Verslag Dorpsraadvergadering 18 maart 2014

 

1.OPENING. Alle 13 Dorpsraadleden en 13 belangstellenden (waaronder 2 gemeenteraadsleden en een vertegenwoordigster van het Stadsdeelmanagement-West) horen en zien Jeroen Verhaak om enkele minuten over 8 op deze dinsdagavond de laatste openbare vergadering van de Dorpsraad 2010-2014 openen. De voorzitter heet allen welkom.

2.NOTULEN VAN DE VORIGE VERGADERING, 19 FEBRUARI 2014. In dat verslag worden enkele wijzigingen aangebracht: p.2 (Notulen 21 januari 2014) “op de basisscholen” vervalt; p.4. (Jaarrekening en Balans 2014) Daar moet 2013 staan i.p.v. 2014; aanvulling: Kascontrole-commissie adviseert interne controle te verbeteren; p.6. (R.O.M.) “half mei” moet “half april” zijn; p.7. (Rondvraag) Moet zijn: geldGROENwassen en Welkomst-beukske. Naar aanleiding van de notulen: p.3. (Postlijst) Ben Bel heeft contact gehad met dhr. B.Witbreuk, eind april gesprek gepland. Dorpsraad heeft intussen verkeerstelling op Beldershoekweg aangevraagd; p.6. (R.O.M.) Aan Ter Steege is de wens om informatie aan een bredere kring van omwonenden te geven m.b.t. de bouwplannen aan de Bernard Roerinkstraat doorgegeven; p.7. (Rondvraag) Klacht over ontstaan illegaal “zandpad” bij Magazijn ligt bij Ter Steege; Jan Haven heeft geïnformeerd naar reden van niet verhogen van 2 bushaltes. Reden: geldgebrek! p.8. (Verkiezingen etc.) Stemgerechtigde leeftijd was en is 18 jaar!

3.DE POSTLIJST VANAF 3311. We ontvingen een uitnodiging om mee te doen aan het project “Digitaal Dorpsplein”. We nemen het advies van de redactie van Boekelo.info over en zullen niet deelnemen.

4.INFORMATIE OVER DE MARKE (MORTUARIUM/MARCELLINUSKERK.) Ben Bel schetst de ontstaansgeschiedenis. De betrokken Stichting gaat op zoek naar vrijwilligers om later dit jaar een financiële actie te kunnen houden.

5.VOORSTEL INTERNE CONTROLE. Naar aanleiding van het advies van de kascontrolecommissie stelt het dagelijks bestuur voor dat: 1. Betalingen van de bankrekeningen van de Dorpsraad van meer dan 500 euro alleen mogelijk zijn met instemming van de penningmeester én een ander bestuurslid; 2. Er maar voor maximaal 250 euro per week kasgeld kan worden opgenomen; 3. De administratie (van betalingen, kasopnames, uitgaande facturen en de aangifte b.t.w.) eens per kwartaal door een ander lid van de Dorpsraad gecontroleerd wordt. Alle aanwezige Dorpsraadleden stemmen in met dit voorstel. Ben Bel vraagt of e.e.a. in het Huishoudelijk Reglement zal worden opgenomen. We zullen de per 25 maart a.s. aantredende Dorpsraad adviseren dit te doen.

6.NIEUWS VAN DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN.

Dorpsbudget (Ben Schoppert). Er liggen momenteel geen aanvragen bij de adviescommissie. De nieuwe Dorpsraad zal de gewijzigde bemensing van de adviescommissie moeten realiseren!

Dorpsplan+ (Jeroen Verhaak). Dorpshart: Gonny ten Veen maakt een aantal opmerkingen over geconstateerde onvolkomenheden op het Schierbeekplein, wordt vervolgd! Natuurlijk spelen: Saskia Duesmann zegt dat het Plan van aanpak binnenkort ter sprake komt in een gesprek met de gemeente. Men hoopt het plan voor achter de Mans (achter tennisbaan) nog voor de zomervakantie uit te voeren. Het RABO-stimuleringsfonds wil 2500 euro bijdragen aan de inrichting van een plek voor Natuurlijk Spelen op de Bleekerij.

R.O.M. Bungalowpark Rutbeek (Henk Abbink/Jeroen Verhaak). Er zijn perikelen rond de beoogde toevoerweg. Er zal nader onderzoek gedaan worden. Wij houden een vinger aan de pols i.v.m. mogelijke gevolgen voor bewoners in ons werkgebied. Pastoor Schneiderstraat (Henk Guchelaar). De geconstateerde gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan o.i. vooral door verkeerd verkeersgedrag. Wonen in Boekelo (Ben Bel). De Woonplaats heeft huurder(s) benaderd met de vraag of men betrokken woning wil kopen. Er kan o.i. nooit sprake zijn van een koopverplichting! Buytenplaets (Gerard Roossink). Er wordt door de eigenaar om een gesprek met de Dorpsraad gevraagd.

R.S.C.J. Speeltoestellen Schierbeekplein (Gonny ten Veen). Er zullen, als de grasmat voldoende op sterkte is, 3 speeltoestellen worden geplaatst. We blijven ruim binnen het budget, mede dankzij sponsering van een aanwonende (waarvoor hartelijk dank!). Wandelpaden/Faunafort (Ben Schoppert). Er is ons gevraagd het voortouw te nemen in het (laten) onderhouden van de wandelroutes rond Boekelo. Dit zou samen met de B.A.R.T. kunnen! We geven deze vraag door aan de nieuwe Dorpsraad. Hetzelfde geldt voor het onderhoud van het te bouwen Faunafort aan het tussen de Beckumerstraat en de Stemlandenweg aan te leggen wandelpad. Naamgeving Ontmoetingsplek Boekelosestraat (Gonny ten Veen/Ben Schoppert). Een adviescommissie heeft uit een vijfentwintigtal namen er 3 gekozen. De vergadering stelt d.m.v. een schriftelijke stemming de naam vast: De Zoutveste!

M.F.A.(Jan Haven). Er wordt gebouwd, maar aangezien één van de buren bezwaar heeft aangetekend tegen een gemeentelijk gedoogbesluit ligt de bouw van een gedeelte van het M.F.A.-complex stil. Hierdoor zullen ook wij later kunnen verhuizen naar dit nieuwe onderkomen. E.e.a. heeft ook financiële consequenties, we zijn hier “bepaald niet blij mee”! De voorzitter vraagt zich af of de wet- en regelgeving niet te ver is doorgeschoten. Nico van der Veen zegt desgevraagd dat hij ons op “niet-structurele basis” tot de verhuizing naar de M.F.A. van koffie en thee zal blijven voorzien!

Beheerscommissie Kwinkelerweg 5 (Jeroen Verhaak). Stagnatie in de bouw van de M.F.A. heeft ook gevolgen voor de huur-duur van ons huidig onderkomen. Hierover zal met de kerkrentmeesters gesproken worden.

7.RONDVRAAG EN SLUITING.

Dorpsraadleden: Ben Schoppert: de nieuwe informatieborden bij de invalswegen (Boekelosestraat en Windmolenweg) zijn bepaald niet klantvriendelijk ingericht. Er is hierover al contact met de gemeente geweest, we wachten antwoord af. Saskia Duesmann: bocht Windmolenweg/Boekelosebleek-weg is beschadigd. Corrie Jaran (Stadsdeelmanagement-West, aanwezig als belangstellende) speelt opmerking door aan Jan ten Elzen. Henk Guchelaar: Plattegrond Boekelo bij vm. RABOkantoor en Hotel Boekelo. Beide zijn verleden tijd! Henk Abbink: bermen Beldershoekweg, ter hoogte van naamloze weg, zijn er door aanwezigheid van obstakels naast verharde bermrand niet veiliger op geworden. Ben Schoppert: “Het waren vier fantastische jaren!”

Belangstellenden: Margriet Visser (Gemeenteraadslid, lid Stadsdeelcommissie – West, aanwezig als belangstellende): “Jullie bedankt en succes!”; André Boersma (idem): sluit zich hierbij aan en wijst ons op de afsluiting van de fietsbrug over de Auke Vleerstraat tijdens de meivakantie wegens reparatiewerkzaamheden; Kas de Vries (belangstellende): aanhoudende geluidsoverlast aan de Kwinkelerweg door illegale horeca-activiteiten; Fleur ter Kuile (belangstellende): klein leed weliswaar, maar jammer dat het fundament van de tijdelijke brandweerkazerne gebruikt wordt voor het parkeren van een (vracht) auto!; Roelant Lawerman (voorzitter verkiezingscommissie): we verwachten goede verkiezingsopkomst; compliment aan redactie Boeke-loos voor aanpak verkiezingsnummer; er kan alleen mét stempas gestemd worden; morgenavond verkiezingscafé in de Buren, komt allen!

Het laatste woord is uiteraard aan de voorzitter! Hij bedankt alle Dorpsraadleden voor hun inzet, een speciaal dankwoord voor de niet-herkiesbaren onder ons: Saskia Duesmann, Carry Hilbink, Brenda Tiecke en Jan Haven!

Alle trouwe gasten hartelijk dank!

Om 21:54 uur klinkt de voorzittershamer, voor wat betreft deze zittingsperiode, voor het laatst!

Ben Schoppert.