Nieuwsberichten getoond op de home pagina

Herinrichting Boekelosestraat

Reconstructie Boekelosestraat

Tijdens de informatiebijeenkomst op 18 juli voor aanwonenden, zijn door Gemeente en RHKDV de nieuwe conceptontwerpen voor de aanpassingen van Boekelostraat gepresenteerd. Via een on-line vragenlijst kunnen dorpsbewoners hun reactie en opmerkingen doorgegeven.

Dorpsplan 2.0 – openbare bijeenkomst 13 juni

WONEN EN LEVEN

In deze 3e bewonersbijeenkomst voor de ontwikkeling van een geactualiseerd Dorpsplan stond het thema Wonen en Leven centraal.
De gemeente gaf een presentatie over de toewijzing van de Kwinkel als toekomstige uitbreidingslocatie.

 

20230611_Quick_scan_woningbouwlocaties_Boekelo_Presentatie_Dorpsraad

Dorpsplan 2.0 – openbare bijeenkomst 23 maart

Thema’s

In ‘Droom van Boekelo’ zijn 5 (brede) thema’s gedefinieerd die naar de menig van de DR alles afdekken. Deze thema’s zijn:

 • Wonen en leven.
 • Verkeer en veiligheid
 • Natuur, milieu en duurzaamheid
 • Cultuur, sport en onderwijs
 • Voorzieningen en winkelbestand

Energietransitie valt nu onder het thema ‘Natuur, milieu en duurzaamheid’ maar door de grote impact die het tot 2050 op Boekelo zal hebben is het beter dit als 6de thema toe te voegen.

Welke thema’s moeten nog meer expliciet worden toegevoegd?


Buitengebied

 • Landbouw
 • Voedsel Recreatie
 • Beschermd voedselproductie
 • Natuur actief beschermen
 • Natuur
 • Landschapsplan

Wonen

 • Beschermd wonen
 • Dichtheid bebouwing

Centrum Boekelo

 • Historische straatjes
 • Toekomst winkelgebeid
 • Winkelaanbod
 • (Volgende) ondernemers
 • Centrum upgrade

 

Boekelo

 • Uitbreiden
 • Groei dorp
 • Onderwijs plus locatie
 • Relatie met Enschede
 • Culturele diversiteit
 • Sociale zorg
 • Openbaar vervoer
 • Vluchtelingen opvang
 • Noordtak
 • Sinkholes

Toekomst plan nieuwe generatie

 •  Toekomst voor de jeugd
 • Jong volwassenen
 • Jeugd

Stelling 1.

De Omgevingsvisie ‘Ruimtelijke ambitie Enschede 2050’ betreft een visie voor heel Enschede waar Boekelo een onderdeel(tje) van is. Vraag is hoe Boekelo zich moet opstellen in het proces om tot deze visie te komen.

 1. Boekelo moet wachten tot de visie vast ligt en dan het deel van Boekelo e.o. invullen
 2. Boekelo moet vanaf begin bijdragen maar focussen op Boekelo e.o.
 3. Boekelo moet vanaf begin bijdragen om uitdagingen van Enschede te helpen realiseren.
 4. Opstellen van een Omgevingsvisie is verspilde energie, waait wel weer over.

Boekelo moet vanaf begin bijdragen maar focussen op Boekelo

 

89%

Boekelo moet vanaf begin bijdragen om uitdagingen Enschede te helpen realiseren 11%

Stelling 2.

Uitgangspunten ‘Droom van Boekelo’:

 • Maak een leven lang wonen in Boekelo mogelijk en pas de eventuele zorg daarop aan.
 • Om in- en doorstroom te bevorderen is gematigde groei van het dorp nodig

Streven Enschede is te groeien naar 170.000 inwoners. Dit is een groei van ongeveer 7% t.o.v. heden.

 1. Boekelo en buitengebied moet ook 7% groeien (van ongeveer 3500 naar ongeveer 3800 inwoners)
 2. Realisatie van ‘Een leven lang wonen’ moet leidend zijn voor mate van groei Boekelo. Voor periode tot 2030 betekent dat groei van ongeveer 200 inwoners
 3. Gezien woning problematiek in Nederland mag Boekelo wel meer dan 7% groeien maar wel met mate en behoud Dorpskarakter.
 4. Ik kan/wil geen keus uit bovenstaande maken.

Stelling 2 Groei bevolkingBoekelo plus buitengebied moet evenredig groeien (7%) met Enschede

 

2%

Realisatie van ‘Een leven lang wonen’ moet leidend zijn 63%
Gezien woningproblematiek in NL mag Boekelo wel meer dan 7% groeien met beh dorpskar. 28%
Geen keus 7%

Stelling 3.

Uitgangspunten ‘Droom van Boekelo’:

 • Gematigde groei kan niet worden gerealiseerd met alleen maar ‘inbreiden’ tussen bestaande bebouwing dorp
 • Begin 2000 is gebied de Kwinkel aangewezen als potentiële bouwlocatie.

 

In twee van de scenario’s van de Omgevingsvisie staat extra woningbouw geprojecteerd in het gebied tussen de Kwinkelerweg/Windmolenweg en het Molenveld.

 

 1. Uitbreiding Boekelo moet worden beperkt tot aangewezen deel van de Kwinkel (= Kwinkel zuid)
 2. Uitbreiding Boekelo moet worden beperkt tot Kwinkel zuid en deel Kwinkel noord zodat kan worden voldaan aan de benodigde groei tot 2050.
 3. Breid Boekelo uit met woningbouw tussen Kwinkelerweg/Windmolenweg en het Molenveld maar wel met parkachtige opzet.
 4. Breid Boekelo uit via uitsluitend ‘inbreiden’ en verdichting (semi hoogbouw).
 5. Ik kan/wil geen keus uit bovenstaande maken.
Beperk tot Kwinkel zuid 19%
Beperk tot Kwinkel zuid en noord 10%
Breid uit tussen Kwinkelerweg/Windmolenweg en molenveld totaal 48% 19%

Breid Boekelo uit via uitsluitend inbreiden en verdichting (semi hoogbouw)                                   44%

(Favoriet bij jongeren omdat dit wrsch betaalbare woningen oplevert)

Geen keus 8%

Stelling 4.

Uitgangspunten ‘Droom van Boekelo’:

 • Een dorp als Boekelo kan niet zonder de middenstand,

 

‘Middenstand’ is meer dan winkeliers ook (kleine) MKB’s als garage, verhuurbedrijf, aannemers, horeca,… die niet in centrum dorp zitten horen hier bij.

 

 1. Aantal MKB’s hoeft niet te groeien, zorg wel dat winkelbestand op peil blijft.
 2. Aantal MKB’s hoeft niet te groeien maar geef huidige MKB’s wel de mogelijkheid zich te verplaatsen naar nieuw gebied aan rand van Boekelo zodat vrijkomende ruimte in dorp kan worden gebruikt voor woningbouw
 3. Laat aantal MKB’s groeien mits dit past in huidige ruimte dus via inbreiden, verdichten, vervanging.
 4. Laat aantal MKB’s groeien door nieuw gebied aan rand van Boekelo hiervoor beschikbaar te stellen.
 5. Ik kan/wil geen keus uit bovenstaande maken.

Stelling 4 Uitbreiding MKB/Ondernemingen/Winkels

Geen toename MKB maar wel op peil houden winkelbestand

 

19%

Geen toename MKB maar wel mogelijkheid verplaatsing naar rand dorp 4%

Laat aantal MKB’s groeien mits past in huidige ruimte (inbreiden, verdichten, vervanging) 63% Laat aantal MKB’s groeien door nieuw gebied aan rand dorp                                                                                                                                   8%

Geen keus                                                                                                                        3%


Stelling 5.

Uitgangspunten ‘Droom van Boekelo’:

 • Boekelo is een groen dorp en dat moet zo blijven,

 

In 3 van de 4 scenario’s in de Omgevingsvisie wordt bedrijventerreinen/werkparken voorzien langs de N18 I. ter hoogte van de Zweede tot Broekheurnerbeek en/of II.  terrein rondom de Badweg.

 1. Boekelo heeft geen behoefte aan bedrijventerrein/werkpark.
 2. Boekelo heeft behoefte aan bedrijventerrein/werkpark maar op andere locatie in/bij Boekelo.
 3. Gebruik stuk I als mogelijkheid om (gematigd) te kunnen groeien
 4. Gebruik stuk I als mogelijkheid om (gematigd) te kunnen groeien en duurzame energie activiteiten te ontwikkelen
 5. Gebruik I en II als nieuw bedrijventerrein/werkpark om met name duurzame energie activiteiten te ontwikkelen.
 6. Ik kan/wil geen keus uit bovenstaande maken.

Boekelo heeft geen behoefte aan bedrijventerrein                                                                55%

Gebruik gebied tussen Zweede en N18 als bedrijventerrein voor gematigde groei                                                                                   21%

Gebruik gebied tussen Zweede en N18 als bedrijventerrein voor duurzame energ. Activiteiten 9%

Gebruik geb. tussen Zweede en N18 + Badweg als bedr.terr. voor duurz. energ. Act. Tot. 41%  11%

Geen keus                                                                                                                              4%


Stelling 6.

Uitgangspunten ‘Droom van Boekelo’:

 • Pak overlast vracht- en landbouwverkeer centrum aan,

 

In het scenario Bronpuntenstad in de Omgevingsvisie is voor de verbinding tussen de Bronnen (=Groeikernen) aanpassing van de infrastructuur een wezenlijk onderdeel.

 1. Accepteer vracht- en landbouwverkeer door centrum en ontmoedig verkeer met snelheidsbeperkende maatregelen.
 2. Als a. plus ontsluiting van Vanilia (vroeger Boekelo Foliën) via de Brouwerslaan
 3. Als a./b. en verbiedt dit verkeer op sluiproutes
 4. Leg hoofdweg om/langs Boekelo aan
 5. Ik kan/wil geen keus uit bovenstaande maken.

 

Vlag Boekelo

Vlag van Boekelo weer volop verkrijgbaar.

De Boekelose vlag is verkrijgbaar voor € 19.50 bij:

Thuys 
Ten Brincke Tweewielers

Eikenprocessierups

Bestrijding eikenprocessierups in Boekelo


De eikenprocessierupsen zijn uit hun ei. De gemeente start daarom -waar dat mag en kan- met de vroegtijdige bestrijding. Op enschede.nl/eikenprocessierups staat de bestrijdingskaart. Daarop is op straatniveau te zien welke eiken worden behandeld, en met welk biologische bestrijdingsmiddel dat gebeurt.

Alle eiken in Boekelo worden weer behandeld met bacteriën
Net als vorig jaar. Bacteriën verminderen ongeveer 60 tot 80% van de eikenprocessierupsen in de bomen. Daarmee wordt minimaal hetzelfde resultaat verwacht als vorig jaar. De bestrijding gebeurt bij voorkeur overdag. Als er tijd tekort is, of het weer is overdag te slecht, dan gebeurt de bestrijding ook ’s avonds en ’s nachts. Dit gebeurt met grote tractoren en flinke waaiers. Dit levert dus kort geluidsoverlast op.

De overlast 100% wegnemen kan niet, verminderen wel
Geen enkel biologisch bestrijdingsmiddel doodt alle eikenprocessierupsen. Bacteriën verminderen het aantal rupsen in de boom met maximaal 60 tot 80%. Dat is afhankelijk van de weersomstandigheden en de hoogte van de bomen.

Overlastgevende nesten kunnen worden weggezogen
Dat zijn nesten die heel groot zijn (formaat voetbal en groter), op de stam zitten of over een (fiets)pad hangen.

 

De gemeente houdt Enschede en Boekelo doorlopend op de hoogte
Op enschede.nl/eikenprocessierups staat meer informatie en de bestrijdingskaart. Ook via Huis aan Huis en sociale media worden inwoners op de hoogte gehouden van de bestrijding. Net als vorig jaar.

Het Welkomstbeuksken 2021

De nieuw uitgave van het Welkomstbeuksken is uit, en nu ook digitaal beschikbaar!

Palmpasenviering / Palmpasenoptocht

Het Welkomstbeuksken 2019

De nieuw uitgave van het Welkomstbeuksken is uit, en nu ook digitaal beschikbaar!

De Dorpsraad zoekt een coördinator bezorging Boeke-loos

GEZOCHT:

COÖRDINATOR BEZORGING BOEKE-LOOS

Ons dorpsblad Boeke-loos wordt maandelijks verspreid door ca 35 enthousiaste bezorgers in en rond het dorp Boekelo. De werkzaamheden worden “aangestuurd” door de coördinator bezorging Boeke-loos.
De belangrijkste werkzaamheden zijn:
– Het voorbereiden van de bezorging
– Het coördineren van de distributie aan de bezorgers (maandelijks op een vrijdagochtend)
– Het bezorgen van Boeke-loos bij een aantal externe partijen (o.a. gemeente)
– Het bijhouden van de adreslijsten per bezorger i.v.m. de verdeling.
Vergoeding:
Enorme waardering vanuit het dorp voor de werkzaamheden en een eindejaarsattentie.
Informatie en aanmelding:
[email protected] of bij de voorzitter van de Dorpsraad, Jeroen Verhaak, 4282225

Verkiezingscafé op 21 maart.

Op 21 maart, aan het eind van de avond, wordt in Eetcafé e Buren de uitslag van de Dorpsraadverkiezingen bekend gemaakt. Iedereen is daar die avond vanaf 21:00 uur welkom.

Er is live muziek, het is gezellig, u treft vrienden, (on)bekenden en (kandidaat-) dorpsraadleden. Elders in het gebouw worden ondertussen de stemmen geteld, en rond 23:00 uur is het zover: de uitslag!

Op een beamer worden de scores van de kandidaten één voor één geprojecteerd. Na een spannend kwartiertje bent u op de hoogte van de samenstelling van de nieuwe Dorpsraad. Nog even napraten, en tevreden (of niet) met de uitslag gaat u weer huiswaarts.

[Bron: Boeke-loos maart 2018]