Verslagen vergaderingen dorpsraad

Dorpsraadvergadering

Verslag Dorpsraadvergadering 15 november 2022

1. Opening door de voorzitter André, mededelingen

De voorzitter heet allen welkom, hoofdthema voor vanavond is energie transitie. Opkomst voor energietransitie is helaas mager.

Dorpsraad: Wendy te Lindert afwezig (met kennisgeving).

2. Verslag van de vergadering van 20 september 2022

Staan op website. Verder geen vragen.

3. Mededelingen van de wijkagent 

Er zijn weer oranje containers verdwenen (september) Begin oktober diefstal gereedschap (Veldbeekweg). Military is redelijk rustig verlopen. Aantal fietsen gestolen ondanks betaalde stalling. Bewaking was er niet tot het eind. (tot ca. 15.00 uur).

Oude Deldenerweg gereedschap gestolen op klaarlichte dag uit bouwkeet.

3 lichtmasten aangereden.

4.  Mededelingen

Huiskamer van het Dorp (MV)

 • Huur huiskamer is (nog) opgezegd door Livo (1 jaar verlengd)
 • Gemeente kijkt nog naar financiering in het kader van voorliggende voorziening. Belang is duidelijk. Wel business case maken: welke activiteiten nu en dan en welke zwaarte van zorg is nodig (geborgd)
 • Herbestemming door Woonplaats is geen sprake.

Sculptuur Bad Boekelo (AdB)

A.s. donderdag 17-11 is er kort geding. Inzet is terugzetten van sculptuur wordt teruggezet tegen dwangsom.

Dorpsbudget (BS)

 • Bijdrage voor kosten kort geding (€ 1000).
 • Bijdrage voor treintje op de Oude Voertuigendag (€ 750).
 • Carillonfonds: fonds liep negatief door noodzakelijke uitgaven in 2022. Aanvulling (€ 500)
 • Hanging Baskets: tekort na fundraising afgedekt (€ 932)

Dorpsbudget daarmee uitgeput

Zout en Nieuw (AdB)

Na Corona weer een editie (3e) van de nieuwjaarsreceptie op 7 januari. Iedereen welkom.
Burgemeester Roelof Bleeker opent.

Renovatie Boekelosestraat (SO)

23 juni overleg geweest met Royal Haskoning DHV, die opdracht hebben project af te handelen.
Onze standpunten ingebracht: breedte en herinrichting tot aan ingang de Zweede.
Op 21 september inloop geweest voor de aanwonenden.
We zouden op 24 oktober bericht krijgen van stand van zaken en verdere planning.
Nog geen reactie.
Tevens ingebracht dat buurtbusvereniging ook belanghebbende partij is.

Herinrichten terrein achter de Mans (ER)

Er is een plan gemaakt op basis van ideeën klankbordgroep. Komt ook een Honden Uitlaat Plek (HUP. Er is nu budget beschikbaar. November wordt begonnen met uitvoering. In voorjaar 2023 gereed.

Versterking wijk- en dorpsdemocratie (AdB)

Gaat over participatie van wijk- en dorpsraden met gemeente Enschede. Doel vergroten van wijk- en dorpsdemocratie in opdracht van B&W. Op 4 juli is een eerste bijeenkomst geweest. (Brainstrom).
Werkgroep heeft op basis daarvan 4 niveaus samenwerkingsvormen gedefinieerd. Deze zijn voorgelegd op 9 november. Samenwerkingsvormen variërend van advies tot volledige participatie. Hangt samen met organisatiegraad vertegenwoordiging. Niveau 4 is gekozen raad van minimaal 7 personen. DR Boekelo is de enige wijkraad in Enschede op niveau 4.
Wordt vervolgd.

Strooikaart

Voor eerst is de kaart aangepast. Toerit van de Zweede is opgenomen.

5 . Energietransitie

De Intentieverklaring (Boekelo/Usselo/Twekkelo) m.b.t. buurtenergieplan is verlopen.
Ondertussen is beleid en visie van gemeente is veranderd. Dus nieuwe situatie.
Er is nu een energie coördinator door de Gemeente benoemd.
Afgelopen 27 oktober is er een bijeenkomst bij de Buren geweest. Hier werd beleid gemeente t.a.v. buitengebied gedeeld, naast het beleid voor de bebouwde omgeving (zon-op-dak). Boekelo heeft de maken met beide beleidsopvattingen. Voor het buitengebied is energietransitie onderdeel van gehele plattelands transformatie (stikstof, water etc.). Dit wordt voortaan gestuurd met de ‘gebiedsgerichte aanpak’ en georganiseerd door een gebiedsregisseur.

Dr-Boekelo trekt hierin samen op met buurtkring Boekelo, Stawel, Usselo en als mogelijk Twekkelo.

Planning is begin 2023 te beginnen met de gebiedsregisseur.

Energietransitie – mening van het Dorp.

6. Rondvraag & sluiting

 •  Er wordt op gepaste wijze afscheid genomen van Nico Bolhuis als wijkregisseur.
 • Bladkorven: moeten worden geleegd! (KdV) inclusief reparatie. Is al doorgegeven.

 

Tenslotte dankt de voorzitter de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 22.10.

Dorpsraadvergadering

Verslag Dorpsraadvergadering 20 september 2022

1. Opening door de voorzitter André, mededelingen

Geopend wordt om 20.07 uur.
De voorzitter heet allen welkom, wijkregisseur Nico Bolhuis en wijkagent Wilfried Bossink in het bijzonder.

Dorpsraad: Edith Robers-Janssen afwezig (met kennisgeving).

Mededeling: 24 september opening van De Zweede, iedereen welkom vanaf 14.30 u.,

Vrijdagavond concert Unisson, goede test evenementenvloer van de Zweede, aanvang 20.00 u.

2. Verslag van de vergadering van 19 juli 2022

N.a.v. de actiepunten:

 • Spreekuur wijkagent blijft op de maandag maar moet weer op site DR en in agenda Boekeloos komen.
 • Overleg met bewoners Dokter De Jongstraat heeft plaats gevonden op 15-09

3. Mededelingen van de wijkagent 

In de zomer is het rustig geweest in Boekelo.
Aantal lantaarnpalen is beschadigd, poging tot inbraak aan Badweg en bijtincident met honden.

4.  Status opvang vluchtelingen Tesinkweide

Op 1 oktober 2022 komen eerste 44 personen waaronder 19 kinderen.
Vanaf 3 oktober gaan de kinderen naar de internationale school. Vervoer is geregeld.

Inloopavond voor inwoners Boekelo is 28 september van 18 tot 20 uur. Dit wordt gecommuniceerd via Facebook van de DR. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via een e-mail. Verwachting is dat er eind november 200 personen zijn maar dit is sterk afhankelijk van behoefte.

Het huurcontract geldt voor 2 jaar. Dus startdatum is niet datum van komst eerste vluchtelingen.

5.  Sculptuur Bad Boekelo

Op 8-6-1968 heeft de Koninklijke Nederlandse Zoutindustrie (KNZ) ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan ‘de gemeenschap’ een sculptuur aangeboden. De sculptuur werd geplaatst en onthuld voor de ingang van het in 1934 geopende hotel Bad Boekelo en het toenmalige ‘zoutgolfbad op de heide’ die destijds eigendom waren van de KNZ. De KNZ is opgegaan in AKZO en is nu onderdeel van Nobian. Het zoutgolfbad is inmiddels verdwenen en de grond en gebouwen van hotel Bad Boekelo zijn verkocht aan een vastgoedbedrijf.

Al die tijd heeft de sculptuur daar in betrekkelijke anonimiteit gestaan totdat iemand meer wilde weten over die sculptuur. Hij heeft toen ontdekt dat het door de beroemde Franse kunstenaar Etienne Martin is gemaakt en het door de KNZ is aangeboden aan ‘de gemeenschap’. Ook ontdekte hij dat dezelfde sculptuur in 2020 bij Christie’s is geveild voor 150.000 euro. Toen de eigenaar van de grond en gebouwen dit hoorde heeft hij het beeld op vrijdag 26-8-22 weg gehaald met als doel het te verkopen. De DR en de gemeente Enschede hebben de eigenaar verteld dat de sculptuur van ‘de gemeenschap’ is en dat hij dit niet zomaar kan verkopen. De eigenaar claimt dat de sculptuur van hem is omdat het op zijn grond staat en hij daarom gewoon doorgaat met de verkoop.

De DR vindt dat de sculptuur behouden moet blijven voor ‘de gemeenschap’. Het is een principekwestie. De aanwezigen zijn het hiermee eens en adviseren de DR een advocaat te benaderen om inzicht te krijgen in de haalbaarheid van een juridische zaak. Als de uitkomst positief is moet dit worden besproken met de wethouder die cultuur in zijn portefeuille heeft (dhr. J. Diepemaat). Ook wordt geadviseerd na te gaan of er nog iets te vinden is in de archieven van Nobian en of de erven van de kunstenaar nog een rol kunnen spelen. Verder moet worden nagedacht over publiciteit.

6. Energietransitie

Eerst wordt de korte historie gepresenteerd.

Op 23-4-21 is een intentieverklaring getekend door Usselo, Twekkelo en Boekelo voor het maken van plannen voor de opwekking van 150 TJ aan duurzame energie die voor 2030 moet zijn toegevoegd.  Dit zou voor 31-1-22 moeten leiden tot een samenwerkingsovereenkomst waarin de plannen zouden moeten staan hoe dit te realiseren. De gemeenteraad heeft de energievisie op 21 december 2021 vastgesteld. Op 31-1-22 eindigde geldigheid van de intentieverklaring omdat er nog geen samenwerkingsovereenkomst was. In maart 2022 is een nieuwe DR gekozen en in juni een nieuw college van B&W met een coalitieakkoord. Hierin staat dat de Energievisie zoals vastgesteld op 21-12-21 wordt voortgezet. Verder wordt in het coalitieakkoord gesproken over kleinschalige energiecentrales en/of een gemeentelijk energiemaatschappij. Voor wat betreft windturbines wordt gewacht op nadere standpunten van het Rijk over gezondheidsgevolgen en afstanden.

Op 20-7-22 heeft de DR zich laten informeren door de coördinator Energietransitie van de gemeente Enschede. Op 13-9-22 heeft DR haar globale standpunt bepaald. De DR wil een bijdrage leveren aan het zoeken naar mogelijkheden om duurzame energie op te wekken maar wil zich niet vastleggen tot de levering van een bepaalde hoeveelheid energie zoals in de ‘oude’ intentieverklaring stond. Dit leidt alleen maar tot discussie over wat wel en niet meegerekend kan/mag worden. Wij willen van het nieuwe college weten wat hun visie is mede gezien de ontwikkelingen van laatste maanden t.a.v. energieprijzen e.d.

Op 27-10-22 zal de verantwoordelijk wethouder, Niels van de Berg, zijn visie presenteren aan de wijken en dorpen van Enschede. Dan zal ook worden gesproken over de rol van de wijken en dorpen in het participatieproces.

Aanwezigen adviseren om niet te wachten op plannen van de gemeente maar invloed te blijven houden op wat gaat gebeuren door proactief te zijn.  Punten van aandacht hierbij zijn financiering, opslag, keuze locaties waar energie gaat worden opgewekt, bestemmingsplannen, betrekken van bedrijven, oprichten van coöperaties, ‘windbeleid’.

Usselo heeft aangegeven de ‘oude’ intentieverklaring te willen tekenen. De DR heeft haar visie echter nog niet met Usselo en Twekkelo gedeeld. Op 20-10-22 is een kennismakingsafspraak met Twekkelo.

7. Nieuws uit commissies en vertegenwoordigingen.

Commissie Fysiek

 

 • Schouw
  Gedurende de vakantietijd hebben de leden van de DR een schouw gedaan van de openbare ruimte van Boekelo. Er is een inventarisatie gemaakt van zaken die onderhoud en/of aanpassing vereisen.Opvallende zaken zijn de vele bordjes die niet leesbaar en/of beschadigd zijn of verwijzen naar locaties die niet meer bestaan. Ook moet op diverse plekken worden gesnoeid en moet de bestrating worden aangepast.

  Er is een prioriteitenlijst gemaakt die zal worden besproken met de gemeente (dhr. Wassink en dhr. Senger). Nico Bolhuis adviseert dit soort zaken te melden via https://enschede.slimmelden.nl van de gemeente Enschede omdat dan goed kan worden gecontroleerd of zaken naar behoren worden uitgevoerd. Over het algemeen is men zeer tevreden over dit systeem.

  Vanuit de aanwezigen komt de opmerking dat het droevig is gesteld met het onderhoud van het groen op locaties waar in de zomer veel toeristen komen zoals de omgeving van het station en het ‘Historisch Centrum’ en het dorpsplein rond het carillon. Ook de kwaliteit van de bestrating van de Kwinkelerweg laat te wensen over. Vooral ouderen durven niet over deze weg te fietsen vanwege de vele kuilen.

 • TRMC
  Het bezwaarschrift is ingediend. Het wachten is op de hoorzitting. De medewerking van TRMC voor het aanleveren van het getekende huurcontract wordt gewaardeerd.
 • Renovatie Boekelosestraat.
  Het hele proces is opnieuw gestart. Royal Haskoning DHV verzamelt momenteel alle informatie. Eind juni is gesprek geweest met DR. Woensdag 21-9-22 is gesprek met omwonenden en daarna volgt nog gesprek met LTO en military. De DR heeft geadviseerd om herinrichting vanaf ingang De Zweede te starten.Vanuit aanwezigen wordt benadrukt rekening te houden met de chauffeurs van de Buurtbus die erg veel (fysieke) last hebben van drempels (en derhalve de passagiers ook). Ook wordt gevraagd wat stand van zaken is met reconstructie plein in Usselo. Dit zal worden nagegaan (actie DR).
 • Dokter De JongstraatEr is een goed gesprek geweest met Ron Wassink, Raymond Senger, buurtbewoners en vertegenwoordiging DR. Gemeente stuurt stratenmaker om schade terrassen te herstellen en woekerende wortels te verwijderen. Het restant van de gekapte acacia zal zo veel mogelijk worden weg gefreesd. Aanpak riolering staat op de rol voor komend jaar (2023). Buurtbewoners gaan akkoord met gemaakte afspraken, maar hopen dat budget niet naar andere bestemmingen gaat.

Commissie Sociaal

 • Week van de ontmoeting
 • Flyers worden verspreid in Boekelo (deelnemers vorig jaar, dierenarts, Coop, Zweede, nieuwsbrief scholen)

8. Rondvraag

 • Wat is de toekomst voor de Huiskamer van het Dorp?

Livio heeft huur per 31-12-22 opgezegd (was 1-10-22). Reden is (nog) onbekend. De Woonplaats wil wel doorgaan mits huur wordt betaald. Woonplaats heeft overleg gepland met Livio over de reden van de opzegging van de huur. OOW kan de huur niet opbrengen. Overleg met gemeente om tot oplossing te komen zal doorgaan.

 • Wat is de status van de Noordtak?

Na het besluit minister om voorlopig niet verder te gaan was het ‘rustig’. Maar vorige week heeft  ProRail aangegeven dat de aanleg van de Noordtak veel belangrijker is dan de aanleg van de Lelylijn (Amsterdam – Groningen via de Noordoostpolder) die nu in het regeerakkoord staat. De stichting ‘Stop de Noordtak’ is nu bezig met een reactie hierop waarin zal worden benadrukt dat de noodzaak van een Noordtak voor Duitsland absoluut niet aan de orde is.

Eén van de aanwezigen meldt dat n.a.v. vragen van Ton ten Vergert (CDA) over de Noordtak het college van B&W van de gemeente Enschede heeft geantwoord ‘Als regio Twente trekken we gezamenlijk op in het dossier en volgen we het onderwerp nauwlettend. Daarbij is onze inzet dat een goederenspoorlijn door de Achterhoek ongewenst is’

 

 

6. Sluiting

Tenslotte dankt de voorzitter de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 21.10.

 

 

 

Dorpsraadvergadering

Verslag Dorpsraadvergadering 19 juli 2022

1. Opening door de voorzitter André, mededelingen

Geopend wordt om 20.01 uur. De voorzitter heet allen welkom.

Dorpsraad: Bart Stokkers en Wendy te Lindert afwezig (met kennisgeving).
Nico Bolhuis laat zich verontschuldigen (vakantie).

Agenda ongewijzigd vastgesteld.
Geen verdere mededelingen.

2. Verslag van de vergadering van 22 februari 2022

Het verslag wordt vastgesteld.

N.a.v. verslag – actiepunten:
– Monique Voulon – Navraag gedaan gestolen fietsen bij Momentum. Geen nieuwe incidenten.

– Ton de Vries – info Noordtak moet nog op de website.

– Algemeen – presentatie woonvisie c.q. huisvestingsplan. Voorstel in de septembervergadering.

3. Mededelingen van de wijkagent 

Afgelopen 5 weken rustig in Boekelo. In dorp meldingen verdachte situaties geweest. Op zich niets aan de hand. Maar prettig dat men oplettend is en meld. Buitengebied: 1 diefstal hogedrukreiniger.

Spreekuur wekelijks. Mogelijk combineren met spreekuur dorpsraad. Actie Ben ter Stal in overleg Wilfried Bossink. Spreekuur in beter communiceren (Boekeloos, website).

4. Nieuws uit commissies en vertegenwoordigingen.

Commissie Fysiek

 

 • Carillon
  Carillon speelt momenteel niet wegens vochtproblemen.
  Carillon vochtproblemen zullen worden verholpen, waarna het weer kan spelen.
  Buurt ervaart wel overlast door hoge frequentie van het speelschema. De huidige besturing maakt mogelijk ook per dag te programmeren. In overleg met de omwonenden zal een beperkter speelschema worden voorgesteld, voordat we carillon weer in gebruik nemen.
 • PFAS Bleekerij
  Is momenteel afgegraven, kan weer in gebruik worden genomen.
  Natuurlijk spelen moet nog. Daar is een speeltoestel afgekeurd wat niet meer wordt herplaatst. Bewoners zijn steeds op de hoogte gehouden. Verder geen bijzonderheden.
 • TRMC

  Nieuwe locatie Badweg. Huurcontract 2 jaar (met optie tot 10 jaar). Na 1 jaar evaluatie. DR heeft diverse bezwaren aangetekend tegen de beslissing.

  Begin juni heeft TRMC een omgevingsvergunning aangevraagd. Deze is toegekend. De bezwaartermijn loopt tot 26 juli 2022. Omwonenden hebben de krachten gebundeld en juridische bijstaand ingeroepen. Monique Voulon namens de Dorpsraad afgevaardigde bij overleg omwonenden. Omwonenden gaan bezwaarschrift indienen. DR ondersteund dit. TRMC is niet genegen nieuwe vliegdemo te geven.

  Dorpsraad tracht getekende huurcontract boven water te krijgen, als aanvulling op de omgevingsvergunning (actie Ben ter Stal)

 • Renovatie Boekelosestraat.
  Dossier wordt vanaf nu afgehandeld door een extern bureau: Royal Haskoning/DHV. 23 juni hebben Stefan Olink, Ben ter Stal en Bernd Weijers (oud DR-lid) eerste, positief inventariserend gesprek gehad. Problematiek en mogelijk oplossingen worden breed bekeken. We hebben ingebracht dat de reconstructie zou moeten beginnen bij de toegang van de Zweede.
  Vervolg van de procedure: gesprek van RH/DHV met aanwonenden Boekelosestraat en aantal andere stakeholders. Op basis daarvan komt RH/DHV met een vernieuwd schetsplan. Uitvoering wordt op zijn vroegst 2023.

  Opmerking uit de zaal:
  Kijk ook naar oversteekpunten bij bijvoorbeeld bij Bleekerijplein.

 • De Noordtak

  Het tracé van de Noordtak loopt langs de westzijde van ons dorp, dus langs de Keizer, het Molenveld. Hij moet tussen Hengelo en Enschede door. Er zijn overal langs dit tracé spandoeken geplaatst.

  Dorpsraad Boekelo heeft zicht aangesloten bij platform ‘Stop de Noordtak’.

  Recentelijk heeft de Staatssecretaris pas op de plaats gemaakt. Uitstel, maar nog geen afstel. De gemeente heeft in ogen van de Dorpsraad nog niet actief een helder en duidelijk nee laten horen.

 • Vergroening Stoomblekerij

  Op initiatief van bewoners in contact met wijkbeheerder wordt bij nr 90-92 strook groen aangelegd (in kader van tegelwippen)

Commissie Sociaal

(Edith, Monique, Wendy)

Onderwerpen op onze agenda: welzijn van jong en oud in Boekelo: bloembakken, week van eenzaamheid, speelvoorzieningen (Topaasstraat, Dr. de Jongstraat, terrein achter de Mans),Stichting Bookels Holting, plannen voor het IKC.

 • Herinrichting terrein achter de Mans

  Terrein achter de tennis. Was natuurlijk spelen maar is verloederd. Er is een klankbordgroep van bewoners gevormd om ideeën uit te werken en te toetsen. Wijkbeheerder heeft schetsontwerp laten uitwerken. Hierin is ook een hondenuitlaatplek (HUP) opgenomen.
  Komt enkele speelelementen (speelhuis toren, natuurlijke glijbaan) en veel groen.
  Er is budget vrijgemaakt. In september ontwerp publiceren in Boekeloos en in november zou gestart kunnen worden.

 • Opvang Oekraïners Tesinkweide

  Op 1 juli heeft Gemeente sleutel gekregen. Aannemers zal na de bouwvak starten om Tesinkweide bewoonbaar te maken Half september opleveren. Dan kunnen dan de eerste vluchtelingen vanaf begin oktober hun intrek nemen.
  Er is een kwartiermaker aangesteld. Wordt contactpersoon voor dorp, scholen, voor coördinatie van alle activiteiten en bijvoorbeeld vrijwilligers.

  We zullen kwartiermaker t.z.t. uitnodigen om in DR-vergadering zaken toe te lichten.

5. Rondvraag

 • Dr. De Jongstraat
  (Woordvoerster Jeanet van Offenbeek – Nijhuis )

  Bewoners van Dr. De Jongstraat liggen al een tijd (loopt vanaf 2016, en recentelijk weer vanaf 2020) met de gemeente in gesprek over ongebreidelde acacia wortelopdruk. Word erger nadat recentelijk acacia’s zijn verwijderd.

  Ze krijgen weinig respons, allerlei lapmaatregelen (gebruik van Roundup), maar geen definitieve oplossingen of plan van aanpak met duidelijke planning. Bewoners zijn het zat, ze vrezen schade aan riolering, tuinen en huizen.

  Dorpsraad zal probleem aankaarten bij de gemeente. We nemen het ook mee in de schouw. Parallel aan de actie van de bewoners.

   

6. Sluiting

Tenslotte dankt de voorzitter de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 21.10.

 

 

 

Dorpsraadvergadering

Verslag Dorpsraadvergadering 17 mei 2022

1. Opening door de Vice-voorzitter Ben ter Stal, mededelingen

Aanwezig: Ben (voorzitter van vanavond), Irene, Monique, Stefan, Ton, Stefan, Wendy (notuleert), Edith (later), Bart (later ivm bijeenkomst omwonende Teesinkweide, André (afwezig)

Vergadering start met moment stilte voor Fleur ter Kuile

2. Verslag van de vergadering van 22 februari 2022

Ben en Edith enige aanwezigen van de oude dorpsraad om verslag vast te stellen. (nog voor installering nieuwe Dorpsraad)
Opmerking: Datum verslag moet worden aangepast (p.1)

Verslag verder akkoord

3. Mededelingen van de wijkagent 

Geen, want niet aanwezig. Wijkagent zal voor de volgende vergadering expliciet worden

uitgenodigd.

4. Nieuws uit commissies en vertegenwoordigingen.

Commissie Fysiek

(Irene, Stefan en Ton)

 • Energietransitie
  Twekkelo heeft zich terug getrokken uit het buurtenergieplan.
  Vraag uit de zaal wat het standpunt van de Dorpsraad hierin is.
  Dorpsraad geeft aan dat de intentieverklaring ondertussen is verlopen.
  Zijn nu in afwachting van installatie nieuw college gemeente Enschede, daarna verder uit onderhandelen.

 • Vliegveld Badweg
  Al meerdere keren bezwaar aangetekend; niet ontvankelijk verklaard; wederom bezwaar nu tegen gebruik; nog geen reactie; wordt vervolgd

 • Bestemmingsplan Teesinkbos
  Beschermd stadsgezicht akkoord; advies dorpsraad: bestemmingsplan regelmatig evalueren (passend bij huidige tijd of aanpassingen nodig);
  gemeente geeft hier geen termijn voor af; uitwerking van het beheersplan punt op de agenda van de Dorpsraad.

 • Herinrichting Boekelose- en Beckumerstraat
  projectgroep om te komen tot oplossing. De gemeente is hierin aan zet.

 • Zandweg Kwinkelerweg/ Keizersweg
  Onderdeel fietsroute; wordt misbruikt door auto’s en vrachtauto’s; gemeente wil niet afsluiten;
  nu na klacht plotseling wel tijdelijke afsluiting i.v.m. de droogte; hoe nu verder punt van aandacht voor de Dorpsraad.

 • Overlast door parkeren elektrische scooters
  Gemeld aan de gemeente: wordt vervolgd

 • Aanvragen voor vergunningen
  Elke vergunning in ons gebied wordt gecheckt door de Dorpsraad.

 • Noordtak
  Vraag uit de zaal: waarom zou gemeente Enschede voor de noordtak zijn?
  Onze taak om gemeente te bewegen actiever te zijn en meer actie te ondernemen;
  Dorpsraad druk om overal aansluiting te zoeken. Het blijkt dat Duitsland geen belangen heeft.
  Achterhoek geeft aan dat eerst de problemen omtrent de Betuwelijn opgelost moeten worden en dat dan de noordtak overbodig is.

  Dorpsraad heeft zich aangesloten bij actiecomité stop de noordtak. We zijn nu in afwachting van resultaten van het onderzoek naar effect van trillingen op zoutcavernes .

  Vraag uit de zaal naar het tijdspad: nut en noodzaak van de noordtak is tot nu toe onvoldoende gebleken, nu wachten op aanvulling.
  Ondertussen zijn er spandoeken geplaatst en we zullen als Dorpsraad waar mogelijk updates geven.

  Oproep aan allen: teken de petitie!

  Ton zal het verslag van de bijeenkomst in Haaksbergen en de bijbehorende presentatie verspreiden via de website.

Commissie Sociaal

(Edith, Monique, Wendy)

Onderwerpen op onze agenda: welzijn van jong en oud in Boekelo: bloembakken, week van eenzaamheid, speelvoorzieningen (Topaasstraat, Dr. de Jongstraat, terrein achter de Mans),Stichting Bookels Holting, plannen voor het IKC.

 • Topaasstraat
  Status: gesprekken gaan door, dus wordt vervolgd.
 • Belevingsboerderij
  status: exploitatie en kosten zijn gedekt; nu in afwachting van de gemeente i.v.m. afstemmen op plannen IKC.
 • Buurtbus
  Fietsen van aantal chauffeurs gestolen bij Momentum. Dit is doorgegeven aan de wijkagent. Navragen of er aangifte is gedaan (Monique)
 • PFAS Bleekerij
  Na diverse metingen blijken PFAS waardes te hoog in de speeltuin, NatuurlijkSpelen en om de vijver. Speeltuin ondertussen afgezet met linten, later hekken (huidige stand van zaken: speeltuin afgegraven en nieuw zand wordt opgebracht)>
  Bewoners en geïnteresseerden kunnen zich via [email protected] aanmelden voor de nieuwsbrief over de ontwikkelingen omtrent PFAS op de Bleekerij.
 • Bankenonderhoud
  Zoutveste wordt binnenkort gekeurd; maart jl. zijn de laatste 5 houten banken vervangen door kunststof- en beton exemplaren; op termijn worden de laatste 2 picknickbanken nog vervangen.

5. Rondvraag

 • Agenda
  Zaal: graag beschikbaar stellen van de agenda bij de vergaderingen

 • IKC
  Zaal: IKC is vanuit de gemeente geïnitieerd, maar draagvlak vanuit het dorp wordt betwijfeld.
  Reactie Dorpsraad: Initiatief voor het IKC komt van de scholen zelf, in samenwerking met Humankind.
  De Dorpsraad ziet veel voordelen in het plan. In het kader van het woningbouwprogramma aantal geschikte locaties aangewezen en in kaart gebracht. De scholen hebben hier stelling in genomen en duidelijk is dat de gemeente gaat voor unilocatie.
  De gemeente is gefocust op 2030; scholen hebben aangedrongen op 2026;
  Zaal: punten van aandacht: het draagvlak; grootte van de school; locatie; dorpse karakter van de school; veiligheid van later order (oversteek Boekelosestraat).
  Dorpsraad benadrukt dat zij slechts een adviesrol heeft m.b.t. locatie en tijdspad.

 • Opvang Oekraïners:
  aanwezigen bijeenkomst Teesinkweide schuiven aan (Nico Bolhuis, afdeling communicatie, Jurgen van Houdt).
  Belangstellenden kunnen zich aanmelden op [email protected] voor de nieuwsbrief en een verslag van de bijeenkomst. Hierin ook contactgegevens voor het aanmelden voor vrijwilligers.

  Zaal: hoe is de opvang geregeld? Kinderen gaan naar de internationale school; vrijwilligers op locatie verzorgen taallessen voor volwassenen. Teesinkweide gaat opvang verzorgen voor max. 200 vluchtelingen. Dit gaat geleidelijk gebeuren. In juli/augustus worden de eerste vluchtelingen verwacht. Plan is open huis te houden voordat de vluchtelingen komen.

  Opvang wordt gecoördineerd vanuit het Oldenzaal.

 • Huisvesting jongeren
  Zaal: huisvesting jongeren/ starters in Boekelo. Dorpsraad gaat presentatie inplannen over huisvesting in Boekelo (inbreiding en uitbreiding).

 

6. Sluiting

Tenslotte dankt de voorzitter de aanwezigen voor hun inbreng en sluit 22.03 uur de vergadering.

 

 

 

Dorpsraadvergadering

Verslag Dorpsraadvergadering 21 september 2021

1. Opening door de voorzitter JeroenVerhaak, mededelingen

De voorzitter heet iedereen van harte welkom. Dit is de eerste openbare vergadering sinds januari 2020 om bekende redenen. De Dorpsraad vertrouwt er op dat alle aanwezigen gezond zijn, ingeënt of recent negatief getest. Hij meldt de afwezigheid van Bernd Weijers en Gerard Roossink; Ben ter Stal komt later. Hij wijst erop dat de vergadering wordt opgenomen ten behoeve van een kwalitatief goede verslaggeving.

Naast Nico Bolhuis en Wilfried Bossink zijn er 7 dorpsgenoten aanwezig.

2. Verslag van de vergadering van 21 januari 2020

Het verslag wordt vastgesteld.

3. Mededelingen van de wijkagent 

Sinds het laatste verslag zijn er weinig incidenten geweest. Het is rustig in het dorp wellicht mede door de vakantieperiode. Wat de verdwenen kliko’s betreft meldt hij dat er wel veel in Boekelo verdwijnen. Twente Milieu heeft overigens bevestigd dat er incidenteel kliko’s in de vuilniswagen verdwijnen. Worden dan ook meteen door TM vervangen.

Wilfried heeft klachten ontvangen over de (lange) afsluiting van het kruispunt in Usselo.

4. Vaststelling jaarrekening en balans 2019 en 2020. Verslag kascommissie. Benoeming reserve lid kascommissie. Vaststelling begrotingen 2020 en 2021.

Statutair moet de vaststelling hiervan in een openbare vergadering plaatsvinden. Penningmeester Ben Bel licht e.e.a. toe. De kascontrolecommissie heeft over 2019 geadviseerd om vaker om een verantwoording te vragen voor de toegekende bedragen. Dat advies is opgevolgd. Over beide jaren heeft de kascontrolecommissie positief geadviseerd. De jaarrekening en balans 2019 en 2020 worden vastgesteld. Ook het dorpsbudget over deze jaren is volledig besteed.

Henk Stoel volgt Klaas Hessels op als lid van de commissie. Een reserve lid wordt gezocht.

5. Voortgang Dorpsplan 2020-2030

De uitwerking van het Dorpsplan volgt. De afgelopen en komende tijd hebben we vooral de toekomstige woningbehoefte centraal gesteld. We hebben het over gematigde groei van het dorp maar dit moet nader ingevuld worden. Wat zijn potentiële woningbouwlocaties? Volgende week vervolggesprek met de gemeente. Eind dit jaar/begin volgend jaar wordt dit aan het dorp voorgelegd. Nico geeft aan dat de gemeente blij is met het dorpsplan omdat dit een kader biedt voor de gemeente voor de besluitvorming. Bepaalde initiatieven staan daarom on hold.

6. Dorpsraadverkiezingen maart 2022.

De zittingsperiode van deze Dorpsraad eindigt in maart 2022. De vorige kiescommissie is bereid dit nog een keer te organiseren. Aan hun opvolging moet daarom gewerkt te worden. Kas heeft zich bereid verklaard in de commissie zitting te nemen. De gemeente heeft inmiddels de gevraagde medewerking toegezegd.

7. Nieuws uit commissies en vertegenwoordigingen.

Commissie Fysiek [Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu]

 • Duurzame energie. Gemeente heeft geen besluit genomen over de energievisie die voor ons een kader biedt voor verdere standpuntbepaling. Gemeente vindt dat windmolens buiten het buurtenergieplan moeten blijven, is buurt overstijgend. Is voor ons niet acceptabel en op dit moment breekpunt om verder te praten. We hebben veel voorbereid. Conclusie: wordt vervolgd.
 • Renovatie Boekelosestraat. Dorpsraad vindt dat deze straat 6 meter breed moet blijven, gemeente 5,5 meter. Gaat naar onze mening in de toekomst problemen geven met het vracht- en landbouwverkeer. Deze straat is een doorgaande weg. Gemeente en m.n. betrokken ambtenaren weigeren met ons verder te praten. Wij gaan actie ondernemen richting de politiek. Het is vreemd dat de beide standpunten zo ver uiteen liggen. Probleem begint al bij de gemeente die een kant en klaar plan voorlegt waarop geen wijzigingen mogelijk zijn. Er is bv. ook een probleem met lantaarnpalen door omwonenden geconstateerd waarover de Dorpsraad pas recent geïnformeerd is. Wij zijn zeer tevreden over de bemiddelende rol die Nico vanaf het begin in dit proces vervuld heeft.
 • Algemeen zijn wij ontevreden over de wrevelige relatie de laatste tijd met (een deel van) het ambtelijk apparaat. Nico neemt het initiatief tot een gesprek met de verantwoordelijk wethouder.
  Probleem is o.i. ook dat de rol van de stadsdelen de afgelopen jaren steeds verder is uitgekleed.

Commissie Sociaal

 • De planvorming voor de kinderboerderij, of beter belevingsboerderij, wordt steeds concreter. Is goed overleg over met de gemeente. Meest kansrijke locatie lijkt toch De Zweede.
 • Hanging baskets. Is iedereen enthousiast over alleen de financiering in de toekomst is een aandachtspunt. Betaling nu voor belangrijk deel uit dorpsbudget maar in de nabije toekomst zullen anderen dat moeten overnemen. Gonny ten Veen heeft gelezen dat de marktkooplieden geen “huur” betalen voor de wekelijkse markt. Zou een goede inkomstenbron hiervoor kunnen zijn. E.e.a. is gevolg van verzelfstandiging van de markten door de gemeente.
 • Speeltuin aan de dr.de Jongstraat is in uitvoering. Pannakooi staat, gras ingezaaid, we zijn benieuwd naar verdere uitvoering van het plan.
 • Wat terrein achter de Mans betreft zijn we bezig met planvorming. Er is een plan van enkele jaren geleden. Focus op natuurlijk spelen vervalt. Vanuit de zaal wordt erop gewezen dat in het verleden allerlei subsidiemogelijkheden zouden zijn.
 • Er is een initiatief om de speeltuin aan de Topaasstraat te renoveren. Overleg daarover wordt opgestart.
 • Gonny ten Veen vraagt aandacht voor de betrokkenheid van de Dorpsraad bij het Welkomstbeukske ook in de toekomst. Boekje is recent geüpdatet. Nieuwe druk binnenkort noodzakelijk.

Dorpsbudget

Diverse aanvragen zijn de afgelopen tijd gehonoreerd. Door corona zijn veel activiteiten vervallen en dus bijdragen daaraan niet gevraagd.

Bookels Höltink

Begin oktober is er voor het eerst sinds ruim 1,5 jaar weer een bijeenkomst.

MFA

Bouw sporthal is gestart!

Publiciteit

Redactie Boekeloos zoekt versterking i.v.m. een vacature.

8. Rondvraag

 • Ben Bel meldt dat het carillon weer niet speelt. Is gevolg van uitschakeling door de groenteboer (is volgens afspraak) tijdens de markturen. Hij “vergeet” dan blijkbaar de schakelaar weer om te zetten. (P.S. Heb vanochtend met Leo Nijhof afgesproken dat hij een sleutel van deze kast krijgt zodat hij als bewoner meteen kan reageren).
 • Kas de Vries meldt dat er op 26 oktober as. ’s avonds een bijeenkomst plaatsvindt voor belangstellenden voor het 200 zonnedaken project. Staat in de Boekeloos van oktober.
 • Gonny ten Veen vraagt aandacht voor het onderhoud van natuurlijk spelen op de Bleekerij, het bord dat dit met de buurt gerealiseerd is, is verdwenen en wordt de veiligheid van de toestellen gecontroleerd? Laatste gebeurt periodiek, recent is onderhoud gepleegd. Betrokkenheid buurt lijkt minder dan in het verleden. Zet opmerkingen en klachten op www.slimmelden.nl.
 • Nico Bolhuis vraagt aandacht voor de duurzaamheidsroute A 35. Bij eerdere bijeenkomsten zijn weinig belangstellenden geweest. 6 oktober as. nieuwe avond om mee te denken. Dorpsraad wil er samen met Usselo en Twekkelo bij betrokken zijn, we hebben dat ook eerder kenbaar gemaakt maar over het voorgestane proces van de gemeente hebben we andere ideeën.
 • Tom Hassink vraagt namens een aantal bewoners aan de Kwinkelerweg en de fam. Been aan de Agaatstraat aandacht voor de activiteiten in de voormalige garage Vossebeld. Dit omdat er een kennisgeving is gepubliceerd van een aanvraag om het bestemmingsplan voormalige garage Vossebeld te wijzigen. Wordt op dit moment gepresenteerd als bedrijfsverzamelgebouw. Is o.a. verhuurd aan visboer en autospuiterij in. Er wordt geur- en geluids- en verkeersoverlast geconstateerd. Hij vraagt naar de mening van de Dorpsraad hierover. Wald Been vult aan dat dit gebouw in een woonwijk ligt waar andere normen voor gelden. Gemeente heeft beleid op bedrijfsverzamelgebouwen en daar lijkt dit strijdig mee te zijn. Wat zit er in een grote container die geplaatst is? Houdt de gemeente wel toezicht? Op slimmelden wordt door de gemeente niet gereageerd. Verwezen wordt naar procedures.

  Kas heeft informatie opgevraagd bij de gemeente. Schadeherstelbedrijf zou passen binnen het bestemmingsplan. Vreemd dat een spuiterij vroeger aan Vossebeld is geweigerd. Maar het is nu ook een spuiterij. Activiteiten in enkele boxen passen niet in het bestemmingsplan. Gedoogtermijn daarvoor is verstreken. Visboer vraagt inmiddels geen vergunning meer aan voor visrokerij. Actie kan pas als gemeente ons om advies vraagt over de voorgenomen wijziging van het bestemmingsplan en/of de gemeente een besluit heeft genomen over de aanvraag. Er ontstaat een bedrijfsverzamelgebouw, de Dorpsraad is daar geen voorstander van. Is bovendien bestemmingsplanwijziging voor noodzakelijk.

  Nico vraagt zich af of de gemeente wel alle informatie heeft. Tonny Grundel volgens Kas wel. Blijkbaar heeft gemeente in het vooroverleg over de aanvraag aangegeven dat ze bereid zijn om hieraan mee te werken. Gemeente praat blijkbaar wel met de bedrijven maar niet met de omwonenden. Omwonenden vragen zich af of gemeente er alleen voor de bedrijven is of ook voor de bewoners.

  Tot slot wordt afgesproken dat Nico z.s.m. een gesprek arrangeert tussen betrokken ambtenaren, omwonenden en de Dorpsraad over de geconstateerde problematiek. E.e.a. moet wel worden vastgelegd. Een volgende stap kan zijn het schrijven van een brief waarin een aantal vragen worden gesteld.

 

9. Sluiting

Tenslotte dankt de voorzitter de aanwezigen voor hun inbreng en sluit 21.33 uur de vergadering.

 

 

 

Dorpsraadvergadering

Verslag Dorpsraadvergadering 19 november 2019

1. Opening door de voorzitter JeroenVerhaak, mededelingen

Afwezig: Ben ter Stal (mka) en  Gerard Woerdenbag

De vergadering wordt om 20.00 uur geopend door voorzitter Jeroen Verhaak. Op de publieke tribune zijn ca 15 aanwezigen. Namens de gemeente zijn zowel Nico Bolhuis als Jan ten Elzen present. Zoals eerder gemeld is Jos Brunink verhuisd buiten het dorp en is Gerard Woerdenbag zijn opvolger.

Wij zijn er in geslaagd een nieuwe ambtelijk secretaris te vinden: Wilfried Kroep. Wij wensen beiden veel succes bij het werkzaamheden voor de Dorpsraad.

De fundraising voor de nieuwe sportzaal is een geweldig succes geworden: op dit moment is er al meer dan € 210.000 toegezegd. De voorzitter bedankt namens de Dorpsraad iedereen die daaraan heeft bijgedragen en feliciteert het MFA bestuur en de commissie fundraising met het behaalde succes.

2. Verslag van de vergadering van 17 september

Het verslag van de openbare vergadering van 17 september 2019 wordt zonder wijzigingen met dank aan Kas de Vries vastgesteld. De voorzitter meldt n.a.v. een vraag in het verslag dat de bank bij het vliegermonument niet door de bankencommissie wordt vervangen. Deze is indertijd overgedragen aan het comité vliegermonument.

3. Mededelingen van de wijkagent 

De Oude Voertuigendagen is weliswaar in het water gevallen maar verder zonder noemenswaardige problemen verlopen. Dat geldt ook voor de Military, goede verkeersaan- en afvoer. Tussen Broekmaatweg en de Verzetslaan waren er dit jaar geen knelpunten. Op 10 oktober is er een diefstal van een fiets gemeld en op 12 oktober van een bakfiets. Op 13 oktober is er gepoogd in te breken in een woning aan de Beckumerstraat. Er zijn meerdere klachten over het afsteken van vuurwerk.

Ook meldingen inzake schieten (jagen/stropen), deze worden onderzocht, maar op 15 oktober jl. is het jachtseizoen weer geopend. Verder geen meldingen, het is rustig in het dorp.

 

4. Voortgang Dorpsplan 2020-2030

Tot 2 november is er de nodige informatie verzameld, schoolkinderen hebben hun ideeën gepresenteerd, en burgemeester Onno van Veldhuizen heeft prijzen uitgereikt aan de schoolkinderen.

Met de DOE-groep is geconstateerd dat we voldoende informatie hebben. De hoofdlijnen worden nu besproken en binnenkort overhandigd aan de Dorpsraad. Daarna zal de Dorpsraad uit al deze onderwerpen waarschijnlijk keuzes moeten maken. We zitten dan al in het nieuwe jaar voordat er meer mededelingen hierover kunnen worden gedaan. In ieder geval komt er voor definitieve vaststelling een terugkoppeling naar alle betrokkenen.

6. Nieuws uit commissies en vertegenwoordigingen.

Commissie Fysiek [Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu]

 • Bij de ontwikkeling van het Bungalowpark Rutbeek blijft de ontsluitingsroute blijft een punt van aandacht. Via Usselerveenweg en richting Broekheurne, laatste heeft de voorkeur van de Buurtkring Usselo. De Dorpsraad ondersteunt dit. We onderkennen dat verkeer moeilijk te sturen is maar daarom is een voorkeursroutes wenselijk.Bestemmingsplan Welenmosweg: (vml Labyrint): de Dorpsraad R heeft eerder vragen gesteld inzake het bouwvlak en volume van de gebouwen binnen dit bestemmingsplan. Uit het antwoord blijkt dat was dit past binnen het bestemmingsplan en het eerder door ons gegeven advies.Bestemmingsplan Rutbekerveld: regelt dat Fishing Adventures daar zijn activiteiten kan starten. Dit bestemmingsplan is zeer complex en omvangrijk. De Dorpsraad heeft eerder een aantal verbeterpunten gestuurd, maar het is onduidelijk of en zo ja waar deze in het bestemmingsplan zijn verwerkt. Daarom is aan de verantwoordelijk ambtenaar verzocht om hierop antwoord te geven. Tot 27 november kunnen we een zienswijze indienen.

   

  Op dit terrein speelt er echter meer gestort (enerzijds ontgronding, anderzijds verontdieping); sinds 1 oktober is er geen zand meer gestort i.v.m. PFAS. Onbekend is wanneer het storten hervat kan worden. Er zou 1,3 mio m3 zand gestort worden waarvan er nu ca. 200.000 m3 is gestort. Verwacht wordt dat het nog te storten volume niet meer te realiseren is tot 2025. Dat heeft consequenties voor de oorspronkelijk geplande bestemming/natuur.

  Bocht Badweg N18: de rijbaan is te smal voor landbouwverkeer in de bocht. We hebben een brief gestuurd aan de gemeente om de weg te verbreden door grasbetontegels in de bocht aan te brengen. De reactie wordt afgewacht. De uitvoering van de werkzaamheden i.v.m. de afwaardering van de N18 kan nog even duren. Tegelijkertijd met de aanpassing zal de verlichting kruispunt Badweg worden aangepast.

  Teesinkbos. De vergadering wordt bij dit punt voorgezeten door Kas de Vries. De problematiek is algemeen bekend: de gemeente wil dit aanwijzen als beschermd stads- en dorpsgezicht. De weg ernaar toe vindt de DORPSRAAD ongelukkig gekozen, de Dorpsraad is niet om het verplichte advies gevraagd. Daarover is eerder een brief aan het college gezonden. Er is over de consequenties onvoldoende informatie aan de bewoners verstrekt. Brief aan College B&W verzonden. De Dorpsraad is van mening dat de voorbescherming moet worden ingetrokken worden, is echter tot op heden gehandhaafd. N.a.v. onze brief is een uitgebreide ambtelijke mail ontvangen waarin wordt uitgelegd wat de procesgang is en wat de mogelijkheden zijn. De Dorpsraad heeft op 18 november jl. een nieuwe brief gestuurd waarin wij vinden dat de procedure die gevolgd wordt niet de juiste is. De betrokken bewoners moeten beter bij de besluitvorming betroken worden. Men kan niet achteraf aan woningeigenaren/bewoners beperkende maatregelen opleggen. Dit moet in overleg met de bewoners.

  Marnix de Bil spreekt namens de Stichting tot behoud Teesinkbos. Hij vindt de oplegging van de voorbescherming gerechtvaardigd; nieuwe bewoners moeten weten wat er speelt. Het is urgent dat er niets veranderd wordt en dat men er zich bewust van is dat men op een bijzondere plek woont. In het verdere proces moet uitdrukkelijk het overleg met de wijk gezocht worden en dient er een breed gedragen concept te komen. De stichting heeft eerder contact gehad met de gemeente. Hij heeft de indruk dat de gemeente op zoek is naar de verbinding met de bewoners. In mei 2018 is er een bijeenkomst geweest in De Posten en daarna zijn er concrete stappen tot bescherming genomen.

  Kas de Vries van de Dorpsraad toont zich echter sceptisch. Eerder nl. in augustus 2018 is namens de bewoners aan de gemeente verzocht om een voorlichtingsbijeenkomst te houden, maar daar is de gemeente tot op heden niet op ingegaan. Naar aanleiding van een vraag zet Kas de Vries uiteen dat drie partijen de aanvraag tot bescherming hebben gedaan: Erfgoedvereniging Heemschut, Het Cuypersgenootschap en de Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker. Hun voorstel is overgenomen door de gemeente, dit na een advies van de Stichting Het Overzicht. Volgens Marnix de Bil  is de historische waarde van de wijk aanzienlijk. Volgens bewoner Frank Overweg heeft de gemeente zitten slapen en is nu wakker geworden; indien bewoners niets hadden gedaan, was e.e.a. al gerealiseerd en hadden de bewoners (ook juridisch) achteraf moeten reageren. Hij pleit voor beperkte regelgeving (zoals bijvoorbeeld wel eenheid in kleuren, maar dat hoeft niet voor alles te gelden).

  Marnix de Bil geeft aan dat door de bescherming er een must ontstaat voor de gemeente om de wijk goed te onderhouden. Henk Smelt vraagt zich af binnen welk kader de bewoners mogen bewegen.

  Nico Bolhuis reageert op de opmerkingen namens de gemeente en maakt duidelijk dat het besef bij de gemeente aanwezig is dat er een breed draagvlak moet zijn. Kas de Vries stelt dat datgene wat door partijen wordt opgesteld (wat wel/niet kan/mag) heel duidelijk voor de bewoners moet zijn en vraagt zich af wat de vervolgstappen zijn, dit is nu nog onduidelijk en dat zal verduidelijkt moeten worden. Frank Overweg: bewoners blijven er lang in de wijk wonen, omdat het hen heel goed bevalt. Nieuwe bewoners moeten wel de mogelijkheid hebben hun huis zodanig aan te passen dat het voldoet aan de eisen van deze tijd. Volgens Marnix de Bil is de monumentenbescherming heel rigide, die van beschermd dorpsgezicht veel minder, geeft meer mogelijkheden. Klaas Hessels noemt als voorbeeld de dakpannen. In het ontwerp van de architect lopen deze tot de gevel. Dit leidde tot lekkages en vervuiling. Daarom zijn bij een aantal huizen zijn inmiddels pannen gelegd die iets oversteken. Jeroen Verhaak meldt dat in het bestemmingsplan Boekelo 2015 er is al verschillende zaken zijn aangepast o.a. mogelijke hoogtes. Marnix de Bil vindt dat er moet een goede balans gevonden worden; we moeten wel met de tijd meegaan qua bouw.

  Kas de Vries maakt de balans op van het besprokene en komt tot de volgende samenvatting:

  1: allereerst moeten alle processtappen voor iedereen (bewoners, maar ook DORPSRAAD) helder zijn.

  2: er is ook onduidelijkheid waar we nu precies staan op dit moment. Welke koersen zijn ambtelijk/bestuurlijk uitgezet. Hij gaat dit kortsluiten met de verantwoordelijk ambtenaar.

  Kas de Vries dankt iedereen voor de inbreng en vervolgens neemt Jeroen Verhaak het voorzitterschap van de vergadering weer over.

  Beckumerstraat. Enkele bewoners hebben een enquête gehouden; er zijn diverse onderwerpen zijn aangereikt; de vraag is wat doet de Dorpsraad hiermee doet.  We nemen dit mee bij het Dorpsplan 2020-2030. De verstrekte informatie wordt toegevoegd aan de verkenningen.  Namens de Dorpsraad zal Ben Bel dit met de bewoners kortsluiten.

  Windmolen. Er zijn plannen voor een 210 meter hoge windmolen langs de Windmolenweg tegenover de Marssteden; de Dorpsraad is hierop tegen. In de plannen is de windmolen dusdanig gepositioneerd dat er geen slagschaduw is, maar er zijn veel andere nadelen zoals bijvoorbeeld trillingen in de bodem. Ook de Buurtkring Twekkelo heeft bezwaren; bewoners van Twekkelo zullen veel last van slagschaduw ondervinden. Ook de Ondernemersvereniging van de Marssteden is er op tegen. Nico Bolhuis stelt dat de windmolen een particulier initiatief is. Grondeigenaren mogen stroombedrijven in de arm nemen voor de bouw van een windmolen. De gemeente neemt in eerste instantie een afwachtende houding aan. Kas de Vries stelt dat het weliswaar een particulier initiatief mag betreffen, maar het raakt wel een heel groot gedeelte van het openbare ruimte. De Dorpsraad roert zich omdat zij directe actie nodig acht. Volgens Bart Stokkers heeft het buurtschap Twekkelo de gemeente aangeboden om mee te denken over alternatieven. De voorzitter meldt dat we de gemeente meerder keren hebben uitgenodigd om mee te denken aan energiebesparende maatregelen, maar we zijn en blijven tegen de windmolens. Gerard Roossink (Dorpsraad) vraagt zich af welke invloed de trillingen op de aanwezige zoutcavernes hebben. Frank Overweg vindt het wel heel toevallig dat deze plek ook is aangewezen voor storting van grond bestemd voor het ecoduct dat in aanbouw is. Ook stelt hij dat er vlak over de grens veel meer ruimte is voor de bouw van windmolens en dat het in Nederland heel erg moeilijk om een geschikte plek te vinden.

  Windmolenweg/Haimersweg. Gerard Roossink stelt de nieuwe verkeersinrichting aan de Haimersweg aan de orde. Hij kan zich voorstellen dat de gemeente geen zware machines in het dorp wil hebben, maar waarom moet dit ook gelden voor het buitengebied. De doorgang naar de Haimersweg is nu aan een kant slechts 3 meter breed maar grote landbouwmachines zijn af fabriek al breder. E.e.a. is al eerder geconstateerd door de Dorpsraad en voorgelegd aan de behandelend ambtenaar. Volgens deze is de weg nu niet smaller dan hij was, echter doordat er in de bocht betonbanden zijn aangelegd om te voorkomen dat auto’s draaien, is de extra ruimte verdwenen. Er zijn twee mogelijke oplossing:  óf het verkeer rijdt tegen de richting in (hetgeen ongewenst is) óf men rijdt om. Overigens heeft de Dorpsraad eerder de tekeningen beoordeeld en toen op dit punt geen opmerking gemaakt. Bernd Weijers (Dorpsraad) noemt nog een alternatief: de banden kunnen weer verlaagd worden.

Commissie Sociaal

 • In de week van 1 oktober vond de Landelijke Week tegen de eenzaamheid plaats. Deze is door ons omgedoopt tot de week van het contact of de ontmoeting. Het was een leuke middag voor een aantal mensen met een programma op camping Het Scharrelhoes. Dit werd door de deelnemers erg op prijs gesteld.  De doelstelling is om mensen met weinig contacten in beweging brengen en op te halen.

Dorpsbudget

 • Er is een aanvraag ingediend door de ondernemersvereniging voor een bijdrage aan de Oude Voertuigendag. De Dorpsraad draagt euro 750,= bij.

 

Bookels Höltink

Dit is een platvorm voor iedereen die iets met de zorg te maken heeft, zoals: scholen, politie, zorgverstrekkers, gemeente kortom het gehele sociale domein. Men komt 4x per jaar bij elkaar met als doel de lijnen kort te houden en de dienstverlening te bevorderen. Nieuws uit deze groep: in december bestaat de Hervormde kerk Usselo bestaat 75 jaar. Er is bij  huisartsenpraktijk De Windmolen  een Physician assistent aangesteld. Huurwoningen in Boekelo worden door het lotingssysteem steeds vaker aan niet-Boekeloërs verhuurd. Men is hierover in gesprek met de woningstichting.

Publiciteit

Jeroen Verhaak deelt mee dat Boeke-loos in januari niet verschijnt, de uitgave december/januari verschijnt in december. Er volgt geen januarinummer vanwege minder kopij in deze tijd, een sluitende exploitatie en minder drukte voor de redactie rondom de feestdagen.

 

6. Rondvraag

Tenslotte dankt de voorzitter de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.

7. Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 21:15 

 

 

 

Dorpsraadvergadering

Verslag Dorpsraadvergadering 17 september 2019

1. Opening door de voorzitter. mededelingen

Afwezig m.k.: Jeroen Verhaak, Jos Brunink, Bernd Weijers. 

 De voorzitter heet iedereen welkom. De tafel opstelling is deze vergadering anders. Doel is om meepraten door de bezoekers gemakkelijker te maken. In de juli vergadering was aangekondigd dat de secretaris zou stoppen. Er is nog geen secretaris gevonden. De voorzitter roept op om in de eigen omgevingen op zoek te gaan naar een secretaris. De voorzitter meldt dat we zo niet verder kunnen en dat het werk van de Dorpsraad er onder gaat leiden. 

2. Presentatie bouw sportzaal en fundraising 

Ben ter Stal geeft een statusupdate, aan de hand van een aantal sheets. Fase 3 beoogt de huidige gebruikers beter te faciliteren en nadrukkelijk de nieuwe gebruikers ruimte te geven. Ben schetst vervolgens de ruimtes die in het gebouw gepland zijn. Het wordt een multifunctionele zaal: sport, cultuur en samenleving. Er komt extra vergaderruimte en ruimtes voor huurders en ook veel extra opslagruimte. Het gebouw zal energieneutraal worden. Verdere detaillering van de tekeningen vindt momenteel plaats en momenteel wordt ook gewerkt aan de plannen voor het vervoer van de schoolkinderen naar de Zweede (onder de naam Busz). De financiering is nagenoeg rond. Laatste nieuws is dat ook de Leader-subsidie is toegekend. In totaal is 2,1 miljoen noodzakelijk. Er is nog ca €300.000 voor volledige realisatie. De fundraising is opgestart. Daartoe is een Stichting Vrienden van de Zweede opgericht, zodat donaties kunnen worden ontvangen en een ANBI status kan worden verworven. Veel verenigingen zijn aangesloten en ook de betrokken wijkraden. Er is een verdriedubbelaar: iedere euro die door de dorpen wordt ingelegd is 3 euro waard. Doelstelling is om €50.000 op te halen, wat daarmee €150.000 bijdrage geeft. Op zaterdag 2 november volgt een grote actie in de dorpen. Onder het motto 12x€12 wordt ingezameld. De komende periode worden alle inwoners van het werkgebied geënthousiasmeerd. Via de sociale media, pers, een MFA-magazine (oplage 2300, waarbij de Dorpsraad zich garant stelt tot €1000 als bijdrage aan de productiekosten) en presentaties wordt iedereen geïnformeerd. Ook de facebookpagina van de Dorpsraad zal worden gebruikt. Dit moet ook leiden tot meer betrokkenheid nadat het gebouw gereed is. Wijkteams zullen op 2 november de dorpen langsgaan. Op 2 november wordt ook in de Zweede door de scholen een presentatie van hun Droom van Boekelo gepresenteerd. Dat zal dus een dag worden met veel activiteiten rondom de Zweede. 

3. Verslag van de vergadering van 16 juli

 Geen opmerkingen. Onder dankzegging wordt het verslag vastgesteld. 

4. Mededelingen van de wijkagent 

De wijkagent is afwezig maar heeft zijn opmerkingen doorgegeven aan de voorzitter. Het is rustig geweest in de vakantieperiode. Wel zijn er enkele diefstallen geweest: van 4 groene Otto’s, van een elektrische fiets aan de Windmolenweg, van een elektrische fiets aan de Beckumerstraat en een diefstal uit een woning aan de Beckumerstraat. Vanuit het buitengebied zijn meldingen binnengekomen van schoten, waarbij wordt gedacht aan stropers. 

5. Voortgang Dorpsplan 2020-2030

Half november zal de informatieverzameling eindigen en zal begonnen worden met het opstellen van een plan. Er lopen veel initiatieven om inwoners te raadplegen. De doe-groep heeft al erg veel informatie opgehaald. Op de scholen loopt op dit moment een actie, waarbij leerlingen uitgenodigd worden om hun droom van Boekelo te benoemen. Op 2 november kunnen ouders en anderen stemmen op de ideeën. Op 27 september vindt raadpleging plaats: ’s morgens op de markt, ’s middags op de Bleekerij en aan het einde van de middag bij café De Buren. 

6. Nieuws uit commissies en vertegenwoordigingen.

Commissie Fysiek [Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu]

 • Reconstructie Windmolenweg. Begin oktober, na de military, start die reconstructie vanaf de bovenzijde van het viaduct/kruising Haimersweg tot aan de eerste toerit naar de Marssteden. Rond de kerst zal de reconstructie gereed zijn. Het werk wordt in 3 fasen uitgevoerd: deel 1 tot aan de eerste toerit, dan het middenstuk en tenslotte het gedeelte vanaf de tweede toerit. TWW, de aannemer, bekijkt nog op welke wijze de afsluiting van Boekelo over de Windmolenweg bekort kan worden. 
 • De strooikaart is weer verschenen. De Dorpsraad heeft er voor gepleit om de Mans op te nemen in de strooikaart en ook de toegangsweg en de parkeerplaatsen bij de Zweede. Dat heeft niet geleid tot een wijziging in het strooibeleid. 
 • Bomenkap aan de Boekelosestraat. Voorzien was om meerdere bomen te kappen. Jan ten Elzen heeft met de omwonenden gesproken, waaruit volgt dat er twee bomen gekapt worden, waarbij meteen de wortels worden weggefreest. Bomen met ‘olifantenoren’ verzwakken en dienen dus gekapt te worden. De eiken langs de Boekelosestraat zijn beeldbepalende bomen. De Noorse Esdoorn kan worden geplaatst waar de eiken stonden. Die bomen kennen het bezoek van een grote variëteit aan insecten. 

  De omwonenden wisten niet dat de gemeente de reconstructie van de Boekelosestraat voorbereid. Inmiddels heeft Bart Stokkers ervoor gezorgd dat een presentatie over dit onderwerp op de sociale media is geplaatst. 3 – 3 

  Boominspecteurs hebben de bomen gecontroleerd, gemerkt en advies gegeven aan ten Elzen. 

  De bomen die gekapt zijn bij het bruggetje in de Beckumerstraat worden nog niet vervangen. Bezien wordt of de weg op die plek verbreed kan worden. Daarover valt binnenkort een besluit. 

 • Gemeld wordt dat er op 25 september een bijeenkomst is over duurzame energie bij café De Buren. 

Commissie Sociaal

 • Edith Robers bericht over de week van/tegen de eenzaamheid, de eerste week van oktober. Het thema is al vaker op de agenda geweest. Op 1 oktober is er een evenement voor mensen die wel wat extra aandacht kunnen krijgen vanaf De Berken. Gefietst wordt, er zijn ook duofietsen beschikbaar, naar Het Scharrelhoes alwaar een lunch plaatsvindt, waarna met knuffelhonden gespeeld kan worden, waarna er nog een demonstratie schapen drijven zal zijn. Om 15:00 uur is het afgelopen. Maximaal 40 mensen kunnen deelnemen. 

Dorpsbudget

 • Sinterklaascomité. De Dorpsraad heeft €800 toegekend voor de Sinterklaasintocht 2019.
 • De Dorpsraad kende in mei budget toe aan de Historische Kring voor de aanschaf van vlaggenmasten voor het monumentje aan de Kwinkelerweg.
 • Ter vergadering herhaalt de stichting nog eens zijn verzoek om de bank bij dat monument onder te brengen bij de bankencommissie en zorg te dragen voor vernieuwing van die bank. 

Publiciteit 

 • Het septembernummer van Boeke-loos was in een nieuwe opzet/lay-out. De aanwezigen zijn vol lof over de nieuwe opzet en ook over het lettertype. Wel wordt de datum/maand/jaartal en logo Dorpsraad gemist. 

6. Rondvraag

Boekelose vlag. Er zijn veel vlaggen gekocht en nieuwe moeten worden besteld. 

7. Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 21:15 

 

 

 

Dorpsraadvergadering

Verslag Dorpsraadvergadering 16 juli 2019

1. Opening door de voorzitter. mededelingen

Om exact 20.00 uur opent voorzitter Jeroen Verhaak de vergadering en meldt de afwezigheid van drie Dorpsraadleden: Kas de Vries, Ben ter Stal en Edith Robers. Verder zijn Nico Bolhuis (Stadsdeel West) en wijkagent Wilfried Bossink afwezig met kennisgeving.

N.a.v. een publicatie in Boeke-loos wordt meegedeeld dat Erve Menzo aan de Beldershoekweg een rijksmonument is.

Over het mysterie van de zandhopen aan de Windmolenweg wordt gemeld dat dit een tijdelijk zanddepot is voor de opslag van zand bestemd voor de aanleg van het ecoduct over de A35. Door de bouwstop kon dit niet rechtstreeks worden aangevoerd.

2. Verslag van de openbare vergadering van 21 mei 2019

Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld, met dank aan Djoeke.

3. Mededelingen wijkagent

Wegens afwezigheid van de wijkagent zijn er geen mededelingen.

4. Voortgang Dorpsplan 2020-2030

Er zijn inmiddels verschillende gesprekken geweest met de Doe Groep en verschillende groepen Boekeloërs. De jongeren van groep 8 zullen na de schoolvakantie bevraagd worden. Gestreefd wordt naar een eerste concept plan medio oktober/november a.s. Er staat een afspraak gepland met Doe groep eind augustus. Wordt vervolgd.

5. Nieuws uit commissies en vertegenwoordigingen.

Commissie Fysiek [Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu]

 • Renovatie Windmolenweg (Marssteden)
  de fundering onder de rijbaan moet worden vervangen, waardoor verkeer over de Windmolenweg niet meer mogelijk zal zijn. De werkzaamheden zullen 10-12 weken in beslag nemen. Er volgt nog overleg met de gemeente in hoeveel fasen de werkzaamheden kunnen plaatsvinden, dit om de overlast voor Boekelo zoveel mogelijk te beperken.
 • Reconstructie kruising Haimersweg/Windmolenweg
  Hier wordt allen de toplaag vervangen en er zullen verhoogde betonbanden aangelegd worden zodat keren met de auto op de oprit naar het viaduct niet meer mogelijk is. Gehoopt wordt dat verkeerd gebruik van de Haimersweg hierdoor verder afneemt. Tevens wordt de afwatering van de weg verbeterd .
 • Bestemmingsplan Rutbeek
  Plan was ter inzage gelegd, maar door onvolkomenheden in de ter inzage gelegde stukken is de procedure ingetrokken en wordt het concept bestemmingplan na de zomer wederom in procedure genomen.
  Het gezamenlijke advies van Buurtkring Usselo, Buurtkring Broekheurne en Dorpsraad Boekelo niet is als zodanig overgenomen in het bestemmingsplan. Medio augustus komen we hier na hernieuwd overleg met de gemeente op terug.
 • Rutbekerveld
  Ons advies over het concept bestemmingsplan is verzonden. Het antwoord wordt afgewacht. Duurzame energie: Om Boekelo energieneutraal te krijgen heeft de commissie fysiek een bezoek gebracht aan een energiecoöperatie in Dalfsen. Dat heeft veel nieuwe inzichten opgeleverd. Gewerkt wordt aan een advies hierover.
 • Duurzame energie
  Om Boekelo energieneutraal te krijgen heeft de commissie fysiek een bezoek gebracht aan een energiecoöperatie in Dalfsen. Dat heeft veel nieuwe inzichten opgeleverd. Gewerkt wordt aan een advies hierover.
 • Noordtak
  Verder is de Noordtak in het nieuws geweest. Wij zijn hier tegen. Gelet op de mogelijke consequenties voor Boekelo wordt dit met bijzondere aandacht gevolgd. Met andere betrokken partijen zoals bv de UT wordt zo nodig samenwerking gezocht.

Commisie Sociaal

 • Bookels Holtink
  Op 13 juni jl. is er een bijeenkomst geweest van Bookels Höltink. Er is o.a. gesproken over het idee om per wijk een zorgverlener als aanspreekpunt aan te wijzen uit het oogpunt van effectiviteit en efficiency. Vanuit de Zonnebloem is gemeld dat er meer gebruik gemaakt kan worden van de twee beschikbare duofietsen. Van 1 tot 8 oktober vindt de week van de eenzaamheid plaats. Dit is een landelijk initiatief.

Dorpsbudget

 • Er is een aanvraag binnengekomen van Soundgardens. Voor de organisatie van de tweede editie van dit muziekfestival in particuliere tuinen is een bedrag van € 1.200 toegezegd.

MFA Fase-3: sportzaal

 • In de zomernota is een bedrag opgenomen van 690.000,–. De tekeningen worden zo snel mogelijk afgerond en hopelijk kan eind dit jaar of komend voorjaar met de realisatie worden begonnen. Over een andere subsidieaanvraag wordt in september uitsluitsel verwacht. In november is er een fundraisingactie in de drie kernen om het resterende bedrag voor een sluitende financiering op te halen.

6. Rondvraag

 • Fleur ter Kuile: op het Bleekerijplein heeft men bij buitenactiviteiten overlast van hondenuitwerpselen. Uit reacties blijkt dit incidenteel te zijn.
 • Jan ten Elzen (stadsdeelbeheer west):
  – deelt mee dat medio augustus/september de openbare ruimte Henry Dunantlaan en Bastinglaan in kaart wordt gebracht. De huidige beeldvormingen wordt vastgelegd met foto’s en beschrijven welke soorten er staan. Ook de plantvakken die worden onderhouden door bewoners of in bruikleen zijn. De bewoners worden vooraf per brief geïnformeerd komende tijd. Dit in het kader van de aanvraag van de monumentenstatus. Als beheer wil men dit in beeld hebben voor de opstelling van een beheerplan.
  – Aan de Beckumerstraat thv 150 heeft een noodkap plaatsgevonden van drie lindebomen (naast de al gekapte) die los staan en een onveilige situatie vormen voor de weggebruikers en omwonenden. De stobben worden gefreesd en de bestrating hersteld. Ook zullen er op termijn enkele grote eiken worden gekapt aan de Boekelosestoom Bleekerij. Deze zijn in zeer slechte staat.
  – M.b.t. de eikenprocessierups wordt het landelijke beleid gevolgd. Dit houdt in dat er op uitzonderlijke plekken waar veel samenloop is van mensen actie kan worden ondernomen door Onderhoud Enschede. Meldingen van inwoners worden geregistreerd. Toch zal er een grote overlast blijven bestaan.
  – Eind augustus zullen aan de Boekelose Stoomblekerij aanpassingen plaats vinden aan twee wadi’s. Bij de eerste grote wadi daar waar ook speeltoestellen staan zal aan het eind van de wadi’s t.h.v. de patiowoningen de bodem worden gefreesd en worden ingezaaid met een wildbloem mengsel. Dit gebeurd vanaf de overstortkolken aan het eind tot de verharde doorsteek pad. Er blijft dan nog genoeg ruimte over om te spelen door kinderen. De tweede wadi is de kleinste aan het eind van de straat. Deze wadi functioneert niet door dat er een harde laag in de bovengrond zit. Deze wadi wordt onderin afgegraven en weer met zand aangevuld. Ook daar zal een wildbloem mengsel ingezaaid worden. Het inzaaien zal in september gepland worden.

7. Sluiting

Bij de sluiting om 20.50 uur meldt de voorzitter dat er door de verhuizing van de huidige verslaglegster er wederom een vacature voor het secretariaat is ontstaan. Hij dankt Djoeke voor haar inzet de afgelopen maanden.

Geschreven door Djoeke

 

De volgende openbare vergadering van de Dorpsraad is op dinsdag 17 september a.s. 20.00 uur De Zweede.

 

 

Dorpsraadvergadering

Verslag Dorpsraadvergadering 21 mei 2019

1. Opening door de voorzitter, mededelingen

Bij afwezigheid van de voorzitter en vicevoorzitter opent Edith Robers de vergadering . Jos Brunink en Bert Bennink zijn afwezig met kennisgeving. Bernd Weijers zal in verband met een vergadering betreffende het Rutbeek wat later.

Medelingen: Djoeke Ludwig is sinds 2 maanden werkzaam voor de Dorpsraad.als ambtelijk secretaris.
Verder is er een brainstormsessie geweest in de interne Dorpsraadvergadering over hoe de openbare vergaderingen voor het aanwezige publiek attraktiever kan worden gemaakt en de voorzitter roept het aanwezige publiek dan ook op om mee te denken. Thema’s uit het publiek zijn ook welkom. Verder zullen er sprekers worden uitgenodigd die nader uitleg zullen geven over thema’s die op dat moment spelen binnen ons stadsdeel.

2. Verslag van de openbare vergadering van 19 maart 2019

Verslag wordt goedgekeurd zonder wijzingen goedgekeurd met dank aan Bernd Weijers.

3. Mededelingen van de wijkagent

 

 • Op 29 maart 2019 heeft er bij de oversteek voor De Zweede een aanrijding plaatsgevonden. De toedracht is nog niet geheel bekend.
 • 10 april hebben 2 12-jarige meisjes op de Kwinkerlerweg nabij de autobaan een naakte man gezien. Publiek wordt opgeroepen, mocht deze man weer gezien worden, dit te melden bij de wijkagent
 • Er zijn inbraken gemeld uit in aanbouw zijnde woningen aan de Boekelosestraat en de Kwinkelerweg waarbij gereedschappen en bouwmaterialen ontvreemd zijn. Deze melding is ook gedeeld op de facebookpagine.
 • Op 22 april heeft er een burenruzie plaatsgevonden waarbij er met een mes is gestoken. Er zijn beelden van de inbraak, die ter beschikking aan de politie zullen worden gesteld. Er is een arrestatie verricht en het onderzoek loopt nog.

4. Proces herinrichting Boekelosestraat

Rien van Faassen van Stadsdeel West is uitgenodigd door de Dorpsraad om iets te vertellen over het proces hoe de gemeente komt tot wegonderhoudwerkzaamheden en welke stappen er volgen om tot een herinrichtingsplan te komen. Dat doet hij door middel van een Powerpoint Presentatie.
De technische staat van de Boekelosestraat is dermate slecht dat er onderhoud nodig is. Dit zal worden opgepakt in 2019-2020. Inrichtingsaspecten komen aan de orde alsmede de wettelijke kaders, materiaalgebruik, verlichting, de riool- en waterhuishouding. Omwonenden en direct belanghebbenden zullen betrokken worden bij de herinrichting van de Boekelosestraat/Verzetslaan. Daarvoor zal t.z.t. nog een bewonersavond (na de zomer) georganiseerd gaan worden. Waar mogelijk worden tips, suggesties en ideeën van omwonenden meegenomen worden in het ontwerp.

De bezoekers van de openbare vergadering uiten hun zorgen over de snelheid die gereden wordt door het verkeer binnen de 30 km-zone, de overgang op de Boekelosestraat bij de overgang van De Zweede alsmede het vrachtverkeer dat vanuit de Verzetslaan door het dorp gaat. Deze problematiek heeft de aandacht van de dorpsraad en er zal binnenkort nog een overleg over deze zorgen volgen met de vice-voorzitter van de dorpsraad en gemeente.

5. Voortgang Dorpsplan 2020-2030

De “doe-groep”is inmiddels omgedoopt tot de “Droom van Boekel” en komt 1 keer per maand bij elkaar. De thema’s zijn: wonen en leven, verkeer en veiligheid, natuur en milieu, cultuur en sport, voorzieningen en ondernemers. Verwezen wordt naar de site: www.jijenoverijssel.nl
waar meer te lezen is. Er zal nog een wedstrijd georganiseerd worden over het onderwerp: het beste idee voor Boekelo in 2030” Ideeën zijn van harte welkom.


6. Nieuws van de commissies en vertegenwoordigingen

Algemeen

geen nieuws

Commissie Fysiek (R.O.M.)

 • BW heeft overleg gehad met de klankbordgroep Rutbeek. De Dorpsraad heeft samen met buurtkring Usselo hun standpunten c.q. daar neergelegd.
 • bestemmingsplan Welenmosweg: Er is nog geen formele terugkoppeling van de gemeente gekomen betreffende de bestemmingsplanwijziging van het Labyrith Der Zinnen. De dorpsraad heeft vragen neergelegd over de invulling van de recreatieve manier van overnachtingen en hoe dit gehandhaafd zal gaan worden.
 • parkeren Windmolenweg: de dorpsraad heeft geadviseerd het parkeerverbod te handhaven zoals het nu is, mede omdat er ook uit het dorp zelf geen verzoek is geweest dit verbod op te heffen.
 • duurzame energie. De commissie heeft een bezoek gebracht aan Dalfsen en dit heeft veel informatie opgeleverd hoe er met regelgeving moet worden omgegaan en zo nodig zal deze opgedane kennis ingezet worden bij het verduurzamen van Boekelo.

Commissie Sociaal

Onderwerp “Eenzaamheid van ouderen” heeft weer de volle aandacht. Boekelo zal hier geen voortrekkersrol in spelen en zal meeliftenmet Enschede omdat dit thema Enschede breed zal worden ingezet.

Dorpsbudget

Er ligt een aanvraag van de BOV maar deze is nog te summier wegens het ontbreken van onderbouwing, zodat aanvraag nog niet behandeld zal worden.

Publiciteit

Vanuit de bezoekers komt de vraag of de oplage verhoogd kan worden. Meestal is het zo dat de boekjes binnen 1 dag al op zijn.

M.F.A.: sportzaal:

het wachten is op de BOSA bijdrage. Het gaat om 400.000,–. Het ministerie zal binnenkort hierop op antwoorden. De fundraising zal in afwachting van de BOSA-bijdrage waarschijnlijk over de vakantie getild worden.

7. Rondvraag en sluiting

Er zijn geen rondvragen en de vergadering wordt gesloten met dank aan Edith als voorzitter.

 

 

 

Dorpsraadvergadering

Verslag Dorpsraadvergadering 19 maart 2019

Afwezig met kennisgeving: Jos Brunink.

Circa 15 belangstellenden aanwezig.

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur.

Er zijn geen mededelingen.

2. Verslag van de openbare vergadering 15 januari 2018

Zonder wijzigingen vastgesteld, met dank aan Edith Robers.

3. Mededelingen wijkagent

In de afgelopen 2 maanden zijn er de volgende ongewenste zaken gebeurd:

 • Gereedschap gestolen uit een schuur aan de Beckummerstraat.
 • Landbouwhek gestolen aan de Fabelenweg.
 • Fiets gestolen bij de kerk aan de Berckummerstraat.
 • Er waren tassen aangetroffen aan de Verzetslaan, deze zijn terug bij de eigenaar.
 • Binnen de bebouwde kom zijn veel lichtmasten beschadigd

4. Financieel

 • Vaststellen jaarrekening en balans 2018
 • verklaring kascommissie
 • samenstelling kascommissie jaarrekening en balans 2019
 • vaststelling begroting 2019.

De kascommissie heeft de jaarrekening en balans over het boekjaar 2018 gecontroleerd en de kleine opmerkingen zijn meegenomen in de definitieve stukken. De penningmeester wordt décharge verleend voor het gevoerde beleid. Reserve lid Klaas Hessels wordt gevraagd om toe te treden tot de kascommissie en er wordt een nieuw reserve lid gezocht. De begroting voor 2019 wordt vastgesteld.

5. Vervolg Dorpsplan 2020-2030

De informatie van de voorgaande bijeenkomsten is op internet beschikbaar. Deze week is overleg met Ferenc over het vervolg. De geplande bijeenkomst van 26 maart wordt verschoven naar een later tijdstip.

6. Nieuws uit commissies en vertegenwoordigingen.

Commissie Fysiek [Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu]

 • Kruising Haimersweg/Windmolenweg:
  Het oorspronkelijke doel van de harde maatregelen op deze kruising is het verhogen van de veiligheid voor fietsers en schoolgaande kinderen op de Haimersweg door de verbinding van de Haimersweg van en naar de Windmolenweg (richting Enschede) onmogelijk te maken. Aanvullend op de harde maatregelen zijn als proef tijdelijke barriers geplaatst. Met deze opstelling zijn een week lang tellingen gedaan van het oneigenlijke gebruik van deze kruising die laten zien dat er bijna 650 keer foutief gebruik wordt gemaakt van de kruising. Zoals komende vanuit Enschede voorbij de kruising keren op de weg en vervolgens toch de Haimersweg inrijden. Of gewoon de betonnen paaltjes omver rijden. De Dorpsraad vraagt zich af of het op de Haimersweg wel verkeersluwer en veiliger is geworden. Die vraag wordt aan de gemeente voorgelegd. De resultaten zullen worden besproken de Stichting Behoud Twekkelo en we zullen gezamenlijk reageren naar de gemeente.
 • Bushalte Centrum:
  Omdat de route van de buurtbus is gewijzigd, is behoefte aan een halte in het centrum ontstaan. Er zijn veel alternatieven beschouwd en in overleg met de Stichting Buurtbus Boekelo en omwonenden is afgesproken dat een haltebord bij de postbus wordt geplaatst. In 2019 is dit nog op proef, daarna wordt besloten of er ook een verhoogd plateau zal worden aangelegd.
 • Openbare Verlichting:
  Vanuit de Dorpsraad is een brief naar de gemeente gestuurd met een aantal aandachtspunten voor de openbare verlichting, met name in het buitengebied. Samen met de gemeente heeft de Dorpsraad ter plaatse een schouw uitgevoerd van deze aandachtspunten. De Dorpsraad kan instemmen met de bevindingen die leiden tot wijzigingen op twee kruisingen: Badweg-Haaksbergerstraat: de lichtmast wordt gevoed vanuit een zonnepaneel en gedurende de nacht wordt het licht steeds zwakker. Gemeente stelt voor om dit pas mee te nemen bij de algehele reconstructie van de Haaksbergerstraat. Omdat dit nog geruime tijd kan duren is het gewenst om dit op korte termijn te verbeteren. Bij de kruising Badweg-Zoutindustrieweg is te weinig licht op de kruising en zal de lichtmast die bij het spoor staat worden verplaatst. Bij de aanpassingen moet de lichtintensiteit tot een voldoende niveau worden gebracht (conform de normen). Ben Bel maakt nog bezwaar tegen het feit dat op een aantal kruisingen geen verlichting wordt aangebracht. Er wordt wel afgesproken dat de verlichting op doorgaande wegen met veel fietsers nog een keer wordt beschouwd.
 • Duurzame energie
  In aparte sessies wordt onderzocht welke haalbare elementen op relatief korte termijn gerealiseerd zouden kunnen worden, zoals collectieve inkoop van zonnepanelen (met grote aantallen gaan de kosten omlaag). Op 13 maart is gesproken met “Ennatuurlijk” die voornemens zijn om een stoomleiding aan te leggen vanaf Twence naar Grolsch. De temperatuur in de retourleiding is hoog genoeg voor een warmtenet in Boekelo. Binnenkort wordt verder gesproken om de mogelijkheden te bespreken. Bij een warmtenet moeten natuurlijk leidingen in de grond worden gegraven, maar als alles elektrisch wordt zal ook het elektriciteitsnet  verzwaard moeten worden.

Sociaal (R.S.C.J., Senioren e.d)

 • Van de werkgroepen toerisme, wandelpaden en banken
  De commissie Wandelpaden gaat weer aan de slag met opschonen van de paden.
  De houten banken worden in de periode 20-25 vervangen door betonnen banken. Voor deze vervanging zal ook een bijdrage worden gevraagd bij De Koepel en Toerisme.
 • Bookels Holtink
  Vanuit Bookels Hoiting geen nieuws.
 • Natuurlijk Spelen
  Samen met de gemeente is een ronde gemaakt langs de plekken met Natuurlijk Spelen. Bij de Mans worden een paar kleine aanpassingen gedaan om de veiligheid te verhogen en bij de Bleekerij waren geen opmerkingen. Wel wordt daar door de buurt snoeiwerk gedaan.

Dorpsbudget

 • Er zijn twee aanvragen. De Historische Kring voor de ontwikkeling van een nieuwe website. Vanuit verschillende bronnen worden bijdragen gedaan en de dorpsraad gaat unaniem akkoord met een bijdrage van € 907,50.
 • De Stichting Oranje Comité krijgt unaniem een bijdrage van € 750 om het tekort op de begroting voor Koningsdag te dekken.

MFA Fase-3: sportzaal

 • De tekeningen en specificaties van Fase 3 worden nu verder uitgewerkt. In Juni komt de stadsdeelcommissie vergaderen op De Zweede en vóór de zomer wordt het raadsbesluit genomen zodat na de zomer de schop de grond in gaat. Binnenkort start de fundraising actie.

7. Rondvraag en sluiting

 • Edith Robers vraagt hoe het was met Boekelo Doet. Jan ten Elzen geeft aan dat ondanks het slechte weer toch 25-30 vrijwilligers ruim 300 kg zwerfvuil hebben verzameld.
 • Er wordt gevraagd naar de abri aan de Boekelosestraat. Jeroen Verhaak geeft aan dat de Stichting Buurtbus Boekelo en de Dorpsraad wel een gezamenlijk standpunt hebben, maar dat geen overeenstemming is bereikt om de omwonenden. Nu is het aan de gemeente om de knoop door te hakken.

De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur.

Geschreven door Bernd Weijers

 

De volgende openbare vergadering van de Dorpsraad is op dinsdag 14 mei a.s. 20.00 uur De Zweede.