blad.

R.O.M. (Kas de Vries, Bart Stokkers en Bernd Weijers).
Bernd Weijers praat ons bij over de aanleg van de nieuwe N18: – momenteel is men bezig met het verleggen van kabels en leidingen; – men verwacht dat in de loop van april a.s. de gunningsprocedure zal zijn afgerond; – eind april is de planning definitief; – 5 sloopaannemers zijn bezig langs het tracé; – de weg moet er in 2018 liggen.

Kas de Vries meldt dat wij van de aannemer te horen hebben gekregen dat de reconstructie van het kruispunt Badweg/Weleweg/Rutbekerveldweg niet in het voorjaar van 2016, maar in dat van 2017 gebeurt. Intussen heeft men de kruising iets overzichtelijker gemaakt, al vindt Gerard Roossink dat dat geen soelaas biedt voor grotere voertuigen!

Over het Labyrinth weet Bernd Weijers te melden dat de vergunningsprocedure nog loopt.

Bart Stokkers neemt vanavond het onderwerp Parkeren in Boekelo voor zijn rekening. Overleg met de politie heeft geleid tot het maken van een plan waarin Gedragsverandering d.m.v. voorlichting en handhaving hand in hand gaan. Doel is om het foutief parkeren met een behoorlijk percentage omlaag te brengen. Op 4 maart zal de politie dit recept voor de eerste keer in Boekelo hanteren!

Kas de Vries heeft veel te melden van het Vliegveld Twente-front. Het lijkt er op dat de gewijzigde aanvliegroute nu over Boekelo gaat lopen. De aangevraagde vergunning spreekt van 20.000 vliegbewegingen per jaar. Op dit moment zijn er spanningen in de directie van het sloopbedrijf dat de vergunning heeft aangevraagd, Tubantia berichtte daarover deze week uitvoerig. We kunnen pas in de pen klimmen als de bezwaarprocedure start! We gaan voor onze belangen (m.n. veiligheid en zorgvuldigheid) in deze! Het gaat om een complexe set van deelbesluiten. Henk Guchelaar dringt aan op grote aandacht voor dit probleem. Kas de Vries zal op korte termijn contact opnemen met de betreffende ambtenaar op het Ministerie van Defensie. Wordt zeker vervolgd!

Nico van der Veen (belangstellende) vraagt naar de stand van zaken m.b.t. de aanleg van het trottoir voor de nieuwbouw aan de Boekelosestraat. De partijen (bewoners, Ter Steege en de gemeente) zijn nog in gesprek weet Kas de Vries te melden.

Dorpsbudget (Kas de Vries).
Commissie Dorpsbudget heeft twee aanvragen toegekend t.w.: – de aanvraag van de Werkgroep Wandelpaden Faunafort Boekelo van 500 euro voor brandstof en gereedschap en – de aanvraag van 160 euro door een op de Bleekerij opgerichte WhatsApp-groep Buurtbeveiliging voor het maken en plaatsen van een tweetal waarschuwingsborden. Wij spreken de hoop uit dat niet het hele dorp bebord hoeft te worden maar dat op den duur volstaan kan worden met borden bij de invalswegen.

Bookels Höltink (Ben Bel).
Eerst is het woord aan Anton Brinks (ook deelnemer aan dit overleg). In de laatste bijeenkomst van Bookels Höltink (platform van Boekelose zorgverleners) kwam uiteraard ook de opvang van de AMVen aan de orde. Ds. O. Haasnoot (predikant Protestantse Gemeente Usselo e.o.) bood daarin de hulp aan van een groep kerkelijke werkers (“Bruggenbouwers”). Ben Bel vervolgt: – in het laatste overleg werd aandacht geschonken aan het feit dat in het nieuwe MST ook nazorgactiviteiten worden aangeboden door een 4-tal zorgverleners. Het betreft hier zorg die verleend wordt na ontslag uit het ziekenhuis; – aan de orde kwam ook het feit dat we alert moeten zijn op het wel en wee van m.n. onze oudere medebewoners! – de Woonplaats neemt ook weer deel aan de bijeenkomsten van Bookels Höltink.

Ouderencommissie (Ben Bel).
Hoewel het nieuws niet rechtstreeks vanuit deze commissie komt, meldt spreker e.e.a. over de gang van zaken rond het Marcellinuscomplex. Sinds december jl. is men bezig met de aanleg van het mortuarium in de vml. kerk. De organisatie “Uitvaartzorg Hengelo” huurt het complex (zonder het woonhuis) van de parochie, via dit bedrijf is de ruimte ook beschikbaar voor onderhuur. Men hoopt begin mei a.s. het mortuarium gebruiksklaar te hebben. De vml. pastorie wil de parochie gaan verhuren als woning. Voor de renovatiewerkzaamheden buiten het gebouw is intussen een omgevingsvergunning aangevraagd.

Klankbordgroep Grolsch (Ben Bel).
Er was gewaarschuwd voor mogelijke reukoverlast op 15- en 16 februari. Enkele aanwezigen hebben inderdaad  “iets” geroken.

M.F.A. (Ben ter Stal en Ben Schoppert).
De data voor de Gebruikersraadbijeenkomsten in 2016 zijn gepland, de eerste bijeenkomst is op 6 april. Ben Schoppert treedt op als secretaris van die raad.

6. RONDVRAAG EN SLUITING.

Ben Bel wijst er op dat de commissie Dorpsbudget graag aanvragen uit haar werkgebied ontvangt! Jan ten Elzen sluit daarbij aan met er ons op te wijzen dat via de site “Jijmaaktdebuurt.nl” ook plannen/aanvragen gedaan kunnen worden op het gebied van de wijkbudgetten. Dezelfde spreker: wanneer het telefoonnummer (4817600) voor meldingen van zwerfvuil en ander openbaar onheil gebeld wordt hoort men eerst een mededeling over bezuinigingen. Er ontstaat een gesprek over die mededeling, waarbij o.a. wordt opgemerkt dat we allen de verrommeling van de openbare ruimte moeten zien te vermijden! Jan wijst ons nogmaals op de actie Boekelo.Doet (schoonmaakactie) op zaterdag 12 maart (zie februari-nummer Boeke-loos, blz. 21).

De voorzitter sluit deze vergadering om 21:45 uur.

Ben Schoppert,

secretaris. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Verslag Dorpsraadvergadering 19 januari 2016

1.OPENING.

Terwijl de weersomstandigheden winters zijn begint de Boekelose Dorpsraad vandaag aan het vergaderjaar 2016. Jeroen Verhaak, voorzitter, opent de vergadering om 20:04 uur. Hij heet alle aanwezigen welkom, dat zijn: 9 van de 13 leden van de Dorpsraad (Ben ter Stal komt iets later), Jeanet van Offenbeek, Henk Abbink, Bernd Weijers zijn met kennisgeving afwezig en 8 belangstellenden, w.o. Corrie Jaran (Stadsdeelmanagement-West), Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West) en Anton Brinks (wijkagent). De voorzitter wenst ons een gezond en voorspoedig 2016 en zegt dat dit jaar “spannende dingen” gaat brengen. Mededeling: de junivergadering is verplaatst van de 21e – naar de 14e van die maand.

2.VERSLAG.

Wat het Verslag van de decembervergadering betreft: voor alle duidelijkheid wordt aan punt 4 (Benoeming 2e secretaris) de zinssnede:

”Bernd Weijers is met algemene stemmen benoemd tot 2e secretaris”, toegevoegd. Verslag wordt verder ongewijzigd vastgesteld.

3.POSTLIJST.

Het overzicht van de in- en uitgaande post levert op dit moment geen vragen op.

4. MEDEDELINGEN WIJKAGENT.

In zijn maandelijkse praatje over van het Boekelose “criminaliteitsniveau” meldt Anton Brinks (wijkagent) dat er de afgelopen maand een geslaagde woninginsluiping was, terwijl twee pogingen daartoe mislukten. Vooral tuinen en carports zijn geliefd bij het inbrekersgilde! Verder werden er het afgelopen weekend 3 gestolen aanhangers aangetroffen op het terrein van Bad Boekelo. Desgevraagd zegt Brinks dat het met de vuurwerk-overlast (op een enkele uitzondering na) wel meeviel in Boekelo. Aansluitend bij dit onderwerp meldt Ben Schoppert enkele gesignaleerde vandaliserende activiteiten aan het blauw-bepijlde Wandelpad. Gonny ten Veen zegt dat er regelmatig overlast wordt ondervonden van een groep jeugdige scooterrijders. De overlast bestaat o.a. uit het ‘s nachts aanbellen bij willekeurige huizen.

5. NIEUWS.

Dagelijks bestuur (Jeroen Verhaak).
Uiteraard willen we de vinger aan de pols houden bij de ontwikkelingen op Tesinkweide (opvang Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers) en daarover maandelijks berichten in de Dorpsraadvergadering. Vandaag laten we een vertegenwoordigster van Jarabee (de opvangende instantie) aan het woord: – zeer binnenkort is er overleg met brandweer, dit met het oog op de Omgevingsvergunning; – op korte termijn zal er AMV-informatie op de site Boekelo.info geplaatst worden; – Jarabee hecht aan een goede informatiestroom richting omwonenden, vragenstellers tijdens de voorlichtingsavond in december jl. en de mensen die zich als vrijwilliger aanmeldden; – vermoedelijke startdatum opvangactiviteiten is medio april a.s.

R.S.C.J. (Gonny ten Veen, Bart Stokkers en Ben Schoppert).
De Werkgroep Wandelpaden Faunafort Boekelo is aan haar tweede seizoen begonnen. Uiteraard zijn vrijwilligers die mee willen helpen bij het onderhoud aan pad en Faunafort van harte welkom! (aanmelden kan via emailadres: [email protected]). Zoals eerder gemeld in deze bijeenkomst moesten we enkele verniel-acties vaststellen, jammer! Op sommige plaatsen zouden hondenbezitters wellicht iets beter kunnen kijken waar hun viervoeter haar/zijn “bijdrage” deponeert.

Voor het project Natuurlijk Spelen op de Bleekerij zijn enkele speeltoestellen besteld, deze worden in april geplaatst. Ook worden “spelregelborden” geplaatst.

Publiciteit (Kas de Vries).
De redactie van Boeke-loos bezint zich op bijstelling van werkwijze, inhoud en lay-out.

R.O.M. (Kas de Vries).
We hebben antwoord gekregen op onze brief aan Stadsdeelmanagement-West waarin wij vroegen om een aanpassing van de aansluiting Weleweg (dorpszijde) op de Badweg. De gemeente zal zichtbaarheid verbeteren maar van een drastische aanpassing van dat (o.i. onoverzichtelijke) punt zal (m.n. op financiële gronden) geen sprake kunnen zijn. Dit blijft een bron van zorg, zeker als in de toekomst de afvoer van zand vanuit het Rutbekerveld via dat kruispunt zal gaan; – Op zeer korte termijn is er overleg tussen de bewoners van de nieuwe huizen aan de Boekelosestraat, gemeente en aannemer over het gewenste verhardingsmateriaal voor het voetpad. Wij vinden dat de verschillende partijen een compliment verdienen voor deze aanpak; – “Parkeren in Boekelo” komt in de februarivergadering uitgebreid aan de orde; – Als de weersomstandigheden het toelaten zal er dit voorjaar gestart worden met het schoonmaken van straatmeubilair door medewerkers van Avelijn; – Vervanging riool en wegverharding Edelstenenbuurt: vanavond, in de informatiebijeenkomst die hier in De Zweede gehouden werd voor de betrokken buurtbewoners, werd duidelijk dat de kruising Beckumerstraat/Diamantstraat eind februari/begin maart een (werk)week lang opgebroken zal zijn. De gemeente zorgt voor een duidelijk aangegeven alternatieve route.

Dorpsbudget (Kas de Vries).
Besloten is BSCUnisson een bijdrage te geven voor de aanleg van een zgn. Pannaveld op het Zweede-terrein.

Binnenkort zal m.b.t. het Dorpsbudget het financieel overzicht 2015 en een conceptbegroting 2016 (met toelichting) worden overlegd.

M.F.A. (Ben Schoppert).
De Dorpsraad zal morgenavond (20 januari a.s.) niet vertegenwoordigd zijn in de bijeenkomst van de Gebruikersraad. Volgende keer beter!

6. RONDVRAAG EN SLUITING.

Van de rondvraag wordt gebruik gemaakt door: – Gonny ten Veen: De (3) banken van het Schierbeekplein zijn tijdelijk verwijderd voor het ondergaan van een opfrisbeurt; – Ben Schoppert: eind december is er een reparatie aan het carillon uitgevoerd; – Jan Haven (belangstellende): de akoestiek in deze vergaderzaal is niet ideaal; – Fleur ter Kuile: is het jullie bekend wanneer men nu echt start met de aanleg van de nieuwe N18? R.O.M. vraagt dit na; Jan ten Elzen: op zaterdag 12 maart a.s. is er weer Boekelo.Doet (opschoonactie), zie ook het artikel daarover elders in dit blad.

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:00 uur.

 

 

Ben Schoppert,

secretaris. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Verslag Dorpsraadvergadering 15 december 2015

 

1.OPENING.

Om precies 20:00 uur opent Jeroen Verhaak, voorzitter van de Boekelose Dorpsraad, de laatste openbare vergadering van onze raad in 2015. Hij heet iedereen welkom. We hebben afzeggingen gehad van de leden Joost Brunink, Henk Guchelaar, Gerard Roossink en Ben ter Stal, zodat de Dorpsraad met 9 leden aanwezig is. Vanaf de “publieke tribune” volgen 14 belangstellenden, waaronder Corrie Jaran (Stadsdeelmanagement) en Anton Brinks (wijkagent), de vergadering.

2.VERSLAG.

Het verslag van de vergadering van 17 november jl. wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.POSTLIJST.

De postlijst (in- en uitgaande post) wordt aan de orde gesteld. Enkele brieven komen later in de vergadering nog aan de orde. Er wordt vastgesteld wie er naar de receptie van Prins Dennis I gaan.

4.BENOEMING 2e SECRETARIS.

Het vierde punt van de agenda is de benoeming van Bernd Weijers tot 2e secretaris. Deze vacature ontstond nadat Ben ter Stal als zodanig “ontslag” nam. “Bernd welkom!”

5.TERUGBLIK.

Vorige week waren er twee informatiebijeenkomsten over de komst van AMVn (Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen) in het voorjaar van 2016 in het complex van Jarabee op Tesinkweide. We blikken vanavond terug op die bijeenkomsten. Jeroen Verhaak geeft een historisch overzicht en meldt een aantal van de vorige week gedane suggesties. De reacties waren overwegend positief! Ruim 20 mensen lieten weten zich actief voor deze mensen in te willen zetten! Nu is het zaak om deze jongelui een warm welkom te geven en zich hier ook welkom te laten voelen. We houden de vinger aan de pols, o.a. met betrekking tot het op korte termijn organiseren van een klankbordgroep waarin m.n. de omwonenden stem hebben.

We besluiten de twee brieven die wij van Boekeloërs kregen over de komst van de AMVn voor kennisgeving aan te nemen, we zullen dit de afzenders laten weten.

Nico vd Veen (belangstellende) roept ons met klem op dat welkom met warmte en visie in te vullen, o.a. door met Jarabee te overleggen wat wij als dorpsgemeenschap voor deze mensen kunnen doen!  De voorzitter bedankt Nico voor zijn oproep en stelt dat de mede-bevordering van de integratie zeker ons doel is.

 

6.MEDEDELINGEN WIJKAGENT.

Anton Brinks, onze wijkagent, heeft in het kader van zijn bijdrage aan deze vergadering het volgende: -de huidige Tesinkweide-bewoners hebben vorige week ongewenst vervelend en vandaliserend bezoek gehad! -Bij verschillende in aanbouw zijnde woningen m.n. in  het buitengebied van ons dorp is ingebroken. -Met de bewoners van de Topaasstraat is contact geweest over verkeersveiligheid bevorderende maatregelen.

[Naar aanleiding van dat laatste punt ontspint zich een gesprek tussen Henk Abbink en Bart Stokkers over de aanstaande reconstructie van de Edelstenenbuurt. Corrie Jaran zal navragen hoe het staat met de aangekondigde informatiebijeenkomst voor de bewoners.

Wij zullen er nogmaals bij de gemeente op aandringen dat wij tijdig ingelicht worden over gemeentelijke activiteiten als deze!]   

7.NIEUWS.

Uiteraard is er nieuws te melden vanuit de commissies en vertegenwoordigingen! R.O.M. (Kas de Vries) bijt het spits af: -parkeren in Boekelo is het eerste punt. Jeanet van Offenbeek en Bart Stokkers laten ons vanavond een aantal foto’s zien waardoor we een idee krijgen van de manier waarop er al dan niet correct geparkeerd wordt in en rond Boekelo. De conclusie van het gesprek naar aanleiding van deze presentatie is dat het zeker de moeite waard is om de verkeers- speerpunten Parkeren, Snelheid en Verkeerssituatie bij de scholen nader onder de loep te nemen. Dit is het kader van een Verkeersveilig Boekelo. In de februari-vergadering krijgt dit punt een vervolg. -Reconstructie kruispunt Badweg/Weleweg. Er worden hierover twee brieven verstuurd: één naar Roelofs (aannemer) waarin we melden dat we geen aanmerkingen hebben op hun plan, een oplossing hebben voor de verplaatsing van de (Dorpsraad)bank en dringend vragen om aanplanting van bomen aan de Rutbekerveldweg (verhard). De andere brief gaat naar de gemeente Enschede die we wijzen op de volgens ons noodzakelijke reconstructie van de kruising aan de dorpszijde, waar de Weleweg wel een heel scherpe hoek maakt  met de Badweg. -Gasolieopslag in lege zoutholten. Joost Brunink had hierover vandaag een gesprek met twee  Marssteden-ondernemers.

-Opritbestrating voor nieuwbouw Boekelosestraat. Aanwezige bewoners vragen ons te bemiddelen bij de gemeente om te komen tot een in hun ogen betere bestrating: een doorlopend trottoir, niet onderbroken door grasstenen. Kas de Vries zegt toe contact op te nemen met de  verantwoordelijke ambtenaar. -“Vliegveld” Twente. Henk Afink (belangstellende) roept ons als Dorpsraad op om een zienswijze in te dienen op het plan om op het voormalig vliegveld, nu een industrieterrein met een betonnen baan, een vliegtuigdemontagebedrijf te vestigen. Dit gaat flink wat vliegbewegingen opleveren, o.a. boven Boekelo! R.O.M. zal zich op korte termijn over deze zaak buigen. De zienswijzen moeten voor 4 januari 2016 worden ingediend! Bernd Weijers wijst op de mogelijkheid tot het indienen van individuele zienswijzen.

Ouderencommissie (Ben Bel). Spreker wil op korte termijn graag actueel cijfermateriaal over sociale woningbouw in Boekelo. Ben Bel, Bart Stokkers en Jeroen Verhaak hebben hierover binnenkort een gesprek.

R.S.C.J. Gonny ten Veen praat ons bij over Natuurlijk Spelen De Bleekerij: in het voorjaar worden nog enkele speeltoestellen en een aanwijzingen-voor-gebruik-bord geplaatst. Ben Schoppert meldt dat het Boekelose Wandelpad is bewegwijzerd (met blauwe pijlen). [Zie artikel daarover in dit blad.] Klankbordgroep Grolsch. (Jeroen Verhaak verving Ben Bel op laatste bijeenkomst en doet daarover verslag.) -Grolsch heeft een risicoanalyse laten maken m.b.t. de gasolieopslag in lege cavernes en het blijkt dat dat voor Grolsch geen gevaar oplevert! -Er waren recent geur- en geluidsoverlastklachten. -Uiteraard kwam de eventuele overname van de brouwerij door een andere partij aan de orde. -Op de site van Grolsch staat een belangwekkende presentatie over Duurzaam Ondernemen.

Naar aanleiding van dit verslag zegt Henk Afink dat de recente geurklacht doorgespeeld is naar de provinciale overheid.

Dorpsbudget (Kas de Vries) meldt dat de aanvragen voor een bedrag voor resp. een aan te leggen pannaveld op de Zweede en de bouw van een invalidentoilet in de M.B.S.-loods nog door de adviescommissie  moeten worden bekeken. Behandeling volgt dan in de januari-vergadering. Simone Derksen en Tom Taselaar (beiden belangstellende) doen enkele suggesties in deze.

8.RONDVRAAG EN SLUITING.

De rondvraag wordt geopend door Bernd Weijers. Hij vraagt naar de stand van zaken rond de verplaatsing van het hoofdterrein van de Military. Antwoord: voorzitter zal navraag doen. Simone Derksen zegt: -dat zij positief staat tegenover de komst van de AMVn en respect heeft voor de opstelling van m.n. de aanwonenden. -De bewegwijzering naar Boekelo m.n. vanaf de A35 is niet erg duidelijk. -Vuurwerkveiligheid? Anton Brinks zegt dat er in deze gedegen gecontroleerd zal worden!  Henk Afink vraagt aandacht voor de verwarrende route-aanduiding naar de Zweede via Google op de site Boekelo.info.

De voorzitter sluit om 21:52 de vergadering, uiteraard nadat hij een ieder goede feestdagen gewenst heeft en alvast heeft uitgenodigd voor de eerstvolgende openbare vergadering op 19 januari 2016!

 

Ben Schoppert,

secretaris. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Verslag Dorpsraadvergadering 17 november 2015

1. OPENING

Enkele minuten over acht opent Jeroen Verhaak, voorzitter van de Dorpsraad Boekelo, de openbare novembervergadering van deze raad. Eenieder wordt welkom geheten! Er wordt gewezen op een volle agenda. Joost Brunink is met kennisgeving afwezig zodat er 12 raadsleden achter de tafels zitten, aangehoord en gadegeslagen door 15 mensen in de zaal, waaronder Corrie Jaran (Stadsdeelmanagement-West), Anton Brinks (wijkagent) en – hij schuift iets later aan – Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West).

In het kader van “mededelingen” krijgt Ben ter Stal het woord: hij zegt dat hij wegens veranderde werkkring zijn taak als tweede secretaris en enkele vertegenwoordigende activiteiten moet beëindigen. Wel blijft hij lid van de Dorpsraad. De voorzitter dankt hem voor zijn inzet en roept Dorpsraadleden die belangstelling hebben voor de functie van tweede secretaris op zich op korte termijn bij hem (JV) te melden.

2. PRESENTATIE

Siemen Bruins krijgt het woord voor een presentatie van de plannen die zijn organisatie, Outdoor Care, heeft met het Labyrinth-terrein aan de Welenmosweg/Oude Deldenerstraat. Aan de hand van een PowerPointpresentatie licht hij toe wat de bedoeling is: het organiseren van activiteiten voor m.n. jeugd (6 tot 20 jarigen) met een beperking. Concept: samen, buiten, ervarend leren.

Voor de activiteiten zal een bestemmingsplanwijziging nodig zijn. Wij hopen die als Dorpsraad (wij zijn adviesgerechtigd) binnenkort te mogen ontvangen van de gemeente Enschede.

3. VERSLAG

Het Verslag van de oktobervergadering wordt ongewijzigd goedgekeurd. Ben Bel merkt naar aanleiding hiervan op dat hij tot zijn verbazing gemerkt heeft dat de bescherming tegen leeftijdsdiscriminatie (Verslag punt 4) zijn grenzen heeft!

4. IN-EN UITGAANDE POST

De al eerder via de mail naar de Dorpsraadleden gestuurde postlijst wordt besproken. Besloten wordt in Boeke-loos een artikel te plaatsen over het gewijzigde gemeentelijke  bladruimbeleid. De brief van de Woonplaats over de sociale huurwoningen leidt tot een kort gesprek hierover, waarbij Ben Bel vraagt hem de inventarisatie van deze woningen, gemaakt in het voorjaar van 2015, te sturen

5.AUTORALLY.

Het volgende punt op de agenda, daarop omschreven als: “Autorally 1 november jl., deze deed nogal wat stof opwaaien in en rond Boekelo…” liet vanavond het stof bepaald niet neerdalen! Een uitvoerige gedachtewisseling tussen Dorpsraadleden, het aanwezige bestuurslid van de organiserende club (de heer Wouter Koenderink) en het publiek, was zeer levendig! Samenvattend: de organisatie bood haar verontschuldigingen aan voor de steken die ze hebben laten vallen op 1 november, een aanwezige bewoonster van het gebied wees op de kwetsbaarheid daarvan en vanuit de Dorpsraad werd aangedrongen op een beter overleg in de voorbereidingsfase en bij de vergunningverlening. Aspecten die o.a. genoemd werden: dorp was die dag voor groot deel van de buitenwereld afgesloten, informatievoorziening vooraf en tijdens de rally liet te wensen over, de rally trekt zo’n 30.000 bezoekers!  Zeer binnenkort is er een evaluatie van dit evenement door de betrokken vergunningverlenende gemeentelijke instanties. Wij zien het resultaat daarvan met belangstelling tegemoet! Wordt vervolgd!

6. NIEUWS.

Er was weer divers NIEUWS van de commissies en vertegenwoordigingen

ROM – De commissie R.O.M kondigde bij monde van enkele R.O.M./R.S.C.J-leden (resp. Bart Stokkers en Jeanet van Offenbeek) en twee studenten van de politieacademie een onderzoek aan over “Parkeren in Boekelo”, wij hopen daarvan in de decembervergadering de resultaten te mogen zien en horen;

– Kas de Vries presenteerde het door hen opgestelde advies m.b.t. de reconstructie van de kruising Badweg, Weleweg, Rutbekerveldweg. Het daarin opgenomen advies (uit de koker van R.S.C.J./Bankencommissie) om de bank aan de Rutbekerveldweg (verhard) te verplaatsen naar het onverharde deel van die weg, zal m.n. na opmerkingen van Gerard Roossink en Fleur ter Kuile (belangstellende) opnieuw bekeken worden;

– meldt dat de evaluatie van het gebruik van horeca-terrassen uitwijst dat e.e.a. naar tevredenheid gebeurt;

– zal in Boeke-loos een artikel schrijven over het gewijzigde gemeentelijke bladruimbeleid. Henk Abbink merkt op dat dit beleid kan leiden tot behoorlijke verstopping/beschadiging van putten en het riool! Vanuit de zaal wordt gewezen op onzichtbaar geraakte trottoirbanden door het laten liggen van bladafval. Dit leidt tot ongelukken! De voorzitter van R.O.M., Kas de Vries, zal evaluatie van dit bladruimbeleid op termijn bespreken met Jan ten Elzen en stelt: 1. Het moet eigenlijk anders. 2. Tijdpad voor bladruimen moet duidelijker gecommuniceerd worden met bewoners. 3. Bladkorven moeten terug!

Ouderencommissie – De Ouderencommissie wordt vanavond versterkt door de benoeming tot “buitenlid” (wel commissielid, geen Dorpsraadlid) van Jan Haven. Welkom! Ben Bel, lid van deze commissie, zegt dat het gebouwencomplex aan de Beckumerstraat (v.m. Marcellinuskerk) kandidaat is voor plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst en dat in dit gebouw (“na de zegen daarvoor uit Utrecht”) een mortuarium gevestigd zal worden. Gezien de eisen die de Provincie aan de door haar toegezegde financiële subsidie heeft gesteld moet het werk daarvoor op korte termijn van start gaan.

M.F.A –  Ben ter Stal zegt dat de aanschafprocedure voor meubilair (betaald door de Dorpsraad) voor de Nijmeijerzaal in de M.F.A. vordert.

RSCJ – Vanuit de R.S.C.J.: (Ben Schoppert/ Jeanet van Offenbeek) – wel of niet herdrukken van INFOBOEKJE BOEKELO? De Dorpsraadleden nemen het advies van de commissie (geen herdruk!) vanavond over. We zullen relevante informatie op de site Boekelo.info plaatsen, maar wij realiseren ons terdege dat niet-internetgebruikers hiermee op achterstand worden gezet. Onderzocht wordt of het WELKOMSTBEUKSE en BOEKE-LOOS wellicht soelaas kunnen bieden. Ook het inzamelen van INFOBOEKJEs, versie 2010, wordt gesuggereerd;
– de bewegwijzering van het Wandelpad (met blauwe pijlen) gebeurt 9 en 10 december a.s.;
– de aanleg van Natuurlijk Spelen De Bleekerij is in de afrondingsfase.

Publiciteit – (Kas de Vries) – we zijn blij dat de redactie van Boeke-loos en Boekelo.info met vier(!) mensen wordt versterkt. Kas de Vries vervangt Ben ter Stal in de redactieraad van beide media. We stellen vanavond de planning van de inlever- en verschijningsdata vast. Omdat deze samenhangen met de vergaderingen van de Dorpsraad (elke derde dinsdag van de maand) wordt in dit kader ook het Dorpsraad-vergaderschema voor 2016 vastgesteld.

Dorpsbudget – Op advies van de commissie Dorpsbudget (vanavond toegelicht door Kas de Vries) besluiten we de aanvraag van de Ouderraad van de O.B.S. Molenbeek van 2500 euro voor de aanpassing en verbetering van de vrij toegankelijke speelplaats van locatie Boekelo te honoreren. In de decembervergadering komt de aanvraag van BSC-Unisson voor een bijdrage aan de aanleg van een pannaveld ter tafel. De commissie heeft de aanvrager om nadere informatie gevraagd. Voor de Sinterklaasintocht stellen we 450 euro beschikbaar. Waarbij de commissie aan de aanvragers heeft laten weten “de jaarlijkse intocht graag te stimuleren, maar graag ziet dat er tussen alle partijen die de goedheiligman op bezoek krijgen, afspraken gemaakt worden over het gebruik van de outfit en wat daarmee moge samenhangen. Boekelose ondernemers betalen hoofdzakelijk de kosten van de intocht, maar wij menen dat het niet uitsluitend hun verantwoordelijkheid (ook financieel) kan zijn.”

7.  MEDEDELINGEN WIJKAGENT

geen.

8. RONDVRAAG EN SLUITING

Bart Stokkers: hoeveel redactieleden van Boeke-loos treden terug? Antwoord: twee, t.w. Ingrid Kuster en Lilian Reinalda;
– Idem: benadrukt positief-kritisch te staan tegenover het Autorally-gebeuren zoals vanavond besproken;
– Idem: wanneer overleg tussen Dorpsraad en B.O.V. over site-zaken? Antwoord: 8 december a.s.;
Gonny ten Veen wijst op de slechte lak-staat waarin de banken op het Schierbeekplein verkeren. Jan te Elzen heeft dit genoteerd;
Jeanet van Offenbeek: vandalisme Dr. De Jongstraat goed afgehandeld, ook zij benadrukt haar positief-kritische houding t.o.v. het Autorally-gebeuren.
– Vanuit de zaal sluit Jan ter Horst zich daarbij aan.

Enkele minuten over half elf sluit de voorzitter deze vergadering.

Ben Schoppert.

Reacties op deze tekst graag via emailadres: [email protected]

 

 

 

 

Verslag Dorpsraadvergadering 20 oktober 2015

1. OPENING

De Nijmeijerzaal van de Boekelose M.F.A. De Zweede is ook vanavond weer “the place to be”: de Stichting Dorpsraad Boekelo komt er in openbare zitting bijeen. Kas de Vries, de voorzitter van dienst, opent om 20:00 uur de vergadering en heet de aanwezigen achter de tafels en in de zaal welkom: 9 van de 13 raadsleden – 4 hebben bericht van verhindering gedaan, t.w. Jeroen Verhaak, Henk Guchelaar, Bart Stokkers en Joost Brunink – en de 10 belangstellenden op de “publieke tribune”, w.o. 4 bewoners van de Edelstenenbuurt en de vertegenwoordigers van Stadsdeelmanagement-West (Corrie Jaran), Stadsdeelbeheer-West (Jan ten Elzen) en de politie (Anton Brinks). De voorzitter zegt dat er vanavond weliswaar een “standaard agenda” besproken wordt, maar dat het daarom niet minder spannend hoeft te zijn!

2. VERSLAG

Het Verslag van 15 september jl. wordt ongewijzigd goedgekeurd met dank aan Joost Brunink, de schrijver van die tekst.

3. IN-EN UITGAANDE POST

Ben ter Stal leidt ons ook deze keer door de korte lijst van in- en uitgaande post en mail.

4. NIEUWS.

Ook standaard, maar altijd weer zeer informatief, is het agendapunt “Nieuws uit de commissies en vertegenwoordigingen”. [De Dorpsraad werkt net als een gemeenteraad met verschillende commissies en vrijwel alle leden vertegenwoordigen de Dorpsraad in andere organen.]

ROM – [Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu]

De eerste commissie die bij monde van haar voorzitter, Kas de Vries, uitvoerig kond doet van haar wedervaren is R.O.M.

 1. De leden van deze commissie hebben in september/oktober een schouw gedaan van alle wegen (incl. bermen en straatmeubilair) in ons werkgebied. Het verslag hiervan zal op korte termijn met “de gemeente” worden besproken. Dit verslag samenvattend: “wegen liggen er niet verkeerd bij”; op aantal plaatsen bermschade, o.a. door omleidingsroutes over wegen die dat eigenlijk niet aan kunnen. Gerard Roossink wijst op probleem van maaisel dat in de sloten terecht komt waardoor de afwatering hier en daar slecht is! Jan ten Elzen: vuile wegwijzers worden op termijn onder handen genomen door werknemers van Avelijn.
 2. In de novembervergadering wordt het onderzoek naar de Boekelose parkeerproblematiek, gedaan door twee Dorpsraadleden, besproken.
 3. In de novembervergadering presenteert ook de nieuwe eigenaar van het v.m. Labyrinth-terrein zijn plannen met dit gebied.
 4. De kruising Badweg, Weleweg, Rutbekerveldweg wordt in het voorjaar van 2016 opnieuw vormgegeven. Reden: de voortschrijdende ontzanding van het gebied. Het plan is ter advisering aan de Dorpsraad gestuurd. R.O.M. en R.S.C.J. moeten daarop reageren, ook dat gaat in de novembervergadering gebeuren!
 5. De 4 aanwezige bewoners van de Edelstenenbuurt stellen, bij monde van Frank Austermann, de verkeersproblematiek in hun straten aan de orde. Met name de SNELHEID waarmee menig automobiel zich meent te moeten verplaatsen baart zorg! Ook voor de gelijkwaardige kruising Beckumerstraat/Diamantstraat, waar regelmatig de voorrangsrechten worden geschonden, wordt aandacht gevraagd! Anton Brinks en Frank Austermann maken afspraak voor bespreking en actie m.b.t. deze problemen. Ook zal een verkeersdeskundige van de gemeente worden geraadpleegd.
 6. Desgevraagd – door Ben Bel – meldt Kas de Vries dat: (a) de verontdieping van het Rutbekerveld door verschillende oorzaken minder snel verloopt dan men aanvankelijk had gepland. Prettige bijkomstigheid is dat ook het aantal transportbewegingen dus achterblijft bij de prognoses! (b) de Boekelose werkgroep, die zich samen met de gemeente dit voorjaar boog over de aangekondigde bezuinigingen op het onderhoud van de openbare ruimte, nog steeds wacht op de financiële en statistische gegevens nodig voor de ontwikkeling van de plannen.

Publiciteit – [Boeke-loos/Boekelo.info]

Wat publiciteit betreft melden Ben Schoppert en Kas de Vries dat er 4 mensen gereageerd hebben op onze oproep voor uitbreiding van de redactie voor beide media. Met deze “”reflectanten” worden op korte termijn gesprekken gevoerd.

Ben Bel heeft iemand van buiten de Dorpsraad gevraagd voor de Ouderencommissie. Wordt vervolgd! Ben meldt een geval van “leeftijdsdiscriminatie”, Anton Brinks adviseert hem om dit te melden bij Meldpunt Discriminatie! Ben (penningmeester van de Stichting Vrienden van de Marcellinus) zegt dat er mogelijk op termijn toch een mortuarium in het voormalig kerkgebouw zal worden gevestigd. Dezelfde spreker: volgens diverse instanties is de vestiging van een dagopvang in Boekelo niet opportuun.

M.F.A – [Multi Functionele Accommodatie] – Ben ter Stal doet verslag van de bijeenkomst van de M.F.A.-Gebruikersraad van 7 oktober jl.. Er zijn m.n. afspraken gemaakt over het gebruik van de reserveringsagenda en de onderlinge communicatie. Verder kwam daar aan de orde: speeltoestel op terrein; zonnepanelen; aanschaf meubilair voor de Nijmeijerzaal [bekostigd door de Dorpsraad]; afvalverwerking; zwerfafval; fietsparkeerproblematiek [tegen de nietjes!]; plaatsing AED; Fase 3: realisatie van speelzaal. Een werkgroep is druk aan het werk met dit punt!

RSCJ – [Recreatie Sport Cultuur Jeugd]
Gonny ten Veen geeft vanuit de werkgroep “Banken etc.” door dat er in het voorjaar van 2016 vier banken verplaatst gaan worden, zo mogelijk naar plekken aan de Wandelroute. De werkgroep “Banken etc.”, recent uitgebreid met Henk Scholte in ’t Hof, kan nog steeds versterking gebruiken! Gonny stelt de vraag aan de orde of het “INFOBOEKJE Boekelo” – van de editie 2011 zijn nog maar enkele exemplaren – bijgewerkt en herdrukt moet gaan worden. Er leven hierover verschillende meningen. R.S.C.J. komt in november met advies. Jeanet van Offenbeek doet verslag van de werkzaamheden van de werkgroep die zich de laatste maanden zeer actief heeft ingezet (Kas: “Complimenten, hulde!”) voor het realiseren van Natuurlijk Spelen op de Bleekerij. Dit najaar worden nog “enkele puntjes op de i gezet”, in het voorjaar van 2016 volgt dan de officiële opensteling. Op termijn zal dit terrein nog worden verrijkt met een glijbaan en een heuse graafmachine. Er is intussen zeer jeugdig (4-jarigen) vandalisme geconstateerd op deze speelplek!!!!!

Ben Schoppert heeft nieuws uit R.S.C.J. en W.W.F.B. (Werkgroep Wandelpaden Faunafort Boekelo).
R.S.C.J.:
a. Ben heeft voorzittershamer van deze commissie overgenomen van Jeanet van Offenbeek. “Jeanet: dank voor je inzet!”
b. Opzet van Jeugddorpsraad en schoolschaken staan voor voorjaar 2016 op commissie-agenda.
c. Zoals al eerder gemeld: wij juichen het particulier initiatief inzake het opzetten van straatbibliotheken zeer toe!

Wat WWFB betreft:
a. Onderhoudplan is in de maak.
b. Onderhoudploeg heet graag nieuwe leden welkom.
c. Bewegwijzering door Regio Twente gebeurt op korte termijn.
d. Bij T.I.P [Toeristisch Informatie Punt, Windmolenweg, naast De Buren, startpunt van de wandelroute.] komt display met routekaart.
e. Die kaart komt ook op site Boekelo.info te staan.
f. Op zaterdag 31 oktober is er een opschoonactie bij het Faunafort en toegangsweg.
g. In WWFB werd opgemerkt dat er na de Military hier en daar behoorlijk veel, m.n. plastic-, afval in de bermen lag!

Dorpsbudget – [De commissie die adviseert m.b.t. verdeling van door de gemeente naar de Dorpsraad doorgesluisde gelden]
De voorzitter van deze groep, Kas de Vries, geeft een opsomming van de diverse dossiers: a. De Werkgroep Wandelpaden enz. vraagt 500 euro voor aanschaf en onderhoud van gereedschap. Dit bedrag wordt toegekend. [“Dorpsbudget” mag zelfstandig beslissen over aanvragen tot 500 euro.] b. Verder zijn er diverse aanvragers waarmee de commissie in gesprek is en waarvan de aanvragen (met advies van de commissie) in de volgende Dorpsraadvergadering aan de orde komen.

Bookels Höltink – [platform van vrijwel alle Boekelose zorgaanbieders , incl. basisscholen en politie, dat regelmatig onder voorzitterschap van de Dorpsraad bijeenkomt]
Ben Bel doet verslag:- basisscholen hebben beide continurooster;- 24 oktober in Kerkje Kwinkelerweg financiële actie voor asielzoekers door jongeren Protestantse Gemeente Usselo e.o.;- kledingbeurs Rode Kruis vervalt op 31 oktober, kleding gaat nu naar asielzoekers; – zorgaanbieders gaan gebukt onder regeldruk verzekeringmaatschappijen;- wijkagent geeft regelmatig voorlichting aan bewoners; – in de laatste bijeenkomst van dit platform was er een pittige gedachtewisseling over “rijk” en “arm” in Boekelo e.o.

B.A.R.T. Hoewel niet geagendeerd, een laatste mededeling hierover. Ben Bel: De Stichting Boekelo Actief in Recreatie en Toerisme is nu definitief ter ziele, zij bestond van 23 november 2005 tot 20 oktober 2015. Ben Schoppert: de B.O.V. [Boekelose Ondernemers Vereniging] heeft de activiteiten overgenomen in de vorm van een driehoofdige commissie die zeker op (korte) termijn van zich laat horen!

5.  POLITIE INFO

Anton Brinks (wijkagent) doet verslag: – Military en Oude Voertuigendag prima verlopen! – Inbraken op bouwterreinen baren zorg. – WhatsApp-aanpak Dirk Papestraat resulteerde in retournering van gestolen motor. – Waarschuwing voor babbeltruc-aanpak. – Volgende week verlichtingscontrole op de basisscholen. Jeanet van Offenbeek sluit aan bij dit onderwerp met haar oproep om allen alert te zijn bij het constateren van groter en kleiner vandalisme, het opzetten van een buurt-app werkt echt!

6. RONDVRAAG EN SLUITING

Maar één Dorpsraadlid, Jeanet van Offenbeek, maakt gebruik van de rondvraag: of Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West) in Boeke-loos nogmaals aandacht wil vragen voor de problematiek van zwerfvuil en vuildump. Alvast: vuildump geconstateerd? Bel: 4817600!

Kas de Vries sluit om 21:40 uur de vergadering.

Ben Schoppert.

Reacties op deze tekst graag via emailadres: [email protected]

 

 

 

 

Verslag Dorpsraadvergadering 15 september 2015

1. OPENING

De vergadering van de Boekelose Dorpsraad wordt op 15 september om 20:01 uur door Jeroen Verhaak (voorzitter) geopend, met 8 belangstellenden op “de publieke tribune”. Hij begint met heugelijke dan wel minder heugelijke feiten. Minder heugelijk: het stoppen van Natascha Nijman als DR-lid. Veranderingen in haar werksituatie maken dat zij zich niet meer met de volle 100% voor de DR kan inzetten. Daarom heeft zij besloten om te stoppen. Als hét punt waarmee zij het ‘eerste scoorde’ wordt de sociale-huurwoningenkwestie aangehaald. Een thema dat net nu weer de volle aandacht van de Dorpsraad heeft. Om haar afscheid te onderstrepen wordt haar een bos bloemen aangeboden en wordt zij bedankt voor haar inzet. Vervolgens wordt haar opvolger Bernd Weijers welkom geheten. Wat anders dan anders heet Jeroen nu pas de publieke tribune en de andere DR-leden welkom. Onder de aanwezigen zijn Corrie Jaran (Stadsdeelmanagement-West), Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West) en Anton Brinks (wijkagent). Alle drie de Dorpsraadleden met de roepnaam Ben zijn met kennisgeving afwezig, dit betreft: Bel, Schoppert en Ter Stal. Anton Brinks wordt in het zonnetje gezet door de overhandiging van een “fles met inhoud” in verband met zijn 40-jarig dienstverband. Om vervolgens de firma Stokkers’ memorabele 100-jarig bestaan aan te halen en te refereren naar het fraaie feest dat hiervoor afgelopen zaterdag werd gegeven. Als laatste meldt hij dat de opening van Bleekerijplein morgenmiddag om 16:00 uur in verband met de verwachte externe nattigheid verplaatst is naar De Buren! Door het publiek wordt nog even aangehaald dat er onduidelijkheid is over de naamgeving van de Ble(e)kerij. In een enkel geval wordt dit met één ‘e’ geschreven, maar toch meermaals met twee.

2. VERSLAG

Het verslag van de Dorpsraadvergadering van 18 augustus jl. wordt ongewijzigd vastgesteld. Jan ten Elzen meldt naar aanleiding van dat Verslag dat de spoorvorming op de Windmolenweg bij de hiervoor deskundige van de gemeente Enschede gemeld is. Volgens deze is de mate van spoorvorming echter nog aanvaardbaar, hetgeen maakt dat er geen actie ondernomen zou hoeven te worden. Bart Stokkers vraagt wat de (voor)waarden zijn die hiervoor gelden en of wij die kunnen vernemen? Jan ten Elzen zegt toe hiervoor actie te ondernemen. In relatie tot het lage waterniveau in de vijver op het nieuwe plein meldt Jan ten Elzen dat het waterpeil varieert. Door het publiek wordt aan de goede loop van de afvoer getwijfeld. Edith Howard vraagt naar de liquidatie van de Stichting BART, Jeroen Verhaak meldt dat BART wordt opgeheven en dat er naar verwachting een positief saldo resteert. Dat krijgt i.o.m. de BOV een goede bestemming. N.a.v. een vervolgvraag: de toekomst van de BART Award is ongewis.

3. IN-EN UITGAANDE POST

Een onderdeel dat normaal door Ben ter Stal wordt afgehandeld. Jeroen Verhaak vraagt de overige DR-leden of zij nog opmerkingen hebben over de in- en uitgegane stukken. Zo nodig kan dit dan in de Dorpsraadvergadering van oktober aan de orde komen.

4. AANDACHTSPUNTEN DORPSRAAD 2015-2018.

Veel punten uit het Dorpsplan 2002 – 2015 zijn gerealiseerd of achterhaald geraakt door voortschrijdend inzicht dan wel de tijd. De nieuwste aandachtspuntenlijst 2015-2018 is een combinatie van grote en kleine punten van dagelijkse zaken tot lange-termijnzaken. Waarbij de laatste met name opgenomen zijn om ze niet uit het zicht te verliezen. Er wordt eerst een reactie, beoordeling vanuit de DR verwacht om de lijst vervolgens in de Boeke-loos te publiceren!

In dat kader meldt Bern Weijers dat er bij het Labyrint outdoor-activiteiten voor kinderen en jongeren met een stoornis, een beperking of gedragsproblematiek worden georganiseerd door Outdoor Care. Hierover is 4 juni jl. een kort artikel gepubliceerd in de Tubantia. Corrie Jaran geeft aan dat de gemeente heeft voorgesteld dat de nieuwe eigenaar van het Labyrint een presentatie houdt in de Dorpsraad  over zijn plannen voor outdoor-activiteiten zowel door  de week als in het weekend met mogelijke overnachtingen. Voor zover nu bekend is voor deze activiteiten een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. Wij wachten e.e.a. af en zullen bij het uitblijven van een reactie zelf actie ondernemen.

5. NIEUWS van de commissies en vertegenwoordigingen.

Wat het “Nieuws uit de commissies en vertegenwoordigingen” betreft, komt aan de orde:

ROM – Gerepresenteerd door haar voorzitter Kas de Vries, meldt dat in de oktober­vergadering ingegaan zal worden op de aanpassing van de kruising Badweg, Weleweg, Rutbekerveldweg voor de ontsluiting van de zandwinning (i.v.m. de aanstaande N18). Dan zal naast de (ver)plaatsing van de bank aldaar de eventuele verdere impact op de omgeving duidelijk worden. Dan wordt ook een standpunt bepaald over de aanpassingen incl. de verplaatsing van een bank.

De brief van de Dorpsraad aan de Woonplaats met daarin verwoord het verzoek dat de Woonplaats zich vooralsnog terughoudend opstelt met betrekking tot het te koop stellen van sociale-huurwoningen. Dit om het behoud van dit type huurwoningen in Boekelo te kunnen garanderen. In de zomer van 2016 zal de uitkomst van een evaluatie: de ‘meting’ van de behoefte, worden besproken. De brief wordt eenstemmig goedgekeurd voor verzending.

De introductie van glasfiberkabel in het buitengebied is een nieuwe fase ingegaan. Er is namelijk een investeerder gevonden voor het aanleggen van deze kabels. Daarnaast is de financieringsvorm veranderd. De éénmalige hoge betaling is door een maandelijkse bijbetaling uitgesmeerd in de tijd en daarmee financieel aantrekkelijker geworden voor de bewoners in het buitengebied. Zoals de verwachtingen nu zijn gaat de schop in januari 2016 in de grond. Deze activiteit bijt zich nergens met de eveneens aanstaande N18-‘introductie’.

Publiciteit – bij de redactie van Boeke-loos ontstaan vacatures.

M.F.A – begin oktober is er een vergadering van de gebruikers.

RSCJ – doet bij monde van Jeannet van Offenbeek en Gonny ten Veen verslag van de activiteiten bij Natuurlijk Spelen De Bleekerij en de Werkgroepen Wandelpaden Faunafort Boekelo en Banken/Ontmoetingsplek. Wat Natuurlijk Spelen aangaat: een kwestie van opruimen en het opgeruimd houden van deze plek door een ‘aanpassing van gedrag’, om dat gemakkelijk te maken hiervoor de plaatsing van 2 afvalbakken, het introduceren van een bord “Bedankt, voor het niet uitlaten van uw hond(en) alhier!’ om hondenbezitters bij voorbaat te bedanken.  Onder alle toestellen zal nog valzand komen, waarna een keuring van alle toestellen plaatsvindt om de veiligheid te kunnen garanderen. Komende zaterdag is de verplaatsing van de picknicktafel bij het Watergat aan de Teesinkweg naar de hoek van Smaragstraat/Beckumerstraat. Regio Twente zal de bewegwijzering de door de WWFB uitgezette route verzorgen. Het Faunafort zal 31 oktober worden opgeschoond. Op de Bleekerij is de eerste stap gezet met een straatbieb, de R.S.C.J. juicht dit initiatief toe!

Dorpsbudget – Kas de Vries roept opnieuw op tot het doen van voorstellen/aanvragen bij de commissie Dorpsbudget. Kaders hiervoor kunt u vinden op de site www.boekelo.info!

Bookels Höltink – Bookels Höltink heeft 29 september een vergadering.

6.  POLITIE INFO

Anton Brinks doet melding van de politie-activiteiten van de laatste pakweg maand: – er is een inbraak geweest bij Van de Peet, – er werd aan de Weleweg een fiets gestolen die bij huis gestald was. Naar aanleiding van de vorige keer gemelde gestolen bus is er overleg geweest met de bewoners van de Dirk Papestraat. Hierbij is de inzet van WhatsApp als communicatiemiddel besproken om bij het waarnemen van verdachte zaken elkaar te kunnen informeren en dus scherp te houden. Vorige week heeft het eerste overleg voor de nieuwe Military Boekelo plaatsgevonden, waarbij de nadruk op verkeerszaken lag. Verder meldt Jeannet van Offenbeek dat er in het algemeen te veel kleine vernielingen in Boekelo plaatshebben. Is dus, evenals gemeld werd bij het vorige punt, een kwestie van alert zijn en blijven en mensen, jonger en ouder, aan te spreken op hun gedrag wanneer dat vernielingen geeft. In deze trant ligt het ingooien van de ruiten van het kantoorgebouw en een auto bij de Losplaats, zoals Henk Abbink meldt.

7. RONDVRAAG EN SLUITING

Uit de zaal komt de vraag, “In hoeverre een ‘toevallige, passerende’ toehoorder/-schouwer van commerciële activiteiten, bijvoorbeeld een muziekoptreden, op het Bleekerijplein geld verschuldigd is aan de organisator?” Het gaat toch om een activiteit, waarvoor geen ontheffing is aangevraagd, maar bovenal in de openbare ruimte! Wordt vervolgd!

Jeroen Verhaak sluit om 21:04 uur de vergadering.

Joost Brunink.

Reacties op deze tekst graag via emailadres: [email protected]

 

 

 

 

Verslag Dorpsraadvergadering 18 augustus 2015

1. OPENING

Het nieuwe vergaderseizoen van de Boekelose Dorpsraad wordt op 18 augustus om 20:00 uur door Jeroen Verhaak (voorzitter) geopend. Hij heet alle aanwezigen welkom. Ondanks de niet zo spannende agenda zijn er 14 belangstellenden op “de publieke tribune”. Hieronder zijn Corrie Jaran (Stadsdeelmanagement-West), Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West) en de politiemensen Anton Brinks (wijkagent) en zijn collega Bennie Beuvink. De voorzitter spreekt de wens uit dat dat – een hoge opkomst van meelevende Boekeloërs – vaker het geval zal zijn. Vier Dorpsraadleden zijn met kennisgeving afwezig, dit betreft: Natascha Nijman, Jeanet van Offenbeek, Ben Bel en Henk Guchelaar. Eerstgenoemde (N.N.) heeft ons laten weten door tijdgebrek te moeten stoppen met haar Dorpsraadlidmaatschap. In de septembervergadering komen we terug op dit punt.

Hierna is het woord aan een jeugdige dorpsgenoot, Max Elfrink. Hij is zeer actief in de StraatAdoptie en meldt dat hij momenteel omhoog zit met een groot aantal met zwerfafval gevulde zakken! Jan ten Elzen zegt dat hij er voor zal zorgen dat die bij de spreker worden opgehaald. Max (en in hem alle straatadoptanten) krijgt een applaus voor zijn activiteiten! Joost Brunink zegt dat voor het ophalen van zwerfafval-gerelateerde zaken, zoals bijvoorbeeld een illegaal gedumpt bankstel of in de sloot gestort puin, 053- 4817600 gebeld kan worden.

2. PRESENTATIE.

We vervolgen met een presentatie door Anton Brinks en Bennie Beuvink over de Nationale Politie. Beiden lichten verschillende aspecten van de politie en m.n. het wijkagentschap toe. De presentatie vindt u op de site Boekelo.info.

3. VERSLAG

Het verslag van de Dorpsraadvergadering van 16 juni jl. (in juli werd er niet vergaderd) wordt ongewijzigd vastgesteld. Gonny ten Veen zegt naar aanleiding van dat Verslag dat er toen gewezen werd op het feit dat de opening van het Bleekerijplein en het buurtfeest van de aanpalende wijk op dezelfde dag (16 september) vielen. Dat blijkt niet zo te zijn: het buurtfeest is later die maand! Wat de opening van het nieuwe plein betreft: het is vrij zeker dat bij die gelegenheid ook de naam van het plein bekend wordt gemaakt!

4. IN-EN UITGAANDE POST

Ben ter Stal licht de postlijst (in- en uitgaande post) uitvoerig toe.

5. NIEUWS van de commissies en vertegenwoordigingen.

Wat het “Nieuws uit de commissies en vertegenwoordigingen” betreft, komt aan de orde:

ROM – (Henk Guchelaar/Joost Brunink/Henk Abbink).

in de persoon van haar voorzitter Kas de Vries, bijt het spits af bij dit agendapunt en stelt de brief aan de orde die wij als Dorpsraad naar de gemeente sturen met daarin ons advies over de plannen van Fishing Adventure in een deel van de plas op het Rutbekerveld. Eerst geeft hij een samenvatting van datgene dat er in dit dossier zoal is gepasseerd, waarna hij uitvoeriger stil staat bij het overleg dat er vandaag is geweest tussen een delegatie van de omwonenden en enkele leden van de Dorpsraad. Dat overleg leidt er toe dat het concept van de adviesbrief die alle Dorpsraadleden hebben ontvangen zal worden bijgesteld. Het betreft m.n. een aanscherping van de randvoorwaarden bij het positieve advies dat wij uitbrengen. Die tekst gaat eerst weer naar de leden van deze raad. Uiteraard ontvangt de omwonendendelegatie de definitieve brief ook. De aanwezige Dorpsraadleden gaan akkoord met de adviesbrief en de voorgestelde aanscherping. In dit kader zegt Gerard Roossink dat hij meer zorgen heeft over de toename van het vrachtautoverkeer op de Badweg door de activiteiten op het Rutbekerveld dan over de visactiviteiten!

Joost Brunink sluit het R.O.M.-verslag af met de mededeling dat dit najaar  de wijziging van het bestemmingsplan m.b.t. het stabiliseren van lege zoutkoepels door ze te vullen met reststoffen van Twence verschijnt. Wordt vervolgd!

RSCJ – doet bij monde van Ben Schoppert en Gonny ten Veen verslag van de Werkgroep Wandelpaden Faunafort Boekelo/banken en Natuurlijk Spelen De Bleekerij. Wat WWFB betreft: de werkgroep is de afgelopen maanden erg actief geweest met het onderhoud en heeft naar aanleiding daarvan geconstateerd dat er beslist meer menskracht nodig is en dat er met groter materiaal gewerkt moet gaan worden. De bewegwijzering zal waarschijnlijk in het najaar aangebracht worden. Over de banken zegt spreker dat die er goed bijstaan en dat eventuele uitbreiding van het bankenbestand bij voorkeur langs de wandelroute gaat plaatsvinden. De activiteiten voor wat betreft de aanleg van Natuurlijk Spelen De Bleekerij worden binnenkort weer hervat. O.a. worden enkele aanpassingen op het oorspronkelijke plan uitgevoerd. Over het resultaat tot nu toe is men zeer tevreden!

Dorpsbudget – Kas de Vries roept op tot het doen van aanvragen bij de commissie Dorpsbudget.

BART – Over de B.A.R.T. zegt Jeroen Verhaak dat deze Stichting, ooit opgericht door B.O.V. en Dorpsraad, in staat van liquidatie is.

6.  INFO Politie

Anton Brinks doet verslag van de politionele activiteiten van de laatste maanden: – er waren twee woninginbraken, – er werd een bus gestolen. Spreker roept op tot alertheid, zowel bij het signaleren van opmerkelijke activiteiten, als bij het beveiligen van eigen roerende en onroerende zaken.

7. RONDVRAAG EN SLUITING

 • Bart Stokkers, hij meldt enkele straatschades, waaronder spoorvorming op de Windmolenweg. Jan ten Elzen noteert e.e.a..
 • Nico van der Veen vraagt of de adviesbrief m.b.t. Fishing Adventure ook op de site gezet wordt, dat zal inderdaad gebeuren.
 • Jaap de Boer wijst op het lage waterniveau in de vijver op het nieuwe plein. Ook dit punt zal door Jan ten Elzen “meegenomen” worden.
 • Hennie Westerveld merkt op dat de conditie van het pad tussen Beckumerstraat en Lansinkweg erg slecht is. Ben Schoppert antwoordt dat dat aan de orde is geweest in de WWFB (zie boven) en dat het onze aandacht heeft.
 • Ali de Boer vraagt of er t.z.t. ook een beschrijving op schrift zal komen van de Boekelose wandelroute. Ben Schoppert zegt dat dat, naast de ontwikkeling van een digitale versie, wel de bedoeling is

 

Jeroen Verhaak sluit om 21:20 uur de vergadering.

Ben Schoppert.

Reacties op deze tekst graag via emailadres: [email protected]