Verslag Dorpsraadvergadering 13 juni 2017

1. OPENING

Op deze tweede(!) dinsdag van juni opent Kas de Vries (vicevoorzitter) de openbare vergadering van de Dorpsraad Boekelo. Hij heet 12 leden van de Dorpsraad (Jeroen Verhaak is wegens vakantie afwezig) en 15 belangstellenden van harte welkom. Nico Bolhuis (Stadsdeelmanagement-West) komt later [komt om 20.25 uur binnen].

2. PRESENTATIE BESTEMMINGSPLAN BOEKELO 2015

Elly Ruiter (gemeente Enschede) geeft uitvoerig informatie over de opzet van het onlangs door de gemeenteraad vastgestelde “Bestemmingsplan Boekelo 2015”. [Het wordingsproces van een bestemmingsplan is lang en om digitale redenen is een eenmaal vastgestelde titel moeilijk bij te stellen.] Belangrijkste wijzigingen t.o.v. vorige versie (2005):
1. MBS-loods heeft nu ook etiket “Cultuur en ontspanning”;
2. Een aantal panden heeft aanduiding “Cultuurhistorisch van waarde” gekregen;
3. Er is een wijzigingsbevoegdheid (bijstellingsoptie gedurende looptijd van plan, dit voorkomt dat het héle bestemmingsplan eventueel tussentijds opnieuw moet worden vastgesteld) voor de woningen aan de Bastinglaan en Henri Dunantlaan gekregen. Hetzelfde geldt voor de gymzaal aan de Diamantstraat. Bestemmingsplannen (inclusief gedetailleerde toelichting) zijn te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

3. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN 16 MEI 2017

Het Verslag van de openbare Dorpsraadvergadering van 16 mei jl. wordt vastgesteld met de toevoegingen: – dat Ben Bel in die vergadering bij de postlijst zijn bevreemding uitspreekt over het feit dat het dagelijks bestuur, zonder een voorafgaand besluit van de overige leden, de Grolsch schriftelijk liet weten niets voor het plaatsen van windmolens te voelen, terwijl in de Klankbordgroep Grolsch – waarvan Ben Bel lid is –  op 19 april jl. ook al gemeld was dat voor plaatsing op dat moment geen draagvlak aanwezig was. Spreker laat duidelijk merken dat deze handelswijze voor hém pijnlijk was, het gaf hém het gevoel de Dorpsraadmening niet correct overgebracht te hebben in de Klankbordgroep; – dat er in die vergadering over de op te heffen bushaltes werd gezegd dat de uiterlijke tekenen (niet de trottoirverhoging!) weggehaald zullen worden.

4. POSTLIJST

Hierover worden geen vragen gesteld

5. MEDEDELINGEN WIJKAGENT

Helaas is er van de zijde van de Nationale Politie niemand aanwezig om ons bij te praten over het Boekelose wel en wee op dat terrein. Jammer! (Desgevraagd blijkt dit veroorzaakt te zijn door de wisseling van wijkagentschap per 1 juli a.s.)

6. NIEUWS UIT DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN

Dagelijks bestuur

Binnenkort is er overleg met Buurtkring Usselo over hun plannen voor renovatie van de dorpskern; – Gemeentelijk voorstel om vrijdagsmarkt anders te beheren: na een uitgebreide gedachtewisseling hierover besluiten we de gemeente te laten weten dat wij nog  een aantal vragen hebben en dat wij op korte termijn een vervolggesprek met hen over deze materie willen.

ROM [Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu] ( Kas de Vries)

– Bungalowpark op recreatieterrein Rutbeek. Binnenkort is er weer een gesprek waarin omwonenden, Buurtkring Usselo, Gemeente Enschede en Dorpsraad Boekelo specifiek gaan overleggen over de toegangsweg naar dit aan te leggen park;

– Zelfbeheer Onderhoud Groen. De onlangs uitgebreide commissie is druk bezig met het “doorgronden” van de huidige gehanteerde systematiek van de Gemeente Enschede bij het onderhoud van alle groen in Boekelo. Ingewikkelde materie! Wordt vervolgd!

– N18 Bernd Weijers (lid van commissie ROM)  heeft deze week een gesprek met enkele Noaber18-medewerkers over bij ons gerezen vragen m.b.t. de aanleg van de nieuwe weg;

– Glasvezel in buitengebied (Henk Abbink) Lijkt vooralsnog goed te gaan. Voor 10 juli moet 50% van de doelgroep zich hebben aangemeld. 19 juni is er in de MFA De Zweede weer een informatiebijeenkomst.

Publiciteit (Kas de Vries en Ben ter Stal)

Op korte termijn komt werkgroep bijeen om stappen te nemen in de renovatie van de site Boekelo.info.

RSCJ: Recreatie Sport Cultuur en Jeugd (Gonny ten Veen)

Er heeft vorige week een gesprek met Stadsdeelbeheer-West plaatsgevonden waarin de gang van zaken rond de opzet en uitvoering van m.n. Natuurlijk Spelen De Bleekerij is geëvalueerd. Speelplek is in principe klaar voor gebruik, wachten is nu op de keuring. Hondenbezitters worden dringend gevraagd deze SPEELPLEK niet als uitlaatplaats te gebruiken!!

Er zullen op termijn enkele Dorpsraadbanken worden vervangen door nieuwe exemplaren. Bank aan de Winterhaarweg is weggehaald voor groot onderhoud.

Dorpsbudget (Kas de Vries)

– Voor aanschaf van spiegelwand in bovenzaal M.F.A. is 500 euro gedoneerd.

– Idem voor activiteit De Zweede Verenigt op 18 juni.

– Aanvraag voor schommel op Doolhof is nog niet afgerond, er wordt bekeken of er meer plekken in het dorp met een speelwerktuig kunnen worden opgeleukt. Wordt vervolgd.

7. RONDVRAAG EN SLUITING

Ben ter Stal:komt binnenkort met een voorstel m.b.t. beheer en onderhoud van de banners tussen de zuilen op het Bleekerijplein.

Edith Howard (belangstellende) sluit hierbij aan met de opmerking dat de fotoclub wellicht nog materiaal heeft dat voor deze banners gebruikt kan worden.

Fleur ter Kuile (belangstellende) wijst op cultuurhistorische waarde van complex Henri Dunantlaan/Bastinglaan. Zij merkt ook op dat het groenbeheer bij Kruispunt (Meester De Wolfstraat/Meester Schierbeekstraat) te wensen overlaat.

Jos Kupers (belangstellende) sluit zich aan bij deze laatste opmerking.

De vergadering wordt om 21:25 uur gesloten.

 

Jeroen Verhaak, voorzitter.                            Ben Schoppert, secretaris.

 

 

 

Verslag Dorpsraadvergadering 16 mei 2017

1. OPENING

Om 20:00 uur opent de voorzitter van de Boekelose Dorpsraad, Jeroen Verhaak, deze vergadering. Hij kan 12 leden van de Dorpsraad (Ben ter Stal is afwezig) en 11 belangstellenden (waaronder Randy Oude Engberink, wijkagent, Bennie Beuving, politie en vanuit de gemeente Enschede Jan ten Elzen en Nico Bolhuis) welkom heten. Mededelingen: – Complex Teesinkweide is verkocht aan een ideële organisatie die zich richt op de paardensport; – De junivergadering van de Dorpsraad is op de TWEEDE dinsdag (13 juni).

2. MEDEDELINGEN WIJKAGENT

Randy Oude Engberink meldt  het volgende: – er zullen de komende tijd naar aanleiding van klachten m.b.t. verkeerssnelheid op de Windmolenweg gegevens worden verzameld waarna er wellicht  controles volgen; – H. Afink heeft geklaagd over “vuurwerkshows” op De Zweede; – dankzij WhatsApp-gebruik is onlangs een “heterdaad” gemeld bij de politie. De daders zijn gepakt! – Begin juni 2017 zal Wilfried Bossink aantreden als wijkagent in Boekelo.

Jeroen Verhaak bedankt Randy Oude Engberink voor zijn inzet!

Naar aanleiding van dit agendapunt vraagt Bernd Weijers nogmaals aandacht voor de parkeerproblematiek tegenover De Buren. Daar staan regelmatig auto’s die het de voetgangers zeer lastig maken! Advies: bel bij constatering van overlast de meldkamer van de politie: 0900 – 8844.

Afink licht zijn klacht over de “vuurwerkshows” toe: zeer regelmatig ondervinden de omwonenden (mens en dier!) van het sportpark ernstige overlast van het gebruik van (vaak zwaar) vuurwerk op De Zweede.

Ook heeft hij geconstateerd dat op 4 mei tijdens de dodenherdenking op de Zweede werd geoefend.[Reactie: Desgevraagd ontkent het bestuur van BSCU met klém dat er tijdens de dodenherdenking is doorgespeeld!]

3. BUURTBUS BOEKELO

Een tweetal Syntus-medewerkers licht het besluit toe om per begin juli a.s. de buurtbusroute te wijzigen. Deze zal niet meer via de Marssteden Boekelo “aanvliegen”, maar uitsluitend op de Boekelosestraat en de Beckumerstraat een aantal haltes bedienen. De bus rijdt via Usselo, A35, en Zuiderval naar het Koningsplein (MST) om van daar naar het NS-station te gaan. De verwachting is dat er over enkele weken nieuwe buurtbussen kunnen worden ingezet, deze zullen ook geschikt zijn voor rolstoelgebruikers. De Marssteden zal in de spitsuren door een in te stellen lijn 7 worden aangedaan, voor de daluren zullen er bij NS-station Kennispark fietsen beschikbaar worden gesteld.

Jan ten Elzen wijst ons er op dat de routewijziging ook gevolgen kan hebben voor de gladheidbestrijding! Wordt vervolgd!

4. VERSLAG

Het Verslag van de Dorpsraadvergadering van 18 april jl. wordt ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding hiervan vragen we nogmaals gemeentelijke aandacht voor de bebording van de verkeerssluis aan de Boekelosestraat en die bij de afslag Windmolenweg/Haimersweg.

5. POSTLIJST

Bij de bespreking van de in- en uitgaande post besluiten we te reageren op de ontvangen brieven van Grolsch (windmolenproblematiek) en de Gemeente Enschede (procedure participatieproces “Enschede wekt op” en planontwikkeling sportpark De Zweede).

6.NIEUWS

Het Nieuws uit de commissies en vertegenwoordigingen betreft:

ROM

R.O.M. [Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu] (woordvoerders Kas de Vries).

1. Binnenkort hebben de commissie Zelfbeheer Groen en vertegenwoordigers van Stadsdeelbeheer-West een oriënterend gesprek.

2. Aan de AKZO hebben we gevraagd geïnformeerd te worden over vervuilde gronden in ons werkgebied. Nog geen reactie ontvangen.

3. Binnenkort is er een gesprek tussen R.O.M.-leden en medewerkers van Noaber18 (aannemerscombinatie aanleg N18) over de door ons gestelde vragen m.b.t. de kunstwerken en de ecologische situatie.

4. Military. We zullen ons verstaan met deze organisatie over de te nemen verkeersmaatregelen in het Military-weekend.

5. Een drastische bezuinigingsronde bij de Gemeente Enschede maakt dat er op het terrein van “grijs”-projecten (infrastructuur, w.o. wegen) alleen in urgente gevallen onderhoud/reparatie gepleegd zal worden!

Publiciteit (Boeke-loos en Boekelo.info).

Jeroen Verhaak zegt dat er recent gesprekken geweest zijn over de website en het blad. Aan beide media wordt gewerkt!

RSCJ

Ben Schoppert licht zijn gisteren aan de Dorpsraadleden verstuurde verslag over het maandag jl. gehouden gesprek tussen Stadsdeelbeheer-West en Dorpsraad toe. Samengevat: de Gemeente Enschede neemt per direct het project Natuurlijk Spelen Boekelo (locaties  De Mans en De Bleekerij) onder haar hoede. Voor beide partijen was dit project zeer leerzaam! O.i. is doorgeslagen regelgeving een belangrijke oorzaak van het niet kunnen slagen van dit project onder de Dorpsraadvlag! Op de door de overheid zo gewenste betrokkenheid van burgers wordt zo een (te) zware wissel getrokken en feitelijk onmogelijk gemaakt.

Dorpsbudget

Kas de Vries adviseert positief te reageren op de subsidieaanvraag voor het Tuinenfestival op 9 juli a.s. We besluiten het aangevraagde bedrag ter beschikking te stellen.

7. RONDVRAAG EN SLUITING

Henk Abbink: er komt schot in het proces dat moet leiden tot aanleg van glasvezel in het buitengebied. Men moet voor 10 juli laten weten mee te willen doen. Bernd Weijers zegt dat een aantal bewoners van het gebied tussen Oude Deldenerweg en Lansinkweg niet benaderd is over eventuele deelname. Hij vraagt zich af of er nog meer van dit soort “witte vlekken” zijn in het buitengebied. Henk Abbink adviseert deze potentiële- , maar niet benaderde, deelnemers zich toch aan te melden!

Fleur ter Kuile (belangstellende) complimenteert Jan ten Elzen met de invulling van de bloemperken op het Bleekerijplein en wijst ons er op dat de banners tussen de zuilen op dat plein aan verval onderhevig zijn!

Jan ten Elzen zegt dat hij in de maand juni afwezig zal zijn. Hij wordt vervangen door de heer Martin Koekkoek.

De vergadering wordt om 22:05 gesloten.

 

Jeroen Verhaak, voorzitter.                            Ben Schoppert, secretaris.

 

 

 

Verslag Dorpsraadvergadering 18 april 2017

1. OPENING

Zoals beloofd in de agenda, wordt de openbare Dorpsraadvergadering van 18 april 2017 om 20:00 uur door de voorzitter, Jeroen Verhaak, geopend. Hij verwelkomt 12 leden van de Dorpsraad (Joost Brunink is verhinderd) en 9 belangstellenden, w.o. Rien van Faassen, teamleider Stadsdeelbeheer-West, Jan ten Elzen, ook Stadsdeelbeheer-West en Nico Bolhuis, Stadsdeelmanagement-West hebben laten weten niet te kunnen komen. Een speciaal welkom is er voor de kascommissie 2017, Edith Howard en Michel Roescher.

We herdenken Jules Overzee, het onlangs overleden oud-lid van onze Dorpsraad (2010/2014).

2. VERSLAG

Het Verslag van de vergadering van 21 maart jl. wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. JAARREKENING, BALANS, VERSLAG KASCOMMISSIE 2016 – BEGROTING 2017

De kascommissie 2017 trapt bij monde van Michel Roescher af met de verklaring dat “de administratie in perfecte orde is bevonden en dat zij voorstellen de penningmeester decharge te verlenen”. Aldus geschiedt! De voorzitter bedankt Edith Howard voor haar tweejarig lidmaatschap van de kascommissie.

Henk Guchelaar (penningmeester) licht e.e.a. toe. Het nadelig saldo op de exploitatie van Boeke-loos komt uitgebreid ter sprake. Ben Bel dringt aan op maatregelen om per 2018 dit tekort weg te werken. Uiteraard streven we naar een dekkende exploitatie van Boeke-loos. Wellicht zal dit gezocht moeten worden in een aanpassing van de advertentietarieven en een kostenbesparing. De jaarrekening en balans 2016 worden vastgesteld, evenzo de begroting voor 2017, met de aantekening dat de gemeentelijke bijdrage voor de exploitatie van Boeke-loos 1000 euro hoger is uitgevallen!

4. POSTLIJST

We schenken aandacht aan de lijst van in- en uitgaande poststukken (inclusief mailverkeer). Enkele krenten uit deze postpap: – Parkeerprobleem Beckumerstraat tegenover De Buren. Daar staan regelmatig automobielen wandelaar-onvriendelijk op het trottoir. Gedrag! – De gemeente Enschede verblijdde ons met de “Zwembadvisie”. Wij zullen daar niet op reageren! – Waar wij wel op zullen “aanslaan” is de brief van de Rechtbank Overijssel die ons liet weten dat de heer H.Afink een procedure tegen ons wil beginnen wegens vermeende discriminatie…

5. MEDEDELINGEN WIJKAGENT

Uit de hoek van de politie (wijkagent) hebben wij niets vernomen. Geen bericht, goed bericht?

6.NIEUWS

Het Nieuws uit de commissies en vertegenwoordigingen betreft:

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur (woordvoerder Jeroen Verhaak) meldt:

1 – dat er enkele weken geleden een goed gesprek geweest is met vertegenwoordigers van de gemeente Enschede n.a.v. een aantal minder gelukkig verlopen procedures van wederzijds belang. Er zijn afspraken gemaakt om zulke incidenten in de toekomst te vermijden.

2 – Er is contact geweest tussen enkele leden van de Dorpsraad en een werkgroep die bezig is verschillende toeristische activiteiten (o.a. rond vrijdagmarkt en beschrijving wandel/fietsroutes) op te zetten, ten einde Boekelo op te stoten in de vaart der recreatie! Hulde voor dit initiatief!

ROM

R.O.M. [Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu] (woordvoerders Kas de Vries, Bernd Weijers en Henk Abbink).

1. We zullen de gemeente positief adviseren m.b.t. bestemmingsplan “Rutbek Moat”; maar daarbij wel melden dat de gevolgde procedure bepaald niet de schoonheidsprijs verdient.

2. Bungalowpark “Resort Boekelo” (aan te leggen in recreatiegebied Het Rutbeek, wij verwonderen ons over de gekozen naam!). Het (politieke) spel rond de te kiezen aanvoerroute naar dit park wordt vervolgd. We zullen ons standpunt, in goed overleg bepaald met de Buurtkringen Usselo en Broekheurne en de Wijkraad Helmerhoek, nogmaals schriftelijk onder de aandacht brengen van de gemeente Enschede.

3. Enschede wekt op (duurzame energie). Kas de Vries geeft kort een historisch overzicht. We zijn bepaald “niet blij” met het windmolenbeleid van gemeente Enschede. “Wij zijn fel gekant tegen plaatsing van windmolens in gemeente Enschede”. Dit standpunt zullen we de gemeenteraad nogmaals laten weten! Wordt vervolgd.

4. N18. Er is binnenkort overleg tussen enkele R.O.M.-leden en Noaber18 (aannemerscombinatie) over de vormgeving van de “kunstwerken” (lees: viaducten) in de aan te leggen N18.

MFA

M.F.A. [Multi Functionele Accommodatie De Zweede] (Jeroen Verhaak vertegenwoordigt ons in het overleg met bestuur van de Zweede.) Een werkgroep is bezig te onderzoeken of de aanleg van de 3e fase van de M.F.A. (sportzaal) financieel haalbaar is.

RSCJ

R.S.C.J  [ Recreatie Sport Cultuur Jeugd] (woordvoerder Gonny ten Veen). Het werk aan de speelplek (Natuurlijk spelen) op de Bleekerij vordert dankzij de vrijwilligers goed. Opening voor zomerseizoen moet haalbaar zijn!

Klankbordgroep Grolsch

Klankbordgroep Grolsch (Ben Bel, onze vertegenwoordiger in die club) Spreker geeft een enkele aanvulling op zijn eerder gedane verslag van vorige bijeenkomst.

Dorpsbudget

Dorpsbudget [Ons ”loket” voor aanvraag van sponsoring van bewonersinitiatieven] (woordvoerder Kas de Vries). Organisatie van Palmpasenoptocht ontving 360 euro. In behandeling is de aanvraag voor een bijdrage in de kosten van een Tuin-Pop-Festival. In volgende vergadering meer daar over.

7. RONDVRAAG EN SLUITING

Gerard Roossink. Hij heeft enkele verkeerskundige/infrastructurele onvolkomenheden in de tijdelijke maatregelen gemeld bij de aannemerscombinatie Noaber18, maar ziet vooralsnog weinig enthousiasme bij de bouwers tot aanpassing. Hij, maar ook Rien van Faassen, blijven actie ondernemen in deze.

Ben Bel vraagt naar de status van de vrijdagochtendmarktplannen (het betreft hier het beheer van de markt). In het eerste gesprek dat wij 27 maart jl. hadden met de betrokken ambtenaren werd ons al gezegd dat de procedure langdurig zou zijn en inderdaad: we hebben nog niets over een vervolgactie mogen vernemen.

Henk Abbink wijst ons op voortgang die gemaakt wordt bij “uitrollen” van glasvezelnetwerk in buitengebied. (Ben Schoppert zal mailing daarover doorsturen aan alle Dorpsraadleden.) Henk Abbink zal de organisatie wijzen op mogelijkheid tot plaatsen van artikel over deze activiteiten in Boeke-loos.

Jeanet van Offenbeek. Zij zegt dat de bebording bij de deze week aangelegde verkeersluis in Boekelosestraat (ter hoogte van M.F.A.) niet overal duidelijk is.

Edith Howard (belangstellende) wijst ons erop dat eventuele toeristisch-stimulerende activiteiten rond de vrijdagochtendmarkt en het feit dat de M.B.S. niet op vrijdag rijdt elkaar bepaald niet ondersteunen.

Arend Stokkers (belangstellende) (1) pleit, in het kader van Boeke-loos en de site Boekelo.info, voor een meer op Boekelo gerichte advertentieaanpak. (2) Hij kaart ook het redactionele beleid m.b.t. schrappen in – of niet plaatsen van aangeboden kopij aan. Kas de Vries (onze verbindingsofficier met redactie) zal dit met redactie bespreken. (3) Kwinkelerweg-trottoir wordt gerenoveerd, mooi, maar de afval van intussen verwijderde bomen blijft wel erg lang liggen! (4) Aanleg N18 en toeristische bereikbaarheid? Ben Schoppert antwoordt dat RoutenetwerkenTwente (verantwoordelijk voor de bewegwijzering van de fiets- en wandelpaden) pas na de voltooiing van de weg weer garant kan staan voor een juiste routering.

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:35 uur.

 

Jeroen Verhaak, voorzitter.                            Ben Schoppert, secretaris.

 

 

 

Verslag Dorpsraadvergadering 21 maart 2017

1. OPENING

De klap met de voorzittershamer om precies 20:00 uur luidt de eerste lentevergadering van Boekelose Dorpsraad in. De hamergebruiker, Jeroen Verhaak, heet iedereen welkom: 11 leden van de Dorpsraad (Jeanet van Offenbeek en Joost Brunink lieten weten niet aanwezig te kunnen zijn) en 11 belangstellenden. Richard Belshof (Stadsdeelbeheer-West) komt tegen half negen binnen. Wegens de vergadering van de Stadsdeelcommissie-West vanavond (in de Buren, hoofdonderwerp: Military) ontbreken Jan ten Elzen en Nico Bulthuis.

2. VERSLAG

Het Verslag van 21 februari jl. wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. POSTLIJST /
4. JAARREKENING 2016

Deze twee agendapunten worden verdaagd naar de aprilvergadering. Niet alle leden van de Dorpsraad hebben de bijbehorende stukken kunnen bestuderen.

5. MEDEDELINGEN WIJKAGENT

(Deze worden gedaan door Kas de Vries.) De krakers van het voormalige kerkgebouw aan de Kwinkelerweg hebben uit eigen beweging het pand verlaten. Er zal op korte termijn tot sloop worden overgegaan. Naar aanleiding van een incident nogmaals de oproep om verdachte situaties bij de politie te melden! Gonny ten Veen vraagt naar aanleiding van dit agendapunt aandacht voor de regelmatig terugkerende parkeerproblematiek bij OBS Molenbeek. Daar wordt frequent op het trottoir geparkeerd waardoor voor kinderen gevaarlijke situaties ontstaan. Spreekster wijst ook op het Schierbeekplein waarop nog al eens geparkeerd wordt. Handhaving?

6.NIEUWS.

Het Nieuws uit de commissies en vertegenwoordigingen betreft:

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur opent bij monde van Jeroen Verhaak de rij.
– 1. In de aprilvergadering hopen wij informatie te kunnen geven over de vrijdagochtendmarkt. In het kader van een landelijke ontwikkeling tot het verzelfstandiging van deze activiteiten zijn er in de gemeente Enschede enkele zaken veranderd. Hierover worden we als Dorpsraad op korte termijn bijgepraat.
– 2. Kortgeleden was er overleg m.b.t. de verplaatsing van het hoofdterrein van de Military. Ook de Dorpsraad was met een delegatie bij dat gesprek vertegenwoordigd. De activiteiten gaan naar het zgn. Smeltterrein en Teesinkbos. Het eerder aan de gemeente, via mail, uitgebrachte advies wordt bekrachtigd.

ROM (woordvoerder Kas de Vries)

 

– 1. Beheer openbaar groen. In de vorige openbare vergadering (februari) werd besloten tot deelname aan een pilot op dit gebied. Intussen heeft een extra (besloten) vergadering van onze raad nieuwe inzichten opgeleverd. Om een lang verhaal kort te maken: vanavond besluiten we (met 10 tegen 1) dat een pilot zelfbeheer (door de Dorpsraad) er momenteel niet inzit, maar dat een commissie van vier Dorpsraadleden en twee “buitenleden” de komende tijd met Stadsdeelbeheer-West om de tafel gaat zitten/ het veld in gaat om knelpunten in het huidige beheer te inventariseren en op grond daarvan (en wensen van bewoners!) te komen tot een dringend advies tot verbetering van het beheer. Dit vervolgonderzoek zou mogelijk tot veranderingen in de beheersstructuur kunnen leiden.

– 2. Bebouwing noordkant Bleekerij. Plannen voldoen aan bestemmingplan en beeld-kwaliteitsplan. Start van de bouw in najaar 2017. Met name het aspect “steenkleur” heeft onze aandacht!

– 3. Goorseveldactiviteiten (aanleg zanddepot en verontdieping). In samenhang met de aanleg van de nieuwe N18 (over het terrein van het zanddepot aan de Haaksbergerstraat) is de aanleg van de nieuwe zandopslag aan de Weleweg/Rutbekerveldweg (verhard) in volle gang. Wat de verontdieping betreft: het tempo van deze activiteit hangt uiteraard af van het aanbod van geschikte grond. Dit heeft gevolgen voor het aantal transportbewegingen in dat gebied. Evaluatie: voorjaar 2018.De tijdens de vorige openbare vergadering gestelde vragen zijn o.i. goed beantwoord.

– 4. Bungalowpark op Rutbeek. Discussie m.b.t. ontsluitingsweg naar dit project loopt nog. Hierin trekken Buurtkring Usselo, Wijkraad Helmerhoek, Buurtkring Broekheurne en Dorpsraad Boekelo zo mogelijk gezamenlijk op. Wordt vervolgd! 5. Aanleg N18. Jeroen Verhaak en Kas de Vries zijn op uitnodiging van aannemerscombinatie Noaber 18 wezen kijken. Gaat hard! Op verzoek van Henk Abbink zullen wij infomeren naar de “inpakstatus” van de gebruikte vliegas.

– 5. “Enschede Wekt Op”. We hebben ons als Dorpsraad geroerd in de discussie. Intussen is het voorstel dat op basis van de gevoerde gedachtewisselingen opgesteld is, en op 27 maart in de stedelijke commissie van Enschede besproken wordt, zeer recent verschenen.  In de aprilvergadering meer hier over.

– 6. Reconstructie groen Schierbeekplein. De bomen en het gras worden vervangen. Speelwerktuigen zijn daarvoor tijdelijk weggehaald. In de loop van de zomer zal situatie weer hersteld zijn. De communicatie tussen gemeente en aanwonenden was niet correct gegaan, maar is intussen opgelost!

– 7. Glasvezel in buitengebied. Henk Abbink meldt dat binnenkort informatieavonden worden georganiseerd. Duidelijk is dat de kosten voor de gebruikers omhoog gaan! 8. Diversen: bordje “Doodlopende straat” aan begin Jan van Elburgstraat wordt nogal eens “niet gezien”. Verkeerssluis in Windmolenweg levert regelmatig riskante situaties op.

Publiciteit (woordvoerder Jeroen Verhaak).

Begin maart was er weer een overleg tussen werkgroep Publiciteit en redactie Boeke-loos. Aan wijzigingen in beheer en opzet van site Boekelo.info wordt gewerkt.

Ouderencommissie (woordvoerder Ben Bel).

Commissie was betrokken bij gesprek over valpreventie. 65+bewoners worden benaderd voor deelname aan deze activiteit.

RSCJ (Gonny ten Veen, Bart Stokkers en Ben Schoppert)

Aan de vereiste aanpassingen op Natuurlijk Spelen De Bleekerij wordt gewerkt. We hopen dat deze voor het speelseizoen zijn uitgevoerd. Alle 22 Dorpsraadbanken (incl.Ontmoetingsplek aan Boekelosestraat)  zijn de laatste weken weer zitproof gemaakt. Werkgroep Wandelpad enz. heeft vorige week, met forse inbreng van fa. Roossink, de bypass aan het pad tussen Beckumerstraat en Lansinkweg gerealiseerd.

7. RONDVRAAG EN SLUITING

Bart Stokkers, ondersteund door Jeroen Verhaak: wordt wellicht weer eens tijd om gemeente Enschede te herinneren aan goede gewoonte om alert te reageren op adviezen, acties, initiatieven Dorpsraad!

Henk Abbink vraagt naar betrouwbaarheidsstatus gerucht dat Koningsdagactiviteiten voor een belangrijk deel plaats zullen vinden op M.F.A.-terrein. Bart Stokkers (lid van Oranjecomité) zegt dat die activiteiten inderdaad daar plaats zullen vinden! [Zie ook artikel over Koningsdag in deze Boeke-loos!] Vrager betreurt dat dorpscentrum daardoor actie-verarmt die dag!

Arend Stokkers, sinds kort kinderwagenbestuurder, ervaart passageproblemen met hekken in wandelpad tussen Stemlandeweg en Beckumerstraat. Hem worden enkele oplossingen (draagzak, wachten tot kleindochter kan lopen) aan de hand gedaan, maar hekken moeten krap afgesteld blijven staan om fietsers te weren.

Fleur ter Kuile wijst er op dat Rondje Enschede (fietspad) nog steeds over Wandelpad wordt geleid. Is gemeld bij route-uitzetter! Zelfde spreekster: slecht wegdek Rutbekerveldweg (onverhard). Gerard Roossink vult aan: fietspad Teesinkweg is ook slecht!

De voorzitter sluit de vergadering om 21:26 uur.

 

Jeroen Verhaak, voorzitter.                            Ben Schoppert, secretaris.

 

 

 

Boeke-loos maart 2017

Boeke-loos | maart 2017 | jaargang 39 | nr. 402

Klik op de afbeelding om de PDF te downloaden!

Wist u dat…
As u klikt op een regel in de inhoudsopgave, u direct naar de betreffende pagina gaat?

Download de PDF

 

Verslag Dorpsraadvergadering 21 februari 2017

1. OPENING

Jeroen Verhaak is terug van vakantie en hanteert vandaag weer de voorzittershamer. Daarmee laat hij om 20:00 uur weten dat de tweede openbare vergadering van 2017 begonnen is. 11 Dorpsraadleden (Ben Schoppert en Bart Stokkers zijn met kennisgeving afwezig) en 9 belangstellenden (w.o. Jan ten Elzen, Stadsdeelbeheer-West en Bennie Beuving, politie) bevolken vanavond de Nijmeijerzaal in de MFA De Zweede.

Mededeling: De vergadering van 20 juni wordt vervroegd naar 13 juni.

2. VERSLAG

Het Verslag van de vergadering van 17 januari jl. roept geen vragen op. Ben Bel meldt naar aanleiding van dit Verslag dat hij nog contact heeft gehad met Handhaving en een van de eigenaren ten aanzien van de gaten in de Spieleweg. De gemeente is bezig om in overleg met beide partijen tot een oplossing te komen.

3. POSTLIJST

Wat de postlijst betreft meldt Ben Bel dat een mail over de gecombineerde AED-cursus Usselo/Boekelo niet op de lijst staat, maar inmiddels is de actie uitgezet en zijn de juiste personen aan elkaar gekoppeld.

4. MEDEDELINGEN WIJKAGENT

De wijkagent (Randy Oude Egberink) is verhinderd vanavond, maar zijn vervanger Bennie Beuving geeft aan dat er met het kerkbestuur gesproken is over het gekraakte kerkje aan de Kwinkelerweg. Op Facebook is binnen Boekelo een discussie gaande over het uitlaten van honden. Bennie Beuving geeft aan dat handhaven op dit onderwerp soms moeilijk is en dat het ook goed is elkaar aan te spreken op ongewenste situaties.

5.NIEUWS.

Het Nieuws uit de commissies en vertegenwoordigingen betreft:

 

Dagelijks bestuur

Jeroen Verhaak meldt dat er overleg is geweest met de Vereniging Behoud Twekkelo, onder meer over de situatie bij de kruising Haimersweg-Windmolenweg. Ook is overleg geweest met de Buurtkring Usselo over: het werkgebied, het Freshtival, duurzame energie (windmolens, zonnepanelen, de N18 en de herinrichting van de kern van Usselo als 30 km zone na openstelling van het nieuwe tracé. Op 15 februari is de slotbijeenkomst geweest van ‘Enschede wekt op’, daar waren vier leden van de Dorpsraad bij aanwezig. Deze slotbijeenkomst was teleurstellend omdat eigenlijk geen resultaten zijn gemeld en ook geen terugkoppeling vanuit voorgaande discussies. Er zijn wel voorstellen gedaan voor andere oplossingen zoals aardwarmte, zonnepanelen, verticale-as turbines e.d.. Op 6 maart komt de gemeente met een document waarin de keuzes worden aangegeven. Door Ben Bel en Bennie Beuving wordt de suggestie gedaan om op ‘Boekelose schaal’ te kijken naar mogelijkheden.

ROM (woordvoerder Kas de Vries)

– Bomenkap Bleekerij. Bij de Bernard Roerinkstraat worden 48 bomen gekapt en bij de Boekelosestraat 6, met name omdat ze in slechte staat zijn. Het exacte aantal is onduidelijk, in de kapvergunning staat 64 bomen, maar op bijbehorende tekening staat 54 bomen. Er worden nieuwe bomen aangeplant langs de Boekelosestraat en op de grondwal langs tussen de Bernard Roerinkstraat en de Verzetslaan. Aandachtspunten: goed onderhoud van de nieuwe aanplant in de eerste jaren en plantgarantie met herplantplicht.

– Zanddepot Rutbekerveldweg. Een aantal omwonenden heeft diverse mails gestuurd aan de Dorpsraad, gemeente Enschede, het Waterschap en de exploitant Roelofs/Langezaal. Er blijkt dat Roelofs/Langezaal wel overleg heeft gehad met de direct omwonenden, zoals de Weleweg, maar niet met bijvoorbeeld de Oude Veenweg. Op 22 februari is de Klankbordgroep Verontdieping, waar ook een aantal omwonenden is uitgenodigd. Uit dit overleg zal duidelijk worden of acties van de Dorpsraad nodig zijn. Gerard Roossink geeft aan dat er nu en in de toekomst (na het afsluiten van de Weleweg) intensief vrachtverkeer over de Badweg rijdt.

– Bernd Weijers meldt dat overleg is geweest met Ter Steege over de geplande patiowoningen op de Bleekerij (binnenplein Bernard Roerinkstraat). Ter Steege levert een document met verantwoording van de afwijkingen ten opzichte van het Beeldkwaliteitsplan. Na een goede toelichting kan de Dorpsraad akkoord zijn met de bouw van patiowoningen in het middengebied.

– Eerste Klankbordgroep AkzoNobel is geweest op 30 januari j.l. Vragen/opmerkingen kunnen worden gemeld en worden meegenomen in de volgende bijeenkomsten.

– Ben Bel geeft aan dat er in de afgelopen winterse periode niet is gestrooid op de route van de parkeerplaats van de bus en de Boekelosestraat, dit wordt direct bij Jan ten Elzen neergelegd.

– Onderhoud Openbaar Groen, het belangrijkste onderwerp van deze avond. Kas de Vries geeft een presentie: het uiteindelijk doel is om met hetzelfde geld (of minder) beter onderhoud te verzorgen dan de gemeente op dit moment doet. Betekent wel dat er een aantal taken en verantwoordelijkheden bij de Dorpraad komen te liggen. Na de toelichting en het beantwoorden van een aantal vragen wordt gestemd: 10 dorpsraadleden zijn voor en 3 tegen. Afspraak is dat het gaat om een pilot in 2017 hoofdzakelijk binnen de kern Boekelo die aan het eind van het jaar wordt geëvalueerd. Er zijn nog wel een aantal aandachtspunten (zoals verantwoordelijkheden, aansprakelijkheid, bemensing) die in de komende weken verder worden besproken en vastgelegd. De voorzitter zegt een zorgvuldige terugkoppeling van de voortgang naar de Dorpsraadleden toe. – Bernd Weijers meldt nog dat een aantal vragen met betrekking tot de N18 zijn neergelegd bij Noaber18 en binnenkort worden besproken.

Publiciteit (woordvoerder Kas de Vries).

Ben Bel meldt dat een door hem aangeboden tekst over de buurtbus geheel anders is geplaatst in Boeke-Loos. Enkele aanwezigen uit de zaal bevestigen dat. Binnenkort is weer overleg met de redactie en wordt dat meegenomen.

Ouderencommissie (woordvoerder Ben Bel).

Ben Bel meldt het overlijden van Ton Burggraaf.

MFA/Gebruikersraad.

Geen nieuws.

RSCJ (diverse sprekers)

– Gonny ten Veen en Jeanet van Offenbeek melden dat er door vandalisme schade is bij de wandelpaden en het Natuurlijk Spelen op de Bleekerij en De Mans. Die moet nog gemeld worden bij de politie.

– De Commissie Banken begint op 6 maart weer met het groot voorjaarsonderhoud.

– Gonny ten Veen meldt dat bij Natuurlijk Spelen op de Bleekerij momenteel aanpassingen worden gedaan naar aanleiding van de toetsing van de toestellen. – Het overleg over het alternatief voor de sinds 1 januari jl. uit het dorpsbeeld verdwenen Bibliotheekbus loopt nog.

Klankbordgroep Grolsch (woordvoerder Ben Bel)

Vandaag het verslag ontvangen van de bijeenkomst van 30 november 2016. Op 14 april 2017 is de volgende bijeenkomst.

Dorpsbudget (woordvoerder Kas de Vries)

Er is voor 2017 weer budget beschikbaar. De vast reguliere dingen zijn al bestemd. Er is ruimte voor nieuwe initiatieven.

Bookels Holtink (woordvoerder Ben Bel)

Er is een bijeenkomst geweest waar met name is gediscussieerd over zorg in de toekomst. – Ben Bel meldt ook dat daar gemeld is dat het beleid van de woningbouwvereniging is gewijzigd: een vrijkomende huurwoning wordt niet direct verkocht, om ook potentiële huurders een kans te geven.

6. RONDVRAAG EN SLUITING

Vanuit de zaal wordt gemeld dat er een kapvergunning is aangevraagd voor twee kastanjes langs de Windmolenweg. Jan ten Elzen geeft aan dat het geen gemeentelijke bomen zijn, maar particuliere bij de voormalige uitspanning De Windmolen. Het is niet bekend of er ook sprake is van herplant. Dat kan worden beoordeeld nadat de gemeente de vergunning heeft afgegeven. – Vanuit de zal wordt ook gemeld dat het trottoir langs de Kwinkelerweg erg ongelijk ligt, de wortels van de bomen drukken de stenen omhoog waardoor het gevaarlijk is voor mensen met een rollator of rolstoel. Het is een bekend probleem, met name omdat er weinig ruimte is. Jan ten Elzen neemt dit mee.

 

Jeroen Verhaak sluit de vergadering om 22:20 uur.

 

Jeroen Verhaak, voorzitter.                            Ben Schoppert, secretaris. [Tekst: Bernd Weijers]

 

 

 

Boeke-loos februari 2017

Boeke-loos | februari 2017 | jaargang 39 | nr. 401

Download de PDF

Inhoudsopgave:

03 Inhoudsopgave
05 Van de redactie
07 Nieuws uit de Dorpsraad
15 Paasvuur & Zonnebloem
17 Muzieklessen MV Unisson
21 Onkruid in de kerk
27 Boekelo Doet & Valpreventie
29 Zwerfvuil rond Boekelo
31 De Frolijke Reporter
33 Informatie over de Buurtbus
37 Carnavals optocht & route
39 Introductie Wendela Wolters
41 Trefpunt nieuws 50+/40+ groep
43 Broodnodig & Potgrond actie Marcellinus
47 Historische Kring
49 Wie plant zal oogsten
51 Boekelootjes & Klein zakelijk
53 Valentijnsdag
55 Knuffelpopjes breien voor Ethiopië
57 Huiskamer van het dorp activiteiten
59 Kerkdiensten & familieberichten
61 Kalender
62 Colofon