1.    Inleiding

De gemeenteraad van Enschede besloot in 2011 om per 1 januari 2012 aan alle wijken en dorpen en zgn. wijkbudget toe te wijzen. Daarover kan de Dorpsraad, rekening houdend met een aantal spelregels, zelfstandig beslissen.
Het dorpsbudget is geld voor het dorp, waarmee plannen kunnen worden uitgevoerd die de dorpsbewoners belangrijk vinden. Het is de bedoeling dat door de Dorpsraad, bewonerscommissies of andere vertegenwoordigers van de bewoners van Boekelo voorstellen worden gemaakt voor de besteding van het budget.

Voor 2019 is een bedrag van € 16.100 beschikbaar. Dat is minder dan in 2018 omdat de gemeenteraad besloten heeft het totale wijkbudget te korten met € 300.000. Door een toevoeging uit het totale overschot wijkbudgetten over 2018 wordt in 2019 (eenmalig) € 2.500  toegevoegd wordt aan het budget voor 2019. Daarmee bedraagt het budget 2019: € 18.600.

2.    Kaders

Het bestedingsplan past binnen de volgende spelregels en kaders van het raadsbesluit van 11 april 2011.:

Spelregels

 • Het initiatief is niet strijdig met de wet en gemeentelijke regelgeving
 • Het initiatief past binnen de hieronder benoemde kaders
 • Dient geen privé belang
 • Bewoners zijn opdrachtgever
 • Aantoonbaar draagvlak in de buurt, wijk of dorp
 • Haalbaarheid

Kaders

 • Het bevorderen van arbeidsparticipatie
 • Een schone en hele leefomgeving/ buurt / wijk / dorp
 • Het vergroten van het veiligheidsgevoel
 • Het stimuleren van wijkdiensten voor zorgafhankelijken
 • Het stimuleren van duurzaam gedrag
 • Het bevorderen van de leefbaarheid in buurt/ wijk / dorp
 • Het bevorderen van de sociale binding in buurt/ wijk/dorp

In Boekelo hebben we aanvullend nog enkele eigen spelregels toegevoegd:

 • Geen bijdrage achteraf voor ontstane exploitatietekorten
 • Geen budget voor buurtfeesten
 • Substantieel deel van het budget voor de financiering van incidentele voorstellen
 • De Dorpsraad heeft het recht te prioriteren in aanvragen

3.    Initiatieven en betrokkenheid

In Boeke-loos en in gesprekken worden bewoners opgeroepen om aanvragen in te dienen voor het verbeteren van hun leefomgeving en andere voor hen belangrijke onderwerpen. Een bestedingsplan wordt opgesteld bij de aanvang van het kalenderjaar. Dat plan laat voldoende ruimte voor aanvragen gedurende het jaar.
Indieners worden zo nodig uitgenodigd voor toelichting en overleg op hun initiatief. Van de indieners verwachten we dat zij aantonen hoe groot het draagvlak is en dat zij bereid zijn bij de uitvoering actief te zijn.
In Boeke-loos en tijdens onze maandelijkse openbare vergaderingen rapporteren we periodiek over de voortgang van het Dorpsbudget.

4.    Organisatie en Keuzemodel

Het afgelopen jaar zijn de initiatieven getoetst aan de spelregels in de Adviescommissie Dorpsbudget. De commissie beslist over aanvragen tot € 500 en passend binnen de spelregels. Maandelijks worden deze besluiten vervolgens in de openbare dorpsraadvergadering meegedeeld en opgenomen in het verslag.
Voor de besluitvorming over aanvragen ≥ € 500 wordt een advies voor de Dorpsraad opgesteld die hierna een besluit neemt.

5.   Bestedingsplan 2019

Voor 2019 is een bedrag ad € 21.250 beschikbaar. Dit bedrag is incl. een bedrag voor Open Ouderenwerk Boekelo.
Uit dit bedrag wordt ook bijgedragen het onderhoud van banken en wandelpaden, Boekelo Doet en Bookels Höltink.
Per heden zijn de volgende bedragen toegezegd dan wel geraamd:

Boekelo Doet  €         157
Onderhoud etc. banken €          108
Gladheidbestrijding             p.m.
Historische Kring bouw website €         908
Onderhoud etc. wandelpaden/route Boekelo €         533
Bookels Höltink €         500
Zout en Nieuw €         552
Open Ouderenwerk Boekelo €      2.650
Boxercise groep 7/8 €         625
Reservering bouwkosten sportzaal €      5.000
Opknappen Marcellinusplein €      1.250
Bladkorven €      1.500
Koor Intervocaal €         450
Speelvoorzieningen            p.m.
Ontwikkeling Dorpsplan 2020-2030 €        485
Werkgroep Kinderboerderij €           21
Historische Kring €         908
Oranjecomité €         750
Pinksterfestival €         700
Soundgardens €       1.200
Vlaggemasten vliegersmonument Kwinkelerweg €         629
Sinterklaasintocht €         800
Week tegen de Eenzaamheid €           31
Magazine MFA €       1.000
Oude Voertuigendag €         750
MBS Bebording €         150
Nog te besteden €        591