Verslagen vergaderingen dorpsraad

Verslag Dorpsraadvergadering 18 december 2012

1.OPENING.

Om 8 uur opent Jeroen Verhaak, voorzitter, de vergadering. Hij geeft de aangekondigde afwezigheid door van de leden Henk Guchelaar, Jan Haven, Jules Overzee en Brenda Schukkert, daarnaast meldden ook Marrianne vd Berg (Stadsdeelmanagement) en Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer) zich af. Uiteraard wordt ook de absentie van onze “horecamedewerker” Nico vd Veen gememoreerd!

Voor de statistieken: 9 Dorpsraadleden en 3 belangstellenden aanwezig!

Twee mededelingen zijn er van de voorzitter: 1) de aanvankelijk voor vandaag geplande afronding van de logokeuze wordt naar de januarivergadering doorgeschoven; 2) we hebben binnen de Dorpsraad te maken met functiewijzigingen: Henk Guchelaar heeft laten weten dat de combinatie (nieuwe) werkkring / Dorpsraad enigszins gaat wringen, daarom zal Jeroen Verhaak het voorzitterschap van de commissie R.O.M. gaan waarnemen, terwijl Ben Schoppert dat van de werkgroep >>BoIA>> op zich heeft genomen.

 

2.NOTULEN.

De notulen van de novembervergadering worden ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van de punt 2 van dat verslag (Notulen september) wordt er vastgesteld dat de sloop van de tijdelijke brandweerkazerne nog steeds op zich laat wachten. Saskia Duesmann wijst op Marktplaats waar de betreffende loods te koop wordt aangeboden! Met betrekking tot de a.s. rioleringswerkzaamheden in de Pastoor Schneiderstraat hebben diverse bewoners gemeld nog geen planningsbrief hierover van de gemeente ontvangen te hebben. We zullen hierover via Jan te Elzen bij de gemeente aan de bel trekken!

 

3.POSTLIJST vanaf 3401.

Rond dit punt (inventarisatie in en uitgaande post) wordt er van alle Dorpsraadleden aandacht gevraagd voor zorgvuldigheid op het vlak van het doorsturen van informatie aan elkaar. Als er naar allen gemaild moet worden vergeet dan geen adressanten!

Nagekomen post: uitnodiging voor het bijwonen van de Gemeentelijke Nieuwjaarsbijeenkomst. Een aantal Dorpsraadleden zal daar aanwezig zijn.

Hierna krijgt Ben Bel het woord over de door hem gevoerde gesprekken rond de afsluiting van de Lefertweg. We besluiten dat we schriftelijk aan de betrokkenen m.n. onze zorg over de inperking van de vrije doorgang voor fietsers en voetgangers zullen overbrengen.

 

4.AGENDA 2013.

Het verspreide vergaderschema-2013 wordt voor kennisgeving aangenomen.

 

5. NIEUWS VAN DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN.

Eerst Dorpsplan +:

-de “Stichting Mens en dier”(in de wandelgangen “kinderboerderij” genoemd) [Saskia Duesmann], bezint zich op haar doelstelling. De realisatie van het oorspronkelijke doel stuit op veel problemen! In de januarivergadering hopen we meer te horen over de voortgang van dit project!

In het kader van R(uimtelijke) O(rdening) M(Milieu) passeert een aantal aandachtpunten de revue:  

-Schouw buitengebied [Joost Brunink] meeste geconstateerde verbeterpunten zijn volgens de gemeente gerealiseerd, rest volgt begin 2013;

-Keerlus Jan van Elburgstraat [Jeroen Verhaak en Peter Colijn]. Probleem is dat deze regelmatig als parkeerplaats wordt gebruikt waardoor keren aan het eind van deze doodlopende straat moeilijk is. Colijn zal contact opnemen met aanwonenden. Dorpsraad doet oproep. [Hierbij die oproep deze keerlus niet als parkeerplaats te gebruiken. Wij hopen dat deze oproep effect zal sorteren  en het plaatsen van een verbodsbord uit kan blijven!] 

-MER Rutbekerveld [Jeroen Verhaak] Huidige bestemmingsplanwijziging (zonder recreatieaspect) komt, naar verwachting, in het voorjaar aan de orde. Bij dit punt komt ook ter sprake: uitgestelde sloop aanpalende boerderij en de plannen voor het doortrekken van het Twentekanaal richting Duitsland, dit laatste zal veel zand opleveren!

-Entree Boekelo en voetpad aan de Boekelosestraat, mede in verband met realisatie sportterrein: hierover wordt in het voorjaar van 2013 meer bekend.

-Verkeerscontroles: desgevraagd zal Peter Colijn ons nog informeren over de geconstateerde gemiddelde snelheid op de diverse “flitspunten”. Colijn:”Aantal aanrijdingen is fors gedaald, was laatste jaren rond de 6, teller staat nu op 2 in 2012”. Ben Bel heeft becijferd dat de handhavingsacties tussen de 3,5 tot 5 ton moeten hebben opgebracht.      

Een van de Dorpsraadleden merkt op dat dat het bedrag is dat nodig is voor het renoveren van het Dorpshart…

Beheerscomm. v.m. kerkgebouw (onze vergaderplaats). Voorzitter verwacht dat MFA in de loop van volgend jaar onze vaste vergaderplaats zal zijn en dat de vergunningsprocedure en alles wat daarmee annex is tijdig zal zijn afgerond.   

Publiciteit: zoals eerder aan de Dorpsraadleden en de inzenders van ontwerpen gemaild is zal de definitieve keuze van een nieuw logo voor de Stichting Dorpsraad Boekelo in de januarivergadering plaatsvinden.

-B.A.R.T. [Carry Hilbink] het jaarplan 2013 is verschenen!

 

6. RONDVRAAG EN SLUITING.

-Gerard Roossink: Massale kap aan Boekelerhofweg was z.i. nodig!

Wij als Dorpsraad hadden graag in een eerder stadium over deze kapplannen geïnformeerd willen worden.

Hierna entertaint Gerard ons met een overigens zeer serieuze zaak: het gebied tussen Usselo en de Zonnebeekweg is d.m.v. borden

“verkeersluw” gemaakt. Bij een van de toegangswegen ontbreekt dat bord waardoor meegebrachte honden m.n. schapen ruw in hun rust verstoren! Peter Colijn zegt toe dit op te nemen met de Milieupolitie. 

-Ben Bel: is er een Dorpsraad-brainstorm in januari? Voorzitter: er liggen nog een aantal punten uit voorgaande dergelijke bijeenkomsten op uitvoering te wachten waardoor het dagelijks bestuur twijfelt aan het nut van een brainstorm op korte termijn.

-Joost Brunink: kondigt de Buurtenergie-bijeenkomst van 29 januari a.s. aan; Zie voor een artikel over Straatadoptie Boeke-loos!

-Uit de zaal: is er al meer bekend over de ontwikkelingen op zorgboerderij IntZadel ? Jeroen Verhaak: wij hebben de gemeente om nadere informatie hierover gevraagd. Wordt vervolgd!

 

Om 9 uur sluit de voorzitter de vergadering.

 

Ben Schoppert   

 

Verslag Dorpsraadvergadering 20 november 2012

1.OPENING.

Op deze derde dinsdag van de maand is gewoontegetrouw de Boekelose Dorpsraad in openbare vergadering bijeen. Met twaalf Dorpsraadleden

 -Brenda Schukkert is met kennisgeving afwezig- en bijna twintig mensen op de “publieke tribune” kunnen we spreken van een goed bezochte vergadering. Jeroen Verhaak, de voorzitter, meldt bij de opening de aanwezigheid van een delegatie van De Mansbewoners en die van Hennie Stokkink van de RABObank. Beide leveren een bijdrage aan de agenda.

Ten eerste: De Mansdelegatie. Men bedankt de Dorpsraad voor de door haar aan de Woonplaats gestuurde brief betreffende de ontstane onrust na het bekend worden van Woonplaatsplannen. De Woonplaats heeft als antwoord daarop de ongerustheid via een aan de bewoners gestuurde brief weg kunnen nemen. Dorpsraad en Woonplaats gaan binnenkort trouwens nog wel met elkaar in gesprek. De bewoners laten hun dank vergezeld gaan van cake voor de aanwezigen, waarvoor ónze dank!

Hierna komt Hennie Stokkink aan het woord. Hij memoreert de al eerder informeel aangekondigde “sluiting” van het plaatselijke RABOkantoor aan de Beckumerstraat. Het betreft het opheffen van de reguliere openingstijden, men kan er op afspraak wel advies krijgen m.b.t. omvangrijkere financiële producten (te denken valt aan hypotheken, beleggingen en verzekeringen). De betaalautomaat blijft! [Het versturen van betaalopdrachten zal via portvrije enveloppen geregeld worden. Hennie Stokkink meldt dit tijdens de rondvraag.]   

Alle Boekelose RABOklanten krijgen over deze reorganisatie een brief.

Jeroen Verhaak maakt de B.O.V. (Boekelose Ondernemers Vereniging) een compliment over de realisatie van de uitbreiding van de vrijdagmarkt en de viering van het tienjarig bestaan van de markt.

Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer west) zal met de marktmeester overleggen over een permanente plek voor de zesde kraam.

 

2. NOTULEN.

De notulen van de oktobervergadering worden ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding van de tweede rondvraagvraag in die vergadering (sloop  van de tijdelijke brandweerkazerne bij spoorwegovergang) zegt Marrianne van de Berg (Stadsdeelmanagement west) dat over de sloopprocedure 

contact is tussen Ter Steege en de gemeente. Wordt vervolgd!

 

3. POSTLIJST vanaf 3390.

Over de in- en uitgaande post worden geen vragen gesteld.

 

4. DORPSBUDGET AANVRAAG DR.DE JONGSTRAAT.

Henk Guchelaar stelt de vergadering voor uit het dorpsbudget 2012 (>>BOEKELO IN ACTIE>>) 2.500,00 euro ter beschikking te stellen als medefinanciering van de renovatie van het binnenplein van de Dokter De Jongstraat. De bewoners hebben hiervoor plannen ontwikkeld en gaan daarmee op korte termijn aan de slag.

De Dorpsraadleden stemmen in met dit voorstel!

 

5. NIEUWS VAN DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN.

Henk Guchelaar en Jeroen Verhaak lichten de laatste ontwikkelingen toe met betrekking tot de plannen voor de renovatie van het Dorpshart (in het kader van Dorpsplan+). Hierover verschijnt binnenkort een artikel in Tubantia. Samengevat komt het er op neer dat de gemeenteraad het college via een motie gevraagd heeft in april 2013 met een financieringsvoorstel (periode 2013/2016) te komen voor dit voor ons dorp zeer belangrijke project. Wij hebben de gemeenteraad laten weten ook via de Dorpsbudgetgelden een bijdrage te zullen leveren!

“We zijn weer een stap verder” (Jeroen Verhaak).

Het aanwezige CDAgemeenteraadslid Margriet Visser onderstreept eea nogmaals, waarbij ze uitdrukkelijk de inzet van de Dorpsraad in deze zaak prijst!

R.O.M.: Henk Abbink heeft onze raad vertegenwoordigd bij het gesprek tussen IntZadel (Goorseveldweg), gemeente en Dorpsraad inzake uitbreidingsplannen op het terrein van deze zorgboerderij. Hij doet hiervan verslag. Een en ander roept vragen op. Wij vragen de gemeente om een nadere toelichting.

Joost Brunink is druk bezig het onderwerp “Buurtenergie” in de Boekelose overlegmarkt te zetten. Hij heeft hierover gesprekken gevoerd met diverse deskundigen. In Boeke-loos zullen de komende tijd over dit onderwerp artikelen van zijn hand verschijnen.

Publiciteit. Jeroen Verhaak licht het voorstel tot de (minimale) verandering van de Boekelose vlag toe. De noodzaak tot het bestellen van een nieuwe voorraad vlaggen geeft ons de gelegenheid tot het aanscherpen van een detail in de vlag. We gaan akkoord! De prijs van de nieuwe vlag zal rond de 15 euro liggen. Desgevraagd licht Fleur ter Kuile de betekenis van de vlagkleuren toe.

Klankbordgroep Grolsch. Ben Bel heeft op 14 november jl een vergadering van deze groep bijgewoond. Daarin kwam o.a. aan de orde dat de brouwerij omwonenden in het vervolg tijdig zal informeren over onderhoudswerkzaamheden waarbij overlast zou kunnen ontstaan.

BART. Carry Hilbink doet verslag van de werkzaamheden. Zij noemt daarbij het marktplan voor 2013 en de activiteiten van diverse werkgroepen.

 

6. RONDVRAAG EN SLUITING.

Ben Bel: 1) kap bomen langs Boekelerhofweg. Hij betreurt deze zeer en zet vraagtekens bij noodzaak. Wij zullen de gemeente om onderbouwing van kapnoodzaak vragen. 2) spreker heeft op korte termijn een vervolggesprek met de gemeente over de afsluiting van de Lefertweg [zie ook: notulen september jl punt 1]; 3) hij heeft tot zijn verrassing al een viertal Boekeloers gezien die het schoonmaken een (stuk) straat voor hun rekening nemen!

Gonny ten Veen: status kerstverlichting? In de vergadering weet men te melden dat er volgend jaar een nieuwe kerstverlichtinginstallatie komt.

Carry Hilbink: zij roept op in het kader van “Serious Request” de krachten te bundelen.

Saskia Duesmann: zij is zeer benieuwd naar de resultaten van de verkeerstelling die de laatste weken op de diverse invalswegen van Boekelo zijn gehouden en waarvan de apparatuur kort geleden verwijderd is.

Jules Overzee: is er al een gemeentelijk antwoord op onze brief mbt de Rutbekerveldplannen? Neen, de verwachting is dat dat antwoord nog wel even op zich zal laten wachten. Idem: aanvang werkzaamheden riolering/herinrichting Pastoor Schneiderstraat? Hopelijk nog dit kalenderjaar. Er is een aannemer! Carry Hilbink: maakt zich in dit verband zorgen over de tijdens die werkzaamheden in te richten omleidingroute.

Jan ten Elzen zal eea opnemen met uitvoerder. Jules, nogmaals: ontwikkelingen rond bestemmingsplanwijziging Buytenplaets? Er zijn geen ontwikkelingen te melden. Wordt vervolgd!

Van uit “de zaal”: I) is de start van een rioleringsrenovatie aan het begin van de winter nu wel zo handig? Historische kring is op zoek naar een doos met dia’s die ooit door de heer Klaas de Jong (zoon van Dokter De Jong) aan de Dorpsraad zijn geschonken. Wij gaan op zoek, maar zelfs bij Ben Bel (ons collectieve Dorpsraadgeheugen) is hierover niets bekend!

II) hoe lang denkt Dorpsraad nog gebruik te moeten maken van vm kerkje aan Kwinkelerweg? Jeroen Verhaak spreekt de hoop uit dat wij over een jaar in het MFA vergaderen, maar eea hangt af van de go/no go-beslissing die hierover zeer binnenkort genomen zal worden.

De voorzitter sluit de vergadering.

 

(De vergadering duurde van 20:00 uur tot 21:30 uur.)

 

Ben Schoppert

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Verslag Dorpsraadvergadering 16 oktober 2012

1.OPENING.

Met in de zaal ruim twintig belangstellenden, waaronder vertegenwoordigers van Stadsdeel-west en politie, en achter de tafels twaalf Dorpsraadsleden, opent Jeroen Verhaak, voorzitter, om enkele minuten over acht de oktobervergadering van de Boekelose Dorpsraad. Hij meldt: de aangekondigde afwezigheid van Brenda Schukkert (“geboorteverlof”), de benoeming van de heer H. Koning ter Heege tot manager van Stadsdeel-west en het inlassen van agendapunt 3B.

2.NOTULEN.

Bij de bespreking van het verslag van de septembervergadering, dat ongewijzigd wordt vastgesteld, zegt Ben Bel dat hij van de gemeente nog geen antwoord heeft ontvangen op de vraag m.b.t. de Lefertweg (punt 1). (De informele mededeling van Ben Schoppert hierover wordt voor kennisgeving aangenomen, we wachten het officiële antwoord van de gemeente Enschede hierover af.). Ditzelfde Dorpsraadlid vraagt zich af of, nu het “ontlantaarnpalen” van het buitengebied van de baan is, of het aanvragen van nieuwe lichtpunten weer mogelijk is. Tevens stelt hij de vraag of de Dorpsraad, naast de verspreide digitale versie, ook een papieren exemplaar van het rapport Warenmarkten van de gemeente Enschede heeft ontvangen. Dit is niet het geval!

Jeroen Verhaak: Joost Brunink is gevraagd activiteiten te ontplooien in het kader van het septembervergaderingspunt buurtenergie(punt 4); over de MFA (punt 6) is momenteel geen nieuws te melden. Jarabee (punt 7) heeft haar gebouwen in het Teesinkbos te koop staan.

Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer) kondigt aan dat de gemeente binnenkort in Boekelo een 5-tal bladkorven (punt 7) zal plaatsen. Dat zijn er minder dan vorige jaren. Zoals gemeld wordt dit veroorzaakt door diefstal van een flink aantal van deze bladopslagplaatsen!

In het septemberverslag (punt 1) wordt gesproken over het uitgevoerde onderzoek m.b.t. de haalbaarheid tot het vestigen van (o.a.) een mortuarium in de huidige Marcellinuskerk. Dit rapport is nu beschikbaar, digitaal op boekelo.info, Ben Bel biedt het fysieke eerste exemplaar aan aan Jeroen Verhaak. We zullen het als ingekomen stuk voor de volgende vergadering agenderen.

Alle Dorpsraadleden ontvangen een dezer dagen de digitale versie van het rapport.

3.POSTLIJST.

Bij het doornemen van de in- en uitgaande post wordt gemeld dat de attentie van de Dorpsraad t.g.v. de geboorte van Sarah door haar ouders zeer op prijs werd gesteld (3383) [met onze dank aan Saskia Duesmann] en dat 3389 (email A.Heuven) later in deze vergadering aan de orde komt.

3B. WOONPLAATSBRIEF.

Het ingelaste agendapunt betreft de onrust die er m.n. onder de bewoners van De Mans is ontstaan na ontvangst van een brief van de Woonplaats waarin deze de mogelijkheid tot aankoop/verkoop van haar woningen aankondigt. Naast De Mans betreft dit ook woningen aan de Beckumerstraat. Een delegatie van Mansbewoners brengt dit punt onder onze aandacht. Jules Overzee licht de geschiedenis van het overleg dat wij als Dorpsraad enige tijd geleden over de sociale huurwoningen hadden met de Woonplaats en de gemeente Enschede uitvoerig toe.

Een punt daaruit: het labelen van woningen (“bejaardenwoningen”) is wettelijk niet meer toegestaan! Onze voorzitter zegt toe dat wij de Woonplaats en de gemeente Enschede van onze zorg in deze op de hoogte zullen brengen, maar dat we niets kunnen afdwingen. Een kopie van onze brief gaat naar een vertegenwoordiger van de Mansbewoners.

We zullen de Woonplaats wijzen op de maatschappelijke verantwoordelijkheid die ze o.i. hebben ten aanzien van de sociale huurwoningen!

Vanuit de Mansdelegatie wordt nog gewezen op de bestaande onderlinge zorg van de bewoners voor elkaar. Men vreest dat deze onder druk komt te staan door dit Woonplaatsbeleid.

4. NIEUWS VAN DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN.

Diverse Dorpsraadleden doen in dit kader verslag van hun activiteiten.

>>BOEKELO IN ACTIE>> [Dorpsbudget]: (Henk Guchelaar) De werkgroep komt in de novembervergadering van de Dorpsraad met haar adviezen m.b.t. een aantal ingediende plannen, t.w. Dr.De Jongstraat, Speelveld, Faunaflat. Het formulier voor het aanvragen van een bijdrage uit het BoIAbudget staat intussen op de site boekelo.info > Dorpsraad> BoIA.

Dorpsplan+: (Henk Guchelaar/Jeroen Verhaak) Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen voor wat betreft de renovatie van het Dorpshart. Er is zorg over de financiering van dit project; De stichting “Mens en dier”, die een kleinschalig dierenverblijf in Boekelo probeert te realiseren, wacht op een reactie van de gemeente; Wat de zitbanken in en om het dorp en de Ontmoetingsplaats aan de Boekelosestraat betreft hoopt de werkgroep dat e.e.a. in het voorjaar van 2013 gerealiseerd kan worden.

R.O.M.: (Jeroen Verhaak/Ben Schoppert) de concepttekst “30/50km” wordt ongewijzigd vastgesteld en ter publicatie aan Boeke-loos aangeboden. Er wordt ook gewezen op het praatstuk dat de werkgroep “30/50km” heeft geschreven, het is gepubliceerd op de site boekelo.info(>Dorpsraad>praatstuk) Naar aanleiding van dit punt zegt Saskia Duesmann dat er volgens haar bijna wekelijks snelheidsmetingen worden gedaan, m.n. op de Windmolenweg. Ben Schoppert weet te melden dat de gemeente in november metingen zal doen m.b.t. de verkeersintensiteit op de Windmolenweg, dit n.a.v. opmerkingen dat deze door de in Twekkelo genomen verkeersmaatregelen (denk aan Haimersweg/Windmolenweg) duidelijk is toegenomen. Wij zullen onze zorg over deze situatie onder de aandacht van de gemeente Enschede brengen. Er is nog geen antwoord van Rijkswaterstaat ontvangen op onze vraag over de verkeersonveiligheid op het viaduct in de Windmolenweg;

Ook een R.O.M.-zaak is de nota “Reikwijdte MER Rutbekerveld”. In deze vergadering staat onze reactie op die nota op de agenda. Er ontspint zich een gesprek tussen diverse Dorpsraadleden (Henk Abbink, Ben Bel, Henk Guchelaar, Jeroen Verhaak) , terwijl ook een delegatie van de omwonenden van het Rutbekerveld e.e.a. inbrengt.

De tekst van onze reactie op de nota wordt (hier en daar aangepast) vastgesteld en gaat nu naar de gemeente Enschede. Deze brief behelst vragen over de rood-voor-rood regeling, kwaliteit en transport van de te storten aarde voor de “ontdieping”, de ontsluitingsroute en de te ontwikkelen recreatiemogelijkheden. De plannen voor kleinschalige recreatie zijn al van oudere datum en zijn ook niet meer te keren!

Duidelijk is dat wij onaangenaam verrast zijn door het bekend worden van de plannen om grootschalige recreatie (m.n. sportvisserij) in het gebied mogelijk te maken. De voorliggende nota “MER” gaat trouwens niet over deze plannen!

De delegatie van de omwonenden en de Dorpsraad zullen elkaar m.b.t. de ontwikkelingen in het Rutbekerveld blijven informeren.

Jeroen Verhaak zegt dat er nog genoeg momenten in de komende procedure zitten om e.e.a. aan te kaarten/zorg te uiten;

Joost Brunink zegt dat hij activiteiten gaat ontwikkelen in het kader van buurtenergie ; Dit Dorpsraadlid kaart ook het idee van de heren Heuven en Schuurink aan om dorpsbewoners (delen van) straten te laten adopteren om deze zwerfafvalvrij te houden . Er is via Jan ten Elzen en Ben Bel schoonmaakmateriaal beschikbaar. We juichen dit initiatief zeer toe en hopen op navolging! Contactpersoon hiervoor: Joost Brunink.

Publiciteit (Henk Guchelaar/Ben Schoppert) De Stichting Dorpsraad Boekelo gaat “op zoek” naar een vernieuwd logo (zie artikel hierover in deze Boeke-loos) ; Het ontbreken van het colofon in de laatste Boeke-loos was een “productiefout” en mede gevolg van een andere wijze van aanleveren van de copij; de redactie van de site “boekelo.info” staat open voor op-en aanmerkingen over de opzet van die site. Opmerkingen graag via het emailadres van de Dorpsraad ([email protected]).

B.A.R.T. Henk Abbink meldt het e.e.a. over de succesvolle bijeenkomst waarin de B.A.R.T-award werd uitgereikt. Jeroen Verhaak feliciteert bij deze DE BUREN met deze prijs!

5.RONDVRAAG EN SLUITING.

Ben Schoppert: hoe lang blijven tijdelijke verkeersborden in het kader van de Military staan? Diverse aanwezigen weten te melden dat deze naar verwachting voor het eind van de week verwijderd worden;

Uit “de zaal”: hoe staat het met de sloop van het tijdelijk onderkomen van de brandweer? Verwijdering daarvan was al toegezegd voor eind juli! De aanwezige gemeenteambtenaren doen navraag; Is er nog nieuws over de aanleg van het Bleekerijplein? Neen! Het wachten is op de bouw van het kinderdagverblijf.

Jeroen Verhaak sluit om tien uur deze vergadering.

 

Ben Schoppert

Verslag Dorpsraadvergadering 18 september 2012

NOTULEN DORPSRAADVERGADERING 18 SEPTEMBER 2012
1.OPENING.

Rond acht uur opent Jeroen Verhaak, voorzitter van de Dorpsraad Boekelo, de eerste openbare vergadering na de zomervakantie. Hij heet allen welkom! Aanwezig: 11 Dorpsraadleden, vertegenwoordigers van politie en Stadsdeelbeheer, dorpsbewoners en een tweetal gasten (zie punt 4 en 5). Afwezig zijn Jan Haven en Brenda Schukkert, de laatste feliciteren wij van harte met de geboorte van dochter Sarah!Omdat Ben Bel niet aanwezig kan zijn bij de rondvraag, krijgt hij nu al het woord: 1) Hij heeft de gemeente gevraagd waarom de Lefertweg (Rutbeek) afgesloten is, gemeente zoekt dit uit;2) Haalbaarheidsonderzoek mortuarium is verschenen. Conclusie: haalbaar, mits bisdom (ook financieel) meewerkt! Rapport wordt binnenkort gepubliceerd.
2.NOTULEN.

De herziene versie van 19 juni en die van 17 juli jl. worden beiden ongewijzigd vastgesteld.De voorzitter meldt n.a.v. de julinotulen, punt 1, dat de carillonrenovatie mede mogelijk werd gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds/Van Heekfonds. Nogmaals:DANK!Jules Overzee merkt op dat de Marcellinus-ABRI (julinotulen, punt 4) intussen geplaatst is!
3.POSTLIJST.

Naar aanleiding van de postlijst (nrs 3362/3378) vraagt Henk Abbink of de Dorpsraad ook het rapport m.b.t. de MERprocedure uitbreiding zandwinning Het Rutbekerveld (notitie Reikwijdte en Detailniveau) heeft ontvangen. Dat blijkt niet het geval te zijn. Jan ten Elzen biedt aan de gemeente hierop te attenderen. Ben Bel ,n.a.v. 3371, heeft de gemeente al gereageerd op de door ons gemaakte opmerkingen bij het plan om in het buitengebied een behoorlijk aantal lantaarnpalen te verwijderen? Antwoord: nee! Idem: ,n.a.v.3376, wijst op het verschijnen van het rapport over de Enschedese warenmarkten!
4.BUURTENERGIE.

De heer Jurgen van der Heijden presenteert de Enschedese plannen voor het enthousiasmeren van bewoners voor het onderwerp buurtenergie.Deze plannen zijn te vinden op www.doegroendatscheelt.nl, belangstelling en begeleiding nodig? [email protected] ontstaat een gesprek tussen de heer Van der Heijden en de aanwezigen. Diverse vragen worden door hem beantwoord. Nagegaan wordt of er in Boekelo geïnteresseerden zijn die dit onderwerp willen oppakken. De gemeente Enschede heeft gesubsidieerde begeleiding tot begin 2013 mogelijk gemaakt.
5.RONDJE ENSCHEDE.

Barbara Wilschut licht de plannen toe voor het beschilderen van schakelkasten aan de route van Rondje Enschede. Men start met deze aanpak bij een tweetal schakelkasten aan de Oude Deldenerweg, ter hoogte van de Overbeekweg en nabijgelegen beek. De meningen over de beide ontwerpen lopen uiteen, kunst-smaak blijft persoonlijk!Bij voortzetting van dit project zullen eventuele omwonenden geïnformeerd worden.Naar aanleiding van dit agendapunt wordt er nogmaals opgewezen dat de kwaliteit van de routering van Rondje Enschede nog steeds te wensen overlaat. Er wordt aan gewerkt! We ontvangen in ieder geval betere kaarten.
6.NIEUWS VAN DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN.

>>BOEKELO IN ACTIE>>: (Ben Schoppert) We zullen o.a. het aanvraagformulier op de site “boekelo.info” zetten. Reeds ingediende plannen moeten voor 1 oktober as. uitvoeriger worden beschreven. Men heeft nog steeds de gelegenheid om plannen in te dienen. Dorpsplan+: Dorpshart (Henk Guchelaar) “Er valt nog wel enig duwwerk te verrichten bij de gemeente!”; Zitbanken en Ontmoetingsplaats Boekelosestraat (Gonny ten Veen): We hopen in het voorjaar van 2013 zowel de vervanging van de zitbanken als de inrichting/aanleg van de Ontmoetingsplek aan de Boekelosestraat te kunnen realiseren. Jeroen Verhaak doet de suggestie om bij de banken een bordje te plaatsen waarop men vriendelijk doch dringend gevraagd wordt het afval zelf af te voeren! Mens en dier/natuurlijk spelen (Saskia Duesmann):De stichting is nog steeds in gesprek met de gemeente over een geschikte plek. Binnenkort zal hierover meer duidelijk kunnen zijn. Ruimtelijke Ordening en milieu (R.O.M.): Henk Guchelaar stelt voor in te stemmen met de conceptbestemmingsplannen voor de Buytenplaets en Haaksbergerstraat 1006. Bij het eerste zullen we wel de kanttekening plaatsen dat we het begrip “Ecologische Hoofdstructuur” missen in dit concept, terwijl er in het plan Rutbekerveld wel sprake is van deze EHS! We maken wat dit betreft een voorbehoud! Over “Haaksbergerstraat 1006” hebben we contact gehad met de Buurtkring Usselo.Ook over de plannen voor de verplaatsing en verhoging van de zendmast aan de Verzetslaan praat Henk Guchelaar ons bij. Naar aanleiding van onze eerdere opmerkingen hierover heeft de gemeente bij de aanvrager van de vergunning voor de realisatie nadere informatie opgevraagd. Ben Schoppert meldt dat wij Rijkswaterstaat gevraagd hebben een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid om het viaduct over de A35 in de Windmolenweg verkeersveiliger te maken.Keep it clean-day. Joost Brunink zegt dat deze activiteit, eerder gepland voor 21 september, om organisatorische redenen verplaatst is maart 2013. nadere informatie volgt!Recreatie Sport Cultuur Jeugd (R.S.C.J.): Gonny ten Veen doet verslag van de tot nu toe uitgevoerde werkzaamheden om het basketbalveld bij De Mans op te pimpen.Het bespreekpunt “Beheerscommissie v.m. kerkgebouw” brengt het gesprek op het M.F.A. Jeroen Verhaak zegt dat binnenkort het moment komt waarop de “go/no-go”- beslissing moet vallen. We hopen nog voor de zomer van 2013 onze Dorpsraadvergadering op het nieuwe complex te kunnen houden, maar zeker is dat niet! Wat Publiciteit betreft, meldt Ben Schoppert dat de redactie van “boekelo.info” binnenkort de hele site kritisch gaat bekijken en eventueel gaat aanpassen. Opmerkingen welkom!Carry Hilbink doet verslag van de B.A.R.T ( Boekelo Activiteiten Recreatie Toerisme). Restyling van deze stichting vergt tijd. Op 10 oktober uitreiking BARTaward!
7.RONDVRAAG EN SLUITING.

Carry Hilbink: AKZO-booractiviteiten nabij Ganzebosweg? Men boort daar in concessiegebied, weinig aan te doen! Henk Abbink: Situatie Teesinkbos/Jarabee? Voor zover bekend verlaat Jarabee per 1 december a.s. de gebouwen. SKE blijft tot in 2013 (realisatie kinderdagverblijf). Jeroen Verhaak heeft contact gezocht. Zodra er meer bekend is wordt de informatie aan de Dorpsraadleden gemaild. Ben Schoppert: Strooikaart. Uit contact met gemeente blijkt dat Landsteinerlaan deze winter (eventueel) gewoon gestrooid wordt. Wij hebben opnieuw verzoek ingediend voor strooien De Mans en Jan van Elburgstraat. Saskia Duesmann: wanneer worden de (afval)bladkorven geplaatst? Jan ten Elzen: kortgeleden zijn deze gestolen en financiële situatie Stadsdeelbeheer laat vervanging niet toe. Geen bladkorven dus in Boekelo! Vanaf de “publieke tribune” (Arend Stokkers) Er wordt de laatste tijd “veel geleend en niet teruggebracht”, wat kan de politie doen aan deze inbraakgolf? Peter Colijn (wijkagent): vooral tankkaarten en TomTomapparaten zijn geliefde voorwerpen. Berg op!

Om precies tien uur sluit Jeroen Verhaak de vergadering.

Ben Schoppert

Verslag Dorpsraadvergadering 17 juli 2012

1.OPENING

De bijeenkomst, die aan het eind van de avond ( negen uur) de tot nu toe kortste vergadering van het jaar blijkt te zijn, wordt om goed acht uur door Jeroen Verhaak, voorzitter Dorpsraad, geopend. Hij stelt vast dat de Dorpsraadleden Carry Hilbink, Jules Overzee en Gerard Roossink (met kennisgeving) afwezig zijn. Op de “publieke tribune” een 9-tal belangstellenden, waaronder vertegenwoordigers van Stadsdeelmanagement-en beheer. De voorzitter meldt met voldoening dat de financiële actie om het carillon te restaureren zoveel heeft opgeleverd dat nu ook de noodzakelijk bouwkundige reparaties kunnen worden uitgevoerd.Ook de bij het carillon behorende plaquette krijgt een opknapbeurt. Nogmaals dank voor de giften!

2.NOTULEN.

Met betrekking tot het verslag van de junivergadering wordt opgemerkt:(punt 4) dat het uiterlijk van het te bouwen (SKE)kinderdagverblijf á la het Klokhuys zal zijn; SKE de mogelijkheid biedt om ‘savonds gebruik te maken van de nieuwe accommodatie; (punt 5) moet zijn: “zodat beide plannen niet tegelijkertijd worden uitgevoerd”; (punt 6)”klankbordgroep Grolsch”;(punt 7) dat vrachtverkeer blijkbaar toch kans ziet vanaf de Windmolenweg (vanuit richting Enschede) de Haimersweg in te rijden. Wij zullen politie hierop wijzen!

3.POSTLIJST.

De ingekomen en uitgaande brieven (t.m. nr. 3361) worden voor kennisgeving aangenomen.

 4.NIEUWS UIT COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN.

>>BOEKELO IN ACTIE>> Dit fonds betreft het zgn.Dorpsbudget. Een comité van 5 dorpsraadleden houdt zich hiermee bezig. Henk Guchelaar, voorzitter van deze groep, zegt hierover: “Activiteiten verlopen goed, er zijn intussen een aantal aanvragen afgehandeld, enkele zijn nog in het stadium van nader onderzoek, o.a. de aanvraag voor een bijdrage aan het bouwen van een “faunaflat””. Henk Guchelaar en Saskia Duesmann lichten dit begrip toe: een bouwwerk waarin vogels, insecten en amfibieën onderdak kunnen vinden.[In het biologisch getinte gesprek dat zich in dit verband ontspint wordt het al dan niet maaien van de bermen en het feit dat de stenen paaltjes langs de fietspaden dit jaar (nog?) niet overal zijn geschilderd gememoreerd.]Er wordt melding gemaakt van het mandateren van het >>BoIA>>comité voor het toekennen van kleine bedragen, uiteraard moet de Dorpsraad eea achteraf (kunnen) fiatteren. Het budget voor de buurtfeesten voor dit jaar (2012) is verbruikt!Henk Guchelaar doet een oproep tot het indienen van plannen voor >>BoIA>>via e-mail: [email protected]. Vanuit de commissie Ruimtelijke ordening en milieu (ROM) de volgende mededelingen: in het kader van de herziening van het bestemmingsplan De Bleekerij heeft de Dorpsraad geen zienswijze ingediend; Op onze vragen m.b.t. de herziening van het bestemmingsplan De Buytenplaets is nog geen antwoord ontvangen; inzake het bestemmingsplan Usselo (Rosinkweg/Broekmaatweg) hebben wij o.a. contact gehad met de buurtkring Usselo, mede n.a.v. hiervan zullen wij de gemeente laten weten daarover geen opmerkingen te hebben. Over de ABRI bij de Marcellinuskerk is nog geen plaatsingsdatum bekend. [Kort na de vergadering werd duidelijk dat de opdracht tot plaatsing is verstrekt!] Joost Brunink doet verslag van de bijgewoonde vergadering over de AKZO-plannen in het deelconcessiegebied “Ganzebos”. Men sluit aan bij de bestaande AKZO-infrastructuur. Wij stellen vast dat we in deze zaak de vinger aan de pols moeten houden! Ben Schoppert doet kort verslag van het door Jeroen Verhaak en hem gebrachte bezoek aan zorgboerderij “In ’tZadel” aan de Goorseveldweg. Het was een goed en duidelijk gesprek. Naar ons gebleken is zal men op last van de gemeente het e.e.a. bouwkundig moeten aanpassen. De leiding van deze organisatie zal het initiatief nemen om de omwonenden in te lichten over hun doen en laten! Jan Haven vraagt naar eventueel nieuws mbt de zendmast aan de Verzetslaan. Ons is niets bekend! Commissie R(ecreatie),S(port),C(ultuur),J(eugd). (RSCJ). De ontwikkelingen rond de (geplande) ontmoetingsplek aan de Boekelosestraat (ter hoogte van het informatiebord, aan de Boekelose kant van de beek) worden door Ben Schoppert gemeld: de Commissie bezwaarschriften heeft het bezwaar dat een van de omwonenden tegen de verleende bouwvergunning heeft aangespannen ongegrond verklaard. Wordt vervolgd!

5.RONDVRAAG.

Ben Bel, (n.a.v. een artikel in “Ons orgaan”) via het mailadres: [email protected] kunnen ideeën mbt de aanpak van zwerfvuil in het buitengebied worden geventileerd; Belangstellende 1: Waar is die ontmoetingsplek aan de Boekelosestraat gepland? Jeroen en Ben Schoppert antwoorden. Zie punt 4 (RSCJ) hierboven; Belangstellende 2: “Ik vind de verlichting aan de Boekelosestraat onvoldoende”!

Ben Schoppert

Verslag Dorpsraadvergadering 19 juni 2012

1. OPENING.

Jeroen Verhaak, de voorzitter opent de junivergadering van de Boekelose Dorpsraad enige minuten na achten. Hij heet de ~25 dorpsgenoten  waaronder veel ondernemers uit het Dorpshart en 10-12 mensen gelieerd aan de SKE Kinderopvang of de gemeente Enschede (waaronder Marrianne vd Berg en Jan ten Elzen) voor het Dorpshart welkom. Een speciaal wooord van welkom voor Patrick Welman de nieuwbakken stadsdeelwethouder Enschede-West en als zodanig ook voor Boekelo. Hij meldt de aangekondigde afwezigheid van Ben Schoppert, Gonny ten Veen, Jan Haven en Jules Overzee.

2. NOTULEN.

De notulen van de meivergadering worden ongewijzigd vastgesteld.

 3. POSTLIJST EN MEDEDELINGEN.

Bij de postlijst wordt opgemerkt dat er nog een reactie gegeven moet worden op de ‘ontwikkeling bestemmingsplan De Bleekerij 2007 herziening 1. Verder wordt de initiële onduidelijkheid rond de Subsidieregeling Wijkbudget 2012 van de Gemeente Enschede verhelderd door Marianne v/d Berg, ‘budget dat nog niet werkelijk is uitgegeven naar wel al een toegekende bestemming heeft gaat niet verloren!’ Er is een uitnodiging voor een informatieavond op 5 juli a.s. door nieuwe booractiviteiten in het Ganzebos gebied door AkzoNobel, waaraan Henk Abbink en Joost Brunink namens de DR Boekelo zullen deelnemen .

Bij de mededelingen wordt het volgende besproken: dat de bijeenkomst d.d. 29 mei jl. ‘Toekomst Warenmarkt’  waarbij naast een groot aantal markt-ondernemers eveneens vertegenwoordigers van de dorps- en wijkraden van Boekelo – in de persoon van Ben B. en Joost B, Glanerbrug, Lonneker en Zuid aanwezig waren, heeft geleerd dat door de gemeente wordt gewerkt aan een ‘visie ambulante handel/warenmarkten’; belangrijkste drijvers voor deze visie zijn het aantrekkelijk(er) te houden (maken) van de warenmarkt door kwaliteits- en aanbodverhoging; de Boekelose minimarkt draait naar tevredenheid en uit de zaal wordt tijdens de DR-vergadering gemeld dat er een 6de kraam bijkomt, waarbij het waarschijnlijk om de olijven, tapas en wat dies meer zij-ondernemer gaat die ons aanzocht op de bijeenkomst;

in de afgelopen weken is er een aantal wijkschouwen o.l.v. Jan ten Elzen geweest , bij de eerste 2 schouwen was er een geringe opkomst maar dit werd gecorrigeerd door de laatste schouw waarbij de bewoners in grote getale opdaagden, een verslag met de uitkomst van de schouwen wordt op korte termijn door de heer Ten Elzen gerealiseerd;

op woensdag 18 juli a.s. wordt een schouw van het buitengebied gehouden.

 4. PRESENTATIE SKE KINDERDAGVERBLIJF.

Roy Nijenhuis van Ter Steege, Rijsen geeft de presentatie. En hij laat met een aantal plaatjes de precieze locatie en de uitstraling van het nog te realiseren kinderdagverblijf zien. Wat de locatie aangaat, is rekening gehouden met de wensen van de omwonenden waar het om de parkeergelegenheden gaat, ook ivm. met het halen en brengen van kinderen. Het uiterlijk is overeenkomstig de oude brandweer­kazerne (nu Klokhuijs), waardoor met uiteindelijk een iets steilere dakhelling en maximale hoogte van 6,3 m, een gebouw met allure wordt verkregen. Na indiening van de omgevingsvergunning en het doorlopen van de bezwaarperiode wordt verwacht dat de bouw – waarmee een ½ jaar is gemoeid – medio november 2012 kan beginnen. De omwonenden zullen e geïnformeerd worden over bouwactiviteiten die impact hebben op hun directe omgeving.

5. CONCEPT VOORLOPIG ONTWERP DORPSHART.

  • presentatie van het concept voorlopig ontwerp
  • korte pauze
  • vervolg presentatie Dorpshart

Inleiding In het afgelopen jaar is hard gewerkt aan dit thema door de werkgroep Dorpshart+: olv. Henk Guchelaar met (uiteindelijk) 4 dorpsgenoten en 7 medewerkers/specialisten van de gemeente Enschede. Het is een thema dat al 20 jaar leeft, als startpunt is het Centrumplan uit 2001 gebruikt. Uitgaande van dit zijn er vanaf medio 2011 meerdere besprekingen geweest met de gemeente. In de laatste kwartaal van 2011 heeft dat geresulteerd in een actueel plan met alle wensen en eisen, waarbij rekening is gehouden met de veranderingen waaraan de tijd debet is, voortschrijdend inzicht en de tussentijds veranderde wet- en/of regelgeving. Centraal staat dat het Dorpshart – vanaf het Bleekerijplein tot de Diamantstraat, een eenheid vormt die een dorpsere sfeer uitstraalt met een dorpspleinfunctie door een geschikte materiaalkeuze en optimaal ontwerp. Dat heeft al geresulteerd in de 7 november door gemeenteraad Enschede aangenomen motie ‘Voorkeursmodel Centrum Boekelo’. Duidelijk herkenbare punten in het huidige ontwerp zijn het langsparkeren ipv. het huidige ‘haaks-parkeren’; alles op één niveau waarbij de parkeerhavens – die een ruimere opzet hebben dan gemiddeld,en het voetgangersgebied pakweg 5 cm hoger liggen om veiligheidsreden; voetgangersgebied, rijzone en opritten in dezelfde rode baksteen, de parkeerhavens in een zwarte baksteenuitvoering; de eiken voor Van de Peet blijven staan, de bomen verderop bij de Coop worden geruimd, maar daarvoor worden rond de kruising Windmolenweg – Beckumerstraat nieuwe bomen geplaatst; straatmeubiliar overeenkomstig gebruikte op het Bleekerijplein; alle fietsstallingsplaatsen worden vervangen om samen met de nieuwe tegenover de Coop een eenheid te creeren (uniek hierin zijn de stalling van de RABO-bank); en het Schierbeekplein wordt rond het carrilon ingericht voor de (waren)markt.

De gemeente en de Dorpsraad Boekelo zijn nog drukdoende om de financiële middelen bij één te brengen. Hiervoor worden verschillende bronnen benaderd, bijv. Provincie Overijssel, Europese gelden en de Dorpsraad zelf draagt ook bij. In principe moet de gefaseerde realisatie in het voorjaar van 2013 beginnen.

Reacties uit de zaal: Langsparkeren (fileparkeren) wordt een probleem, ondermeer ingegeven door de vergrijzing van Boekelo > Zoals al aangegeven de parkeervakken zijn gemiddeld ruimer dan elders; Is er ooit nagedacht over éénrichtingsverkeer op de Beckumerstraat > Ja, in een ver verleden maar punt is dat dat tot ongewenste extra belasting van de woonwijken leidt; Is er bij de keuze van de stenen voor de parkeervakken rekening is gehouden met olieverlies van de auto’s > Ja, vandaar de zwarte steen; Rekeninghoudend met langer vrachtverkeer wordt de kruising bij De Buren niet smaller gemaakt, die keuze is verder onderbouwd met testen die enkele weken geleden uitgevoerd zijn, vandaar de wens van De Buren om niet 2 bomen op het terras te plaatsen om in ieder geval geen zitplekken te hoeven inleveren! > In een bilateraal overleg zal verduidelijkt moeten worden hoe ver het terras vergunningtechnisch loopt, maar bovenal zal er naar een optimale locatie voor deze bomen gekeken moeten worden. Geschat wordt dat de uitvoering voor het deel spoorlijn t/m Diamantstraat ca. 3 tot 4 maanden duurt. De planning wordt afgestemd op de planning van het Bleekerijplein om te voorkomen dat er twee grote projecten gelijktijdig uitgevoerd worden. Met de betrokken ondernemers wordt overlegd over de uitvoering i.v.m. hun bereikbaarheidZoals Jeroen Verhaak concludeert is er vanavond weer een forse stap vooruit gezet, maar de race is nog niet gelopen. Jeroen’s afsluitende vraag, ‘Wat vinden jullie van het plan?’ geeft een algehele instemming aan die nog wordt onderstreept met applaus.

6. NIEUWS VAN DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN.

Gemeld wordt dat Boekelo in Actie van de 9 aanvragen die om een financiële bijdrage er tenminste 4   die hiervoor in aanmerking komen en waarvoor een akkoord wordt gegeven door de Dorpsraad Boekelo: bijdrage van €325 in de leges van de BOV voor o.a. Sinterklaasintocht; €200 voor opschoondag Bastinglaan/Dunantlaan; en €119 voor de onvoorziene kosten gemaakt door het Oranjecomité. Henk Guchelaar zal hiervan nog een kort overzicht realiseren en rond sturen.In het kader Dorpsplan+ meldt Marianne v/d Berg dat de zitting ivm. bezwaar tegen ontmoetingsplek voor jong & oud aan de Boekelosestraat vorige week is geweest, over 2 weken volgt de uitspraak. Over “de kinderboerderij” meldt Saskia Duesmann dat men (o.a. via een oproep in Boeke-loos) op zoek is naar een geschikte plek voor deze activiteit. De commissie R.O.M. is in afwachting van hun reactie naar aanleiding van het door de gemeente opgestelde herziene bestemmingsplan Buytenplaats. Henk Guchelaar zal informeren naar de termijn waarop dat door de gemeente wordt afgehandeld.Extra punt dat Henk Guchelaar in brengt is de opslag van gasolie in zoutcavernes. Het aantal vervoersbewegingen hiervoor is te groot bevonden (~11.000) door de gemeente Enschede. Er moet nog een MER (MilieuEffect Rapportage) worden gerealiseerd, maar dat is onderdeel van de totaalreactie waarin alle zienswijzen worden gecommentariseerd, blijft dus een punt van aandacht.

Op vrijdag 1 juni hebben Carry Hilbink en Ben Schoppert onze Dorpsraad vertegenwoordigd bij de opening van “Marke Usselo”: startpunt nieuwe fiets- en wandelroutes. De stichting BART heeft olv. Carry Hilbink een brief doen uitgaan naar alle ondernemers om met hen het gesprek aan te gaan. Wat verwachten zij van de BART, en/of hoe kan de BART voor de ondernemers activiteiten opzetten? De directe aanleiding voor deze actie is om na te denken over het voortbestaan van BART. De Klankbordgroep Grolsch heeft onlangs afscheid genomen van Rob Snel en kennis gemaakt met Tom Verhaag als nieuwe topman.

7. RONDVRAAG EN SLUITING.

Saskia Duesmann: de aanpassing aan kruispunt Haimersweg en Windmolenweg leidt vooralsnog tot een verkeerstoename op de Windmolenweg: vrachtwagens duidelijk meer dan personenwagen – waarbij de Doolhof als draaipunt wordt gebruikt. Eerste idee is dat dat een kwestie van tijd is, dus zien hoe het zich ontwikkelt wanneer er geen verandering is – gesprek met de gemeente aangaan. Verder speelt mee dat de routing/routeplanner voor zowel vrachtverkeer als personenwagens de verandering ook nog moet verwerken.

Tien over tien uur sluit de voorzitter de vergadering.

Joost Brunink

 

Verslag Dorpsraadvergadering 15 mei 2012

1. OPENING.

De meivergadering van de Boekelose Dorpsraad, met op de “publieke tribune” een 12-tal belangstellenden (o.a. Marrianne vd Berg, Jan ten Elzen [gemeente Enschede] en Peter Colijn [wijkagent] ), wordt op deze dinsdag om enkele minuten over acht door Jeroen Verhaak, voorzitter Dorpsraad, geopend. Hij meldt de aangekondigde afwezigheid van Jan Haven en staat stil bij het vertrek van Myra Koomen, die naast portefeuillewethouder ook stadsdeelwethouder Enschede-west was en als zodanig ook van Boekelo. Wij betreuren haar vertrek en bedanken haar voor haar inzet en de prettige contacten.

Een mededeling van een andere orde: in tegenstelling tot eerdere berichten zal een aantal bushaltes in Boekelo wel aangepast worden voor een betere in- en uitstapmogelijkheid.

 

2. NOTULEN.

De notulen van de aprilvergadering worden ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van dit verslag wordt opgemerkt dat: -de plaatsing van een ABRI bij de Marcellinuskerk over ongeveer 6 tot 8 weken haar beslag zal krijgen; -er door “de gemeente” niet contact met ons is opgenomen betreffende de Beldershoekweg, we hopen dat dit alsnog gebeurt; -Ben Bel zegt dat hij de reclamedump gemeld heeft bij de gemeente maar dat er tot heden geen actie is ondernomen.

 

3. POSTLIJST.

Hierbij wordt opgemerkt dat de door ons ontvangen herziening van het Bestemmingsplan Buytenplaats in de junivergadering aan de orde komt. We hebben de gemeente intussen een aantal vragen gesteld over dit stuk.   

 

4. VOORSTEL RENOVATIE PASTOOR SCHNEIDERSTRAAT. 

Henk Guchelaar leidt dit punt in, waarna de heer J.Batenburg (gemeente Enschede) e.e.a. toelicht aan de hand van het definitieve ontwerp. Spreker merkt op dat de straatherinrichting ingegeven wordt door de noodzakelijke werkzaamheden aan het daar liggende riool en dat dit laatste echt binnenkort moet gebeuren. (Naar aanleiding hiervan merkt Henk Abbink op dat de persleiding aan de Egberinksweg mankementen vertoont.) Men hoopt na de a.s. bouwvakvakantie te starten en dan ongeveer 2 maanden later klaar te zijn met deze klus. Batenburg zegt toe met enkele mensen die tijdens deze vergadering vragen stellen over individuele renovatiekwesties nog contact op te zullen nemen. De Dorpsraad gaat akkoord met het plan zoals het er nu ligt en hoopt op een goed en mooi resultaat!

 

5. ORIENTEREND GESPREK 30/50 KM INVALSWEGEN BOEKELO.

De laatste maanden leeft de 30/50km/u-problematiek (5) sterk in Boekelo, niet in het minst door een flink aantal uitgedeelde verkeersboetes. Onze Raad meent daarom dat het tijd wordt voor een gedachtewisseling over dit onderwerp. Vanavond deel 1 in een geplande serie van 3 gesprekken over dit heikele punt. In de maartvergadering heeft de Dorpsraad een commissie ingesteld die op deze meibijeenkomst een praatstuk presenteert. [Zie site www.Boekel.info>Dorpsraad>Praatstuk enz.]

Het gesprek laat zich niet in extenso weergeven, maar in feite draait deze zaak rond de begrippen “verkeersveiligheid” en “verantwoord verkeersgedrag”. Vanavond spitst het gesprek zich toe op de voor- en nadelen van 30, resp. 50km/u op de Boekelose invalswegen. De commissie is er wel in geslaagd de voordelen van 30km/u te benoemen (m.n. verkeersveiligheid), voor een verhoging naar 50km/u is dit niet gelukt! In feite zijn er drie opties: 1. De situatie laten zoals die nu is; 2. Delen van de invalswegen “oppimpen” naar 50km/u; 3. De huidige 30km/u-zone goed inrichten. [Men rijdt nu vaak onbewust te hard omdat het 30km/u-gebied niet goed is ingericht.]

Enkele vragen en uitspraken:- samenvallen van bebouwde kom en 30km/u-gebied; -rijgedrag van sommige E(lectrische)-fietsers kan tot gevaarlijke situaties leiden; -impact botsingen bij resp. 30/50km/u; -hoe zit het precies met toename aantal decibels bij snelheidverhogende maatregelen?

Vanuit de zaal komen enkele aansporingen om vooral niet om een verhoging van de snelheid te vragen. Wordt vervolgd!      

 

6. NIEUWS VAN DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN.

Gemeld  wordt dat >>Boekelo in actie>> tot nu toe 9 aanvragen om een financiële bijdrage heeft ontvangen en dat over een aantal van deze aanvragen eind mei een voorstel aan de Dorpsraad wordt opgesteld. Verder: Henk Guchelaar licht kort het actuele voorstel herinrichting Dorpshart toe: -klinkerbestrating; -langsparkeren;- aantal parkeerplaatsen vrijwel gelijk aan huidig aantal;- aanleg van plateaus;-kruispunt bij de Buren (bochtstraalbeperking?);-verkeerstroom Marsteden>Usselo;-plaats van de marktkramen. Spreker beantwoordt een aantal vragen van Dorpsraadleden en belangstellenden. Ben Schoppert zegt dat de commissie voor de bezwaarschriften “binnenkort” bijeenkomt om de zaak rond de ontmoetingsplek aan de Boekelosestraat te bespreken. Jan ten Elzen zal actie ondernemen in de onkruidbestrijding bij de diverse zitbanken. Over “de kinderboerderij” meldt Saskia Duesmann dat men (o.a. via een oproep in Boeke-loos) op zoek is naar een geschikte plek voor deze activiteit. De commissie R.O.M. komt in juni met een reactie op het door de gemeente opgestelde herziene bestemmingsplan Buytenplaats. Klankbordgroep De Bleekerij is opgeheven.

Op vrijdag 1 juni zullen Carry Hilbink en Ben Schoppert onze Dorpsraad vertegenwoordigen bij de opening van “Marke Usselo” en het afscheid van Myra Koomen.

 

7. RONDVRAAG EN SLUITING.

Ben Bel: warenmarkt. Wij zullen op 29 mei deelnemen aan een gesprek dat op initiatief van de gemeente gehouden wordt over de warenmarkten in Enschede; Idem: wijkschouwen. Saskia Duesmann, Carry Hilbink en Gonny ten Veen zullen de Dorpsraad vertegenwoordigen bij de diverse Boekelose schouwen. Idem: “De Marke”. Over de plannen rond het Marcellinuscompex zal begin juni meer duidelijkheid ontstaan; Saskia Duesmann: werkzaamheden aan kruispunt Haimersweg en Windmolenweg en de fietsoversteekplaats nabij de fietsbrug lopen; Gerard Roossink: kleedkamers op nieuwe sportcomplex? De bouw hiervan heeft vertraging opgelopen; Idem: buurtschouw in buitengebied is zeer wenselijk! Dorpsraad onderneemt actie, Gerard Roossink, Joost Brunink, Jeroen Verhaak en Ben Schoppert willen graag deelnemen aan deze schouw(en); Jules Overzee: bouwactiviteiten Goorseveldweg? Jeroen Verhaak en Ben Schoppert hebben begin juli gesprek met mensen van tZadel; Uit de zaal: opening brandweerkazerne? 8 juni opening, 9 juni open dag; Ontmoetingsplek bij tennisbaan geeft lawaaioverlast en er is regelmatig zwerfvuil.  Heeft de aandacht van Peter Colijn (wijkagent) en Dorpsraadlid Gonny ten Veen. 

Even over tien uur sluit de voorzitter de vergadering.

 

Ben Schoppert

Verslag Dorpsraadvergadering 17 april 2012

 

 

De aprilvergadering van de Boekelose Dorpsraad is bepaald niet gewoon: locatie, vergaderduur, onderwerp, aantal aanwezigen, al deze zaken wijken af van de meeste vergaderingen van onze raad.

In plaats van in het voormalig kerkgebouw aan de Kwinkelerweg komen we op 17 april bijeen in de zaal van de Berke aan de Jan van Elburgstraat. Reden: een flink deel van de agenda is ingeruimd voor de presentatie van de plannen rond het te stichten mortuarium/algemeen cultureel centrum aan de Beckumerstraat (nu nog Marcellinuskerk) en de Berke-accomodatie leent zich uitstekend voor deze voorlichtende activiteit.

 

1.OPENING.

Als de voorzitter (Jeroen Verhaak) de vergadering om 20.00 uur opent  zijn er zo’n 20 belangstellenden. De Dorpsraad is niet compleet: Carry Hilbink, Brenda Schukkert, Gonny ten Veen en Gerard Roossink zijn verhinderd, terwijl Henk Abbink, Joost Brunink en Jan Haven door andere verplichtingen pas in de loop van de vergadering zullen aanschuiven.       

Naast het melden van de afwezigen, merkt de voorzitter ook op dat het carillon aan de Beckumerstraat gerepareerd is en dat dat vandaag al door verschillende mensen geconstateerd is. De Dorpsraad bedankt de sponsoren die dit mogelijk hebben gemaakt! 

 

3. NOTULEN.

Het verslag van de maartvergadering wordt ongewijzigd vastgesteld. 

Naar aanleiding van dit punt zegt Peter Dijkstra (gemeente Enschede) dat de ABRI bij de Marcellinuskerk er komt. Zelfde spreker maakt een aantal opmerkingen over de Beldershoekweg. Naar aanleiding hiervan zal hij de heer P.Koekoek vragen contact op te nemen met Ben Schoppert.

 

4. POSTLIJST.

De nummers 3345 tm 3347 geven geen aanleiding tot opmerkingen.

 

2 .PRESENTATIE DE MARKE.

Deze komt wat later dan geagendeerd aan de orde.

De architect, Leo Sluijmer en het werkgroeplid Ben Bel lichten uitgebreid de plannen toe die men heeft m.b.t. de Marcellinuskerk/De Marke.  

 

5. NIEUWS VAN DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN.

Hierbij komen diverse zaken aan de orde:

>>Boekelo in actie>>:Henk Guchelaar zegt dat de eerste vergadering van de werkgroep gehouden is en dat daarin de hoogte van het budget, de aanvraagprocedure en enkele aanvragen aan de orde zijn geweest;

Over het vorige dorpsbudget (BIA) meldt Ben Schoppert dat afgelopen zaterdag een 12-tal uit dat budget betaalde banken (verdeeld over diverse projecten) zijn geplaatst. Over de ontmoetingsplek aan de Boekelosestraat zal midden-mei een bijeenkomst zijn van de diverse daarbij betrokken partijen.

Dorpsplan+, Dorpshart, Henk Guchelaar doet verslag van de ontwikkelingen: diverse zaken zijn in de (sub)werkgroep aan de orde geweest, o.a. bestratingsmaterialen/geluidsniveau; kruispunt bij de Buren (“verkeersveiligheidsgevoel”). De werkgroep heeft een strak vergaderschema en hoopt in de juni-vergadering van de Dorpsraad het ontwerp te presenteren. Jeroen Verhaak zegt dat het uiteindelijk aantal te realiseren parkeerplaatsen rond de 30 zal liggen!

Kleinschalig dierenverblijf: aanvankelijk leek dit gerealiseerd te kunnen worden aan de Winterhaarweg maar hiervoor zal, om verschillende redenen, een andere plaats gezocht moeten worden.

R.O.M.: Over de inrichting van de Boekelosestraat tot en met de ingang van de M.F.A. hebben we overeenstemming met de gemeente; Er is geadviseerd een drietal bushaltes van lijn 6 te verhogen; Over de Beldershoekweg werden bij punt 3 opmerkingen gemaakt; We gaan akkoord met het gemeentelijke voorstel de toegangsweg naar de M.F.A. “Teesinkbleekweg” te noemen en in het vervolg de schrijfwijzen “Teesinkweg” en Teesinklandenweg” aan te houden (was beiden met één e); Bleekerijplein: we wachten het definitieve ontwerp af. Wat de plaatsing van de zitbanken daar betreft wordt verwezen naar het in de notulen van 20 maart jl. gestelde. (R.O.M. eerste punt); We hebben intussen positief gereageerd op de gemeentelijke adviesaanvraag m.b.t. de herziening van het bestemmingsplan De Bleekerij;

Henk Abbink zegt dat er binnenkort een herziening van het bestemmings-plan De Buytenplaats verwacht kan worden.

 

Klankbordgroep De Bleekerij vergadert 25 april.

B.A.R.T. Desgevraagd (door Henk Abbink) verwijst Jeroen Verhaak naar zijn eerder aan de Dorpsraadleden verstuurde mail over de status van de (voormalige VVV-) zouttoren bij de Buren.

 

 

6. RONDVRAAG EN SLUITING.

Dit levert het volgende op:

Ben Bel/Joost Brunink/Jan ten Elzen: “Groen beraad” werkt aan een aanvalsplan m.b.t. zwerfvuil. Nogmaals de oproep om illegale dumping (inclusief pakken reclamefolders!) te melden op 4817600.

Joost Brunink: het ontTOMTOMen van de Beldershoekweg gaat tergend langzaam in het kwadraat!;

Edith Howard vraagt naar de mogelijkheid om de (voormalige VVV-)zouttoren te huren voor b.v. exposities. Wij hebben geen idee, geadviseerd wordt contact op te nemen met de Stichting Dorpshuis, de eigenaar; Jan ten Elzen zegt dat in het juni-nummer van Boeke-loos de schouwdata bekend worden gemaakt; Peter Dijkstra vraagt naar onze idee m.b.t. het wegdekmateriaal van het aan te leggen voetpad aan de Boekelosestraat. Hij neemt hierover nog contact met ons op;

Jacq.Schoeman informeert naar het standpunt van de Dorpsraad inzake de M.F.A. en De Marke. Wij willen eerst de verdere ontwikkelingen afwachten;

Idem: plaats bibliotheekbus. We zijn om verkeerstechnische redenen niet gelukkig met de huidige plaats. Er is momenteel geen alternatief. De busmaatschappij zou routewijziging op biebbusdagen duidelijker moeten communiceren;

De voorzitter sluit de vergadering om 21.46 uur!

 

Ben Schoppert

Verslag Dorpsraadvergadering 20 maart 2012

 

 

1. OPENING.

Twee minuten over acht laat Jeroen Verhaak via de voorzittershamer weten dat de maartvergadering van de Boekelose Dorpsraad is begonnen. Gonny ten Veen is verhinderd, Jan Haven heeft ook een andere dorpse vergadering en schuift wellicht later nog bij ons aan.

Op de publieke tribune 21 belangstellenden, daaronder Wim Wanninge (Stadsdeelmanager). Ook de wijkagent, Peter Colijn, is aanwezig.

De voorzitter deelt mee dat de renovatie van het carillon binnenkort begint. Met dank aan de diverse sponsoren!

In het kader van de mededelingenronde verwijst Ben Bel naar het artikel over deze voorziening in Boeke-loos en Tubantia. [April enquête en peiling financiële bijdragen; in juni go/no go-beslissing; werkgroep ziet voorziening als aanvulling op MFA; naam wordt: “De Marke”. i.p.v. Marcellinuskerk.

 

2. NOTULEN.

 De notulen van de februarivergadering worden onveranderd vastgesteld,

 

3. POSTLIJST.

Deze roept geen vragen op.

 

4. RONDJE ENSCHEDE.

Mevrouw B.Wilschut (gemeente Enschede) geeft een toelichting op de activiteiten gekoppeld aan “Rondje Enschede”. Ook Boekelo levert (via de nieuwe kaart) een prominente bijdrage aan deze toeristische motor!

Een team van gemeentelijke medewerkers is bezig (geweest) met de reanimatie van deze route die 52 km lang is, waarvan “Rondje Boekelo” 12 km bijdraagt. Met dank aan de Stichting BART!

Aan deze route worden allerlei culturele activiteiten gekoppeld. Zie voor de planning hiervan de bijbehorende evenementenkalender! Boekelose BART wil “Rondje Boekelo” nog (o.a. kunstzinnig) gaan verfraaien.

De bewegwijzering van deze route (en andere, zoals de “Zoutmarke-route”) is in handen van “Regio Twente”. Opgemerkt wordt dat de reeds geplaatste routepaaltjes bepaald niet “hufterproof” zijn en dat de esthetische uitvoering te wensen overlaat.

 

5. COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN.

Dorpsbudget: de Dorpsraadleden die in het B(uurt)I(n)A(ktie) project deel uitmaakten van de werkgroep gaan zich vanaf begin april bezighouden met het Dorpsbudget (dit jaar ruim 19.000 euro.) Op de site “Boekelo.info” vindt u meer informatie over deze activiteit.

Dorpsplan+: eind maart wordt het convenant hierover tussen de gemeente Enschede en ons Raad ondertekend. De verschillende onderdelen van dit Dorpsplan+ komen aan de orde:

Dorpshart: de voorzitter van deze werkgroep, Henk Guchelaar, doet verslag van de aanpak. Er wordt momenteel gewerkt aan het voorlopig ontwerp. Er is intensief overleg tussen de werkgroep en de gemeente Enschede. Uiteraard is de budgettering een belangrijk punt!

Ontmoetingsplaatsen: Ben Schoppert meldt dat er in april een tiental zitbanken in en om het dorp vervangen gaat worden. Over de ontmoetingsplaats aan de Boekelosestraat loopt nog een vergunningsprocedure.

Kleinschalig dierenverblijf: “Ontwikkeling hapert”, meldt Saskia Duesmann, de voorzitter van de “Stichting Mens & Dier”. Binnenkort zijn er gesprekken om een en ander vlot te trekken.

 

R.O.M. (ruimtelijke ordening en milieu): Bleekerijplein, dit bespreekpunt wordt ingelast vanwege onrust die onder enkele bewoners van het Magazijn (vanavond aanwezig) is ontstaan n.a.v. het voorlopig ontwerp. Men vreest geluidsoverlast door de (h.i.z.) minder gelukkige plaatsing van zitbanken. Vanuit onze Raad wordt gesteld dat de definitieve plaats van de zitbanken op het grasveld nog niet is bepaald, maar dat wij uiteraard rekening zullen houden met de vanavond gemaakte opmerkingen!

De voorzitter verwijst naar de aan de Dorpsraadleden verstuurde mail over de aansluiting van het sportcomplex/M.F.A., Verzetslaan en B.Roerinkstraat op de Boekelosestraat. Het gaat daarbij over de verkeersmaatregelen die genomen zullen worden om het de accomodatie verkeersverantoord te bereiken en te verlaten. Voorstel is wat ons betreft accoord.

Pastoor Schneider-Dokter De Jongstraat: vandaag is er weer een overleg geweest tussen de diverse betrokkenen (inclusief Dorpsraad en gemeente) over de aanstaande renovatie van dit gebied. We hopen dat er in de meivergadering een plan op tafel ligt! Er zou dan na de bouwvakvakantie met het werk begonnen kunnen worden.

ABRI bij Rkkerk: komt er. Wordt vervolgd!

Windmolenweg (fietsoversteekplaats): we hebben de gemeente intussen laten weten accoord te gaan met de door hen voorgestelde aanpassingen. Opgemerkt wordt dat de aanwezige knipperlichtinstallatie verblindend kan werken!    

Verlichting buitengebied: we hebben gereageerd op de gemeentelijke plannen tot het doven van een deel van de straatverlichting. Wij vinden de plannen te drastisch!

30km-zone: met betrekking tot dit heikele punt gaan we in een van de volgende vergaderingen de zin/onzin van deze verkeersmaatregel bespreken. Een werkgroep van 4 Dorpsraadleden gaat deze discussie voorbereiden.

N18: aanstaande vrijdag is hierover een bijeenkomst in Haaksbergen. Hierbij zullen ook Tweede Kamerleden aanwezig zijn. Wij zullen een vertegenwoordiging sturen!

Beldershoekweg: vanuit de Dorpsraad wordt met verbazing gereageerd op de o.i.z. wel erg provisorische wijze waarop de berm tegenover de huisnummers 67 en 69 is aangepakt. We hebben hierover contact met de gemeente. In de zaal aanwezige ambtenaren zullen dit punt nogmaals aankaarten. 

Uit de zaal: wegdekbeschadiging Welemorsweg thv Goorseveldweg!

Wat is de zin van het “fuikbeleid” (wegversmalling) op de Haimersweg?

R(ecreatie)S(port)C(ultuur)J(eugd): Carry Hilbink doet verslag van de bijeenkomst rond de ontwikkeling van zgn. “Zoutmarkeroutes”. (voor fietsers en wandelaars). Men streeft naar aansluiting op “Rondje Enschede”. Gepleit wordt voor een uniforme bewegwijzering!

Ouderencommissie: Ben Bel zegt dat er een uitvoerig gesprek geweest is met de mensen van het Open Ouderenwerk. Hij spreekt zijn waardering uit voor de door hen ontplooide activiteiten! 

Boeke-loos: Ben Schoppert wijst op de site Boekelo.info voor Boeke-loos en Dorpsraadnieuws. De redactie van Boeke-loos kamp met onderbezetting!

BART: status voormalige VVV-Zouttoren? We zoeken eea uit! Carry Hilbink kondigt uitreiking BARTaward aan, dit zal gebeuren tijdens de aanstaande Military Boekelo.

 

6. RONDVRAAG/SLUITING. 

 Ben Bel: hij is uitgenodigd voor een gesprek over de herbestemming van kerken. Een van de gesprekspartners is de gemeente Enschede.

Jules Overzee: kruispunt bij de Buren? Henk Guchelaar: onderdeel Dorpshart; er is geld voor; uitvoering plm. juni 2013. 

Carry Hilbink: bouw blokhutten ‘tZadel? Ben Schoppert: gemeente heeft  onderzoek ingesteld, laat ons nog weten wat dit heeft opgeleverd;

Jeroen Verhaak: straatverlichting faalt regelmatig (Weleweg!). Aanwezige ambtenaar Peter Dijkstra: “meldt dit aub op 4817600!

Ben Schoppert: idem verkeerssmiley Windmolenweg, melden op 4817600.

Jeroen Verhaak sluit om tien over tien de vergadering! 

 

Ben Schoppert

Verslag Dorpsraadvergadering 15 februari 2012

 

1.Opening.

Even na achten opent Jeroen Verhaak, voorzitter Dorpsraad, de vergadering. Er zijn 10 Dorpsraadsleden (met kennisgeving zijn Brenda Schukkert, Gerard Roossink en Jules Overzee afwezig, waarbij we de laatste van harte beterschap wensen!) en 12 belangstellenden aanwezig.

De voorzitter heeft een aantal mededelingen:

  1. In de raadsvergadering van Stadsdeel-west heeft men ons het groene licht gegeven voor het uitvoeren van het door ons voorgestelde Dorpsbudget voor dit jaar;
  2. In diezelfde vergadering werd gezegd dat de verzamelde inspraakreacties m.b.t. de nieuwe N18 in de tweede helft van dit jaar worden verwacht;
  3. De zendmast aan de Verzetslaan wordt waarschijnlijk naar de bosrand verplaatst en verhoogd. We zullen hierover nog overleggen met de gemeente;
  4. De fondswerving voor de reparatie van het carillon verloopt naar tevredenheid. We hopen dat dit instrument eind april weer klinkt!

 

2.Notulen.

De notulen van de januarivergadering worden vastgesteld. N.a.v. dit verslag maakt Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer) een opmerking over de financiering van bv. renovatie van bermen (m.n. Weleweg). Wij zullen hierover nog met de gemeente moeten overleggen!

 

3.Postlijst.

De lange postlijst wordt voor kennisgeving aangenomen. Wat poststuk 3310 (subsidieaanvraag Bokels Holtink) betreft wordt gezegd dat de gemeente die aanvraag voor het jaar 2011 alsnog zal honoreren.

 

4.Vaststelling (financieel) jaarverslag.

De penningmeester, Henk Guchelaar, licht het financiële jaarverslag over 2011 uitvoerig toe. De kascommissie bestaande uit Nico van der Veen en Henny Stokkink doet verslag van de kascontrole. De heren hebben eea “uitstekend in orde” bevonden. De Dorpsraad dechargeert de penningmeester voor 2011 en dankt hem zeer voor zijn deskundige aanpak! Uiteraard  ook dank aan het adres van de kascommissie!

De kascommissie voor 2012 bestaat uit Nico van der Veen en Arend Stokkers.

 

5.De Bleekerij.

Henk Guchelaar licht het ontwerp voor het Bleekerijplein toe. Er wordt gewezen op de binnenkort te verschijnen perspublicatie over dit ontwerp.

Enkele aanwezigen pleiten voor terugkeer van het oorspronkelijke kunstwerk in de geplande vijver bij het Historisch Centrum.

In het kader van dit agendapunt meldt Jeroen Verhaak dat er intussen een gesprek geweest is tussen een delegatie van de Dorpsraad en een Bleekerijbewoonster. N.a.v. dit gesprek sturen wij haar een brief. De Dorpsraad gaat akkoord met de door het Db opgestelde tekst van dat schrijven.

 

6. Nieuws uit de commissies en vertegenwoordigingen.

BIA (Buurt in actie): de projectgroep heeft formeel haar werkzaamheden beëindigd nadat zij in januari ook het nog openstaande bedrag heeft toegekend. In een van de volgende uitgaven van Boeke-loos zal de groep verslag doen van haar werk.

Dorpsplanplus: voorgesteld wordt de tekst van het definitieve plan aan te vullen met een nadere omschrijving/planning van de Dorpshartactiviteiten. We gaan akkoord met dat voorstel van het dagelijks bestuur.

In het kader van (o.a.) Dp+ wordt gewerkt aan de vervanging/uitbreiding van het aantal ontmoetingsplaatsen/banken in en buiten Boekelo. Voor de plek aan de Boekelosestraat is door de gemeente een vergunning verleend. Op zaterdag 14 april wordt een flink deel van de bestaande banken, met hulp van een aantal vrijwilligers, vervangen door nieuwe.

R.O.M.(Ruimtelijke ordening en milieu): het overleg met de bewoners van de Past.Schneiderstraat en Dr.De Jongstraat loopt;Ter Steege (bouwer Bleekerij) heeft toegezegd een pad tussen de B.Roerinkstraat en de Verzetslaan aan te leggen; met de gemeente is contact geweest over de bouwactiviteiten aan de Goorseveldweg en de bermrenovatie aan de Beldershoekweg, in beide gevallen is actie toegezegd; Joost Brunink zegt dat het “Groen beraad” zich o.a. buigt over de zwerfafvalproblematiek in het buitengebied; Jeroen Verhaak citeert uit een brief van de gemeente Enschede waarin antwoord wordt gegeven op onze opmerkingen bij de Woonvisie. Wij vinden het antwoord dusdanig vaag dat wij daarover vragen gaan stellen.

Beheerscommissie vm.kerk Kwinkelerweg: we hebben huurverlenging aangevraagd tot mei 2013.

Klankbordgroep Grolsch: Ben Bel meldt dat de klankbordgroep van de directiewisseling bij dit bedrijf op de hoogte is gesteld.

BART. (Diverse sprekers) De verschijning van kaart en folder “Rondje Enschede”. Ook Boekelo is in deze route opgenomen. We zouden het zeer op prijs stellen als er intensiever contact zou zijn tussen BAR(ecreatie)T en Dorpsraadcommissie R(recreatie)SCJ!

Via Marrianne vd Berg (Stadsdeelmanagement) nodigen we mw.B.Wildschut uit om ons te informeren over de activiteiten m.b.t. “Rondje Enschede”. Wij zullen BART daarbij ook uitnodigen! Enkele Dorpsraadleden zullen op maandag 27 februari het overleg betreffende de “Zoutmarke” bijwonen.

 

7.Rondvraag en sluiting.

Ben Bel verwijst naar het Tubantia-artikel van vandaag waarin gemeld wordt dat de Stichting Mortuarium Boekelo een subsidie toegekend heeft gekregen voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar de bouw van het geplande mortuarium bij de RKkerk aan de Beckumerstraat.

Saskia Duesmann doet verslag van haar wedervaren met justitie betreffende de snelheidscontroles. Jeroen Verhaak zegt over de (on)zin en intensiteit van deze controles veel klachten te krijgen en kondigt aan dat onze raad zich op termijn ernstig zal beraden op deze zaak, inclusief de wenselijkheid van een 30 km-zone!

Joost Brunink: het ontTOMTOMmen van de Beldershoekweg gaat tergend langzaam!

Henk Abbink: hoe staat het met de ontwikkeling van het MFA? Jan Haven antwoordt dat de bouwaanvraag bij de gemeentelijke instanties ligt en daar wordt bestudeerd.

Uit de zaal:

-de 30 km-problematiek inclusief snelheidscontroles baart velen zorgen;

-in de ontwikkeling van “Rondje Enschede” moet beter gecommuniceerd worden!

-verlichting in buitengebied: onze raad was niet uitgenodigd voor het betreffende overleg, jammer! We krijgen de desbetreffende mail alsnog toegestuurd door een van de aanwezigen.      

Tegen 10 uur sluit de voorzitter de vergadering.

Ben Schoppert