Verslagen vergaderingen dorpsraad

Verslag Dorpsraadvergadering 19 januari 2016

1.OPENING.

Terwijl de weersomstandigheden winters zijn begint de Boekelose Dorpsraad vandaag aan het vergaderjaar 2016. Jeroen Verhaak, voorzitter, opent de vergadering om 20:04 uur. Hij heet alle aanwezigen welkom, dat zijn: 9 van de 13 leden van de Dorpsraad (Ben ter Stal komt iets later), Jeanet van Offenbeek, Henk Abbink, Bernd Weijers zijn met kennisgeving afwezig en 8 belangstellenden, w.o. Corrie Jaran (Stadsdeelmanagement-West), Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West) en Anton Brinks (wijkagent). De voorzitter wenst ons een gezond en voorspoedig 2016 en zegt dat dit jaar “spannende dingen” gaat brengen. Mededeling: de junivergadering is verplaatst van de 21e – naar de 14e van die maand.

2.VERSLAG.

Wat het Verslag van de decembervergadering betreft: voor alle duidelijkheid wordt aan punt 4 (Benoeming 2e secretaris) de zinssnede:

”Bernd Weijers is met algemene stemmen benoemd tot 2e secretaris”, toegevoegd. Verslag wordt verder ongewijzigd vastgesteld.

3.POSTLIJST.

Het overzicht van de in- en uitgaande post levert op dit moment geen vragen op.

4. MEDEDELINGEN WIJKAGENT.

In zijn maandelijkse praatje over van het Boekelose “criminaliteitsniveau” meldt Anton Brinks (wijkagent) dat er de afgelopen maand een geslaagde woninginsluiping was, terwijl twee pogingen daartoe mislukten. Vooral tuinen en carports zijn geliefd bij het inbrekersgilde! Verder werden er het afgelopen weekend 3 gestolen aanhangers aangetroffen op het terrein van Bad Boekelo. Desgevraagd zegt Brinks dat het met de vuurwerk-overlast (op een enkele uitzondering na) wel meeviel in Boekelo. Aansluitend bij dit onderwerp meldt Ben Schoppert enkele gesignaleerde vandaliserende activiteiten aan het blauw-bepijlde Wandelpad. Gonny ten Veen zegt dat er regelmatig overlast wordt ondervonden van een groep jeugdige scooterrijders. De overlast bestaat o.a. uit het ‘s nachts aanbellen bij willekeurige huizen.

5. NIEUWS.

Dagelijks bestuur (Jeroen Verhaak).
Uiteraard willen we de vinger aan de pols houden bij de ontwikkelingen op Tesinkweide (opvang Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers) en daarover maandelijks berichten in de Dorpsraadvergadering. Vandaag laten we een vertegenwoordigster van Jarabee (de opvangende instantie) aan het woord: – zeer binnenkort is er overleg met brandweer, dit met het oog op de Omgevingsvergunning; – op korte termijn zal er AMV-informatie op de site Boekelo.info geplaatst worden; – Jarabee hecht aan een goede informatiestroom richting omwonenden, vragenstellers tijdens de voorlichtingsavond in december jl. en de mensen die zich als vrijwilliger aanmeldden; – vermoedelijke startdatum opvangactiviteiten is medio april a.s.

R.S.C.J. (Gonny ten Veen, Bart Stokkers en Ben Schoppert).
De Werkgroep Wandelpaden Faunafort Boekelo is aan haar tweede seizoen begonnen. Uiteraard zijn vrijwilligers die mee willen helpen bij het onderhoud aan pad en Faunafort van harte welkom! (aanmelden kan via emailadres: [email protected]). Zoals eerder gemeld in deze bijeenkomst moesten we enkele verniel-acties vaststellen, jammer! Op sommige plaatsen zouden hondenbezitters wellicht iets beter kunnen kijken waar hun viervoeter haar/zijn “bijdrage” deponeert.

Voor het project Natuurlijk Spelen op de Bleekerij zijn enkele speeltoestellen besteld, deze worden in april geplaatst. Ook worden “spelregelborden” geplaatst.

Publiciteit (Kas de Vries).
De redactie van Boeke-loos bezint zich op bijstelling van werkwijze, inhoud en lay-out.

R.O.M. (Kas de Vries).
We hebben antwoord gekregen op onze brief aan Stadsdeelmanagement-West waarin wij vroegen om een aanpassing van de aansluiting Weleweg (dorpszijde) op de Badweg. De gemeente zal zichtbaarheid verbeteren maar van een drastische aanpassing van dat (o.i. onoverzichtelijke) punt zal (m.n. op financiële gronden) geen sprake kunnen zijn. Dit blijft een bron van zorg, zeker als in de toekomst de afvoer van zand vanuit het Rutbekerveld via dat kruispunt zal gaan; – Op zeer korte termijn is er overleg tussen de bewoners van de nieuwe huizen aan de Boekelosestraat, gemeente en aannemer over het gewenste verhardingsmateriaal voor het voetpad. Wij vinden dat de verschillende partijen een compliment verdienen voor deze aanpak; – “Parkeren in Boekelo” komt in de februarivergadering uitgebreid aan de orde; – Als de weersomstandigheden het toelaten zal er dit voorjaar gestart worden met het schoonmaken van straatmeubilair door medewerkers van Avelijn; – Vervanging riool en wegverharding Edelstenenbuurt: vanavond, in de informatiebijeenkomst die hier in De Zweede gehouden werd voor de betrokken buurtbewoners, werd duidelijk dat de kruising Beckumerstraat/Diamantstraat eind februari/begin maart een (werk)week lang opgebroken zal zijn. De gemeente zorgt voor een duidelijk aangegeven alternatieve route.

Dorpsbudget (Kas de Vries).
Besloten is BSCUnisson een bijdrage te geven voor de aanleg van een zgn. Pannaveld op het Zweede-terrein.

Binnenkort zal m.b.t. het Dorpsbudget het financieel overzicht 2015 en een conceptbegroting 2016 (met toelichting) worden overlegd.

M.F.A. (Ben Schoppert).
De Dorpsraad zal morgenavond (20 januari a.s.) niet vertegenwoordigd zijn in de bijeenkomst van de Gebruikersraad. Volgende keer beter!

6. RONDVRAAG EN SLUITING.

Van de rondvraag wordt gebruik gemaakt door: – Gonny ten Veen: De (3) banken van het Schierbeekplein zijn tijdelijk verwijderd voor het ondergaan van een opfrisbeurt; – Ben Schoppert: eind december is er een reparatie aan het carillon uitgevoerd; – Jan Haven (belangstellende): de akoestiek in deze vergaderzaal is niet ideaal; – Fleur ter Kuile: is het jullie bekend wanneer men nu echt start met de aanleg van de nieuwe N18? R.O.M. vraagt dit na; Jan ten Elzen: op zaterdag 12 maart a.s. is er weer Boekelo.Doet (opschoonactie), zie ook het artikel daarover elders in dit blad.

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:00 uur.

 

 

Ben Schoppert,

secretaris. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Verslag Dorpsraadvergadering 15 december 2015

 

1.OPENING.

Om precies 20:00 uur opent Jeroen Verhaak, voorzitter van de Boekelose Dorpsraad, de laatste openbare vergadering van onze raad in 2015. Hij heet iedereen welkom. We hebben afzeggingen gehad van de leden Joost Brunink, Henk Guchelaar, Gerard Roossink en Ben ter Stal, zodat de Dorpsraad met 9 leden aanwezig is. Vanaf de “publieke tribune” volgen 14 belangstellenden, waaronder Corrie Jaran (Stadsdeelmanagement) en Anton Brinks (wijkagent), de vergadering.

2.VERSLAG.

Het verslag van de vergadering van 17 november jl. wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.POSTLIJST.

De postlijst (in- en uitgaande post) wordt aan de orde gesteld. Enkele brieven komen later in de vergadering nog aan de orde. Er wordt vastgesteld wie er naar de receptie van Prins Dennis I gaan.

4.BENOEMING 2e SECRETARIS.

Het vierde punt van de agenda is de benoeming van Bernd Weijers tot 2e secretaris. Deze vacature ontstond nadat Ben ter Stal als zodanig “ontslag” nam. “Bernd welkom!”

5.TERUGBLIK.

Vorige week waren er twee informatiebijeenkomsten over de komst van AMVn (Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen) in het voorjaar van 2016 in het complex van Jarabee op Tesinkweide. We blikken vanavond terug op die bijeenkomsten. Jeroen Verhaak geeft een historisch overzicht en meldt een aantal van de vorige week gedane suggesties. De reacties waren overwegend positief! Ruim 20 mensen lieten weten zich actief voor deze mensen in te willen zetten! Nu is het zaak om deze jongelui een warm welkom te geven en zich hier ook welkom te laten voelen. We houden de vinger aan de pols, o.a. met betrekking tot het op korte termijn organiseren van een klankbordgroep waarin m.n. de omwonenden stem hebben.

We besluiten de twee brieven die wij van Boekeloërs kregen over de komst van de AMVn voor kennisgeving aan te nemen, we zullen dit de afzenders laten weten.

Nico vd Veen (belangstellende) roept ons met klem op dat welkom met warmte en visie in te vullen, o.a. door met Jarabee te overleggen wat wij als dorpsgemeenschap voor deze mensen kunnen doen!  De voorzitter bedankt Nico voor zijn oproep en stelt dat de mede-bevordering van de integratie zeker ons doel is.

 

6.MEDEDELINGEN WIJKAGENT.

Anton Brinks, onze wijkagent, heeft in het kader van zijn bijdrage aan deze vergadering het volgende: -de huidige Tesinkweide-bewoners hebben vorige week ongewenst vervelend en vandaliserend bezoek gehad! -Bij verschillende in aanbouw zijnde woningen m.n. in  het buitengebied van ons dorp is ingebroken. -Met de bewoners van de Topaasstraat is contact geweest over verkeersveiligheid bevorderende maatregelen.

[Naar aanleiding van dat laatste punt ontspint zich een gesprek tussen Henk Abbink en Bart Stokkers over de aanstaande reconstructie van de Edelstenenbuurt. Corrie Jaran zal navragen hoe het staat met de aangekondigde informatiebijeenkomst voor de bewoners.

Wij zullen er nogmaals bij de gemeente op aandringen dat wij tijdig ingelicht worden over gemeentelijke activiteiten als deze!]   

7.NIEUWS.

Uiteraard is er nieuws te melden vanuit de commissies en vertegenwoordigingen! R.O.M. (Kas de Vries) bijt het spits af: -parkeren in Boekelo is het eerste punt. Jeanet van Offenbeek en Bart Stokkers laten ons vanavond een aantal foto’s zien waardoor we een idee krijgen van de manier waarop er al dan niet correct geparkeerd wordt in en rond Boekelo. De conclusie van het gesprek naar aanleiding van deze presentatie is dat het zeker de moeite waard is om de verkeers- speerpunten Parkeren, Snelheid en Verkeerssituatie bij de scholen nader onder de loep te nemen. Dit is het kader van een Verkeersveilig Boekelo. In de februari-vergadering krijgt dit punt een vervolg. -Reconstructie kruispunt Badweg/Weleweg. Er worden hierover twee brieven verstuurd: één naar Roelofs (aannemer) waarin we melden dat we geen aanmerkingen hebben op hun plan, een oplossing hebben voor de verplaatsing van de (Dorpsraad)bank en dringend vragen om aanplanting van bomen aan de Rutbekerveldweg (verhard). De andere brief gaat naar de gemeente Enschede die we wijzen op de volgens ons noodzakelijke reconstructie van de kruising aan de dorpszijde, waar de Weleweg wel een heel scherpe hoek maakt  met de Badweg. -Gasolieopslag in lege zoutholten. Joost Brunink had hierover vandaag een gesprek met twee  Marssteden-ondernemers.

-Opritbestrating voor nieuwbouw Boekelosestraat. Aanwezige bewoners vragen ons te bemiddelen bij de gemeente om te komen tot een in hun ogen betere bestrating: een doorlopend trottoir, niet onderbroken door grasstenen. Kas de Vries zegt toe contact op te nemen met de  verantwoordelijke ambtenaar. -“Vliegveld” Twente. Henk Afink (belangstellende) roept ons als Dorpsraad op om een zienswijze in te dienen op het plan om op het voormalig vliegveld, nu een industrieterrein met een betonnen baan, een vliegtuigdemontagebedrijf te vestigen. Dit gaat flink wat vliegbewegingen opleveren, o.a. boven Boekelo! R.O.M. zal zich op korte termijn over deze zaak buigen. De zienswijzen moeten voor 4 januari 2016 worden ingediend! Bernd Weijers wijst op de mogelijkheid tot het indienen van individuele zienswijzen.

Ouderencommissie (Ben Bel). Spreker wil op korte termijn graag actueel cijfermateriaal over sociale woningbouw in Boekelo. Ben Bel, Bart Stokkers en Jeroen Verhaak hebben hierover binnenkort een gesprek.

R.S.C.J. Gonny ten Veen praat ons bij over Natuurlijk Spelen De Bleekerij: in het voorjaar worden nog enkele speeltoestellen en een aanwijzingen-voor-gebruik-bord geplaatst. Ben Schoppert meldt dat het Boekelose Wandelpad is bewegwijzerd (met blauwe pijlen). [Zie artikel daarover in dit blad.] Klankbordgroep Grolsch. (Jeroen Verhaak verving Ben Bel op laatste bijeenkomst en doet daarover verslag.) -Grolsch heeft een risicoanalyse laten maken m.b.t. de gasolieopslag in lege cavernes en het blijkt dat dat voor Grolsch geen gevaar oplevert! -Er waren recent geur- en geluidsoverlastklachten. -Uiteraard kwam de eventuele overname van de brouwerij door een andere partij aan de orde. -Op de site van Grolsch staat een belangwekkende presentatie over Duurzaam Ondernemen.

Naar aanleiding van dit verslag zegt Henk Afink dat de recente geurklacht doorgespeeld is naar de provinciale overheid.

Dorpsbudget (Kas de Vries) meldt dat de aanvragen voor een bedrag voor resp. een aan te leggen pannaveld op de Zweede en de bouw van een invalidentoilet in de M.B.S.-loods nog door de adviescommissie  moeten worden bekeken. Behandeling volgt dan in de januari-vergadering. Simone Derksen en Tom Taselaar (beiden belangstellende) doen enkele suggesties in deze.

8.RONDVRAAG EN SLUITING.

De rondvraag wordt geopend door Bernd Weijers. Hij vraagt naar de stand van zaken rond de verplaatsing van het hoofdterrein van de Military. Antwoord: voorzitter zal navraag doen. Simone Derksen zegt: -dat zij positief staat tegenover de komst van de AMVn en respect heeft voor de opstelling van m.n. de aanwonenden. -De bewegwijzering naar Boekelo m.n. vanaf de A35 is niet erg duidelijk. -Vuurwerkveiligheid? Anton Brinks zegt dat er in deze gedegen gecontroleerd zal worden!  Henk Afink vraagt aandacht voor de verwarrende route-aanduiding naar de Zweede via Google op de site Boekelo.info.

De voorzitter sluit om 21:52 de vergadering, uiteraard nadat hij een ieder goede feestdagen gewenst heeft en alvast heeft uitgenodigd voor de eerstvolgende openbare vergadering op 19 januari 2016!

 

Ben Schoppert,

secretaris. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Verslag Dorpsraadvergadering 17 november 2015

1. OPENING

Enkele minuten over acht opent Jeroen Verhaak, voorzitter van de Dorpsraad Boekelo, de openbare novembervergadering van deze raad. Eenieder wordt welkom geheten! Er wordt gewezen op een volle agenda. Joost Brunink is met kennisgeving afwezig zodat er 12 raadsleden achter de tafels zitten, aangehoord en gadegeslagen door 15 mensen in de zaal, waaronder Corrie Jaran (Stadsdeelmanagement-West), Anton Brinks (wijkagent) en – hij schuift iets later aan – Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West).

In het kader van “mededelingen” krijgt Ben ter Stal het woord: hij zegt dat hij wegens veranderde werkkring zijn taak als tweede secretaris en enkele vertegenwoordigende activiteiten moet beëindigen. Wel blijft hij lid van de Dorpsraad. De voorzitter dankt hem voor zijn inzet en roept Dorpsraadleden die belangstelling hebben voor de functie van tweede secretaris op zich op korte termijn bij hem (JV) te melden.

2. PRESENTATIE

Siemen Bruins krijgt het woord voor een presentatie van de plannen die zijn organisatie, Outdoor Care, heeft met het Labyrinth-terrein aan de Welenmosweg/Oude Deldenerstraat. Aan de hand van een PowerPointpresentatie licht hij toe wat de bedoeling is: het organiseren van activiteiten voor m.n. jeugd (6 tot 20 jarigen) met een beperking. Concept: samen, buiten, ervarend leren.

Voor de activiteiten zal een bestemmingsplanwijziging nodig zijn. Wij hopen die als Dorpsraad (wij zijn adviesgerechtigd) binnenkort te mogen ontvangen van de gemeente Enschede.

3. VERSLAG

Het Verslag van de oktobervergadering wordt ongewijzigd goedgekeurd. Ben Bel merkt naar aanleiding hiervan op dat hij tot zijn verbazing gemerkt heeft dat de bescherming tegen leeftijdsdiscriminatie (Verslag punt 4) zijn grenzen heeft!

4. IN-EN UITGAANDE POST

De al eerder via de mail naar de Dorpsraadleden gestuurde postlijst wordt besproken. Besloten wordt in Boeke-loos een artikel te plaatsen over het gewijzigde gemeentelijke  bladruimbeleid. De brief van de Woonplaats over de sociale huurwoningen leidt tot een kort gesprek hierover, waarbij Ben Bel vraagt hem de inventarisatie van deze woningen, gemaakt in het voorjaar van 2015, te sturen

5.AUTORALLY.

Het volgende punt op de agenda, daarop omschreven als: “Autorally 1 november jl., deze deed nogal wat stof opwaaien in en rond Boekelo…” liet vanavond het stof bepaald niet neerdalen! Een uitvoerige gedachtewisseling tussen Dorpsraadleden, het aanwezige bestuurslid van de organiserende club (de heer Wouter Koenderink) en het publiek, was zeer levendig! Samenvattend: de organisatie bood haar verontschuldigingen aan voor de steken die ze hebben laten vallen op 1 november, een aanwezige bewoonster van het gebied wees op de kwetsbaarheid daarvan en vanuit de Dorpsraad werd aangedrongen op een beter overleg in de voorbereidingsfase en bij de vergunningverlening. Aspecten die o.a. genoemd werden: dorp was die dag voor groot deel van de buitenwereld afgesloten, informatievoorziening vooraf en tijdens de rally liet te wensen over, de rally trekt zo’n 30.000 bezoekers!  Zeer binnenkort is er een evaluatie van dit evenement door de betrokken vergunningverlenende gemeentelijke instanties. Wij zien het resultaat daarvan met belangstelling tegemoet! Wordt vervolgd!

6. NIEUWS.

Er was weer divers NIEUWS van de commissies en vertegenwoordigingen

ROM – De commissie R.O.M kondigde bij monde van enkele R.O.M./R.S.C.J-leden (resp. Bart Stokkers en Jeanet van Offenbeek) en twee studenten van de politieacademie een onderzoek aan over “Parkeren in Boekelo”, wij hopen daarvan in de decembervergadering de resultaten te mogen zien en horen;

– Kas de Vries presenteerde het door hen opgestelde advies m.b.t. de reconstructie van de kruising Badweg, Weleweg, Rutbekerveldweg. Het daarin opgenomen advies (uit de koker van R.S.C.J./Bankencommissie) om de bank aan de Rutbekerveldweg (verhard) te verplaatsen naar het onverharde deel van die weg, zal m.n. na opmerkingen van Gerard Roossink en Fleur ter Kuile (belangstellende) opnieuw bekeken worden;

– meldt dat de evaluatie van het gebruik van horeca-terrassen uitwijst dat e.e.a. naar tevredenheid gebeurt;

– zal in Boeke-loos een artikel schrijven over het gewijzigde gemeentelijke bladruimbeleid. Henk Abbink merkt op dat dit beleid kan leiden tot behoorlijke verstopping/beschadiging van putten en het riool! Vanuit de zaal wordt gewezen op onzichtbaar geraakte trottoirbanden door het laten liggen van bladafval. Dit leidt tot ongelukken! De voorzitter van R.O.M., Kas de Vries, zal evaluatie van dit bladruimbeleid op termijn bespreken met Jan ten Elzen en stelt: 1. Het moet eigenlijk anders. 2. Tijdpad voor bladruimen moet duidelijker gecommuniceerd worden met bewoners. 3. Bladkorven moeten terug!

Ouderencommissie – De Ouderencommissie wordt vanavond versterkt door de benoeming tot “buitenlid” (wel commissielid, geen Dorpsraadlid) van Jan Haven. Welkom! Ben Bel, lid van deze commissie, zegt dat het gebouwencomplex aan de Beckumerstraat (v.m. Marcellinuskerk) kandidaat is voor plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst en dat in dit gebouw (“na de zegen daarvoor uit Utrecht”) een mortuarium gevestigd zal worden. Gezien de eisen die de Provincie aan de door haar toegezegde financiële subsidie heeft gesteld moet het werk daarvoor op korte termijn van start gaan.

M.F.A –  Ben ter Stal zegt dat de aanschafprocedure voor meubilair (betaald door de Dorpsraad) voor de Nijmeijerzaal in de M.F.A. vordert.

RSCJ – Vanuit de R.S.C.J.: (Ben Schoppert/ Jeanet van Offenbeek) – wel of niet herdrukken van INFOBOEKJE BOEKELO? De Dorpsraadleden nemen het advies van de commissie (geen herdruk!) vanavond over. We zullen relevante informatie op de site Boekelo.info plaatsen, maar wij realiseren ons terdege dat niet-internetgebruikers hiermee op achterstand worden gezet. Onderzocht wordt of het WELKOMSTBEUKSE en BOEKE-LOOS wellicht soelaas kunnen bieden. Ook het inzamelen van INFOBOEKJEs, versie 2010, wordt gesuggereerd;
– de bewegwijzering van het Wandelpad (met blauwe pijlen) gebeurt 9 en 10 december a.s.;
– de aanleg van Natuurlijk Spelen De Bleekerij is in de afrondingsfase.

Publiciteit – (Kas de Vries) – we zijn blij dat de redactie van Boeke-loos en Boekelo.info met vier(!) mensen wordt versterkt. Kas de Vries vervangt Ben ter Stal in de redactieraad van beide media. We stellen vanavond de planning van de inlever- en verschijningsdata vast. Omdat deze samenhangen met de vergaderingen van de Dorpsraad (elke derde dinsdag van de maand) wordt in dit kader ook het Dorpsraad-vergaderschema voor 2016 vastgesteld.

Dorpsbudget – Op advies van de commissie Dorpsbudget (vanavond toegelicht door Kas de Vries) besluiten we de aanvraag van de Ouderraad van de O.B.S. Molenbeek van 2500 euro voor de aanpassing en verbetering van de vrij toegankelijke speelplaats van locatie Boekelo te honoreren. In de decembervergadering komt de aanvraag van BSC-Unisson voor een bijdrage aan de aanleg van een pannaveld ter tafel. De commissie heeft de aanvrager om nadere informatie gevraagd. Voor de Sinterklaasintocht stellen we 450 euro beschikbaar. Waarbij de commissie aan de aanvragers heeft laten weten “de jaarlijkse intocht graag te stimuleren, maar graag ziet dat er tussen alle partijen die de goedheiligman op bezoek krijgen, afspraken gemaakt worden over het gebruik van de outfit en wat daarmee moge samenhangen. Boekelose ondernemers betalen hoofdzakelijk de kosten van de intocht, maar wij menen dat het niet uitsluitend hun verantwoordelijkheid (ook financieel) kan zijn.”

7.  MEDEDELINGEN WIJKAGENT

geen.

8. RONDVRAAG EN SLUITING

Bart Stokkers: hoeveel redactieleden van Boeke-loos treden terug? Antwoord: twee, t.w. Ingrid Kuster en Lilian Reinalda;
– Idem: benadrukt positief-kritisch te staan tegenover het Autorally-gebeuren zoals vanavond besproken;
– Idem: wanneer overleg tussen Dorpsraad en B.O.V. over site-zaken? Antwoord: 8 december a.s.;
Gonny ten Veen wijst op de slechte lak-staat waarin de banken op het Schierbeekplein verkeren. Jan te Elzen heeft dit genoteerd;
Jeanet van Offenbeek: vandalisme Dr. De Jongstraat goed afgehandeld, ook zij benadrukt haar positief-kritische houding t.o.v. het Autorally-gebeuren.
– Vanuit de zaal sluit Jan ter Horst zich daarbij aan.

Enkele minuten over half elf sluit de voorzitter deze vergadering.

Ben Schoppert.

Reacties op deze tekst graag via emailadres: [email protected]

 

 

 

 

Verslag Dorpsraadvergadering 20 oktober 2015

1. OPENING

De Nijmeijerzaal van de Boekelose M.F.A. De Zweede is ook vanavond weer “the place to be”: de Stichting Dorpsraad Boekelo komt er in openbare zitting bijeen. Kas de Vries, de voorzitter van dienst, opent om 20:00 uur de vergadering en heet de aanwezigen achter de tafels en in de zaal welkom: 9 van de 13 raadsleden – 4 hebben bericht van verhindering gedaan, t.w. Jeroen Verhaak, Henk Guchelaar, Bart Stokkers en Joost Brunink – en de 10 belangstellenden op de “publieke tribune”, w.o. 4 bewoners van de Edelstenenbuurt en de vertegenwoordigers van Stadsdeelmanagement-West (Corrie Jaran), Stadsdeelbeheer-West (Jan ten Elzen) en de politie (Anton Brinks). De voorzitter zegt dat er vanavond weliswaar een “standaard agenda” besproken wordt, maar dat het daarom niet minder spannend hoeft te zijn!

2. VERSLAG

Het Verslag van 15 september jl. wordt ongewijzigd goedgekeurd met dank aan Joost Brunink, de schrijver van die tekst.

3. IN-EN UITGAANDE POST

Ben ter Stal leidt ons ook deze keer door de korte lijst van in- en uitgaande post en mail.

4. NIEUWS.

Ook standaard, maar altijd weer zeer informatief, is het agendapunt “Nieuws uit de commissies en vertegenwoordigingen”. [De Dorpsraad werkt net als een gemeenteraad met verschillende commissies en vrijwel alle leden vertegenwoordigen de Dorpsraad in andere organen.]

ROM – [Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu]

De eerste commissie die bij monde van haar voorzitter, Kas de Vries, uitvoerig kond doet van haar wedervaren is R.O.M.

 1. De leden van deze commissie hebben in september/oktober een schouw gedaan van alle wegen (incl. bermen en straatmeubilair) in ons werkgebied. Het verslag hiervan zal op korte termijn met “de gemeente” worden besproken. Dit verslag samenvattend: “wegen liggen er niet verkeerd bij”; op aantal plaatsen bermschade, o.a. door omleidingsroutes over wegen die dat eigenlijk niet aan kunnen. Gerard Roossink wijst op probleem van maaisel dat in de sloten terecht komt waardoor de afwatering hier en daar slecht is! Jan ten Elzen: vuile wegwijzers worden op termijn onder handen genomen door werknemers van Avelijn.
 2. In de novembervergadering wordt het onderzoek naar de Boekelose parkeerproblematiek, gedaan door twee Dorpsraadleden, besproken.
 3. In de novembervergadering presenteert ook de nieuwe eigenaar van het v.m. Labyrinth-terrein zijn plannen met dit gebied.
 4. De kruising Badweg, Weleweg, Rutbekerveldweg wordt in het voorjaar van 2016 opnieuw vormgegeven. Reden: de voortschrijdende ontzanding van het gebied. Het plan is ter advisering aan de Dorpsraad gestuurd. R.O.M. en R.S.C.J. moeten daarop reageren, ook dat gaat in de novembervergadering gebeuren!
 5. De 4 aanwezige bewoners van de Edelstenenbuurt stellen, bij monde van Frank Austermann, de verkeersproblematiek in hun straten aan de orde. Met name de SNELHEID waarmee menig automobiel zich meent te moeten verplaatsen baart zorg! Ook voor de gelijkwaardige kruising Beckumerstraat/Diamantstraat, waar regelmatig de voorrangsrechten worden geschonden, wordt aandacht gevraagd! Anton Brinks en Frank Austermann maken afspraak voor bespreking en actie m.b.t. deze problemen. Ook zal een verkeersdeskundige van de gemeente worden geraadpleegd.
 6. Desgevraagd – door Ben Bel – meldt Kas de Vries dat: (a) de verontdieping van het Rutbekerveld door verschillende oorzaken minder snel verloopt dan men aanvankelijk had gepland. Prettige bijkomstigheid is dat ook het aantal transportbewegingen dus achterblijft bij de prognoses! (b) de Boekelose werkgroep, die zich samen met de gemeente dit voorjaar boog over de aangekondigde bezuinigingen op het onderhoud van de openbare ruimte, nog steeds wacht op de financiële en statistische gegevens nodig voor de ontwikkeling van de plannen.

Publiciteit – [Boeke-loos/Boekelo.info]

Wat publiciteit betreft melden Ben Schoppert en Kas de Vries dat er 4 mensen gereageerd hebben op onze oproep voor uitbreiding van de redactie voor beide media. Met deze “”reflectanten” worden op korte termijn gesprekken gevoerd.

Ben Bel heeft iemand van buiten de Dorpsraad gevraagd voor de Ouderencommissie. Wordt vervolgd! Ben meldt een geval van “leeftijdsdiscriminatie”, Anton Brinks adviseert hem om dit te melden bij Meldpunt Discriminatie! Ben (penningmeester van de Stichting Vrienden van de Marcellinus) zegt dat er mogelijk op termijn toch een mortuarium in het voormalig kerkgebouw zal worden gevestigd. Dezelfde spreker: volgens diverse instanties is de vestiging van een dagopvang in Boekelo niet opportuun.

M.F.A – [Multi Functionele Accommodatie] – Ben ter Stal doet verslag van de bijeenkomst van de M.F.A.-Gebruikersraad van 7 oktober jl.. Er zijn m.n. afspraken gemaakt over het gebruik van de reserveringsagenda en de onderlinge communicatie. Verder kwam daar aan de orde: speeltoestel op terrein; zonnepanelen; aanschaf meubilair voor de Nijmeijerzaal [bekostigd door de Dorpsraad]; afvalverwerking; zwerfafval; fietsparkeerproblematiek [tegen de nietjes!]; plaatsing AED; Fase 3: realisatie van speelzaal. Een werkgroep is druk aan het werk met dit punt!

RSCJ – [Recreatie Sport Cultuur Jeugd]
Gonny ten Veen geeft vanuit de werkgroep “Banken etc.” door dat er in het voorjaar van 2016 vier banken verplaatst gaan worden, zo mogelijk naar plekken aan de Wandelroute. De werkgroep “Banken etc.”, recent uitgebreid met Henk Scholte in ’t Hof, kan nog steeds versterking gebruiken! Gonny stelt de vraag aan de orde of het “INFOBOEKJE Boekelo” – van de editie 2011 zijn nog maar enkele exemplaren – bijgewerkt en herdrukt moet gaan worden. Er leven hierover verschillende meningen. R.S.C.J. komt in november met advies. Jeanet van Offenbeek doet verslag van de werkzaamheden van de werkgroep die zich de laatste maanden zeer actief heeft ingezet (Kas: “Complimenten, hulde!”) voor het realiseren van Natuurlijk Spelen op de Bleekerij. Dit najaar worden nog “enkele puntjes op de i gezet”, in het voorjaar van 2016 volgt dan de officiële opensteling. Op termijn zal dit terrein nog worden verrijkt met een glijbaan en een heuse graafmachine. Er is intussen zeer jeugdig (4-jarigen) vandalisme geconstateerd op deze speelplek!!!!!

Ben Schoppert heeft nieuws uit R.S.C.J. en W.W.F.B. (Werkgroep Wandelpaden Faunafort Boekelo).
R.S.C.J.:
a. Ben heeft voorzittershamer van deze commissie overgenomen van Jeanet van Offenbeek. “Jeanet: dank voor je inzet!”
b. Opzet van Jeugddorpsraad en schoolschaken staan voor voorjaar 2016 op commissie-agenda.
c. Zoals al eerder gemeld: wij juichen het particulier initiatief inzake het opzetten van straatbibliotheken zeer toe!

Wat WWFB betreft:
a. Onderhoudplan is in de maak.
b. Onderhoudploeg heet graag nieuwe leden welkom.
c. Bewegwijzering door Regio Twente gebeurt op korte termijn.
d. Bij T.I.P [Toeristisch Informatie Punt, Windmolenweg, naast De Buren, startpunt van de wandelroute.] komt display met routekaart.
e. Die kaart komt ook op site Boekelo.info te staan.
f. Op zaterdag 31 oktober is er een opschoonactie bij het Faunafort en toegangsweg.
g. In WWFB werd opgemerkt dat er na de Military hier en daar behoorlijk veel, m.n. plastic-, afval in de bermen lag!

Dorpsbudget – [De commissie die adviseert m.b.t. verdeling van door de gemeente naar de Dorpsraad doorgesluisde gelden]
De voorzitter van deze groep, Kas de Vries, geeft een opsomming van de diverse dossiers: a. De Werkgroep Wandelpaden enz. vraagt 500 euro voor aanschaf en onderhoud van gereedschap. Dit bedrag wordt toegekend. [“Dorpsbudget” mag zelfstandig beslissen over aanvragen tot 500 euro.] b. Verder zijn er diverse aanvragers waarmee de commissie in gesprek is en waarvan de aanvragen (met advies van de commissie) in de volgende Dorpsraadvergadering aan de orde komen.

Bookels Höltink – [platform van vrijwel alle Boekelose zorgaanbieders , incl. basisscholen en politie, dat regelmatig onder voorzitterschap van de Dorpsraad bijeenkomt]
Ben Bel doet verslag:- basisscholen hebben beide continurooster;- 24 oktober in Kerkje Kwinkelerweg financiële actie voor asielzoekers door jongeren Protestantse Gemeente Usselo e.o.;- kledingbeurs Rode Kruis vervalt op 31 oktober, kleding gaat nu naar asielzoekers; – zorgaanbieders gaan gebukt onder regeldruk verzekeringmaatschappijen;- wijkagent geeft regelmatig voorlichting aan bewoners; – in de laatste bijeenkomst van dit platform was er een pittige gedachtewisseling over “rijk” en “arm” in Boekelo e.o.

B.A.R.T. Hoewel niet geagendeerd, een laatste mededeling hierover. Ben Bel: De Stichting Boekelo Actief in Recreatie en Toerisme is nu definitief ter ziele, zij bestond van 23 november 2005 tot 20 oktober 2015. Ben Schoppert: de B.O.V. [Boekelose Ondernemers Vereniging] heeft de activiteiten overgenomen in de vorm van een driehoofdige commissie die zeker op (korte) termijn van zich laat horen!

5.  POLITIE INFO

Anton Brinks (wijkagent) doet verslag: – Military en Oude Voertuigendag prima verlopen! – Inbraken op bouwterreinen baren zorg. – WhatsApp-aanpak Dirk Papestraat resulteerde in retournering van gestolen motor. – Waarschuwing voor babbeltruc-aanpak. – Volgende week verlichtingscontrole op de basisscholen. Jeanet van Offenbeek sluit aan bij dit onderwerp met haar oproep om allen alert te zijn bij het constateren van groter en kleiner vandalisme, het opzetten van een buurt-app werkt echt!

6. RONDVRAAG EN SLUITING

Maar één Dorpsraadlid, Jeanet van Offenbeek, maakt gebruik van de rondvraag: of Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West) in Boeke-loos nogmaals aandacht wil vragen voor de problematiek van zwerfvuil en vuildump. Alvast: vuildump geconstateerd? Bel: 4817600!

Kas de Vries sluit om 21:40 uur de vergadering.

Ben Schoppert.

Reacties op deze tekst graag via emailadres: [email protected]

 

 

 

 

Verslag Dorpsraadvergadering 15 september 2015

1. OPENING

De vergadering van de Boekelose Dorpsraad wordt op 15 september om 20:01 uur door Jeroen Verhaak (voorzitter) geopend, met 8 belangstellenden op “de publieke tribune”. Hij begint met heugelijke dan wel minder heugelijke feiten. Minder heugelijk: het stoppen van Natascha Nijman als DR-lid. Veranderingen in haar werksituatie maken dat zij zich niet meer met de volle 100% voor de DR kan inzetten. Daarom heeft zij besloten om te stoppen. Als hét punt waarmee zij het ‘eerste scoorde’ wordt de sociale-huurwoningenkwestie aangehaald. Een thema dat net nu weer de volle aandacht van de Dorpsraad heeft. Om haar afscheid te onderstrepen wordt haar een bos bloemen aangeboden en wordt zij bedankt voor haar inzet. Vervolgens wordt haar opvolger Bernd Weijers welkom geheten. Wat anders dan anders heet Jeroen nu pas de publieke tribune en de andere DR-leden welkom. Onder de aanwezigen zijn Corrie Jaran (Stadsdeelmanagement-West), Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West) en Anton Brinks (wijkagent). Alle drie de Dorpsraadleden met de roepnaam Ben zijn met kennisgeving afwezig, dit betreft: Bel, Schoppert en Ter Stal. Anton Brinks wordt in het zonnetje gezet door de overhandiging van een “fles met inhoud” in verband met zijn 40-jarig dienstverband. Om vervolgens de firma Stokkers’ memorabele 100-jarig bestaan aan te halen en te refereren naar het fraaie feest dat hiervoor afgelopen zaterdag werd gegeven. Als laatste meldt hij dat de opening van Bleekerijplein morgenmiddag om 16:00 uur in verband met de verwachte externe nattigheid verplaatst is naar De Buren! Door het publiek wordt nog even aangehaald dat er onduidelijkheid is over de naamgeving van de Ble(e)kerij. In een enkel geval wordt dit met één ‘e’ geschreven, maar toch meermaals met twee.

2. VERSLAG

Het verslag van de Dorpsraadvergadering van 18 augustus jl. wordt ongewijzigd vastgesteld. Jan ten Elzen meldt naar aanleiding van dat Verslag dat de spoorvorming op de Windmolenweg bij de hiervoor deskundige van de gemeente Enschede gemeld is. Volgens deze is de mate van spoorvorming echter nog aanvaardbaar, hetgeen maakt dat er geen actie ondernomen zou hoeven te worden. Bart Stokkers vraagt wat de (voor)waarden zijn die hiervoor gelden en of wij die kunnen vernemen? Jan ten Elzen zegt toe hiervoor actie te ondernemen. In relatie tot het lage waterniveau in de vijver op het nieuwe plein meldt Jan ten Elzen dat het waterpeil varieert. Door het publiek wordt aan de goede loop van de afvoer getwijfeld. Edith Howard vraagt naar de liquidatie van de Stichting BART, Jeroen Verhaak meldt dat BART wordt opgeheven en dat er naar verwachting een positief saldo resteert. Dat krijgt i.o.m. de BOV een goede bestemming. N.a.v. een vervolgvraag: de toekomst van de BART Award is ongewis.

3. IN-EN UITGAANDE POST

Een onderdeel dat normaal door Ben ter Stal wordt afgehandeld. Jeroen Verhaak vraagt de overige DR-leden of zij nog opmerkingen hebben over de in- en uitgegane stukken. Zo nodig kan dit dan in de Dorpsraadvergadering van oktober aan de orde komen.

4. AANDACHTSPUNTEN DORPSRAAD 2015-2018.

Veel punten uit het Dorpsplan 2002 – 2015 zijn gerealiseerd of achterhaald geraakt door voortschrijdend inzicht dan wel de tijd. De nieuwste aandachtspuntenlijst 2015-2018 is een combinatie van grote en kleine punten van dagelijkse zaken tot lange-termijnzaken. Waarbij de laatste met name opgenomen zijn om ze niet uit het zicht te verliezen. Er wordt eerst een reactie, beoordeling vanuit de DR verwacht om de lijst vervolgens in de Boeke-loos te publiceren!

In dat kader meldt Bern Weijers dat er bij het Labyrint outdoor-activiteiten voor kinderen en jongeren met een stoornis, een beperking of gedragsproblematiek worden georganiseerd door Outdoor Care. Hierover is 4 juni jl. een kort artikel gepubliceerd in de Tubantia. Corrie Jaran geeft aan dat de gemeente heeft voorgesteld dat de nieuwe eigenaar van het Labyrint een presentatie houdt in de Dorpsraad  over zijn plannen voor outdoor-activiteiten zowel door  de week als in het weekend met mogelijke overnachtingen. Voor zover nu bekend is voor deze activiteiten een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. Wij wachten e.e.a. af en zullen bij het uitblijven van een reactie zelf actie ondernemen.

5. NIEUWS van de commissies en vertegenwoordigingen.

Wat het “Nieuws uit de commissies en vertegenwoordigingen” betreft, komt aan de orde:

ROM – Gerepresenteerd door haar voorzitter Kas de Vries, meldt dat in de oktober­vergadering ingegaan zal worden op de aanpassing van de kruising Badweg, Weleweg, Rutbekerveldweg voor de ontsluiting van de zandwinning (i.v.m. de aanstaande N18). Dan zal naast de (ver)plaatsing van de bank aldaar de eventuele verdere impact op de omgeving duidelijk worden. Dan wordt ook een standpunt bepaald over de aanpassingen incl. de verplaatsing van een bank.

De brief van de Dorpsraad aan de Woonplaats met daarin verwoord het verzoek dat de Woonplaats zich vooralsnog terughoudend opstelt met betrekking tot het te koop stellen van sociale-huurwoningen. Dit om het behoud van dit type huurwoningen in Boekelo te kunnen garanderen. In de zomer van 2016 zal de uitkomst van een evaluatie: de ‘meting’ van de behoefte, worden besproken. De brief wordt eenstemmig goedgekeurd voor verzending.

De introductie van glasfiberkabel in het buitengebied is een nieuwe fase ingegaan. Er is namelijk een investeerder gevonden voor het aanleggen van deze kabels. Daarnaast is de financieringsvorm veranderd. De éénmalige hoge betaling is door een maandelijkse bijbetaling uitgesmeerd in de tijd en daarmee financieel aantrekkelijker geworden voor de bewoners in het buitengebied. Zoals de verwachtingen nu zijn gaat de schop in januari 2016 in de grond. Deze activiteit bijt zich nergens met de eveneens aanstaande N18-‘introductie’.

Publiciteit – bij de redactie van Boeke-loos ontstaan vacatures.

M.F.A – begin oktober is er een vergadering van de gebruikers.

RSCJ – doet bij monde van Jeannet van Offenbeek en Gonny ten Veen verslag van de activiteiten bij Natuurlijk Spelen De Bleekerij en de Werkgroepen Wandelpaden Faunafort Boekelo en Banken/Ontmoetingsplek. Wat Natuurlijk Spelen aangaat: een kwestie van opruimen en het opgeruimd houden van deze plek door een ‘aanpassing van gedrag’, om dat gemakkelijk te maken hiervoor de plaatsing van 2 afvalbakken, het introduceren van een bord “Bedankt, voor het niet uitlaten van uw hond(en) alhier!’ om hondenbezitters bij voorbaat te bedanken.  Onder alle toestellen zal nog valzand komen, waarna een keuring van alle toestellen plaatsvindt om de veiligheid te kunnen garanderen. Komende zaterdag is de verplaatsing van de picknicktafel bij het Watergat aan de Teesinkweg naar de hoek van Smaragstraat/Beckumerstraat. Regio Twente zal de bewegwijzering de door de WWFB uitgezette route verzorgen. Het Faunafort zal 31 oktober worden opgeschoond. Op de Bleekerij is de eerste stap gezet met een straatbieb, de R.S.C.J. juicht dit initiatief toe!

Dorpsbudget – Kas de Vries roept opnieuw op tot het doen van voorstellen/aanvragen bij de commissie Dorpsbudget. Kaders hiervoor kunt u vinden op de site www.boekelo.info!

Bookels Höltink – Bookels Höltink heeft 29 september een vergadering.

6.  POLITIE INFO

Anton Brinks doet melding van de politie-activiteiten van de laatste pakweg maand: – er is een inbraak geweest bij Van de Peet, – er werd aan de Weleweg een fiets gestolen die bij huis gestald was. Naar aanleiding van de vorige keer gemelde gestolen bus is er overleg geweest met de bewoners van de Dirk Papestraat. Hierbij is de inzet van WhatsApp als communicatiemiddel besproken om bij het waarnemen van verdachte zaken elkaar te kunnen informeren en dus scherp te houden. Vorige week heeft het eerste overleg voor de nieuwe Military Boekelo plaatsgevonden, waarbij de nadruk op verkeerszaken lag. Verder meldt Jeannet van Offenbeek dat er in het algemeen te veel kleine vernielingen in Boekelo plaatshebben. Is dus, evenals gemeld werd bij het vorige punt, een kwestie van alert zijn en blijven en mensen, jonger en ouder, aan te spreken op hun gedrag wanneer dat vernielingen geeft. In deze trant ligt het ingooien van de ruiten van het kantoorgebouw en een auto bij de Losplaats, zoals Henk Abbink meldt.

7. RONDVRAAG EN SLUITING

Uit de zaal komt de vraag, “In hoeverre een ‘toevallige, passerende’ toehoorder/-schouwer van commerciële activiteiten, bijvoorbeeld een muziekoptreden, op het Bleekerijplein geld verschuldigd is aan de organisator?” Het gaat toch om een activiteit, waarvoor geen ontheffing is aangevraagd, maar bovenal in de openbare ruimte! Wordt vervolgd!

Jeroen Verhaak sluit om 21:04 uur de vergadering.

Joost Brunink.

Reacties op deze tekst graag via emailadres: [email protected]

 

 

 

 

Verslag Dorpsraadvergadering 18 augustus 2015

1. OPENING

Het nieuwe vergaderseizoen van de Boekelose Dorpsraad wordt op 18 augustus om 20:00 uur door Jeroen Verhaak (voorzitter) geopend. Hij heet alle aanwezigen welkom. Ondanks de niet zo spannende agenda zijn er 14 belangstellenden op “de publieke tribune”. Hieronder zijn Corrie Jaran (Stadsdeelmanagement-West), Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West) en de politiemensen Anton Brinks (wijkagent) en zijn collega Bennie Beuvink. De voorzitter spreekt de wens uit dat dat – een hoge opkomst van meelevende Boekeloërs – vaker het geval zal zijn. Vier Dorpsraadleden zijn met kennisgeving afwezig, dit betreft: Natascha Nijman, Jeanet van Offenbeek, Ben Bel en Henk Guchelaar. Eerstgenoemde (N.N.) heeft ons laten weten door tijdgebrek te moeten stoppen met haar Dorpsraadlidmaatschap. In de septembervergadering komen we terug op dit punt.

Hierna is het woord aan een jeugdige dorpsgenoot, Max Elfrink. Hij is zeer actief in de StraatAdoptie en meldt dat hij momenteel omhoog zit met een groot aantal met zwerfafval gevulde zakken! Jan ten Elzen zegt dat hij er voor zal zorgen dat die bij de spreker worden opgehaald. Max (en in hem alle straatadoptanten) krijgt een applaus voor zijn activiteiten! Joost Brunink zegt dat voor het ophalen van zwerfafval-gerelateerde zaken, zoals bijvoorbeeld een illegaal gedumpt bankstel of in de sloot gestort puin, 053- 4817600 gebeld kan worden.

2. PRESENTATIE.

We vervolgen met een presentatie door Anton Brinks en Bennie Beuvink over de Nationale Politie. Beiden lichten verschillende aspecten van de politie en m.n. het wijkagentschap toe. De presentatie vindt u op de site Boekelo.info.

3. VERSLAG

Het verslag van de Dorpsraadvergadering van 16 juni jl. (in juli werd er niet vergaderd) wordt ongewijzigd vastgesteld. Gonny ten Veen zegt naar aanleiding van dat Verslag dat er toen gewezen werd op het feit dat de opening van het Bleekerijplein en het buurtfeest van de aanpalende wijk op dezelfde dag (16 september) vielen. Dat blijkt niet zo te zijn: het buurtfeest is later die maand! Wat de opening van het nieuwe plein betreft: het is vrij zeker dat bij die gelegenheid ook de naam van het plein bekend wordt gemaakt!

4. IN-EN UITGAANDE POST

Ben ter Stal licht de postlijst (in- en uitgaande post) uitvoerig toe.

5. NIEUWS van de commissies en vertegenwoordigingen.

Wat het “Nieuws uit de commissies en vertegenwoordigingen” betreft, komt aan de orde:

ROM – (Henk Guchelaar/Joost Brunink/Henk Abbink).

in de persoon van haar voorzitter Kas de Vries, bijt het spits af bij dit agendapunt en stelt de brief aan de orde die wij als Dorpsraad naar de gemeente sturen met daarin ons advies over de plannen van Fishing Adventure in een deel van de plas op het Rutbekerveld. Eerst geeft hij een samenvatting van datgene dat er in dit dossier zoal is gepasseerd, waarna hij uitvoeriger stil staat bij het overleg dat er vandaag is geweest tussen een delegatie van de omwonenden en enkele leden van de Dorpsraad. Dat overleg leidt er toe dat het concept van de adviesbrief die alle Dorpsraadleden hebben ontvangen zal worden bijgesteld. Het betreft m.n. een aanscherping van de randvoorwaarden bij het positieve advies dat wij uitbrengen. Die tekst gaat eerst weer naar de leden van deze raad. Uiteraard ontvangt de omwonendendelegatie de definitieve brief ook. De aanwezige Dorpsraadleden gaan akkoord met de adviesbrief en de voorgestelde aanscherping. In dit kader zegt Gerard Roossink dat hij meer zorgen heeft over de toename van het vrachtautoverkeer op de Badweg door de activiteiten op het Rutbekerveld dan over de visactiviteiten!

Joost Brunink sluit het R.O.M.-verslag af met de mededeling dat dit najaar  de wijziging van het bestemmingsplan m.b.t. het stabiliseren van lege zoutkoepels door ze te vullen met reststoffen van Twence verschijnt. Wordt vervolgd!

RSCJ – doet bij monde van Ben Schoppert en Gonny ten Veen verslag van de Werkgroep Wandelpaden Faunafort Boekelo/banken en Natuurlijk Spelen De Bleekerij. Wat WWFB betreft: de werkgroep is de afgelopen maanden erg actief geweest met het onderhoud en heeft naar aanleiding daarvan geconstateerd dat er beslist meer menskracht nodig is en dat er met groter materiaal gewerkt moet gaan worden. De bewegwijzering zal waarschijnlijk in het najaar aangebracht worden. Over de banken zegt spreker dat die er goed bijstaan en dat eventuele uitbreiding van het bankenbestand bij voorkeur langs de wandelroute gaat plaatsvinden. De activiteiten voor wat betreft de aanleg van Natuurlijk Spelen De Bleekerij worden binnenkort weer hervat. O.a. worden enkele aanpassingen op het oorspronkelijke plan uitgevoerd. Over het resultaat tot nu toe is men zeer tevreden!

Dorpsbudget – Kas de Vries roept op tot het doen van aanvragen bij de commissie Dorpsbudget.

BART – Over de B.A.R.T. zegt Jeroen Verhaak dat deze Stichting, ooit opgericht door B.O.V. en Dorpsraad, in staat van liquidatie is.

6.  INFO Politie

Anton Brinks doet verslag van de politionele activiteiten van de laatste maanden: – er waren twee woninginbraken, – er werd een bus gestolen. Spreker roept op tot alertheid, zowel bij het signaleren van opmerkelijke activiteiten, als bij het beveiligen van eigen roerende en onroerende zaken.

7. RONDVRAAG EN SLUITING

 • Bart Stokkers, hij meldt enkele straatschades, waaronder spoorvorming op de Windmolenweg. Jan ten Elzen noteert e.e.a..
 • Nico van der Veen vraagt of de adviesbrief m.b.t. Fishing Adventure ook op de site gezet wordt, dat zal inderdaad gebeuren.
 • Jaap de Boer wijst op het lage waterniveau in de vijver op het nieuwe plein. Ook dit punt zal door Jan ten Elzen “meegenomen” worden.
 • Hennie Westerveld merkt op dat de conditie van het pad tussen Beckumerstraat en Lansinkweg erg slecht is. Ben Schoppert antwoordt dat dat aan de orde is geweest in de WWFB (zie boven) en dat het onze aandacht heeft.
 • Ali de Boer vraagt of er t.z.t. ook een beschrijving op schrift zal komen van de Boekelose wandelroute. Ben Schoppert zegt dat dat, naast de ontwikkeling van een digitale versie, wel de bedoeling is

 

Jeroen Verhaak sluit om 21:20 uur de vergadering.

Ben Schoppert.

Reacties op deze tekst graag via emailadres: [email protected]

 

 

 

 

Verslag Dorpsraadvergadering 16 juni 2015

1. OPENING

Henk Guchelaar, deze avond voorzitter, opent om 20:00 uur de vergadering. Hij heet de 8 aanwezige leden van de Dorpsraad en de 20 “bijwoners”, w.o. Corrie Jaran (Stadsdeelmanagement-West) en Anton Brinks (wijkagent), van harte welkom. Alle 5 afwezige Dorpsraadleden hebben dat van te voren aangekondigd. (Dit betreft: Gonny ten Veen, Jeanet van Offenbeek, Natascha Nijman, Jeroen Verhaak en Kas de Vries).

2. VERSLAG

Het Verslag van 19 mei jl. wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. IN-EN UITGAANDE POST

Ben ter Stal geeft een overzicht van de in- en uitgaande post.

4. NIEUWS.

Wat het “Nieuws uit de commissies en vertegenwoordigingen” betreft, komt aan de orde:

ROM – (Henk Guchelaar/Joost Brunink/Henk Abbink).

 1. Windmolenweg/Haimersweg: Overleg met de verkeersdeskundige van de gemeente leert ons dat er aan de bestaande situatie voorlopig niets zal veranderen.
 2. Verkeersveiligheid Bleekerij: ook hier is met de verkeersdeskundige van de gemeente ter plaatse naar mogelijke maatregelen gekeken. Vooralsnog zal zich dit beperken tot het door politie en handhaving aanspreken van de te-hardrijders.
 3. Situatie Spieleweg blijft ongewijzigd.
 4. Opening Bleekerijplein is op 16 september, 16:00 uur. Desgevraagd zegt Ben ter Stal dat dan ook de banners tussen de zuilen zullen hangen.
 5. De ontwikkelingen rond de instabiele zoutcavernes worden door ons op de voet gevolgd.
 6. Aanleg glasvezelkabel buitengebied: binnenkort start aanmeldingsprocedure.
 7. Fishing Adventure: Aanleiding tot agendering van dit onderwerp is de onrust die er bij de omwonenden van de zandafgraving Rutbekerveld is ontstaan en die o.a. geleid heeft tot een brief van één van die aanwonenden aan wethouder Van Agteren. Henk Guchelaar schetst de historie van de ontwikkelingen rond de zandafgraving, inclusief de Fishing Adventure-plannen. De actuele ontwikkelingen (vanavond mede door aanwezige omwonenden boven water gehaald) maken dat wij als Dorpsraad over dit onderwerp contact op zullen nemen met de gemeente.

MFA – Ben ter Stal zegt dat de Gebruikersraad binnenkort bijeenkomt. Daarin zal o.a. het gebruik van het gebouw besproken worden. Verder wordt er al stevig nagedacht en gesproken over de realisatie van een Speelzaal.

RSCJ – (Bart Stokkers en Ben Schoppert). 1. Banken: onderhoudsploeg moet eigenlijk uitgebreid worden! Henk Scholte in ’t Hoff, aanwezig als belangstellende, meldt zich ter vergadering aan! Dank, welkom! 2. Natuurlijk Spelen Bleekerij: elke zaterdag werken plm 10 vrijwilligers aan dit project. Kijkers welkom! Jarabee (Teesinkweide) heeft materiaal (7 duikers) beschikbaar gesteld. 3. Jeugddorpsraad: na de zomervakantie gaan enkele leden van R.S.C.J. proberen in samenwerking met de beide scholen zo’n raad op te zetten. 4. Ontmoetingsplek De Zoutveste (Boekelosestraat). Naambord hangt (Mogelijk gemaakt door Koetse Usselo), extra bank geplaatst (Beschikbaargesteld door Gerlo Breukers Haaksbergen. Beiden dank! Bootcampers, die deze plek als trainingsobject gebruiken, wordt er op gewezen dat hun activiteiten schadelijk zijn voor de constructie! 5. Onderwerp banken triggert belangstellende: zouden er meer afvalbakken geplaatst kunnen worden op het Schierbeekplein? Wij zullen Stadsdeelbeheer-West er naar vragen.

Dorpsbudget – We staan uitgebreid stil bij de aangehouden aanvraag van de Stichting AED Boekelo en besluiten uiteindelijk tot toekenning van de 750 euro.

5. RONDVRAAG EN SLUITING

Joost Brunink: de voorbereidingen van KeepItCleanDay (18 september a.s.) zijn in volle gang. In Boeke-loos zal hierover t.z.t. een artikel verschijnen.

Ben Bel: is er nog contact geweest tussen de Dorpsraad(R.O.M.) en de “Verontruste moeders” (betreft verkeersveiligheid bij de speeltoestellen op de Bleekerij)? Of er direct contact geweest is weten we nu niet. (Zie ook punt 2 van commissie R.O.M. in dit verslag.)

Henk Post (belangstellende): opening Bleekerijplein én buurtfeest Bleekerij zijn op dezelfde dag: 16 september. Wij denken dat ze elkaar niet zullen bijten!

Jantine ter Hofte (belangstellende): Bookels Höltink? Ben Bel zegt toe haar een tekst te sturen waarin het hoe en waarom van dit Boekelose Zorgplatform uiteen wordt gezet.

Herbert Meyer (belangstellende): waardeert dat de Dorpsraad de zorgen rond de ontwikkelingen in/bij de zandafgraving Rutbekerveld deelt!

Henk Guchelaar sluit om 21:00 uur de vergadering.

Ben Schoppert.

Reacties op deze tekst graag via emailadres: [email protected]

 

 

 

 

Verslag Dorpsraadvergadering 19 mei 2015

1. OPENING

Wegens “technische problemen” (de aanvoer van een verlengsnoer kost tijd) gaat de mei-vergadering van de Boekelose Dorpsraad pas om 20:13 uur van start! Negen van de dertien Dorpsraadleden zijn aanwezig, Henk Abbink, Joost Brunink, Gerard Roossink en Gonny ten Veen zijn verhinderd. Er zijn 6 toehoorders, daaronder Corrie Jaran (Stadsdeelmanagement-West), Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West) en Bennie Beuvink (Nationale Politie), hij vervangt onze door ziekte afwezige wijkagent, Anton Brinks.

De voorzitter, Jeroen Verhaak, heet een ieder welkom, meldt de afwezigen en attendeert ons op de datum van de juni-vergadering: “gewoon” de derde dinsdag, 16 juni!

De verhindering van Anton Brinks maakt dat de presentatie over de Nationale Politie (gepland als agendapunt 2) naar een vergadering later dit jaar verschoven wordt.

2. PRESENTATIE PLANNEN MINI-CAMPING

Sabine- en Daniel Jongsma presenteren hun plannen voor de ontwikkeling van hun “Landschapscamping ‘t Scharrelhoes” (max. 25 plaatsen) aan de Boekelerhofweg. Zij hopen in maart/april 2016 met hun activiteiten te kunnen starten. De gemeente heeft ons intussen om advies gevraagd, op basis van de beschikbare informatie is dat positief.

BEKIJK DE PRESENTATIE [PDF] »

3. INTERMEZZO…

Bennie Beuvink maakt van de gelegenheid gebruik om alvast het e.e.a. over de aanleiding tot het vormen van de Nationale Politie en haar lokale werkwijze te vertellen. De wijkagent speelt bij die aanpak een centrale rol.

Spreker meldt dat Boekelo een rustig gebied is waarin gelukkig de zgn. HICs (High Impact Crimes) ontbreken!

4. VERSLAG

Het verslag van 21 april jl. wordt onveranderd vastgesteld.

5. IN-EN UITGAANDE POST

Ben ter Stal laat zijn licht schijnen op de in- en uitgaande post, waaronder Advies Buitengebied Enschede (m.n. Boeldershoek), Aanvraag omgevingsvergunning mini-camping Boekelerhofweg en Oproep om te reageren op het dreigende wegbezuinigen van de bibliotheekbus. Wij besluiten om de gevolgen daarvan onder de aandacht van de Enschedese politiek te brengen.

6. NIEUWS enz.

ROM – Bij het agendapunt Nieuws uit de commissies en vertegenwoordigingen vragen m.n. een aantal R.(uimtelijke) O.(rdening)en M.(ilieu)-zaken onze aandacht. Kas de Vries (voorzitter van de commissie R.O.M.) kaart het volgende aan:

 1. Parkeerbeleid in Boekelo. Enkele leden van onze Dorpsraad zullen ons daarover later dit jaar uitvoerig informeren.
 2. Bleekerijplein. Aanleg is bijna klaar. Vijvertalud blijft punt van aandacht. Ben ter Stal licht het ontwerp van de doeken die aangebracht zullen worden op de colonnade toe. Uitgangspunt is dat, naast de historie, ook de actualiteit van dorp en omgeving duidelijk wordt getoond!
 3. De renovatie van (een deel) van de Boekelosestraat gebeurt in de periode 26 mei – 12 juni.
 4. Verkeers(on)veiligheid op de Bleekerij. Een klein comité heeft zich hierover gebogen. Haag, hek of verkeersdrempel zullen naar verwachting geen soelaas bieden. Zoals eerder gemeld: het is een kwestie van GEDRAG! Notoire hardrijders zullen worden aangesproken, zo nodig door de politie. Wordt vervolgd!
 5. Haimersweg/Windmolenweg. Over dit onderwerp is al heel veel gezegd in onze vergaderingen. Ook hier weer: verkeersmaatregelen sorteren niet altijd het juiste effect, het is verkeersGEDRAG waar de schoen wringt! R.O.M. komt op termijn met een advies. Gesuggereerd wordt een laatste(!) poging te doen om tot een voor ieder bevredigende oplossing te komen.
 6. Topaasstraat. Een bewoonster van die straat bracht (via de mail) de verkeers(on)veiligheid en het ontbreken van speelgelegenheid voor kleine kinderen in die straat onder onze aandacht. Wij zullen antwoorden dat het ook hier vooral om verkeersGEDRAG gaat en dat de commissie RSCJ nog gaat adviseren over de speelgelegenheid. Opgemerkt wordt dat er in de Topaasstraat een dergelijke gelegenheid is en dat niet overal speelvoorzieningen voor kleine kinderen kunnen worden aangelegd.
 7. Verkeers(on)veiligheid op Boekelosestraat. Ook hierover werden ons per mail vragen gesteld en suggesties gedaan. Wij zullen in Boeke-loos hierop ingaan.
 8. Er zal door R.O.M. een inventarisatie gemaakt worden van wenselijke reparaties en aanpassingen aan het Boekelose wegennet, binnen en buiten het dorp. Deze lijst zal vergeleken worden met de inventarisatie van 3 jaar geleden!
 9. Jeroen Verhaak praat ons bij over de stand van zaken m.b.t. de verschillende beroepsprocedures die er bij de Raad van State liepen en lopen ten aanzien van M.F.A. De Zweede en de zomerwoningen m.n. aan de Nieuwe Beekweg (betreft Bestemmingsplan Buitengebied Enschede Noord-West).

RSCJ – De commissie R.(ecreatie)S.(port)C.(ultuur)J.(eugd) meldt bij monde van Jeanet van Offenbeek (voorzitter) dat een zeer enthousiaste werkgroep flink opschiet met de ontwikkeling van de locatie Natuurlijk Spelen op De Bleekerij. Men wil de verschillende speelmogelijkheden tegelijkertijd openstellen, daarom staan er tijdelijk hekken. Ben Schoppert brengt hulde aan de Werkgroep Wandelpaden Faunafort Boekelo, m.n. de technische groep is “goed bezig”! [Spreker vergat te melden dat er intussen door de bouwer van de Ontmoetingsplek aan de Boekelosestraat, Gerlo Breukers, Haaksbergen, daar, als cadeau(!) extra zitplaatsen zijn gecreëerd! Dank!]

Dorpsbudget – Kas de Vries doet verslag van het gesprek dat hij gehad heeft met de Stichting A.E.D. Boekelo, dit naar aanleiding van hun verzoek om een bijdrage uit het Dorpsbudget. De Stichting zal met een bijgestelde aanvraag komen.

7. RONDVRAAG EN SLUITING

Bart Stokkers: 1) Grolsch-festiviteiten zijn aanstaande! 2) “Historische” wegwijzer bij kruispunt Beckumerstraat/Past.Schneiderstraat. Wij zullen eigenaar (B.O.V.) de suggestie doen die te verwijderen.

De voorzitter sluit de vergadering om 22.10 uur.

Ben Schoppert.

Reacties op deze tekst graag via emailadres: [email protected]

 

 

 

 

Verslag Dorpsraadvergadering 21 april 2015

 1. OPENING. Ruim dertig mensen hebben gehoor gegeven aan de uitnodiging voor de aprilvergadering van de Boekelose Dorpsraad die om 20:00 uur door Jeroen Verhaak wordt geopend. Elf Dorpsraadleden geven acte de présence, Henk Guchelaar en Bart Stokkers hebben laten weten niet aanwezig te kunnen zijn. Twintig belangstellenden, waaronder Corrie Jaran (Stadsdeelmanagement-West), Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West) en een delegatie van Bleekerij-bewoners “participeren” vanaf de publieke tribune. Rond 20:30 uur schuiven Anton Brinks (wijkagent) en een collega nog aan. In de rubriek “Mededelingen” wijst Jeanet van Offenbeek op de Stille Tocht op 4 mei naar de begraafplaats van Usselo.
 2. DE ZOUTMARKE, PRESENTATIE. Hierna krijgt de heer Martin Verbeek van Marb Consult het woord met een presentatie over De Zoutmarke. Dit is een samenwerkingsverband van vrijwel alle “het Recreatief Toeristisch Product”- stimulerende organisaties in het gebied van de gemeenten Enschede, Hengelo, Haaksbergen en Hof van Twente. Spreker wijst er op dat De Zoutmarke weliswaar een deel van Twente in de recreatief- toeristische markt wil zetten, maar dat dit gezien moet worden in het kader van de totale Twente-promotie én dat hierbij lokale activiteiten onontbeerlijk zijn. Zie: www. zoutmarke.nl. Vanuit de zaal wordt in dit kader nogmaals gewezen op het te koop staande voormalige stationsgebouw op het Boekelose emplacement van de M.B.S. “Als dat gebouw weer een stations- en horecabestemming zou kunnen krijgen zou dat toch een geweldige aanwinst voor recreatief-toeristisch Boekelo zijn!”
 3. VERSLAG. Het verslag van de vergadering van 17 maart jl. wordt onveranderd vastgesteld.
 4. IN- EN UITGAANDE POST. Ben ter Stal praat ons bij over de postlijst (in- en uitgaande post/mail).Henk Abbink vraagt of het oordeel van de Raad van State m.b.t. het Bestemmingsplan Buitengebied al bekend is. Dit is niet het geval!
 5. NIEUWS UIT DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN. R.O.M. (Kas de Vries): renovatie Boekelosestraat (voorafgaand aan deze vergadering was daarover een voorlichtingsbijeenkomst) zal de dinsdag ná Pinksteren (26 mei) starten en voor de bouwvakvakantie (20 juli) afgerond zijn. Verkeersoverlast is ook bij dit project onvermijdelijk. De Windmolenweg, afgesloten i.v.m. de reparatie van de brug, zal op vrijdag 1 mei weer opengesteld zijn voor alle verkeer. Naar aanleiding hiervan wordt door een belangstellende opgemerkt dat de omleidings-aanwijzingen bepaald niet duidelijk zijn. (Onderzoek leert dat dat bij de laatste afslag [voor het viaduct] op de Marssteden inderdaad duidelijker had gekund. B.S.) Een verkeersdeskundige van de gemeente Enschede, Peter te Velde, heeft de commissie R.O.M. bijgepraat over de aanleg van de nieuwe N-18. Daarbij kwam o.a. het viaduct in de Boekelosestraat en dan m.n. de bekleding van het talud en de geluidsschermen ter sprake. In de vorige vergadering werd uitgebreid gesproken over de aansluiting van De Zweede op de Boekelosestraat. Intussen is de verlichting op die plek verbeterd, maar wordt er getwijfeld of dit dé oplossing is. Met de zaal-suggestie alvast voor te stellen de versmalling duidelijker aan te geven, melden we ons op korte termijn bij de gemeente. Wordt vervolgd, want met de mix van (on)zichtbaarheid en (te hoge) snelheid blijft het een potentieel gevaarlijk punt. Ook een vervolg op de maart-vergadering is de algemene parkeer-problematiek. Een aantal leden van de Dorpsraad zal zich over deze zaak buigen. Gonny ten Veen zegt dat de genomen maatregelen in de Meester De Wolfstraat (betegeling van deel van grasveld) duidelijk een verbetering heeft opgeleverd. Een delegatie van 6 “Bleekerij-moeders” (zó stellen zich zelf voor!) brengt vanavond de Verkeersveiligheid op de Bleekerij ter sprake. Zij maken zich wat dit betreft grote zorgen: vrij veel automobilisten (voor een groot deel Bleekerijbewoners en SKE-halers/brengers) rijden véél te hard, ook ter hoogte van de speelgelegenheid! Diverse opties voor een aanpak van dit probleem passeren de revue: drempels, slowpoppen, stickeractie op Otto’s, publicatie in Boeke-loos en op Facebook, bloembakken, verkeersspreekuur consulteren, maar refrein is wel: het gaat om GEDRAG! Een kleine commissie, bestaande uit in ieder geval Nicole Paris en Kas de Vries komt op korte termijn bijeen om mogelijke maatregelen te bespreken. Ben Bel meldt vanuit de Ouderencommissie dat:- hij een gesprek heeft gehad met Stichting Open OuderenWerk Boekelo en dat daar bestuursleden worden gevraagd; – zijn onderzoek naar de mogelijkheid van het herstarten van Dagopvang in Boekelo nog loopt; – de Stichting Mortuarium dan wel is opgeheven maar dat er intussen toch weer twee uitvaartondernemers zijn die de mogelijkheid daartoe willen onderzoeken. Onze adviseur in het M.F.A.- bestuur, Ben ter Stal, zegt dat de Opening van De Zweede, eind maart goed bezocht werd, dat er bestuurswisselingen in het M.F.A.-bestuur zijn geweest en dat er intussen een werkgroep bezig is zich te beraden op de plannen om te komen tot een uitbreiding van De Zweede met een speelzaal. Een lid van de Bleekerij-delegatie doet de suggestie om op het Zweede-terrein enkele speeltoestellen te plaatsen. Ben ter Stal “neemt dit voorstel mee”. Hierna is het woord aan de commissie R.S.C.J., Jeanet van Offenbeek, voorzitter van deze groep, zegt dat de realisatie van Natuurlijk Spelen op De Bleekerij binnenkort (2 mei, 10:00 uur) van start gaat. Vrijwilligers zijn welkom! (email: [email protected]) Gonny ten Veen: vrijdag a.s. worden er twee banken geplaatst bij Natuurlijk Spelen op De Mans. [Op onze oproep om vrijwilligers voor het onderhoud van de zitgelegenheden is nog niet gereageerd. B.S.] Ben Schoppert: de Werkgroep Wandelpaden Faunafort Boekelo heeft eind april en begin mei twee dagen gepland waarop ze onderhoud gaat plegen op die delen van het tracé waarvan de eigenaren daarvoor toestemming hebben gegeven. M.n. het realiseren van een route tussen Boekelosestraat en Boekelosebleekweg (onverhard) levert problemen op, naar alternatieven wordt gezocht. Vanuit de adviescommissie Dorpsbudget brengt Kas de Vries de volgende aanvragen voor een financiële bijdrage, mét advies voor het voetlicht: 1. De Werkgroep Wandelpaden enz. vraagt E1.000 voor de aanschaf van gereedschap. Advies: doen. Beslissing: toekennen. 2. Met De Stichting A.E.D. Boekelo zal nader overleg worden gevoerd n.a.v. hun aanvraag, daarin wordt ook de vraag van Gonny ten Veen m.b.t. het inschakelen van in Boekelo wonende gecertificeerde A.E.D.ers aan de orde gesteld. We gaan akkoord met het voorstel de adviescommissie deze aanvraag af te laten handelen (max. krediet E750). 3. Voor de aanschaf van veiligheidshesjes voor diverse buitenactiviteiten [Nico v.d. Veen: “Hessenweg”] stelt de commissie E405 beschikbaar. Met betrekking tot de (bijna voormalige) B.A.R.T. en de eerder deze avond gegeven presentatie van De Zoutmarke, merkt Jeroen Verhaak op dat er binnenkort nagedacht moet worden over lokale aansluiting bij de recreatief-toeristische activiteiten van De Zoutmarke. Henk Abbink wijst in dit verband op de B.A.R.T.- award en vraagt of de gemeentelijke subsidie die eerder naar de B.A.R.T. ging nu richting De Zoutmarke gaat. Dat is inderdaad het geval.

6.RONDVRAAG EN SLUITING. Henk Abbink merkt op dat het talud van de Bleekerijvijver in aanleg wel erg steil is. Meerderen van ons hebben dat geconstateerd en hebben dat aangekaart bij de (voor de voorlichting m.b.t. de Boekelosestraat-renovatie) aanwezige ambtenaar van Stadsdeelbeheer-West. [Intussen is ons gemeld dat het talud conform het bestek aangepast zal worden. B.S.] Gonny ten Veen vraagt opnieuw aandacht voor de (m.n. markt-) vervuiling van het Schierbeekplein. We zullen er alert op zijn en in voorkomende gevallen de marktmeester direct inseinen!

 

De voorzitter sluit om 21.59 uur de “beraadslagingen”.

 

Ben Schoppert.

 

Reacties op deze tekst graag via emailadres: [email protected]

 

 

 

 

Verslag Dorpsraadvergadering 17 maart 2015

1. OPENING

27 mensen horen en zien Jeroen Verhaak, de voorzitter van de Dorpsraad Boekelo, om precies 20:00 uur de derde openbare vergadering van 2015 openen. Hij heet een ieder welkom:12 leden van de Dorpsraad (Natascha Nijman is verhinderd) en 15 “zaalzitters”, waaronder Corrie Jaran, Jan ten Elzen (beiden Stadsdeel-West) en Anton Brinks (wijkagent). De voorzitter zegt dat de Stadsdeelcommissie-West (bestaande uit gemeenteraadsleden) op dinsdag 7 april in de M.F.A. vergadert. We hopen de commissieleden eerder die avond (v.a. 19:00 uur) een rondleiding in en bij het Dorpshart te kunnen geven.

2. VERSLAG

Het Verslag van de vergadering van 17 februari jl. wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. POSTLIJST

Ben ter Stal geeft een opsomming van de in- en uitgaande mails en brieven.

4. JAARREKING EN BALANS 2014

Henk Guchelaar laat zijn licht schijnen over de Jaarrekening en Balans 2014. Samengevat: “2014 was financieel een mooi jaar”. En passant doet hij een oproep aan alle inwoners van ons werkgebied om gebruik te maken van het Dorpsbudget: het fonds waaruit geput kan worden voor het mede-realiseren van burgerinitiatieven. De Kascontrole-commissie(KCC) – dit jaar bestaande uit Frits Hylkema en Roelant Lawerman – stelt, bij monde van de eerstgenoemde, voor de penningmeester decharge te verlenen, hetgeen wij dus vanavond doen! De voorzitter bedankt de penningmeester voor zijn werk! De cie. heeft enkele opmerkingen: 1.De complexe financiële administratie maakt een zeer verzorgde indruk . 2.“De (net afgetreden) minister is makkelijker te vervangen dan deze penningmeester”. 3.Regel een tweede ondertekenaar! (Aan dit laatste wordt al enige tijd gewerkt). De voorzitter bedankt de KCC, Frits Hylkema zwaait af als lid, Roelant Lawerman en een nog aan te zoeken tweede “man” (v/m) vormen de KCC 2016. We stellen de Jaarrekening en Balans 2014 vast. Hetzelfde geldt voor de Begroting 2015.

5. NIEUWS UIT DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN.

R.O.M – Kas de Vries, vz. R.O.M., trapt af.
Eerst aandacht voor de aansluiting van De Zweede op de Boekelosestraat. Enkele R.O.M.-ers hebben gesproken met M.F.A.-gebruikers en Boekelosestraat-passanten, vrijwel unaniem was men in de constatering dat de situatie veiliger moet. We stellen de gemeente voor om te beginnen met een betere verlichting van de aansluiting, als dat onvoldoende blijkt te zijn valt er nog te denken aan een knipperlichtinstallatie, versmalling van de versmalling, drempelverhoging en het plaatsen van waarschuwingsborden. Dit voorstel zal onder de aandacht van de gemeente worden gebracht. Henk Abbink zegt dat het niet met hoog gewas (mais) beplanten van de akker bij de aansluiting wenselijk is. Herman Vossebeld wijst er op dat wat dat betreft het bord waarop de opening van de Zweede staat aangekondigd ook niet echt handig geplaatst is.

Uiteraard komt ook het Bleekerijplein (in aanleg) aan de orde. We hopen dat we begin juni een mooi plein rijker zijn. Direct daarna begint de renovatie van de Boekelostraat (deel tussen Bleekerij en Dorpshart). Twee bewoners van het Magazijn (de dames De Graaf en Van Ulzen) vragen aandacht voor de h.i. wenselijke onderdelen van de inrchtingsplannen voor dit plein. Henk Guchelaar en Kas de Vries wijzen er op dat de plannen in gezamenlijk overleg (ook de bewoners van het Magazijn waren vertegenwoordigd) zijn vastgesteld. We zullen Ter Steege en de gemeente op zeer korte termijn benaderen over de kwestie van de plek voor de ondergrondse afvalcontainers.

Hierna geeft Kas de Vries een nabeschouwing van de op 3 maart jl. gehouden brainstorm over “Veranderingen in de Openbare Ruimte”. We zien terug op een geslaagde bijeenkomst! Intussen hebben alle 37 deelnemers het verslag van de “oploop” ontvangen. Eerste actiepunt is de vorming van een werkgroep die de (on)mogelijkheden van de gedane aanbevelingen in praktijk zal proberen te brengen. De gemeente Enschede heeft intussen laten weten ons daarvoor in 2015 ook de financiële ruimte te bieden.

Kas’ enthousiasme werkt aanstekelijk: Edith Howard en Roelant Lawerman melden zich ter vergadering als lid van de werkgroep!

Naar aanleiding van dit onderwerp merkt Gerard Roossink op dat er door de Gemeente Enschede op het gebied van een efficiëntere aanpak van het groenonderhoud nog wel het een en ander gedaan zou kunnen worden.

Publiciteit – Ben Schoppert zegt dat hij zijn takenpakket voor wat betreft Boeke-loos en de site Boekelo.info overdraagt aan Ben ter Stal. Ben ter Stal is sinds enige tijd niet meer de “websitemachinist”,die klus ligt nu bij Tom Lotgerink. Naar aanleiding van een vraag uit de zaal zegt de Facebookredactie toe de agenda van de Dorpsraadvergadering ook op de vergaderdag zelf op Facebook te plaatsen.

Ouderencommissie – Ben Bel is voor de Ouderencommissie naar een bijeenkomst van de OVKK (Overijsselse Ver. van Kleine Kernen) geweest. Thema:“Visie op het dorp”.Hierbij kwam o.a. manier waarop in Deurningen de dagopvang is geregeld ter sprake. Ben Bel gaat onderzoeken hoe deze opvang eventueel ook weer in Boekelo te organiseren is.

M.F.A. – Wat de M.F.A. betreft zegt Ben ter Stal dat de voorbereiding van de opening (zaterdag 28 maart) in volle gang is. Naar aanleiding van dit onderwerp licht Jeroen Verhaak het openingsprogramma toe en vraagt Jeanet van Offenbeek om een uitbreiding van het “uithangbord” aan de Boekelosestraat.

R.S.C.J. – Laatste spreekster vervolgt met een tweetal R.S.C.J.-punten.
1) Natuurlijk Spelen op de Bleekerij: definitieve tekening is gemaakt, enkele aanpassingen op voorlopig plan waren noodzakelijk, m.n. de geplande wateractiviteit kan niet doorgaan vanwege het advies van de G.G.D. om het op te pompen water niet te gebruiken voor speelactiviteiten, daarvoor is het te zuur. Er worden vrijwilligers gevraagd voor de aanleg van het geheel. Men hoopt rond de zomervakantie een behoorlijk deel gerealiseerd te hebben.

2) Samen met Natascha Nijman gaat Jeanet van Offenbeek zich bezig houden met de opzet van een Jeugddorpsraad. Ben Schoppert vervolgt dit commissienieuws met een verslag van de actuele stand van zaken met betrekking tot de aanleg van het “Ommetje Boekelo”, een wandelpad van ongeveer 9,5 km. Werkgroepleden zijn in gesprek met de grondeigenaren, aanvraag voor subsidie bij Dorpsbudget is gedaan, informatie over vrijwilligersverzekering is binnen. De werkgroep komt maandag 30 maart weer bijeen.

Gonny ten Veen doet verslag van de activiteiten van de “Werkgroep Banken”: op 24 april worden er, met hulp van firma Roossink en vrijwilligers enkele banken geplaatst/verplaatst; intussen worden er via Facebook en Boeke-loos mensen gevraagd voor het periodieke onderhoud van de 20 door de Dorpsraad geplaatste zitgelegenheden.

Dorpsbudget – Kas de Vries laat ons weten dat er momenteel bij de adviescommissie Dorpsbudget een drietal aanvragen ligt voor resp. wandelpaden, AED-onderhoud/cursussen en de aanschaf van veiligheidshesjes voor StraatAdoptie en ander buitenwerk. Jeroen Verhaak vraagt de Dorpsraadleden te reageren op een ACWO-tekst m.b.t. een aanscherping van de Wijk- en Dorpsbudgetprocedure.

Henk Abbink laat ons weten dat een Zoutmarke-deskundige bereid is om in onze aprilvergadering de activiteiten van deze toeristische organisatie, gericht op o.a. Boekelo en omgeving, nader toe te lichten.

 

6. RONDVRAAG EN SLUITING

Jeanet van Offenbeek vraagt aandacht voor de parkeerproblematiek, m.n. die op het Schierbeekplein. De cie. R.O.M. zal zich over de parkeerproblematiek in het algemeen buigen.

Gonny ten Veen:1) Er blijft behoorlijk wat vuil achter na de vrijdagsmarkt. Jan ten Elzen zal hierover contact opnemen met de marktmeester. 2) Evaluatie terrasuitbreidingen? R.O.M.-onderwerp!

Bart Stokkers vraagt naar het doel van de lopende verkeerstelling (op diverse plaatsen in en om Boekelo). Aanleidingen: telling verkeersintensiteit (o.a. in het kader van het onderzoek naar het winkelbestand in Boekelo) en het in kaart brengen van sluiproutes.

Ria de Graaf: 1) Vreest overlast van hondenuitlaat op nieuwe Bleekerijplein en aanpalend grasveld, hoopt dat daar op gecontroleerd wordt! 2)Ziet regelmatig levensgevaarlijke verkeerssituaties als gevolg van Haimersweg/Windmolenwegproblematiek!

Minke van Ulzen pleit voor de aanleg van een “zebrapad” op de Boekelosestraat m.n. voor de overstekende scholieren. Reactie: in een 30-km. gebied is de aanleg van zo’n V.O.P. niet toegestaan.

Anton Brinks (wijkagent): 1) Geen woninginbraken de laatste maand in Boekelo. 2) Er “lopen” momenteel informatiebijeenkomsten m.b.t. veiligheid en preventie. 3) Afgelopen week was er een snelheidscontrole op de Windmolenweg. Hoogste gemeten (en beboete) snelheid: 57 km. 4)
21 april: Mobiele Medialab in Boekelo voor onderzoek communicatie politie<->”burgers”. Jeroen Verhaak kondigt in dit verband de presentatie van Anton Brinks en collega in Dorpsraadvergadering van 19 mei a.s. aan.

 

Om 21:50 uur sluit de voorzitter de vergadering.

 

Ben Schoppert, secretaris.