Archief van de Dorpsraad.

Dorpsraadvergadering

Verslag Dorpsraadvergadering 21 mei 2024

1. Opening door de voorzitter André, mededelingen

Om 20.00 u. opent de voorzitter deze tweede DR-vergadering in 2024 en heet allen welkom.

Er zijn geen aanvullingen op de agenda.

 

2. Vaststelling verslag  19 maart 2024

Geen opmerkingen. Verslag is goedgekeurd en bij deze vastgesteld.

3. Medelingen wijkagent

In de maand mei heeft de wijkagent in aanwezigheid van een lid van de DR op twee momenten snelheidsmetingen verricht. Een keer tussen 8 en 9 uur op de Windmolenweg en de Boekelosestraat en een keer tussen 18 en 19 uur op de Kwinkelerweg, Windmolenweg en de Boekelosestraat. De hoogst gemeten snelheid was 59 km/u. Diverse keren werd rond de 56 km/u en rond de 46 km/u gemeten. De wijkagent geeft aan vaker te gaan controleren op snelheid.

De Afgelopen periode zijn 3 fietsen gestolen en een bromfietshelm in de kantine van MFA de Zweede. Verder verbleef een Duitse zwerver een aantal dagen in Boekelo. Daarvoor had hij een tijdje doorgebracht in Glanerbrug.

Vragen vanuit de aanwezigen. Hoe lang mag een camper langs de weg staan? Volgens de wet 3 dagen. Mag er op het gras langs de weg worden geparkeerd? Hangt af van het bestemmingsplan van desbetreffende straat. Waarom rijdt de schoolbus door de Bastinglaan. Na veel opties te hebben uitgeprobeerd was dit de beste rekening houdend met beperkte tijd die beschikbaar is voor vervoer en de veiligheid van de kinderen bij in- en uitstappen. Sinds kort rijdt de bus 3 i.p.v. 4 dagen. Wat wordt er gedaan aan overlast t.g.v. hondenpoep. Is moeilijk te handhaven. Beste is mensen aanspreken en misschien weer een keer stukje in Boekeloos.

4. Medelingen

 • Damiejel Heering en DR lid Ton de Vries hebben afgezegd vanwege andere bezigheden..
 • Het natuurlijk spelen terrein achter de tennisbanen is vrijwel gereed. Er moeten nog een aantal bordjes komen en het speeltoestel moet worden vervangen omdat degene die is geplaatst niet past in een natuurlijk spelen omgeving volgens de gemeente. Constructie is uitgevoerd in staal en moet in hout worden uitgevoerd. Tijdens Sound Gardens a.s. zondag speelt daar een band. Een goede gelegenheid voor een ieder daar eens te gaan kijken.
 • Dorpsplan 2.0 is nu definitief en staat op de DR site. Het zal als input worden gebruikt voor fase 4 van de Omgevingsvisie Enschede 2050 waar het globale plan opgesteld in fase 3 op wijk niveau verder wordt uitgewerkt. Afgelopen vrijdag 17-5-24 is het plan officieel aangeboden aan de stadsdeelwethouder dhr. Harmjan Vedder
 • Een vijftal DR-leden hebben op 17-5-24 een gesprek gehad met wethouder Harmjan Vedder die Stadsdeel West in zijn portefeuille heeft. Vooraf aan het gesprek had de DR een overzicht gemaakt van lopende projecten van de DR met de gemeente. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal projecten toegenomen van 19 naar 23. De DR heeft aangegeven dat de meeste tijd en energie voor de DR gaat zitten in het onder de aandacht houden van deze projecten bij de gemeente en dat de daadwerkelijke voortgang van veel projecten stroperig is. De wethouder gaf aan dit jammer te vinden en dat men binnen de gemeente bezig is om de organisatie van en communicatie rondom projecten te verbeteren. Afgesproken is dat de DR een overzicht stuurt van zaken die te maken hebben met het verkeer in het dorp. In samenspraak met de wijkregisseur zal hier dan nader naar worden gekeken. Al met al was het een goed en constructief gesprek resulterend in vervolg afspraken over een aantal lopende projecten. Verder is afgesproken over een halfjaar weer een overleg te hebben tussen de stadsdeelwethouder en de DR.

5. Renovatie Boekelosestraat

Het definitieve ontwerp is besproken met de DR en staat nu online op de site van de DR. Aanwonenden kunnen tot 2-6-24 opmerkingen insturen via formulier dat op de site van de DR staat. Tijdens de vergadering wordt ontwerp getoond en besproken met aanwezigen. De drempels die worden aangelegd zijn standaard beton drempels die ook in Usselo liggen. Belangrijk aandachtspunt is hoe verkeer moet worden omgeleid gedurende de aanleg. Hier is gemeente nu mee bezig. De DR houdt vinger aan de pols.

6. Woonvisie en resultaten en enquête woningbehoefte

Inmiddels zijn in het kader van de inventarisatie van de behoefte aan woningen voor starters en senioren (60 tot 100+ jaar) rond de 174 enquêtes ingevuld. Tijdens de openbare vergadering wordt een samenvatting van de resultaten gepresenteerd. De presentatie is te vinden op de DR site. Een paar noemenswaardige resultaten zijn dat 20% van de enquêtes is ingevuld door starters en 70% door senioren. 10% behoren niet tot de doelgroep. Een meerderheid wil graag een woning met één woonlaag en een klein tuintje. Ongeveer 50% heeft belangstelling voor een woning op de Kwinkel. Een vrijstaande woning, geschakelde woning en een woonhofje zijn de meest populaire woonvormen.

De samenvatting wordt ook gedeeld met de gemeente.

Het aantal woningen dat de komende jaren gaat worden gebouwd is voldoende om te voldoen aan de wensen weergegeven in de enquête. Soort te bouwen woningen ligt nog niet vast dat is volgende stap. De nieuwbouw zal in fasen gaan zodat niet opeens een groot aanbod van woningen is en Boekeloers nog niet zo ver zijn om stap naar seniorenwoning te maken.

7. Gebiedsgerichte aanpak en windturbines

De Dorpsraad, Buurtkring Usselo en Buurtkring Boekelo/Rutbeek hebben in het kader van de Gebiedsgerichte aanpak de gemeente voorgesteld een onderzoek te doen naar hoeveel duurzame energie in het gebied kan worden opgewekt met ‘zon op dak’, kleine windturbines, biogasinstallaties en andere vormen van opwekking van duurzame energie. Verantwoordelijk wethouder Niels v.d. Berg is hiermee akkoord gegaan.

Als het aan de gemeente en de provincie ligt komen in ieder geval tussen Boekelo en Usselo langs de N18 één windturbine met een tiphoogte van 200 m. en één met een tiphoogte van 230 m.. Deze laatste is ongeveer 4 keer zo hoog als de schoorsteen op de Stoombleekerij en meer dan 2 keer zo hoog als de 101 meter hoge Alphatoren in Enschede.

Of de provincie vanwege het standpunt van de gemeente Enschede nu daadwerkelijk de regie overneemt is nog niet bekend. Wethouder Niels v.d. Berg heeft de DR wel aangeboden een toelichting te willen geven aan de bewoners van Boekelo en Usselo over het standpunt van de gemeente. Aanwezigen zien hier niet de toegevoegde waarde van in.

De DR heeft nog steeds geen uitnodiging van de provincie gehad om de ingediende zienswijze toe te lichten tijdens een commissievergadering van de Provinciale Staten.

Nagekomen bericht. In de Tubantia van 23-5-24 staat dat de provincie van de gemeente Enschede verwacht dat 80 GWh wordt opgewekt. Omdat de gemeente geen programmeringsafspraken wil maken is voor de provincie heel Enschede zoekgebied. Dus niet alleen langs de N18 bij Boekelo en Usselo maar ook bijvoorbeeld in Broekheurne of De Eschmarke. 

9. Rondvraag & sluiting

 • Bewoner van wijk Teesinkbos vraagt of DR op de hoogte is dat de wijk beschermd stadsgezicht is. Hij is onlangs weer door gemeente bezocht omdat zijn voorgevel en voortuin niet passen in het stadsgezicht. Dit heeft vooral gespeeld in vorige DR periode. Gemeente heeft budget om gemeentelijk groen e.d. aan te passen naar wat wordt verwacht voor het stadsgezicht. DR zal navragen wat status hiervan is.
 • Bewoner Bleekerij vreest dat schade aan bestrating zal ontstaan door zwaar vrachtverkeer dat wordt ingezet voor PFAS sanering. Geadviseerd wordt dit voor te leggen aan de projectleider PFAS van de gemeente vooraf foto’s te maken van de bestrating. Vraag is hoe al dat vrachtverkeer door Boekelo gaat rijden. DR zal hierover contact opnemen met projectleider.

  De voorzitter sluit de vergadering om 21.50 u.

 

Dorpsraadvergadering

Verslag Dorpsraadvergadering 19 maart 2024

1. Opening door de voorzitter André, mededelingen

Om 20.00 u. opent de voorzitter deze tweede DR-vergadering in 2024 en heet allen welkom.

Er zijn geen aanvullingen op de agenda.

 

2. Vaststelling verslag  16 januari 2024

Geen opmerkingen. Verslag is goedgekeurd en bij deze vastgesteld.

3. Medelingen wijkagent

De wijkagent komt later binnen en meldt dat overlast is van een groep jongeren in de leeftijd van 13 tot 15 jaar. Problemen spelen zich af in omgeving Molenbeek en rond spoor. Deze avond heeft de wijkagent hierover overleg gehad op de Molenbeek.

Verder wordt gemeld dat in Boekelo mensen aan de deur komen die pannen en messen willen verkopen. Soms komt het voor dat als men niets wil kopen verkoper(s) agressief gedrag vertonen. Verzoek is dit direct te melden aan de wijkagent.

Wederom wordt verzocht om handhaving van snelheid in Boekelo. Wijkagent geeft aan dat als de weg niet als 30 km zone is ingericht bekeuringen worden ‘vernietigd’ door de rechter. Daarom heeft het weinig zin te handhaven op Boekelosestraat. Voor Windmolenweg zouden mogelijk ook aanpassingen moeten komen (om 100 m. soort van obstakel/wegversmalling). Voorstel omwonende is parkeerverbod op te heffen zodat auto’s op weg kunnen worden geparkeerd. Wijkagent vraagt verkeersdeskundige van de politie hier naar te kijken. Niet alleen naar Windmolenweg maar naar alle straten in Boekelo. Afgesproken wordt dat toch een paar keer met de ‘laser’ snelheden worden gemeten.

4. Medelingen

 • Damiejel Heering en DR lid Edith Robers heeft afgezegd vanwege andere bezigheden.
 • Afgelopen maand is veel activiteit geweest rond windturbines. De Dorpsraad heeft de resultaten ontvangen van het aanvullend onderzoek voor het milieueffect rapport (MER) t.b.v. van de energievisie van de gemeente Enschede. Tegelijkertijd kwam de mededeling van de provincie dat Haaksbergen en Enschede samen 160 GWh met Windturbines moeten opwekken in het gebied langs de A35, stukje N18 en Broekheurne-Buurse. Tijdens de vergadering van de Stedelijke Commissie Fysiek hebben zeven organisaties ingesproken waaronder de DR Boekelo. De DR heeft voorgerekend dat het onmogelijk is het Enschedese deel van de 160 GWh op te wekken in het gebied langs de N18 dat de gemeente heeft aangewezen als voorlopige zoeklocatie. Daarnaast heeft de DR nog een zienswijze ingediend bij de provincie waarin zij aangeeft dat de locaties op Enschedees gebied langs de A35 en N18 volgens de aangepaste MER niet geschikt zijn voor de bouw van heel hoge windturbines. Bij het schrijven van dit stukje is nog niet bekend wat het definitieve standpunt van de gemeenteraad is.
 • Afgelopen zaterdag was in het kader van NL-doet een ‘Opschoondag’ georganiseerd door de werkgroep Straatadoptie. In totaal hebben 25 enthousiaste vrijwilligers die morgen Boekelo weer verlost van zwerfvuil. Langs deze weg bedankt de Dorpsraad deze vrijwilligers voor hun inzet. Ook heeft één van de vrijwilligers zich aangemeld voor de werkgroep Straatadoptie. Meer werkgroepleden zijn van harte welkom!!
 • De asset manager en omgevingsmanager van Nobian uit Hengelo hebben tijdens de interne DR vergadering een overzicht gegeven van de werkzaamheden die Nobian voor dit jaar op Boekeloos grondgebied heeft gepland. De werkzaamheden betreffen het afsluiten van zoutcavernes die niet meer worden gebruikt (abandonneren) en onderhoud van de productieputten die nog in gebruik zijn. Langzamerhand wordt de productie verplaatst richting Haaksbergen als de vergunningen definitief zijn verleend. Nobian verwacht in juni van dit jaar een overeenkomst met de overheid te sluiten in het kader van de verduurzaming van productiefaciliteiten. Dan zal o.a. de fabriek in Hengelo volledig op elektriciteit overgaan en gebruik van stoom verleden tijd worden.
 • Over ‘Noordtak’ is momenteel weinig nieuws. DR heeft uitnodiging ontvangen voor bijwonen vergadering op 24-4-24 met ProRail en ministerie van Infrastructuur over goederenvervoer in Erve Boerrigter.

5. Terreinen natuurlijk spelen

De planning is dat het opnieuw ingerichte terrein achter de tennisbaan in april/mei officieel wordt opgeleverd en geopend. De datum wordt eerdaags bekend gemaakt via Facebook. Opvallend is dat er vooral senioren en hondenuitlaters lopen. Daarom zijn bankjes erg nuttig. Weinig kinderen. Er komt nog wel een speeltoestel.

Ook komt er een bewonersbijeenkomst over het Natuurlijk spelen terrein in de Blekerij. Wijkregisseur Joris Luijsterburg heeft hierover een stukje aangeleverd voor het april nummer van de Boekeloos. Planning is om in september te beginnen met renovatie terrein.

6. Renovatie Boekelosestraat

We wachten nog steeds op de aankondiging van de gemeente voor een bewonersbijeenkomst waarin het detail ontwerp zal worden gepresenteerd. Jammer dat wij als DR zoveel energie moeten stoppen in het gaande houden van het proces. DR zal via wethouder en Stadsdeel Management West meer druk proberen uit te oefenen op het proces.

Wel is plotseling bij het bord Boekelo in witte letters ’30 km’ op het wegdek geschilderd. Ook zijn iets verder witte lijnen over de weg geschilderd die wrsch. een ‘optische verkeersheuvel’ moeten voorstellen. Dit alles zonder enig overleg of aankondiging richting DR. Zeer vreemd allemaal.

7. Status Dorpsplan 2.0

Het ‘fase 3’ rapport over de toekomstvisie van Enschede is door de gemeenteraad goedgekeurd. Het Dorpsplan 2.0 is nu ook gereed en zal naar de projectgroep Toekomstvisie Enschede worden gestuurd ter invulling van fase 4 waarin de toekomstvisie op wijk niveau wordt uitgewerkt. Via ‘Studio vers bestuur’ is de DR in contact gekomen met ‘Visueel verslaggever’ Remko Waanders die een infographic heeft gemaakt van het Dorpsplan 2.0. Deze wordt gepresenteerd en positief ontvangen door aanwezigen. Eén van de aanwezigen stelt dat Boekelo ook interessant moet zijn op andere aspecten dan wonen. Is bekend hoe de ondernemers de toekomst (komende 10 jaar) zien in Boekelo? Ga met ondernemers praten. Hoe kun je ondernemers faciliteren om te blijven en Boekelo aantrekkelijk te maken voor de ondernemers.

Zowel het rapport als de infographic worden op de site van de DR gepubliceerd.

8. Woonvisie : ‘Een leven lang wonen in Boekelo’

Op 11, 13 en 18 maart zijn informatiebijeenkomsten geweest over Starters- en Seniorenwoningen in leeftijdscategorieën van 18-30 resp. 60 – 100+ jaar. In totaal hebben 77 mensen de bijeenkomsten bezocht. Daarnaast is een online enquête uitgezet. Aantal reacties hierop is nog klein. Er zijn acties gaande om meer ingevulde enquêtes binnen te krijgen. Tijdens infobijeenkomsten zijn verschillende woonvormen getoond en besproken. Aanwezigen bij deze openbare vergadering krijgen aantal van de woonvormen te zien.

Enkele opmerkelijke reacties zijn.

Weinig interesse in appartementen, huisje op klein stukje grond met uitloop naar eigen tuintje heeft voorkeur. Jongeren zoeken iets goedkoops waar zelf nog aan kan worden verbouwd om kosten lager te houden.Als er voorkeursbeleid komt wie is dan een Boekeloër?Er is grote behoeft aan woningen met (intensieve) zorg in Boekelo. Bij starters is beperkte belangstelling voor tiny houses. Veel van de aanwezigen willen kopen. Geen grote kavels (kleiner dan 400 m2). Patio’s of hofjes met binnentuin spreken aan.

Aantal aanwonenden van de Kwinkel uiten bezorgdheid over de verkeerstoename t.g.v. de ontsluiting van de Kwinkel. In het RHK rapport wordt geadviseerd om één ontsluitingsweg aan te leggen vanaf de Windmolenweg/Doolhof. Hierdoor zal deze straat erg druk worden en mogelijk moet een stukje natuur wijken. Verder zal tijdens de bouwfase ook veel zwaar vracht- en werkverkeer over die ene weg moeten. De DR antwoord dat eerst een concept van de indeling van de wijk bekend moet zijn en dan moet worden gekeken naar de ontsluiting waarbij de zorgen wat verkeersdrukte betreft mee moeten worden genomen. De DR zal er voor zorgdragen dat hier naar wordt gekeken.

9. Rondvraag & sluiting

 • De vorige DR heeft samen met de toenmalige wijkbeheerder een schoonmaakactie gehouden waarbij alle (straatnaam)borden schoongemaakt (groen verwijdering). Gezien de huidige staat van de borden wordt aanbevolen weer een dergelijke actie te organiseren! De DR zal overleggen maar dit soort zaken kunnen ook worden gemeld via https://www.enschede.nl/melding-doen. Ervaring is dat snel wordt gereageerd op dit soort meldingen.

  Verder zijn geen vragen voor de rondvraag. De voorzitter sluit de vergadering om 21.37 u.

 

Herinrichting Boekelosestraat

Reconstructie Boekelosestraat – Defintief ontwerp

We gaan de Boekelosestraat opnieuw inrichten. Op 18 juli 2023 organiseerden we een inloopavond en  de input hiervan is verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp en dit ontwerp kunt u hier inzien. De opmerkingen vanuit de inloopavond zijn verwerkt en daarnaast zijn er nog een aantal andere aanpassingen doorgevoerd.

Dorpsraadvergadering

Verslag Dorpsraadvergadering 16 januari 2024

1. Opening door de voorzitter André, mededelingen

De voorzitter heet allen welkom bij deze eerste DR-vergadering in 2024.

Er zijn geen aanvullingen op de agenda.

DR lid Ton de Vries heeft afgezegd vanwege ziekte.

2. Vaststelling verslag 28 november 2023

Geen opmerkingen. Verslag is goedgekeurd en bij deze vastgesteld.

3. Medelingen wijkagent

De wijkagent Wilfried Bossink kon helaas niet aanwezig zijn wegens verplichtingen elders.

De jaarwisseling is rustig verlopen in Boekelo. Verder ook geen noemenswaardige zaken.

4. Medelingen

Vanmorgen hebben Monique en Edith met vastgoed manager Livio en voorzitter OOW gesproken over de toekomst van de Huiskamer van Boekelo in de Berke. OOW heeft nu nog voldoende geld in kas om een bijdrage in de huur van afgelopen jaar te betalen. Maar de hoogte van het bedrag voor het komende jaar is zodanig dat OOW dit niet meer kan opbrengen. Er is van gedachten gewisseld over mogelijk oplossingen. De aanwezigen gaan komende tijd mogelijkheden onderzoeken. Volgende vergadering is 16 april 2024.

5. Financieel verslag 2023 en verslag kascommissie

Op het scherm wordt ‘Winst&Verlies’ rekening getoond. De huur voor De Zweede is vanwege indexatie hoger geworden. Daar staat tegenover dat de gemeente haar vergoeding voor de huur met hetzelfde bedrag heeft verhoogd. Met de gemeente is nu een overeenkomst getekend tot 2028 dat zij akkoord gaat met indexering en de zaalhuur die de DR moet betalen vergoedt.    Organisatiekosten heeft batig saldo.

Het Dorpsbudget is volledig besteed. Opvallend is dat in 2023 veel aanvragen zijn ingediend voor kleine bedragen voor initiatieven. De DR vindt dit een positieve ontwikkeling. Veel aanvragen zijn in tweede helft van het jaar gedaan. De DR heeft oproep gedaan om in 2024 ook in begin van het jaar al met aanvragen te komen voor initiatieven. Dit jaar is de subsidie voor OOW nog betaald vanuit het Dorpsbudget. Dit is de laatste keer omdat er binnen gemeente aparte subsidies voor ouderenwerk zijn die rechtstreeks door OOW kunnen/moeten worden aangevraagd. Dit is vanmorgen (zie punt onder mededelingen) ook verteld aan de voorzitter van OOW.

Voor Boekeloos waren (advertentie)inkomsten iets lager dan de uitgaven. Voor het tekort is aanvraag gedaan bij Initiatiefkracht van Stadsdeel West die is gehonoreerd. Door verhoging van de advertentieprijs zijn aantal adverteerders afgehaakt. Daar waar vorig jaar nog een wachtlijst was voor adverteerders is die er nu niet meer.

Over 2023 is een positief saldo van 1600,51 euro dat geheel van de organisatiekosten komt.

De kascommissie heeft op donderdag 11 januari de boeken gecontroleerd en een brief gestuurd waarin staat dat zij het financieel verslag goedkeurt.

De aanwezigen gaan ook akkoord en derhalve wordt de penningmeester bedankt en gedechargeerd voor de financiën over 2023.

Dit jaar bestond de kascommissie uit Wald Been en Kas de Vries met Damiejel Heering als reserve. Voor het komende jaar treedt Wald Been af en neemt Damiejel Heering zijn plaats in. Wald Been wordt hartelijk bedankt voor het werk dat hij als lid van de kascommissie heeft gedaan. Ben Bel wil wel reserve lid worden i.p.v. Damiejel Heering.

6. Begroting 2024

Op het scherm wordt begroting getoond. Onder organisatiekosten is iets meer begroot voor ‘Representatie en verteer’  dan afgelopen jaar is gerealiseerd. Voor het Dorpsbudget is een toewijzing van 16.100 euro ontvangen. In maart is bekend wat we nog krijgen uit de onderbesteding van Initiatiefkracht 2023.

Voor Boekeloos is een klein te kort begroot. Als halverwege 2024 blijkt dat er daadwerkelijk een te kort optreedt zal een aanvraag worden gedaan bij Initiatiefkracht.

De aanwezigen gaan akkoord met de begroting.

7. Status Dorpsplan 2.0

Alle opmerkingen en aanvullingen van openbare vergadering van 28-11-2023 zijn verwerkt. De nieuwe versie is opgestuurd naar de projectleider van Omgevingsvisie 2025 Enschede en hoofd gebiedsontwikkeling van de gemeente. Vanmorgen is met hen het dorpsplan besproken. Zij  zijn zeer positief en gaven aan dat het past binnen de Omgevingsvisie van Enschede.

Edith en Wendy hebben via studio ‘Vers Bestuur’ met een ‘Visueel verslaggever’ gesproken over de manier van presenteren van het Dorpsplan. De bedoeling is alle 6 de thema’s grafisch samen te vatten op een poster. Daarnaast kunne mensen die de details willen weten over de pdf beschikken. Eind januari gaan Edith en Wendy weer om tafel met de Visueel verslaggever.

Op 30 januari is er een gesprek met de Woonplaats over het dorpsplan en de woonvisie. Eén van de aanwezigen adviseert om ook met Domijn in gesprek te gaan.

De planning is om het Dorpsplan in het eerste kwartaal van 2024 te publiceren.

8. Woonvisie

De gemeente wil in april komen met een concept ruimtelijk ontwikkelingskader Kwinkeler. Dit houdt in dat de DR op korte termijn met input moet komen over de woningbehoefte in Boekelo en woonvormen. Hierbij hoort ook overleg met de wooncorporaties Woonplaats, Domijn en Ons Huis. Om ook in de toekomst de woningbehoefte te kunnen sturen is het nodig dat de gemeente grond heeft waar zij door wooncorporaties huurwoningen op kan laten zetten. Op de koopmarkt heeft de gemeente nauwelijks invloed. Daarom dringt de DR er bij de gemeente en gemeenteraad op aan de gronden die zij nu bezit (gymlokaal, basisscholen) niet te verkopen en daar waar mogelijk gronden aan te kopen.

Komende tijd moet de DR actief bezig met het halen van informatie uit Boekelo over woonvormen en woningbehoefte.

9. Gebiedsgerichte aanpak en windenergie

Op 6-12-23 is overleg geweest van de gemeente Enschede met de Dorpsraad Boekelo en de Buurtkringen Usselo en Boekelo/Rutbeek. Deze laatste drie hebben een voorstel ingediend waarbij een concrete opdracht wordt gedefinieerd over het kleinschalig genereren van duurzame energie. De haalbaarheid hiervan moet worden onderzocht door een door de gemeente aan te stellen verkenner. De gemeente gaat hier nader naar kijken. Eind februari, begin maart is het volgende overleg.

Verder loopt nog een aanvullend onderzoek voor het milieueffect rapport (MER) t.b.v. van de energievisie van de gemeente Enschede. Dit op verzoek van de Buurtkring Usselo en Dorpsraad Boekelo n.a.v. de aanwijzing van het gebied langs de N18 tussen Usselo en Boekelo als zoeklocatie voor windturbines. Eind december heeft de gemeente de resultaten ontvangen. Deze komen voor een deel niet overeen met de MER van de provincie. Afgelopen week hebben technici en juristen onderzocht waar de verschillen vandaan komen. Deze schijnen nu te zijn gevonden en morgen (17-1-24) zou hier weer een overleg over zijn tussen gemeente en de provincie. Daarna worden de DR en de Buurtkring Usselo op de hoogte gesteld alsmede de Werkgroep ‘Geen windturbines in Usselo en Boekelo’.

10. Rondvraag & sluiting

 • Verzoek vanuit de zaal om beter en tijdiger te communiceren over wanneer openbare vergadering is en de juiste link naar de agenda op Facebook te zetten.
 • Ook wordt verzocht om snelheidscontroles op de Windmolenweg. Hier wordt regelmatig tussen de 80 en 100 km/u gereden. Tijdens een eerdere DR-vergadering heeft wijkagent beloofd snelheidsmetingen te doen op de Boekelosestraat. Dit is echter nog niet gebeurd. Er moeten regelmatig snelheidscontroles worden uitgevoerd op Windmolenweg, Boekelosestraat en Beckumerstraat. DR zal contact opnemen met wijkagent.
 • Verder zijn geen vragen voor de rondvraag. De voorzitter sluit de vergadering om 21.15 u.

 

Verder zijn geen vragen voor de rondvraag. De voorzitter sluit de vergadering om 21.15 u.

Verkiezingen Dorpsraad 2022-2026

Verkiezingen Dorpsraad 2018-2022

UITSLAG DORPSRAADVERKIEZINGEN 21 MAART 2018  Aantal stembiljetten: 1631 Uitgebrachte stemmen: 5412 Gemiddeld per stembiljet: 3,3 stemmen/biljet Opkomstpercentage: 53,8 %. Iets voor middernacht waren de stemmen geteld en werd in het […]