Update Dorpsplan

DE DROOM VAN BOEKELO RICHTING 2050 

Onder de kop ‘De Droom van Boekelo’ is sinds 2018 met enorm veel dorpelingen gesproken. Zo ontstond de inhoud van het nieuwe dorpsplan. We zien het plan vooral als een kompas voor de toekomst. De komende jaren zal er veel op ons afkomen en dat zal weer leiden tot aanpassingen van het plan. Het plan bevat de opgaven waarvoor het dorp en de Dorpsraad zich gesteld zien de komende jaren. De komende jaren zullen we met het dorp in gesprek blijven over de uitvoering van het plan en over nieuwe inzichten.

 

Dorpsraad Boekelo


Boekelo droomt verder

Dorpsplan 2.0: Een kompas voor de toekomst 

In het najaar van 2022 heeft de vers aangetreden Dorpsraad Boekelo besloten een het dorpsplan ‘De Droom van Boekelo’ te updaten. De omgeving van Boekelo wijzigt sterk en nieuwe vraagstukken dienen zich aan. Milieu, stikstof, waterbeheer en energietransitie gaan voor een groot deel het buitengebied bepalen. De nieuwe omgevingswet en omgevingsvisie van de Gemeente Enschede bepaalt waar de groei van de stad wordt opgevangen, in samenhang met de uitwerking van onze woonvisie bepaalt dit de groei van en woningbouw in Boekelo.
Momenteel zijn we in gesprek en raadplegen we de mening  van de inwoners van Boekelo. Op verschillende manieren werd gevraagd wat hun verdere  dromen zijn voor Boekelo.

Belangrijke thema’s uit het dorpsplan

De Droom van Boekelo is onder te verdelen in 5 thema’s.

Thema 1 Wonen en leven

In dit thema staat uitbreiding van woningbouw centraal. De komende periode wordt gebruikt welke vrijvallende locaties zoals het terrein bij boerderij De Mans en de gymzaal, basisscholen en de Kwinkel voor woningbouw geschikt zijn.

Thema 2 Verkeer en veiligheid

De acties die in dit thema vallen zijn voornamelijk gericht op gedragsverandering. Gedacht wordt aan plaatsing van glimlachpalen en een aantal snelheidsmetingen.

Thema 3 Natuur, milieu en duurzaamheid

Energie is vandaag de dag een veelbesproken thema. In plaats van fossiele brandstoffen moeten we naar meer duurzame energie. Boekelo streeft er naar om in 2030 alle elektrische energie die in Boekelo gebruikt wordt zo duurzaam mogelijk op te wekken waarbij rekening wordt gehouden met mogelijkheden die het gebied biedt.

Thema 4 Cultuur, sport en onderwijs

In dit thema wordt de uitbreiding van MFA De Zweede genoemd waarbij De Zweede vooral wordt gezien als centrum voor sport, beweging en jeugd.  Daarnaast kan De Zweede gebruikt worden voor activiteiten en culturele evenementen  indien het dorp daarvoor onvoldoende mogelijkheden biedt. Daarnaast hebben scholen de wens uitgesproken voor nieuwe huisvesting in de toekomst. De komende periode mogelijkheden hiertoe worden verkend.

Thema 5 Voorzieningen en winkelbestand

De Boekelose middenstand zorgt voor levendigheid in het dorp, draagt bij aan de sociale cohesie en is een noodzakelijke voorziening voor de minder mobiele bewoners van Boekelo. Hiervoor gaat de Dorpsraad een overleg initiëren waarbij  het doel is om meer samenwerking te krijgen tussen de centrumondernemers evenals de marktondernemers zodat er een betere afstemming komt.

Dorpsplan 2.0 – openbare bijeenkomst 13 juni

In deze 3e bewonersbijeenkomst voor de ontwikkeling van een geactualiseerd Dorpsplan stond het thema Wonen en Leven centraal.
De gemeente gaf een presentatie over de toewijzing van de Kwinkel als toekomstige uitbreidingslocatie.

Dorpsplan 2.0 – openbare bijeenkomst 23 maart

In ‘Droom van Boekelo’ zijn 5 (brede) thema’s gedefinieerd die naar de menig van de DR alles afdekken. Deze thema’s zijn:

Wonen en leven.
Verkeer en veiligheid
Natuur, milieu en duurzaamheid
Cultuur, sport en onderwijs
Voorzieningen en winkelbestand

© Copyright - Boekelo.info | Dorpsraad Boekelo