Verslagen vergaderingen dorpsraad

Verslag Dorpsraadvergadering 16 juni 2015

1. OPENING

Henk Guchelaar, deze avond voorzitter, opent om 20:00 uur de vergadering. Hij heet de 8 aanwezige leden van de Dorpsraad en de 20 “bijwoners”, w.o. Corrie Jaran (Stadsdeelmanagement-West) en Anton Brinks (wijkagent), van harte welkom. Alle 5 afwezige Dorpsraadleden hebben dat van te voren aangekondigd. (Dit betreft: Gonny ten Veen, Jeanet van Offenbeek, Natascha Nijman, Jeroen Verhaak en Kas de Vries).

2. VERSLAG

Het Verslag van 19 mei jl. wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. IN-EN UITGAANDE POST

Ben ter Stal geeft een overzicht van de in- en uitgaande post.

4. NIEUWS.

Wat het “Nieuws uit de commissies en vertegenwoordigingen” betreft, komt aan de orde:

ROM – (Henk Guchelaar/Joost Brunink/Henk Abbink).

 1. Windmolenweg/Haimersweg: Overleg met de verkeersdeskundige van de gemeente leert ons dat er aan de bestaande situatie voorlopig niets zal veranderen.
 2. Verkeersveiligheid Bleekerij: ook hier is met de verkeersdeskundige van de gemeente ter plaatse naar mogelijke maatregelen gekeken. Vooralsnog zal zich dit beperken tot het door politie en handhaving aanspreken van de te-hardrijders.
 3. Situatie Spieleweg blijft ongewijzigd.
 4. Opening Bleekerijplein is op 16 september, 16:00 uur. Desgevraagd zegt Ben ter Stal dat dan ook de banners tussen de zuilen zullen hangen.
 5. De ontwikkelingen rond de instabiele zoutcavernes worden door ons op de voet gevolgd.
 6. Aanleg glasvezelkabel buitengebied: binnenkort start aanmeldingsprocedure.
 7. Fishing Adventure: Aanleiding tot agendering van dit onderwerp is de onrust die er bij de omwonenden van de zandafgraving Rutbekerveld is ontstaan en die o.a. geleid heeft tot een brief van één van die aanwonenden aan wethouder Van Agteren. Henk Guchelaar schetst de historie van de ontwikkelingen rond de zandafgraving, inclusief de Fishing Adventure-plannen. De actuele ontwikkelingen (vanavond mede door aanwezige omwonenden boven water gehaald) maken dat wij als Dorpsraad over dit onderwerp contact op zullen nemen met de gemeente.

MFA – Ben ter Stal zegt dat de Gebruikersraad binnenkort bijeenkomt. Daarin zal o.a. het gebruik van het gebouw besproken worden. Verder wordt er al stevig nagedacht en gesproken over de realisatie van een Speelzaal.

RSCJ – (Bart Stokkers en Ben Schoppert). 1. Banken: onderhoudsploeg moet eigenlijk uitgebreid worden! Henk Scholte in ’t Hoff, aanwezig als belangstellende, meldt zich ter vergadering aan! Dank, welkom! 2. Natuurlijk Spelen Bleekerij: elke zaterdag werken plm 10 vrijwilligers aan dit project. Kijkers welkom! Jarabee (Teesinkweide) heeft materiaal (7 duikers) beschikbaar gesteld. 3. Jeugddorpsraad: na de zomervakantie gaan enkele leden van R.S.C.J. proberen in samenwerking met de beide scholen zo’n raad op te zetten. 4. Ontmoetingsplek De Zoutveste (Boekelosestraat). Naambord hangt (Mogelijk gemaakt door Koetse Usselo), extra bank geplaatst (Beschikbaargesteld door Gerlo Breukers Haaksbergen. Beiden dank! Bootcampers, die deze plek als trainingsobject gebruiken, wordt er op gewezen dat hun activiteiten schadelijk zijn voor de constructie! 5. Onderwerp banken triggert belangstellende: zouden er meer afvalbakken geplaatst kunnen worden op het Schierbeekplein? Wij zullen Stadsdeelbeheer-West er naar vragen.

Dorpsbudget – We staan uitgebreid stil bij de aangehouden aanvraag van de Stichting AED Boekelo en besluiten uiteindelijk tot toekenning van de 750 euro.

5. RONDVRAAG EN SLUITING

Joost Brunink: de voorbereidingen van KeepItCleanDay (18 september a.s.) zijn in volle gang. In Boeke-loos zal hierover t.z.t. een artikel verschijnen.

Ben Bel: is er nog contact geweest tussen de Dorpsraad(R.O.M.) en de “Verontruste moeders” (betreft verkeersveiligheid bij de speeltoestellen op de Bleekerij)? Of er direct contact geweest is weten we nu niet. (Zie ook punt 2 van commissie R.O.M. in dit verslag.)

Henk Post (belangstellende): opening Bleekerijplein én buurtfeest Bleekerij zijn op dezelfde dag: 16 september. Wij denken dat ze elkaar niet zullen bijten!

Jantine ter Hofte (belangstellende): Bookels Höltink? Ben Bel zegt toe haar een tekst te sturen waarin het hoe en waarom van dit Boekelose Zorgplatform uiteen wordt gezet.

Herbert Meyer (belangstellende): waardeert dat de Dorpsraad de zorgen rond de ontwikkelingen in/bij de zandafgraving Rutbekerveld deelt!

Henk Guchelaar sluit om 21:00 uur de vergadering.

Ben Schoppert.

Reacties op deze tekst graag via emailadres: [email protected]

 

 

 

 

Verslag Dorpsraadvergadering 19 mei 2015

1. OPENING

Wegens “technische problemen” (de aanvoer van een verlengsnoer kost tijd) gaat de mei-vergadering van de Boekelose Dorpsraad pas om 20:13 uur van start! Negen van de dertien Dorpsraadleden zijn aanwezig, Henk Abbink, Joost Brunink, Gerard Roossink en Gonny ten Veen zijn verhinderd. Er zijn 6 toehoorders, daaronder Corrie Jaran (Stadsdeelmanagement-West), Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West) en Bennie Beuvink (Nationale Politie), hij vervangt onze door ziekte afwezige wijkagent, Anton Brinks.

De voorzitter, Jeroen Verhaak, heet een ieder welkom, meldt de afwezigen en attendeert ons op de datum van de juni-vergadering: “gewoon” de derde dinsdag, 16 juni!

De verhindering van Anton Brinks maakt dat de presentatie over de Nationale Politie (gepland als agendapunt 2) naar een vergadering later dit jaar verschoven wordt.

2. PRESENTATIE PLANNEN MINI-CAMPING

Sabine- en Daniel Jongsma presenteren hun plannen voor de ontwikkeling van hun “Landschapscamping ‘t Scharrelhoes” (max. 25 plaatsen) aan de Boekelerhofweg. Zij hopen in maart/april 2016 met hun activiteiten te kunnen starten. De gemeente heeft ons intussen om advies gevraagd, op basis van de beschikbare informatie is dat positief.

BEKIJK DE PRESENTATIE [PDF] »

3. INTERMEZZO…

Bennie Beuvink maakt van de gelegenheid gebruik om alvast het e.e.a. over de aanleiding tot het vormen van de Nationale Politie en haar lokale werkwijze te vertellen. De wijkagent speelt bij die aanpak een centrale rol.

Spreker meldt dat Boekelo een rustig gebied is waarin gelukkig de zgn. HICs (High Impact Crimes) ontbreken!

4. VERSLAG

Het verslag van 21 april jl. wordt onveranderd vastgesteld.

5. IN-EN UITGAANDE POST

Ben ter Stal laat zijn licht schijnen op de in- en uitgaande post, waaronder Advies Buitengebied Enschede (m.n. Boeldershoek), Aanvraag omgevingsvergunning mini-camping Boekelerhofweg en Oproep om te reageren op het dreigende wegbezuinigen van de bibliotheekbus. Wij besluiten om de gevolgen daarvan onder de aandacht van de Enschedese politiek te brengen.

6. NIEUWS enz.

ROM – Bij het agendapunt Nieuws uit de commissies en vertegenwoordigingen vragen m.n. een aantal R.(uimtelijke) O.(rdening)en M.(ilieu)-zaken onze aandacht. Kas de Vries (voorzitter van de commissie R.O.M.) kaart het volgende aan:

 1. Parkeerbeleid in Boekelo. Enkele leden van onze Dorpsraad zullen ons daarover later dit jaar uitvoerig informeren.
 2. Bleekerijplein. Aanleg is bijna klaar. Vijvertalud blijft punt van aandacht. Ben ter Stal licht het ontwerp van de doeken die aangebracht zullen worden op de colonnade toe. Uitgangspunt is dat, naast de historie, ook de actualiteit van dorp en omgeving duidelijk wordt getoond!
 3. De renovatie van (een deel) van de Boekelosestraat gebeurt in de periode 26 mei – 12 juni.
 4. Verkeers(on)veiligheid op de Bleekerij. Een klein comité heeft zich hierover gebogen. Haag, hek of verkeersdrempel zullen naar verwachting geen soelaas bieden. Zoals eerder gemeld: het is een kwestie van GEDRAG! Notoire hardrijders zullen worden aangesproken, zo nodig door de politie. Wordt vervolgd!
 5. Haimersweg/Windmolenweg. Over dit onderwerp is al heel veel gezegd in onze vergaderingen. Ook hier weer: verkeersmaatregelen sorteren niet altijd het juiste effect, het is verkeersGEDRAG waar de schoen wringt! R.O.M. komt op termijn met een advies. Gesuggereerd wordt een laatste(!) poging te doen om tot een voor ieder bevredigende oplossing te komen.
 6. Topaasstraat. Een bewoonster van die straat bracht (via de mail) de verkeers(on)veiligheid en het ontbreken van speelgelegenheid voor kleine kinderen in die straat onder onze aandacht. Wij zullen antwoorden dat het ook hier vooral om verkeersGEDRAG gaat en dat de commissie RSCJ nog gaat adviseren over de speelgelegenheid. Opgemerkt wordt dat er in de Topaasstraat een dergelijke gelegenheid is en dat niet overal speelvoorzieningen voor kleine kinderen kunnen worden aangelegd.
 7. Verkeers(on)veiligheid op Boekelosestraat. Ook hierover werden ons per mail vragen gesteld en suggesties gedaan. Wij zullen in Boeke-loos hierop ingaan.
 8. Er zal door R.O.M. een inventarisatie gemaakt worden van wenselijke reparaties en aanpassingen aan het Boekelose wegennet, binnen en buiten het dorp. Deze lijst zal vergeleken worden met de inventarisatie van 3 jaar geleden!
 9. Jeroen Verhaak praat ons bij over de stand van zaken m.b.t. de verschillende beroepsprocedures die er bij de Raad van State liepen en lopen ten aanzien van M.F.A. De Zweede en de zomerwoningen m.n. aan de Nieuwe Beekweg (betreft Bestemmingsplan Buitengebied Enschede Noord-West).

RSCJ – De commissie R.(ecreatie)S.(port)C.(ultuur)J.(eugd) meldt bij monde van Jeanet van Offenbeek (voorzitter) dat een zeer enthousiaste werkgroep flink opschiet met de ontwikkeling van de locatie Natuurlijk Spelen op De Bleekerij. Men wil de verschillende speelmogelijkheden tegelijkertijd openstellen, daarom staan er tijdelijk hekken. Ben Schoppert brengt hulde aan de Werkgroep Wandelpaden Faunafort Boekelo, m.n. de technische groep is “goed bezig”! [Spreker vergat te melden dat er intussen door de bouwer van de Ontmoetingsplek aan de Boekelosestraat, Gerlo Breukers, Haaksbergen, daar, als cadeau(!) extra zitplaatsen zijn gecreëerd! Dank!]

Dorpsbudget – Kas de Vries doet verslag van het gesprek dat hij gehad heeft met de Stichting A.E.D. Boekelo, dit naar aanleiding van hun verzoek om een bijdrage uit het Dorpsbudget. De Stichting zal met een bijgestelde aanvraag komen.

7. RONDVRAAG EN SLUITING

Bart Stokkers: 1) Grolsch-festiviteiten zijn aanstaande! 2) “Historische” wegwijzer bij kruispunt Beckumerstraat/Past.Schneiderstraat. Wij zullen eigenaar (B.O.V.) de suggestie doen die te verwijderen.

De voorzitter sluit de vergadering om 22.10 uur.

Ben Schoppert.

Reacties op deze tekst graag via emailadres: [email protected]

 

 

 

 

Verslag Dorpsraadvergadering 21 april 2015

 1. OPENING. Ruim dertig mensen hebben gehoor gegeven aan de uitnodiging voor de aprilvergadering van de Boekelose Dorpsraad die om 20:00 uur door Jeroen Verhaak wordt geopend. Elf Dorpsraadleden geven acte de présence, Henk Guchelaar en Bart Stokkers hebben laten weten niet aanwezig te kunnen zijn. Twintig belangstellenden, waaronder Corrie Jaran (Stadsdeelmanagement-West), Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West) en een delegatie van Bleekerij-bewoners “participeren” vanaf de publieke tribune. Rond 20:30 uur schuiven Anton Brinks (wijkagent) en een collega nog aan. In de rubriek “Mededelingen” wijst Jeanet van Offenbeek op de Stille Tocht op 4 mei naar de begraafplaats van Usselo.
 2. DE ZOUTMARKE, PRESENTATIE. Hierna krijgt de heer Martin Verbeek van Marb Consult het woord met een presentatie over De Zoutmarke. Dit is een samenwerkingsverband van vrijwel alle “het Recreatief Toeristisch Product”- stimulerende organisaties in het gebied van de gemeenten Enschede, Hengelo, Haaksbergen en Hof van Twente. Spreker wijst er op dat De Zoutmarke weliswaar een deel van Twente in de recreatief- toeristische markt wil zetten, maar dat dit gezien moet worden in het kader van de totale Twente-promotie én dat hierbij lokale activiteiten onontbeerlijk zijn. Zie: www. zoutmarke.nl. Vanuit de zaal wordt in dit kader nogmaals gewezen op het te koop staande voormalige stationsgebouw op het Boekelose emplacement van de M.B.S. “Als dat gebouw weer een stations- en horecabestemming zou kunnen krijgen zou dat toch een geweldige aanwinst voor recreatief-toeristisch Boekelo zijn!”
 3. VERSLAG. Het verslag van de vergadering van 17 maart jl. wordt onveranderd vastgesteld.
 4. IN- EN UITGAANDE POST. Ben ter Stal praat ons bij over de postlijst (in- en uitgaande post/mail).Henk Abbink vraagt of het oordeel van de Raad van State m.b.t. het Bestemmingsplan Buitengebied al bekend is. Dit is niet het geval!
 5. NIEUWS UIT DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN. R.O.M. (Kas de Vries): renovatie Boekelosestraat (voorafgaand aan deze vergadering was daarover een voorlichtingsbijeenkomst) zal de dinsdag ná Pinksteren (26 mei) starten en voor de bouwvakvakantie (20 juli) afgerond zijn. Verkeersoverlast is ook bij dit project onvermijdelijk. De Windmolenweg, afgesloten i.v.m. de reparatie van de brug, zal op vrijdag 1 mei weer opengesteld zijn voor alle verkeer. Naar aanleiding hiervan wordt door een belangstellende opgemerkt dat de omleidings-aanwijzingen bepaald niet duidelijk zijn. (Onderzoek leert dat dat bij de laatste afslag [voor het viaduct] op de Marssteden inderdaad duidelijker had gekund. B.S.) Een verkeersdeskundige van de gemeente Enschede, Peter te Velde, heeft de commissie R.O.M. bijgepraat over de aanleg van de nieuwe N-18. Daarbij kwam o.a. het viaduct in de Boekelosestraat en dan m.n. de bekleding van het talud en de geluidsschermen ter sprake. In de vorige vergadering werd uitgebreid gesproken over de aansluiting van De Zweede op de Boekelosestraat. Intussen is de verlichting op die plek verbeterd, maar wordt er getwijfeld of dit dé oplossing is. Met de zaal-suggestie alvast voor te stellen de versmalling duidelijker aan te geven, melden we ons op korte termijn bij de gemeente. Wordt vervolgd, want met de mix van (on)zichtbaarheid en (te hoge) snelheid blijft het een potentieel gevaarlijk punt. Ook een vervolg op de maart-vergadering is de algemene parkeer-problematiek. Een aantal leden van de Dorpsraad zal zich over deze zaak buigen. Gonny ten Veen zegt dat de genomen maatregelen in de Meester De Wolfstraat (betegeling van deel van grasveld) duidelijk een verbetering heeft opgeleverd. Een delegatie van 6 “Bleekerij-moeders” (zó stellen zich zelf voor!) brengt vanavond de Verkeersveiligheid op de Bleekerij ter sprake. Zij maken zich wat dit betreft grote zorgen: vrij veel automobilisten (voor een groot deel Bleekerijbewoners en SKE-halers/brengers) rijden véél te hard, ook ter hoogte van de speelgelegenheid! Diverse opties voor een aanpak van dit probleem passeren de revue: drempels, slowpoppen, stickeractie op Otto’s, publicatie in Boeke-loos en op Facebook, bloembakken, verkeersspreekuur consulteren, maar refrein is wel: het gaat om GEDRAG! Een kleine commissie, bestaande uit in ieder geval Nicole Paris en Kas de Vries komt op korte termijn bijeen om mogelijke maatregelen te bespreken. Ben Bel meldt vanuit de Ouderencommissie dat:- hij een gesprek heeft gehad met Stichting Open OuderenWerk Boekelo en dat daar bestuursleden worden gevraagd; – zijn onderzoek naar de mogelijkheid van het herstarten van Dagopvang in Boekelo nog loopt; – de Stichting Mortuarium dan wel is opgeheven maar dat er intussen toch weer twee uitvaartondernemers zijn die de mogelijkheid daartoe willen onderzoeken. Onze adviseur in het M.F.A.- bestuur, Ben ter Stal, zegt dat de Opening van De Zweede, eind maart goed bezocht werd, dat er bestuurswisselingen in het M.F.A.-bestuur zijn geweest en dat er intussen een werkgroep bezig is zich te beraden op de plannen om te komen tot een uitbreiding van De Zweede met een speelzaal. Een lid van de Bleekerij-delegatie doet de suggestie om op het Zweede-terrein enkele speeltoestellen te plaatsen. Ben ter Stal “neemt dit voorstel mee”. Hierna is het woord aan de commissie R.S.C.J., Jeanet van Offenbeek, voorzitter van deze groep, zegt dat de realisatie van Natuurlijk Spelen op De Bleekerij binnenkort (2 mei, 10:00 uur) van start gaat. Vrijwilligers zijn welkom! (email: [email protected]) Gonny ten Veen: vrijdag a.s. worden er twee banken geplaatst bij Natuurlijk Spelen op De Mans. [Op onze oproep om vrijwilligers voor het onderhoud van de zitgelegenheden is nog niet gereageerd. B.S.] Ben Schoppert: de Werkgroep Wandelpaden Faunafort Boekelo heeft eind april en begin mei twee dagen gepland waarop ze onderhoud gaat plegen op die delen van het tracé waarvan de eigenaren daarvoor toestemming hebben gegeven. M.n. het realiseren van een route tussen Boekelosestraat en Boekelosebleekweg (onverhard) levert problemen op, naar alternatieven wordt gezocht. Vanuit de adviescommissie Dorpsbudget brengt Kas de Vries de volgende aanvragen voor een financiële bijdrage, mét advies voor het voetlicht: 1. De Werkgroep Wandelpaden enz. vraagt E1.000 voor de aanschaf van gereedschap. Advies: doen. Beslissing: toekennen. 2. Met De Stichting A.E.D. Boekelo zal nader overleg worden gevoerd n.a.v. hun aanvraag, daarin wordt ook de vraag van Gonny ten Veen m.b.t. het inschakelen van in Boekelo wonende gecertificeerde A.E.D.ers aan de orde gesteld. We gaan akkoord met het voorstel de adviescommissie deze aanvraag af te laten handelen (max. krediet E750). 3. Voor de aanschaf van veiligheidshesjes voor diverse buitenactiviteiten [Nico v.d. Veen: “Hessenweg”] stelt de commissie E405 beschikbaar. Met betrekking tot de (bijna voormalige) B.A.R.T. en de eerder deze avond gegeven presentatie van De Zoutmarke, merkt Jeroen Verhaak op dat er binnenkort nagedacht moet worden over lokale aansluiting bij de recreatief-toeristische activiteiten van De Zoutmarke. Henk Abbink wijst in dit verband op de B.A.R.T.- award en vraagt of de gemeentelijke subsidie die eerder naar de B.A.R.T. ging nu richting De Zoutmarke gaat. Dat is inderdaad het geval.

6.RONDVRAAG EN SLUITING. Henk Abbink merkt op dat het talud van de Bleekerijvijver in aanleg wel erg steil is. Meerderen van ons hebben dat geconstateerd en hebben dat aangekaart bij de (voor de voorlichting m.b.t. de Boekelosestraat-renovatie) aanwezige ambtenaar van Stadsdeelbeheer-West. [Intussen is ons gemeld dat het talud conform het bestek aangepast zal worden. B.S.] Gonny ten Veen vraagt opnieuw aandacht voor de (m.n. markt-) vervuiling van het Schierbeekplein. We zullen er alert op zijn en in voorkomende gevallen de marktmeester direct inseinen!

 

De voorzitter sluit om 21.59 uur de “beraadslagingen”.

 

Ben Schoppert.

 

Reacties op deze tekst graag via emailadres: [email protected]

 

 

 

 

Verslag Dorpsraadvergadering 17 maart 2015

1. OPENING

27 mensen horen en zien Jeroen Verhaak, de voorzitter van de Dorpsraad Boekelo, om precies 20:00 uur de derde openbare vergadering van 2015 openen. Hij heet een ieder welkom:12 leden van de Dorpsraad (Natascha Nijman is verhinderd) en 15 “zaalzitters”, waaronder Corrie Jaran, Jan ten Elzen (beiden Stadsdeel-West) en Anton Brinks (wijkagent). De voorzitter zegt dat de Stadsdeelcommissie-West (bestaande uit gemeenteraadsleden) op dinsdag 7 april in de M.F.A. vergadert. We hopen de commissieleden eerder die avond (v.a. 19:00 uur) een rondleiding in en bij het Dorpshart te kunnen geven.

2. VERSLAG

Het Verslag van de vergadering van 17 februari jl. wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. POSTLIJST

Ben ter Stal geeft een opsomming van de in- en uitgaande mails en brieven.

4. JAARREKING EN BALANS 2014

Henk Guchelaar laat zijn licht schijnen over de Jaarrekening en Balans 2014. Samengevat: “2014 was financieel een mooi jaar”. En passant doet hij een oproep aan alle inwoners van ons werkgebied om gebruik te maken van het Dorpsbudget: het fonds waaruit geput kan worden voor het mede-realiseren van burgerinitiatieven. De Kascontrole-commissie(KCC) – dit jaar bestaande uit Frits Hylkema en Roelant Lawerman – stelt, bij monde van de eerstgenoemde, voor de penningmeester decharge te verlenen, hetgeen wij dus vanavond doen! De voorzitter bedankt de penningmeester voor zijn werk! De cie. heeft enkele opmerkingen: 1.De complexe financiële administratie maakt een zeer verzorgde indruk . 2.“De (net afgetreden) minister is makkelijker te vervangen dan deze penningmeester”. 3.Regel een tweede ondertekenaar! (Aan dit laatste wordt al enige tijd gewerkt). De voorzitter bedankt de KCC, Frits Hylkema zwaait af als lid, Roelant Lawerman en een nog aan te zoeken tweede “man” (v/m) vormen de KCC 2016. We stellen de Jaarrekening en Balans 2014 vast. Hetzelfde geldt voor de Begroting 2015.

5. NIEUWS UIT DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN.

R.O.M – Kas de Vries, vz. R.O.M., trapt af.
Eerst aandacht voor de aansluiting van De Zweede op de Boekelosestraat. Enkele R.O.M.-ers hebben gesproken met M.F.A.-gebruikers en Boekelosestraat-passanten, vrijwel unaniem was men in de constatering dat de situatie veiliger moet. We stellen de gemeente voor om te beginnen met een betere verlichting van de aansluiting, als dat onvoldoende blijkt te zijn valt er nog te denken aan een knipperlichtinstallatie, versmalling van de versmalling, drempelverhoging en het plaatsen van waarschuwingsborden. Dit voorstel zal onder de aandacht van de gemeente worden gebracht. Henk Abbink zegt dat het niet met hoog gewas (mais) beplanten van de akker bij de aansluiting wenselijk is. Herman Vossebeld wijst er op dat wat dat betreft het bord waarop de opening van de Zweede staat aangekondigd ook niet echt handig geplaatst is.

Uiteraard komt ook het Bleekerijplein (in aanleg) aan de orde. We hopen dat we begin juni een mooi plein rijker zijn. Direct daarna begint de renovatie van de Boekelostraat (deel tussen Bleekerij en Dorpshart). Twee bewoners van het Magazijn (de dames De Graaf en Van Ulzen) vragen aandacht voor de h.i. wenselijke onderdelen van de inrchtingsplannen voor dit plein. Henk Guchelaar en Kas de Vries wijzen er op dat de plannen in gezamenlijk overleg (ook de bewoners van het Magazijn waren vertegenwoordigd) zijn vastgesteld. We zullen Ter Steege en de gemeente op zeer korte termijn benaderen over de kwestie van de plek voor de ondergrondse afvalcontainers.

Hierna geeft Kas de Vries een nabeschouwing van de op 3 maart jl. gehouden brainstorm over “Veranderingen in de Openbare Ruimte”. We zien terug op een geslaagde bijeenkomst! Intussen hebben alle 37 deelnemers het verslag van de “oploop” ontvangen. Eerste actiepunt is de vorming van een werkgroep die de (on)mogelijkheden van de gedane aanbevelingen in praktijk zal proberen te brengen. De gemeente Enschede heeft intussen laten weten ons daarvoor in 2015 ook de financiële ruimte te bieden.

Kas’ enthousiasme werkt aanstekelijk: Edith Howard en Roelant Lawerman melden zich ter vergadering als lid van de werkgroep!

Naar aanleiding van dit onderwerp merkt Gerard Roossink op dat er door de Gemeente Enschede op het gebied van een efficiëntere aanpak van het groenonderhoud nog wel het een en ander gedaan zou kunnen worden.

Publiciteit – Ben Schoppert zegt dat hij zijn takenpakket voor wat betreft Boeke-loos en de site Boekelo.info overdraagt aan Ben ter Stal. Ben ter Stal is sinds enige tijd niet meer de “websitemachinist”,die klus ligt nu bij Tom Lotgerink. Naar aanleiding van een vraag uit de zaal zegt de Facebookredactie toe de agenda van de Dorpsraadvergadering ook op de vergaderdag zelf op Facebook te plaatsen.

Ouderencommissie – Ben Bel is voor de Ouderencommissie naar een bijeenkomst van de OVKK (Overijsselse Ver. van Kleine Kernen) geweest. Thema:“Visie op het dorp”.Hierbij kwam o.a. manier waarop in Deurningen de dagopvang is geregeld ter sprake. Ben Bel gaat onderzoeken hoe deze opvang eventueel ook weer in Boekelo te organiseren is.

M.F.A. – Wat de M.F.A. betreft zegt Ben ter Stal dat de voorbereiding van de opening (zaterdag 28 maart) in volle gang is. Naar aanleiding van dit onderwerp licht Jeroen Verhaak het openingsprogramma toe en vraagt Jeanet van Offenbeek om een uitbreiding van het “uithangbord” aan de Boekelosestraat.

R.S.C.J. – Laatste spreekster vervolgt met een tweetal R.S.C.J.-punten.
1) Natuurlijk Spelen op de Bleekerij: definitieve tekening is gemaakt, enkele aanpassingen op voorlopig plan waren noodzakelijk, m.n. de geplande wateractiviteit kan niet doorgaan vanwege het advies van de G.G.D. om het op te pompen water niet te gebruiken voor speelactiviteiten, daarvoor is het te zuur. Er worden vrijwilligers gevraagd voor de aanleg van het geheel. Men hoopt rond de zomervakantie een behoorlijk deel gerealiseerd te hebben.

2) Samen met Natascha Nijman gaat Jeanet van Offenbeek zich bezig houden met de opzet van een Jeugddorpsraad. Ben Schoppert vervolgt dit commissienieuws met een verslag van de actuele stand van zaken met betrekking tot de aanleg van het “Ommetje Boekelo”, een wandelpad van ongeveer 9,5 km. Werkgroepleden zijn in gesprek met de grondeigenaren, aanvraag voor subsidie bij Dorpsbudget is gedaan, informatie over vrijwilligersverzekering is binnen. De werkgroep komt maandag 30 maart weer bijeen.

Gonny ten Veen doet verslag van de activiteiten van de “Werkgroep Banken”: op 24 april worden er, met hulp van firma Roossink en vrijwilligers enkele banken geplaatst/verplaatst; intussen worden er via Facebook en Boeke-loos mensen gevraagd voor het periodieke onderhoud van de 20 door de Dorpsraad geplaatste zitgelegenheden.

Dorpsbudget – Kas de Vries laat ons weten dat er momenteel bij de adviescommissie Dorpsbudget een drietal aanvragen ligt voor resp. wandelpaden, AED-onderhoud/cursussen en de aanschaf van veiligheidshesjes voor StraatAdoptie en ander buitenwerk. Jeroen Verhaak vraagt de Dorpsraadleden te reageren op een ACWO-tekst m.b.t. een aanscherping van de Wijk- en Dorpsbudgetprocedure.

Henk Abbink laat ons weten dat een Zoutmarke-deskundige bereid is om in onze aprilvergadering de activiteiten van deze toeristische organisatie, gericht op o.a. Boekelo en omgeving, nader toe te lichten.

 

6. RONDVRAAG EN SLUITING

Jeanet van Offenbeek vraagt aandacht voor de parkeerproblematiek, m.n. die op het Schierbeekplein. De cie. R.O.M. zal zich over de parkeerproblematiek in het algemeen buigen.

Gonny ten Veen:1) Er blijft behoorlijk wat vuil achter na de vrijdagsmarkt. Jan ten Elzen zal hierover contact opnemen met de marktmeester. 2) Evaluatie terrasuitbreidingen? R.O.M.-onderwerp!

Bart Stokkers vraagt naar het doel van de lopende verkeerstelling (op diverse plaatsen in en om Boekelo). Aanleidingen: telling verkeersintensiteit (o.a. in het kader van het onderzoek naar het winkelbestand in Boekelo) en het in kaart brengen van sluiproutes.

Ria de Graaf: 1) Vreest overlast van hondenuitlaat op nieuwe Bleekerijplein en aanpalend grasveld, hoopt dat daar op gecontroleerd wordt! 2)Ziet regelmatig levensgevaarlijke verkeerssituaties als gevolg van Haimersweg/Windmolenwegproblematiek!

Minke van Ulzen pleit voor de aanleg van een “zebrapad” op de Boekelosestraat m.n. voor de overstekende scholieren. Reactie: in een 30-km. gebied is de aanleg van zo’n V.O.P. niet toegestaan.

Anton Brinks (wijkagent): 1) Geen woninginbraken de laatste maand in Boekelo. 2) Er “lopen” momenteel informatiebijeenkomsten m.b.t. veiligheid en preventie. 3) Afgelopen week was er een snelheidscontrole op de Windmolenweg. Hoogste gemeten (en beboete) snelheid: 57 km. 4)
21 april: Mobiele Medialab in Boekelo voor onderzoek communicatie politie<->”burgers”. Jeroen Verhaak kondigt in dit verband de presentatie van Anton Brinks en collega in Dorpsraadvergadering van 19 mei a.s. aan.

 

Om 21:50 uur sluit de voorzitter de vergadering.

 

Ben Schoppert, secretaris.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag Dorpsraadvergadering 17 februari 2015

1. OPENING

De voorzitter, Jeroen Verhaak, opent de bijeenkomst om 20:00 uur. Hij heet de 10 aanwezige Dorpsraadleden (Joost Brunink, Bart Stokkers en Kas de Vries zijn verhinderd) -, de 2 presenterende gasten (Gerlinde Rietberg en Margot Strik) – en de 5 belangstellenden (waaronder Anton Brinks, politie en Jan ten Elzen, Stadsdeelbeheer-West) van harte welkom. Corrie Jaran (Stadsdeelmanagement-West) is verhinderd.

2. PRESENTATIE WIJKTEAM BOSWINKEL/BOEKELO

In afwijking van de normale gang van agenda-zaken krijgen de dames Rietberg en Strik eerst de gelegenheid om ons – in het kader van de structuurveranderingen in de zorg – in te lichten over het sinds enkele maanden functionerende “Wijkteam Boswinkel-Boekelo”. Zij doen dit aan de hand van een Power Point presentatie. Het wijkteam zal zich de komende tijd via Boeke-loos, Huis-aan-huisbladen, sociale media (Facebook…) en folders presenteren.

3. VERSLAG 20-1-2015

Dit wordt ongewijzigd vastgesteld.Jan ten Elzen heeft naar aanleiding van dat verslag (rondvraag, vraag Henk Abbink over Windmolenweg) contact gehad met de wegbeheerder. De Windmolenweg wordt in maart a.s. geïnspecteerd, zo nodig wordt het wegdek onder handen genomen!

4. IN- EN UITGAANDE POST

Ben ter Stal geeft een opsomming van de inkomende- en uitgaande brieven en mails. O.a. kregen we van de gemeente Enschede een prolongatie van onze status als erkend wijkorgaan en hebben wij op onze beurt de gemeente verblijd met de verantwoording van Dorpsbudget 2014. Jeroen Verhaak meldt dat de Raad van State 25 maart alle bezwaren tegen het Bestemmingsplan Enschede Noordwest behandelt.

5. NIEUWS

In het kader van Nieuws uit de commissies en vertegenwoordigingen komt eerst R.O.M. aan het woord. Zij hebben de situatie van de aansluiting van De Zweede op de Boekelosestraat bekeken en zijn daarover in overleg met de gemeente. Aandachtspunt is o.a. de afwezigheid van goede straatverlichting bij de aansluiting! Gerard Roossink zegt dat er in het buitengebied ook zeker (verkeers)knelpunten zijn en roept de aanwezigen op dit bij R.O.M. te melden. Henk Abbink vindt dat er “schot zit” in de plannen voor glasvezelaanleg in het buitengebied.

Ben ter Stal over de M.F.A. De Zweede: de opening van het complex op 28 maart a.s. wordt voorbereid. Zie Boeke-loos en Facebook! Hij doet alvast de oproep aan alle aanwezigen om op die dag mee te lopen in de wandeltocht van het Kerkje aan de Kwinkelerweg 5 (voormalig tijdelijk Dorpshuis) – daar is een foto-moment – naar De Zweede, waar dan om plm.16:00 uur het openingsprogramma begint. Punten van aandacht m.b.t. de M.F.A. zijn momenteel de exploitatie en de plannen voor fase 3 (Sport/speelzaal).

Wat R.S.C.J.-zaken betreft licht Ben Schoppert de stand van zaken m.b.t het werk van de Werkgroep Wandelpaden/Faunafort Boekelo toe. Er is een “Ommetje Boekelo” uitgezet en verkend door de werkgroep. Men hoopt dat er voor de zomervakantie bewegwijzerd kan worden. Uiteraard wordt er overleg gevoerd met de private grondeigenaren en zal er hier en daar groot- en klein onderhoud moeten worden gepleegd! Jeanet van Offenbeek en Gonny ten Veen doen verslag van de planning van Natuurlijk Spelen op de Bleekerij. De werkgroep is zeer enthousiast over het door Gary Podmore gemaakte plan en hoopt dat het in de loop van dit jaar (geheel of gedeeltelijk) gerealiseerd kan worden. Ben Bel (onze vertegenwoordiger in de Klankbordgroep Grolsch) wijst op de jubileumactiviteit op 11 maart as.. Alle Dorpsraadleden hebben hierover al een e-mail ontvangen.

Ben Bel (hij vervangt hierbij Kas de Vries, de voorzitter van de adviescommissie Dorpsbudget) stelt twee aanvragen die gedaan zijn bij dit fonds aan de orde: 1)De aanvraag voor een krediet voor uitgaven in het kader van BOEKELO.doet op 21 maart. We stellen150 euro beschikbaar. 2)De tuindersver. aan de Teesinkweg vraagt een bijdrage voor het bouwen van een schuur op het tuincomplex. Na een gedachtewisseling hierover nemen we het positieve advies over en stellen 578 euro beschikbaar. Verder: de Dorpsbudgetbegroting voor 2015 is in de maak, de Verantwoording 2014 ligt bij de gemeente. Ben Bel blijft nog even aan het woord en doet verslag van de laatstgehouden bijeenkomst van Bookels Höltink waar een heldere presentatie over de samenwerking van de beide Boekelose bassisscholen en SKE, verenigd in het Integraal Kind Centrum, door de directeur van de Marcellinusschool, Jeroen Hulsmeijers werd gegeven. In de volgende bijeenkomst zal Margot Strik het Wijkteam Boswinkel-Boekelo voor het voetlicht brengen.

Wat B.A.R.T. betreft zijn B.O.V. en Dorpsraad (B.A.R.T. is ooit als een gezamenlijk project opgezet) het eens over het opheffen van deze Stichting en voorzetting van de activiteiten in B.O.V. en Zoutmarke-verband. E.e.a. ligt nu op het bordje van R.S.C.J. Henk Abbink legt contact met de Zoutmarke voor een presentatie in de Dorpsraad.

Ben Schoppert heeft nog een R.O.M.achtig-punt: op 3 maart a.s. is de brainstorm over VERANDERINGEN IN DE OPENBARE RUIMTE (zie ook vorige Boeke-loos, de site Boekelo.info>Dorpsraad>menu linksboven) en Facebook!

Hij roept alle aanwezigen op mee te denken op 3 maart en deelnemers te werven. Het is een zaak die ons ALLEN aangaat! Graag aanmelden via [email protected]. Dinsdag 3 maart, 20 uur – plm. 22 uur, M.F.A. Boekelosestraat 275.

6. RONDVRAAG EN SLUITING

Van de rondvraag wordt gebruik gemaakt door: Henk Post. Hij stelt de problematiek aansluiting Haimersweg/Windmolenweg aan de orde. Er ontstaan daar regelmatige levensgevaarlijke situaties door weg(mis)bruikers die, ondanks het gebod rechtdoor te rijden, vanuit Enschede vanaf de Windmolenweg de Haimersweg inrijden. We hebben dit punt al eerder aangekaart bij de gemeente, maar een echte oplossing is er nog niet gevonden. Wordt vervolgd!

Anton Brinks (wijkagent) was zondag jl. getuige van een goed georganiseerde carnavalsoptocht; sinds 16 januari jl. werd er één keer ingebroken in Boekelo; op dinsdag 21 april zal er in een zgn. “Mobile Media Lab” truck in Boekelo een enquête over communicatie gehouden worden door de Nationale Politie. Via onze (Dorpsraad-) Facebookpagina zullen we de exacte tijd en plaats nog melden!

Fleur ter Kuile wijst (nogmaals) op de slechte staat waarin het fietspadgedeelte van de Teesinkweg zich bevindt; zij vraagt of de groep 50+ ruimte kan krijgen op de (Dorpsraad-) site Boekelo.info. Welkom!

Jan ten Elzen wijst op BOEKELO.doet. op 21 maart as.; op 18 maart is het Nationale Boomplantdag, voor Boekelo zal die geconcentreerd zijn op het terrein Natuurlijk Spelen De Mans.

Tegen 22:00 uur sluit Jeroen Verhaak de vergadering.

Ben Schoppert.

 

 

 

 

 

Verslag Dorpsraadvergadering 20 januari 2015

1. OPENING

Maar liefst 30 mensen hebben zich in de Zweede verzameld om de eerste Dorpsraadsvergadering daar bij te wonen. Na de opening van de vergadering om exact 20:00 uur door onze voorzitter, Jeroen Verhaak, krijgt Hennie Westerveld het woord om ons namens het bestuur van de M.F.A. De Zweede welkom te heten en succes te wensen in ons nieuwe vergaderonderkomen. Spreker verontschuldigt zich voor het feit dat de c.v. nog niet optimaal is ingeregeld en inderdaad: de temperatuur blijft de hele avond aan de lage kant, maar Hennies’ warme woorden en de koffie-met-iets-erbij compenseren dat!

Jeroen Verhaak heet alle aanwezigen welkom op deze vergadering. Hij zegt dat hij hoopt dat naast nieuwsgierigheid naar de inrichting van dit gebouw ook de agenda mensen heeft gemotiveerd aanwezig te zijn. Wat die inrichting betreft zal er nog wel het een en ander gedaan moeten worden waarbij gedacht wordt aan de plaatsing van een beamer, gordijnen en wellicht wandbekleding. Wij hopen nog jaren goed gebruik te maken van deze plek! Ondanks de gevorderde leeftijd van 2015 wenst de voorzitter ons allen alle goeds voor dit jaar!

De Dorpsraad is met tien personen aanwezig omdat Jeanet van Offenbeek, Natascha Nijman en Joost Brunink hebben laten weten verhinderd te zijn. Stadsdeelmanagement-West, Stadsdeelbeheer-West en de politie worden vertegenwoordigd door resp. Corrie Jaran, Jan ten Elzen en Anton Brinks (wijkagent).

Ben ter Stal zegt dat hij door verandering van werk (M.P.S., Lichtenvoorde) zijn werkzaamheden voor de Dorpsraad tempert en daarom geen lid meer zal zijn van de commissies R.O.M. en R.S.C.J. De voorzitter feliciteert hem met zijn nieuwe baan!

2. VERSLAG

Het verslag van de Dorpsraadvergadering van 16 december 2014 wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. POSTLIJST

Wat de postlijst (in- en uitgaande post, inclusief mailverkeer) betreft, licht Ben ter Stal een aantal stukken toe. O.a.: 1) E-mail over de vermeende verkeersonveiligheid bij de oversteekplaats op de Boekelosestraat ter hoogte van de ingang van De Zweede. Enkele leden van de comm. R.O.M. zullen hier hun deskundig oog over laten gaan; 2)Brief van gemeente Enschede waarin aangekondigd wordt dat vanaf vrijdag 6 februari Stadsdeelwethouder Patrick Welman om de vier weken een inloopspreekuur houdt in ServiceCentrum-West, B.W. ter Kuilestraat 33. Tijd:13:00 uur/15:00 uur. Inwoners van West en daar werkende ondernemers kunnen zich dan met de wethouder verstaan. Afspraak maken kan via 053-4817173 of mail [email protected] enschede.nl ; 3)Brief (aan Jan ten Elzen gericht, aan ons ge-cc-d) van een Windmolenwegbewoner over de gevaarlijke situaties die ontstaan door verkeer dat vanuit Enschede komend ter hoogte van Winterhaarweg en Molenveld op de weg keert om dan de Haimersweg te kunnen nemen. Jan ten Elzen heeft brief doorgespeeld aan een gemeentelijk verkeersdeskundige, terwijl onze wijkagent (Anton Brinks) geprobeerd heeft contact te leggen met de briefschrijver; 4)Brief van de heer Ferdie Sachse die ons daarin informeert over het ontstaan van de naam “Sikkepad”, het pad tussen Beckumerstraat en Lansinkweg dat door oudere dorpsgenoten “Gemeenteweg” wordt genoemd. De vroegere bloemist Hendrik Scholten liet er sikken en soms ook een koe in de berm grazen, vandaar “Sikkepad”! [Brief staat integraal op site als bijlage bij Verslag van deze vergadering.]

4. NIEUWS.

Bij nieuws uit commissies en vertegenwoordigingen, passeert het volgende de revue:

R.O.M. Bleekerijplein (Jeroen Verhaak/Kas de Vries) De (bijna) definitieve tekening van het plan wordt getoond. Aan enkele details wordt nog gesleuteld. De renovatie van het aanpalende deel van de Boekelosestraat gebeurt “aansluitend” op de aanleg van het Bleekerijplein (hierbij wordt rekening gehouden met de toeristische activiteiten). Die aanleg start, ijs- en weder dienende, in principe rond 1 maart a.s.. In die periode zal het autoverkeer met bestemming Bleekerij gebruik moeten maken van de Bernard Roerinkstraat, terwijl er voor wandelaars en fietsers een tijdelijke voorziening langs het werk wordt aangelegd. Tussen plein en M.B.S. terrein komt een pergola-achtige afscheiding waarop plaats is voor informatiepanelen en –banners. Er komen ondergrondse containers voor plastic, glas en restvuil. [Als de planning van dit werk definitief is worden alle betrokken bewoners schriftelijk geïnformeerd.] Onze brief aan de gemeente over de gladheidsbestrijding heeft er toe geleid dat dit punt aan de orde komt in het overleg van alle wijkraadvoorzitters en de gemeente. Kas de Vries doet uitvoerig verslag van de door hem, Henk Abbink en Joost Brunink bijgewoonde zgn. Expertmeeting over de voorgenomen opslag van gasolie in lege cavernes op de Marssteden. Wat de verkeerssituatie op de Boekelosestraat, ter hoogte van de ingang naar de Zweede, betreft zal er een evaluatie plaatsvinden van de ervaringen tot nu toe. Zeer waarschijnlijk zullen we hier in de februarivergadering uitvoerig op terug kunnen komen. Over de situatie Haimersweg/Windmolenweg (zie ook postlijst punt 3 van dit verslag) wordt overleg gevoerd met de gemeente Enschede. Henk Abbink praat ons bij over glasvezel in het buitengebied: er zijn werkgroepen gevormd. Het gaat om zo’n 7000 potentiële aansluitingen, realisatie kan alleen plaatsvinden als 60/70% hiervan ook daadwerkelijk meedoet!

Publiciteit. Ben Schoppert meldt dat er door de redacties van Boeke-loos en die van de site Boekelo.info aan moderniseringen wordt gewerkt. Wordt vervolgd!

M.F.A.  Ben ter Stal (onze adviseur in het M.F.A.-bestuur) zegt dat S.K.E. vanaf volgende week ook medegebruiker van “onze” ruimte zal zijn. Er is intussen een zgn. Gebruikersraad ingesteld, hierin zijn de “vaste” huurders vertegenwoordigd. In het gebouw moeten nog een aantal zaken worden gerealiseerd. Intussen wordt er (voorzichtig) gepraat over de aanpak van de verwerkelijking van de 3e fase: de speelzaal.

R.S.C.J. Ben Schoppert doet verslag van de stand van zaken rond beheer en onderhoud van de wandelpaden en faunafort. Er is een werkgroep gevormd ( 6 vrijwilligers, Stawel, Gemeente Enschede, Regio Twente, Dorpsraad) die nu eerst gaat inventariseren, eventueel overleg met grondeigenaren pleegt en de bewegwijzering regelt.

Gerard Roossink vraagt naar het eventuele gebruik van wandelpaden op terreinen met landgoedstatus. Dit aspect is inderdaad in de werkgroep aan de orde geweest. Is uiteraard eventueel punt van overleg met eigenaren! Gonny ten Veen zegt dat de aanleg van Natuurlijk Spelen op de Bleekerij gestaag vordert.

Dorpsbudget. Kas de Vries draagt H.J. Nordbeck voor als zgn. buitenlid van de commissie Dorpsbudget. Wij gaan akkoord, hiermee is de commissie op “oorlogssterkte”.

Bookels Höltink. Ben Bel zegt dat deze groep (van zorgaanbieders) volgende week weer bijeenkomt. In de Dorpsraadvergadering van 17 februari a.s. zal het recent gevormde WIJKTEAM een presentatie verzorgen.

Beheerscommissie Kwinkelerweg 5. Jeroen Verhaak meldt dat we op 12 januari jl. samen met de Beheerscommissie en vertegenwoordigers van het College van Kerkrentmeesters van P.K.N.-gemeente Usselo het voormalig kerkgebouw aan de Kwinkelerweg hebben “geschouwd” en daarna de sleutels hebben ingeleverd. Einde van een 12-jarig tijdperk. Met nogmaals dank aan alle betrokkenen!

B.A.R.T. Jeroen Verhaak zegt dat een delegatie van de Dorpsraad binnenkort met de B.O.V. een overleg zal hebben waarin o.a. het vervolg van het Saxiononderzoek naar het winkelbestand en de situatie van de B.A.R.T. ter sprake zullen komen.

5. RONDRAAG EN SLUITING

Van de rondvraag wordt door de volgende mensen gebruik gemaakt:

Gonny ten Veen: wanneer wordt de bank, staat nu nog tegen carillonplantsoen, verplaatst? Gebeurt binnenkort! Er wordt op verschillende plaatsen in het dorp vrij chaotisch geparkeerd. Dit probleem is moeilijk via verkeersmaatregelen op te lossen, eigenlijk een zaak van verkeersgedrag! Anton Brinks’ reactie: politie heeft zeker oog voor dit probleem en zal zo nodig handhavend optreden.

Kas de Vries wijst op de op dinsdag 3 maart, van 20:00 uur tot plm. 22:00 uur in de Zweede te houden bijeenkomst waarop gebrainstormd zal worden over DE VERANDERINGEN IN DE OPENBARE RUIMTE. Stadsdeelbeheer-West en Dorpsraad trekken in deze gezamenlijk op. De gemeente Enschede wil noodzakelijke bezuinigingen op grijs (wegen etc.) en groen én handhaving/verbetering van de kwaliteit van het onderhoud/beheer van deze onderdelen van de openbare ruimte hand in hand laten gaan. Wij als Dorpsraad hebben ons bereid verklaard hierover met de gemeente te willen overleggen, maar willen uiteraard álle bewoners van ons werkgebied hierbij betrekken. Hiervoor organiseren we, in coproductie SDB-W/Dorpsraad, op die DERDE MAART een zgn. Open Space Conferentie. Allen van harte welkom!

Henk Abbink vraagt of Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West) weet hoeveel lichtmasten er sneuvelen aan de Windmolenweg? Jan moet het antwoord schuldig blijven. Henk Abbink zegt dat z.i. de oorzaak van de slippartijen die deze schade veroorzaakt gezocht moet worden in aquaplaning wegens versleten wegdek. Jan ten Elzen zegt dat de weg op de asfalteringskalender staat. Henk wijst ook nog op de lichtmast aan de Weleweg die midden op een parkeerplaats staat.

Anton Brinks zegt dat: -er de laatste 5 weken geen woninginbraken zijn geweest in Boekelo, -er op de Windmolenweg en Twekkelerbeekweg recent verkeerscontroles zijn gehouden, -er overleg met R.O.M. is over de verkeersmaatregelen Twekkelo, m.n. de gevolgen voor Boekelo komen aan de orde en dat -hij binnenkort voor Trefpunt 50+ een presentatie verzorgt waar het o.a. gaat over preventie m.b.t. babbeltrucs en insluiping.

Fleur ter Kuile vraagt of er in deze M.F.A. ruimte ook een geluidsinstallatie komt. Jeroen Verhaak zegt dat dat vooralsnog niet de bedoeling is.

 

De voorzitter sluit om enkele minuten over negen uur de vergadering.

 

Ben Schoppert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag Dorpsraadvergadering 16 december 2014

1. OPENING

Kas de Vries, vicevoorzitter, opent deze historische vergadering (de laatste in het kerkgebouw aan de Kwinkelerweg 5) om precies 20:00 uur.
Drie leden hebben zich afgemeld: Henk Abbink (is naar een vergadering over glasvezelaanleg in het buitengebied), Henk Guchelaar en Jeroen Verhaak. Op de “publieke tribune” zitten aanvankelijk 2 mensen: Corrie Jaran (Stadsdeelmanagement-West) en Nico van der Veen (onze zeer gewaardeerde horecamedewerker, zie punt “rondvraag” in dit verslag.) Tijdens het eerste halfuur van deze vergadering komen daar nog 4 personen bij: Anton Brinks (wijkagent), Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West), Fleur ter Kuile (Historische Kring) en Ton Taselaar (College van Kerkrentmeesters PKN Usselo).
Uiteraard schenkt de voorzitter aandacht aan het feit dat de Dorpsraad vandaag, na een jarenlang vergaderverblijf in dit voormalig kerkgebouw, daarvan afscheid neemt om op 20 januari as.(Openbare vergadering) haar ruimte in de MFA De Zweede in gebruik te gaan nemen.
Ook memorabel is het feit dat de Gemeenteraad maandag jl. besloten heeft dat met de aanleg van het Bleekerijplein ook het deel van de Boekelosestraat tussen Dorpshart en Bleekerijplein gerenoveerd wordt. [Met name het gemeenteraadslid Ben Sanders en onze voorzitter Jeroen Verhaak hebben zich hier de laatste maanden erg sterk voor gemaakt! BenS]
Verder meldt Kas de Vries dat:

 • de nieuwe beheerders van carillon en vlaggenmasten een heus vlag-protocol aangereikt hebben gekregen van de Dorpsraad;
 • hij afgelopen vrijdag de zeer druk bezochte afscheidsreceptie van burgermeester Peter den Oudsten heeft bijgewoond;
 • er op dinsdag 3 maart 2015 in de MFA De Zweede een brainstorm gehouden zal worden waar in het kader van de gemeentelijke bezuinigingen de “Veranderingen in de Openbare Ruimte” besproken zullen worden.
  Zie ook: www.enschede.nl/veranderingenopenbareruimte

2. VERSLAG

Het verslag van de novembervergadering wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding hiervan (Rondvraag) merkt Nico van der Veen op dat het wandelpad tussen De Mans en Sikkepad is aangelegd, maar erg nat is, hetzelfde geldt voor het terrein van Nat(uurlijk) spelen.

3. POSTLIJST

Met betrekking tot de in- en uitgaande post licht Ben ter Stal e.e.a. toe.

4. NIEUWS

Wat het nieuws uit de commissies en vertegenwoordigingen betreft:
R.S.C.J.:
Voor het beheer en onderhoud van de wandelpaden en het faunafort hebben zich intussen 5 mensen gemeld! Op maandag 12 januari as. is er een bijeenkomst waarop deze vrijwilligers, samen met Stawel, Regio Twente en Dorpsraad, van gedachten zullen wisselen over de aanpak van een en ander. De aanleg van het faunafort aan de Beckumerstraat vordert gestaag (Ben Schoppert); Wat Natuurlijk spelen op de Mans betreft: Grolsch heeft via De Koepel 1500 Euro bijgedragen aan de realisatie van dit project, waarvoor onze dank! (Jeanet van Offenbeek).
Vanuit de werkgroep Publiciteit:
Onze plaatsingen op Facebook worden veel gelezen/gezien. (Jeanet van Offenbeek/Bart Stokkers); De renovatie van de site Boekelo.info vordert; Redactie van Boeke-loos is druk bezig over te schakelen op een ander opmaakprogramma. (Ben Schoppert).
M.F.A.:
Op 29-12 verhuizen Muziekvereniging Unisson en de Dorpsraad van Kwinkelerweg 5 naar de MFA; Koffievoorziening op Dorpsraadvergaderingen in MFA is geregeld; SKE wordt waarschijnlijk mede-huurder;
De mogelijkheid bestaat dat bepaalde vergaderingen vanwege de Dorpsraad in een andere dan de “Dorpsraad-ruimte” gehouden moeten worden; Punt van aandacht: een goed bewegwijzerde route naar de spreekruimte voor de wijkagent; Over de aanleg van een beamer/scherm volgt nog overleg; Fleur ter Kuile vraagt of er ook een geluidsinstallatie komt. Wordt gevraagd aan bestuur MFA; Intussen is er binnenkamers al voorzichtig overlegd over de realisatie van fase 3: de sportzaal; Op de vraag of er al een beheerder is aangesteld moet de spreker het antwoord schuldig blijven. (Ben ter Stal).
Stichting Mortuarium Boekelo:
Deze Stichting zal per 1 maart as. worden opgeheven. (Ben Bel).
Klankbordgroep Grolsch. Op Facebook plaatsen we ook mededelingen m.b.t dreigende overlast door werkzaamheden aan de bedrijfsinstallaties. (Ben Bel).
Dorpsbudget:
Muziekvereniging Unisson heeft een subsidie voor de inrichting van hun ruimte in de MFA gevraagd. Wij besluiten vanavond om die toe te kennen; Hetzelfde geldt voor de aanvraag van Open Ouderenwerk Boekelo; We constateren dat de financiële bijdrage die we eerder dit jaar aan de BOV gaven voor uitbreiding van de sfeerverlichting goed besteed is! (Kas de Vries).
Bookels Höltink:
Via deze groep heeft het nieuw gevormde Wijkteam voor Enschede-West laten weten in het voorjaar een presentatie over hun werkwijze te willen verzorgen in een Dorpsraadvergadering.(Ben Bel). [Intussen is duidelijk dat dit in de februari-vergadering zal zijn. BenS]
Beheerscommissie Kwinkelerweg 5. Zoals al eerder opgemerkt hebben we de huur per 1 januari 2015 beëindigd. Ton Taselaar vraagt of alle onderhuurders/ -gebruikers wel weten dat zij vanaf die datum niet meer in dit gebouw terecht kunnen. Volgens ons hebben wij dit alle belanghebbenden laten weten.
Last, but not least; R.O.M.:

 • Bleekerijplein: op 12-01-2015 is er een bijeenkomst waar Ter Steege de bijgestelde plannen presenteert;
 • Boekelosestraat, tussen Bleekerijplein en Dorpshart: zie mededelingen van de voorzitter bij opening van deze vergadering;
 • Ben Bel zegt dat het wellicht goed is dat wij informeren naar de oorzaak van het feit dat de huidige aankleding van het Bleekerijterrein nog niet overal conform de oorspronkelijke plannen is;
 • Desgevraagd zegt de voorzitter dat de plaatsing van het beeld in de vijver bij de Historische kring nog niet in de plannen is opgenomen;
 • De resultaten van de gehouden verkeerstellingen aan Belderhoekweg en Bellersweg zijn met aanwonenden besproken. Geconstateerd moet worden dat de tellingen geen maatregelen eisen. Wel zal er een onderzoek gedaan worden naar de mogelijkheid om de Naamlozeweg (tussen Beckumerstraat en Beldershoekweg) af te sluiten voor vrachtverkeer. Vanavond stellen wij vast dat voor ons als Dorpsraad dit dossier gesloten is;
 • Er is overleg geweest tussen Stadsdeelbeheer-West, enkele ondernemers en de Dorpsraad (B.O.V. was helaas afwezig) over de te plaatsen bloembakken. Verzorging van dit groen is nog wel even een punt van aandacht;
 • De evaluatie van de terrasuitbreidingen moet nog plaatsvinden;
 • 17-12 is er een Expertmeeting over de voorgenomen gasolieopslag in lege cavernes. Kas de Vries, Joost Brunink en Henk Abbink zullen ons daarbij vertegenwoordigen.(Kas de Vries).

5. RONDVRAAG EN SLUITING

Gonny ten Veen: is er de mogelijkheid om extra parkeerplaatsen aan te leggen aan de Meester de Wolfstraat? R.O.M. gaat dit aankaarten;
Jan ten Elzen: zegt, naar aanleiding van de opmerking van mw. I.Kruse in de vorige Dorpsraadvergadering, dat de Klokhuys-vijver in januari 2015 onder handen genomen zal worden;
Anton Brinks: in december gewijzigde (lees:vervallen) spreekuren wijkagent; komende periode zullen er weer vuurwerkcontroles plaatsvinden; complimenten voor de kwantiteit en kwaliteit van de de diverse (m.n. BOV-) activiteiten;
Fleur ter Kuile: dank voor antwoord-brief n.a.v. vraag over plaatsing beeld in Bleekerijvijver; Commentaar op bijgestelde plan aanleg Bleekerijplein? Wellicht op of na presentatie van dit plan op 12-01; Vraagt naar status renovatie Boekelosestraat. [Spreekster was niet aanwezig bij openingsmededeling van voorzitter.] Stand van zaken wordt kort herhaald. Benadrukt wordt dat de Dorpsraad de laatste tijd erg druk geweest is met dit punt;
Kas de Vries: bedankt Nico van der Veen hartelijk voor zijn jarenlange optreden als vrijwillig horecamedewerker tijdens de Dorpsraadvergaderingen. Een fles met inhoud en een tegoedbon voor een etentje bij een plaatselijk etablissement onderstrepen onze dank!.

De voorzitter sluit de vergadering om 21:05 uur.

Ben Schoppert.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag Dorpsraadvergadering 18 november 2014

VERSLAG VAN DE DORPSRAADVERGADERING VAN 18 NOVEMBER 2014.

1.OPENING

De november-vergadering van de Dorpsraad Boekelo wordt om 8 uur n.m. geopend door de voorzitter, Jeroen Verhaak. [Het laatste deel van deze vergadering wordt voorgezeten door Kas de Vries, de vicevoorzitter, omdat Jeroen Verhaak rond 9 uur naar de vergadering van Stadsdeelcommissie-West gaat.]

Tien van de dertien leden zijn aanwezig. Henk Guchelaar, Gerard Roossink en Ben ter Stal hebben laten weten niet op de vergadering te kunnen zijn. Er is een negental belangstellenden, waaronder Anton Brinks (wijkagent). Corrie Jaran (Stadsdeelmanagement-West) is verhinderd. Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West) komt rond half negen binnen.

Bij de opening wordt meegedeeld dat:

 • het carillon en de vlaggenmasten op het Schierbeekplein binnenkort nieuwe beheerders krijgen, t.w. Gina en Leo Nijhof. Met dank aan de fam.Sueters voor hun bemoeienis met bovengenoemde objecten gedurende een lange reeks van jaren.
 • maandag 10 november jl. in een besloten vergadering van de Dorpsraad het onderzoek gepresenteerd is dat B.O.V. en Dorpsraad hebben laten uitvoeren naar “het merk Boekelo” (winkelbestand, leefomgeving). [Op 18 november is de presentatie voor de B.O.V.] Er zijn zeker aanknopingspunten voor actie!
 • punt 4 van de agenda van deze vergadering (“Gesprek met de heer H. van Agteren, coördinerend wethouder Stadsdeelgewijs werken.”) komt te vervallen wegens noodzakelijke aanwezigheid elders van de heer Van Agteren.
 • de bouw op de Bleekerij is hervat!

2. VERSLAG 16 SEPTEMBER 2014

Het verslag van de vergadering van 21 oktober jl. wordt onveranderd vastgesteld. Naar aanleiding van deze tekst wordt opgemerkt dat de voormalige in- en uitritten van de Bleekerij op de Boekelosestraat inmiddels tot gelijkwaardige kruisingen zijn gepromoveerd!

3. DE POSTLIJST

Wat de lijst van uitgaande- en inkomende post (incl. e-mail) betreft:

 • een brief van de heer Jan ten Elzen over het resultaat van het onderzoek naar de herkomst van de rioollucht in de Pastoor Schneiderstraat;
 • de gemeente Enschede liet ons weten dat het subsidiegeld voor de Stichting Open Ouderenwerk Boekelo vanaf 1 januari 2015 via het Dorpsbudget richting Boekelo komt. Binnenkort komt het dagelijks bestuur van de Dorpsraad met het voorstel het subsidiebedrag voor 2015 gelijk te laten zijn aan dat van dit jaar;
 • Stadsdeelmanagement-West heeft ons gevraagd naar een eventuele voordracht voor een gegadigde voor de begin 2015 uit te reiken Enschede-speld. Wij zullen elkaar de voorstellen via de mail toesturen. Het dagelijks bestuur zal een eventuele voordracht doen.

4. NIEUWS UIT DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN

 

R.O.M. (Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu)

Eerst worden we, door Jeroen Verhaak, bijgepraat over de stand van zaken rond onze wens om de renovatie van (een deel) de Boekelosestraat en de aanleg van het Bleekerijplein gelijktijdig aan te pakken. Deze wens hebben we in aanloop naar de Begrotingsprocedure 2015 “uitgevent” op de Motiemarkt van de gemeente Enschede. Een aantal fracties staat sympathiek tegenover ons voorstel, maar een definitief oordeel wordt pas in januari as. geveld!

Ook in het tweede R.O.M.-punt van vanavond staat het Bleekerijplein en omgeving in de schijnwerpers: via een brief heeft Fleur ter Kuile aan de Dorpsraad om een standpunt gevraagd inzake haar wens om het beeld dat ooit deel uitmaakte van de Texoprint-omgeving een plek te geven in de nog aan te leggen vijver bij het Historisch Centrum aan het Bleekerijplein. Na enig gepalaver besluit de Dorpsraad (8 voor, 1 tegen, 1 blanco) in gesprekken met de gemeente, Klankbordgroep Bleekerijplein en Ter Steege, in deze positief te adviseren.

Kas de Vries, voorzitter R.O.M., zegt dat wij van de gemeente Enschede de zgn. Strooikaart (Gladheidsbestrijdingsplan) voor het a.s. winterseizoen hebben ontvangen. Net als vorige jaren zullen wij de gemeente laten weten dat het te behandelen aantal kilometers absoluut onvoldoende is! [Later in de vergadering wijst Jan ten Elzen er op dat de Verzetslaan tot aan de brandweerkazerne nu wel tot het verzorgingsgebied behoort.] Henk Abbink sluit hierbij aan met een pleidooi voor het oormerken van de Dorpsraadsubsidie voor gladheidbestrijding. Diegenen die vorig jaar hiervoor een bedrag uit Dorpsbudget hebben ontvangen weten dat dit geld voor dat doel in kas moet blijven! Joost Brunink doet verslag uit “Groen Beraad”: -zwerfafval in het buitengebied zal door gemeentelijke bezuinigingen minder snel aandacht krijgen; -er is lesmateriaal ontwikkeld voor het onderwijs over Duurzaamheid, waarbij de problematiek rond het zwerfafval ook aan bod komt;-het fenomeen “opschoondagen” blijft bestaan, nu wordt bekeken hoe deze actie met Enschedese scholen vorm gegeven kan worden; -het bomenkapbeleid wordt vereenvoudigd; Henk Abbink voegt aan dit verslag toe: -het toegezegde onderzoek naar de haalbaarheid van de aanleg van glasvezel in het buitengebied is nog niet gestart.

R.S.C.J. (Recreatie Sport Cultuur Jeugd)

Jeanet van Offenbeek laat ons weten dat er uit professionele hoek, de heer Gary Clark (parcoursbouwer Military), hulp is aangeboden bij het ontwikkelen van Natuurlijk Spelen op de Bleekerij. We zijn erg blij met dit aanbod!

Er zijn twee jonge Boekeloërs, de dames Julia Koetsier en Leoniek Biemans, die mee gaan doen met “De beste vriendenquiz” in Hilversum. Tijdens deze quiz spelen ze voor een goed doel en zij hebben gekozen voor een bijdrage aan Natuurlijk Spelen op de Bleekerij, waarvoor uiteraard onze hartelijke dank! Dames: succes!; Ben Schoppert zegt dat er tot heden twee aanmeldingen zijn voor de vrijwilligersgroep voor het onderhoud en het beheer van de wandelpaden en het faunafort. Uiteraard hopen we op meer aanmeldingen!

Publiciteit

Ben Schoppert wijst er op dat het in oktober vastgestelde redactiestatuut intussen op de site Boekelo.info staat (tabblad Dorpsraadorganisatie); Bart Stokkers weet te melden dat sinds onze activiteit op Facebook (augustus jl.) de geplaatste berichten 18.000 keer zijn bekeken!

M.F.A. (Multi Functionele Accommodatie)

Wat de M.F.A.(Multi Functionele Accommodatie) betreft, zegt Jeroen Verhaak dat de beschikbaarheid van de 2e fase gepland staat voor 8 december a.s. Bart Stokkers wijst er op dat de straatverlichting op de toegangsweg naar het complex intussen is aangelegd. Het gaat hier om een voorlopige installatie, in het voorjaar worden de definitieve straatlantaarns geplaatst.

Dorpsbudget

De commissie Dorpsbudget (Kas de Vries) roept alle Boekeloërs op met plannen te komen waarvoor eventueel geld uit dit fonds beschikbaar gesteld kan worden! [Aanvraagformulier Dorpsbudget]

Beheercommissie Kwinkelerweg 5

De heer Ton Taselaar, kerkrentmeester PKN Usselo (vanavond aanwezig als belangstellende), laat nogmaals weten dat het kerkje eventueel iets langer gebruikt kan worden, mocht de verhuizing naar De Zweede onverhoopt toch niet tijdig gerealiseerd kunnen worden. Wij zijn de kerkrentmeesters dankbaar voor deze toezegging!

6. RONDVRAAG EN SLUITING

Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West): donderdag a.s. is er een gesprek waarin het plaatsen van nieuwe bloembakken in het Dorpshart aan de orde komt. (Dorpsraad is daarbij vertegenwoordigd);

Anton Brinks (wijkagent): er is vandaag (18-11) een controledag geweest waarbij o.a. gekeken werd naar het halen/brengen van schoolkinderen;

Ben Schoppert: er is zeer binnenkort overleg tussen Peter Dijkstra (Stadsdeelbeheer-West) en Dorpsraad Boekelo (in de persoon van Kas de Vries en Ben Schoppert) over de organisatie van een brainstorm waarin de bezuinigingen op het onderhoud van de Openbare Ruimte centraal zullen staan;

Bart Stokkers: wordt er bijgehouden wie waarvoor op enige wijze is onderscheiden? Kas de Vries: “Neen, is ook wel erg lastig omdat onderscheidingen van zeer verschillende kanten kunnen komen”.

Gonny ten Veen: wie gaat er naar het afscheid van Peter den Oudsten als burgemeester van Enschede? Jeroen Verhaak is – door verplichtingen elders – verhinderd, daarom zal Kas de Vries in ieder geval gaan.

Hoe staat het met de horeca-terrassenevaluatie? Die evaluatie gebeurt binnenkort. Dit onderwerp zal in de decembervergadering op de agenda staan;

Mw.I.Kruse (belangstellende): het onderhoud van/aan de vijver tussen SKE en Klokhuys laat zeer te wensen over! Jan ten Elzen zegt dat dit een kwestie van onvoldoende budget is. Kas de Vries: Dit soort zaken moet zeker in de brainstorm met de gemeente over de bezuinigingen op het onderhoud van de Openbare Ruimte besproken c.q. geregeld worden;

Dhr. N.v.d. Veen (belangstellende): verdere aanleg wandelpaden, m.n. tussen De Mans en het “Sikkepaadje” is nog niet gerealiseerd! Ben Schoppert zegt dat dat zeker op ons wenslijstje staat; [Intussen is duidelijk dat deze aanleg nog dit jaar zal gebeuren!]

Dhr. G.Schoonhagen (belangstellende): de inwerp-opening van de afvalcontainers op de hoek van de Meester De Wolfstraat zit wel erg laag! Waarom geen papiercontainer? Bart Stokkers: omdat papier door Unisson wordt ingezameld;

Dhr. C.Fokkink (belangstellende): Magazijn heeft problemen met afvoer oud-papier, hij pleit voor de aanleg van een ondergrondse container bij de aanleg van het Bleekerijplein;

Mw. F. ter Kuile (belangstellende): waardering voor aanwezigheid/kleurstelling van geïnstalleerde containerstraat!

 

De vicevoorzitter sluit de vergadering om 10 minuten voor half tien.

Ben Schoppert

 

Verslag Dorpsraadvergadering 21 oktober 2014

Agenda was als volgt:

 1. Opening en mededelingen.
 2. Notulen van de vergadering van 16 september jl.
 3. In- en uitgaande post.
 4. Nieuws van de commissies en vertegenwoordigingen:
  • R.O.M.:
  • R.S.C.J.
  • Publiciteit
  • Ouderencommissie
  • M.F.A.
  • Stichting Mortuarium Boekelo
  • Klankbordgroep Grolsch
  • Dorpsbudget
  • Bookels Höltinks
  • Beheerscommissie Kwinkelerweg 5
  • B.A.R.T.
 5. Rondvraag en sluiting.

 

Verslag dorpsraadvergadering van 21 oktober 2014.

1.OPENING

De complete Dorpsraad (alle 13 leden aanwezig!) en negen belangstellenden, wo. Corrie Jaran (Stadsdeelmanagement-West), Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West) en Anton Brinks (politie), horen en zien om klokslag acht uur Jeroen Verhaak de oktobervergadering van de Boekelose Dorpsraad openen. Hij verwelkomt allen en heeft een aantal mededelingen: – Complimenten aan de BOV voor de organisatie van de Oude Voertuigendag, zondag jl.; – In het ziekenhuis liggen/lagen Greetje van der Valk (gewaardeerd beheerster van Kwinkelerweg 5) en Gerrit ter Horst( gevallen tijdens het bezorgen van Boeke-loos). Beiden hebben we intussen een attentie gestuurd. “Beterschap!”; – Maandag 27 oktober zal de Dorpsraad aanwezig zijn op de Motiemarkt van de Enschedese Gemeenteraad voor realiseren van het wegvak tussen Dorpshart en Bleekerijplein; – Op de novembervergadering, (18-11) zal Hans van Agteren, coördinerend wethouder voor de wijken, acte de préséance geven.

2. VERSLAG 16 SEPTEMBER 2014

Het verslag van de vergadering van 16 september jl. wordt onveranderd vastgesteld. Met dank aan Joost Brunink, waarnemend notulist. Naar aanleiding van dit verslag meldt Jan ten Elzen dat de hekken op het voetpad bij de oversteekplaats naar de Zweede beter geaccentueerd zijn. Ben Bel vraagt of de commissie R.O.M. de (on)veiligheidssituatie daar goed in de gaten houdt. Antwoord: “Uiteraard, eind dit jaar wordt de huidige situatie geëvalueerd”.

3. DE POSTLIJST

Ben ter Stal licht de lijst van in- en uitgaande post toe. Het betreft mail of brieven over zaken die vanavond op de agenda staan: In-uitritten Bleekerij, Rioollucht Past. Schneiderstraat en de bezuinigingen in de Openbare Ruimte.

4. NIEUWS UIT DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN

 

R.O.M. (Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu)

De commissie R.O.M. stelt, bij monde van haar voorzitter Kas de Vries, voor positief te reageren op de uitnodiging van de Gemeente Enschede om via een brainstorm invulling te geven aan de bezuinigingen in de Openbare Ruimte. We gaan akkoord met dit voorstel; Wat de aansluiting van de in- en uitritten van de Bleekerij op de Boekelosestraat betreft, stemmen wij in met het voorstel daarvan gelijkwaardige kruisingen te maken; Op het Rutbekerveld is de verontdieping gestart, via de Klankbordgroep voor dat project houden we e.e.a. goed in de gaten; In de Pastoor Schneiderstraat is de herkomst van de rioollucht vastgesteld, aan dit probleem wordt gewerkt. Ben Bel vraagt naar onze betrokkenheid bij de plannen voor de bouw van bungalows bij het Rutbeek . Antwoord: “R.O.M. heeft contact met de betrokken actiegroep.” Wordt vervolgd.

R.S.C.J. (Recreatie Sport Cultuur Jeugd)

De (net aangetreden) voorzitter van deze commissie, Jeanet van Offenbeek, zegt dat R.S.C.J. voorstelt niet deel te nemen aan het project “Kern met pit”, wel zullen we via Facebook bekendheid geven aan deze actie; Over de aanleg van Natuurlijk Spelen op de Bleekerij is woensdag 22 oktober een werkgroep-vergadering; Ben Schoppert doet verslag van de bespreking van 22 september jl. waar een aantal betrokkenen overlegd heeft over de Wandelpaden en het Faunafort(zie artikel elders in dit blad); Gonny ten Veen meldt dat de Bankencommissie bijeen is geweest. Er kunnen bij de Dorpsraad suggesties worden gedaan voor plekken waar wellicht een bank geplaatst zou kunnen worden; Op den duur willen we een groep(je) vrijwilligers voor het onderhoud van de banken formeren.

Publiciteit

Zie punt 5.

M.F.A. (Multi Functionele Accommodatie)

Wat de M.F.A.betreft heeft Ben ter Stal de verheugende mededeling dat de oplevering van de 2e fase rond 1 december as. zal zijn en dat het er naar uitziet dat we de januari-vergadering (2015) dus aan de Boekelosestraat kunnen houden. Intussen wordt al stevig nagedacht over de aanpak van de 3e fase, de Sporthal. Bart Stokkers vraagt naar de stand van zaken m.b.t. de verlichting van de toegangsweg naar de Zweede. Jan ten Elzen antwoordt dat er op zeer korte termijn ( één tot twee weken) een tijdelijke voorziening zal worden aangelegd.

Dorpsbudget

De commissie Dorpsbudget (Kas de Vries) is nog op zoek naar een 2e buitenlid (niet Lid van de Dorpsraad). Er worden ter vergadering enkele suggesties gedaan.

Bookels Höltinks (Platform van meeste zorgaanbieders in Boekelo e.o.)

 

Over Bookels Höltinks meldt Ben Bel dat deze groep vandaag, 21 oktober, bijeen geweest is. Het onderwerp was: THUISZORG. Met de aanstaande veranderingen in zicht (W.M.O.) baart deze zaak zorg! Via de wijkteams zal ook de Dorpsraad bij deze veranderingen worden betrokken. Om in stijl te blijven: “Wij houden de vinger aan de pols!”

Beheercommissie Kwinkelerweg 5

Jeroen Verhaak laat ons weten dat Beheercommissie Kwinkelerweg 5, met het oog op het kunnen betrekken van de M.F.A., contact op zal nemen met de Kerkrentmeesters over het per 1 januari 2015 beëindigen van onze huur (en daarmee van onderhuurders) van het voormalig kerkgebouw. De Dorpsraad gaat akkoord met die opzegging.

B.A.R.T (Boekelo Actief in Recreatie en Toerisme)

De status van B.A.R.T is die van “slapend”. We zullen op termijn met de B.O.V. overleggen over voortzetting van de B.A.R.T.-activiteiten door een andere “club”.

5. REDACTIESTATUUT.

Minder interessant voor niet-Dorpsraadleden, maar daarom niet minder noodzakelijk, is het vaststellen van het Redactiestatuut voor Boeke-loos en Boekelo.info. Er is de laatste tijd veel contact geweest over dit onderwerp zodat we vanavond de definitieve tekst zonder gedachtewisseling of aanvullingen goedkeuren. Desgevraagd zegt Ben ter Stal dat het Statuut op de site gepubliceerd zal worden.

6. RONDVRAAG EN SLUITING

Gerard Roossink: illegale vuilstort in buitengebied. Jan ten Elzen dringt er nogmaals op aan dit vooral te melden op 4 81 76 00!

Ben Bel: is budget voor Open Ouderenwerk Boekelo al bekend? Antwoord: “Nee, we weten niet per wanneer dat budget via de Dorpsraad gaat lopen.”

Fleur ter Kuile en Arend Stokkers: Bleekerijplein-ontwerp? Jeroen Verhaak zal over de stand van zaken contact opnemen met de gemeente.

Henk Post: parkeren van fietsen op trottoir tussen de overweg en De Buren is problematisch en dat terwijl er parkeergelegenheid geschapen is aan de overkant van de Beckumerstraat. Spreker zal hierover zelf gaan praten met “De Buren”.

De voorzitter sluit de vergadering om twee minuten over negen!

Ben Schoppert

 

Verslag dorpsraadvergadering 16 september 2014

Agenda was als volgt:

 1. Opening en mededelingen.
 2. Notulen van de vergadering van 15 juli jl.
 3. In- en uitgaande post.
 4. Wisseling van de Wacht: nieuwe wijkagent
  Afscheid van Dhr Peter Colijn, welkom Dhr. Anton Brinks.
 5. Nieuws van de commissies en vertegenwoordigingen:
  • R.O.M.: verkeerstellingen Beldershoekweg, Bleekerijplein, verondieping Goorseveld
  • R.S.C.J.
  • Publiciteit
  • Ouderencommissie
  • M.F.A.
  • Stichting Mortuarium Boekelo
  • Klankbordgroep Grolsch
  • Dorpsbudget
  • Bookels Höltinks
  • Beheerscommissie Kwinkelerweg 5
  • B.A.R.T.
 6. Rondvraag en sluiting.

 

Verslag dorpsraadvergadering van 16 september 2014.

1.OPENING

De septembervergadering van de Boekelose Dorpsraad wordt één minuut over acht door de voorzitter, Jeroen Verhaak, geopend. Drie leden zijn met kennisgeving afwezig, t.w. Henk Abbink, Ben Bel en Ben Schoppert. De voorzitter spreekt zijn genoegen uit over de ook nu weer hoge opkomst op de publieke tribune: 12 belangstellenden, waaronder Corrie Jaran (Stadsdeelmanagement-West), Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West) en Peter Colijn en Anton Brinks (beiden Politie).

 

2. VERSLAG 15 JULI 2014

De tekst van het verslag van de vergadering van 15 juli jl. wordt onveranderd vastgelegd.

3. DE POSTLIJST

De lijst van in- en uitgaande post wordt door Ben ter Stal kort toegelicht. A. Klacht over de aanhoudende rioollucht bij de Pastoor Schneider- en Dr. De Jongstraat, waarvoor trouwens het ‘Klachten Openbare Ruimte’- telefoonnummer (4817600) van de gemeente Enschede de directe ingang is; B. Klacht over de onduidelijke – en onveilige verkeerssituatie Bleekerij – Beckumerstraat . Aanleiding hiervoor zijn de twijfel veroorzakende “U verlaat een bouwuitrit!”- borden bij de twee toegangswegen naar de Bleekerij; C. Opmerking over het parkeren op het Schierbeekplein, om dit aan banden te leggen gaat bekeken worden hoe dat geregeld kan worden, waarbij Peter Colijn meldt dat Handhaving daar ook iets kan betekenen; D. De bevestiging van ontvangst van €3.000 subsidie voor een onderdeel van Natuurlijk Spelen via Maatschappelijke Initiatieven Overijssel en de direct hierbij behorende oproep van ‘Kern met Pit’ om buurt- en /of dorpsactiviteiten gesubsidieerd te krijgen.

 

4. WISSELING VAN DE WACHT

Hierbij wordt afscheid genomen van wijkagent Peter Colijn en wordt zijn opvolger Anton Brinks verwelkomd. Een woord van dank voor Peter door Jeroen Verhaak, waarbij de 7 jaren dat Peter hier is geweest worden ‘doorgenomen’. Wat tot de conclusie leidt dat Peter op geheel eigen wijze, die gekenmerkt wordt door een doortastende manier van optreden, waarbij het hebben van contact met de Boekeloër centraal stond, die jaren heeft ingevuld. Peter krijgt een vloeibaar cadeau als herinnering aan Bookel en wij wensen hem succes in Noord! Anton Brinks stelt zich aan de aanwezigen voor. Hij is sinds 1976 bij de politie en heeft daar in principe alle “takken van sport” meegemaakt. Met zijn bijna 40 jaren ervaring kunnen wij alle vertrouwen in deze samenwerking uitspreken.

Peter Colijn doet, als professionele afsluiting in Boekelo, de ‘misdaadcijfers’ van 2013 en 2014 tot-nu-toe uit de doeken. Daaruit kan maar één ding geconcludeerd worden, namelijk dat de situatie, een enkele uitzondering daargelaten, stabiel en veilig is.

 

5. NIEUWS UIT DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN

 

R.O.M.

De verkeerstelling (Joost Brunink) op de Beldershoekweg wordt opnieuw uitgevoerd omdat er iets fout is gegaan bij de eerdere meting. Die aan de Bellersweg en Strootmanweg zijn onlangs begonnen. Vanuit de zaal (Ten Hoopen & Markslag) wordt een vraagteken geplaatst bij de locatie van de meting aan de Bellersweg Hiervoor zal Joost Brunink contact opnemen met de verkeersdeskundigen. Over de resultaten van de tellingen en de eventueel te nemen maatregelen zal eind oktober overlegd worden. Aan de Windmolenweg vindt momenteel ook een verkeersmeting plaats. Jeroen Verhaak verwacht dat het hierbij gaat om een ‘trendmeting’ – Wat is het aantal auto’s door Boekelo? – waarvoor eerder in 2013 een ‘nulmeting’ is verricht. Om hiervan helemaal zeker te zijn zal door Joost Brunink contact worden opgenomen met de verkeersdeskundige.

Over het Bleekerijplein wordt gemeld dat op 12 september over de nieuwste ontwerptekening wordt besloten door Ter Steege. (NB.: Kort na de vergadering werd bekend dat dit plein in het voorjaar van 2015 wordt aangelegd.) Fleur ter Kuile geeft aan dat de nieuwste tekening conform een eerdere afspraak eerst ter beoordeling naar de werkgroep behoort te gaan en vervolgens naar de DR. Arend Stokkers vraagt zich af of er niet extra actie moet wordt genomen om te voorkomen dat realisatie niet meer in 2014 zal plaatsvinden en dat daarmee de aansluiting van het Bleekerijplein op de spoorwegovergang ook vertraging oploopt. Jeroen Verhaak meldt dat hij hiervoor contact heeft gehad met Patrick Welman en de projectleider bij Ter Steege.

Voor de verontdieping van het GoorseVeld is onlangs een bijeenkomst van de klankbordgroep voor dit project geweest. Van de Dorpsraad hebben Kas de Vries, Gerard Roossink en Henk Abbink hierin zitting. De verontdieping van het achterste deel van de ‘plas’, richting Haaksbergen, is al gaande. Het belangrijkste aandachtspunt is de maximale garantie voor de kwaliteit van de hiervoor gebruikte grond. Naast frequente monstername en controle is een belangrijk positief aspect dat uit de plas nog zand wordt onttrokken. Het inbrengen van verontreinigde grond heeft direct een negatieve weerslag op de kwaliteit en commerciële waarde van deze grond. De aanvoer van de grond is tevens een punt van aandacht. Vooralsnog gaat dat via de oude N18, na realisatie van de nieuwe N18 via de Bad- en Rutbekerveldweg. In de klankbordgroep houdt de Dorpsraad een vinger aan de pols voor wat betreft het aantal vervoersbewegingen!

Vervolgens is er een ingelast punt: de realisatie van een Milieustraat a/d Diamantstraat (Richard Belshof, projectleider Stadsdeelbeheer-West.) Het gaat hierbij om de plaatsing van onder­grondse afvalcontainers voor glas, kleding, kunststof en papier. De plaats waar dit in oktober gerealiseerd gaat worden is de bestaande locatie van de ondergrondse glasbak. Argumenten voor deze locatiekeuze: de bekendheid bij dorpsgenoten, weinig ondergrondse knelpunten (o.a. bekabeling) en de ondergrond is afdoende hard voor vrachtwagens. Het legen wordt gedaan op het moment dat een sensor in de afvalbak aangeeft dat deze bijna vol is. N.a.v. een opmerking van Bart Stokkers wordt nog bekeken of er wel een papiercontainer zal komen, omdat de muziekvereniging nu inkomsten heeft uit het papier ophalen. Verder zal dhr. Belshof n.a.v. een vraag van Rudy van Ulzen, nagaan of de ruimte rond de milieustraat volledig verhard kan worden. De twee aanwezige berken zouden daarbij een probleem kunnen geven. De verdere procedure is dat de buurtbewoners en de Dorpsraad middels een brief geïnformeerd gaan worden.

R.S.C.J.

Jeanet van Offenbeek meldt dat er een werkoverleg heeft plaatsgevonden gecombineerd met het ‘ervaren van een wandelpad.’ Op 22 september zal een gesprek plaatsvinden waarin (hopelijk) afspraken gemaakt zullen worden over de bewegwijzering en onderhoud van de recent aangelegde wandelpaden. Het project Natuurlijk Spelen Bleekerij is door Jeanet van Offenbeek en Gonny ten Veen geïnventariseerd. Het streven is met de hulp van vele vrijwillige handen de ‘klus’ in de eerste kwartaal van 2015 geklaard te hebben. Op 22 oktober is er een overleg over Natuurlijk spelen gepland waarbij de aanwezigheid van Jan ten Elzen gewenst is.

Publiciteit

Ben ter Stal meldt dat het redactiestatuut verspreid is ter beoordeling door de Dorpsraadleden. Commentaar op het bewuste stuk moet voor 25 september a.s. worden ingeleverd. Het is de bedoeling om de finale vaststelling in de Dorpsraadvergadering van oktober te doen.

M.F.A.

Zoals we al konden weten door de naar de Zweede fietsende voetballer(tje)s, vertelt Ben ter Stal dat het sportgedeelte in gebruik is. Afbouw van Fase 2 is gestart waarbij er overleg is geweest om tot een optimale invulling en detailafstemming van de ruimtes te komen die gebruikt gaan worden door de muziekvereniging, de Dorpsraad en de gebruikers die nu nog via de Dorpsraad ruimte huren in de Kerk en het SKE. Huidige planning is oplevering rond 1 december a.s. Dat maakt waarschijnlijk dat de eerste vergadering van de Dorpsraad in 2015 in De Zweede is. I.v.m. de huuropzegging moet hierover een besluit genomen worden in de volgende vergadering. Ondertussen is ook het overleg voor de realisatie van de volgende fase: een spelzaal, gestart.

Dorpsbudget

Er is gevolg gegeven aan het advies om de budgetcommissie te versterken met 2 externe leden. Hiervoor zijn twee kandidaten door Kas de Vries benaderd. Vanavond gaan we akkoord met de benoeming van Rudy van Ulzen als zgn. buitenlid van de adviescommissie Dorpsbudget. Van de adviesaanvragen wordt een bijdrage voor 1. de aanschaf sfeerverlichting door de BOV (€1.500), na een heroverweging; 2. de kosten voor de Sinterklaasintocht (€750) en 3. een bank voor De Zweede (€425), goedgekeurd.

 

6. RONDVRAAG EN SLUITING

Jeanet van Offenbeek geeft aan dat zij benaderd is i.v.m. de dichtgroeiende beek a/d Beckumerstraat. Bart Stokkers meldt dat dat op korte termijn aangepakt gaat worden.

Wat de gasolieopslag aangaat meldt Joost Brunink dat de door de Dorpsraad georganiseerde bijeenkomst op 26 augustus jl. met AkzoNobel weliswaar een lage opkomst had, maar dat dat werd gecompenseerd door de kritische betrokkenheid die tot veel vragen heeft geleid. De op 8 september geplande hoorzitting door de gemeente Enschede over dit onderwerp is verplaatst naar eind-oktober. Gonny ten Veen vraagt of de verschillende stukken voor de OV van de Dorpsraad eerder verstuurd kunnen worden. Daar gaat aan gewerkt worden! Corrie Jaran meldt dat het Groenteam van de Jan van Elburgstraat is voorgedragen voor de Jan Schaeffer-prijs. Jan ten Elzen zegt dat de bloembakken die bestemd waren voor het Hart van Boekelo, maar niet voldeden aan de eisen voor plaatsing in Openbare Ruimte, aan de Boekelose scholen zijn geschonken. André Boersma heeft een opmerking over de veiligheid bij het fietspad tussen Enschede naar Boekelo via Usselo door het geplaatste hek. Is een aandachtpunt voor Jan ten Elzen, evenals de verlichting bij de toegang naar De Zweede. Over datzelfde oversteekpunt meldt Fleur ter Kuile dat het aldaar aanwezige 60 km/uur bord haar bevreemdt. Is volgens Jeroen Verhaak een al eerder besproken punt dat klopt met de huidige regelgeving. Ook zegt ze dat het fietspad bij haar voor de deur (Teesinkweg) in slechte staat is. Dat wordt een aandachtpunt voor de commissie ROM.

 

Iets na half tien sluit Jeroen Verhaak de vergadering.

 

Joost A.J. Brunink