1.    Inleiding

De gemeenteraad van Enschede besloot in 2011 om per 1 januari 2012 aan alle wijken en dorpen en zgn. wijkbudget toe te wijzen. Daarover kan de Dorpsraad, rekening houdend met een aantal spelregels, zelfstandig beslissen.
Het dorpsbudget is geld voor het dorp, waarmee plannen kunnen worden uitgevoerd die de dorpsbewoners belangrijk vinden. Het is de bedoeling dat door de Dorpsraad, bewonerscommissies of andere vertegenwoordigers van de bewoners van Boekelo voorstellen worden gemaakt voor de besteding van het budget.
Voor 2018 is een bedrag van € 21.200 beschikbaar.
Dit is het zevende bestedingsplan voor Boekelo. De afgelopen zes jaar hebben we hiermee ervaring opgedaan en een goede werkwijze ontwikkelt. Waar nodig overleggen we met het stadsdeelmanagement over de invulling.

2.    Kaders

Het bestedingsplan past binnen de volgende spelregels en kaders van het raadsbesluit van 11 april 2011.:

Spelregels

 • Het initiatief is niet strijdig met de wet en gemeentelijke regelgeving
 • Het initiatief past binnen de hieronder benoemde kaders
 • Dient geen privé belang
 • Bewoners zijn opdrachtgever
 • Aantoonbaar draagvlak in de buurt, wijk of dorp
 • Haalbaarheid

Kaders

 • Het bevorderen van arbeidsparticipatie
 • Een schone en hele leefomgeving/ buurt / wijk / dorp
 • Het vergroten van het veiligheidsgevoel
 • Het stimuleren van wijkdiensten voor zorgafhankelijken
 • Het stimuleren van duurzaam gedrag
 • Het bevorderen van de leefbaarheid in buurt/ wijk / dorp
 • Het bevorderen van de sociale binding in buurt/ wijk/dorp

In Boekelo hebben we aanvullend nog enkele eigen spelregels toegevoegd:

 • Geen bijdrage achteraf voor ontstane exploitatietekorten
 • Geen budget voor buurtfeesten
 • Substantieel deel van het budget voor de financiering van incidentele voorstellen
 • De Dorpsraad heeft het recht te prioriteren in aanvragen

3.    Initiatieven en betrokkenheid

In Boeke-loos en in gesprekken worden bewoners opgeroepen om aanvragen in te dienen voor het verbeteren van hun leefomgeving en andere voor hen belangrijke onderwerpen. Een bestedingsplan wordt opgesteld bij de aanvang van het kalenderjaar. Dat plan laat voldoende ruimte voor aanvragen gedurende het jaar.
Indieners worden zo nodig uitgenodigd voor toelichting en overleg op hun initiatief. Van de indieners verwachten we dat zij aantonen hoe groot het draagvlak is en dat zij bereid zijn bij de uitvoering actief te zijn.
In Boeke-loos en tijdens onze maandelijkse openbare vergaderingen rapporteren we periodiek over de voortgang van het Dorpsbudget.

4.    Organisatie en Keuzemodel

Het afgelopen jaar zijn de initiatieven getoetst aan de spelregels in de Adviescommissie Dorpsbudget. De commissie beslist over aanvragen tot € 500 en passend binnen de spelregels. Maandelijks worden deze besluiten vervolgens in de openbare dorpsraadvergadering meegedeeld en opgenomen in het verslag.
Voor de besluitvorming over aanvragen ≥ € 500 wordt een advies voor de Dorpsraad opgesteld die hierna een besluit neemt.

5.    Concrete bestedingsplan 2018

Voor 2018 is volgens opgave van de gemeente een bedrag ad € 21.200 beschikbaar.
Uit dit bedrag wordt ook bijgedragen aan gladheidbestrijding, het onderhoud van banken en wandelpaden, Boekelo Doet en Bookels Höltink.
Per heden zijn de volgende bedragen toegezegd dan wel geraamd:

 • Open Ouderenwerk Boekelo                                                     €    2.650
 • Boekelo Doet                                                                                –         150
 • Onderhoud etc. banken                                                             –         500
 • Gladheidbestrijding                                                                    –         500
 • Onderhoud etc. wandelpaden/route Boekelo                       –      1.000
 • Bookels Höltink                                                                           –         500
 • Kosten verkiezingen Dorpsraad 21-03                                   –      2.400
 • 21-02 Tuinenfestival                                                                   –          675
 • Speelvoorzieningen                                                                               p.m.
 • 20-03 Comité Palmpasen                                                          –         400
 • 20-03 De Zweede e.a. vlaggenmasten                                    –       1.155
 • 20-03 Comité Koningsfeesten                                                  –      1.000
 • 17-04 Flyers wandel/fietsroute Boekel0                                 –         850
 • 19-06 MFA DE Zweede fase 3, bijdrage ontwerpkosten      –      1.500
 • 10-07 Sinterklaascomité                                                             –         800
 • 10-10 Oude Voertuigendag                                                        –          750
 • Vlaggemast/kerstboom De Mans                                             –          350
 • Nog te besteden                                                                            –     5.943
  —————–

TOTAAL                                                                                            € 21.127