Alle actuele berichten betreffende de dorpsraad

Dorpsraadvergadering

Verslag Dorpsraadvergadering 28 november 2023

1. Opening door de voorzitter André, mededelingen

De voorzitter heet allen welkom. Deze avond is het hoofdthema Dorpsplan 2.0. Opkomst is mager.

2. Medelingen

Deze vergadering is verzet van 21 naar 28-11-23 omdat de vergadering van de Stadsdeelcommissie West was verzet van 28 naar 21-11-23. Daar op deze laatste vergadering de nieuwbouw locatie Kwinkeler in Boekelo op de agenda stond is besloten de openbare DR te verplaatsen.

Tijdens de vergadering van de Stadsdeelcommissie West heeft Ben ter Stal een presentatie gegeven over de demografische ontwikkelingen en woningbehoefte in Boekelo. Daarna is het plan van het College van B&W om de Kwinkeler aan te wijzen als uitleglocatie voor nieuwbouw. De aanwijzing en keuze van de locatie was geen punt van discussie. De nadruk in de discussie lag vooral op het realiseren van betaalbare woningen. De wethouder heeft beloofd hier aandacht aan te besteden hoewel de gemeente voor een deel afhankelijk is van de markt.

Verder werd diverse keren tijdens de discussie aangegeven dat men waardering heeft voor de voortrekkersrol van de Dorpsraad.

3. Dorpsplan 2.0

Alle informatie opgehaald tijdens de openbare vergaderingen in maart, mei en juni is verwerkt in het Dorpsplan 2.0. Deze is online gezet en doel van deze vergadering is om aanvullingen/verbeteringen op te halen waarna het definitief wordt.

Eerst geeft Ben ter Stal de presentatie die hij tijdens de vergadering van de Stadsdeelcommissie West heeft gegeven. Een belangrijk punt in deze presentatie voor het thema ‘Wonen en leven’ in Dorpsplan 2.0 zijn de demografische gegevens.

Het blijkt dat t.o.v. het vorig demografisch onderzoek in 2018/2019 het aantal ouderen groter is dan destijds verwacht.

Edith Robers-Janssen heeft een presentatie gemaakt waar alle thema’s de revue passeren en de aanwezigen op (kunnen) reageren. Alle opmerkingen/aanvullingen gedaan tijdens de presentatie worden/zijn verwerkt in het Dorpsplan 2.0.

Procedure is dat nog een gesprek zal plaats vinden met de projectleider van de ‘Omgevingsvisie 2050 Enschede’ over het Dorpsplan 2.0 en samen met ‘Studio Vers Bestuur’ onderzocht wordt hoe het Dorpsplan het beste kan worden gepresenteerd aan de inwoners van Boekelo.

4. Rondvraag & sluiting

 • Er zijn geen zaken voor de rondvraag.

 

De voorzitter sluit de vergaderingen.

Dorpsraadvergadering

Verslag Dorpsraadvergadering 15 november 2022

1. Opening door de voorzitter André, mededelingen

De voorzitter heet allen welkom, hoofdthema voor vanavond is energie transitie. Opkomst voor energietransitie is helaas mager.

Dorpsraad: Wendy te Lindert afwezig (met kennisgeving).

2. Verslag van de vergadering van 20 september 2022

Staan op website. Verder geen vragen.

3. Mededelingen van de wijkagent 

Er zijn weer oranje containers verdwenen (september) Begin oktober diefstal gereedschap (Veldbeekweg). Military is redelijk rustig verlopen. Aantal fietsen gestolen ondanks betaalde stalling. Bewaking was er niet tot het eind. (tot ca. 15.00 uur).

Oude Deldenerweg gereedschap gestolen op klaarlichte dag uit bouwkeet.

3 lichtmasten aangereden.

4.  Mededelingen

Huiskamer van het Dorp (MV)

 • Huur huiskamer is (nog) opgezegd door Livo (1 jaar verlengd)
 • Gemeente kijkt nog naar financiering in het kader van voorliggende voorziening. Belang is duidelijk. Wel business case maken: welke activiteiten nu en dan en welke zwaarte van zorg is nodig (geborgd)
 • Herbestemming door Woonplaats is geen sprake.

Sculptuur Bad Boekelo (AdB)

A.s. donderdag 17-11 is er kort geding. Inzet is terugzetten van sculptuur wordt teruggezet tegen dwangsom.

Dorpsbudget (BS)

 • Bijdrage voor kosten kort geding (€ 1000).
 • Bijdrage voor treintje op de Oude Voertuigendag (€ 750).
 • Carillonfonds: fonds liep negatief door noodzakelijke uitgaven in 2022. Aanvulling (€ 500)
 • Hanging Baskets: tekort na fundraising afgedekt (€ 932)

Dorpsbudget daarmee uitgeput

Zout en Nieuw (AdB)

Na Corona weer een editie (3e) van de nieuwjaarsreceptie op 7 januari. Iedereen welkom.
Burgemeester Roelof Bleeker opent.

Renovatie Boekelosestraat (SO)

23 juni overleg geweest met Royal Haskoning DHV, die opdracht hebben project af te handelen.
Onze standpunten ingebracht: breedte en herinrichting tot aan ingang de Zweede.
Op 21 september inloop geweest voor de aanwonenden.
We zouden op 24 oktober bericht krijgen van stand van zaken en verdere planning.
Nog geen reactie.
Tevens ingebracht dat buurtbusvereniging ook belanghebbende partij is.

Herinrichten terrein achter de Mans (ER)

Er is een plan gemaakt op basis van ideeën klankbordgroep. Komt ook een Honden Uitlaat Plek (HUP. Er is nu budget beschikbaar. November wordt begonnen met uitvoering. In voorjaar 2023 gereed.

Versterking wijk- en dorpsdemocratie (AdB)

Gaat over participatie van wijk- en dorpsraden met gemeente Enschede. Doel vergroten van wijk- en dorpsdemocratie in opdracht van B&W. Op 4 juli is een eerste bijeenkomst geweest. (Brainstrom).
Werkgroep heeft op basis daarvan 4 niveaus samenwerkingsvormen gedefinieerd. Deze zijn voorgelegd op 9 november. Samenwerkingsvormen variërend van advies tot volledige participatie. Hangt samen met organisatiegraad vertegenwoordiging. Niveau 4 is gekozen raad van minimaal 7 personen. DR Boekelo is de enige wijkraad in Enschede op niveau 4.
Wordt vervolgd.

Strooikaart

Voor eerst is de kaart aangepast. Toerit van de Zweede is opgenomen.

5 . Energietransitie

De Intentieverklaring (Boekelo/Usselo/Twekkelo) m.b.t. buurtenergieplan is verlopen.
Ondertussen is beleid en visie van gemeente is veranderd. Dus nieuwe situatie.
Er is nu een energie coördinator door de Gemeente benoemd.
Afgelopen 27 oktober is er een bijeenkomst bij de Buren geweest. Hier werd beleid gemeente t.a.v. buitengebied gedeeld, naast het beleid voor de bebouwde omgeving (zon-op-dak). Boekelo heeft de maken met beide beleidsopvattingen. Voor het buitengebied is energietransitie onderdeel van gehele plattelands transformatie (stikstof, water etc.). Dit wordt voortaan gestuurd met de ‘gebiedsgerichte aanpak’ en georganiseerd door een gebiedsregisseur.

Dr-Boekelo trekt hierin samen op met buurtkring Boekelo, Stawel, Usselo en als mogelijk Twekkelo.

Planning is begin 2023 te beginnen met de gebiedsregisseur.

Energietransitie – mening van het Dorp.

6. Rondvraag & sluiting

 •  Er wordt op gepaste wijze afscheid genomen van Nico Bolhuis als wijkregisseur.
 • Bladkorven: moeten worden geleegd! (KdV) inclusief reparatie. Is al doorgegeven.

 

Tenslotte dankt de voorzitter de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 22.10.

Herinrichting Boekelosestraat

Reconstructie Boekelosestraat

Tijdens de informatiebijeenkomst op 18 juli voor aanwonenden, zijn door Gemeente en RHKDV de nieuwe conceptontwerpen voor de aanpassingen van Boekelostraat gepresenteerd. Via een on-line vragenlijst kunnen dorpsbewoners hun reactie en opmerkingen doorgegeven.

Dorpsplan 2.0 – openbare bijeenkomst 13 juni

WONEN EN LEVEN

In deze 3e bewonersbijeenkomst voor de ontwikkeling van een geactualiseerd Dorpsplan stond het thema Wonen en Leven centraal.
De gemeente gaf een presentatie over de toewijzing van de Kwinkel als toekomstige uitbreidingslocatie.

 

20230611_Quick_scan_woningbouwlocaties_Boekelo_Presentatie_Dorpsraad

Dorpsplan 2.0 – openbare bijeenkomst 23 maart

Thema’s

In ‘Droom van Boekelo’ zijn 5 (brede) thema’s gedefinieerd die naar de menig van de DR alles afdekken. Deze thema’s zijn:

 • Wonen en leven.
 • Verkeer en veiligheid
 • Natuur, milieu en duurzaamheid
 • Cultuur, sport en onderwijs
 • Voorzieningen en winkelbestand

Energietransitie valt nu onder het thema ‘Natuur, milieu en duurzaamheid’ maar door de grote impact die het tot 2050 op Boekelo zal hebben is het beter dit als 6de thema toe te voegen.

Welke thema’s moeten nog meer expliciet worden toegevoegd?


Buitengebied

 • Landbouw
 • Voedsel Recreatie
 • Beschermd voedselproductie
 • Natuur actief beschermen
 • Natuur
 • Landschapsplan

Wonen

 • Beschermd wonen
 • Dichtheid bebouwing

Centrum Boekelo

 • Historische straatjes
 • Toekomst winkelgebeid
 • Winkelaanbod
 • (Volgende) ondernemers
 • Centrum upgrade

 

Boekelo

 • Uitbreiden
 • Groei dorp
 • Onderwijs plus locatie
 • Relatie met Enschede
 • Culturele diversiteit
 • Sociale zorg
 • Openbaar vervoer
 • Vluchtelingen opvang
 • Noordtak
 • Sinkholes

Toekomst plan nieuwe generatie

 •  Toekomst voor de jeugd
 • Jong volwassenen
 • Jeugd

Stelling 1.

De Omgevingsvisie ‘Ruimtelijke ambitie Enschede 2050’ betreft een visie voor heel Enschede waar Boekelo een onderdeel(tje) van is. Vraag is hoe Boekelo zich moet opstellen in het proces om tot deze visie te komen.

 1. Boekelo moet wachten tot de visie vast ligt en dan het deel van Boekelo e.o. invullen
 2. Boekelo moet vanaf begin bijdragen maar focussen op Boekelo e.o.
 3. Boekelo moet vanaf begin bijdragen om uitdagingen van Enschede te helpen realiseren.
 4. Opstellen van een Omgevingsvisie is verspilde energie, waait wel weer over.

Boekelo moet vanaf begin bijdragen maar focussen op Boekelo

 

89%

Boekelo moet vanaf begin bijdragen om uitdagingen Enschede te helpen realiseren 11%

Stelling 2.

Uitgangspunten ‘Droom van Boekelo’:

 • Maak een leven lang wonen in Boekelo mogelijk en pas de eventuele zorg daarop aan.
 • Om in- en doorstroom te bevorderen is gematigde groei van het dorp nodig

Streven Enschede is te groeien naar 170.000 inwoners. Dit is een groei van ongeveer 7% t.o.v. heden.

 1. Boekelo en buitengebied moet ook 7% groeien (van ongeveer 3500 naar ongeveer 3800 inwoners)
 2. Realisatie van ‘Een leven lang wonen’ moet leidend zijn voor mate van groei Boekelo. Voor periode tot 2030 betekent dat groei van ongeveer 200 inwoners
 3. Gezien woning problematiek in Nederland mag Boekelo wel meer dan 7% groeien maar wel met mate en behoud Dorpskarakter.
 4. Ik kan/wil geen keus uit bovenstaande maken.

Stelling 2 Groei bevolkingBoekelo plus buitengebied moet evenredig groeien (7%) met Enschede

 

2%

Realisatie van ‘Een leven lang wonen’ moet leidend zijn 63%
Gezien woningproblematiek in NL mag Boekelo wel meer dan 7% groeien met beh dorpskar. 28%
Geen keus 7%

Stelling 3.

Uitgangspunten ‘Droom van Boekelo’:

 • Gematigde groei kan niet worden gerealiseerd met alleen maar ‘inbreiden’ tussen bestaande bebouwing dorp
 • Begin 2000 is gebied de Kwinkel aangewezen als potentiële bouwlocatie.

 

In twee van de scenario’s van de Omgevingsvisie staat extra woningbouw geprojecteerd in het gebied tussen de Kwinkelerweg/Windmolenweg en het Molenveld.

 

 1. Uitbreiding Boekelo moet worden beperkt tot aangewezen deel van de Kwinkel (= Kwinkel zuid)
 2. Uitbreiding Boekelo moet worden beperkt tot Kwinkel zuid en deel Kwinkel noord zodat kan worden voldaan aan de benodigde groei tot 2050.
 3. Breid Boekelo uit met woningbouw tussen Kwinkelerweg/Windmolenweg en het Molenveld maar wel met parkachtige opzet.
 4. Breid Boekelo uit via uitsluitend ‘inbreiden’ en verdichting (semi hoogbouw).
 5. Ik kan/wil geen keus uit bovenstaande maken.
Beperk tot Kwinkel zuid 19%
Beperk tot Kwinkel zuid en noord 10%
Breid uit tussen Kwinkelerweg/Windmolenweg en molenveld totaal 48% 19%

Breid Boekelo uit via uitsluitend inbreiden en verdichting (semi hoogbouw)                                   44%

(Favoriet bij jongeren omdat dit wrsch betaalbare woningen oplevert)

Geen keus 8%

Stelling 4.

Uitgangspunten ‘Droom van Boekelo’:

 • Een dorp als Boekelo kan niet zonder de middenstand,

 

‘Middenstand’ is meer dan winkeliers ook (kleine) MKB’s als garage, verhuurbedrijf, aannemers, horeca,… die niet in centrum dorp zitten horen hier bij.

 

 1. Aantal MKB’s hoeft niet te groeien, zorg wel dat winkelbestand op peil blijft.
 2. Aantal MKB’s hoeft niet te groeien maar geef huidige MKB’s wel de mogelijkheid zich te verplaatsen naar nieuw gebied aan rand van Boekelo zodat vrijkomende ruimte in dorp kan worden gebruikt voor woningbouw
 3. Laat aantal MKB’s groeien mits dit past in huidige ruimte dus via inbreiden, verdichten, vervanging.
 4. Laat aantal MKB’s groeien door nieuw gebied aan rand van Boekelo hiervoor beschikbaar te stellen.
 5. Ik kan/wil geen keus uit bovenstaande maken.

Stelling 4 Uitbreiding MKB/Ondernemingen/Winkels

Geen toename MKB maar wel op peil houden winkelbestand

 

19%

Geen toename MKB maar wel mogelijkheid verplaatsing naar rand dorp 4%

Laat aantal MKB’s groeien mits past in huidige ruimte (inbreiden, verdichten, vervanging) 63% Laat aantal MKB’s groeien door nieuw gebied aan rand dorp                                                                                                                                   8%

Geen keus                                                                                                                        3%


Stelling 5.

Uitgangspunten ‘Droom van Boekelo’:

 • Boekelo is een groen dorp en dat moet zo blijven,

 

In 3 van de 4 scenario’s in de Omgevingsvisie wordt bedrijventerreinen/werkparken voorzien langs de N18 I. ter hoogte van de Zweede tot Broekheurnerbeek en/of II.  terrein rondom de Badweg.

 1. Boekelo heeft geen behoefte aan bedrijventerrein/werkpark.
 2. Boekelo heeft behoefte aan bedrijventerrein/werkpark maar op andere locatie in/bij Boekelo.
 3. Gebruik stuk I als mogelijkheid om (gematigd) te kunnen groeien
 4. Gebruik stuk I als mogelijkheid om (gematigd) te kunnen groeien en duurzame energie activiteiten te ontwikkelen
 5. Gebruik I en II als nieuw bedrijventerrein/werkpark om met name duurzame energie activiteiten te ontwikkelen.
 6. Ik kan/wil geen keus uit bovenstaande maken.

Boekelo heeft geen behoefte aan bedrijventerrein                                                                55%

Gebruik gebied tussen Zweede en N18 als bedrijventerrein voor gematigde groei                                                                                   21%

Gebruik gebied tussen Zweede en N18 als bedrijventerrein voor duurzame energ. Activiteiten 9%

Gebruik geb. tussen Zweede en N18 + Badweg als bedr.terr. voor duurz. energ. Act. Tot. 41%  11%

Geen keus                                                                                                                              4%


Stelling 6.

Uitgangspunten ‘Droom van Boekelo’:

 • Pak overlast vracht- en landbouwverkeer centrum aan,

 

In het scenario Bronpuntenstad in de Omgevingsvisie is voor de verbinding tussen de Bronnen (=Groeikernen) aanpassing van de infrastructuur een wezenlijk onderdeel.

 1. Accepteer vracht- en landbouwverkeer door centrum en ontmoedig verkeer met snelheidsbeperkende maatregelen.
 2. Als a. plus ontsluiting van Vanilia (vroeger Boekelo Foliën) via de Brouwerslaan
 3. Als a./b. en verbiedt dit verkeer op sluiproutes
 4. Leg hoofdweg om/langs Boekelo aan
 5. Ik kan/wil geen keus uit bovenstaande maken.

 

Dorpsraadvergadering

Verslag Dorpsraadvergadering 15 november 2022

1. Opening door de voorzitter André, mededelingen

De voorzitter heet allen welkom, hoofdthema voor vanavond is energie transitie. Opkomst voor energietransitie is helaas mager.

Dorpsraad: Wendy te Lindert afwezig (met kennisgeving).

2. Verslag van de vergadering van 20 september 2022

Staan op website. Verder geen vragen.

3. Mededelingen van de wijkagent 

Er zijn weer oranje containers verdwenen (september) Begin oktober diefstal gereedschap (Veldbeekweg). Military is redelijk rustig verlopen. Aantal fietsen gestolen ondanks betaalde stalling. Bewaking was er niet tot het eind. (tot ca. 15.00 uur).

Oude Deldenerweg gereedschap gestolen op klaarlichte dag uit bouwkeet.

3 lichtmasten aangereden.

4.  Mededelingen

Huiskamer van het Dorp (MV)

 • Huur huiskamer is (nog) opgezegd door Livo (1 jaar verlengd)
 • Gemeente kijkt nog naar financiering in het kader van voorliggende voorziening. Belang is duidelijk. Wel business case maken: welke activiteiten nu en dan en welke zwaarte van zorg is nodig (geborgd)
 • Herbestemming door Woonplaats is geen sprake.

Sculptuur Bad Boekelo (AdB)

A.s. donderdag 17-11 is er kort geding. Inzet is terugzetten van sculptuur wordt teruggezet tegen dwangsom.

Dorpsbudget (BS)

 • Bijdrage voor kosten kort geding (€ 1000).
 • Bijdrage voor treintje op de Oude Voertuigendag (€ 750).
 • Carillonfonds: fonds liep negatief door noodzakelijke uitgaven in 2022. Aanvulling (€ 500)
 • Hanging Baskets: tekort na fundraising afgedekt (€ 932)

Dorpsbudget daarmee uitgeput

Zout en Nieuw (AdB)

Na Corona weer een editie (3e) van de nieuwjaarsreceptie op 7 januari. Iedereen welkom.
Burgemeester Roelof Bleeker opent.

Renovatie Boekelosestraat (SO)

23 juni overleg geweest met Royal Haskoning DHV, die opdracht hebben project af te handelen.
Onze standpunten ingebracht: breedte en herinrichting tot aan ingang de Zweede.
Op 21 september inloop geweest voor de aanwonenden.
We zouden op 24 oktober bericht krijgen van stand van zaken en verdere planning.
Nog geen reactie.
Tevens ingebracht dat buurtbusvereniging ook belanghebbende partij is.

Herinrichten terrein achter de Mans (ER)

Er is een plan gemaakt op basis van ideeën klankbordgroep. Komt ook een Honden Uitlaat Plek (HUP. Er is nu budget beschikbaar. November wordt begonnen met uitvoering. In voorjaar 2023 gereed.

Versterking wijk- en dorpsdemocratie (AdB)

Gaat over participatie van wijk- en dorpsraden met gemeente Enschede. Doel vergroten van wijk- en dorpsdemocratie in opdracht van B&W. Op 4 juli is een eerste bijeenkomst geweest. (Brainstrom).
Werkgroep heeft op basis daarvan 4 niveaus samenwerkingsvormen gedefinieerd. Deze zijn voorgelegd op 9 november. Samenwerkingsvormen variërend van advies tot volledige participatie. Hangt samen met organisatiegraad vertegenwoordiging. Niveau 4 is gekozen raad van minimaal 7 personen. DR Boekelo is de enige wijkraad in Enschede op niveau 4.
Wordt vervolgd.

Strooikaart

Voor eerst is de kaart aangepast. Toerit van de Zweede is opgenomen.

5 . Energietransitie

De Intentieverklaring (Boekelo/Usselo/Twekkelo) m.b.t. buurtenergieplan is verlopen.
Ondertussen is beleid en visie van gemeente is veranderd. Dus nieuwe situatie.
Er is nu een energie coördinator door de Gemeente benoemd.
Afgelopen 27 oktober is er een bijeenkomst bij de Buren geweest. Hier werd beleid gemeente t.a.v. buitengebied gedeeld, naast het beleid voor de bebouwde omgeving (zon-op-dak). Boekelo heeft de maken met beide beleidsopvattingen. Voor het buitengebied is energietransitie onderdeel van gehele plattelands transformatie (stikstof, water etc.). Dit wordt voortaan gestuurd met de ‘gebiedsgerichte aanpak’ en georganiseerd door een gebiedsregisseur.

Dr-Boekelo trekt hierin samen op met buurtkring Boekelo, Stawel, Usselo en als mogelijk Twekkelo.

Planning is begin 2023 te beginnen met de gebiedsregisseur.

Energietransitie – mening van het Dorp.

6. Rondvraag & sluiting

 •  Er wordt op gepaste wijze afscheid genomen van Nico Bolhuis als wijkregisseur.
 • Bladkorven: moeten worden geleegd! (KdV) inclusief reparatie. Is al doorgegeven.

 

Tenslotte dankt de voorzitter de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 22.10.

Dorpsraadvergadering

Verslag Dorpsraadvergadering 20 september 2022

1. Opening door de voorzitter André, mededelingen

Geopend wordt om 20.07 uur.
De voorzitter heet allen welkom, wijkregisseur Nico Bolhuis en wijkagent Wilfried Bossink in het bijzonder.

Dorpsraad: Edith Robers-Janssen afwezig (met kennisgeving).

Mededeling: 24 september opening van De Zweede, iedereen welkom vanaf 14.30 u.,

Vrijdagavond concert Unisson, goede test evenementenvloer van de Zweede, aanvang 20.00 u.

2. Verslag van de vergadering van 19 juli 2022

N.a.v. de actiepunten:

 • Spreekuur wijkagent blijft op de maandag maar moet weer op site DR en in agenda Boekeloos komen.
 • Overleg met bewoners Dokter De Jongstraat heeft plaats gevonden op 15-09

3. Mededelingen van de wijkagent 

In de zomer is het rustig geweest in Boekelo.
Aantal lantaarnpalen is beschadigd, poging tot inbraak aan Badweg en bijtincident met honden.

4.  Status opvang vluchtelingen Tesinkweide

Op 1 oktober 2022 komen eerste 44 personen waaronder 19 kinderen.
Vanaf 3 oktober gaan de kinderen naar de internationale school. Vervoer is geregeld.

Inloopavond voor inwoners Boekelo is 28 september van 18 tot 20 uur. Dit wordt gecommuniceerd via Facebook van de DR. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via een e-mail. Verwachting is dat er eind november 200 personen zijn maar dit is sterk afhankelijk van behoefte.

Het huurcontract geldt voor 2 jaar. Dus startdatum is niet datum van komst eerste vluchtelingen.

5.  Sculptuur Bad Boekelo

Op 8-6-1968 heeft de Koninklijke Nederlandse Zoutindustrie (KNZ) ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan ‘de gemeenschap’ een sculptuur aangeboden. De sculptuur werd geplaatst en onthuld voor de ingang van het in 1934 geopende hotel Bad Boekelo en het toenmalige ‘zoutgolfbad op de heide’ die destijds eigendom waren van de KNZ. De KNZ is opgegaan in AKZO en is nu onderdeel van Nobian. Het zoutgolfbad is inmiddels verdwenen en de grond en gebouwen van hotel Bad Boekelo zijn verkocht aan een vastgoedbedrijf.

Al die tijd heeft de sculptuur daar in betrekkelijke anonimiteit gestaan totdat iemand meer wilde weten over die sculptuur. Hij heeft toen ontdekt dat het door de beroemde Franse kunstenaar Etienne Martin is gemaakt en het door de KNZ is aangeboden aan ‘de gemeenschap’. Ook ontdekte hij dat dezelfde sculptuur in 2020 bij Christie’s is geveild voor 150.000 euro. Toen de eigenaar van de grond en gebouwen dit hoorde heeft hij het beeld op vrijdag 26-8-22 weg gehaald met als doel het te verkopen. De DR en de gemeente Enschede hebben de eigenaar verteld dat de sculptuur van ‘de gemeenschap’ is en dat hij dit niet zomaar kan verkopen. De eigenaar claimt dat de sculptuur van hem is omdat het op zijn grond staat en hij daarom gewoon doorgaat met de verkoop.

De DR vindt dat de sculptuur behouden moet blijven voor ‘de gemeenschap’. Het is een principekwestie. De aanwezigen zijn het hiermee eens en adviseren de DR een advocaat te benaderen om inzicht te krijgen in de haalbaarheid van een juridische zaak. Als de uitkomst positief is moet dit worden besproken met de wethouder die cultuur in zijn portefeuille heeft (dhr. J. Diepemaat). Ook wordt geadviseerd na te gaan of er nog iets te vinden is in de archieven van Nobian en of de erven van de kunstenaar nog een rol kunnen spelen. Verder moet worden nagedacht over publiciteit.

6. Energietransitie

Eerst wordt de korte historie gepresenteerd.

Op 23-4-21 is een intentieverklaring getekend door Usselo, Twekkelo en Boekelo voor het maken van plannen voor de opwekking van 150 TJ aan duurzame energie die voor 2030 moet zijn toegevoegd.  Dit zou voor 31-1-22 moeten leiden tot een samenwerkingsovereenkomst waarin de plannen zouden moeten staan hoe dit te realiseren. De gemeenteraad heeft de energievisie op 21 december 2021 vastgesteld. Op 31-1-22 eindigde geldigheid van de intentieverklaring omdat er nog geen samenwerkingsovereenkomst was. In maart 2022 is een nieuwe DR gekozen en in juni een nieuw college van B&W met een coalitieakkoord. Hierin staat dat de Energievisie zoals vastgesteld op 21-12-21 wordt voortgezet. Verder wordt in het coalitieakkoord gesproken over kleinschalige energiecentrales en/of een gemeentelijk energiemaatschappij. Voor wat betreft windturbines wordt gewacht op nadere standpunten van het Rijk over gezondheidsgevolgen en afstanden.

Op 20-7-22 heeft de DR zich laten informeren door de coördinator Energietransitie van de gemeente Enschede. Op 13-9-22 heeft DR haar globale standpunt bepaald. De DR wil een bijdrage leveren aan het zoeken naar mogelijkheden om duurzame energie op te wekken maar wil zich niet vastleggen tot de levering van een bepaalde hoeveelheid energie zoals in de ‘oude’ intentieverklaring stond. Dit leidt alleen maar tot discussie over wat wel en niet meegerekend kan/mag worden. Wij willen van het nieuwe college weten wat hun visie is mede gezien de ontwikkelingen van laatste maanden t.a.v. energieprijzen e.d.

Op 27-10-22 zal de verantwoordelijk wethouder, Niels van de Berg, zijn visie presenteren aan de wijken en dorpen van Enschede. Dan zal ook worden gesproken over de rol van de wijken en dorpen in het participatieproces.

Aanwezigen adviseren om niet te wachten op plannen van de gemeente maar invloed te blijven houden op wat gaat gebeuren door proactief te zijn.  Punten van aandacht hierbij zijn financiering, opslag, keuze locaties waar energie gaat worden opgewekt, bestemmingsplannen, betrekken van bedrijven, oprichten van coöperaties, ‘windbeleid’.

Usselo heeft aangegeven de ‘oude’ intentieverklaring te willen tekenen. De DR heeft haar visie echter nog niet met Usselo en Twekkelo gedeeld. Op 20-10-22 is een kennismakingsafspraak met Twekkelo.

7. Nieuws uit commissies en vertegenwoordigingen.

Commissie Fysiek

 

 • Schouw
  Gedurende de vakantietijd hebben de leden van de DR een schouw gedaan van de openbare ruimte van Boekelo. Er is een inventarisatie gemaakt van zaken die onderhoud en/of aanpassing vereisen.Opvallende zaken zijn de vele bordjes die niet leesbaar en/of beschadigd zijn of verwijzen naar locaties die niet meer bestaan. Ook moet op diverse plekken worden gesnoeid en moet de bestrating worden aangepast.

  Er is een prioriteitenlijst gemaakt die zal worden besproken met de gemeente (dhr. Wassink en dhr. Senger). Nico Bolhuis adviseert dit soort zaken te melden via https://enschede.slimmelden.nl van de gemeente Enschede omdat dan goed kan worden gecontroleerd of zaken naar behoren worden uitgevoerd. Over het algemeen is men zeer tevreden over dit systeem.

  Vanuit de aanwezigen komt de opmerking dat het droevig is gesteld met het onderhoud van het groen op locaties waar in de zomer veel toeristen komen zoals de omgeving van het station en het ‘Historisch Centrum’ en het dorpsplein rond het carillon. Ook de kwaliteit van de bestrating van de Kwinkelerweg laat te wensen over. Vooral ouderen durven niet over deze weg te fietsen vanwege de vele kuilen.

 • TRMC
  Het bezwaarschrift is ingediend. Het wachten is op de hoorzitting. De medewerking van TRMC voor het aanleveren van het getekende huurcontract wordt gewaardeerd.
 • Renovatie Boekelosestraat.
  Het hele proces is opnieuw gestart. Royal Haskoning DHV verzamelt momenteel alle informatie. Eind juni is gesprek geweest met DR. Woensdag 21-9-22 is gesprek met omwonenden en daarna volgt nog gesprek met LTO en military. De DR heeft geadviseerd om herinrichting vanaf ingang De Zweede te starten.Vanuit aanwezigen wordt benadrukt rekening te houden met de chauffeurs van de Buurtbus die erg veel (fysieke) last hebben van drempels (en derhalve de passagiers ook). Ook wordt gevraagd wat stand van zaken is met reconstructie plein in Usselo. Dit zal worden nagegaan (actie DR).
 • Dokter De JongstraatEr is een goed gesprek geweest met Ron Wassink, Raymond Senger, buurtbewoners en vertegenwoordiging DR. Gemeente stuurt stratenmaker om schade terrassen te herstellen en woekerende wortels te verwijderen. Het restant van de gekapte acacia zal zo veel mogelijk worden weg gefreesd. Aanpak riolering staat op de rol voor komend jaar (2023). Buurtbewoners gaan akkoord met gemaakte afspraken, maar hopen dat budget niet naar andere bestemmingen gaat.

Commissie Sociaal

 • Week van de ontmoeting
 • Flyers worden verspreid in Boekelo (deelnemers vorig jaar, dierenarts, Coop, Zweede, nieuwsbrief scholen)

8. Rondvraag

 • Wat is de toekomst voor de Huiskamer van het Dorp?

Livio heeft huur per 31-12-22 opgezegd (was 1-10-22). Reden is (nog) onbekend. De Woonplaats wil wel doorgaan mits huur wordt betaald. Woonplaats heeft overleg gepland met Livio over de reden van de opzegging van de huur. OOW kan de huur niet opbrengen. Overleg met gemeente om tot oplossing te komen zal doorgaan.

 • Wat is de status van de Noordtak?

Na het besluit minister om voorlopig niet verder te gaan was het ‘rustig’. Maar vorige week heeft  ProRail aangegeven dat de aanleg van de Noordtak veel belangrijker is dan de aanleg van de Lelylijn (Amsterdam – Groningen via de Noordoostpolder) die nu in het regeerakkoord staat. De stichting ‘Stop de Noordtak’ is nu bezig met een reactie hierop waarin zal worden benadrukt dat de noodzaak van een Noordtak voor Duitsland absoluut niet aan de orde is.

Eén van de aanwezigen meldt dat n.a.v. vragen van Ton ten Vergert (CDA) over de Noordtak het college van B&W van de gemeente Enschede heeft geantwoord ‘Als regio Twente trekken we gezamenlijk op in het dossier en volgen we het onderwerp nauwlettend. Daarbij is onze inzet dat een goederenspoorlijn door de Achterhoek ongewenst is’

 

 

6. Sluiting

Tenslotte dankt de voorzitter de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 21.10.

 

 

 

Dorpsraadvergadering

Verslag Dorpsraadvergadering 19 juli 2022

1. Opening door de voorzitter André, mededelingen

Geopend wordt om 20.01 uur. De voorzitter heet allen welkom.

Dorpsraad: Bart Stokkers en Wendy te Lindert afwezig (met kennisgeving).
Nico Bolhuis laat zich verontschuldigen (vakantie).

Agenda ongewijzigd vastgesteld.
Geen verdere mededelingen.

2. Verslag van de vergadering van 22 februari 2022

Het verslag wordt vastgesteld.

N.a.v. verslag – actiepunten:
– Monique Voulon – Navraag gedaan gestolen fietsen bij Momentum. Geen nieuwe incidenten.

– Ton de Vries – info Noordtak moet nog op de website.

– Algemeen – presentatie woonvisie c.q. huisvestingsplan. Voorstel in de septembervergadering.

3. Mededelingen van de wijkagent 

Afgelopen 5 weken rustig in Boekelo. In dorp meldingen verdachte situaties geweest. Op zich niets aan de hand. Maar prettig dat men oplettend is en meld. Buitengebied: 1 diefstal hogedrukreiniger.

Spreekuur wekelijks. Mogelijk combineren met spreekuur dorpsraad. Actie Ben ter Stal in overleg Wilfried Bossink. Spreekuur in beter communiceren (Boekeloos, website).

4. Nieuws uit commissies en vertegenwoordigingen.

Commissie Fysiek

 

 • Carillon
  Carillon speelt momenteel niet wegens vochtproblemen.
  Carillon vochtproblemen zullen worden verholpen, waarna het weer kan spelen.
  Buurt ervaart wel overlast door hoge frequentie van het speelschema. De huidige besturing maakt mogelijk ook per dag te programmeren. In overleg met de omwonenden zal een beperkter speelschema worden voorgesteld, voordat we carillon weer in gebruik nemen.
 • PFAS Bleekerij
  Is momenteel afgegraven, kan weer in gebruik worden genomen.
  Natuurlijk spelen moet nog. Daar is een speeltoestel afgekeurd wat niet meer wordt herplaatst. Bewoners zijn steeds op de hoogte gehouden. Verder geen bijzonderheden.
 • TRMC

  Nieuwe locatie Badweg. Huurcontract 2 jaar (met optie tot 10 jaar). Na 1 jaar evaluatie. DR heeft diverse bezwaren aangetekend tegen de beslissing.

  Begin juni heeft TRMC een omgevingsvergunning aangevraagd. Deze is toegekend. De bezwaartermijn loopt tot 26 juli 2022. Omwonenden hebben de krachten gebundeld en juridische bijstaand ingeroepen. Monique Voulon namens de Dorpsraad afgevaardigde bij overleg omwonenden. Omwonenden gaan bezwaarschrift indienen. DR ondersteund dit. TRMC is niet genegen nieuwe vliegdemo te geven.

  Dorpsraad tracht getekende huurcontract boven water te krijgen, als aanvulling op de omgevingsvergunning (actie Ben ter Stal)

 • Renovatie Boekelosestraat.
  Dossier wordt vanaf nu afgehandeld door een extern bureau: Royal Haskoning/DHV. 23 juni hebben Stefan Olink, Ben ter Stal en Bernd Weijers (oud DR-lid) eerste, positief inventariserend gesprek gehad. Problematiek en mogelijk oplossingen worden breed bekeken. We hebben ingebracht dat de reconstructie zou moeten beginnen bij de toegang van de Zweede.
  Vervolg van de procedure: gesprek van RH/DHV met aanwonenden Boekelosestraat en aantal andere stakeholders. Op basis daarvan komt RH/DHV met een vernieuwd schetsplan. Uitvoering wordt op zijn vroegst 2023.

  Opmerking uit de zaal:
  Kijk ook naar oversteekpunten bij bijvoorbeeld bij Bleekerijplein.

 • De Noordtak

  Het tracé van de Noordtak loopt langs de westzijde van ons dorp, dus langs de Keizer, het Molenveld. Hij moet tussen Hengelo en Enschede door. Er zijn overal langs dit tracé spandoeken geplaatst.

  Dorpsraad Boekelo heeft zicht aangesloten bij platform ‘Stop de Noordtak’.

  Recentelijk heeft de Staatssecretaris pas op de plaats gemaakt. Uitstel, maar nog geen afstel. De gemeente heeft in ogen van de Dorpsraad nog niet actief een helder en duidelijk nee laten horen.

 • Vergroening Stoomblekerij

  Op initiatief van bewoners in contact met wijkbeheerder wordt bij nr 90-92 strook groen aangelegd (in kader van tegelwippen)

Commissie Sociaal

(Edith, Monique, Wendy)

Onderwerpen op onze agenda: welzijn van jong en oud in Boekelo: bloembakken, week van eenzaamheid, speelvoorzieningen (Topaasstraat, Dr. de Jongstraat, terrein achter de Mans),Stichting Bookels Holting, plannen voor het IKC.

 • Herinrichting terrein achter de Mans

  Terrein achter de tennis. Was natuurlijk spelen maar is verloederd. Er is een klankbordgroep van bewoners gevormd om ideeën uit te werken en te toetsen. Wijkbeheerder heeft schetsontwerp laten uitwerken. Hierin is ook een hondenuitlaatplek (HUP) opgenomen.
  Komt enkele speelelementen (speelhuis toren, natuurlijke glijbaan) en veel groen.
  Er is budget vrijgemaakt. In september ontwerp publiceren in Boekeloos en in november zou gestart kunnen worden.

 • Opvang Oekraïners Tesinkweide

  Op 1 juli heeft Gemeente sleutel gekregen. Aannemers zal na de bouwvak starten om Tesinkweide bewoonbaar te maken Half september opleveren. Dan kunnen dan de eerste vluchtelingen vanaf begin oktober hun intrek nemen.
  Er is een kwartiermaker aangesteld. Wordt contactpersoon voor dorp, scholen, voor coördinatie van alle activiteiten en bijvoorbeeld vrijwilligers.

  We zullen kwartiermaker t.z.t. uitnodigen om in DR-vergadering zaken toe te lichten.

5. Rondvraag

 • Dr. De Jongstraat
  (Woordvoerster Jeanet van Offenbeek – Nijhuis )

  Bewoners van Dr. De Jongstraat liggen al een tijd (loopt vanaf 2016, en recentelijk weer vanaf 2020) met de gemeente in gesprek over ongebreidelde acacia wortelopdruk. Word erger nadat recentelijk acacia’s zijn verwijderd.

  Ze krijgen weinig respons, allerlei lapmaatregelen (gebruik van Roundup), maar geen definitieve oplossingen of plan van aanpak met duidelijke planning. Bewoners zijn het zat, ze vrezen schade aan riolering, tuinen en huizen.

  Dorpsraad zal probleem aankaarten bij de gemeente. We nemen het ook mee in de schouw. Parallel aan de actie van de bewoners.

   

6. Sluiting

Tenslotte dankt de voorzitter de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 21.10.

 

 

 

Dorpsraadvergadering

Verslag Dorpsraadvergadering 17 mei 2022

1. Opening door de Vice-voorzitter Ben ter Stal, mededelingen

Aanwezig: Ben (voorzitter van vanavond), Irene, Monique, Stefan, Ton, Stefan, Wendy (notuleert), Edith (later), Bart (later ivm bijeenkomst omwonende Teesinkweide, André (afwezig)

Vergadering start met moment stilte voor Fleur ter Kuile

2. Verslag van de vergadering van 22 februari 2022

Ben en Edith enige aanwezigen van de oude dorpsraad om verslag vast te stellen. (nog voor installering nieuwe Dorpsraad)
Opmerking: Datum verslag moet worden aangepast (p.1)

Verslag verder akkoord

3. Mededelingen van de wijkagent 

Geen, want niet aanwezig. Wijkagent zal voor de volgende vergadering expliciet worden

uitgenodigd.

4. Nieuws uit commissies en vertegenwoordigingen.

Commissie Fysiek

(Irene, Stefan en Ton)

 • Energietransitie
  Twekkelo heeft zich terug getrokken uit het buurtenergieplan.
  Vraag uit de zaal wat het standpunt van de Dorpsraad hierin is.
  Dorpsraad geeft aan dat de intentieverklaring ondertussen is verlopen.
  Zijn nu in afwachting van installatie nieuw college gemeente Enschede, daarna verder uit onderhandelen.

 • Vliegveld Badweg
  Al meerdere keren bezwaar aangetekend; niet ontvankelijk verklaard; wederom bezwaar nu tegen gebruik; nog geen reactie; wordt vervolgd

 • Bestemmingsplan Teesinkbos
  Beschermd stadsgezicht akkoord; advies dorpsraad: bestemmingsplan regelmatig evalueren (passend bij huidige tijd of aanpassingen nodig);
  gemeente geeft hier geen termijn voor af; uitwerking van het beheersplan punt op de agenda van de Dorpsraad.

 • Herinrichting Boekelose- en Beckumerstraat
  projectgroep om te komen tot oplossing. De gemeente is hierin aan zet.

 • Zandweg Kwinkelerweg/ Keizersweg
  Onderdeel fietsroute; wordt misbruikt door auto’s en vrachtauto’s; gemeente wil niet afsluiten;
  nu na klacht plotseling wel tijdelijke afsluiting i.v.m. de droogte; hoe nu verder punt van aandacht voor de Dorpsraad.

 • Overlast door parkeren elektrische scooters
  Gemeld aan de gemeente: wordt vervolgd

 • Aanvragen voor vergunningen
  Elke vergunning in ons gebied wordt gecheckt door de Dorpsraad.

 • Noordtak
  Vraag uit de zaal: waarom zou gemeente Enschede voor de noordtak zijn?
  Onze taak om gemeente te bewegen actiever te zijn en meer actie te ondernemen;
  Dorpsraad druk om overal aansluiting te zoeken. Het blijkt dat Duitsland geen belangen heeft.
  Achterhoek geeft aan dat eerst de problemen omtrent de Betuwelijn opgelost moeten worden en dat dan de noordtak overbodig is.

  Dorpsraad heeft zich aangesloten bij actiecomité stop de noordtak. We zijn nu in afwachting van resultaten van het onderzoek naar effect van trillingen op zoutcavernes .

  Vraag uit de zaal naar het tijdspad: nut en noodzaak van de noordtak is tot nu toe onvoldoende gebleken, nu wachten op aanvulling.
  Ondertussen zijn er spandoeken geplaatst en we zullen als Dorpsraad waar mogelijk updates geven.

  Oproep aan allen: teken de petitie!

  Ton zal het verslag van de bijeenkomst in Haaksbergen en de bijbehorende presentatie verspreiden via de website.

Commissie Sociaal

(Edith, Monique, Wendy)

Onderwerpen op onze agenda: welzijn van jong en oud in Boekelo: bloembakken, week van eenzaamheid, speelvoorzieningen (Topaasstraat, Dr. de Jongstraat, terrein achter de Mans),Stichting Bookels Holting, plannen voor het IKC.

 • Topaasstraat
  Status: gesprekken gaan door, dus wordt vervolgd.
 • Belevingsboerderij
  status: exploitatie en kosten zijn gedekt; nu in afwachting van de gemeente i.v.m. afstemmen op plannen IKC.
 • Buurtbus
  Fietsen van aantal chauffeurs gestolen bij Momentum. Dit is doorgegeven aan de wijkagent. Navragen of er aangifte is gedaan (Monique)
 • PFAS Bleekerij
  Na diverse metingen blijken PFAS waardes te hoog in de speeltuin, NatuurlijkSpelen en om de vijver. Speeltuin ondertussen afgezet met linten, later hekken (huidige stand van zaken: speeltuin afgegraven en nieuw zand wordt opgebracht)>
  Bewoners en geïnteresseerden kunnen zich via [email protected] aanmelden voor de nieuwsbrief over de ontwikkelingen omtrent PFAS op de Bleekerij.
 • Bankenonderhoud
  Zoutveste wordt binnenkort gekeurd; maart jl. zijn de laatste 5 houten banken vervangen door kunststof- en beton exemplaren; op termijn worden de laatste 2 picknickbanken nog vervangen.

5. Rondvraag

 • Agenda
  Zaal: graag beschikbaar stellen van de agenda bij de vergaderingen

 • IKC
  Zaal: IKC is vanuit de gemeente geïnitieerd, maar draagvlak vanuit het dorp wordt betwijfeld.
  Reactie Dorpsraad: Initiatief voor het IKC komt van de scholen zelf, in samenwerking met Humankind.
  De Dorpsraad ziet veel voordelen in het plan. In het kader van het woningbouwprogramma aantal geschikte locaties aangewezen en in kaart gebracht. De scholen hebben hier stelling in genomen en duidelijk is dat de gemeente gaat voor unilocatie.
  De gemeente is gefocust op 2030; scholen hebben aangedrongen op 2026;
  Zaal: punten van aandacht: het draagvlak; grootte van de school; locatie; dorpse karakter van de school; veiligheid van later order (oversteek Boekelosestraat).
  Dorpsraad benadrukt dat zij slechts een adviesrol heeft m.b.t. locatie en tijdspad.

 • Opvang Oekraïners:
  aanwezigen bijeenkomst Teesinkweide schuiven aan (Nico Bolhuis, afdeling communicatie, Jurgen van Houdt).
  Belangstellenden kunnen zich aanmelden op [email protected] voor de nieuwsbrief en een verslag van de bijeenkomst. Hierin ook contactgegevens voor het aanmelden voor vrijwilligers.

  Zaal: hoe is de opvang geregeld? Kinderen gaan naar de internationale school; vrijwilligers op locatie verzorgen taallessen voor volwassenen. Teesinkweide gaat opvang verzorgen voor max. 200 vluchtelingen. Dit gaat geleidelijk gebeuren. In juli/augustus worden de eerste vluchtelingen verwacht. Plan is open huis te houden voordat de vluchtelingen komen.

  Opvang wordt gecoördineerd vanuit het Oldenzaal.

 • Huisvesting jongeren
  Zaal: huisvesting jongeren/ starters in Boekelo. Dorpsraad gaat presentatie inplannen over huisvesting in Boekelo (inbreiding en uitbreiding).

 

6. Sluiting

Tenslotte dankt de voorzitter de aanwezigen voor hun inbreng en sluit 22.03 uur de vergadering.

 

 

 

Verkiezingen Dorpsraad 2022-2026