Wat betekent de nieuwe omgevingswet voor het dorp Boekelo?

De nieuwe omgevingswet, die in 2022 in werking treedt, betekent voor het dorp Boekelo dat er een aantal veranderingen zullen plaatsvinden in de manier waarop de gemeente besluiten neemt over de ontwikkeling van het dorp. De wet gaat uit van een integrale benadering waarbij verschillende aspecten van de omgeving, zoals milieu, economie en leefbaarheid, meer in samenhang bekeken worden.

Dit betekent bijvoorbeeld dat er meer aandacht zal zijn voor het behoud van de natuur- en cultuurwaarden in en rond Boekelo. Ook zal er meer rekening worden gehouden met de wensen en behoeften van de inwoners van Boekelo bij de besluitvorming over ontwikkelingen in het dorp.

Daarnaast zal de gemeente meer verantwoordelijkheid hebben voor het opstellen van een integraal omgevingsplan voor Boekelo, waarin de verschillende belangen in de omgeving worden afgewogen en afgestemd. Hierdoor kan er beter wordt rekening gehouden met de lange termijn gevolgen van ontwikkelingen in Boekelo.

In het algemeen kan gezegd worden dat de nieuwe omgevingswet een grotere betrokkenheid van de inwoners van Boekelo bij de besluitvorming over de toekomst van het dorp en een grotere aandacht voor de natuur- en cultuurwaarden zal betekenen.