De gemeenteraad van Enschede besloot in 2011 om aan alle wijken en dorpen een wijkbudget toe te wijzen. Daarover kan de Dorpsraad, rekening houdend met een aantal spelregels, zelfstandig beslissen.
Het dorpsbudget is geld voor het dorp, waarmee plannen kunnen worden uitgevoerd die de dorpsbewoners belangrijk vinden. Het is de bedoeling dat door de Dorpsraad, bewonerscommissies of andere vertegenwoordigers van de bewoners van Boekelo voorstellen worden gemaakt voor de besteding van het budget. Een bestedingsplan wordt opgesteld bij de aanvang van het kalenderjaar, maar laat voldoende ruimte voor aanvragen gedurende het jaar. In Boekeloos en tijdens openbare Dorpsraadsvergaderingen wordt periodiek over de voortgang van het Dorpsbudget gerapporteerd.

Initiatieven en betrokkenheid

Bewoners opgeroepen om aanvragen in te dienen voor het verbeteren van hun leefomgeving en andere voor hen belangrijke onderwerpen.
Indieners worden als nodig is uitgenodigd voor toelichting en overleg op hun initiatief. Van de indieners verwachten we dat zij aangeven hoe groot het draagvlak is en dat zij bereid zijn bij de uitvoering actief te zijn.

Toekenning

De initiatieven worden door de Adviescommissie Dorpsbudget getoetst aan de spelregels . De commissie beslist zelf over aanvragen tot € 500. Deze besluiten worden in de openbare dorpsraadvergadering meegedeeld en opgenomen in het verslag.
Voor de besluitvorming over aanvragen boven € 500 wordt een advies voor de gehele Dorpsraad opgesteld die hierna een besluit neemt.

Aanvragen?

Dat kan eenvoudig door het  invullen en insturen van het aanvraagformulier.

Spelregels & kaders

Initiatieven moeten passen binnen de volgende spelregels en kaders van het raadsbesluit van 11 april 2011:

Spelregels

 • Het initiatief is niet strijdig met de wet en gemeentelijke regelgeving
 • Dient geen privé belang
 • Bewoners zijn opdrachtgever
 • Aantoonbaar draagvlak in de buurt, wijk of dorp
 • Haalbaar
 • Het initiatief past binnen de hieronder benoemde kaders

In Boekelo hebben we aanvullend nog enkele eigen spelregels toegevoegd:

 • Geen bijdrage achteraf voor ontstane exploitatietekorten
 • Geen budget voor buurtfeesten
 • Substantieel deel van het budget voor de financiering van incidentele voorstellen
 • De Dorpsraad heeft het recht te prioriteren in de aanvragen

Kaders

 • Het bevorderen van arbeidsparticipatie
 • Een schone en hele leefomgeving,  buurt, wijk, dorp
 • Het vergroten van het veiligheidsgevoel
 • Het stimuleren van wijkdiensten voor zorgafhankelijken
 • Het stimuleren van duurzaam gedrag
 • Het bevorderen van de leefbaarheid in  buurt, wijk, dorp
 • Het bevorderen van de sociale binding in  buurt, wijk, dorp