Update Dorpsplan 2020-2030.

Onder de kop ‘De Droom van Boekelo’ is sinds 2018 met enorm veel dorpelingen gesproken. Zo ontstond de inhoud van het nieuwe dorpsplan. We zien het plan vooral als een kompas voor de toekomst. De komende jaren zal er veel op ons afkomen en dat zal weer leiden tot aanpassingen van het plan. Het plan bevat de opgaven waarvoor het dorp en de Dorpsraad zich gesteld zien de komende jaren. De komende jaren zullen we met het dorp in gesprek blijven over de uitvoering van het plan en over nieuwe inzichten.

 

Dorpsraad Boekelo


Boekelo droomt verder

In het najaar van 2022 heeft de vers aangetreden Dorpsraad Boekelo besloten een het dorpsplan ‘De Droom van Boekelo’ te updaten. De omgeving van Boekelo wijzigt sterk en nieuwe vraagstukken dienen zich aan. Milieu, stikstof, waterbeheer en energietransitie gaan voor een groot deel het buitengebied bepalen. De nieuwe omgevingswet en omgevingsvisie van de Gemeente Enschede bepaalt waar de groei van de stad wordt opgevangen, in samenhang met de uitwerking van onze woonvisie bepaalt dit de groei van en woningbouw in Boekelo.
Momenteel zijn we in gesprek en raadplegen we de mening  van de inwoners van Boekelo. Op verschillende manieren werd gevraagd wat hun verdere  dromen zijn voor Boekelo.

Belangrijke thema’s uit het dorpsplan

De Droom van Boekelo is onder te verdelen in 5 thema’s.

Thema 1 Wonen en leven

In dit thema staat uitbreiding van woningbouw centraal. De komende periode wordt gebruikt welke vrijvallende locaties zoals het terrein bij boerderij De Mans en de gymzaal, basisscholen en de Kwinkel voor woningbouw geschikt zijn.

Thema 2 Verkeer en veiligheid

De acties die in dit thema vallen zijn voornamelijk gericht op gedragsverandering. Gedacht wordt aan plaatsing van glimlachpalen en een aantal snelheidsmetingen.

Thema 3 Natuur, milieu en duurzaamheid

Energie is vandaag de dag een veelbesproken thema. In plaats van fossiele brandstoffen moeten we naar meer duurzame energie. Boekelo streeft er naar om in 2030 alle elektrische energie die in Boekelo gebruikt wordt zo duurzaam mogelijk op te wekken waarbij rekening wordt gehouden met mogelijkheden die het gebied biedt.

Thema 4 Cultuur, sport en onderwijs

In dit thema wordt de uitbreiding van MFA De Zweede genoemd waarbij De Zweede vooral wordt gezien als centrum voor sport, beweging en jeugd.  Daarnaast kan De Zweede gebruikt worden voor activiteiten en culturele evenementen  indien het dorp daarvoor onvoldoende mogelijkheden biedt. Daarnaast hebben scholen de wens uitgesproken voor nieuwe huisvesting in de toekomst. De komende periode mogelijkheden hiertoe worden verkend.

Thema 5 Voorzieningen en winkelbestand

De Boekelose middenstand zorgt voor levendigheid in het dorp, draagt bij aan de sociale cohesie en is een noodzakelijke voorziening voor de minder mobiele bewoners van Boekelo. Hiervoor gaat de Dorpsraad een overleg initiëren waarbij  het doel is om meer samenwerking te krijgen tussen de centrumondernemers evenals de marktondernemers zodat er een betere afstemming komt.

Dorpsplan 2.0 – openbare bijeenkomst 23 maart

Thema’s

In ‘Droom van Boekelo’ zijn 5 (brede) thema’s gedefinieerd die naar de menig van de DR alles afdekken. Deze thema’s zijn:

 • Wonen en leven.
 • Verkeer en veiligheid
 • Natuur, milieu en duurzaamheid
 • Cultuur, sport en onderwijs
 • Voorzieningen en winkelbestand

Energietransitie valt nu onder het thema ‘Natuur, milieu en duurzaamheid’ maar door de grote impact die het tot 2050 op Boekelo zal hebben is het beter dit als 6de thema toe te voegen.

Welke thema’s moeten nog meer expliciet worden toegevoegd?


Buitengebied

 • Landbouw
 • Voedsel Recreatie
 • Beschermd voedselproductie
 • Natuur actief beschermen
 • Natuur
 • Landschapsplan

Wonen

 • Beschermd wonen
 • Dichtheid bebouwing

Centrum Boekelo

 • Historische straatjes
 • Toekomst winkelgebeid
 • Winkelaanbod
 • (Volgende) ondernemers
 • Centrum upgrade

Boekelo

 • Uitbreiden
 • Groei dorp
 • Onderwijs plus locatie
 • Relatie met Enschede
 • Culturele diversiteit
 • Sociale zorg
 • Openbaar vervoer
 • Vluchtelingen opvang
 • Noordtak
 • Sinkholes

Toekomst plan nieuwe generatie

 •  Toekomst voor de jeugd
 • Jong volwassenen
 • Jeugd

Stelling 1.

De Omgevingsvisie ‘Ruimtelijke ambitie Enschede 2050’ betreft een visie voor heel Enschede waar Boekelo een onderdeel(tje) van is. Vraag is hoe Boekelo zich moet opstellen in het proces om tot deze visie te komen.

 1. Boekelo moet wachten tot de visie vast ligt en dan het deel van Boekelo e.o. invullen
 2. Boekelo moet vanaf begin bijdragen maar focussen op Boekelo e.o.
 3. Boekelo moet vanaf begin bijdragen om uitdagingen van Enschede te helpen realiseren.
 4. Opstellen van een Omgevingsvisie is verspilde energie, waait wel weer over.

Boekelo moet vanaf begin bijdragen maar focussen op Boekelo

89%

Boekelo moet vanaf begin bijdragen om uitdagingen Enschede te helpen realiseren 11%

Stelling 2.

Uitgangspunten ‘Droom van Boekelo’:

 • Maak een leven lang wonen in Boekelo mogelijk en pas de eventuele zorg daarop aan.
 • Om in- en doorstroom te bevorderen is gematigde groei van het dorp nodig

Streven Enschede is te groeien naar 170.000 inwoners. Dit is een groei van ongeveer 7% t.o.v. heden.

 1. Boekelo en buitengebied moet ook 7% groeien (van ongeveer 3500 naar ongeveer 3800 inwoners)
 2. Realisatie van ‘Een leven lang wonen’ moet leidend zijn voor mate van groei Boekelo. Voor periode tot 2030 betekent dat groei van ongeveer 200 inwoners
 3. Gezien woning problematiek in Nederland mag Boekelo wel meer dan 7% groeien maar wel met mate en behoud Dorpskarakter.
 4. Ik kan/wil geen keus uit bovenstaande maken.

Stelling 2 Groei bevolkingBoekelo plus buitengebied moet evenredig groeien (7%) met Enschede

2%

Realisatie van ‘Een leven lang wonen’ moet leidend zijn 63%
Gezien woningproblematiek in NL mag Boekelo wel meer dan 7% groeien met beh dorpskar. 28%
Geen keus 7%

Stelling 3.

Uitgangspunten ‘Droom van Boekelo’:

 • Gematigde groei kan niet worden gerealiseerd met alleen maar ‘inbreiden’ tussen bestaande bebouwing dorp
 • Begin 2000 is gebied de Kwinkel aangewezen als potentiële bouwlocatie.

In twee van de scenario’s van de Omgevingsvisie staat extra woningbouw geprojecteerd in het gebied tussen de Kwinkelerweg/Windmolenweg en het Molenveld.

 1. Uitbreiding Boekelo moet worden beperkt tot aangewezen deel van de Kwinkel (= Kwinkel zuid)
 2. Uitbreiding Boekelo moet worden beperkt tot Kwinkel zuid en deel Kwinkel noord zodat kan worden voldaan aan de benodigde groei tot 2050.
 3. Breid Boekelo uit met woningbouw tussen Kwinkelerweg/Windmolenweg en het Molenveld maar wel met parkachtige opzet.
 4. Breid Boekelo uit via uitsluitend ‘inbreiden’ en verdichting (semi hoogbouw).
 5. Ik kan/wil geen keus uit bovenstaande maken.
Beperk tot Kwinkel zuid 19%
Beperk tot Kwinkel zuid en noord 10%
Breid uit tussen Kwinkelerweg/Windmolenweg en molenveld totaal 48% 19%

Breid Boekelo uit via uitsluitend inbreiden en verdichting (semi hoogbouw)                                   44%

(Favoriet bij jongeren omdat dit wrsch betaalbare woningen oplevert)

Geen keus 8%

Stelling 4.

Uitgangspunten ‘Droom van Boekelo’:

 • Een dorp als Boekelo kan niet zonder de middenstand,

‘Middenstand’ is meer dan winkeliers ook (kleine) MKB’s als garage, verhuurbedrijf, aannemers, horeca,… die niet in centrum dorp zitten horen hier bij.

 1. Aantal MKB’s hoeft niet te groeien, zorg wel dat winkelbestand op peil blijft.
 2. Aantal MKB’s hoeft niet te groeien maar geef huidige MKB’s wel de mogelijkheid zich te verplaatsen naar nieuw gebied aan rand van Boekelo zodat vrijkomende ruimte in dorp kan worden gebruikt voor woningbouw
 3. Laat aantal MKB’s groeien mits dit past in huidige ruimte dus via inbreiden, verdichten, vervanging.
 4. Laat aantal MKB’s groeien door nieuw gebied aan rand van Boekelo hiervoor beschikbaar te stellen.
 5. Ik kan/wil geen keus uit bovenstaande maken.

Stelling 4 Uitbreiding MKB/Ondernemingen/Winkels

Geen toename MKB maar wel op peil houden winkelbestand

19%

Geen toename MKB maar wel mogelijkheid verplaatsing naar rand dorp 4%

Laat aantal MKB’s groeien mits past in huidige ruimte (inbreiden, verdichten, vervanging) 63% Laat aantal MKB’s groeien door nieuw gebied aan rand dorp                                                                                                                                   8%

Geen keus                                                                                                                        3%


Stelling 5.

Uitgangspunten ‘Droom van Boekelo’:

 • Boekelo is een groen dorp en dat moet zo blijven,

In 3 van de 4 scenario’s in de Omgevingsvisie wordt bedrijventerreinen/werkparken voorzien langs de N18 I. ter hoogte van de Zweede tot Broekheurnerbeek en/of II.  terrein rondom de Badweg.

 1. Boekelo heeft geen behoefte aan bedrijventerrein/werkpark.
 2. Boekelo heeft behoefte aan bedrijventerrein/werkpark maar op andere locatie in/bij Boekelo.
 3. Gebruik stuk I als mogelijkheid om (gematigd) te kunnen groeien
 4. Gebruik stuk I als mogelijkheid om (gematigd) te kunnen groeien en duurzame energie activiteiten te ontwikkelen
 5. Gebruik I en II als nieuw bedrijventerrein/werkpark om met name duurzame energie activiteiten te ontwikkelen.
 6. Ik kan/wil geen keus uit bovenstaande maken.

Boekelo heeft geen behoefte aan bedrijventerrein                                                                55%

Gebruik gebied tussen Zweede en N18 als bedrijventerrein voor gematigde groei                                                                                   21%

Gebruik gebied tussen Zweede en N18 als bedrijventerrein voor duurzame energ. Activiteiten 9%

Gebruik geb. tussen Zweede en N18 + Badweg als bedr.terr. voor duurz. energ. Act. Tot. 41%  11%

Geen keus                                                                                                                              4%


Stelling 6.

Uitgangspunten ‘Droom van Boekelo’:

 • Pak overlast vracht- en landbouwverkeer centrum aan,

In het scenario Bronpuntenstad in de Omgevingsvisie is voor de verbinding tussen de Bronnen (=Groeikernen) aanpassing van de infrastructuur een wezenlijk onderdeel.

 1. Accepteer vracht- en landbouwverkeer door centrum en ontmoedig verkeer met snelheidsbeperkende maatregelen.
 2. Als a. plus ontsluiting van Vanilia (vroeger Boekelo Foliën) via de Brouwerslaan
 3. Als a./b. en verbiedt dit verkeer op sluiproutes
 4. Leg hoofdweg om/langs Boekelo aan
 5. Ik kan/wil geen keus uit bovenstaande maken.
© Copyright - Boekelo.info | Dorpsraad Boekelo