Verslagen vergaderingen dorpsraad

Verslag Dorpsraadvergadering 15 mei 2012

1. OPENING.

De meivergadering van de Boekelose Dorpsraad, met op de “publieke tribune” een 12-tal belangstellenden (o.a. Marrianne vd Berg, Jan ten Elzen [gemeente Enschede] en Peter Colijn [wijkagent] ), wordt op deze dinsdag om enkele minuten over acht door Jeroen Verhaak, voorzitter Dorpsraad, geopend. Hij meldt de aangekondigde afwezigheid van Jan Haven en staat stil bij het vertrek van Myra Koomen, die naast portefeuillewethouder ook stadsdeelwethouder Enschede-west was en als zodanig ook van Boekelo. Wij betreuren haar vertrek en bedanken haar voor haar inzet en de prettige contacten.

Een mededeling van een andere orde: in tegenstelling tot eerdere berichten zal een aantal bushaltes in Boekelo wel aangepast worden voor een betere in- en uitstapmogelijkheid.

 

2. NOTULEN.

De notulen van de aprilvergadering worden ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van dit verslag wordt opgemerkt dat: -de plaatsing van een ABRI bij de Marcellinuskerk over ongeveer 6 tot 8 weken haar beslag zal krijgen; -er door “de gemeente” niet contact met ons is opgenomen betreffende de Beldershoekweg, we hopen dat dit alsnog gebeurt; -Ben Bel zegt dat hij de reclamedump gemeld heeft bij de gemeente maar dat er tot heden geen actie is ondernomen.

 

3. POSTLIJST.

Hierbij wordt opgemerkt dat de door ons ontvangen herziening van het Bestemmingsplan Buytenplaats in de junivergadering aan de orde komt. We hebben de gemeente intussen een aantal vragen gesteld over dit stuk.   

 

4. VOORSTEL RENOVATIE PASTOOR SCHNEIDERSTRAAT. 

Henk Guchelaar leidt dit punt in, waarna de heer J.Batenburg (gemeente Enschede) e.e.a. toelicht aan de hand van het definitieve ontwerp. Spreker merkt op dat de straatherinrichting ingegeven wordt door de noodzakelijke werkzaamheden aan het daar liggende riool en dat dit laatste echt binnenkort moet gebeuren. (Naar aanleiding hiervan merkt Henk Abbink op dat de persleiding aan de Egberinksweg mankementen vertoont.) Men hoopt na de a.s. bouwvakvakantie te starten en dan ongeveer 2 maanden later klaar te zijn met deze klus. Batenburg zegt toe met enkele mensen die tijdens deze vergadering vragen stellen over individuele renovatiekwesties nog contact op te zullen nemen. De Dorpsraad gaat akkoord met het plan zoals het er nu ligt en hoopt op een goed en mooi resultaat!

 

5. ORIENTEREND GESPREK 30/50 KM INVALSWEGEN BOEKELO.

De laatste maanden leeft de 30/50km/u-problematiek (5) sterk in Boekelo, niet in het minst door een flink aantal uitgedeelde verkeersboetes. Onze Raad meent daarom dat het tijd wordt voor een gedachtewisseling over dit onderwerp. Vanavond deel 1 in een geplande serie van 3 gesprekken over dit heikele punt. In de maartvergadering heeft de Dorpsraad een commissie ingesteld die op deze meibijeenkomst een praatstuk presenteert. [Zie site www.Boekel.info>Dorpsraad>Praatstuk enz.]

Het gesprek laat zich niet in extenso weergeven, maar in feite draait deze zaak rond de begrippen “verkeersveiligheid” en “verantwoord verkeersgedrag”. Vanavond spitst het gesprek zich toe op de voor- en nadelen van 30, resp. 50km/u op de Boekelose invalswegen. De commissie is er wel in geslaagd de voordelen van 30km/u te benoemen (m.n. verkeersveiligheid), voor een verhoging naar 50km/u is dit niet gelukt! In feite zijn er drie opties: 1. De situatie laten zoals die nu is; 2. Delen van de invalswegen “oppimpen” naar 50km/u; 3. De huidige 30km/u-zone goed inrichten. [Men rijdt nu vaak onbewust te hard omdat het 30km/u-gebied niet goed is ingericht.]

Enkele vragen en uitspraken:- samenvallen van bebouwde kom en 30km/u-gebied; -rijgedrag van sommige E(lectrische)-fietsers kan tot gevaarlijke situaties leiden; -impact botsingen bij resp. 30/50km/u; -hoe zit het precies met toename aantal decibels bij snelheidverhogende maatregelen?

Vanuit de zaal komen enkele aansporingen om vooral niet om een verhoging van de snelheid te vragen. Wordt vervolgd!      

 

6. NIEUWS VAN DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN.

Gemeld  wordt dat >>Boekelo in actie>> tot nu toe 9 aanvragen om een financiële bijdrage heeft ontvangen en dat over een aantal van deze aanvragen eind mei een voorstel aan de Dorpsraad wordt opgesteld. Verder: Henk Guchelaar licht kort het actuele voorstel herinrichting Dorpshart toe: -klinkerbestrating; -langsparkeren;- aantal parkeerplaatsen vrijwel gelijk aan huidig aantal;- aanleg van plateaus;-kruispunt bij de Buren (bochtstraalbeperking?);-verkeerstroom Marsteden>Usselo;-plaats van de marktkramen. Spreker beantwoordt een aantal vragen van Dorpsraadleden en belangstellenden. Ben Schoppert zegt dat de commissie voor de bezwaarschriften “binnenkort” bijeenkomt om de zaak rond de ontmoetingsplek aan de Boekelosestraat te bespreken. Jan ten Elzen zal actie ondernemen in de onkruidbestrijding bij de diverse zitbanken. Over “de kinderboerderij” meldt Saskia Duesmann dat men (o.a. via een oproep in Boeke-loos) op zoek is naar een geschikte plek voor deze activiteit. De commissie R.O.M. komt in juni met een reactie op het door de gemeente opgestelde herziene bestemmingsplan Buytenplaats. Klankbordgroep De Bleekerij is opgeheven.

Op vrijdag 1 juni zullen Carry Hilbink en Ben Schoppert onze Dorpsraad vertegenwoordigen bij de opening van “Marke Usselo” en het afscheid van Myra Koomen.

 

7. RONDVRAAG EN SLUITING.

Ben Bel: warenmarkt. Wij zullen op 29 mei deelnemen aan een gesprek dat op initiatief van de gemeente gehouden wordt over de warenmarkten in Enschede; Idem: wijkschouwen. Saskia Duesmann, Carry Hilbink en Gonny ten Veen zullen de Dorpsraad vertegenwoordigen bij de diverse Boekelose schouwen. Idem: “De Marke”. Over de plannen rond het Marcellinuscompex zal begin juni meer duidelijkheid ontstaan; Saskia Duesmann: werkzaamheden aan kruispunt Haimersweg en Windmolenweg en de fietsoversteekplaats nabij de fietsbrug lopen; Gerard Roossink: kleedkamers op nieuwe sportcomplex? De bouw hiervan heeft vertraging opgelopen; Idem: buurtschouw in buitengebied is zeer wenselijk! Dorpsraad onderneemt actie, Gerard Roossink, Joost Brunink, Jeroen Verhaak en Ben Schoppert willen graag deelnemen aan deze schouw(en); Jules Overzee: bouwactiviteiten Goorseveldweg? Jeroen Verhaak en Ben Schoppert hebben begin juli gesprek met mensen van tZadel; Uit de zaal: opening brandweerkazerne? 8 juni opening, 9 juni open dag; Ontmoetingsplek bij tennisbaan geeft lawaaioverlast en er is regelmatig zwerfvuil.  Heeft de aandacht van Peter Colijn (wijkagent) en Dorpsraadlid Gonny ten Veen. 

Even over tien uur sluit de voorzitter de vergadering.

 

Ben Schoppert

Verslag Dorpsraadvergadering 17 april 2012

 

 

De aprilvergadering van de Boekelose Dorpsraad is bepaald niet gewoon: locatie, vergaderduur, onderwerp, aantal aanwezigen, al deze zaken wijken af van de meeste vergaderingen van onze raad.

In plaats van in het voormalig kerkgebouw aan de Kwinkelerweg komen we op 17 april bijeen in de zaal van de Berke aan de Jan van Elburgstraat. Reden: een flink deel van de agenda is ingeruimd voor de presentatie van de plannen rond het te stichten mortuarium/algemeen cultureel centrum aan de Beckumerstraat (nu nog Marcellinuskerk) en de Berke-accomodatie leent zich uitstekend voor deze voorlichtende activiteit.

 

1.OPENING.

Als de voorzitter (Jeroen Verhaak) de vergadering om 20.00 uur opent  zijn er zo’n 20 belangstellenden. De Dorpsraad is niet compleet: Carry Hilbink, Brenda Schukkert, Gonny ten Veen en Gerard Roossink zijn verhinderd, terwijl Henk Abbink, Joost Brunink en Jan Haven door andere verplichtingen pas in de loop van de vergadering zullen aanschuiven.       

Naast het melden van de afwezigen, merkt de voorzitter ook op dat het carillon aan de Beckumerstraat gerepareerd is en dat dat vandaag al door verschillende mensen geconstateerd is. De Dorpsraad bedankt de sponsoren die dit mogelijk hebben gemaakt! 

 

3. NOTULEN.

Het verslag van de maartvergadering wordt ongewijzigd vastgesteld. 

Naar aanleiding van dit punt zegt Peter Dijkstra (gemeente Enschede) dat de ABRI bij de Marcellinuskerk er komt. Zelfde spreker maakt een aantal opmerkingen over de Beldershoekweg. Naar aanleiding hiervan zal hij de heer P.Koekoek vragen contact op te nemen met Ben Schoppert.

 

4. POSTLIJST.

De nummers 3345 tm 3347 geven geen aanleiding tot opmerkingen.

 

2 .PRESENTATIE DE MARKE.

Deze komt wat later dan geagendeerd aan de orde.

De architect, Leo Sluijmer en het werkgroeplid Ben Bel lichten uitgebreid de plannen toe die men heeft m.b.t. de Marcellinuskerk/De Marke.  

 

5. NIEUWS VAN DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN.

Hierbij komen diverse zaken aan de orde:

>>Boekelo in actie>>:Henk Guchelaar zegt dat de eerste vergadering van de werkgroep gehouden is en dat daarin de hoogte van het budget, de aanvraagprocedure en enkele aanvragen aan de orde zijn geweest;

Over het vorige dorpsbudget (BIA) meldt Ben Schoppert dat afgelopen zaterdag een 12-tal uit dat budget betaalde banken (verdeeld over diverse projecten) zijn geplaatst. Over de ontmoetingsplek aan de Boekelosestraat zal midden-mei een bijeenkomst zijn van de diverse daarbij betrokken partijen.

Dorpsplan+, Dorpshart, Henk Guchelaar doet verslag van de ontwikkelingen: diverse zaken zijn in de (sub)werkgroep aan de orde geweest, o.a. bestratingsmaterialen/geluidsniveau; kruispunt bij de Buren (“verkeersveiligheidsgevoel”). De werkgroep heeft een strak vergaderschema en hoopt in de juni-vergadering van de Dorpsraad het ontwerp te presenteren. Jeroen Verhaak zegt dat het uiteindelijk aantal te realiseren parkeerplaatsen rond de 30 zal liggen!

Kleinschalig dierenverblijf: aanvankelijk leek dit gerealiseerd te kunnen worden aan de Winterhaarweg maar hiervoor zal, om verschillende redenen, een andere plaats gezocht moeten worden.

R.O.M.: Over de inrichting van de Boekelosestraat tot en met de ingang van de M.F.A. hebben we overeenstemming met de gemeente; Er is geadviseerd een drietal bushaltes van lijn 6 te verhogen; Over de Beldershoekweg werden bij punt 3 opmerkingen gemaakt; We gaan akkoord met het gemeentelijke voorstel de toegangsweg naar de M.F.A. “Teesinkbleekweg” te noemen en in het vervolg de schrijfwijzen “Teesinkweg” en Teesinklandenweg” aan te houden (was beiden met één e); Bleekerijplein: we wachten het definitieve ontwerp af. Wat de plaatsing van de zitbanken daar betreft wordt verwezen naar het in de notulen van 20 maart jl. gestelde. (R.O.M. eerste punt); We hebben intussen positief gereageerd op de gemeentelijke adviesaanvraag m.b.t. de herziening van het bestemmingsplan De Bleekerij;

Henk Abbink zegt dat er binnenkort een herziening van het bestemmings-plan De Buytenplaats verwacht kan worden.

 

Klankbordgroep De Bleekerij vergadert 25 april.

B.A.R.T. Desgevraagd (door Henk Abbink) verwijst Jeroen Verhaak naar zijn eerder aan de Dorpsraadleden verstuurde mail over de status van de (voormalige VVV-) zouttoren bij de Buren.

 

 

6. RONDVRAAG EN SLUITING.

Dit levert het volgende op:

Ben Bel/Joost Brunink/Jan ten Elzen: “Groen beraad” werkt aan een aanvalsplan m.b.t. zwerfvuil. Nogmaals de oproep om illegale dumping (inclusief pakken reclamefolders!) te melden op 4817600.

Joost Brunink: het ontTOMTOMen van de Beldershoekweg gaat tergend langzaam in het kwadraat!;

Edith Howard vraagt naar de mogelijkheid om de (voormalige VVV-)zouttoren te huren voor b.v. exposities. Wij hebben geen idee, geadviseerd wordt contact op te nemen met de Stichting Dorpshuis, de eigenaar; Jan ten Elzen zegt dat in het juni-nummer van Boeke-loos de schouwdata bekend worden gemaakt; Peter Dijkstra vraagt naar onze idee m.b.t. het wegdekmateriaal van het aan te leggen voetpad aan de Boekelosestraat. Hij neemt hierover nog contact met ons op;

Jacq.Schoeman informeert naar het standpunt van de Dorpsraad inzake de M.F.A. en De Marke. Wij willen eerst de verdere ontwikkelingen afwachten;

Idem: plaats bibliotheekbus. We zijn om verkeerstechnische redenen niet gelukkig met de huidige plaats. Er is momenteel geen alternatief. De busmaatschappij zou routewijziging op biebbusdagen duidelijker moeten communiceren;

De voorzitter sluit de vergadering om 21.46 uur!

 

Ben Schoppert

Verslag Dorpsraadvergadering 20 maart 2012

 

 

1. OPENING.

Twee minuten over acht laat Jeroen Verhaak via de voorzittershamer weten dat de maartvergadering van de Boekelose Dorpsraad is begonnen. Gonny ten Veen is verhinderd, Jan Haven heeft ook een andere dorpse vergadering en schuift wellicht later nog bij ons aan.

Op de publieke tribune 21 belangstellenden, daaronder Wim Wanninge (Stadsdeelmanager). Ook de wijkagent, Peter Colijn, is aanwezig.

De voorzitter deelt mee dat de renovatie van het carillon binnenkort begint. Met dank aan de diverse sponsoren!

In het kader van de mededelingenronde verwijst Ben Bel naar het artikel over deze voorziening in Boeke-loos en Tubantia. [April enquête en peiling financiële bijdragen; in juni go/no go-beslissing; werkgroep ziet voorziening als aanvulling op MFA; naam wordt: “De Marke”. i.p.v. Marcellinuskerk.

 

2. NOTULEN.

 De notulen van de februarivergadering worden onveranderd vastgesteld,

 

3. POSTLIJST.

Deze roept geen vragen op.

 

4. RONDJE ENSCHEDE.

Mevrouw B.Wilschut (gemeente Enschede) geeft een toelichting op de activiteiten gekoppeld aan “Rondje Enschede”. Ook Boekelo levert (via de nieuwe kaart) een prominente bijdrage aan deze toeristische motor!

Een team van gemeentelijke medewerkers is bezig (geweest) met de reanimatie van deze route die 52 km lang is, waarvan “Rondje Boekelo” 12 km bijdraagt. Met dank aan de Stichting BART!

Aan deze route worden allerlei culturele activiteiten gekoppeld. Zie voor de planning hiervan de bijbehorende evenementenkalender! Boekelose BART wil “Rondje Boekelo” nog (o.a. kunstzinnig) gaan verfraaien.

De bewegwijzering van deze route (en andere, zoals de “Zoutmarke-route”) is in handen van “Regio Twente”. Opgemerkt wordt dat de reeds geplaatste routepaaltjes bepaald niet “hufterproof” zijn en dat de esthetische uitvoering te wensen overlaat.

 

5. COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN.

Dorpsbudget: de Dorpsraadleden die in het B(uurt)I(n)A(ktie) project deel uitmaakten van de werkgroep gaan zich vanaf begin april bezighouden met het Dorpsbudget (dit jaar ruim 19.000 euro.) Op de site “Boekelo.info” vindt u meer informatie over deze activiteit.

Dorpsplan+: eind maart wordt het convenant hierover tussen de gemeente Enschede en ons Raad ondertekend. De verschillende onderdelen van dit Dorpsplan+ komen aan de orde:

Dorpshart: de voorzitter van deze werkgroep, Henk Guchelaar, doet verslag van de aanpak. Er wordt momenteel gewerkt aan het voorlopig ontwerp. Er is intensief overleg tussen de werkgroep en de gemeente Enschede. Uiteraard is de budgettering een belangrijk punt!

Ontmoetingsplaatsen: Ben Schoppert meldt dat er in april een tiental zitbanken in en om het dorp vervangen gaat worden. Over de ontmoetingsplaats aan de Boekelosestraat loopt nog een vergunningsprocedure.

Kleinschalig dierenverblijf: “Ontwikkeling hapert”, meldt Saskia Duesmann, de voorzitter van de “Stichting Mens & Dier”. Binnenkort zijn er gesprekken om een en ander vlot te trekken.

 

R.O.M. (ruimtelijke ordening en milieu): Bleekerijplein, dit bespreekpunt wordt ingelast vanwege onrust die onder enkele bewoners van het Magazijn (vanavond aanwezig) is ontstaan n.a.v. het voorlopig ontwerp. Men vreest geluidsoverlast door de (h.i.z.) minder gelukkige plaatsing van zitbanken. Vanuit onze Raad wordt gesteld dat de definitieve plaats van de zitbanken op het grasveld nog niet is bepaald, maar dat wij uiteraard rekening zullen houden met de vanavond gemaakte opmerkingen!

De voorzitter verwijst naar de aan de Dorpsraadleden verstuurde mail over de aansluiting van het sportcomplex/M.F.A., Verzetslaan en B.Roerinkstraat op de Boekelosestraat. Het gaat daarbij over de verkeersmaatregelen die genomen zullen worden om het de accomodatie verkeersverantoord te bereiken en te verlaten. Voorstel is wat ons betreft accoord.

Pastoor Schneider-Dokter De Jongstraat: vandaag is er weer een overleg geweest tussen de diverse betrokkenen (inclusief Dorpsraad en gemeente) over de aanstaande renovatie van dit gebied. We hopen dat er in de meivergadering een plan op tafel ligt! Er zou dan na de bouwvakvakantie met het werk begonnen kunnen worden.

ABRI bij Rkkerk: komt er. Wordt vervolgd!

Windmolenweg (fietsoversteekplaats): we hebben de gemeente intussen laten weten accoord te gaan met de door hen voorgestelde aanpassingen. Opgemerkt wordt dat de aanwezige knipperlichtinstallatie verblindend kan werken!    

Verlichting buitengebied: we hebben gereageerd op de gemeentelijke plannen tot het doven van een deel van de straatverlichting. Wij vinden de plannen te drastisch!

30km-zone: met betrekking tot dit heikele punt gaan we in een van de volgende vergaderingen de zin/onzin van deze verkeersmaatregel bespreken. Een werkgroep van 4 Dorpsraadleden gaat deze discussie voorbereiden.

N18: aanstaande vrijdag is hierover een bijeenkomst in Haaksbergen. Hierbij zullen ook Tweede Kamerleden aanwezig zijn. Wij zullen een vertegenwoordiging sturen!

Beldershoekweg: vanuit de Dorpsraad wordt met verbazing gereageerd op de o.i.z. wel erg provisorische wijze waarop de berm tegenover de huisnummers 67 en 69 is aangepakt. We hebben hierover contact met de gemeente. In de zaal aanwezige ambtenaren zullen dit punt nogmaals aankaarten. 

Uit de zaal: wegdekbeschadiging Welemorsweg thv Goorseveldweg!

Wat is de zin van het “fuikbeleid” (wegversmalling) op de Haimersweg?

R(ecreatie)S(port)C(ultuur)J(eugd): Carry Hilbink doet verslag van de bijeenkomst rond de ontwikkeling van zgn. “Zoutmarkeroutes”. (voor fietsers en wandelaars). Men streeft naar aansluiting op “Rondje Enschede”. Gepleit wordt voor een uniforme bewegwijzering!

Ouderencommissie: Ben Bel zegt dat er een uitvoerig gesprek geweest is met de mensen van het Open Ouderenwerk. Hij spreekt zijn waardering uit voor de door hen ontplooide activiteiten! 

Boeke-loos: Ben Schoppert wijst op de site Boekelo.info voor Boeke-loos en Dorpsraadnieuws. De redactie van Boeke-loos kamp met onderbezetting!

BART: status voormalige VVV-Zouttoren? We zoeken eea uit! Carry Hilbink kondigt uitreiking BARTaward aan, dit zal gebeuren tijdens de aanstaande Military Boekelo.

 

6. RONDVRAAG/SLUITING. 

 Ben Bel: hij is uitgenodigd voor een gesprek over de herbestemming van kerken. Een van de gesprekspartners is de gemeente Enschede.

Jules Overzee: kruispunt bij de Buren? Henk Guchelaar: onderdeel Dorpshart; er is geld voor; uitvoering plm. juni 2013. 

Carry Hilbink: bouw blokhutten ‘tZadel? Ben Schoppert: gemeente heeft  onderzoek ingesteld, laat ons nog weten wat dit heeft opgeleverd;

Jeroen Verhaak: straatverlichting faalt regelmatig (Weleweg!). Aanwezige ambtenaar Peter Dijkstra: “meldt dit aub op 4817600!

Ben Schoppert: idem verkeerssmiley Windmolenweg, melden op 4817600.

Jeroen Verhaak sluit om tien over tien de vergadering! 

 

Ben Schoppert

Verslag Dorpsraadvergadering 15 februari 2012

 

1.Opening.

Even na achten opent Jeroen Verhaak, voorzitter Dorpsraad, de vergadering. Er zijn 10 Dorpsraadsleden (met kennisgeving zijn Brenda Schukkert, Gerard Roossink en Jules Overzee afwezig, waarbij we de laatste van harte beterschap wensen!) en 12 belangstellenden aanwezig.

De voorzitter heeft een aantal mededelingen:

  1. In de raadsvergadering van Stadsdeel-west heeft men ons het groene licht gegeven voor het uitvoeren van het door ons voorgestelde Dorpsbudget voor dit jaar;
  2. In diezelfde vergadering werd gezegd dat de verzamelde inspraakreacties m.b.t. de nieuwe N18 in de tweede helft van dit jaar worden verwacht;
  3. De zendmast aan de Verzetslaan wordt waarschijnlijk naar de bosrand verplaatst en verhoogd. We zullen hierover nog overleggen met de gemeente;
  4. De fondswerving voor de reparatie van het carillon verloopt naar tevredenheid. We hopen dat dit instrument eind april weer klinkt!

 

2.Notulen.

De notulen van de januarivergadering worden vastgesteld. N.a.v. dit verslag maakt Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer) een opmerking over de financiering van bv. renovatie van bermen (m.n. Weleweg). Wij zullen hierover nog met de gemeente moeten overleggen!

 

3.Postlijst.

De lange postlijst wordt voor kennisgeving aangenomen. Wat poststuk 3310 (subsidieaanvraag Bokels Holtink) betreft wordt gezegd dat de gemeente die aanvraag voor het jaar 2011 alsnog zal honoreren.

 

4.Vaststelling (financieel) jaarverslag.

De penningmeester, Henk Guchelaar, licht het financiële jaarverslag over 2011 uitvoerig toe. De kascommissie bestaande uit Nico van der Veen en Henny Stokkink doet verslag van de kascontrole. De heren hebben eea “uitstekend in orde” bevonden. De Dorpsraad dechargeert de penningmeester voor 2011 en dankt hem zeer voor zijn deskundige aanpak! Uiteraard  ook dank aan het adres van de kascommissie!

De kascommissie voor 2012 bestaat uit Nico van der Veen en Arend Stokkers.

 

5.De Bleekerij.

Henk Guchelaar licht het ontwerp voor het Bleekerijplein toe. Er wordt gewezen op de binnenkort te verschijnen perspublicatie over dit ontwerp.

Enkele aanwezigen pleiten voor terugkeer van het oorspronkelijke kunstwerk in de geplande vijver bij het Historisch Centrum.

In het kader van dit agendapunt meldt Jeroen Verhaak dat er intussen een gesprek geweest is tussen een delegatie van de Dorpsraad en een Bleekerijbewoonster. N.a.v. dit gesprek sturen wij haar een brief. De Dorpsraad gaat akkoord met de door het Db opgestelde tekst van dat schrijven.

 

6. Nieuws uit de commissies en vertegenwoordigingen.

BIA (Buurt in actie): de projectgroep heeft formeel haar werkzaamheden beëindigd nadat zij in januari ook het nog openstaande bedrag heeft toegekend. In een van de volgende uitgaven van Boeke-loos zal de groep verslag doen van haar werk.

Dorpsplanplus: voorgesteld wordt de tekst van het definitieve plan aan te vullen met een nadere omschrijving/planning van de Dorpshartactiviteiten. We gaan akkoord met dat voorstel van het dagelijks bestuur.

In het kader van (o.a.) Dp+ wordt gewerkt aan de vervanging/uitbreiding van het aantal ontmoetingsplaatsen/banken in en buiten Boekelo. Voor de plek aan de Boekelosestraat is door de gemeente een vergunning verleend. Op zaterdag 14 april wordt een flink deel van de bestaande banken, met hulp van een aantal vrijwilligers, vervangen door nieuwe.

R.O.M.(Ruimtelijke ordening en milieu): het overleg met de bewoners van de Past.Schneiderstraat en Dr.De Jongstraat loopt;Ter Steege (bouwer Bleekerij) heeft toegezegd een pad tussen de B.Roerinkstraat en de Verzetslaan aan te leggen; met de gemeente is contact geweest over de bouwactiviteiten aan de Goorseveldweg en de bermrenovatie aan de Beldershoekweg, in beide gevallen is actie toegezegd; Joost Brunink zegt dat het “Groen beraad” zich o.a. buigt over de zwerfafvalproblematiek in het buitengebied; Jeroen Verhaak citeert uit een brief van de gemeente Enschede waarin antwoord wordt gegeven op onze opmerkingen bij de Woonvisie. Wij vinden het antwoord dusdanig vaag dat wij daarover vragen gaan stellen.

Beheerscommissie vm.kerk Kwinkelerweg: we hebben huurverlenging aangevraagd tot mei 2013.

Klankbordgroep Grolsch: Ben Bel meldt dat de klankbordgroep van de directiewisseling bij dit bedrijf op de hoogte is gesteld.

BART. (Diverse sprekers) De verschijning van kaart en folder “Rondje Enschede”. Ook Boekelo is in deze route opgenomen. We zouden het zeer op prijs stellen als er intensiever contact zou zijn tussen BAR(ecreatie)T en Dorpsraadcommissie R(recreatie)SCJ!

Via Marrianne vd Berg (Stadsdeelmanagement) nodigen we mw.B.Wildschut uit om ons te informeren over de activiteiten m.b.t. “Rondje Enschede”. Wij zullen BART daarbij ook uitnodigen! Enkele Dorpsraadleden zullen op maandag 27 februari het overleg betreffende de “Zoutmarke” bijwonen.

 

7.Rondvraag en sluiting.

Ben Bel verwijst naar het Tubantia-artikel van vandaag waarin gemeld wordt dat de Stichting Mortuarium Boekelo een subsidie toegekend heeft gekregen voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar de bouw van het geplande mortuarium bij de RKkerk aan de Beckumerstraat.

Saskia Duesmann doet verslag van haar wedervaren met justitie betreffende de snelheidscontroles. Jeroen Verhaak zegt over de (on)zin en intensiteit van deze controles veel klachten te krijgen en kondigt aan dat onze raad zich op termijn ernstig zal beraden op deze zaak, inclusief de wenselijkheid van een 30 km-zone!

Joost Brunink: het ontTOMTOMmen van de Beldershoekweg gaat tergend langzaam!

Henk Abbink: hoe staat het met de ontwikkeling van het MFA? Jan Haven antwoordt dat de bouwaanvraag bij de gemeentelijke instanties ligt en daar wordt bestudeerd.

Uit de zaal:

-de 30 km-problematiek inclusief snelheidscontroles baart velen zorgen;

-in de ontwikkeling van “Rondje Enschede” moet beter gecommuniceerd worden!

-verlichting in buitengebied: onze raad was niet uitgenodigd voor het betreffende overleg, jammer! We krijgen de desbetreffende mail alsnog toegestuurd door een van de aanwezigen.      

Tegen 10 uur sluit de voorzitter de vergadering.

Ben Schoppert