Alle actuele berichten betreffende de dorpsraad

Verkiezingen voor de Dorpsraad 2022 – 2026

Op 16 maart 2022 zijn er weer, gelijk met de gemeenteraadsverkiezingen,  de verkiezingen voor de komende Dorpsraad.

Wethouder Jurgen van Houdt neemt Dorpsplan ‘Droom van Boekelo’ in ontvangst

In de stadsdeelcommissie West van 9 februari 2021 mocht wethouder Jurgen van Houdt ‘officieel’ het dorpsplan ‘De droom van Boekelo’ in ontvangst nemen.

Het plan werd uitgereikt door Jeroen Verhaak, voorzitter van de Dorpsraad Boekelo. Het nieuwe plan is een vervolg op het vorige dorpsplan dat de periode van 2002 tot 2015 besloeg. In die periode is veel uit het dorpsplan gerealiseerd. Er is een prachtige nieuwe woonwijk ontstaan, het dorpshart werd vernieuwd en er zijn betere parkeermogelijkheden gerealiseerd op de Beckumerstraat. Uiteraard mag de bouw van de Multifunctionele Accommodatie De Zweede niet in dit rijtje ontbreken.

Concept Dorpsplan 2020 – 2030

DE DROOM VAN BOEKELO

Dorpsplan 2020-2030: Een kompas voor de toekomst

 

Update oktober: op 22 september jl. is er een inloopbijeenkomst over het concept Dorpsplan georganiseerd. De resultaten hiervan en van de verschillende eerder ontvangen reacties worden al of niet aangepast opgenomen in de definitieve tekst. Op dit moment wordt hieraan de laatste hand gelegd. Het is de bedoeling dat het (definitieve) Dorpsplan eind dit jaar gepubliceerd wordt.

 

In het voorjaar van 2018 heeft de dorpsraad van Boekelo besloten een nieuw dorpsplan te gaan opstellen. Het vorige dorpsplan besloeg de periode van 2002 tot 2015, met een aanvulling in 2012. Er is veel gerealiseerd uit het vorige dorpsplan. Allereerst de prachtige nieuwe woonwijk de Bleekerij, die ons mooie dorp weer een nieuwe impuls heeft gegeven. En daarnaast ook het vernieuwde dorpshart, met het Bleekerijplein, de Beckumerstraat met betere parkeermogelijkheden, Multifunctionele Accommodatie de Zweede en Natuurlijk Spelen op de Bleekerij.

Het nieuwe dorpsplan is gericht op de periode van 2020 tot 2030. Dit betekent dat het een dynamisch dorpsplan moet zijn: uiteraard is nu nog niet duidelijk hoe de wereld er over een aantal jaren uit zal zien. De huidige coronacrisis is een goed voorbeeld van hoe alle plannen opeens radicaal kunnen veranderen! De dorpsraad is door Studio Vers bestuur (provincie Overijssel) geïnspireerd en geadviseerd om tot een nieuwe, eigentijdse aanpak te komen. Burgerparticipatie is het sleutelwoord. Het dorpsplan moet een plan zijn ván en vóór de inwoners van Boekelo.

Verschillende thema’s
Het advies werd opgevolgd: laat de inwoners dromen over Boekelo in 2030, ieder op een eigen manier en haal hun dromen op verschillende manieren op. Luister goed naar ze! Dat heeft de dorpsraad gedaan. Er werden inloopavonden georganiseerd waar inwoners konden brainstormen over de invulling van het dorpsplan.

Al snel werd duidelijk dat het nieuwe dorpsplan de volgende thema’s moet bevatten:

 1. Wonen en leven
 2. Verkeer en veiligheid
 3. Natuur, milieu en duurzaamheid
 4. Cultuur en sport
 5. Voorzieningen en ondernemers

En zo ontstond ‘de droom van Boekelo’.

Dromen ophalen
Er werd een ‘doe-groep’ opgericht met enthousiaste inwoners die de dorpsraad in dit proces zijn gaan ondersteunen. Op verschillende manieren is de doe-groep het dorp ingetrokken om Boekeloërs te raadplegen. De doe-groep was in de ‘huiskamer van het dorp’ met zo’n 30 ouderen, stond met een kraam op de weekmarkt, consulteerde verschillende verenigingen, bezocht het café en last but not least: er werd een droomproject georganiseerd voor de basisscholen, waarbij leerlingen in groepjes ideeën konden presenteren en hierop stemmen konden uitbrengen.

De droom van Boekelo
Alle opgehaalde informatie is verwerkt en vervolgens door de leden van de dorpsraad verder uitgewerkt en aangevuld. Dit document is een tussenstand: het proces dat de dorpsraad samen met de inwoners is ingegaan is nooit af. Voor nu mag het beschouwd worden als een kompas, een richtinggevend document voor de toekomst van Boekelo. De droom van Boekelo is een proces en zal dan ook steeds terugkomen op de agenda van de openbare dorpsraadvergaderingen.

Het dorpsplan is als volgt geschreven: elk thema is uitgesplitst in ‘inwoners dromen’ en ‘de dorpsraad vult aan’. Onder het kopje ‘inwoners dromen..’ is te lezen wat is opgehaald bij inwoners, dit zijn meningen – er is geen oordeel te geven over het draagvlak hiervoor. Onder het kopje ‘de dorpsraad vult aan..’ zijn waar nuttig en nodig al enkele keuzes gemaakt.

Met dit plan wil de dorpsraad met enige regelmaat concrete uitvoeringsplannen opzetten en actie ondernemen, samen met u: de bewoners van ons mooie dorp!

Cijfers Boekelo

In 2002: aantal inwoners dorp: 1953             aantal inwoners buitengebied: 845 totaal: 2.798.
In 2012: aantal inwoners dorp: 2346             aantal inwoners buitengebied: 918                totaal: 3264
In 2018: aantal inwoners dorp: 2512             aantal inwoners buitengebied: 987 totaal: 3499

 • Aantal huishoudens in 2018 is 1.077
 • Alleenstaanden vormen de grootste groeigroep
 • Jeugd ongeveer gelijk gebleven
 • Lichte groei aantal ouderen
 • Aantal huurwoningen gedaald.
 • Grote groei jeugdsport in Boekelo (dit heeft natuurlijk te maken met de aantrekkingskracht van de Zweede, ook voor gezinnen uit Enschede)

 

Thema 1: wonen en leven

Inwoners dromen..
Boekelo is een dorp, een plaats met een dorps karakter. Het vele groen en de open ruimtes moeten behouden blijven. Boekelo hoeft niet te groeien, althans niet grootschalig. Een enkele woning op beschikbare plaatsen is haalbaar. Denk dan aan de grond die vrijvalt door de aanstaande sloop van de gymzaal.

Zeker sinds de bouw van de Bleekerij is een gevarieerd woningbestand ontstaan. Toch mist het dorp voldoende woningen voor ouderen, maar ook voor starters. Het dorp mist woningen waar intensievere zorg voor ouderen mogelijk is. Maak een leven lang wonen in Boekelo mogelijk en pas de eventuele zorg daarop aan.

Anno 2020 wordt voor de huurwoningen, bijvoorbeeld op de Mans een lotingsystematiek toegepast. Dat is ongewenst. Geef Boekeloërs de mogelijkheid om bij voorkeur degelijke woningen te verwerven.

De dorpsraad vult aan..
De gemiddelde Boekeloër heeft bewust gekozen voor wonen in een dorp. Regelmatig is de opmerking gehoord dat het dorp niet groter hoeft te worden en groen moet blijven. Deze opmerkingen verdienen wel nuancering. Gezien de landelijke trend van bevolkingsgroei zal er sowieso behoefte zijn aan meer woningen. Daarnaast is net als landelijk ook in Boekelo sprake van vergrijzing en ontgroening. Om in- en doorstroom te bevorderen is de dorpsraad voorstander van gematigde groei van het dorp.

Een zeker aantal sociale huurwoningen moet beschikbaar blijven. Omdat moeilijk is in te schatten hoeveel, zal de dorpsraad hier de komende tijd actie op moeten ondernemen, bijvoorbeeld door het consulteren van een expert op dit gebied en door in gesprek te gaan met woningcorporaties.

Al vele jaren geleden is het gebied de Kwinkel aangewezen als potentiële bouwlocatie. Begin 2000 is de planvorming daarvoor tijdelijk beëindigd omdat door het faillissement van Texoprint de locatie van deze fabriek beschikbaar kwam als bouwlocatie. Nu dit terrein (de Bleekerij) afgebouwd is, is de dorpsraad van mening dat de planvorming voor de Kwinkel opgestart kan worden.

Daarnaast pleit de dorpsraad voor het uitbreiden van het bestand van leeftijdsbestendige woningen. Hierbij wordt gedacht aan de plaats van de huidige gymzaal en in de toekomst mogelijk de locaties van de huidige basisscholen. Hierover later meer.


Teesinkweide

De dorpsraad maakt zich zorgen over de voortgaande verloedering van dit fraaie terrein, zij zouden graag zien dat de maatschappelijke functie van dit terrein snel wordt ingevuld. Gebruik alleen als kantoorlocatie voor de Military acht de dorpsraad te beperkt. En de plannen voor een grootschalig hippisch centrum en opleidingscentrum o.i.d. voor ruiters en paarden zijn tot op heden de tekentafel niet ontstegen. De verwachting is dat hier op korte termijn geen progressie wordt geboekt en de aandacht gefocust blijft op het jaarlijkse evenement.

De dorpsraad ziet voor het complex een passende functie voor bijvoorbeeld zorg, onderwijs of woonruimte voor senioren (bijvoorbeeld een ‘Knarrenhof’). De combinatie onderwijs en Knarrenhof zou verbindend kunnen werken tussen jeugd en senioren, waarbij de nabijheid van de Zweede voor de scholen evidente voordelen biedt.

Boerderij de Mans en gymnastieklokaal
Dit betreft niet alleen het terrein en de boerderij de Mans, maar een groter gebied met de huidige verouderde gymzaal die over enige tijd wordt gesloopt. De gemeente is van plan de boerderij de Mans, een rijksmonument, te verkopen. De dorpsraad wil invloed hebben op de toekomstige bestemming van de boerderij. Daarvoor worden een aantal mogelijkheden gezien, zoals wonen al of niet gecombineerd met werk, een interne verbouwing naar kleine wooneenheden of een museum.

Gelet op het nabijgelegen seniorencomplex de Mans zien wij goede mogelijkheden voor kleinschalige woningbouw en/of een appartementencomplex primair voor senioren gelet op de eerder daarnaar geconstateerde vraag.

Thema 2: verkeer en veiligheid

Inwoners dromen..
Anno 2019 zijn er zorgen over het verkeer en de verkeersveiligheid in Boekelo. Er wordt te hard gereden op alle doorgaande wegen. De komende jaren moeten maatregelen getroffen worden die de snelheid verminderen. Die maatregelen betreffen de inrichting van de wegen, met drempels en handhaving. Ook is er behoefte aan enkele zebrapaden. Bijvoorbeeld tussen de Bleekerij en het pad dat leidt naar de Molenbeek.

In het centrum is er overlast van grote vrachtwagens en van landbouwverkeer. De dorpsraad is uitgedaagd om maatregelen voor te stellen die het vrachtverkeer reduceren.

Alom zijn er zorgen over fietsverkeer bij de Zweede. De wegversmalling wordt als gevaarlijk gezien. En de oversteek voor fietsers is onduidelijk. Ook de vele kinderen en volwassenen die oversteken vanaf de Zweede worden als risico gezien. De vraag aan de dorpsraad is om te regelen dat het fietspad wordt doorgetrokken tot aan de Verzetslaan.

Dorpsraad vult aan..
Er zijn verschillende opmerkingen gemaakt over te hoge snelheid van (met name) auto’s in het dorp. Veel wegen zijn de afgelopen jaren aangepast door de aanleg van drempels. Bij de ingangen van het dorp zijn versmallingen aangelegd en het gehele dorp is 30 km zone. De inrichting van de straten lokt door de vele drempels snel rijden niet uit. Daarbij moeten we ons realiseren dat het dorp enkele lange doorgaande wegen kent. Het verder reduceren van doorgaand verkeer is niet wenselijk en verdere aanpassingen en herinrichting van de wegen ligt daarom niet voor de hand. Uit metingen is gebleken dat de opening van de nieuwe N18 tot minder doorgaand verkeer in Boekelo heeft geleid. Vermoedelijk zal de afwaardering van de Haaksbergerstraat (oude N18) hier ook een positieve invloed op hebben.

Veilig oversteken
Opmerkingen zijn er gemaakt over met name het oversteken van de Boekelose- en Beckumerstraat bij de Windmolenweg, hoek Diamantstraat, en t.o. de ingang van de Bleekerij. Gevraagd wordt om de aanleg van zebrapaden. Ook een enkele fietsoversteek wordt als gevaarlijk benoemd, bijvoorbeeld het fietspad Beckumerstraat vlakbij boerderij de Mans en bij de ingang van de Zweede. De dorpsraad zal in overleg met de gemeente nagaan of er enkele incidentele aanpassingen mogelijk zijn bij de genoemde oversteken. Daarbij kan een minder royaal terras bij de Buren in de zomer ook een optie zijn. Voor de bereikbaarheid van de Zweede per fiets of lopend is een ontsluiting via de Landsteinerlaan nadrukkelijk gewenst, mede gezien het toenemende gebruik van de Zweede, o.a. door de scholen.

Gedragsverandering
Verdere acties moeten het accent leggen op gedragsverandering. Een aantal chauffeurs houdt zich redelijk aan de 30 km. Een groot deel zit daar tot 10 km boven, maar de uitschieters die er altijd zijn, bepalen het beeld. Uit onderzoek blijkt overigens dat wat voor een voetganger snel lijkt, door de automobilist anders wordt ervaren. Uit onderzoek blijkt ook dat strengere handhaving weinig tot geen effect heeft.

Voor het stimuleren van gedragsverandering naar de gewenste snelheid stel de dorpsraad plaatsing van glimlachpalen voor. Ook wordt er voorgesteld om opnieuw snelheidsmetingen te doen in combinatie met een kentekenregistratie. De verwachting is namelijk dat een substantieel deel van de ‘overtreders’ inwoners van Boekelo zijn.

Verschillende inwoners klagen over het, in hun ogen, vele vracht- en landbouwverkeer. Veelal betreft het dan ook bestemmingsverkeer. En aangezien in het buitengebied verschillende boerenbedrijven actief zijn die hun gronden moeten bereiken is dit verkeer nauwelijks te beïnvloeden. Daarbij geldt ook dat er bevoorrading van winkels en bedrijven noodzakelijk is. In dit kader stelt de dorpsraad voor om onderzoek te doen naar een meer optimale laad- en losplaats, met name voor de supermarkt, om overlast te beperken.

 

Thema 3: natuur, milieu en duurzaamheid

Inwoners dromen..
Boekelo is een groen dorp. Dat moet zo blijven. Bij alle initiatieven m.b.t. verdere ontwikkeling van groene gebieden en vrijvallend akkerland rondom het dorp moet hiermee rekening worden gehouden. Gezien de toename van verschillende ongewenste diersoorten als eikenprocessierups, wordt alertheid gevraagd met betrekking tot de mogelijkheden tot bestrijding.

Wat betreft het thema duurzame energie is vooral opgemerkt dat inwoners eigen verantwoordelijkheid hebben hoe ze dat in hun wonen en leven vorm en inhoud willen geven. In algemene zin wordt gestreefd naar minder aardgas en meer duurzaam opgewekte elektrische energie.

Dorpsraad vult aan..

Om Boekelo heen ligt een uitgebreid buitengebied. Deels het typisch Twentse coulissenlandschap met bos en bospartijen. Hierin ligt een aantal fraaie huizen en boerderijen die deels niet meer als boerderij in gebruik zijn. Ook natuurgebied het Buurserzand maakt deel uit van ons buitengebied. Door de recente aanleg van de nieuwe N18 is het gebied doorsneden. Tot op heden is de inzet van het beleid van de dorpsraad geweest: het conserveren van het bestaande. En daar waar bepaalde veranderingen gewenst werden, werd geprobeerd maximaal de natuurwaarden te behouden. Voor de bouw van huizen geldt de zogenaamde rood-voor-rood regeling. De dorpsraad blijft zich inzetten voor het behoud van dit landelijk gebied waar het huidige bestemmingsplan Buitengebied Noord-West d.d. 2014 nog steeds actueel is.

In het buitengebied is ruimte voor verschillende toeristische en recreatieve activiteiten. Met betrekking tot de ontwikkeling van nieuwe activiteiten zal de dorpsraad zich positief, kritisch maar ook terughoudend opstellen. Er wordt nagegaan of er meer en aansluitende wandelpaden in het gebied aangelegd kunnen worden. Tegen een eventuele doorsnijding van ons gebied met de zogenaamde Noordtak van de Betuwelijn zal de dorpsraad zich verzetten.

Duurzaam Boekelo

Anno 2020 dient iedere stad en ieder dorp een bijdrage te leveren aan een duurzaam leven. Zo ook Boekelo. Alle elektrische energie die in Boekelo wordt gebruikt moet in 2030 duurzaam zijn opgewekt.

Opwekking van elektrische energie moet aansluiten bij de mogelijkheden van het gebied. Voor Boekelo (en Enschede) geldt dat windenergie geen oplossing biedt. Te weinig wind in onze regio. Dat terwijl Twente door zijn ligging juist uitstekende mogelijkheden biedt voor zonne-energie. Steeds meer woningen zijn voorzien van zonnepanelen. Het voorbije jaar is het aantal sterk toegenomen. De dorpsraad juicht dit toe. Daarnaast zal de dorpsraad zich inzetten voor de aanleg van grootschalige terreinen met zonnepanelen zodat ook zij die niet zelf in staat zijn om panelen te plaatsen toch kunnen participeren in duurzaam opgewekte elektrische energie.

Gegeven de agrarische omgeving wil de dorpsraad onderzoeken of een biogasinstallatie in Boekelo mogelijk is. Die installatie maakt het mogelijk om ook stroom op te wekken op tijdstippen dat de zonnepanelen weinig rendement opleveren.

Boekelo wordt omgeven door zoutcavernes. De cavernes bieden goede mogelijkheden voor warmteopslag. De komende jaren is de opslag van energie een veel belangrijker onderwerp dan de feitelijke productie van die energie. Tevens laat de dorpsraad onderzoeken of de warmte in de cavernes bruikbaar is voor energieopwekking, voor de verwarming van huizen. De inzet op dit onderwerp vraagt samenwerking met derde partijen, waaronder Nouryon. De dorpsraad zal hiertoe het initiatief nemen.

Duurzaamheid betreft ook het gebruik van materialen in de openbare ruimte. De dorpsraad wenst er, in samenspraak met de gemeente, op toe te zien dat de toegepaste materialen duurzaam geproduceerd zijn en dat bij de inrichting ernaar wordt gestreefd om onderhoud te minimaliseren en materiaal zoveel als mogelijk te hergebruiken.

 

Thema 4: cultuur, sport en onderwijs

Inwoners dromen..

Het verdient aanbeveling om een samenhangend plan voor de verdere ontwikkeling van sport en cultuur in het dorp te maken. Momenteel bestaat er een beweging dat meer initiatieven richting de Zweede gaan. Bijvoorbeeld het vertrek van Koningsdag uit het centrum van het dorp wordt nogal eens genoemd als onwenselijk.

Een plan voor spelen in de openbare ruimte is gewenst, waarbij ook aandacht moet zijn voor de oudere jeugd. In de voorbije jaren is op twee plaatsen natuurlijk spelen ontwikkeld. De huidige natuurlijk spelen plek bij de Mans komt nu niet tot zijn recht, bij de Bleekerij wel.

 


Dorpsraad vult aan..

De Zweede

Zoals bekend wordt MFA de Zweede uitgebreid met een sportzaal (dubbel gymlokaal). Gehoopt wordt dat we de sportzaal in 2021 in gebruik kunnen nemen. Het is noodzakelijk een beeld te hebben over de verdeling van voorzieningen over het dorp en een mening te kunnen geven over welke activiteiten op de Zweede kunnen plaatsvinden en welke in het dorp beter tot hun recht komen.

De dorpsraad ziet de Zweede zich vooral ontwikkelen als centrum voor sport, beweging en jeugd. Daarbij horen bijvoorbeeld muziekactiviteiten, dans, scholen en naschoolse opvang. Daarnaast is de Zweede  geschikt voor grote, incidentele evenementen vanwege de grote zaal en vele faciliteiten. Verdere ontwikkeling van horeca (feesten en partijen) is ongewenst. Activiteiten voor senioren (huiskamer) en activiteiten die gepaard gaan met horeca passen beter in het dorp. Denk aan dorpsevenementen, als het door de BOV georganiseerde Pinksterfestival en de Oude Voertuigendag. Voor een enkel cultureel evenement zou de sportzaal en sportpark gebruikt kunnen worden indien dit in het dorp onvoldoende mogelijkheden daarvoor aanwezig zijn.

Op dit moment wordt het voorterrein van de Zweede korte tijd gebruikt ten tijde van de Military.  Op zich zou het terrein voldoende ruimte bieden voor een kinderboerderij. Een activiteit die naadloos aansluit bij de Zweede als centrum voor sport, beweging en jeugd.

Scholen
De leerlingenprognoses voor de beide scholen zien er positief uit.  De beide basisscholen kunnen voldoende leerlingen verwachten zodat hun voortbestaan de komende jaren verzekerd is. Als een van de basisvoorzieningen voor het dorp een goed vooruitzicht. Niet uitgesloten is dat ergens in de komende jaren, vanwege de eisen die dan gelden, nieuwbouw van de basisscholen noodzakelijk wordt. Gelet op de aanwezige faciliteiten en de reeds aanwezige buitenschoolse opvang op de Zweede zou een daar nabij gelegen locatie wenselijk zijn. Samenwerking van de scholen heeft een positieve invloed op het dorp. Evenementen etc. zijn beter en aantrekkelijker als ze gezamenlijk worden georganiseerd. Ook komt het de kwaliteit van het onderwijs ten goede.

De huidige gebouwen zijn niet toekomstbestendig. De scholen hebben de nadrukkelijke wens uitgesproken om in de toekomst (gezamenlijk) nieuwe huisvesting te betrekken, bij voorkeur op de locatie Teesinkweide. Tegelijkertijd zullen de plannen van de basisscholen (zie voorzieningen en ondernemers) een positieve invloed hebben op de aantrekkelijkheid van Boekelo voor jonge gezinnen.

Thema 5: voorzieningen en ondernemers

Inwoners dromen..
Een dorp als Boekelo kan niet zonder de middenstand; deze zorgt voor levendigheid in het dorp, de sociale cohesie en daarbij ook de noodzakelijke voorzieningen voor de minder mobiele bewoners van Boekelo. Langzaam ontstaat er leegstand in het winkelbestand. De droom is dat in het pand van Pasman een bakkerij annex koffieschenkerij komt. Ook is een drogisterij gewenst.

Over het algemeen worden de voorzieningen in het dorp hoog gewaardeerd. Een aantal zaken kan verbeterd worden. Zo wordt over de buurtbus opgemerkt dat die bus ook in het weekend en in de avond zou mogen rijden. Verder wordt de Bibliobus erg gemist.

Een meerjaren masterplan voor het centrum van het dorp is gewenst. Daarin wordt o.a. beschreven hoe de ruimte op en rondom het Schierbeekplein wordt gebruikt.

 

Dorpsraad vult aan..

Winkelbestand
Tijdens gesprekken met verschillende winkeliers en inwoners is er naar voren gekomen dat er een grotere behoefte is aan meer diversiteit aan winkels waarbij gedacht kan worden aan een groenteboer, bakker/koffiehuis en/of drogist. De dorpsraad ziet zichzelf niet als de kartrekker voor het zoeken naar nieuwe winkels, hierbij zouden wij juist de inwoners van Boekelo en het brede netwerk dat zij hebben willen inzetten.

Wel ziet de dorpsraad het belang van de centrumwinkeliers om zich te onderscheiden tussen de overige BOV ondernemers. Hiervoor gaat de dorpsraad een overleg initiëren waarbij het doel is om meer samenwerking te krijgen tussen de centrum ondernemers en daarbij een betere afstemming en benadering komt. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de (continuering van de) wekelijkse markt.

Toerisme
Boekelo is als onderdeel van Twente een fraai gebied dat uitnodigt voor (korte) vakanties. Daarvoor kunnen toeristen verblijven in het aanwezige hotel, op een van de mini campings of B&B’s. De dorpsraad neemt deel aan de commissie Toerisme van de Boekelose Ondernemersvereniging. De dorpsraad ziet hier geen aanjagende rol, maar zijn waar nodig en mogelijk, uiteraard altijd bereid tot samenwerking.

 

Vervolgstappen dorpsplan ‘de droom van Boekelo’

 • Zodra de landelijke situatie weer normaliseert organiseert de Dorpsraad een inloopbijeenkomst, hopelijk medio september as.
 • Het dorpsplan wordt uitgewerkt in een aantal concrete acties: een actieplan voor de komende jaren. Natuurlijk zal blijken dat bij de uitwerking van verschillende actiepunten betrokkenheid van de inwoners niet alleen gewenst maar ook noodzakelijk is. Alleen dan is het een dorpsplan vóór en ván het dorp!
 • Dat we de voortgang van de verschillende acties terug zullen koppelen naar de inwoners van Boekelo is een open deur. Het dorpsplan is geen statisch proces: periodiek moet de actualiteit bekeken worden op basis van nieuwe ontwikkelingen en voortschrijdend inzicht. Zoals gezegd is een actieplan voor een of meerdere jaren een must.
 • Uw reactie / feedback is van harte welkom! U kunt uw reactie mailen naar de Dorpsraad via [email protected].

 

Verkiezingen Dorpsraad 2018-2022

UITSLAG DORPSRAADVERKIEZINGEN 21 MAART 2018  Aantal stembiljetten: 1631 Uitgebrachte stemmen: 5412 Gemiddeld per stembiljet: 3,3 stemmen/biljet Opkomstpercentage: 53,8 %. Iets voor middernacht waren de stemmen geteld en werd in het […]

Verkiezingscafé op 21 maart.

Op 21 maart, aan het eind van de avond, wordt in Eetcafé e Buren de uitslag van de Dorpsraadverkiezingen bekend gemaakt. Iedereen is daar die avond vanaf 21:00 uur welkom.

Er is live muziek, het is gezellig, u treft vrienden, (on)bekenden en (kandidaat-) dorpsraadleden. Elders in het gebouw worden ondertussen de stemmen geteld, en rond 23:00 uur is het zover: de uitslag!

Op een beamer worden de scores van de kandidaten één voor één geprojecteerd. Na een spannend kwartiertje bent u op de hoogte van de samenstelling van de nieuwe Dorpsraad. Nog even napraten, en tevreden (of niet) met de uitslag gaat u weer huiswaarts.

[Bron: Boeke-loos maart 2018]

2015, februari – Presentatie Wijkteam Boswinkel / Boekelo

De dames Rietberg en Strik hebben de Dorpsraad op de vergadering van 17 februari 2015  ingelicht over het sinds enkele maanden functionerende “Wijkteam Boswinkel-Boekelo”. Zij deden dit aan de hand van deze Power Point presentatie.

De nieuwe wijkteams zijn ingesteld in het kader van de structuurveranderingen in de zorg die per 1 januari 2015 van kracht zijn geworden. Het wijkteam zal zich de komende tijd via Boeke-loos, Huis-aan-huisbladen, sociale media (Facebook…) en folders presenteren.

Brainstorm Veranderingen in Openbare Ruimte 3 maart 2015

Boekelo Meer Baas In Eigen Ruimte? Meedenkers gevraagd!

Nee, deze titel is géén oproep tot afsplitsing van de gemeente Enschede of zomaar een lokaal-nationalistische oprisping! Het gaat over de vorm die we willen gaan geven aan de gedachtewisseling met de gemeente Enschede over VERANDERINGEN IN DE OPENBARE RUIMTE. Aanleiding tot deze bijeenkomst is de taakstelling die de gemeenteraad van Enschede de gemeentelijke instanties heeft opgelegd om aan het beheer en onderhoud van de openbare ruimte minder geld te besteden zonder daarbij onder een onaanvaardbaar kwaliteitsniveau te komen. Toen de gemeente Enschede, bij monde van Peter Dijkstra (Stadsdeelbeheer-West), in de Dorpsraadvergadering van 15 april 2014 haar plannen ontvouwde heeft die Dorpsraad, onder de noemer: “Het betreft ons, maar dan ook mét ons”, aangeboden met Stadsdeelbeheer-West in gesprek aan te gaan over deze operatie. Het gaat voor de hele gemeente Enschede om een fors bedrag dat jaarlijks bezuinigd moet worden: in 2015 is dat 1 miljoen euro, via 1.5 miljoen in 2016 moet dat uiteindelijk vanaf 2017 jaarlijks 2 miljoen minder zijn dan in 2013. Toegespitst op Boekelo: maaibudget 2014 was 20.000 euro, in 2015 is daar 11.500 euro voor beschikbaar. Wáár in het beheer en onderhoud van de openbare ruimte, bestaande uit grijs (wegen etc.) en groen (plantsoenen etc.) gesnoeid moet gaan worden en hoe dat beheer op een andere wijze georganiseerd, bijvoorbeeld door bewoners – eventueel met gemeentelijke facilitering – overgenomen kan worden, is voor de eerste keer onderwerp van gesprek op 3 maart a.s., van 20:00 uur tot ongeveer 22:00 uur, in de M.F.A. De Zweede aan de Boekelosestraat 275. In een coproductie van Stadsdeelbeheer-West en de Boekelose Dorpsraad willen we die avond een brainstorm beleggen waarvoor wij álle bewoners van Boekelo en haar grote buitengebied bij deze van harte uitnodigen. We willen die avond alle suggesties m.b.t. het vormgeven van de VERANDERINGEN IN DE OPENBARE RUIMTE op een rij zetten om daarmee op termijn tot een aanpak van die VERANDERINGEN te komen waar we in meerderheid achter kunnen staan. Meer weten? Zie:   www.enschede.nl/veranderingenopenbareruimte.

 

Samenvattend: uitnodiging om op dinsdag 3 maart 2015 deel te nemen aan de brainstorm over VERANDERINGEN IN DE OPENBARE RUIMTE. Plaats: M.F.A. De Zweede, Boekelosestraat 275. Tijd: 20:00 uur/ plm. 22:00 uur. Vanwege de organisatie graag van te voren aanmelden via e-mailadres: [email protected].

 

Ben Schoppert en Kas de Vries.

 

 

Uitvoeringsplan Dorpsplanplus Boekelo

DorpsplanPlus Uitvoeringsplan Boekelo versie 15-2-2012

Dorpshart Boekelo voorontwerp 0612-1

Voorwoord.

Voor u ligt de dorpsagenda met uitvoeringsplan als resultaat van het traject Dorpsplanplus. Het is een gezamenlijke inspanning van inwoners van Boekelo, verschillende organisaties, de Stichting Dorpsraad Boekelo en de gemeente Enschede om tot uitvoering van een nieuwe dorpsagenda te komen waarin belangrijke thema’s zijn opgenomen die voor een deel geruime tijd in Boekelo spelen. Het uitvoeringsplan omvat enkele belangrijke projecten met voor een deel nieuwe initiatieven. Daarnaast spelen in Boekelo nog een aantal projecten.

In 2002 is door de Dorpsraad Boekelo het Dorpsplan 2002 – 2015 vastgesteld. Aan de opstelling daarvan is indertijd door veel inwoners en organisaties bijgedragen. Een terugblik na 10 jaar laat zien dat een aantal plannen en wensen al gerealiseerd of in uitvoering zijn. Genoemd kunnen worden het nieuwe Sportcomplex annex Multifunctionele Accommodatie, nieuwe woningbouw op De Berke en De Bleekerij. Het dorpsplan uit 2002 is een belangrijke ondersteuning geweest om deze dorpsagenda op te stellen.

Sinds 2002 heeft de tijd natuurlijk niet stilgestaan en zijn nieuwe plannen en inzichten ontstaan( bv. de toename van het aantal inwoners door de nieuwbouw Bleekerij)  en staan nog  een aantal onuitgevoerde plannen op het wensenlijstje van het dorp (activiteiten voor de jeugd en jongerenplek). Het dorp Boekelo heeft Stadsdeelmanagement gevraagd om mee te denken en te helpen zoeken naar mogelijkheden  om de nieuwe inzichten en de nog niet uitgevoerde plannen om te zetten in een dorpsagenda .
Een belangrijk onuitgevoerd plan is bijvoorbeeld het upgraden van het centrum van Boekelo.Met de subsidieregeling  “dorpsplan-plus”  zijn vanuit de provincie Overijssel financiële middelen beschikbaar gesteld om te faciliteren in de totstandkoming van de dorpsagenda met een uitvoeringsplan. Ook stadsdeelmanagement West heeft een bijdrage geleverd aan het opstellen van het plan.

Het Dorpsplanplus traject.

De dorpsraad Boekelo en de gemeente zijn samen met de bewoners aan de slag gegaan om dit plan voor Boekelo op te stellen. Daarvoor zijn in een interactief traject met begeleiding van het Oversticht/ Dorpsplanplus  bewoners, dorpsorganisaties en de leden van Dorpsraad met elkaar in gesprek gegaan. Dit heeft voorjaar 2010 plaatsgevonden. Bewoners van Boekelo zijn sinds de start van het traject op verschillende momenten betrokken bij de totstandkoming van de dorpsagenda. In een bijeenkomst met 30 personen uit het dorp (de dorpstafel) is in beeld gebracht welke  fysiek-ruimtelijke, sociale en economische behoeften en wensen van bewoners op actueel zijn. Vervolgens zijn deze bevindingen tijdens een dorpsavond , waarbij alle mensen van het dorp waren uitgenodigd,  teruggekoppeld. De aanwezigen bewoners konden reageren op de concept- agenda en aangeven welke onderwerpen volgens hen de meeste prioriteit hebben. Er zijn vervolgens binnen het dorp werkgroepen aan de slag gegaan om de wensen te concretiseren. De werkgroepvertegenwoordigers hebben een aantal malen overleg gehad met het gemeentelijk apparaat om de voorstellen te bespreken en richting te geven aan het vervolg.  Het resultaat daarvan is verwerkt door de verschillende werkgroepen in de periode daarna.10 jaar na dato, aanvullend en vernieuwend op het oude Dorpsplan 2002 – 2015, is de opbrengst van het dorpsplanplustraject een efficiënte, integrale en uitvoeringsgerichte aanpak met als doel het versterken van de sociale samenhang en vitaliteit van Boekelo. Kenmerken van Dorpsplanplus zijn: integraal, haalbaar, uitvoerbaar en realistisch.  Het totale dorpsplan plus traject beslaat een periode van vier jaar .

Bij de verder ontwikkeling  van de dorpsagenda is in nauw overleg met de vertegenwoordigers van de Stichting Dorpsraad Boekelo en de gemeente in bilaterale gesprekken gewerkt aan een uitvoeringsplan. Vanuit de gemeente waren hierbij de programma’s Leefomgeving, Stedelijke Ontwikkeling en Economie& Werk betrokken. In deze gesprekken is nagegaan welke bijdrage de gemeente kan leveren bij de realisatie van het uitvoeringsplan.
Een zeer recente ontwikkeling is dat de gemeenteraad in november 2011 de Motie “ voorkeursmodel centrumplan Boekelo” heeft aangenomen en daarmee het college opdracht geeft om, indien mogelijk, voor het eind van 2015 uitvoering te geven aan het upgraden van het dorpscentrum Boekelo. Hiermee staat de herinrichting van dorpshart op de politiek-bestuurlijke agenda.Met de handhaving en soms uitbreiding van allerlei sociale, culturele, sport en (gezondheids)-zorgfuncties in ons dorp en een goed winkelbestand maakt dat het in Boekelo overwegend goed wonen en leven is.  Nu is vastgelegd wat het dorp wil  binnen Dorpsplanplus en  van een aantal projecten de voorbereiding al in volle gang is,  is het zaak de goede samenwerking voort te zetten.

Jeroen Verhaak,
Voorzitter Stichting Dorpsraad Boekelo.  

Myra Koomen,
Stasdeelwethouder West, Gemeente Enschede.

 

Boekelo in beeld

Dorpsgegevens

Boekelo, gemeente Enschede, per 1 januari 2012

Aan inwoners dorp/buitengebied:  3264

(2346  inwoners in het dorp Boekelo en 918 in het buitengebied).

Het aantal inwoners is met 16% gegroeid in de afgelopen 5 jaar (2800 in 2006). Dit is meer dan in de omgeving Enschede (2,2% groei). Een belangrijke reden hiervoor is de komst van de nieuwe woonwijk De Bleekerij in Boekelo.

 Leeftijdsopbouw van inwoners Boekelo

 

Leeftijdscategorie
0-14 jaar15-24 jaar25-34 jaar35-54 jaar55-64 jaar65-74 jaar75+ JAAR 16%10%  8%30%15%12%  9%
TOTAAL 100%

 

De afgelopen 10 jaar is het aandeel kinderen van 0-14 jaar gedaald met 2%, en het aandeel 65+ gestegen met 2%. Boekelo is enigszins ‘vergrijsd’.  Met de komst van de nieuwe woonwijk zijn er echter onlangs weer jonge gezinnen bij gekomen.

 

Woningen

Boekelo heeft in vergelijking met de stad Enschede veel luxere koopwoningen in haar woningenbestand: het merendeel zijn vrijstaande huizen en twee-onder-een-kapper en ruim 72% zijn koopwoningen (stad Enschede 45%).  De afgelopen jaren leidde verkoop van vrijkomende sociale huurwoningen tot een vermindering van het aantal beschikbare  eensgezins woningen.  Op dit moment leidt dat niet tot problemen. Met de Woonplaats is afgesproken om eind 2013 de stand van zaken op dat moment te bespreken. Voor de leefbaarheid van het dorp is het belangrijk dat een zeker aantal sociale huurwoningen beschikbaar blijft.

 

Winkels, ondernemingen en voorzieningen

Het dorp heeft een aantal winkels voor de levensmiddelen en basisbehoeften ,  een aantal  speciaalzaken en horecagelegenheden. De ondernemers zijn verenigd in de Boekelose Ondernemers Vereniging (BOV). Daarnaast zijn er voorzieningen zoals een bank, postagentschap met geldservice, een centrum met beperkte dagopvang voor ouderen (De Berke).  Binnenkort wordt gestart met de bouw van een nieuw sportcomplex voor Boekelo en het buurdorp Usselo samen. Het is de bedoeling daarbij ook een Multifunctionele accommodatie te realiseren. Het dorp beschikt  over tennisbanen en gymlokaal.

Sociaal leven

Boekelo heeft als een van de weinige dorpen in Nederland een op democratisch wijze gekozen dorpsraad. Deze raad kent een aantal commissies (portefeuilles) en is actief met diverse projecten.

Daarnaast heeft Boekelo een veertigtal stichtingen en verenigingen, voor sport en ontspanning, voor ouderen, een VVV en een recreatief platform.

DORPSAGENDA BOEKELO

De dorpsavond heeft een (deels nieuwe) wensen/ behoeftenlijst  in beeld gebracht waarvan uiteindelijk vier projecten voldoende concreet  zijn om binnen Dorpsplanplus prioriteit aan te geven om nader uit te werken. Dit gegeven de actuele situatie van beperkte gemeenschapsmiddelen om binnen een termijn van vier jaar uitvoerbaar te zijn.  De projecten zijn de opbrengst van het dorpsplan-plus traject :

 1. Versterken/ Upgraden van het dorpshart (Centrumplan Boekelo)
 2. Ontmoetingsplekken en activiteiten voor jong en oud
 3. Aantrekken van meer toeristen
 4. Parkje met kleinschalig dierenverblijf

 

 

UITVOERINGSPLAN

1. Versterken/ upgraden van het dorpshart

Resultaat

Het gebied tussen de Bleekerij tot en met kruising Beckumerstraat – Diamantstraat wordt zodanig heringericht en met elkaar verbonden dat het een duidelijker gevoel geeft van een (karakteristiek) dorpshart. De beleving van een ‘centrum’ en functies die hierbij horen zoals verblijven, winkelen, bekijken, recreëren en ontmoeten worden versterkt.  Ook toeristen verblijven hierdoor langer in het centrum van Boekelo, waar Enschede en de ondernemers van profiteren. Ook de verkeerssituatie in het dorpshart wordt verbeterd. Dit betreft de verkeerssnelheid, regulering vrachtverkeer, oversteken voetgangers en parkeerplaatsen.  In het kader van dorpsplanplus is een nieuwe werkgroep dorpshart Boekelo gestart. Voor de werkgroep is het “oude” inrichtingsplan voorkeursmodel Centrum Boekelo uit 2011 een belangrijk uitgangspunt. De werkgroep heeft op basis van het eindrapport Centrum Boekelo (Grontmij, oktober 2001) een inventarisatie gehouden mbt nieuwe/ actuele wensen die leven binnen het dorp.   Dit heeft geresulteerd in een uitwerking van de inventarisatie waarbij  als doel is opgenomen “verbeteren aanzicht en sfeer, verbeteren verkeer- en parkeersituatie en realiseren van ontmoetingsplek en dorpspleinfunctie”.

In trefwoorden: dorps karakter, landelijk, levend en compact centrum, rustige verblijfsplekken, ruimte voor activiteiten en recreatie.

De inventarisatie heeft opgeleverd dat een aantal onderdelen nader uitgewerkt moeten worden:

 1. Herinrichting Beckumerstraat (aandachtspunten: rijbaan, situering parkeerplaatsen , begroeiing en straatmeubilair).
 2. Enkele aanpassingen van het Schierbeekplein (aandachtspunten: bestrating, begroeiing/meubilair).
 3. Aansluiting met Plein Bleekerij.
 4. Onderhoud panden/gevels.

Stappen

 1. Inventariseren van de wensen en randvoorwaarden van bewoners, ondernemers en toeristen ten aanzien van de inrichting van het centrum.
 2. Aanpassing van bestaand plan: actualisatie van het inrichtingsplan uit 2001
 3. Selectie van mogelijkheden, eventueel aanvullend advies
 4. Uitwerken financiering en bestek gereedmaken
 5. Uitvoering

Trekker vanuit het Dorp

Werkgroep dorpshart Boekelo waarin betrokken partijen uit het dorp zijn vertegenwoordigd. (voorzitter Henk Guchelaar, lid dagelijks bestuur Dorpsraad)

 Uitvoeringspartners

Gemeente Enschede ,  programma’s:  Leefomgeving / Stedelijke Ontwikkeling / Economie& Werk en stadsdeelmanagement West , Boekelose ondernemersvereniging, BART

Kostenraming

 1.  Inventarisatie                                                         € 0
 2.  Aanpassing van bestaand plan                                 € 5000
 3.  Selectie en aanvullend advies                                  € 5000
 4.  Uitwerking en uitvoering                                            p.m.

 Planning

Inventarisatie door werkgroep is in juni 2011 gehouden en 1e rapport is gereed.

Bespreken met gemeente Enschede, plan aanvullen, selectie van onderdelen, aanvullend advies, gereed:  gestart in september 2011 en loopt door tot voorjaar 2012.

Uitwerking begroting en financiering: voorjaar 2012

In verband met de aangenomen Motie “Voorkeursmodel Centrum Boekelo”  van 7 november 2011 door de gemeenteraad van Enschede en gelet op de complexiteit en benodigde investering  is er een apart, parallel-traject opgestart binnen de gemeentelijke organisatie.

De wens is om uitvoering van deelprojecten  in 2012  te starten en de totale uitvoering uiterlijk 2015 gerealiseerd te hebben.

Mogelijkheden voor financiering

Ondersteuning van ontwerpers van de gemeente Enschede – programma’s Leefomgeving/ Stedelijke ontwikkeling.

Uitvoering: Boekelose ondernemers, eigen bijdrage Boekelo, gemeente Enschede, Regio Twente, Provincie  Overijssel, Europese gelden (Leader+).  Beschikbare middelen waarvan een aantal al gelabeld is voor uitgavenposten.

 

Dekking bedrag
Budget Dorpsplan-plus (aanpassing schierbeekplein €   2.250
Budget BIA 2011 €   2.750
Reservering dorpsbudget 2012 € 10.000
Mobiliteitsbudget verkeersveiligheid € 50.000
GRAP-gelden € 50.000
Klein onderhoud SDB € 15.000
SDM-west (voor dekking bijdrage ambtelijke ondersteuning) € 10.000

 

Vanuit het Oversticht / Dorpsplan plus worden uren ingezet om externe financiële middelen te zoeken en zo mogelijk te verkrijgen.

 

Andere organisaties met ervaring op dit terrein

Nvt

 

 

2.  Ontmoetingsplekken en activiteiten voor jong en oud

 

Resultaat

Jong en oud voelen zich gekend en op hun gemak in Boekelo en er zijn voorzieningen om elkaar op een ongedwongen manier te ontmoeten.

 1. Er zullen meerdere kleinschalige ontmoetingsplekken zijn; een of meer (overdekte) bankjes  of een andere voorziening om elkaar te ontmoeten in het dorp en langs wandel- en fietspaden. De bankjes kunnen tevens door toeristen worden gebruikt.

2.   Er worden bijeenkomsten georganiseerd om ter bevordering van het contact tussen jong en oud, om tot gezamenlijke activiteiten te komen

 Stappen

 1. Inventarisatie van geschikte locaties kleinschalige voorzieningen.
 2. Inventarisatie aanvullende wensen en behoeften voor de voorzieningen en activiteiten onder ouderen en jongeren.
 3. Ontwerp van plekken met voorziening en plan voor beheer en onderhoud
 4. Uitwerking van activiteiten
 5. Realisatie van voorziening(en) en activiteiten

Trekker vanuit het dorp

Dorpsraad: commissie Recreatie, Sport, Cultuur en Jeugd (Gonny ten Veen, Ben Schoppert)

Uitvoeringpartners

Gemeente Enschede, programma Leefomgeving/ stadsdeelmanagement West.

Kostenraming

Ontwerp en realisatie één kunstwerk/ontmoetingsplek:            €  7.000

Opknappen/vernieuwen enkele ontmoetingsplekken/bankjes    € 1.500

Overige kosten voor activiteiten                                                p.m.

Planning

Inventarisatie locaties voor (overdekte) bankjes is afgerond eind  2011

Ontwerp en overleg: mei – augustus 2011

Voorbereiding van diverse locaties: voorjaar 2012

Realisatie: zomer 2012

Uitvoering overige voorzieningen en activiteiten: voorjaar 2012 – 2013

Mogelijkheden voor financiering

Financiering Realisatie kunstwerk/ontmoetingsplek en opknappen/vernieuwen:

Bijdrage Dorpsplan+ middelen:                                               €             3.050

Idem Buurt-in-actie-gelden                                                     –              4.000

Idem Jeugdfonds St. Dorpsraad                                              –              1.450

—————–

€             8.500

Financiering overige activiteiten:                                                             p.m.

 

Andere organisaties met ervaring op dit terrein

Boekelose en Enschedese ontwerpers/kunstenaars

Regio Twente, Provincie Overijssel, project de Driehoek (projecten versterken toeristische infrastructuur en landinrichting)

 

 

3.  Aantrekken van meer toeristen

Resultaat

Meer toeristen zullen zich aangetrokken voelen tot Boekelo vanwege het verbeterde toeristische aanbod en infrastructuur. Boekelo benut hiervoor de centrale ligging in het buitengebied van de Driehoek Enschede, Haaksbergen en Hengelo. Voor Boekelo betekent dit een versterking van de economische positie van ondernemers en werkgelegenheid, tevens mogelijk aanbod van leerwerkplekken.

 1. Er is een interessante, cultuurhistorische route met karakteristieke elementen die het dorp en het buitengebied met elkaar verbindt. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij Rondje Enschede en wordt de route ontwikkeld als kunstroute door kunstwerken langs deze route te plaatsen. (in de toekomst kan deze route worden uitgebreid met de zoutboortorens als rustplekken).
 2. Er is een betere infrastructuur, een uitnodigend dorpshart (zie project 1), promotie en verbinding met andere attracties in de omgeving, zoals de Grolschfabriek, de Museumbuurtspoorweg en Bad Boekelo. Dit kunnen bepaalde vervoer, regel- en opstapdiensten zijn en een toeristisch opstappunt, parkeergelegenheid voor langparkeerders en/of extra wandelpaden (boerenlandpaden, oude verbindingsstructuren).

Stappen

 1. Uitwerking van het “Rondje Boekelo” (kunstroute Boekelo)  plan, locatie, organisatie, beheer, exploitatie, financiering)
 2. Inventarisatie en selectie van overige verbindende activiteiten en projecten, partners en investeerders
 3. Uitwerking van overige project(en)
 4. Realisatie boortorens, realisatie overige projecten
 5. Promotie

Trekker vanuit het dorp:

Boekelo Actieplatform Recreatie en Toerisme (BART, Wilfried Terhürne, voorzitter)

Uitvoeringspartners:

Gemeente Enschede  programma Economie&Werk, Leefomgeving en stadsdeelmanagement West .

Dorpsraad Boekelo, Boekelose ondernemersvereniging

Kostenraming

Onderdeel kunstroute                                              p.m.

Onderdeel Zoutboortorens                                       p.m.

Overige en verbindingsprojecten:                             p.m

 

Planning

Uitwerking van onderdeel Rondje Boekelo / kunstroute gereed:           voorjaar 2012

Uitwerking onderdeel zoutborentorens:

nader te bepalen

Uitwerking overige  projecten:       nader te bepalen

Mogelijkheden voor financiering

Project De Driehoek (samenwerking gemeenten Enschede, Hengelo en Haaksbergen)

Regio Twente

Particuliere bijdragen, o.a. BOV (Boekelose Ondernemersvereniging)

Leader+ (Europese gelden)

Gemeente Enschede (ondersteuning Rondje Enschede)

Provincie Overijssel (o.a. ondersteuning beleefpadenroute)

 

Andere organisaties met ervaring op dit terrein

Enschede Promotie, AKZO-Nobel, Stichting RIBO (werk en opleiding in de restauratie)

Regio Twente (promotie), Leader+

 

 

4.  Parkje met kleinschalig dierenverblijf

Resultaat

Een kleinschalige multifunctionele kinderboerderij met parkje als attractie voor jong en oud in Boekelo en toeristen. Deze is bedoeld voor wandelen en ontmoeting, contact met dieren, natuureducatie, recreëren en spelen.

Stappen

 1. Voorbereiding: versterken van de werkgroep (doel en expertise), verkenning van plan (draagvlak), betrekken van partijen
 2. Ondernemingsplan / Projectplan schrijven
 3. Raadpleging derden, fondsen werven
 4. Wijzigen en/of ontheffing bestemmingsplan
 5. Realisatie  kleinschalig dierenverblijf en natuurlijk spelen
 6. Ontwikkelen en realiseren fiets/wandelpad tussen Bleekerij en kleinschalig dierenverblijf Winterhaarweg

Trekker vanuit het dorp

Stichting Mens&Dier Boekelo (Saskia Duesmann)

Uitvoeringspartners

Gemeente  Enschede, programma O&O, Leefomgeving, stadsdeelmanagement west denken mee in en adviseren bij planvorming.

Eigenaar van perceel Winterhaarweg

BART

Kostenraming

Voorbereiding en planvorming: eigen bijdrage Boekelo vanuit dorpsplan-plus budget en BIA-budget

Ondersteuning met expertise en faciliteiten:  bijdrage Gemeente Enschede

Kosten Fondswerving:                         p.m.

Realisatie:                                          p.m.

 

Planning

Stappen 1 t/m 3:                   november 2011

Stap 4:                                 vanaf najaar 2011

Stap 5:                                 2012

Stap 6:                                 2012

Mogelijkheden voor financiering

Voor de oprichting van de stichting e.d. is vanuit Dorpsplan+ middelen € 300 bijgedragen.

Vanuit BIA is een startsubsidie van € 10.000 toegezegd.

Particuliere fondsen (VSB fonds, Jantje Beton, goede doelenfondsen)

Provincie Overijssel (projecten voor zorg, natuur- en milieueducatie)

Andere organisaties met ervaring op dit terrein

Gemeente Enschede: ‘Surplus’(werkgelegenheid en participatie), Natuur- en milieueducatie

Particuliere uitvoerders (aanleg)

Kinderboerderij Wesseler (dieren en educatie)

 

 

CONVENANT DORPSPLANPLUS BOEKELO

Ondergetekenden:

 1. Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede, gevestigd aan de Langestraat 24 te Enschede, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door wethouder mevrouw M. G.E. Koomen, handelende ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 1 november 2011;
 2. Stichting Dorpsraad Boekelo, gevestigd aan de Windmolenweg 87 te Boekelo, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter, de heer J. Th.M.M. Verhaak, en de secretaris, mevrouw S. Duesmann ;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van Enschede d.d. 7 november 2011 inzake de Motie “Voorkeursmodel Centrum Boekelo”  die inhoudt dat het college opgedragen wordt  in het kader van dorpsplanplus Boekelo te zorgen voor een upgrade van het dorpscentrum, vanaf het spoor tot aan de Diamantstraat, en de uitvoering daarvan  indien mogelijk voor het eind van 2015 te realiseren.

Spreken uit zich in te spannen om de hieronder genoemde Dorpsagenda en het bijgevoegde uitvoeringsplan zoveel als mogelijk te realiseren.

 

Dorpsagenda Boekelo:

Versterken / upgraden van het dorpshart Beckumerstraat tussen Diamantstraat en het spoor

 1. Ontmoetingsplekken en activiteiten voor jong en oud
 2. Aantrekken van meer toeristen
 3. Parkje met kleinschalig dierenverblijf en natuurlijk spelen

De gemeente  Enschede zal zich mede inspannen om de genoemde externe middelen te verkrijgen en zal financieel bijdragen indien dit past binnen de taken en budgetten van de gemeente.

Namens de gemeente Enschede

Mw. M. G.E. Koomen, wethouder

 

Namens Dorpsraad Boekelo

Dhr. J. Th.M.M. Verhaak, voorzitter

Mw.S.Duesmann, secretaris

 

 

 

De Dorpsagenda van Boekelo is het resultaat van een goede samenwerking tussen de dorpsraad Boekelo, de gemeente Enschede, de inwoners van Boekelo en het Consortium Dorpsplanplus.

Het Consortium Dorpsplanplus is een samenwerking van Stimuland, Het Oversticht en de Overijsselse Vereniging voor Kleine Kernen. Het consortium begeleidt kleine kernen in Overijssel bij het opstellen en uitvoeren van een integrale, uitvoeringsgerichte en realistische dorpsagenda met uitvoeringsplan.