Het actuele nieuws.

Vernieuwd Bleekerijplein

Plan Bleekerijplein

Toelichting ontwerp Bleekerijplein

Al enkele jaren wordt over de aanleg van het zgn. Bleekerijplein overlegd in een projectgroep, bestaande uit de Dorpsraad en vertegenwoordigers van o.a. Het Magazijn en Boekelosestraat, Historische Kring, BOV, gemeente en Ter Steege Vastgoed (de gemeente heeft nl. met Ter Steege afgesproken dat deze het Bleekerijplein aanlegt).
Begin januari is het zo goed als definitieve ontwerp besproken met alle betrokkenen. De reacties waren overwegend positief. Op zich logisch omdat al eerder enkele ontwerpen in de projectgroep (en de Dorpsraad) besproken waren. Voor Het Magazijn wordt een groot grasveld aangelegd met enkele bomen. Rondom komt een verhoogde band zodat er een duidelijke scheiding is tussen veld en de omliggende bestrating.
De afwatering zit in het midden (rode vlak). Voor de ontsluiting van De Bleekerij wordt een weg aangelegd (breedte 4,5 meter).
De aanliggende bestrating ligt hoger zodat er een duidelijke scheiding is tussen weg en omgeving. Door een verhoogd plateau wordt de weg aangesloten op de Boekelosestraat. De uitvoering van de bestrating zal op dezelfde wijze worden uitgevoerd als die van het dorpshart en het Meester Schierbeekplein.
Min of meer in het midden van het plein ligt het Historisch Centrum (de voormalige Portiersloge van Texoprint). Aan de linkerkant en voor dit gebouw wordt een vijver aangelegd, waarvan de kanten schuin aflopen naar het midden van de vijver en het gebouw. Door de aanleg van bepaalde beplanting wordt een duidelijke scheiding gemaakt tussen vijver en bestrating. Het is de bedoeling dat het beeld “De Familie”, dat ooit in de oude vijver van Texoprint stond, zal worden teruggeplaatst.
Op het grasveld achter de vijver wordt op een bepaald moment een bedrijfsgebouw gebouwd. Zolang dat niet het geval is, wordt daar gras ingepland en omgeven door een heg. Gemeente, Ter Steege en de Dorpsraad gaan overleggen om hier een tijdelijke speelplek van te maken.
Aan de linkerkant van het plein wordt visueel een overgang gemaakt naar de spoorlijn van de MBS door een strook van stelconplaten die een perron moeten verbeelden. Hierlangs komt een pergola op oude gietijzeren pilaren van de gesloopte fabriek. Daartussen kunnen enkele doeken worden gehangen met b.v. teksten over de geschiedenis van het terrein, foto’s en de aankondiging van dorpsevenementen.
Mits er geen zicht is op een vorstperiode start de aanleg van het plein begin maart.
Na ongeveer 2,5 maand is het plein dan gereed. Het is de bedoeling dat vervolgens aansluitend het gedeelte Boekelosestraat tussen het plateau en de spoorwegovergang opnieuw wordt aangelegd met materialen die aansluiten op het plein en het dorpshart.
Jeroen Verhaak, voorzitter Dorpsraad Boekelo.
 

Foto's omslag Boeke-loos 2015

Uitslag fotowedstrijd

1e prijs:

Nienke de Haan: foto schoolbus (Houston, USA)

2013-10-01 houston-sa schoolbus nienke de haan

2e prijs:

Sandra Wevers: foto van haarzelf, gemaakt met een zelfontspanner (Italië)

P1100707 a sandra wevers 2e prijs

3e prijs:

Nico van der Veen: kinderen aan het vissen (Doesburg)

IMG_2510 k nico van der veen 3e prijs

Aanmoedigingsprijs.

Een aanmoedigingsprijs is gegaan naar de 11-jarige Karin Hoenink. die mooie foto’s heeft gemaakt op Terschelling met als titel “de meeuw” en “vrije bloem”.

fotofoto bloem-2

We feliciteren de winnaars!
De prijzen zijn 3 november uitgereikt tijdens een clubavond van de fotogroep.

Nieuwe leden welkom!

Fotogroep Boekelo bestaat alweer bijna drie jaar.
Met veel enthousiasme komen we elke eerste maandag van de maand bijeen en bespreken dan onze gemaakte foto’s van een vooraf besproken thema.
Maar we doen meer, we organiseren een jaarlijkse wedstrijd, fotograferen voor non-profit instellingen als we daarvoor gevraagd worden.
Komend jaar willen we ook proberen meer de natuur in te gaan.
Onze foto’s zullen dan worden becommentarieerd door een externe fotograaf. Ook willen we meer exposities bezoeken.
Een van de doelstellingen van onze fotogroep is proberen (nog) betere foto’s te maken, meer oog hebben voor compositie en detail.

Door verloop hebben we ruimte voor enkele nieuwe leden met een passie voor fotografie. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij of vragen stellen aan Edith Howard, tel. 428 35 52, of ondergetekende.

Namens Fotogroep Boekelo,
Roelant Lawerman
tel. 428 20 35

Winnaar Verborgen Bokaal 2014

DIAN LIESKER WINT VERBORGEN BOKAAL 2014

In een uitverkocht Verborgen Theater nam cabaretière Dian Liesker zaterdag 24 augustus jl. de Verborgen Bokaal 2014 in ontvangst uit handen van programmeur Peter Mense.
Liesker kreeg van de bezoekers van ’t Verborgen Theater de meeste stemmen voor haar debuutprogramma “Ik Blijf Verdomme Hier” en versloeg daarmee de andere genomineerden Javier Guzman en Pieter Derks.
Verborgen Bokaal 2014 Dian Liesker-1
Een geëmotioneerde Liesker hield een kort dankwoord met de opmerking “Ich bin ein Boekeloër” en zong samen met het publiek een loflied over het zoutdorp.
De felbegeerde bokaal, die de afgelopen jaren werd gewonnen door Berry Lussenburg, Jeffrey Spalburg, André Manuel, Thijs Kemperink, Joop Visser en Jessica van Noord werd uitgereikt aan het eind van een zeer geslaagd Cabarestival waar diverse comedians/cabaretiers en muzikanten optraden in opmerkelijke lokaties als een treinwagon, een vrachtwagen, kapsalon, smederij, huiskamer, zouttoren en op het terras van eetcafé De Buren.

Natuurinrichting in Boekelo

De provincie Overijssel heeft de uitvoeringscommissie Enschede-Zuid opdracht gegeven rondom Boekelo en Twekkelo circa 50 hectare nieuwe natuur in te richten. Aan weerskanten van de Beckumerstraat langs de Boekelerbeek, ter hoogte van de woningen nr. 149 en 150, liggen nog twee percelen die nog ingericht moeten worden als natuur. Met de uitvoering hiervan wordt gestart in het najaar van 2014. Voor de uitvoering van deze werkzaamheden zijn onlangs de benodigde vergunningen aangevraagd bij gemeente Enschede en waterschap Vechtstromen.

Uit te voeren maatregelen

Zoals ook op onderstaande inrichtingskaart is te zien, worden er verschillende werkzaamheden uitgevoerd. De bestaande beekloop langs één van de percelen krijgt een nieuw meanderend tracé. Daarbij wordt de oude beekloop gedempt. De nieuwe natuurpercelen worden voor een groot deel afgegraven. De bovenste bemeste laag (circa 25 cm) wordt afgevoerd zodat er een armere ondergrond overblijft. Op deze afgegraven grond ontwikkelt zich in de loop der jaren een grasmat met vele verschillende soorten grassen en planten (bloemrijk grasland). Rondom de percelen wordt een afrastering geplaatst van gekloofde eikenhouten palen voorzien van twee gladde draden. Deze afrastering wordt geplaatst om het mogelijk te maken de percelen te laten begrazen door bijvoorbeeld schapen. Vanaf de huidige tennisbaan wordt een wandelpad aangelegd richting het bestaande pad tussen de Beckumerstraat en de Lansinkweg. Over de definitieve route van dit wandelpad vindt nog overleg plaats met de eigenaar van het naast de tennisbaan liggende perceel.
natuur boekelo-1

Dienst Landelijk Gebied verantwoordelijk voor de uitvoering

De Dienst Landelijk Gebied te Zwolle zorgt namens de uitvoeringscommissie Enschede-Zuid voor de uitvoering van dit werk in opdracht van de provincie Overijssel.
Voor meer informatie en/of vragen over de geplande uitvoeringsmaatregelen kunt u contact opnemen met mevrouw M. Leferink ([email protected] of 06 – 461 41 701).
Meer informatie over het herinrichtingsproject Enschede-Zuid kunt u vinden op www.herinrichtingenschedezuid.nl.
 
 
 
 

Olieopslag in zoutcavernes

LAATSTE NIEUWS d.d. 4 juni 2014:  Kennisgeving EZ inzake zoutcavernes
Persbericht mei 2014:
AkzoNobel houdt momenteel erg goed in de gaten wat er aan de andere kant van de grens in Gronau gebeurt. Alleen als AkzoNobel er zeker van is dat dieselolieopslag in haar eigen cavernes veilig kan gebeuren, zal zij toestaan dat dit ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Als aanpassingen, op welke manier dan ook, nodig zijn om die zekerheid te geven, dan vinden die plaats voordat de olieopslag start.
Informatie.
Wij zijn van plan om in samenwerking met de gemeente Enschede één of meerdere informatiebijeenkomsten voor direct betrokkenen te organiseren zodra er meer duidelijkheid is over de oorzaak van de lekkage in Duitsland en de verschillen tussen de situatie in Duitsland en de plannen van AkzoNobel om aan De Marssteden dieselolie in cavernes op te slaan. Zodra wij een datum voor deze bijeenkomst(en) hebben, zult u hier van ons meer informatie over ontvangen.
Nadere informatie.
Mocht u op dit moment al nadere informatie wensen, dan kunt u zich wenden tot:
Ilse Jansen, communicatieadviseur, tel. 06 23 37 96 52, e-mail: [email protected]
of
Tjeerd Koopmans, projectmanager gasolieopslag Twente, tel. 06 13 40 74 60,
e-mail: [email protected]

THUYS geopend

A-j niks waog dan bereik-ie ook nooit wat…….

Wij durven het te wagen. Helemaal na alle positieve reacties die we mochten ontvangen nadat bekend was dat wij verder gaan met dat waar Rudy en Janke mee gestopt zijn.
Op vrijdag 9 mei jl. is onze winkel ‘Thuys’ geopend.
Samen met Dolores ter Borg (voorheen ook werkzaam bij Van Ulzen) gaan we de uitdaging aan. “Welkom Thuys’ Dolores!”
Een winkel met producten als voorheen: bloemen, cadeautjes, plantjes, alles voor uw huisdieren, tuingereedschap, klein gereedschap etc., maar dan in een nieuw jasje.

Wie zijn wij?

Dennis Homeijer, geboren en getogen in Boekelo. De afgelopen 10 jaar werkzaam bij de Firma Velthof, diervoeders en dierbenodigdheden in Borne en daarvoor bij diverse boomkwekerijen.
Odette Homeijer-Jannink, geboren in Hengelo, na 15 jaar aardig ingeburgerd in Boekelo. Tot 2012, 18 jaar werkzaam geweest bij
Slagerij van der Peet in Boekelo.
Samen met onze kinderen Job (10 jaar) en Lotte (7 jaar) hopen we een goede tijd tegemoet te gaan in onze winkel.
Wij hopen u dat te bieden, wat u als klant van een winkel in Boekelo verwacht.
Service, producten zoals u graag wilt.
Kwaliteit voor een leuke prijs en bovenal een goede band opbouwen met onze klanten.
Schroom niet en wees welkom. Vraag gerust om advies en geef aan wat u eventueel mist.
Wij helpen u graag.
Wij danken Rudy en Janke voor de kans die ze ons geboden hebben en wensen hun een fijne en vooral gezonde toekomst.
Geniet van jullie welverdiende vrije tijd!
Dennis en Odette Homeijer

Faunafort Boekelo

Aan het blauw bepijlde Boekelose Wandelpad bevindt zich aan het tracé tussen de Weissinkhoekweg en de Beckumerstraat een zgn. FAUNAFORT. Het tekstpaneel, direct voor het fort, geeft meer informatie over dit bouwwerk.
De uitvoeringscommissie van de landinrichting Enschede-Zuid heeft zich enkele jaren geleden beziggehouden met de vormgeving van de EHS (Ecologische HoofdStructuur) in het gebied Boekelo-Twekkelo. Ongeveer 50  hectare natuur werd aangelegd, voor een deel liggend langs de Rutbeek. Binnen de EHS is de Rutbeek/Boekelerbeek een belangrijke verbinding.
Inmiddels is het hele gebied volgens plan ingericht. Mede daardoor ontstond het idee om ter afsluiting binnen de EHS, die zo vlak bij/door Boekelo loopt, iets extra’s toe te voegen om de kwaliteit van de natuur te verhogen. Men wilde een plek realiseren waar we van dichtbij kunnen genieten van de leefbaarheid en beleefbaarheid van de Twentse natuur. Een mooi en zinvol object: het FaunaFort.
Niet alleen het FaunaFort, maar de hele EHS is zowel voor de dieren als de planten geschikt als leefgebied, maar ook als verspreidingsmogelijkheid en uitwisselingsmogelijkheid met andere gebieden. Natuurlijk kunnen we niet alleen genieten, maar ook nog wat opsteken en ons bewust worden van de schoonheid van de natuur, en van alles leren over de soorten bloemen, planten en dieren die er leven in de prachtige natuur rondom ons dorp.
Het Faunafort en het blauw bepijlde wandelpad worden beheerd en onderhouden door de Werkgroep Wandelpad & Faunafort Boekelo. Zij opereren onder de paraplu van de Boekelose Dorpsraad.