Verslagen vergaderingen dorpsraad

Dorpsraadvergadering

Verslag Dorpsraadvergadering 19 maart 2024

1. Opening door de voorzitter André, mededelingen

Om 20.00 u. opent de voorzitter deze tweede DR-vergadering in 2024 en heet allen welkom.

Er zijn geen aanvullingen op de agenda.

 

2. Vaststelling verslag  16 januari 2024

Geen opmerkingen. Verslag is goedgekeurd en bij deze vastgesteld.

3. Medelingen wijkagent

De wijkagent komt later binnen en meldt dat overlast is van een groep jongeren in de leeftijd van 13 tot 15 jaar. Problemen spelen zich af in omgeving Molenbeek en rond spoor. Deze avond heeft de wijkagent hierover overleg gehad op de Molenbeek.

Verder wordt gemeld dat in Boekelo mensen aan de deur komen die pannen en messen willen verkopen. Soms komt het voor dat als men niets wil kopen verkoper(s) agressief gedrag vertonen. Verzoek is dit direct te melden aan de wijkagent.

Wederom wordt verzocht om handhaving van snelheid in Boekelo. Wijkagent geeft aan dat als de weg niet als 30 km zone is ingericht bekeuringen worden ‘vernietigd’ door de rechter. Daarom heeft het weinig zin te handhaven op Boekelosestraat. Voor Windmolenweg zouden mogelijk ook aanpassingen moeten komen (om 100 m. soort van obstakel/wegversmalling). Voorstel omwonende is parkeerverbod op te heffen zodat auto’s op weg kunnen worden geparkeerd. Wijkagent vraagt verkeersdeskundige van de politie hier naar te kijken. Niet alleen naar Windmolenweg maar naar alle straten in Boekelo. Afgesproken wordt dat toch een paar keer met de ‘laser’ snelheden worden gemeten.

4. Medelingen

 • Damiejel Heering en DR lid Edith Robers heeft afgezegd vanwege andere bezigheden.
 • Afgelopen maand is veel activiteit geweest rond windturbines. De Dorpsraad heeft de resultaten ontvangen van het aanvullend onderzoek voor het milieueffect rapport (MER) t.b.v. van de energievisie van de gemeente Enschede. Tegelijkertijd kwam de mededeling van de provincie dat Haaksbergen en Enschede samen 160 GWh met Windturbines moeten opwekken in het gebied langs de A35, stukje N18 en Broekheurne-Buurse. Tijdens de vergadering van de Stedelijke Commissie Fysiek hebben zeven organisaties ingesproken waaronder de DR Boekelo. De DR heeft voorgerekend dat het onmogelijk is het Enschedese deel van de 160 GWh op te wekken in het gebied langs de N18 dat de gemeente heeft aangewezen als voorlopige zoeklocatie. Daarnaast heeft de DR nog een zienswijze ingediend bij de provincie waarin zij aangeeft dat de locaties op Enschedees gebied langs de A35 en N18 volgens de aangepaste MER niet geschikt zijn voor de bouw van heel hoge windturbines. Bij het schrijven van dit stukje is nog niet bekend wat het definitieve standpunt van de gemeenteraad is.
 • Afgelopen zaterdag was in het kader van NL-doet een ‘Opschoondag’ georganiseerd door de werkgroep Straatadoptie. In totaal hebben 25 enthousiaste vrijwilligers die morgen Boekelo weer verlost van zwerfvuil. Langs deze weg bedankt de Dorpsraad deze vrijwilligers voor hun inzet. Ook heeft één van de vrijwilligers zich aangemeld voor de werkgroep Straatadoptie. Meer werkgroepleden zijn van harte welkom!!
 • De asset manager en omgevingsmanager van Nobian uit Hengelo hebben tijdens de interne DR vergadering een overzicht gegeven van de werkzaamheden die Nobian voor dit jaar op Boekeloos grondgebied heeft gepland. De werkzaamheden betreffen het afsluiten van zoutcavernes die niet meer worden gebruikt (abandonneren) en onderhoud van de productieputten die nog in gebruik zijn. Langzamerhand wordt de productie verplaatst richting Haaksbergen als de vergunningen definitief zijn verleend. Nobian verwacht in juni van dit jaar een overeenkomst met de overheid te sluiten in het kader van de verduurzaming van productiefaciliteiten. Dan zal o.a. de fabriek in Hengelo volledig op elektriciteit overgaan en gebruik van stoom verleden tijd worden.
 • Over ‘Noordtak’ is momenteel weinig nieuws. DR heeft uitnodiging ontvangen voor bijwonen vergadering op 24-4-24 met ProRail en ministerie van Infrastructuur over goederenvervoer in Erve Boerrigter.

5. Terreinen natuurlijk spelen

De planning is dat het opnieuw ingerichte terrein achter de tennisbaan in april/mei officieel wordt opgeleverd en geopend. De datum wordt eerdaags bekend gemaakt via Facebook. Opvallend is dat er vooral senioren en hondenuitlaters lopen. Daarom zijn bankjes erg nuttig. Weinig kinderen. Er komt nog wel een speeltoestel.

Ook komt er een bewonersbijeenkomst over het Natuurlijk spelen terrein in de Blekerij. Wijkregisseur Joris Luijsterburg heeft hierover een stukje aangeleverd voor het april nummer van de Boekeloos. Planning is om in september te beginnen met renovatie terrein.

6. Renovatie Boekelosestraat

We wachten nog steeds op de aankondiging van de gemeente voor een bewonersbijeenkomst waarin het detail ontwerp zal worden gepresenteerd. Jammer dat wij als DR zoveel energie moeten stoppen in het gaande houden van het proces. DR zal via wethouder en Stadsdeel Management West meer druk proberen uit te oefenen op het proces.

Wel is plotseling bij het bord Boekelo in witte letters ’30 km’ op het wegdek geschilderd. Ook zijn iets verder witte lijnen over de weg geschilderd die wrsch. een ‘optische verkeersheuvel’ moeten voorstellen. Dit alles zonder enig overleg of aankondiging richting DR. Zeer vreemd allemaal.

7. Status Dorpsplan 2.0

Het ‘fase 3’ rapport over de toekomstvisie van Enschede is door de gemeenteraad goedgekeurd. Het Dorpsplan 2.0 is nu ook gereed en zal naar de projectgroep Toekomstvisie Enschede worden gestuurd ter invulling van fase 4 waarin de toekomstvisie op wijk niveau wordt uitgewerkt. Via ‘Studio vers bestuur’ is de DR in contact gekomen met ‘Visueel verslaggever’ Remko Waanders die een infographic heeft gemaakt van het Dorpsplan 2.0. Deze wordt gepresenteerd en positief ontvangen door aanwezigen. Eén van de aanwezigen stelt dat Boekelo ook interessant moet zijn op andere aspecten dan wonen. Is bekend hoe de ondernemers de toekomst (komende 10 jaar) zien in Boekelo? Ga met ondernemers praten. Hoe kun je ondernemers faciliteren om te blijven en Boekelo aantrekkelijk te maken voor de ondernemers.

Zowel het rapport als de infographic worden op de site van de DR gepubliceerd.

8. Woonvisie : ‘Een leven lang wonen in Boekelo’

Op 11, 13 en 18 maart zijn informatiebijeenkomsten geweest over Starters- en Seniorenwoningen in leeftijdscategorieën van 18-30 resp. 60 – 100+ jaar. In totaal hebben 77 mensen de bijeenkomsten bezocht. Daarnaast is een online enquête uitgezet. Aantal reacties hierop is nog klein. Er zijn acties gaande om meer ingevulde enquêtes binnen te krijgen. Tijdens infobijeenkomsten zijn verschillende woonvormen getoond en besproken. Aanwezigen bij deze openbare vergadering krijgen aantal van de woonvormen te zien.

Enkele opmerkelijke reacties zijn.

Weinig interesse in appartementen, huisje op klein stukje grond met uitloop naar eigen tuintje heeft voorkeur. Jongeren zoeken iets goedkoops waar zelf nog aan kan worden verbouwd om kosten lager te houden.Als er voorkeursbeleid komt wie is dan een Boekeloër?Er is grote behoeft aan woningen met (intensieve) zorg in Boekelo. Bij starters is beperkte belangstelling voor tiny houses. Veel van de aanwezigen willen kopen. Geen grote kavels (kleiner dan 400 m2). Patio’s of hofjes met binnentuin spreken aan.

Aantal aanwonenden van de Kwinkel uiten bezorgdheid over de verkeerstoename t.g.v. de ontsluiting van de Kwinkel. In het RHK rapport wordt geadviseerd om één ontsluitingsweg aan te leggen vanaf de Windmolenweg/Doolhof. Hierdoor zal deze straat erg druk worden en mogelijk moet een stukje natuur wijken. Verder zal tijdens de bouwfase ook veel zwaar vracht- en werkverkeer over die ene weg moeten. De DR antwoord dat eerst een concept van de indeling van de wijk bekend moet zijn en dan moet worden gekeken naar de ontsluiting waarbij de zorgen wat verkeersdrukte betreft mee moeten worden genomen. De DR zal er voor zorgdragen dat hier naar wordt gekeken.

9. Rondvraag & sluiting

 • De vorige DR heeft samen met de toenmalige wijkbeheerder een schoonmaakactie gehouden waarbij alle (straatnaam)borden schoongemaakt (groen verwijdering). Gezien de huidige staat van de borden wordt aanbevolen weer een dergelijke actie te organiseren! De DR zal overleggen maar dit soort zaken kunnen ook worden gemeld via https://www.enschede.nl/melding-doen. Ervaring is dat snel wordt gereageerd op dit soort meldingen.

  Verder zijn geen vragen voor de rondvraag. De voorzitter sluit de vergadering om 21.37 u.

 

Dorpsraadvergadering

Verslag Dorpsraadvergadering 16 januari 2024

1. Opening door de voorzitter André, mededelingen

De voorzitter heet allen welkom bij deze eerste DR-vergadering in 2024.

Er zijn geen aanvullingen op de agenda.

DR lid Ton de Vries heeft afgezegd vanwege ziekte.

2. Vaststelling verslag 28 november 2023

Geen opmerkingen. Verslag is goedgekeurd en bij deze vastgesteld.

3. Medelingen wijkagent

De wijkagent Wilfried Bossink kon helaas niet aanwezig zijn wegens verplichtingen elders.

De jaarwisseling is rustig verlopen in Boekelo. Verder ook geen noemenswaardige zaken.

4. Medelingen

Vanmorgen hebben Monique en Edith met vastgoed manager Livio en voorzitter OOW gesproken over de toekomst van de Huiskamer van Boekelo in de Berke. OOW heeft nu nog voldoende geld in kas om een bijdrage in de huur van afgelopen jaar te betalen. Maar de hoogte van het bedrag voor het komende jaar is zodanig dat OOW dit niet meer kan opbrengen. Er is van gedachten gewisseld over mogelijk oplossingen. De aanwezigen gaan komende tijd mogelijkheden onderzoeken. Volgende vergadering is 16 april 2024.

5. Financieel verslag 2023 en verslag kascommissie

Op het scherm wordt ‘Winst&Verlies’ rekening getoond. De huur voor De Zweede is vanwege indexatie hoger geworden. Daar staat tegenover dat de gemeente haar vergoeding voor de huur met hetzelfde bedrag heeft verhoogd. Met de gemeente is nu een overeenkomst getekend tot 2028 dat zij akkoord gaat met indexering en de zaalhuur die de DR moet betalen vergoedt.    Organisatiekosten heeft batig saldo.

Het Dorpsbudget is volledig besteed. Opvallend is dat in 2023 veel aanvragen zijn ingediend voor kleine bedragen voor initiatieven. De DR vindt dit een positieve ontwikkeling. Veel aanvragen zijn in tweede helft van het jaar gedaan. De DR heeft oproep gedaan om in 2024 ook in begin van het jaar al met aanvragen te komen voor initiatieven. Dit jaar is de subsidie voor OOW nog betaald vanuit het Dorpsbudget. Dit is de laatste keer omdat er binnen gemeente aparte subsidies voor ouderenwerk zijn die rechtstreeks door OOW kunnen/moeten worden aangevraagd. Dit is vanmorgen (zie punt onder mededelingen) ook verteld aan de voorzitter van OOW.

Voor Boekeloos waren (advertentie)inkomsten iets lager dan de uitgaven. Voor het tekort is aanvraag gedaan bij Initiatiefkracht van Stadsdeel West die is gehonoreerd. Door verhoging van de advertentieprijs zijn aantal adverteerders afgehaakt. Daar waar vorig jaar nog een wachtlijst was voor adverteerders is die er nu niet meer.

Over 2023 is een positief saldo van 1600,51 euro dat geheel van de organisatiekosten komt.

De kascommissie heeft op donderdag 11 januari de boeken gecontroleerd en een brief gestuurd waarin staat dat zij het financieel verslag goedkeurt.

De aanwezigen gaan ook akkoord en derhalve wordt de penningmeester bedankt en gedechargeerd voor de financiën over 2023.

Dit jaar bestond de kascommissie uit Wald Been en Kas de Vries met Damiejel Heering als reserve. Voor het komende jaar treedt Wald Been af en neemt Damiejel Heering zijn plaats in. Wald Been wordt hartelijk bedankt voor het werk dat hij als lid van de kascommissie heeft gedaan. Ben Bel wil wel reserve lid worden i.p.v. Damiejel Heering.

6. Begroting 2024

Op het scherm wordt begroting getoond. Onder organisatiekosten is iets meer begroot voor ‘Representatie en verteer’  dan afgelopen jaar is gerealiseerd. Voor het Dorpsbudget is een toewijzing van 16.100 euro ontvangen. In maart is bekend wat we nog krijgen uit de onderbesteding van Initiatiefkracht 2023.

Voor Boekeloos is een klein te kort begroot. Als halverwege 2024 blijkt dat er daadwerkelijk een te kort optreedt zal een aanvraag worden gedaan bij Initiatiefkracht.

De aanwezigen gaan akkoord met de begroting.

7. Status Dorpsplan 2.0

Alle opmerkingen en aanvullingen van openbare vergadering van 28-11-2023 zijn verwerkt. De nieuwe versie is opgestuurd naar de projectleider van Omgevingsvisie 2025 Enschede en hoofd gebiedsontwikkeling van de gemeente. Vanmorgen is met hen het dorpsplan besproken. Zij  zijn zeer positief en gaven aan dat het past binnen de Omgevingsvisie van Enschede.

Edith en Wendy hebben via studio ‘Vers Bestuur’ met een ‘Visueel verslaggever’ gesproken over de manier van presenteren van het Dorpsplan. De bedoeling is alle 6 de thema’s grafisch samen te vatten op een poster. Daarnaast kunne mensen die de details willen weten over de pdf beschikken. Eind januari gaan Edith en Wendy weer om tafel met de Visueel verslaggever.

Op 30 januari is er een gesprek met de Woonplaats over het dorpsplan en de woonvisie. Eén van de aanwezigen adviseert om ook met Domijn in gesprek te gaan.

De planning is om het Dorpsplan in het eerste kwartaal van 2024 te publiceren.

8. Woonvisie

De gemeente wil in april komen met een concept ruimtelijk ontwikkelingskader Kwinkeler. Dit houdt in dat de DR op korte termijn met input moet komen over de woningbehoefte in Boekelo en woonvormen. Hierbij hoort ook overleg met de wooncorporaties Woonplaats, Domijn en Ons Huis. Om ook in de toekomst de woningbehoefte te kunnen sturen is het nodig dat de gemeente grond heeft waar zij door wooncorporaties huurwoningen op kan laten zetten. Op de koopmarkt heeft de gemeente nauwelijks invloed. Daarom dringt de DR er bij de gemeente en gemeenteraad op aan de gronden die zij nu bezit (gymlokaal, basisscholen) niet te verkopen en daar waar mogelijk gronden aan te kopen.

Komende tijd moet de DR actief bezig met het halen van informatie uit Boekelo over woonvormen en woningbehoefte.

9. Gebiedsgerichte aanpak en windenergie

Op 6-12-23 is overleg geweest van de gemeente Enschede met de Dorpsraad Boekelo en de Buurtkringen Usselo en Boekelo/Rutbeek. Deze laatste drie hebben een voorstel ingediend waarbij een concrete opdracht wordt gedefinieerd over het kleinschalig genereren van duurzame energie. De haalbaarheid hiervan moet worden onderzocht door een door de gemeente aan te stellen verkenner. De gemeente gaat hier nader naar kijken. Eind februari, begin maart is het volgende overleg.

Verder loopt nog een aanvullend onderzoek voor het milieueffect rapport (MER) t.b.v. van de energievisie van de gemeente Enschede. Dit op verzoek van de Buurtkring Usselo en Dorpsraad Boekelo n.a.v. de aanwijzing van het gebied langs de N18 tussen Usselo en Boekelo als zoeklocatie voor windturbines. Eind december heeft de gemeente de resultaten ontvangen. Deze komen voor een deel niet overeen met de MER van de provincie. Afgelopen week hebben technici en juristen onderzocht waar de verschillen vandaan komen. Deze schijnen nu te zijn gevonden en morgen (17-1-24) zou hier weer een overleg over zijn tussen gemeente en de provincie. Daarna worden de DR en de Buurtkring Usselo op de hoogte gesteld alsmede de Werkgroep ‘Geen windturbines in Usselo en Boekelo’.

10. Rondvraag & sluiting

 • Verzoek vanuit de zaal om beter en tijdiger te communiceren over wanneer openbare vergadering is en de juiste link naar de agenda op Facebook te zetten.
 • Ook wordt verzocht om snelheidscontroles op de Windmolenweg. Hier wordt regelmatig tussen de 80 en 100 km/u gereden. Tijdens een eerdere DR-vergadering heeft wijkagent beloofd snelheidsmetingen te doen op de Boekelosestraat. Dit is echter nog niet gebeurd. Er moeten regelmatig snelheidscontroles worden uitgevoerd op Windmolenweg, Boekelosestraat en Beckumerstraat. DR zal contact opnemen met wijkagent.
 • Verder zijn geen vragen voor de rondvraag. De voorzitter sluit de vergadering om 21.15 u.

 

Verder zijn geen vragen voor de rondvraag. De voorzitter sluit de vergadering om 21.15 u.

Dorpsraadvergadering

Verslag Dorpsraadvergadering 28 november 2023

1. Opening door de voorzitter André, mededelingen

De voorzitter heet allen welkom. Deze avond is het hoofdthema Dorpsplan 2.0. Opkomst is mager.

2. Medelingen

Deze vergadering is verzet van 21 naar 28-11-23 omdat de vergadering van de Stadsdeelcommissie West was verzet van 28 naar 21-11-23. Daar op deze laatste vergadering de nieuwbouw locatie Kwinkeler in Boekelo op de agenda stond is besloten de openbare DR te verplaatsen.

Tijdens de vergadering van de Stadsdeelcommissie West heeft Ben ter Stal een presentatie gegeven over de demografische ontwikkelingen en woningbehoefte in Boekelo. Daarna is het plan van het College van B&W om de Kwinkeler aan te wijzen als uitleglocatie voor nieuwbouw. De aanwijzing en keuze van de locatie was geen punt van discussie. De nadruk in de discussie lag vooral op het realiseren van betaalbare woningen. De wethouder heeft beloofd hier aandacht aan te besteden hoewel de gemeente voor een deel afhankelijk is van de markt.

Verder werd diverse keren tijdens de discussie aangegeven dat men waardering heeft voor de voortrekkersrol van de Dorpsraad.

3. Dorpsplan 2.0

Alle informatie opgehaald tijdens de openbare vergaderingen in maart, mei en juni is verwerkt in het Dorpsplan 2.0. Deze is online gezet en doel van deze vergadering is om aanvullingen/verbeteringen op te halen waarna het definitief wordt.

Eerst geeft Ben ter Stal de presentatie die hij tijdens de vergadering van de Stadsdeelcommissie West heeft gegeven. Een belangrijk punt in deze presentatie voor het thema ‘Wonen en leven’ in Dorpsplan 2.0 zijn de demografische gegevens.

Het blijkt dat t.o.v. het vorig demografisch onderzoek in 2018/2019 het aantal ouderen groter is dan destijds verwacht.

Edith Robers-Janssen heeft een presentatie gemaakt waar alle thema’s de revue passeren en de aanwezigen op (kunnen) reageren. Alle opmerkingen/aanvullingen gedaan tijdens de presentatie worden/zijn verwerkt in het Dorpsplan 2.0.

Procedure is dat nog een gesprek zal plaats vinden met de projectleider van de ‘Omgevingsvisie 2050 Enschede’ over het Dorpsplan 2.0 en samen met ‘Studio Vers Bestuur’ onderzocht wordt hoe het Dorpsplan het beste kan worden gepresenteerd aan de inwoners van Boekelo.

4. Rondvraag & sluiting

 • Er zijn geen zaken voor de rondvraag.

 

De voorzitter sluit de vergaderingen.

Dorpsraadvergadering

Verslag Dorpsraadvergadering 15 november 2022

1. Opening door de voorzitter André, mededelingen

De voorzitter heet allen welkom, hoofdthema voor vanavond is energie transitie. Opkomst voor energietransitie is helaas mager.

Dorpsraad: Wendy te Lindert afwezig (met kennisgeving).

2. Verslag van de vergadering van 20 september 2022

Staan op website. Verder geen vragen.

3. Mededelingen van de wijkagent 

Er zijn weer oranje containers verdwenen (september) Begin oktober diefstal gereedschap (Veldbeekweg). Military is redelijk rustig verlopen. Aantal fietsen gestolen ondanks betaalde stalling. Bewaking was er niet tot het eind. (tot ca. 15.00 uur).

Oude Deldenerweg gereedschap gestolen op klaarlichte dag uit bouwkeet.

3 lichtmasten aangereden.

4.  Mededelingen

Huiskamer van het Dorp (MV)

 • Huur huiskamer is (nog) opgezegd door Livo (1 jaar verlengd)
 • Gemeente kijkt nog naar financiering in het kader van voorliggende voorziening. Belang is duidelijk. Wel business case maken: welke activiteiten nu en dan en welke zwaarte van zorg is nodig (geborgd)
 • Herbestemming door Woonplaats is geen sprake.

Sculptuur Bad Boekelo (AdB)

A.s. donderdag 17-11 is er kort geding. Inzet is terugzetten van sculptuur wordt teruggezet tegen dwangsom.

Dorpsbudget (BS)

 • Bijdrage voor kosten kort geding (€ 1000).
 • Bijdrage voor treintje op de Oude Voertuigendag (€ 750).
 • Carillonfonds: fonds liep negatief door noodzakelijke uitgaven in 2022. Aanvulling (€ 500)
 • Hanging Baskets: tekort na fundraising afgedekt (€ 932)

Dorpsbudget daarmee uitgeput

Zout en Nieuw (AdB)

Na Corona weer een editie (3e) van de nieuwjaarsreceptie op 7 januari. Iedereen welkom.
Burgemeester Roelof Bleeker opent.

Renovatie Boekelosestraat (SO)

23 juni overleg geweest met Royal Haskoning DHV, die opdracht hebben project af te handelen.
Onze standpunten ingebracht: breedte en herinrichting tot aan ingang de Zweede.
Op 21 september inloop geweest voor de aanwonenden.
We zouden op 24 oktober bericht krijgen van stand van zaken en verdere planning.
Nog geen reactie.
Tevens ingebracht dat buurtbusvereniging ook belanghebbende partij is.

Herinrichten terrein achter de Mans (ER)

Er is een plan gemaakt op basis van ideeën klankbordgroep. Komt ook een Honden Uitlaat Plek (HUP. Er is nu budget beschikbaar. November wordt begonnen met uitvoering. In voorjaar 2023 gereed.

Versterking wijk- en dorpsdemocratie (AdB)

Gaat over participatie van wijk- en dorpsraden met gemeente Enschede. Doel vergroten van wijk- en dorpsdemocratie in opdracht van B&W. Op 4 juli is een eerste bijeenkomst geweest. (Brainstrom).
Werkgroep heeft op basis daarvan 4 niveaus samenwerkingsvormen gedefinieerd. Deze zijn voorgelegd op 9 november. Samenwerkingsvormen variërend van advies tot volledige participatie. Hangt samen met organisatiegraad vertegenwoordiging. Niveau 4 is gekozen raad van minimaal 7 personen. DR Boekelo is de enige wijkraad in Enschede op niveau 4.
Wordt vervolgd.

Strooikaart

Voor eerst is de kaart aangepast. Toerit van de Zweede is opgenomen.

5 . Energietransitie

De Intentieverklaring (Boekelo/Usselo/Twekkelo) m.b.t. buurtenergieplan is verlopen.
Ondertussen is beleid en visie van gemeente is veranderd. Dus nieuwe situatie.
Er is nu een energie coördinator door de Gemeente benoemd.
Afgelopen 27 oktober is er een bijeenkomst bij de Buren geweest. Hier werd beleid gemeente t.a.v. buitengebied gedeeld, naast het beleid voor de bebouwde omgeving (zon-op-dak). Boekelo heeft de maken met beide beleidsopvattingen. Voor het buitengebied is energietransitie onderdeel van gehele plattelands transformatie (stikstof, water etc.). Dit wordt voortaan gestuurd met de ‘gebiedsgerichte aanpak’ en georganiseerd door een gebiedsregisseur.

Dr-Boekelo trekt hierin samen op met buurtkring Boekelo, Stawel, Usselo en als mogelijk Twekkelo.

Planning is begin 2023 te beginnen met de gebiedsregisseur.

Energietransitie – mening van het Dorp.

6. Rondvraag & sluiting

 •  Er wordt op gepaste wijze afscheid genomen van Nico Bolhuis als wijkregisseur.
 • Bladkorven: moeten worden geleegd! (KdV) inclusief reparatie. Is al doorgegeven.

 

Tenslotte dankt de voorzitter de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 22.10.

Dorpsraadvergadering

Verslag Dorpsraadvergadering 15 november 2022

1. Opening door de voorzitter André, mededelingen

De voorzitter heet allen welkom, hoofdthema voor vanavond is energie transitie. Opkomst voor energietransitie is helaas mager.

Dorpsraad: Wendy te Lindert afwezig (met kennisgeving).

2. Verslag van de vergadering van 20 september 2022

Staan op website. Verder geen vragen.

3. Mededelingen van de wijkagent 

Er zijn weer oranje containers verdwenen (september) Begin oktober diefstal gereedschap (Veldbeekweg). Military is redelijk rustig verlopen. Aantal fietsen gestolen ondanks betaalde stalling. Bewaking was er niet tot het eind. (tot ca. 15.00 uur).

Oude Deldenerweg gereedschap gestolen op klaarlichte dag uit bouwkeet.

3 lichtmasten aangereden.

4.  Mededelingen

Huiskamer van het Dorp (MV)

 • Huur huiskamer is (nog) opgezegd door Livo (1 jaar verlengd)
 • Gemeente kijkt nog naar financiering in het kader van voorliggende voorziening. Belang is duidelijk. Wel business case maken: welke activiteiten nu en dan en welke zwaarte van zorg is nodig (geborgd)
 • Herbestemming door Woonplaats is geen sprake.

Sculptuur Bad Boekelo (AdB)

A.s. donderdag 17-11 is er kort geding. Inzet is terugzetten van sculptuur wordt teruggezet tegen dwangsom.

Dorpsbudget (BS)

 • Bijdrage voor kosten kort geding (€ 1000).
 • Bijdrage voor treintje op de Oude Voertuigendag (€ 750).
 • Carillonfonds: fonds liep negatief door noodzakelijke uitgaven in 2022. Aanvulling (€ 500)
 • Hanging Baskets: tekort na fundraising afgedekt (€ 932)

Dorpsbudget daarmee uitgeput

Zout en Nieuw (AdB)

Na Corona weer een editie (3e) van de nieuwjaarsreceptie op 7 januari. Iedereen welkom.
Burgemeester Roelof Bleeker opent.

Renovatie Boekelosestraat (SO)

23 juni overleg geweest met Royal Haskoning DHV, die opdracht hebben project af te handelen.
Onze standpunten ingebracht: breedte en herinrichting tot aan ingang de Zweede.
Op 21 september inloop geweest voor de aanwonenden.
We zouden op 24 oktober bericht krijgen van stand van zaken en verdere planning.
Nog geen reactie.
Tevens ingebracht dat buurtbusvereniging ook belanghebbende partij is.

Herinrichten terrein achter de Mans (ER)

Er is een plan gemaakt op basis van ideeën klankbordgroep. Komt ook een Honden Uitlaat Plek (HUP. Er is nu budget beschikbaar. November wordt begonnen met uitvoering. In voorjaar 2023 gereed.

Versterking wijk- en dorpsdemocratie (AdB)

Gaat over participatie van wijk- en dorpsraden met gemeente Enschede. Doel vergroten van wijk- en dorpsdemocratie in opdracht van B&W. Op 4 juli is een eerste bijeenkomst geweest. (Brainstrom).
Werkgroep heeft op basis daarvan 4 niveaus samenwerkingsvormen gedefinieerd. Deze zijn voorgelegd op 9 november. Samenwerkingsvormen variërend van advies tot volledige participatie. Hangt samen met organisatiegraad vertegenwoordiging. Niveau 4 is gekozen raad van minimaal 7 personen. DR Boekelo is de enige wijkraad in Enschede op niveau 4.
Wordt vervolgd.

Strooikaart

Voor eerst is de kaart aangepast. Toerit van de Zweede is opgenomen.

5 . Energietransitie

De Intentieverklaring (Boekelo/Usselo/Twekkelo) m.b.t. buurtenergieplan is verlopen.
Ondertussen is beleid en visie van gemeente is veranderd. Dus nieuwe situatie.
Er is nu een energie coördinator door de Gemeente benoemd.
Afgelopen 27 oktober is er een bijeenkomst bij de Buren geweest. Hier werd beleid gemeente t.a.v. buitengebied gedeeld, naast het beleid voor de bebouwde omgeving (zon-op-dak). Boekelo heeft de maken met beide beleidsopvattingen. Voor het buitengebied is energietransitie onderdeel van gehele plattelands transformatie (stikstof, water etc.). Dit wordt voortaan gestuurd met de ‘gebiedsgerichte aanpak’ en georganiseerd door een gebiedsregisseur.

Dr-Boekelo trekt hierin samen op met buurtkring Boekelo, Stawel, Usselo en als mogelijk Twekkelo.

Planning is begin 2023 te beginnen met de gebiedsregisseur.

Energietransitie – mening van het Dorp.

6. Rondvraag & sluiting

 •  Er wordt op gepaste wijze afscheid genomen van Nico Bolhuis als wijkregisseur.
 • Bladkorven: moeten worden geleegd! (KdV) inclusief reparatie. Is al doorgegeven.

 

Tenslotte dankt de voorzitter de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 22.10.

Dorpsraadvergadering

Verslag Dorpsraadvergadering 20 september 2022

1. Opening door de voorzitter André, mededelingen

Geopend wordt om 20.07 uur.
De voorzitter heet allen welkom, wijkregisseur Nico Bolhuis en wijkagent Wilfried Bossink in het bijzonder.

Dorpsraad: Edith Robers-Janssen afwezig (met kennisgeving).

Mededeling: 24 september opening van De Zweede, iedereen welkom vanaf 14.30 u.,

Vrijdagavond concert Unisson, goede test evenementenvloer van de Zweede, aanvang 20.00 u.

2. Verslag van de vergadering van 19 juli 2022

N.a.v. de actiepunten:

 • Spreekuur wijkagent blijft op de maandag maar moet weer op site DR en in agenda Boekeloos komen.
 • Overleg met bewoners Dokter De Jongstraat heeft plaats gevonden op 15-09

3. Mededelingen van de wijkagent 

In de zomer is het rustig geweest in Boekelo.
Aantal lantaarnpalen is beschadigd, poging tot inbraak aan Badweg en bijtincident met honden.

4.  Status opvang vluchtelingen Tesinkweide

Op 1 oktober 2022 komen eerste 44 personen waaronder 19 kinderen.
Vanaf 3 oktober gaan de kinderen naar de internationale school. Vervoer is geregeld.

Inloopavond voor inwoners Boekelo is 28 september van 18 tot 20 uur. Dit wordt gecommuniceerd via Facebook van de DR. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via een e-mail. Verwachting is dat er eind november 200 personen zijn maar dit is sterk afhankelijk van behoefte.

Het huurcontract geldt voor 2 jaar. Dus startdatum is niet datum van komst eerste vluchtelingen.

5.  Sculptuur Bad Boekelo

Op 8-6-1968 heeft de Koninklijke Nederlandse Zoutindustrie (KNZ) ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan ‘de gemeenschap’ een sculptuur aangeboden. De sculptuur werd geplaatst en onthuld voor de ingang van het in 1934 geopende hotel Bad Boekelo en het toenmalige ‘zoutgolfbad op de heide’ die destijds eigendom waren van de KNZ. De KNZ is opgegaan in AKZO en is nu onderdeel van Nobian. Het zoutgolfbad is inmiddels verdwenen en de grond en gebouwen van hotel Bad Boekelo zijn verkocht aan een vastgoedbedrijf.

Al die tijd heeft de sculptuur daar in betrekkelijke anonimiteit gestaan totdat iemand meer wilde weten over die sculptuur. Hij heeft toen ontdekt dat het door de beroemde Franse kunstenaar Etienne Martin is gemaakt en het door de KNZ is aangeboden aan ‘de gemeenschap’. Ook ontdekte hij dat dezelfde sculptuur in 2020 bij Christie’s is geveild voor 150.000 euro. Toen de eigenaar van de grond en gebouwen dit hoorde heeft hij het beeld op vrijdag 26-8-22 weg gehaald met als doel het te verkopen. De DR en de gemeente Enschede hebben de eigenaar verteld dat de sculptuur van ‘de gemeenschap’ is en dat hij dit niet zomaar kan verkopen. De eigenaar claimt dat de sculptuur van hem is omdat het op zijn grond staat en hij daarom gewoon doorgaat met de verkoop.

De DR vindt dat de sculptuur behouden moet blijven voor ‘de gemeenschap’. Het is een principekwestie. De aanwezigen zijn het hiermee eens en adviseren de DR een advocaat te benaderen om inzicht te krijgen in de haalbaarheid van een juridische zaak. Als de uitkomst positief is moet dit worden besproken met de wethouder die cultuur in zijn portefeuille heeft (dhr. J. Diepemaat). Ook wordt geadviseerd na te gaan of er nog iets te vinden is in de archieven van Nobian en of de erven van de kunstenaar nog een rol kunnen spelen. Verder moet worden nagedacht over publiciteit.

6. Energietransitie

Eerst wordt de korte historie gepresenteerd.

Op 23-4-21 is een intentieverklaring getekend door Usselo, Twekkelo en Boekelo voor het maken van plannen voor de opwekking van 150 TJ aan duurzame energie die voor 2030 moet zijn toegevoegd.  Dit zou voor 31-1-22 moeten leiden tot een samenwerkingsovereenkomst waarin de plannen zouden moeten staan hoe dit te realiseren. De gemeenteraad heeft de energievisie op 21 december 2021 vastgesteld. Op 31-1-22 eindigde geldigheid van de intentieverklaring omdat er nog geen samenwerkingsovereenkomst was. In maart 2022 is een nieuwe DR gekozen en in juni een nieuw college van B&W met een coalitieakkoord. Hierin staat dat de Energievisie zoals vastgesteld op 21-12-21 wordt voortgezet. Verder wordt in het coalitieakkoord gesproken over kleinschalige energiecentrales en/of een gemeentelijk energiemaatschappij. Voor wat betreft windturbines wordt gewacht op nadere standpunten van het Rijk over gezondheidsgevolgen en afstanden.

Op 20-7-22 heeft de DR zich laten informeren door de coördinator Energietransitie van de gemeente Enschede. Op 13-9-22 heeft DR haar globale standpunt bepaald. De DR wil een bijdrage leveren aan het zoeken naar mogelijkheden om duurzame energie op te wekken maar wil zich niet vastleggen tot de levering van een bepaalde hoeveelheid energie zoals in de ‘oude’ intentieverklaring stond. Dit leidt alleen maar tot discussie over wat wel en niet meegerekend kan/mag worden. Wij willen van het nieuwe college weten wat hun visie is mede gezien de ontwikkelingen van laatste maanden t.a.v. energieprijzen e.d.

Op 27-10-22 zal de verantwoordelijk wethouder, Niels van de Berg, zijn visie presenteren aan de wijken en dorpen van Enschede. Dan zal ook worden gesproken over de rol van de wijken en dorpen in het participatieproces.

Aanwezigen adviseren om niet te wachten op plannen van de gemeente maar invloed te blijven houden op wat gaat gebeuren door proactief te zijn.  Punten van aandacht hierbij zijn financiering, opslag, keuze locaties waar energie gaat worden opgewekt, bestemmingsplannen, betrekken van bedrijven, oprichten van coöperaties, ‘windbeleid’.

Usselo heeft aangegeven de ‘oude’ intentieverklaring te willen tekenen. De DR heeft haar visie echter nog niet met Usselo en Twekkelo gedeeld. Op 20-10-22 is een kennismakingsafspraak met Twekkelo.

7. Nieuws uit commissies en vertegenwoordigingen.

Commissie Fysiek

 

 • Schouw
  Gedurende de vakantietijd hebben de leden van de DR een schouw gedaan van de openbare ruimte van Boekelo. Er is een inventarisatie gemaakt van zaken die onderhoud en/of aanpassing vereisen.Opvallende zaken zijn de vele bordjes die niet leesbaar en/of beschadigd zijn of verwijzen naar locaties die niet meer bestaan. Ook moet op diverse plekken worden gesnoeid en moet de bestrating worden aangepast.

  Er is een prioriteitenlijst gemaakt die zal worden besproken met de gemeente (dhr. Wassink en dhr. Senger). Nico Bolhuis adviseert dit soort zaken te melden via https://enschede.slimmelden.nl van de gemeente Enschede omdat dan goed kan worden gecontroleerd of zaken naar behoren worden uitgevoerd. Over het algemeen is men zeer tevreden over dit systeem.

  Vanuit de aanwezigen komt de opmerking dat het droevig is gesteld met het onderhoud van het groen op locaties waar in de zomer veel toeristen komen zoals de omgeving van het station en het ‘Historisch Centrum’ en het dorpsplein rond het carillon. Ook de kwaliteit van de bestrating van de Kwinkelerweg laat te wensen over. Vooral ouderen durven niet over deze weg te fietsen vanwege de vele kuilen.

 • TRMC
  Het bezwaarschrift is ingediend. Het wachten is op de hoorzitting. De medewerking van TRMC voor het aanleveren van het getekende huurcontract wordt gewaardeerd.
 • Renovatie Boekelosestraat.
  Het hele proces is opnieuw gestart. Royal Haskoning DHV verzamelt momenteel alle informatie. Eind juni is gesprek geweest met DR. Woensdag 21-9-22 is gesprek met omwonenden en daarna volgt nog gesprek met LTO en military. De DR heeft geadviseerd om herinrichting vanaf ingang De Zweede te starten.Vanuit aanwezigen wordt benadrukt rekening te houden met de chauffeurs van de Buurtbus die erg veel (fysieke) last hebben van drempels (en derhalve de passagiers ook). Ook wordt gevraagd wat stand van zaken is met reconstructie plein in Usselo. Dit zal worden nagegaan (actie DR).
 • Dokter De JongstraatEr is een goed gesprek geweest met Ron Wassink, Raymond Senger, buurtbewoners en vertegenwoordiging DR. Gemeente stuurt stratenmaker om schade terrassen te herstellen en woekerende wortels te verwijderen. Het restant van de gekapte acacia zal zo veel mogelijk worden weg gefreesd. Aanpak riolering staat op de rol voor komend jaar (2023). Buurtbewoners gaan akkoord met gemaakte afspraken, maar hopen dat budget niet naar andere bestemmingen gaat.

Commissie Sociaal

 • Week van de ontmoeting
 • Flyers worden verspreid in Boekelo (deelnemers vorig jaar, dierenarts, Coop, Zweede, nieuwsbrief scholen)

8. Rondvraag

 • Wat is de toekomst voor de Huiskamer van het Dorp?

Livio heeft huur per 31-12-22 opgezegd (was 1-10-22). Reden is (nog) onbekend. De Woonplaats wil wel doorgaan mits huur wordt betaald. Woonplaats heeft overleg gepland met Livio over de reden van de opzegging van de huur. OOW kan de huur niet opbrengen. Overleg met gemeente om tot oplossing te komen zal doorgaan.

 • Wat is de status van de Noordtak?

Na het besluit minister om voorlopig niet verder te gaan was het ‘rustig’. Maar vorige week heeft  ProRail aangegeven dat de aanleg van de Noordtak veel belangrijker is dan de aanleg van de Lelylijn (Amsterdam – Groningen via de Noordoostpolder) die nu in het regeerakkoord staat. De stichting ‘Stop de Noordtak’ is nu bezig met een reactie hierop waarin zal worden benadrukt dat de noodzaak van een Noordtak voor Duitsland absoluut niet aan de orde is.

Eén van de aanwezigen meldt dat n.a.v. vragen van Ton ten Vergert (CDA) over de Noordtak het college van B&W van de gemeente Enschede heeft geantwoord ‘Als regio Twente trekken we gezamenlijk op in het dossier en volgen we het onderwerp nauwlettend. Daarbij is onze inzet dat een goederenspoorlijn door de Achterhoek ongewenst is’

 

 

6. Sluiting

Tenslotte dankt de voorzitter de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 21.10.

 

 

 

Dorpsraadvergadering

Verslag Dorpsraadvergadering 19 juli 2022

1. Opening door de voorzitter André, mededelingen

Geopend wordt om 20.01 uur. De voorzitter heet allen welkom.

Dorpsraad: Bart Stokkers en Wendy te Lindert afwezig (met kennisgeving).
Nico Bolhuis laat zich verontschuldigen (vakantie).

Agenda ongewijzigd vastgesteld.
Geen verdere mededelingen.

2. Verslag van de vergadering van 22 februari 2022

Het verslag wordt vastgesteld.

N.a.v. verslag – actiepunten:
– Monique Voulon – Navraag gedaan gestolen fietsen bij Momentum. Geen nieuwe incidenten.

– Ton de Vries – info Noordtak moet nog op de website.

– Algemeen – presentatie woonvisie c.q. huisvestingsplan. Voorstel in de septembervergadering.

3. Mededelingen van de wijkagent 

Afgelopen 5 weken rustig in Boekelo. In dorp meldingen verdachte situaties geweest. Op zich niets aan de hand. Maar prettig dat men oplettend is en meld. Buitengebied: 1 diefstal hogedrukreiniger.

Spreekuur wekelijks. Mogelijk combineren met spreekuur dorpsraad. Actie Ben ter Stal in overleg Wilfried Bossink. Spreekuur in beter communiceren (Boekeloos, website).

4. Nieuws uit commissies en vertegenwoordigingen.

Commissie Fysiek

 

 • Carillon
  Carillon speelt momenteel niet wegens vochtproblemen.
  Carillon vochtproblemen zullen worden verholpen, waarna het weer kan spelen.
  Buurt ervaart wel overlast door hoge frequentie van het speelschema. De huidige besturing maakt mogelijk ook per dag te programmeren. In overleg met de omwonenden zal een beperkter speelschema worden voorgesteld, voordat we carillon weer in gebruik nemen.
 • PFAS Bleekerij
  Is momenteel afgegraven, kan weer in gebruik worden genomen.
  Natuurlijk spelen moet nog. Daar is een speeltoestel afgekeurd wat niet meer wordt herplaatst. Bewoners zijn steeds op de hoogte gehouden. Verder geen bijzonderheden.
 • TRMC

  Nieuwe locatie Badweg. Huurcontract 2 jaar (met optie tot 10 jaar). Na 1 jaar evaluatie. DR heeft diverse bezwaren aangetekend tegen de beslissing.

  Begin juni heeft TRMC een omgevingsvergunning aangevraagd. Deze is toegekend. De bezwaartermijn loopt tot 26 juli 2022. Omwonenden hebben de krachten gebundeld en juridische bijstaand ingeroepen. Monique Voulon namens de Dorpsraad afgevaardigde bij overleg omwonenden. Omwonenden gaan bezwaarschrift indienen. DR ondersteund dit. TRMC is niet genegen nieuwe vliegdemo te geven.

  Dorpsraad tracht getekende huurcontract boven water te krijgen, als aanvulling op de omgevingsvergunning (actie Ben ter Stal)

 • Renovatie Boekelosestraat.
  Dossier wordt vanaf nu afgehandeld door een extern bureau: Royal Haskoning/DHV. 23 juni hebben Stefan Olink, Ben ter Stal en Bernd Weijers (oud DR-lid) eerste, positief inventariserend gesprek gehad. Problematiek en mogelijk oplossingen worden breed bekeken. We hebben ingebracht dat de reconstructie zou moeten beginnen bij de toegang van de Zweede.
  Vervolg van de procedure: gesprek van RH/DHV met aanwonenden Boekelosestraat en aantal andere stakeholders. Op basis daarvan komt RH/DHV met een vernieuwd schetsplan. Uitvoering wordt op zijn vroegst 2023.

  Opmerking uit de zaal:
  Kijk ook naar oversteekpunten bij bijvoorbeeld bij Bleekerijplein.

 • De Noordtak

  Het tracé van de Noordtak loopt langs de westzijde van ons dorp, dus langs de Keizer, het Molenveld. Hij moet tussen Hengelo en Enschede door. Er zijn overal langs dit tracé spandoeken geplaatst.

  Dorpsraad Boekelo heeft zicht aangesloten bij platform ‘Stop de Noordtak’.

  Recentelijk heeft de Staatssecretaris pas op de plaats gemaakt. Uitstel, maar nog geen afstel. De gemeente heeft in ogen van de Dorpsraad nog niet actief een helder en duidelijk nee laten horen.

 • Vergroening Stoomblekerij

  Op initiatief van bewoners in contact met wijkbeheerder wordt bij nr 90-92 strook groen aangelegd (in kader van tegelwippen)

Commissie Sociaal

(Edith, Monique, Wendy)

Onderwerpen op onze agenda: welzijn van jong en oud in Boekelo: bloembakken, week van eenzaamheid, speelvoorzieningen (Topaasstraat, Dr. de Jongstraat, terrein achter de Mans),Stichting Bookels Holting, plannen voor het IKC.

 • Herinrichting terrein achter de Mans

  Terrein achter de tennis. Was natuurlijk spelen maar is verloederd. Er is een klankbordgroep van bewoners gevormd om ideeën uit te werken en te toetsen. Wijkbeheerder heeft schetsontwerp laten uitwerken. Hierin is ook een hondenuitlaatplek (HUP) opgenomen.
  Komt enkele speelelementen (speelhuis toren, natuurlijke glijbaan) en veel groen.
  Er is budget vrijgemaakt. In september ontwerp publiceren in Boekeloos en in november zou gestart kunnen worden.

 • Opvang Oekraïners Tesinkweide

  Op 1 juli heeft Gemeente sleutel gekregen. Aannemers zal na de bouwvak starten om Tesinkweide bewoonbaar te maken Half september opleveren. Dan kunnen dan de eerste vluchtelingen vanaf begin oktober hun intrek nemen.
  Er is een kwartiermaker aangesteld. Wordt contactpersoon voor dorp, scholen, voor coördinatie van alle activiteiten en bijvoorbeeld vrijwilligers.

  We zullen kwartiermaker t.z.t. uitnodigen om in DR-vergadering zaken toe te lichten.

5. Rondvraag

 • Dr. De Jongstraat
  (Woordvoerster Jeanet van Offenbeek – Nijhuis )

  Bewoners van Dr. De Jongstraat liggen al een tijd (loopt vanaf 2016, en recentelijk weer vanaf 2020) met de gemeente in gesprek over ongebreidelde acacia wortelopdruk. Word erger nadat recentelijk acacia’s zijn verwijderd.

  Ze krijgen weinig respons, allerlei lapmaatregelen (gebruik van Roundup), maar geen definitieve oplossingen of plan van aanpak met duidelijke planning. Bewoners zijn het zat, ze vrezen schade aan riolering, tuinen en huizen.

  Dorpsraad zal probleem aankaarten bij de gemeente. We nemen het ook mee in de schouw. Parallel aan de actie van de bewoners.

   

6. Sluiting

Tenslotte dankt de voorzitter de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 21.10.

 

 

 

Dorpsraadvergadering

Verslag Dorpsraadvergadering 17 mei 2022

1. Opening door de Vice-voorzitter Ben ter Stal, mededelingen

Aanwezig: Ben (voorzitter van vanavond), Irene, Monique, Stefan, Ton, Stefan, Wendy (notuleert), Edith (later), Bart (later ivm bijeenkomst omwonende Teesinkweide, André (afwezig)

Vergadering start met moment stilte voor Fleur ter Kuile

2. Verslag van de vergadering van 22 februari 2022

Ben en Edith enige aanwezigen van de oude dorpsraad om verslag vast te stellen. (nog voor installering nieuwe Dorpsraad)
Opmerking: Datum verslag moet worden aangepast (p.1)

Verslag verder akkoord

3. Mededelingen van de wijkagent 

Geen, want niet aanwezig. Wijkagent zal voor de volgende vergadering expliciet worden

uitgenodigd.

4. Nieuws uit commissies en vertegenwoordigingen.

Commissie Fysiek

(Irene, Stefan en Ton)

 • Energietransitie
  Twekkelo heeft zich terug getrokken uit het buurtenergieplan.
  Vraag uit de zaal wat het standpunt van de Dorpsraad hierin is.
  Dorpsraad geeft aan dat de intentieverklaring ondertussen is verlopen.
  Zijn nu in afwachting van installatie nieuw college gemeente Enschede, daarna verder uit onderhandelen.

 • Vliegveld Badweg
  Al meerdere keren bezwaar aangetekend; niet ontvankelijk verklaard; wederom bezwaar nu tegen gebruik; nog geen reactie; wordt vervolgd

 • Bestemmingsplan Teesinkbos
  Beschermd stadsgezicht akkoord; advies dorpsraad: bestemmingsplan regelmatig evalueren (passend bij huidige tijd of aanpassingen nodig);
  gemeente geeft hier geen termijn voor af; uitwerking van het beheersplan punt op de agenda van de Dorpsraad.

 • Herinrichting Boekelose- en Beckumerstraat
  projectgroep om te komen tot oplossing. De gemeente is hierin aan zet.

 • Zandweg Kwinkelerweg/ Keizersweg
  Onderdeel fietsroute; wordt misbruikt door auto’s en vrachtauto’s; gemeente wil niet afsluiten;
  nu na klacht plotseling wel tijdelijke afsluiting i.v.m. de droogte; hoe nu verder punt van aandacht voor de Dorpsraad.

 • Overlast door parkeren elektrische scooters
  Gemeld aan de gemeente: wordt vervolgd

 • Aanvragen voor vergunningen
  Elke vergunning in ons gebied wordt gecheckt door de Dorpsraad.

 • Noordtak
  Vraag uit de zaal: waarom zou gemeente Enschede voor de noordtak zijn?
  Onze taak om gemeente te bewegen actiever te zijn en meer actie te ondernemen;
  Dorpsraad druk om overal aansluiting te zoeken. Het blijkt dat Duitsland geen belangen heeft.
  Achterhoek geeft aan dat eerst de problemen omtrent de Betuwelijn opgelost moeten worden en dat dan de noordtak overbodig is.

  Dorpsraad heeft zich aangesloten bij actiecomité stop de noordtak. We zijn nu in afwachting van resultaten van het onderzoek naar effect van trillingen op zoutcavernes .

  Vraag uit de zaal naar het tijdspad: nut en noodzaak van de noordtak is tot nu toe onvoldoende gebleken, nu wachten op aanvulling.
  Ondertussen zijn er spandoeken geplaatst en we zullen als Dorpsraad waar mogelijk updates geven.

  Oproep aan allen: teken de petitie!

  Ton zal het verslag van de bijeenkomst in Haaksbergen en de bijbehorende presentatie verspreiden via de website.

Commissie Sociaal

(Edith, Monique, Wendy)

Onderwerpen op onze agenda: welzijn van jong en oud in Boekelo: bloembakken, week van eenzaamheid, speelvoorzieningen (Topaasstraat, Dr. de Jongstraat, terrein achter de Mans),Stichting Bookels Holting, plannen voor het IKC.

 • Topaasstraat
  Status: gesprekken gaan door, dus wordt vervolgd.
 • Belevingsboerderij
  status: exploitatie en kosten zijn gedekt; nu in afwachting van de gemeente i.v.m. afstemmen op plannen IKC.
 • Buurtbus
  Fietsen van aantal chauffeurs gestolen bij Momentum. Dit is doorgegeven aan de wijkagent. Navragen of er aangifte is gedaan (Monique)
 • PFAS Bleekerij
  Na diverse metingen blijken PFAS waardes te hoog in de speeltuin, NatuurlijkSpelen en om de vijver. Speeltuin ondertussen afgezet met linten, later hekken (huidige stand van zaken: speeltuin afgegraven en nieuw zand wordt opgebracht)>
  Bewoners en geïnteresseerden kunnen zich via [email protected] aanmelden voor de nieuwsbrief over de ontwikkelingen omtrent PFAS op de Bleekerij.
 • Bankenonderhoud
  Zoutveste wordt binnenkort gekeurd; maart jl. zijn de laatste 5 houten banken vervangen door kunststof- en beton exemplaren; op termijn worden de laatste 2 picknickbanken nog vervangen.

5. Rondvraag

 • Agenda
  Zaal: graag beschikbaar stellen van de agenda bij de vergaderingen

 • IKC
  Zaal: IKC is vanuit de gemeente geïnitieerd, maar draagvlak vanuit het dorp wordt betwijfeld.
  Reactie Dorpsraad: Initiatief voor het IKC komt van de scholen zelf, in samenwerking met Humankind.
  De Dorpsraad ziet veel voordelen in het plan. In het kader van het woningbouwprogramma aantal geschikte locaties aangewezen en in kaart gebracht. De scholen hebben hier stelling in genomen en duidelijk is dat de gemeente gaat voor unilocatie.
  De gemeente is gefocust op 2030; scholen hebben aangedrongen op 2026;
  Zaal: punten van aandacht: het draagvlak; grootte van de school; locatie; dorpse karakter van de school; veiligheid van later order (oversteek Boekelosestraat).
  Dorpsraad benadrukt dat zij slechts een adviesrol heeft m.b.t. locatie en tijdspad.

 • Opvang Oekraïners:
  aanwezigen bijeenkomst Teesinkweide schuiven aan (Nico Bolhuis, afdeling communicatie, Jurgen van Houdt).
  Belangstellenden kunnen zich aanmelden op [email protected] voor de nieuwsbrief en een verslag van de bijeenkomst. Hierin ook contactgegevens voor het aanmelden voor vrijwilligers.

  Zaal: hoe is de opvang geregeld? Kinderen gaan naar de internationale school; vrijwilligers op locatie verzorgen taallessen voor volwassenen. Teesinkweide gaat opvang verzorgen voor max. 200 vluchtelingen. Dit gaat geleidelijk gebeuren. In juli/augustus worden de eerste vluchtelingen verwacht. Plan is open huis te houden voordat de vluchtelingen komen.

  Opvang wordt gecoördineerd vanuit het Oldenzaal.

 • Huisvesting jongeren
  Zaal: huisvesting jongeren/ starters in Boekelo. Dorpsraad gaat presentatie inplannen over huisvesting in Boekelo (inbreiding en uitbreiding).

 

6. Sluiting

Tenslotte dankt de voorzitter de aanwezigen voor hun inbreng en sluit 22.03 uur de vergadering.

 

 

 

Dorpsraadvergadering

Verslag Dorpsraadvergadering 21 september 2021

1. Opening door de voorzitter JeroenVerhaak, mededelingen

De voorzitter heet iedereen van harte welkom. Dit is de eerste openbare vergadering sinds januari 2020 om bekende redenen. De Dorpsraad vertrouwt er op dat alle aanwezigen gezond zijn, ingeënt of recent negatief getest. Hij meldt de afwezigheid van Bernd Weijers en Gerard Roossink; Ben ter Stal komt later. Hij wijst erop dat de vergadering wordt opgenomen ten behoeve van een kwalitatief goede verslaggeving.

Naast Nico Bolhuis en Wilfried Bossink zijn er 7 dorpsgenoten aanwezig.

2. Verslag van de vergadering van 21 januari 2020

Het verslag wordt vastgesteld.

3. Mededelingen van de wijkagent 

Sinds het laatste verslag zijn er weinig incidenten geweest. Het is rustig in het dorp wellicht mede door de vakantieperiode. Wat de verdwenen kliko’s betreft meldt hij dat er wel veel in Boekelo verdwijnen. Twente Milieu heeft overigens bevestigd dat er incidenteel kliko’s in de vuilniswagen verdwijnen. Worden dan ook meteen door TM vervangen.

Wilfried heeft klachten ontvangen over de (lange) afsluiting van het kruispunt in Usselo.

4. Vaststelling jaarrekening en balans 2019 en 2020. Verslag kascommissie. Benoeming reserve lid kascommissie. Vaststelling begrotingen 2020 en 2021.

Statutair moet de vaststelling hiervan in een openbare vergadering plaatsvinden. Penningmeester Ben Bel licht e.e.a. toe. De kascontrolecommissie heeft over 2019 geadviseerd om vaker om een verantwoording te vragen voor de toegekende bedragen. Dat advies is opgevolgd. Over beide jaren heeft de kascontrolecommissie positief geadviseerd. De jaarrekening en balans 2019 en 2020 worden vastgesteld. Ook het dorpsbudget over deze jaren is volledig besteed.

Henk Stoel volgt Klaas Hessels op als lid van de commissie. Een reserve lid wordt gezocht.

5. Voortgang Dorpsplan 2020-2030

De uitwerking van het Dorpsplan volgt. De afgelopen en komende tijd hebben we vooral de toekomstige woningbehoefte centraal gesteld. We hebben het over gematigde groei van het dorp maar dit moet nader ingevuld worden. Wat zijn potentiële woningbouwlocaties? Volgende week vervolggesprek met de gemeente. Eind dit jaar/begin volgend jaar wordt dit aan het dorp voorgelegd. Nico geeft aan dat de gemeente blij is met het dorpsplan omdat dit een kader biedt voor de gemeente voor de besluitvorming. Bepaalde initiatieven staan daarom on hold.

6. Dorpsraadverkiezingen maart 2022.

De zittingsperiode van deze Dorpsraad eindigt in maart 2022. De vorige kiescommissie is bereid dit nog een keer te organiseren. Aan hun opvolging moet daarom gewerkt te worden. Kas heeft zich bereid verklaard in de commissie zitting te nemen. De gemeente heeft inmiddels de gevraagde medewerking toegezegd.

7. Nieuws uit commissies en vertegenwoordigingen.

Commissie Fysiek [Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu]

 • Duurzame energie. Gemeente heeft geen besluit genomen over de energievisie die voor ons een kader biedt voor verdere standpuntbepaling. Gemeente vindt dat windmolens buiten het buurtenergieplan moeten blijven, is buurt overstijgend. Is voor ons niet acceptabel en op dit moment breekpunt om verder te praten. We hebben veel voorbereid. Conclusie: wordt vervolgd.
 • Renovatie Boekelosestraat. Dorpsraad vindt dat deze straat 6 meter breed moet blijven, gemeente 5,5 meter. Gaat naar onze mening in de toekomst problemen geven met het vracht- en landbouwverkeer. Deze straat is een doorgaande weg. Gemeente en m.n. betrokken ambtenaren weigeren met ons verder te praten. Wij gaan actie ondernemen richting de politiek. Het is vreemd dat de beide standpunten zo ver uiteen liggen. Probleem begint al bij de gemeente die een kant en klaar plan voorlegt waarop geen wijzigingen mogelijk zijn. Er is bv. ook een probleem met lantaarnpalen door omwonenden geconstateerd waarover de Dorpsraad pas recent geïnformeerd is. Wij zijn zeer tevreden over de bemiddelende rol die Nico vanaf het begin in dit proces vervuld heeft.
 • Algemeen zijn wij ontevreden over de wrevelige relatie de laatste tijd met (een deel van) het ambtelijk apparaat. Nico neemt het initiatief tot een gesprek met de verantwoordelijk wethouder.
  Probleem is o.i. ook dat de rol van de stadsdelen de afgelopen jaren steeds verder is uitgekleed.

Commissie Sociaal

 • De planvorming voor de kinderboerderij, of beter belevingsboerderij, wordt steeds concreter. Is goed overleg over met de gemeente. Meest kansrijke locatie lijkt toch De Zweede.
 • Hanging baskets. Is iedereen enthousiast over alleen de financiering in de toekomst is een aandachtspunt. Betaling nu voor belangrijk deel uit dorpsbudget maar in de nabije toekomst zullen anderen dat moeten overnemen. Gonny ten Veen heeft gelezen dat de marktkooplieden geen “huur” betalen voor de wekelijkse markt. Zou een goede inkomstenbron hiervoor kunnen zijn. E.e.a. is gevolg van verzelfstandiging van de markten door de gemeente.
 • Speeltuin aan de dr.de Jongstraat is in uitvoering. Pannakooi staat, gras ingezaaid, we zijn benieuwd naar verdere uitvoering van het plan.
 • Wat terrein achter de Mans betreft zijn we bezig met planvorming. Er is een plan van enkele jaren geleden. Focus op natuurlijk spelen vervalt. Vanuit de zaal wordt erop gewezen dat in het verleden allerlei subsidiemogelijkheden zouden zijn.
 • Er is een initiatief om de speeltuin aan de Topaasstraat te renoveren. Overleg daarover wordt opgestart.
 • Gonny ten Veen vraagt aandacht voor de betrokkenheid van de Dorpsraad bij het Welkomstbeukske ook in de toekomst. Boekje is recent geüpdatet. Nieuwe druk binnenkort noodzakelijk.

Dorpsbudget

Diverse aanvragen zijn de afgelopen tijd gehonoreerd. Door corona zijn veel activiteiten vervallen en dus bijdragen daaraan niet gevraagd.

Bookels Höltink

Begin oktober is er voor het eerst sinds ruim 1,5 jaar weer een bijeenkomst.

MFA

Bouw sporthal is gestart!

Publiciteit

Redactie Boekeloos zoekt versterking i.v.m. een vacature.

8. Rondvraag

 • Ben Bel meldt dat het carillon weer niet speelt. Is gevolg van uitschakeling door de groenteboer (is volgens afspraak) tijdens de markturen. Hij “vergeet” dan blijkbaar de schakelaar weer om te zetten. (P.S. Heb vanochtend met Leo Nijhof afgesproken dat hij een sleutel van deze kast krijgt zodat hij als bewoner meteen kan reageren).
 • Kas de Vries meldt dat er op 26 oktober as. ’s avonds een bijeenkomst plaatsvindt voor belangstellenden voor het 200 zonnedaken project. Staat in de Boekeloos van oktober.
 • Gonny ten Veen vraagt aandacht voor het onderhoud van natuurlijk spelen op de Bleekerij, het bord dat dit met de buurt gerealiseerd is, is verdwenen en wordt de veiligheid van de toestellen gecontroleerd? Laatste gebeurt periodiek, recent is onderhoud gepleegd. Betrokkenheid buurt lijkt minder dan in het verleden. Zet opmerkingen en klachten op www.slimmelden.nl.
 • Nico Bolhuis vraagt aandacht voor de duurzaamheidsroute A 35. Bij eerdere bijeenkomsten zijn weinig belangstellenden geweest. 6 oktober as. nieuwe avond om mee te denken. Dorpsraad wil er samen met Usselo en Twekkelo bij betrokken zijn, we hebben dat ook eerder kenbaar gemaakt maar over het voorgestane proces van de gemeente hebben we andere ideeën.
 • Tom Hassink vraagt namens een aantal bewoners aan de Kwinkelerweg en de fam. Been aan de Agaatstraat aandacht voor de activiteiten in de voormalige garage Vossebeld. Dit omdat er een kennisgeving is gepubliceerd van een aanvraag om het bestemmingsplan voormalige garage Vossebeld te wijzigen. Wordt op dit moment gepresenteerd als bedrijfsverzamelgebouw. Is o.a. verhuurd aan visboer en autospuiterij in. Er wordt geur- en geluids- en verkeersoverlast geconstateerd. Hij vraagt naar de mening van de Dorpsraad hierover. Wald Been vult aan dat dit gebouw in een woonwijk ligt waar andere normen voor gelden. Gemeente heeft beleid op bedrijfsverzamelgebouwen en daar lijkt dit strijdig mee te zijn. Wat zit er in een grote container die geplaatst is? Houdt de gemeente wel toezicht? Op slimmelden wordt door de gemeente niet gereageerd. Verwezen wordt naar procedures.

  Kas heeft informatie opgevraagd bij de gemeente. Schadeherstelbedrijf zou passen binnen het bestemmingsplan. Vreemd dat een spuiterij vroeger aan Vossebeld is geweigerd. Maar het is nu ook een spuiterij. Activiteiten in enkele boxen passen niet in het bestemmingsplan. Gedoogtermijn daarvoor is verstreken. Visboer vraagt inmiddels geen vergunning meer aan voor visrokerij. Actie kan pas als gemeente ons om advies vraagt over de voorgenomen wijziging van het bestemmingsplan en/of de gemeente een besluit heeft genomen over de aanvraag. Er ontstaat een bedrijfsverzamelgebouw, de Dorpsraad is daar geen voorstander van. Is bovendien bestemmingsplanwijziging voor noodzakelijk.

  Nico vraagt zich af of de gemeente wel alle informatie heeft. Tonny Grundel volgens Kas wel. Blijkbaar heeft gemeente in het vooroverleg over de aanvraag aangegeven dat ze bereid zijn om hieraan mee te werken. Gemeente praat blijkbaar wel met de bedrijven maar niet met de omwonenden. Omwonenden vragen zich af of gemeente er alleen voor de bedrijven is of ook voor de bewoners.

  Tot slot wordt afgesproken dat Nico z.s.m. een gesprek arrangeert tussen betrokken ambtenaren, omwonenden en de Dorpsraad over de geconstateerde problematiek. E.e.a. moet wel worden vastgelegd. Een volgende stap kan zijn het schrijven van een brief waarin een aantal vragen worden gesteld.

 

9. Sluiting

Tenslotte dankt de voorzitter de aanwezigen voor hun inbreng en sluit 21.33 uur de vergadering.

 

 

 

Dorpsraadvergadering

Verslag Dorpsraadvergadering 19 november 2019

1. Opening door de voorzitter JeroenVerhaak, mededelingen

Afwezig: Ben ter Stal (mka) en  Gerard Woerdenbag

De vergadering wordt om 20.00 uur geopend door voorzitter Jeroen Verhaak. Op de publieke tribune zijn ca 15 aanwezigen. Namens de gemeente zijn zowel Nico Bolhuis als Jan ten Elzen present. Zoals eerder gemeld is Jos Brunink verhuisd buiten het dorp en is Gerard Woerdenbag zijn opvolger.

Wij zijn er in geslaagd een nieuwe ambtelijk secretaris te vinden: Wilfried Kroep. Wij wensen beiden veel succes bij het werkzaamheden voor de Dorpsraad.

De fundraising voor de nieuwe sportzaal is een geweldig succes geworden: op dit moment is er al meer dan € 210.000 toegezegd. De voorzitter bedankt namens de Dorpsraad iedereen die daaraan heeft bijgedragen en feliciteert het MFA bestuur en de commissie fundraising met het behaalde succes.

2. Verslag van de vergadering van 17 september

Het verslag van de openbare vergadering van 17 september 2019 wordt zonder wijzigingen met dank aan Kas de Vries vastgesteld. De voorzitter meldt n.a.v. een vraag in het verslag dat de bank bij het vliegermonument niet door de bankencommissie wordt vervangen. Deze is indertijd overgedragen aan het comité vliegermonument.

3. Mededelingen van de wijkagent 

De Oude Voertuigendagen is weliswaar in het water gevallen maar verder zonder noemenswaardige problemen verlopen. Dat geldt ook voor de Military, goede verkeersaan- en afvoer. Tussen Broekmaatweg en de Verzetslaan waren er dit jaar geen knelpunten. Op 10 oktober is er een diefstal van een fiets gemeld en op 12 oktober van een bakfiets. Op 13 oktober is er gepoogd in te breken in een woning aan de Beckumerstraat. Er zijn meerdere klachten over het afsteken van vuurwerk.

Ook meldingen inzake schieten (jagen/stropen), deze worden onderzocht, maar op 15 oktober jl. is het jachtseizoen weer geopend. Verder geen meldingen, het is rustig in het dorp.

 

4. Voortgang Dorpsplan 2020-2030

Tot 2 november is er de nodige informatie verzameld, schoolkinderen hebben hun ideeën gepresenteerd, en burgemeester Onno van Veldhuizen heeft prijzen uitgereikt aan de schoolkinderen.

Met de DOE-groep is geconstateerd dat we voldoende informatie hebben. De hoofdlijnen worden nu besproken en binnenkort overhandigd aan de Dorpsraad. Daarna zal de Dorpsraad uit al deze onderwerpen waarschijnlijk keuzes moeten maken. We zitten dan al in het nieuwe jaar voordat er meer mededelingen hierover kunnen worden gedaan. In ieder geval komt er voor definitieve vaststelling een terugkoppeling naar alle betrokkenen.

6. Nieuws uit commissies en vertegenwoordigingen.

Commissie Fysiek [Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu]

 • Bij de ontwikkeling van het Bungalowpark Rutbeek blijft de ontsluitingsroute blijft een punt van aandacht. Via Usselerveenweg en richting Broekheurne, laatste heeft de voorkeur van de Buurtkring Usselo. De Dorpsraad ondersteunt dit. We onderkennen dat verkeer moeilijk te sturen is maar daarom is een voorkeursroutes wenselijk.Bestemmingsplan Welenmosweg: (vml Labyrint): de Dorpsraad R heeft eerder vragen gesteld inzake het bouwvlak en volume van de gebouwen binnen dit bestemmingsplan. Uit het antwoord blijkt dat was dit past binnen het bestemmingsplan en het eerder door ons gegeven advies.Bestemmingsplan Rutbekerveld: regelt dat Fishing Adventures daar zijn activiteiten kan starten. Dit bestemmingsplan is zeer complex en omvangrijk. De Dorpsraad heeft eerder een aantal verbeterpunten gestuurd, maar het is onduidelijk of en zo ja waar deze in het bestemmingsplan zijn verwerkt. Daarom is aan de verantwoordelijk ambtenaar verzocht om hierop antwoord te geven. Tot 27 november kunnen we een zienswijze indienen.

   

  Op dit terrein speelt er echter meer gestort (enerzijds ontgronding, anderzijds verontdieping); sinds 1 oktober is er geen zand meer gestort i.v.m. PFAS. Onbekend is wanneer het storten hervat kan worden. Er zou 1,3 mio m3 zand gestort worden waarvan er nu ca. 200.000 m3 is gestort. Verwacht wordt dat het nog te storten volume niet meer te realiseren is tot 2025. Dat heeft consequenties voor de oorspronkelijk geplande bestemming/natuur.

  Bocht Badweg N18: de rijbaan is te smal voor landbouwverkeer in de bocht. We hebben een brief gestuurd aan de gemeente om de weg te verbreden door grasbetontegels in de bocht aan te brengen. De reactie wordt afgewacht. De uitvoering van de werkzaamheden i.v.m. de afwaardering van de N18 kan nog even duren. Tegelijkertijd met de aanpassing zal de verlichting kruispunt Badweg worden aangepast.

  Teesinkbos. De vergadering wordt bij dit punt voorgezeten door Kas de Vries. De problematiek is algemeen bekend: de gemeente wil dit aanwijzen als beschermd stads- en dorpsgezicht. De weg ernaar toe vindt de DORPSRAAD ongelukkig gekozen, de Dorpsraad is niet om het verplichte advies gevraagd. Daarover is eerder een brief aan het college gezonden. Er is over de consequenties onvoldoende informatie aan de bewoners verstrekt. Brief aan College B&W verzonden. De Dorpsraad is van mening dat de voorbescherming moet worden ingetrokken worden, is echter tot op heden gehandhaafd. N.a.v. onze brief is een uitgebreide ambtelijke mail ontvangen waarin wordt uitgelegd wat de procesgang is en wat de mogelijkheden zijn. De Dorpsraad heeft op 18 november jl. een nieuwe brief gestuurd waarin wij vinden dat de procedure die gevolgd wordt niet de juiste is. De betrokken bewoners moeten beter bij de besluitvorming betroken worden. Men kan niet achteraf aan woningeigenaren/bewoners beperkende maatregelen opleggen. Dit moet in overleg met de bewoners.

  Marnix de Bil spreekt namens de Stichting tot behoud Teesinkbos. Hij vindt de oplegging van de voorbescherming gerechtvaardigd; nieuwe bewoners moeten weten wat er speelt. Het is urgent dat er niets veranderd wordt en dat men er zich bewust van is dat men op een bijzondere plek woont. In het verdere proces moet uitdrukkelijk het overleg met de wijk gezocht worden en dient er een breed gedragen concept te komen. De stichting heeft eerder contact gehad met de gemeente. Hij heeft de indruk dat de gemeente op zoek is naar de verbinding met de bewoners. In mei 2018 is er een bijeenkomst geweest in De Posten en daarna zijn er concrete stappen tot bescherming genomen.

  Kas de Vries van de Dorpsraad toont zich echter sceptisch. Eerder nl. in augustus 2018 is namens de bewoners aan de gemeente verzocht om een voorlichtingsbijeenkomst te houden, maar daar is de gemeente tot op heden niet op ingegaan. Naar aanleiding van een vraag zet Kas de Vries uiteen dat drie partijen de aanvraag tot bescherming hebben gedaan: Erfgoedvereniging Heemschut, Het Cuypersgenootschap en de Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker. Hun voorstel is overgenomen door de gemeente, dit na een advies van de Stichting Het Overzicht. Volgens Marnix de Bil  is de historische waarde van de wijk aanzienlijk. Volgens bewoner Frank Overweg heeft de gemeente zitten slapen en is nu wakker geworden; indien bewoners niets hadden gedaan, was e.e.a. al gerealiseerd en hadden de bewoners (ook juridisch) achteraf moeten reageren. Hij pleit voor beperkte regelgeving (zoals bijvoorbeeld wel eenheid in kleuren, maar dat hoeft niet voor alles te gelden).

  Marnix de Bil geeft aan dat door de bescherming er een must ontstaat voor de gemeente om de wijk goed te onderhouden. Henk Smelt vraagt zich af binnen welk kader de bewoners mogen bewegen.

  Nico Bolhuis reageert op de opmerkingen namens de gemeente en maakt duidelijk dat het besef bij de gemeente aanwezig is dat er een breed draagvlak moet zijn. Kas de Vries stelt dat datgene wat door partijen wordt opgesteld (wat wel/niet kan/mag) heel duidelijk voor de bewoners moet zijn en vraagt zich af wat de vervolgstappen zijn, dit is nu nog onduidelijk en dat zal verduidelijkt moeten worden. Frank Overweg: bewoners blijven er lang in de wijk wonen, omdat het hen heel goed bevalt. Nieuwe bewoners moeten wel de mogelijkheid hebben hun huis zodanig aan te passen dat het voldoet aan de eisen van deze tijd. Volgens Marnix de Bil is de monumentenbescherming heel rigide, die van beschermd dorpsgezicht veel minder, geeft meer mogelijkheden. Klaas Hessels noemt als voorbeeld de dakpannen. In het ontwerp van de architect lopen deze tot de gevel. Dit leidde tot lekkages en vervuiling. Daarom zijn bij een aantal huizen zijn inmiddels pannen gelegd die iets oversteken. Jeroen Verhaak meldt dat in het bestemmingsplan Boekelo 2015 er is al verschillende zaken zijn aangepast o.a. mogelijke hoogtes. Marnix de Bil vindt dat er moet een goede balans gevonden worden; we moeten wel met de tijd meegaan qua bouw.

  Kas de Vries maakt de balans op van het besprokene en komt tot de volgende samenvatting:

  1: allereerst moeten alle processtappen voor iedereen (bewoners, maar ook DORPSRAAD) helder zijn.

  2: er is ook onduidelijkheid waar we nu precies staan op dit moment. Welke koersen zijn ambtelijk/bestuurlijk uitgezet. Hij gaat dit kortsluiten met de verantwoordelijk ambtenaar.

  Kas de Vries dankt iedereen voor de inbreng en vervolgens neemt Jeroen Verhaak het voorzitterschap van de vergadering weer over.

  Beckumerstraat. Enkele bewoners hebben een enquête gehouden; er zijn diverse onderwerpen zijn aangereikt; de vraag is wat doet de Dorpsraad hiermee doet.  We nemen dit mee bij het Dorpsplan 2020-2030. De verstrekte informatie wordt toegevoegd aan de verkenningen.  Namens de Dorpsraad zal Ben Bel dit met de bewoners kortsluiten.

  Windmolen. Er zijn plannen voor een 210 meter hoge windmolen langs de Windmolenweg tegenover de Marssteden; de Dorpsraad is hierop tegen. In de plannen is de windmolen dusdanig gepositioneerd dat er geen slagschaduw is, maar er zijn veel andere nadelen zoals bijvoorbeeld trillingen in de bodem. Ook de Buurtkring Twekkelo heeft bezwaren; bewoners van Twekkelo zullen veel last van slagschaduw ondervinden. Ook de Ondernemersvereniging van de Marssteden is er op tegen. Nico Bolhuis stelt dat de windmolen een particulier initiatief is. Grondeigenaren mogen stroombedrijven in de arm nemen voor de bouw van een windmolen. De gemeente neemt in eerste instantie een afwachtende houding aan. Kas de Vries stelt dat het weliswaar een particulier initiatief mag betreffen, maar het raakt wel een heel groot gedeelte van het openbare ruimte. De Dorpsraad roert zich omdat zij directe actie nodig acht. Volgens Bart Stokkers heeft het buurtschap Twekkelo de gemeente aangeboden om mee te denken over alternatieven. De voorzitter meldt dat we de gemeente meerder keren hebben uitgenodigd om mee te denken aan energiebesparende maatregelen, maar we zijn en blijven tegen de windmolens. Gerard Roossink (Dorpsraad) vraagt zich af welke invloed de trillingen op de aanwezige zoutcavernes hebben. Frank Overweg vindt het wel heel toevallig dat deze plek ook is aangewezen voor storting van grond bestemd voor het ecoduct dat in aanbouw is. Ook stelt hij dat er vlak over de grens veel meer ruimte is voor de bouw van windmolens en dat het in Nederland heel erg moeilijk om een geschikte plek te vinden.

  Windmolenweg/Haimersweg. Gerard Roossink stelt de nieuwe verkeersinrichting aan de Haimersweg aan de orde. Hij kan zich voorstellen dat de gemeente geen zware machines in het dorp wil hebben, maar waarom moet dit ook gelden voor het buitengebied. De doorgang naar de Haimersweg is nu aan een kant slechts 3 meter breed maar grote landbouwmachines zijn af fabriek al breder. E.e.a. is al eerder geconstateerd door de Dorpsraad en voorgelegd aan de behandelend ambtenaar. Volgens deze is de weg nu niet smaller dan hij was, echter doordat er in de bocht betonbanden zijn aangelegd om te voorkomen dat auto’s draaien, is de extra ruimte verdwenen. Er zijn twee mogelijke oplossing:  óf het verkeer rijdt tegen de richting in (hetgeen ongewenst is) óf men rijdt om. Overigens heeft de Dorpsraad eerder de tekeningen beoordeeld en toen op dit punt geen opmerking gemaakt. Bernd Weijers (Dorpsraad) noemt nog een alternatief: de banden kunnen weer verlaagd worden.

Commissie Sociaal

 • In de week van 1 oktober vond de Landelijke Week tegen de eenzaamheid plaats. Deze is door ons omgedoopt tot de week van het contact of de ontmoeting. Het was een leuke middag voor een aantal mensen met een programma op camping Het Scharrelhoes. Dit werd door de deelnemers erg op prijs gesteld.  De doelstelling is om mensen met weinig contacten in beweging brengen en op te halen.

Dorpsbudget

 • Er is een aanvraag ingediend door de ondernemersvereniging voor een bijdrage aan de Oude Voertuigendag. De Dorpsraad draagt euro 750,= bij.

 

Bookels Höltink

Dit is een platvorm voor iedereen die iets met de zorg te maken heeft, zoals: scholen, politie, zorgverstrekkers, gemeente kortom het gehele sociale domein. Men komt 4x per jaar bij elkaar met als doel de lijnen kort te houden en de dienstverlening te bevorderen. Nieuws uit deze groep: in december bestaat de Hervormde kerk Usselo bestaat 75 jaar. Er is bij  huisartsenpraktijk De Windmolen  een Physician assistent aangesteld. Huurwoningen in Boekelo worden door het lotingssysteem steeds vaker aan niet-Boekeloërs verhuurd. Men is hierover in gesprek met de woningstichting.

Publiciteit

Jeroen Verhaak deelt mee dat Boeke-loos in januari niet verschijnt, de uitgave december/januari verschijnt in december. Er volgt geen januarinummer vanwege minder kopij in deze tijd, een sluitende exploitatie en minder drukte voor de redactie rondom de feestdagen.

 

6. Rondvraag

Tenslotte dankt de voorzitter de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.

7. Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 21:15