Verslag Dorpsraadvergadering 15 mei 2012

1. OPENING.

De meivergadering van de Boekelose Dorpsraad, met op de “publieke tribune” een 12-tal belangstellenden (o.a. Marrianne vd Berg, Jan ten Elzen [gemeente Enschede] en Peter Colijn [wijkagent] ), wordt op deze dinsdag om enkele minuten over acht door Jeroen Verhaak, voorzitter Dorpsraad, geopend. Hij meldt de aangekondigde afwezigheid van Jan Haven en staat stil bij het vertrek van Myra Koomen, die naast portefeuillewethouder ook stadsdeelwethouder Enschede-west was en als zodanig ook van Boekelo. Wij betreuren haar vertrek en bedanken haar voor haar inzet en de prettige contacten.

Een mededeling van een andere orde: in tegenstelling tot eerdere berichten zal een aantal bushaltes in Boekelo wel aangepast worden voor een betere in- en uitstapmogelijkheid.

 

2. NOTULEN.

De notulen van de aprilvergadering worden ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van dit verslag wordt opgemerkt dat: -de plaatsing van een ABRI bij de Marcellinuskerk over ongeveer 6 tot 8 weken haar beslag zal krijgen; -er door “de gemeente” niet contact met ons is opgenomen betreffende de Beldershoekweg, we hopen dat dit alsnog gebeurt; -Ben Bel zegt dat hij de reclamedump gemeld heeft bij de gemeente maar dat er tot heden geen actie is ondernomen.

 

3. POSTLIJST.

Hierbij wordt opgemerkt dat de door ons ontvangen herziening van het Bestemmingsplan Buytenplaats in de junivergadering aan de orde komt. We hebben de gemeente intussen een aantal vragen gesteld over dit stuk.   

 

4. VOORSTEL RENOVATIE PASTOOR SCHNEIDERSTRAAT. 

Henk Guchelaar leidt dit punt in, waarna de heer J.Batenburg (gemeente Enschede) e.e.a. toelicht aan de hand van het definitieve ontwerp. Spreker merkt op dat de straatherinrichting ingegeven wordt door de noodzakelijke werkzaamheden aan het daar liggende riool en dat dit laatste echt binnenkort moet gebeuren. (Naar aanleiding hiervan merkt Henk Abbink op dat de persleiding aan de Egberinksweg mankementen vertoont.) Men hoopt na de a.s. bouwvakvakantie te starten en dan ongeveer 2 maanden later klaar te zijn met deze klus. Batenburg zegt toe met enkele mensen die tijdens deze vergadering vragen stellen over individuele renovatiekwesties nog contact op te zullen nemen. De Dorpsraad gaat akkoord met het plan zoals het er nu ligt en hoopt op een goed en mooi resultaat!

 

5. ORIENTEREND GESPREK 30/50 KM INVALSWEGEN BOEKELO.

De laatste maanden leeft de 30/50km/u-problematiek (5) sterk in Boekelo, niet in het minst door een flink aantal uitgedeelde verkeersboetes. Onze Raad meent daarom dat het tijd wordt voor een gedachtewisseling over dit onderwerp. Vanavond deel 1 in een geplande serie van 3 gesprekken over dit heikele punt. In de maartvergadering heeft de Dorpsraad een commissie ingesteld die op deze meibijeenkomst een praatstuk presenteert. [Zie site www.Boekel.info>Dorpsraad>Praatstuk enz.]

Het gesprek laat zich niet in extenso weergeven, maar in feite draait deze zaak rond de begrippen “verkeersveiligheid” en “verantwoord verkeersgedrag”. Vanavond spitst het gesprek zich toe op de voor- en nadelen van 30, resp. 50km/u op de Boekelose invalswegen. De commissie is er wel in geslaagd de voordelen van 30km/u te benoemen (m.n. verkeersveiligheid), voor een verhoging naar 50km/u is dit niet gelukt! In feite zijn er drie opties: 1. De situatie laten zoals die nu is; 2. Delen van de invalswegen “oppimpen” naar 50km/u; 3. De huidige 30km/u-zone goed inrichten. [Men rijdt nu vaak onbewust te hard omdat het 30km/u-gebied niet goed is ingericht.]

Enkele vragen en uitspraken:- samenvallen van bebouwde kom en 30km/u-gebied; -rijgedrag van sommige E(lectrische)-fietsers kan tot gevaarlijke situaties leiden; -impact botsingen bij resp. 30/50km/u; -hoe zit het precies met toename aantal decibels bij snelheidverhogende maatregelen?

Vanuit de zaal komen enkele aansporingen om vooral niet om een verhoging van de snelheid te vragen. Wordt vervolgd!      

 

6. NIEUWS VAN DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN.

Gemeld  wordt dat >>Boekelo in actie>> tot nu toe 9 aanvragen om een financiële bijdrage heeft ontvangen en dat over een aantal van deze aanvragen eind mei een voorstel aan de Dorpsraad wordt opgesteld. Verder: Henk Guchelaar licht kort het actuele voorstel herinrichting Dorpshart toe: -klinkerbestrating; -langsparkeren;- aantal parkeerplaatsen vrijwel gelijk aan huidig aantal;- aanleg van plateaus;-kruispunt bij de Buren (bochtstraalbeperking?);-verkeerstroom Marsteden>Usselo;-plaats van de marktkramen. Spreker beantwoordt een aantal vragen van Dorpsraadleden en belangstellenden. Ben Schoppert zegt dat de commissie voor de bezwaarschriften “binnenkort” bijeenkomt om de zaak rond de ontmoetingsplek aan de Boekelosestraat te bespreken. Jan ten Elzen zal actie ondernemen in de onkruidbestrijding bij de diverse zitbanken. Over “de kinderboerderij” meldt Saskia Duesmann dat men (o.a. via een oproep in Boeke-loos) op zoek is naar een geschikte plek voor deze activiteit. De commissie R.O.M. komt in juni met een reactie op het door de gemeente opgestelde herziene bestemmingsplan Buytenplaats. Klankbordgroep De Bleekerij is opgeheven.

Op vrijdag 1 juni zullen Carry Hilbink en Ben Schoppert onze Dorpsraad vertegenwoordigen bij de opening van “Marke Usselo” en het afscheid van Myra Koomen.

 

7. RONDVRAAG EN SLUITING.

Ben Bel: warenmarkt. Wij zullen op 29 mei deelnemen aan een gesprek dat op initiatief van de gemeente gehouden wordt over de warenmarkten in Enschede; Idem: wijkschouwen. Saskia Duesmann, Carry Hilbink en Gonny ten Veen zullen de Dorpsraad vertegenwoordigen bij de diverse Boekelose schouwen. Idem: “De Marke”. Over de plannen rond het Marcellinuscompex zal begin juni meer duidelijkheid ontstaan; Saskia Duesmann: werkzaamheden aan kruispunt Haimersweg en Windmolenweg en de fietsoversteekplaats nabij de fietsbrug lopen; Gerard Roossink: kleedkamers op nieuwe sportcomplex? De bouw hiervan heeft vertraging opgelopen; Idem: buurtschouw in buitengebied is zeer wenselijk! Dorpsraad onderneemt actie, Gerard Roossink, Joost Brunink, Jeroen Verhaak en Ben Schoppert willen graag deelnemen aan deze schouw(en); Jules Overzee: bouwactiviteiten Goorseveldweg? Jeroen Verhaak en Ben Schoppert hebben begin juli gesprek met mensen van tZadel; Uit de zaal: opening brandweerkazerne? 8 juni opening, 9 juni open dag; Ontmoetingsplek bij tennisbaan geeft lawaaioverlast en er is regelmatig zwerfvuil.  Heeft de aandacht van Peter Colijn (wijkagent) en Dorpsraadlid Gonny ten Veen. 

Even over tien uur sluit de voorzitter de vergadering.

 

Ben Schoppert

Doede360 Dans in Boekelo

Aan Doede360 is een goed doel verbonden, dit is het Jeugdsportfonds. Door een recordpoging gaan wij zoveel mogelijk geld voor het Jeugdsportfonds inzamelen. Het doel van het Jeugdsportfonds is om alle kinderen in Nederland de kans te geven om te sporten.

Voor een uitgebreide fotoreportage, gemaakt door Carolien Abbink, klik op de link: http://www.mijnalbum.nl/Album=A6ILVO6F

 

Koninginnedag 2012

Bekijk de foto’s die gemaakt zijn door Edith Howard en Rob Dijksman.
Klik hier voor de uitslagen van de trimloop:

2 km kidsrun
5 km
10 km

 

 

 

Verslag Dorpsraadvergadering 17 april 2012

 

 

De aprilvergadering van de Boekelose Dorpsraad is bepaald niet gewoon: locatie, vergaderduur, onderwerp, aantal aanwezigen, al deze zaken wijken af van de meeste vergaderingen van onze raad.

In plaats van in het voormalig kerkgebouw aan de Kwinkelerweg komen we op 17 april bijeen in de zaal van de Berke aan de Jan van Elburgstraat. Reden: een flink deel van de agenda is ingeruimd voor de presentatie van de plannen rond het te stichten mortuarium/algemeen cultureel centrum aan de Beckumerstraat (nu nog Marcellinuskerk) en de Berke-accomodatie leent zich uitstekend voor deze voorlichtende activiteit.

 

1.OPENING.

Als de voorzitter (Jeroen Verhaak) de vergadering om 20.00 uur opent  zijn er zo’n 20 belangstellenden. De Dorpsraad is niet compleet: Carry Hilbink, Brenda Schukkert, Gonny ten Veen en Gerard Roossink zijn verhinderd, terwijl Henk Abbink, Joost Brunink en Jan Haven door andere verplichtingen pas in de loop van de vergadering zullen aanschuiven.       

Naast het melden van de afwezigen, merkt de voorzitter ook op dat het carillon aan de Beckumerstraat gerepareerd is en dat dat vandaag al door verschillende mensen geconstateerd is. De Dorpsraad bedankt de sponsoren die dit mogelijk hebben gemaakt! 

 

3. NOTULEN.

Het verslag van de maartvergadering wordt ongewijzigd vastgesteld. 

Naar aanleiding van dit punt zegt Peter Dijkstra (gemeente Enschede) dat de ABRI bij de Marcellinuskerk er komt. Zelfde spreker maakt een aantal opmerkingen over de Beldershoekweg. Naar aanleiding hiervan zal hij de heer P.Koekoek vragen contact op te nemen met Ben Schoppert.

 

4. POSTLIJST.

De nummers 3345 tm 3347 geven geen aanleiding tot opmerkingen.

 

2 .PRESENTATIE DE MARKE.

Deze komt wat later dan geagendeerd aan de orde.

De architect, Leo Sluijmer en het werkgroeplid Ben Bel lichten uitgebreid de plannen toe die men heeft m.b.t. de Marcellinuskerk/De Marke.  

 

5. NIEUWS VAN DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN.

Hierbij komen diverse zaken aan de orde:

>>Boekelo in actie>>:Henk Guchelaar zegt dat de eerste vergadering van de werkgroep gehouden is en dat daarin de hoogte van het budget, de aanvraagprocedure en enkele aanvragen aan de orde zijn geweest;

Over het vorige dorpsbudget (BIA) meldt Ben Schoppert dat afgelopen zaterdag een 12-tal uit dat budget betaalde banken (verdeeld over diverse projecten) zijn geplaatst. Over de ontmoetingsplek aan de Boekelosestraat zal midden-mei een bijeenkomst zijn van de diverse daarbij betrokken partijen.

Dorpsplan+, Dorpshart, Henk Guchelaar doet verslag van de ontwikkelingen: diverse zaken zijn in de (sub)werkgroep aan de orde geweest, o.a. bestratingsmaterialen/geluidsniveau; kruispunt bij de Buren (“verkeersveiligheidsgevoel”). De werkgroep heeft een strak vergaderschema en hoopt in de juni-vergadering van de Dorpsraad het ontwerp te presenteren. Jeroen Verhaak zegt dat het uiteindelijk aantal te realiseren parkeerplaatsen rond de 30 zal liggen!

Kleinschalig dierenverblijf: aanvankelijk leek dit gerealiseerd te kunnen worden aan de Winterhaarweg maar hiervoor zal, om verschillende redenen, een andere plaats gezocht moeten worden.

R.O.M.: Over de inrichting van de Boekelosestraat tot en met de ingang van de M.F.A. hebben we overeenstemming met de gemeente; Er is geadviseerd een drietal bushaltes van lijn 6 te verhogen; Over de Beldershoekweg werden bij punt 3 opmerkingen gemaakt; We gaan akkoord met het gemeentelijke voorstel de toegangsweg naar de M.F.A. “Teesinkbleekweg” te noemen en in het vervolg de schrijfwijzen “Teesinkweg” en Teesinklandenweg” aan te houden (was beiden met één e); Bleekerijplein: we wachten het definitieve ontwerp af. Wat de plaatsing van de zitbanken daar betreft wordt verwezen naar het in de notulen van 20 maart jl. gestelde. (R.O.M. eerste punt); We hebben intussen positief gereageerd op de gemeentelijke adviesaanvraag m.b.t. de herziening van het bestemmingsplan De Bleekerij;

Henk Abbink zegt dat er binnenkort een herziening van het bestemmings-plan De Buytenplaats verwacht kan worden.

 

Klankbordgroep De Bleekerij vergadert 25 april.

B.A.R.T. Desgevraagd (door Henk Abbink) verwijst Jeroen Verhaak naar zijn eerder aan de Dorpsraadleden verstuurde mail over de status van de (voormalige VVV-) zouttoren bij de Buren.

 

 

6. RONDVRAAG EN SLUITING.

Dit levert het volgende op:

Ben Bel/Joost Brunink/Jan ten Elzen: “Groen beraad” werkt aan een aanvalsplan m.b.t. zwerfvuil. Nogmaals de oproep om illegale dumping (inclusief pakken reclamefolders!) te melden op 4817600.

Joost Brunink: het ontTOMTOMen van de Beldershoekweg gaat tergend langzaam in het kwadraat!;

Edith Howard vraagt naar de mogelijkheid om de (voormalige VVV-)zouttoren te huren voor b.v. exposities. Wij hebben geen idee, geadviseerd wordt contact op te nemen met de Stichting Dorpshuis, de eigenaar; Jan ten Elzen zegt dat in het juni-nummer van Boeke-loos de schouwdata bekend worden gemaakt; Peter Dijkstra vraagt naar onze idee m.b.t. het wegdekmateriaal van het aan te leggen voetpad aan de Boekelosestraat. Hij neemt hierover nog contact met ons op;

Jacq.Schoeman informeert naar het standpunt van de Dorpsraad inzake de M.F.A. en De Marke. Wij willen eerst de verdere ontwikkelingen afwachten;

Idem: plaats bibliotheekbus. We zijn om verkeerstechnische redenen niet gelukkig met de huidige plaats. Er is momenteel geen alternatief. De busmaatschappij zou routewijziging op biebbusdagen duidelijker moeten communiceren;

De voorzitter sluit de vergadering om 21.46 uur!

 

Ben Schoppert

Verslag Dorpsraadvergadering 20 maart 2012

 

 

1. OPENING.

Twee minuten over acht laat Jeroen Verhaak via de voorzittershamer weten dat de maartvergadering van de Boekelose Dorpsraad is begonnen. Gonny ten Veen is verhinderd, Jan Haven heeft ook een andere dorpse vergadering en schuift wellicht later nog bij ons aan.

Op de publieke tribune 21 belangstellenden, daaronder Wim Wanninge (Stadsdeelmanager). Ook de wijkagent, Peter Colijn, is aanwezig.

De voorzitter deelt mee dat de renovatie van het carillon binnenkort begint. Met dank aan de diverse sponsoren!

In het kader van de mededelingenronde verwijst Ben Bel naar het artikel over deze voorziening in Boeke-loos en Tubantia. [April enquête en peiling financiële bijdragen; in juni go/no go-beslissing; werkgroep ziet voorziening als aanvulling op MFA; naam wordt: “De Marke”. i.p.v. Marcellinuskerk.

 

2. NOTULEN.

 De notulen van de februarivergadering worden onveranderd vastgesteld,

 

3. POSTLIJST.

Deze roept geen vragen op.

 

4. RONDJE ENSCHEDE.

Mevrouw B.Wilschut (gemeente Enschede) geeft een toelichting op de activiteiten gekoppeld aan “Rondje Enschede”. Ook Boekelo levert (via de nieuwe kaart) een prominente bijdrage aan deze toeristische motor!

Een team van gemeentelijke medewerkers is bezig (geweest) met de reanimatie van deze route die 52 km lang is, waarvan “Rondje Boekelo” 12 km bijdraagt. Met dank aan de Stichting BART!

Aan deze route worden allerlei culturele activiteiten gekoppeld. Zie voor de planning hiervan de bijbehorende evenementenkalender! Boekelose BART wil “Rondje Boekelo” nog (o.a. kunstzinnig) gaan verfraaien.

De bewegwijzering van deze route (en andere, zoals de “Zoutmarke-route”) is in handen van “Regio Twente”. Opgemerkt wordt dat de reeds geplaatste routepaaltjes bepaald niet “hufterproof” zijn en dat de esthetische uitvoering te wensen overlaat.

 

5. COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN.

Dorpsbudget: de Dorpsraadleden die in het B(uurt)I(n)A(ktie) project deel uitmaakten van de werkgroep gaan zich vanaf begin april bezighouden met het Dorpsbudget (dit jaar ruim 19.000 euro.) Op de site “Boekelo.info” vindt u meer informatie over deze activiteit.

Dorpsplan+: eind maart wordt het convenant hierover tussen de gemeente Enschede en ons Raad ondertekend. De verschillende onderdelen van dit Dorpsplan+ komen aan de orde:

Dorpshart: de voorzitter van deze werkgroep, Henk Guchelaar, doet verslag van de aanpak. Er wordt momenteel gewerkt aan het voorlopig ontwerp. Er is intensief overleg tussen de werkgroep en de gemeente Enschede. Uiteraard is de budgettering een belangrijk punt!

Ontmoetingsplaatsen: Ben Schoppert meldt dat er in april een tiental zitbanken in en om het dorp vervangen gaat worden. Over de ontmoetingsplaats aan de Boekelosestraat loopt nog een vergunningsprocedure.

Kleinschalig dierenverblijf: “Ontwikkeling hapert”, meldt Saskia Duesmann, de voorzitter van de “Stichting Mens & Dier”. Binnenkort zijn er gesprekken om een en ander vlot te trekken.

 

R.O.M. (ruimtelijke ordening en milieu): Bleekerijplein, dit bespreekpunt wordt ingelast vanwege onrust die onder enkele bewoners van het Magazijn (vanavond aanwezig) is ontstaan n.a.v. het voorlopig ontwerp. Men vreest geluidsoverlast door de (h.i.z.) minder gelukkige plaatsing van zitbanken. Vanuit onze Raad wordt gesteld dat de definitieve plaats van de zitbanken op het grasveld nog niet is bepaald, maar dat wij uiteraard rekening zullen houden met de vanavond gemaakte opmerkingen!

De voorzitter verwijst naar de aan de Dorpsraadleden verstuurde mail over de aansluiting van het sportcomplex/M.F.A., Verzetslaan en B.Roerinkstraat op de Boekelosestraat. Het gaat daarbij over de verkeersmaatregelen die genomen zullen worden om het de accomodatie verkeersverantoord te bereiken en te verlaten. Voorstel is wat ons betreft accoord.

Pastoor Schneider-Dokter De Jongstraat: vandaag is er weer een overleg geweest tussen de diverse betrokkenen (inclusief Dorpsraad en gemeente) over de aanstaande renovatie van dit gebied. We hopen dat er in de meivergadering een plan op tafel ligt! Er zou dan na de bouwvakvakantie met het werk begonnen kunnen worden.

ABRI bij Rkkerk: komt er. Wordt vervolgd!

Windmolenweg (fietsoversteekplaats): we hebben de gemeente intussen laten weten accoord te gaan met de door hen voorgestelde aanpassingen. Opgemerkt wordt dat de aanwezige knipperlichtinstallatie verblindend kan werken!    

Verlichting buitengebied: we hebben gereageerd op de gemeentelijke plannen tot het doven van een deel van de straatverlichting. Wij vinden de plannen te drastisch!

30km-zone: met betrekking tot dit heikele punt gaan we in een van de volgende vergaderingen de zin/onzin van deze verkeersmaatregel bespreken. Een werkgroep van 4 Dorpsraadleden gaat deze discussie voorbereiden.

N18: aanstaande vrijdag is hierover een bijeenkomst in Haaksbergen. Hierbij zullen ook Tweede Kamerleden aanwezig zijn. Wij zullen een vertegenwoordiging sturen!

Beldershoekweg: vanuit de Dorpsraad wordt met verbazing gereageerd op de o.i.z. wel erg provisorische wijze waarop de berm tegenover de huisnummers 67 en 69 is aangepakt. We hebben hierover contact met de gemeente. In de zaal aanwezige ambtenaren zullen dit punt nogmaals aankaarten. 

Uit de zaal: wegdekbeschadiging Welemorsweg thv Goorseveldweg!

Wat is de zin van het “fuikbeleid” (wegversmalling) op de Haimersweg?

R(ecreatie)S(port)C(ultuur)J(eugd): Carry Hilbink doet verslag van de bijeenkomst rond de ontwikkeling van zgn. “Zoutmarkeroutes”. (voor fietsers en wandelaars). Men streeft naar aansluiting op “Rondje Enschede”. Gepleit wordt voor een uniforme bewegwijzering!

Ouderencommissie: Ben Bel zegt dat er een uitvoerig gesprek geweest is met de mensen van het Open Ouderenwerk. Hij spreekt zijn waardering uit voor de door hen ontplooide activiteiten! 

Boeke-loos: Ben Schoppert wijst op de site Boekelo.info voor Boeke-loos en Dorpsraadnieuws. De redactie van Boeke-loos kamp met onderbezetting!

BART: status voormalige VVV-Zouttoren? We zoeken eea uit! Carry Hilbink kondigt uitreiking BARTaward aan, dit zal gebeuren tijdens de aanstaande Military Boekelo.

 

6. RONDVRAAG/SLUITING. 

 Ben Bel: hij is uitgenodigd voor een gesprek over de herbestemming van kerken. Een van de gesprekspartners is de gemeente Enschede.

Jules Overzee: kruispunt bij de Buren? Henk Guchelaar: onderdeel Dorpshart; er is geld voor; uitvoering plm. juni 2013. 

Carry Hilbink: bouw blokhutten ‘tZadel? Ben Schoppert: gemeente heeft  onderzoek ingesteld, laat ons nog weten wat dit heeft opgeleverd;

Jeroen Verhaak: straatverlichting faalt regelmatig (Weleweg!). Aanwezige ambtenaar Peter Dijkstra: “meldt dit aub op 4817600!

Ben Schoppert: idem verkeerssmiley Windmolenweg, melden op 4817600.

Jeroen Verhaak sluit om tien over tien de vergadering! 

 

Ben Schoppert

Uitvoeringsplan Dorpsplanplus Boekelo

DorpsplanPlus Uitvoeringsplan Boekelo versie 15-2-2012

Dorpshart Boekelo voorontwerp 0612-1

Voorwoord.

Voor u ligt de dorpsagenda met uitvoeringsplan als resultaat van het traject Dorpsplanplus. Het is een gezamenlijke inspanning van inwoners van Boekelo, verschillende organisaties, de Stichting Dorpsraad Boekelo en de gemeente Enschede om tot uitvoering van een nieuwe dorpsagenda te komen waarin belangrijke thema’s zijn opgenomen die voor een deel geruime tijd in Boekelo spelen. Het uitvoeringsplan omvat enkele belangrijke projecten met voor een deel nieuwe initiatieven. Daarnaast spelen in Boekelo nog een aantal projecten.

In 2002 is door de Dorpsraad Boekelo het Dorpsplan 2002 – 2015 vastgesteld. Aan de opstelling daarvan is indertijd door veel inwoners en organisaties bijgedragen. Een terugblik na 10 jaar laat zien dat een aantal plannen en wensen al gerealiseerd of in uitvoering zijn. Genoemd kunnen worden het nieuwe Sportcomplex annex Multifunctionele Accommodatie, nieuwe woningbouw op De Berke en De Bleekerij. Het dorpsplan uit 2002 is een belangrijke ondersteuning geweest om deze dorpsagenda op te stellen.

Sinds 2002 heeft de tijd natuurlijk niet stilgestaan en zijn nieuwe plannen en inzichten ontstaan( bv. de toename van het aantal inwoners door de nieuwbouw Bleekerij)  en staan nog  een aantal onuitgevoerde plannen op het wensenlijstje van het dorp (activiteiten voor de jeugd en jongerenplek). Het dorp Boekelo heeft Stadsdeelmanagement gevraagd om mee te denken en te helpen zoeken naar mogelijkheden  om de nieuwe inzichten en de nog niet uitgevoerde plannen om te zetten in een dorpsagenda .
Een belangrijk onuitgevoerd plan is bijvoorbeeld het upgraden van het centrum van Boekelo.Met de subsidieregeling  “dorpsplan-plus”  zijn vanuit de provincie Overijssel financiële middelen beschikbaar gesteld om te faciliteren in de totstandkoming van de dorpsagenda met een uitvoeringsplan. Ook stadsdeelmanagement West heeft een bijdrage geleverd aan het opstellen van het plan.

Het Dorpsplanplus traject.

De dorpsraad Boekelo en de gemeente zijn samen met de bewoners aan de slag gegaan om dit plan voor Boekelo op te stellen. Daarvoor zijn in een interactief traject met begeleiding van het Oversticht/ Dorpsplanplus  bewoners, dorpsorganisaties en de leden van Dorpsraad met elkaar in gesprek gegaan. Dit heeft voorjaar 2010 plaatsgevonden. Bewoners van Boekelo zijn sinds de start van het traject op verschillende momenten betrokken bij de totstandkoming van de dorpsagenda. In een bijeenkomst met 30 personen uit het dorp (de dorpstafel) is in beeld gebracht welke  fysiek-ruimtelijke, sociale en economische behoeften en wensen van bewoners op actueel zijn. Vervolgens zijn deze bevindingen tijdens een dorpsavond , waarbij alle mensen van het dorp waren uitgenodigd,  teruggekoppeld. De aanwezigen bewoners konden reageren op de concept- agenda en aangeven welke onderwerpen volgens hen de meeste prioriteit hebben. Er zijn vervolgens binnen het dorp werkgroepen aan de slag gegaan om de wensen te concretiseren. De werkgroepvertegenwoordigers hebben een aantal malen overleg gehad met het gemeentelijk apparaat om de voorstellen te bespreken en richting te geven aan het vervolg.  Het resultaat daarvan is verwerkt door de verschillende werkgroepen in de periode daarna.10 jaar na dato, aanvullend en vernieuwend op het oude Dorpsplan 2002 – 2015, is de opbrengst van het dorpsplanplustraject een efficiënte, integrale en uitvoeringsgerichte aanpak met als doel het versterken van de sociale samenhang en vitaliteit van Boekelo. Kenmerken van Dorpsplanplus zijn: integraal, haalbaar, uitvoerbaar en realistisch.  Het totale dorpsplan plus traject beslaat een periode van vier jaar .

Bij de verder ontwikkeling  van de dorpsagenda is in nauw overleg met de vertegenwoordigers van de Stichting Dorpsraad Boekelo en de gemeente in bilaterale gesprekken gewerkt aan een uitvoeringsplan. Vanuit de gemeente waren hierbij de programma’s Leefomgeving, Stedelijke Ontwikkeling en Economie& Werk betrokken. In deze gesprekken is nagegaan welke bijdrage de gemeente kan leveren bij de realisatie van het uitvoeringsplan.
Een zeer recente ontwikkeling is dat de gemeenteraad in november 2011 de Motie “ voorkeursmodel centrumplan Boekelo” heeft aangenomen en daarmee het college opdracht geeft om, indien mogelijk, voor het eind van 2015 uitvoering te geven aan het upgraden van het dorpscentrum Boekelo. Hiermee staat de herinrichting van dorpshart op de politiek-bestuurlijke agenda.Met de handhaving en soms uitbreiding van allerlei sociale, culturele, sport en (gezondheids)-zorgfuncties in ons dorp en een goed winkelbestand maakt dat het in Boekelo overwegend goed wonen en leven is.  Nu is vastgelegd wat het dorp wil  binnen Dorpsplanplus en  van een aantal projecten de voorbereiding al in volle gang is,  is het zaak de goede samenwerking voort te zetten.

Jeroen Verhaak,
Voorzitter Stichting Dorpsraad Boekelo.  

Myra Koomen,
Stasdeelwethouder West, Gemeente Enschede.

 

Boekelo in beeld

Dorpsgegevens

Boekelo, gemeente Enschede, per 1 januari 2012

Aan inwoners dorp/buitengebied:  3264

(2346  inwoners in het dorp Boekelo en 918 in het buitengebied).

Het aantal inwoners is met 16% gegroeid in de afgelopen 5 jaar (2800 in 2006). Dit is meer dan in de omgeving Enschede (2,2% groei). Een belangrijke reden hiervoor is de komst van de nieuwe woonwijk De Bleekerij in Boekelo.

 Leeftijdsopbouw van inwoners Boekelo

 

Leeftijdscategorie
0-14 jaar15-24 jaar25-34 jaar35-54 jaar55-64 jaar65-74 jaar75+ JAAR 16%10%  8%30%15%12%  9%
TOTAAL 100%

 

De afgelopen 10 jaar is het aandeel kinderen van 0-14 jaar gedaald met 2%, en het aandeel 65+ gestegen met 2%. Boekelo is enigszins ‘vergrijsd’.  Met de komst van de nieuwe woonwijk zijn er echter onlangs weer jonge gezinnen bij gekomen.

 

Woningen

Boekelo heeft in vergelijking met de stad Enschede veel luxere koopwoningen in haar woningenbestand: het merendeel zijn vrijstaande huizen en twee-onder-een-kapper en ruim 72% zijn koopwoningen (stad Enschede 45%).  De afgelopen jaren leidde verkoop van vrijkomende sociale huurwoningen tot een vermindering van het aantal beschikbare  eensgezins woningen.  Op dit moment leidt dat niet tot problemen. Met de Woonplaats is afgesproken om eind 2013 de stand van zaken op dat moment te bespreken. Voor de leefbaarheid van het dorp is het belangrijk dat een zeker aantal sociale huurwoningen beschikbaar blijft.

 

Winkels, ondernemingen en voorzieningen

Het dorp heeft een aantal winkels voor de levensmiddelen en basisbehoeften ,  een aantal  speciaalzaken en horecagelegenheden. De ondernemers zijn verenigd in de Boekelose Ondernemers Vereniging (BOV). Daarnaast zijn er voorzieningen zoals een bank, postagentschap met geldservice, een centrum met beperkte dagopvang voor ouderen (De Berke).  Binnenkort wordt gestart met de bouw van een nieuw sportcomplex voor Boekelo en het buurdorp Usselo samen. Het is de bedoeling daarbij ook een Multifunctionele accommodatie te realiseren. Het dorp beschikt  over tennisbanen en gymlokaal.

Sociaal leven

Boekelo heeft als een van de weinige dorpen in Nederland een op democratisch wijze gekozen dorpsraad. Deze raad kent een aantal commissies (portefeuilles) en is actief met diverse projecten.

Daarnaast heeft Boekelo een veertigtal stichtingen en verenigingen, voor sport en ontspanning, voor ouderen, een VVV en een recreatief platform.

DORPSAGENDA BOEKELO

De dorpsavond heeft een (deels nieuwe) wensen/ behoeftenlijst  in beeld gebracht waarvan uiteindelijk vier projecten voldoende concreet  zijn om binnen Dorpsplanplus prioriteit aan te geven om nader uit te werken. Dit gegeven de actuele situatie van beperkte gemeenschapsmiddelen om binnen een termijn van vier jaar uitvoerbaar te zijn.  De projecten zijn de opbrengst van het dorpsplan-plus traject :

 1. Versterken/ Upgraden van het dorpshart (Centrumplan Boekelo)
 2. Ontmoetingsplekken en activiteiten voor jong en oud
 3. Aantrekken van meer toeristen
 4. Parkje met kleinschalig dierenverblijf

 

 

UITVOERINGSPLAN

1. Versterken/ upgraden van het dorpshart

Resultaat

Het gebied tussen de Bleekerij tot en met kruising Beckumerstraat – Diamantstraat wordt zodanig heringericht en met elkaar verbonden dat het een duidelijker gevoel geeft van een (karakteristiek) dorpshart. De beleving van een ‘centrum’ en functies die hierbij horen zoals verblijven, winkelen, bekijken, recreëren en ontmoeten worden versterkt.  Ook toeristen verblijven hierdoor langer in het centrum van Boekelo, waar Enschede en de ondernemers van profiteren. Ook de verkeerssituatie in het dorpshart wordt verbeterd. Dit betreft de verkeerssnelheid, regulering vrachtverkeer, oversteken voetgangers en parkeerplaatsen.  In het kader van dorpsplanplus is een nieuwe werkgroep dorpshart Boekelo gestart. Voor de werkgroep is het “oude” inrichtingsplan voorkeursmodel Centrum Boekelo uit 2011 een belangrijk uitgangspunt. De werkgroep heeft op basis van het eindrapport Centrum Boekelo (Grontmij, oktober 2001) een inventarisatie gehouden mbt nieuwe/ actuele wensen die leven binnen het dorp.   Dit heeft geresulteerd in een uitwerking van de inventarisatie waarbij  als doel is opgenomen “verbeteren aanzicht en sfeer, verbeteren verkeer- en parkeersituatie en realiseren van ontmoetingsplek en dorpspleinfunctie”.

In trefwoorden: dorps karakter, landelijk, levend en compact centrum, rustige verblijfsplekken, ruimte voor activiteiten en recreatie.

De inventarisatie heeft opgeleverd dat een aantal onderdelen nader uitgewerkt moeten worden:

 1. Herinrichting Beckumerstraat (aandachtspunten: rijbaan, situering parkeerplaatsen , begroeiing en straatmeubilair).
 2. Enkele aanpassingen van het Schierbeekplein (aandachtspunten: bestrating, begroeiing/meubilair).
 3. Aansluiting met Plein Bleekerij.
 4. Onderhoud panden/gevels.

Stappen

 1. Inventariseren van de wensen en randvoorwaarden van bewoners, ondernemers en toeristen ten aanzien van de inrichting van het centrum.
 2. Aanpassing van bestaand plan: actualisatie van het inrichtingsplan uit 2001
 3. Selectie van mogelijkheden, eventueel aanvullend advies
 4. Uitwerken financiering en bestek gereedmaken
 5. Uitvoering

Trekker vanuit het Dorp

Werkgroep dorpshart Boekelo waarin betrokken partijen uit het dorp zijn vertegenwoordigd. (voorzitter Henk Guchelaar, lid dagelijks bestuur Dorpsraad)

 Uitvoeringspartners

Gemeente Enschede ,  programma’s:  Leefomgeving / Stedelijke Ontwikkeling / Economie& Werk en stadsdeelmanagement West , Boekelose ondernemersvereniging, BART

Kostenraming

 1.  Inventarisatie                                                         € 0
 2.  Aanpassing van bestaand plan                                 € 5000
 3.  Selectie en aanvullend advies                                  € 5000
 4.  Uitwerking en uitvoering                                            p.m.

 Planning

Inventarisatie door werkgroep is in juni 2011 gehouden en 1e rapport is gereed.

Bespreken met gemeente Enschede, plan aanvullen, selectie van onderdelen, aanvullend advies, gereed:  gestart in september 2011 en loopt door tot voorjaar 2012.

Uitwerking begroting en financiering: voorjaar 2012

In verband met de aangenomen Motie “Voorkeursmodel Centrum Boekelo”  van 7 november 2011 door de gemeenteraad van Enschede en gelet op de complexiteit en benodigde investering  is er een apart, parallel-traject opgestart binnen de gemeentelijke organisatie.

De wens is om uitvoering van deelprojecten  in 2012  te starten en de totale uitvoering uiterlijk 2015 gerealiseerd te hebben.

Mogelijkheden voor financiering

Ondersteuning van ontwerpers van de gemeente Enschede – programma’s Leefomgeving/ Stedelijke ontwikkeling.

Uitvoering: Boekelose ondernemers, eigen bijdrage Boekelo, gemeente Enschede, Regio Twente, Provincie  Overijssel, Europese gelden (Leader+).  Beschikbare middelen waarvan een aantal al gelabeld is voor uitgavenposten.

 

Dekking bedrag
Budget Dorpsplan-plus (aanpassing schierbeekplein €   2.250
Budget BIA 2011 €   2.750
Reservering dorpsbudget 2012 € 10.000
Mobiliteitsbudget verkeersveiligheid € 50.000
GRAP-gelden € 50.000
Klein onderhoud SDB € 15.000
SDM-west (voor dekking bijdrage ambtelijke ondersteuning) € 10.000

 

Vanuit het Oversticht / Dorpsplan plus worden uren ingezet om externe financiële middelen te zoeken en zo mogelijk te verkrijgen.

 

Andere organisaties met ervaring op dit terrein

Nvt

 

 

2.  Ontmoetingsplekken en activiteiten voor jong en oud

 

Resultaat

Jong en oud voelen zich gekend en op hun gemak in Boekelo en er zijn voorzieningen om elkaar op een ongedwongen manier te ontmoeten.

 1. Er zullen meerdere kleinschalige ontmoetingsplekken zijn; een of meer (overdekte) bankjes  of een andere voorziening om elkaar te ontmoeten in het dorp en langs wandel- en fietspaden. De bankjes kunnen tevens door toeristen worden gebruikt.

2.   Er worden bijeenkomsten georganiseerd om ter bevordering van het contact tussen jong en oud, om tot gezamenlijke activiteiten te komen

 Stappen

 1. Inventarisatie van geschikte locaties kleinschalige voorzieningen.
 2. Inventarisatie aanvullende wensen en behoeften voor de voorzieningen en activiteiten onder ouderen en jongeren.
 3. Ontwerp van plekken met voorziening en plan voor beheer en onderhoud
 4. Uitwerking van activiteiten
 5. Realisatie van voorziening(en) en activiteiten

Trekker vanuit het dorp

Dorpsraad: commissie Recreatie, Sport, Cultuur en Jeugd (Gonny ten Veen, Ben Schoppert)

Uitvoeringpartners

Gemeente Enschede, programma Leefomgeving/ stadsdeelmanagement West.

Kostenraming

Ontwerp en realisatie één kunstwerk/ontmoetingsplek:            €  7.000

Opknappen/vernieuwen enkele ontmoetingsplekken/bankjes    € 1.500

Overige kosten voor activiteiten                                                p.m.

Planning

Inventarisatie locaties voor (overdekte) bankjes is afgerond eind  2011

Ontwerp en overleg: mei – augustus 2011

Voorbereiding van diverse locaties: voorjaar 2012

Realisatie: zomer 2012

Uitvoering overige voorzieningen en activiteiten: voorjaar 2012 – 2013

Mogelijkheden voor financiering

Financiering Realisatie kunstwerk/ontmoetingsplek en opknappen/vernieuwen:

Bijdrage Dorpsplan+ middelen:                                               €             3.050

Idem Buurt-in-actie-gelden                                                     –              4.000

Idem Jeugdfonds St. Dorpsraad                                              –              1.450

—————–

€             8.500

Financiering overige activiteiten:                                                             p.m.

 

Andere organisaties met ervaring op dit terrein

Boekelose en Enschedese ontwerpers/kunstenaars

Regio Twente, Provincie Overijssel, project de Driehoek (projecten versterken toeristische infrastructuur en landinrichting)

 

 

3.  Aantrekken van meer toeristen

Resultaat

Meer toeristen zullen zich aangetrokken voelen tot Boekelo vanwege het verbeterde toeristische aanbod en infrastructuur. Boekelo benut hiervoor de centrale ligging in het buitengebied van de Driehoek Enschede, Haaksbergen en Hengelo. Voor Boekelo betekent dit een versterking van de economische positie van ondernemers en werkgelegenheid, tevens mogelijk aanbod van leerwerkplekken.

 1. Er is een interessante, cultuurhistorische route met karakteristieke elementen die het dorp en het buitengebied met elkaar verbindt. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij Rondje Enschede en wordt de route ontwikkeld als kunstroute door kunstwerken langs deze route te plaatsen. (in de toekomst kan deze route worden uitgebreid met de zoutboortorens als rustplekken).
 2. Er is een betere infrastructuur, een uitnodigend dorpshart (zie project 1), promotie en verbinding met andere attracties in de omgeving, zoals de Grolschfabriek, de Museumbuurtspoorweg en Bad Boekelo. Dit kunnen bepaalde vervoer, regel- en opstapdiensten zijn en een toeristisch opstappunt, parkeergelegenheid voor langparkeerders en/of extra wandelpaden (boerenlandpaden, oude verbindingsstructuren).

Stappen

 1. Uitwerking van het “Rondje Boekelo” (kunstroute Boekelo)  plan, locatie, organisatie, beheer, exploitatie, financiering)
 2. Inventarisatie en selectie van overige verbindende activiteiten en projecten, partners en investeerders
 3. Uitwerking van overige project(en)
 4. Realisatie boortorens, realisatie overige projecten
 5. Promotie

Trekker vanuit het dorp:

Boekelo Actieplatform Recreatie en Toerisme (BART, Wilfried Terhürne, voorzitter)

Uitvoeringspartners:

Gemeente Enschede  programma Economie&Werk, Leefomgeving en stadsdeelmanagement West .

Dorpsraad Boekelo, Boekelose ondernemersvereniging

Kostenraming

Onderdeel kunstroute                                              p.m.

Onderdeel Zoutboortorens                                       p.m.

Overige en verbindingsprojecten:                             p.m

 

Planning

Uitwerking van onderdeel Rondje Boekelo / kunstroute gereed:           voorjaar 2012

Uitwerking onderdeel zoutborentorens:

nader te bepalen

Uitwerking overige  projecten:       nader te bepalen

Mogelijkheden voor financiering

Project De Driehoek (samenwerking gemeenten Enschede, Hengelo en Haaksbergen)

Regio Twente

Particuliere bijdragen, o.a. BOV (Boekelose Ondernemersvereniging)

Leader+ (Europese gelden)

Gemeente Enschede (ondersteuning Rondje Enschede)

Provincie Overijssel (o.a. ondersteuning beleefpadenroute)

 

Andere organisaties met ervaring op dit terrein

Enschede Promotie, AKZO-Nobel, Stichting RIBO (werk en opleiding in de restauratie)

Regio Twente (promotie), Leader+

 

 

4.  Parkje met kleinschalig dierenverblijf

Resultaat

Een kleinschalige multifunctionele kinderboerderij met parkje als attractie voor jong en oud in Boekelo en toeristen. Deze is bedoeld voor wandelen en ontmoeting, contact met dieren, natuureducatie, recreëren en spelen.

Stappen

 1. Voorbereiding: versterken van de werkgroep (doel en expertise), verkenning van plan (draagvlak), betrekken van partijen
 2. Ondernemingsplan / Projectplan schrijven
 3. Raadpleging derden, fondsen werven
 4. Wijzigen en/of ontheffing bestemmingsplan
 5. Realisatie  kleinschalig dierenverblijf en natuurlijk spelen
 6. Ontwikkelen en realiseren fiets/wandelpad tussen Bleekerij en kleinschalig dierenverblijf Winterhaarweg

Trekker vanuit het dorp

Stichting Mens&Dier Boekelo (Saskia Duesmann)

Uitvoeringspartners

Gemeente  Enschede, programma O&O, Leefomgeving, stadsdeelmanagement west denken mee in en adviseren bij planvorming.

Eigenaar van perceel Winterhaarweg

BART

Kostenraming

Voorbereiding en planvorming: eigen bijdrage Boekelo vanuit dorpsplan-plus budget en BIA-budget

Ondersteuning met expertise en faciliteiten:  bijdrage Gemeente Enschede

Kosten Fondswerving:                         p.m.

Realisatie:                                          p.m.

 

Planning

Stappen 1 t/m 3:                   november 2011

Stap 4:                                 vanaf najaar 2011

Stap 5:                                 2012

Stap 6:                                 2012

Mogelijkheden voor financiering

Voor de oprichting van de stichting e.d. is vanuit Dorpsplan+ middelen € 300 bijgedragen.

Vanuit BIA is een startsubsidie van € 10.000 toegezegd.

Particuliere fondsen (VSB fonds, Jantje Beton, goede doelenfondsen)

Provincie Overijssel (projecten voor zorg, natuur- en milieueducatie)

Andere organisaties met ervaring op dit terrein

Gemeente Enschede: ‘Surplus’(werkgelegenheid en participatie), Natuur- en milieueducatie

Particuliere uitvoerders (aanleg)

Kinderboerderij Wesseler (dieren en educatie)

 

 

CONVENANT DORPSPLANPLUS BOEKELO

Ondergetekenden:

 1. Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede, gevestigd aan de Langestraat 24 te Enschede, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door wethouder mevrouw M. G.E. Koomen, handelende ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 1 november 2011;
 2. Stichting Dorpsraad Boekelo, gevestigd aan de Windmolenweg 87 te Boekelo, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter, de heer J. Th.M.M. Verhaak, en de secretaris, mevrouw S. Duesmann ;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van Enschede d.d. 7 november 2011 inzake de Motie “Voorkeursmodel Centrum Boekelo”  die inhoudt dat het college opgedragen wordt  in het kader van dorpsplanplus Boekelo te zorgen voor een upgrade van het dorpscentrum, vanaf het spoor tot aan de Diamantstraat, en de uitvoering daarvan  indien mogelijk voor het eind van 2015 te realiseren.

Spreken uit zich in te spannen om de hieronder genoemde Dorpsagenda en het bijgevoegde uitvoeringsplan zoveel als mogelijk te realiseren.

 

Dorpsagenda Boekelo:

Versterken / upgraden van het dorpshart Beckumerstraat tussen Diamantstraat en het spoor

 1. Ontmoetingsplekken en activiteiten voor jong en oud
 2. Aantrekken van meer toeristen
 3. Parkje met kleinschalig dierenverblijf en natuurlijk spelen

De gemeente  Enschede zal zich mede inspannen om de genoemde externe middelen te verkrijgen en zal financieel bijdragen indien dit past binnen de taken en budgetten van de gemeente.

Namens de gemeente Enschede

Mw. M. G.E. Koomen, wethouder

 

Namens Dorpsraad Boekelo

Dhr. J. Th.M.M. Verhaak, voorzitter

Mw.S.Duesmann, secretaris

 

 

 

De Dorpsagenda van Boekelo is het resultaat van een goede samenwerking tussen de dorpsraad Boekelo, de gemeente Enschede, de inwoners van Boekelo en het Consortium Dorpsplanplus.

Het Consortium Dorpsplanplus is een samenwerking van Stimuland, Het Oversticht en de Overijsselse Vereniging voor Kleine Kernen. Het consortium begeleidt kleine kernen in Overijssel bij het opstellen en uitvoeren van een integrale, uitvoeringsgerichte en realistische dorpsagenda met uitvoeringsplan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Carnaval 2012

 

foto’s: Edith Howard, [email protected]

Voor meer foto’s: kijk op de website van De Soaltkloet’ns.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag Dorpsraadvergadering 15 februari 2012

 

1.Opening.

Even na achten opent Jeroen Verhaak, voorzitter Dorpsraad, de vergadering. Er zijn 10 Dorpsraadsleden (met kennisgeving zijn Brenda Schukkert, Gerard Roossink en Jules Overzee afwezig, waarbij we de laatste van harte beterschap wensen!) en 12 belangstellenden aanwezig.

De voorzitter heeft een aantal mededelingen:

 1. In de raadsvergadering van Stadsdeel-west heeft men ons het groene licht gegeven voor het uitvoeren van het door ons voorgestelde Dorpsbudget voor dit jaar;
 2. In diezelfde vergadering werd gezegd dat de verzamelde inspraakreacties m.b.t. de nieuwe N18 in de tweede helft van dit jaar worden verwacht;
 3. De zendmast aan de Verzetslaan wordt waarschijnlijk naar de bosrand verplaatst en verhoogd. We zullen hierover nog overleggen met de gemeente;
 4. De fondswerving voor de reparatie van het carillon verloopt naar tevredenheid. We hopen dat dit instrument eind april weer klinkt!

 

2.Notulen.

De notulen van de januarivergadering worden vastgesteld. N.a.v. dit verslag maakt Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer) een opmerking over de financiering van bv. renovatie van bermen (m.n. Weleweg). Wij zullen hierover nog met de gemeente moeten overleggen!

 

3.Postlijst.

De lange postlijst wordt voor kennisgeving aangenomen. Wat poststuk 3310 (subsidieaanvraag Bokels Holtink) betreft wordt gezegd dat de gemeente die aanvraag voor het jaar 2011 alsnog zal honoreren.

 

4.Vaststelling (financieel) jaarverslag.

De penningmeester, Henk Guchelaar, licht het financiële jaarverslag over 2011 uitvoerig toe. De kascommissie bestaande uit Nico van der Veen en Henny Stokkink doet verslag van de kascontrole. De heren hebben eea “uitstekend in orde” bevonden. De Dorpsraad dechargeert de penningmeester voor 2011 en dankt hem zeer voor zijn deskundige aanpak! Uiteraard  ook dank aan het adres van de kascommissie!

De kascommissie voor 2012 bestaat uit Nico van der Veen en Arend Stokkers.

 

5.De Bleekerij.

Henk Guchelaar licht het ontwerp voor het Bleekerijplein toe. Er wordt gewezen op de binnenkort te verschijnen perspublicatie over dit ontwerp.

Enkele aanwezigen pleiten voor terugkeer van het oorspronkelijke kunstwerk in de geplande vijver bij het Historisch Centrum.

In het kader van dit agendapunt meldt Jeroen Verhaak dat er intussen een gesprek geweest is tussen een delegatie van de Dorpsraad en een Bleekerijbewoonster. N.a.v. dit gesprek sturen wij haar een brief. De Dorpsraad gaat akkoord met de door het Db opgestelde tekst van dat schrijven.

 

6. Nieuws uit de commissies en vertegenwoordigingen.

BIA (Buurt in actie): de projectgroep heeft formeel haar werkzaamheden beëindigd nadat zij in januari ook het nog openstaande bedrag heeft toegekend. In een van de volgende uitgaven van Boeke-loos zal de groep verslag doen van haar werk.

Dorpsplanplus: voorgesteld wordt de tekst van het definitieve plan aan te vullen met een nadere omschrijving/planning van de Dorpshartactiviteiten. We gaan akkoord met dat voorstel van het dagelijks bestuur.

In het kader van (o.a.) Dp+ wordt gewerkt aan de vervanging/uitbreiding van het aantal ontmoetingsplaatsen/banken in en buiten Boekelo. Voor de plek aan de Boekelosestraat is door de gemeente een vergunning verleend. Op zaterdag 14 april wordt een flink deel van de bestaande banken, met hulp van een aantal vrijwilligers, vervangen door nieuwe.

R.O.M.(Ruimtelijke ordening en milieu): het overleg met de bewoners van de Past.Schneiderstraat en Dr.De Jongstraat loopt;Ter Steege (bouwer Bleekerij) heeft toegezegd een pad tussen de B.Roerinkstraat en de Verzetslaan aan te leggen; met de gemeente is contact geweest over de bouwactiviteiten aan de Goorseveldweg en de bermrenovatie aan de Beldershoekweg, in beide gevallen is actie toegezegd; Joost Brunink zegt dat het “Groen beraad” zich o.a. buigt over de zwerfafvalproblematiek in het buitengebied; Jeroen Verhaak citeert uit een brief van de gemeente Enschede waarin antwoord wordt gegeven op onze opmerkingen bij de Woonvisie. Wij vinden het antwoord dusdanig vaag dat wij daarover vragen gaan stellen.

Beheerscommissie vm.kerk Kwinkelerweg: we hebben huurverlenging aangevraagd tot mei 2013.

Klankbordgroep Grolsch: Ben Bel meldt dat de klankbordgroep van de directiewisseling bij dit bedrijf op de hoogte is gesteld.

BART. (Diverse sprekers) De verschijning van kaart en folder “Rondje Enschede”. Ook Boekelo is in deze route opgenomen. We zouden het zeer op prijs stellen als er intensiever contact zou zijn tussen BAR(ecreatie)T en Dorpsraadcommissie R(recreatie)SCJ!

Via Marrianne vd Berg (Stadsdeelmanagement) nodigen we mw.B.Wildschut uit om ons te informeren over de activiteiten m.b.t. “Rondje Enschede”. Wij zullen BART daarbij ook uitnodigen! Enkele Dorpsraadleden zullen op maandag 27 februari het overleg betreffende de “Zoutmarke” bijwonen.

 

7.Rondvraag en sluiting.

Ben Bel verwijst naar het Tubantia-artikel van vandaag waarin gemeld wordt dat de Stichting Mortuarium Boekelo een subsidie toegekend heeft gekregen voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar de bouw van het geplande mortuarium bij de RKkerk aan de Beckumerstraat.

Saskia Duesmann doet verslag van haar wedervaren met justitie betreffende de snelheidscontroles. Jeroen Verhaak zegt over de (on)zin en intensiteit van deze controles veel klachten te krijgen en kondigt aan dat onze raad zich op termijn ernstig zal beraden op deze zaak, inclusief de wenselijkheid van een 30 km-zone!

Joost Brunink: het ontTOMTOMmen van de Beldershoekweg gaat tergend langzaam!

Henk Abbink: hoe staat het met de ontwikkeling van het MFA? Jan Haven antwoordt dat de bouwaanvraag bij de gemeentelijke instanties ligt en daar wordt bestudeerd.

Uit de zaal:

-de 30 km-problematiek inclusief snelheidscontroles baart velen zorgen;

-in de ontwikkeling van “Rondje Enschede” moet beter gecommuniceerd worden!

-verlichting in buitengebied: onze raad was niet uitgenodigd voor het betreffende overleg, jammer! We krijgen de desbetreffende mail alsnog toegestuurd door een van de aanwezigen.      

Tegen 10 uur sluit de voorzitter de vergadering.

Ben Schoppert