Verslag Dorpsraadvergadering 19 december 2017

1. OPENING

De laatste openbare vergadering in 2017 van de Boekelose Dorpsraad wordt, zoals we dat van de voorzitter – Jeroen Verhaak – gewend zijn, om precies 20:00 uur geopend. Hij heet allen welkom, dat zijn: de voltallige Dorpsraad (13 personen) en 13 belangstellenden waaronder Wilfried Bossink (wijkagent) en Rien van Faassen (Stadsdeelbeheer-West). Jan Haven (buitenlid Dorpsraad), Nico Bolhuis (SDM-W) en Jan ten Elzen (SDB-W) hebben laten weten verhinderd te zijn. Een speciaal woord van welkom voor onze buren: vertegenwoordigers van het bestuur van Buurtkring Usselo. De agenda heeft een kleine wijziging ondergaan: ná de presentatie over het ontwikkelingsproces Natuurlijk Spelen De Bleekerij zal Ben ter Stal ons bijpraten over de stand van zaken m.b.t. de plannen voor de bouw van een spelzaal als onderdeel van de M.F.A. De Zweede.

2. PRESENTATIES

Natuurlijk Spelen De Bleekerij – De eerste presentatie betreft die van Rien van Faassen over de gang van zaken rond Natuurlijk Spelen De Bleekerij. Spreker is teamleider Stadsdeelbeheer-West en als zodanig nauw betrokken bij de ontwikkeling van de “Natuurlijk Spelen”-plekken op de Bleekerij en De Mans. Conclusie: de gang van zaken was een leerzaam proces, zowel voor Gemeente als voor de Dorpsraad! Van Faassen spreekt zijn waardering uit voor datgene dat door de vrijwilligers onder regie van de Dorpsraad op De Bleekerij is neergezet. En: “Jullie (lees: Gonny ten Veen, BS) hebben het budget uitstekend bewaakt!”

De presentatie is hier terug te zien.

MFA Fase 3 – Hierna neemt Ben ter Stal (lid Dorpsraad én lid M.F.A.-bestuur) plaats naast/voor de beamer om ons in te lichten over de actuele stand van zaken voor wat betreft de plannen voor de bouw van een M.F.A.-spelzaal.

Resultaat van deze avond is dat zowel de Dorpsraad Boekelo als de Buurtkring Usselo hun adhesie zullen betuigen met de gepresenteerde plannen. Deze worden binnenkort gelanceerd richting de Enschedese gemeenteraad en het College van B&W.

De presentatie is hier terug te zien.

3.VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN 21 NOVEMBER 2017

Het Verslag van de op 21 november jl. gehouden Dorpsraadvergadering wordt ongewijzigd vastgesteld. Desgevraagd (door Ben Bel) wordt gezegd dat de 30 km-maatregel die t.z.t. van kracht wordt in de bebouwde kom van Usselo een “politiek bestuurlijk besluit” is. Zelfde spreker: zie laatste Boeke-loos voor informatie over openbaar vervoer richting Haaksbergen! Gerard Roossink vraagt naar de stand van zaken m.b.t. verlichting langs de wegen in buitengebied. Wij hebben de gemeente Enschede laten weten ook ons Dorpsraadlicht over deze zaak te willen laten schijnen!

4. IN-EN –UITGAANDE POST

wordt besproken. De brief van de AKZO over hun geplande activiteiten in de Boekelose dreven zal (nogmaals) naar álle Dorpsraadleden worden gestuurd

5. MEDEDELINGEN WIJKAGENT

Wilfried Bossink: – Er zijn klachten ingediend over vuurwerkoverlast her en der in Boekelo. De laatste dagen van december zal er verscherpt politietoezicht zijn op het gebruik van knalmateriaal. – Er wordt onderzocht of de politie, naast het M.F.A., ook elders in Boekelo een spreekuur kan organiseren.

6. NIEUWS UIT DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN

Het nieuws uit de diverse werkgroepen en vertegenwoordigingen behelst:

Dagelijks bestuur

Woordvoerder Jeroen Verhaak:  – Uit het budget “Initiatiefkracht” van Stadsdeel-West krijgen we bijdragen voor de financiering van de Dorpsraadverkiezingen op 21 maart a.s. en het uitgeven van Boeke-loos.

ROM [Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu]

Ontsluiting van Resort Boekelo – Bij monde van Jeroen Verhaak, Kas de Vries en Henk Abbink): – Voor wat de ontsluiting van Resort Boekelo (bungalowpark op Rutbeek) betreft heeft zich de laatste weken een door ons (en Buurtkring Usselo) ongewenste ontwikkeling voorgedaan. De voorgestelde aan- en afvoerroute gaat over wegen die bepaald niet in ons wensenpakket zitten. Wordt vervolgd!

AKZO-plannen in de concessie “Ganzebos” – We zullen onderzoeken of het wellicht zinnig is een zienswijze in te dienen naar aanleiding van de AKZO-plannen in de concessie “Ganzebos” – Enkele ROM-leden praten binnenkort met firma Langezaal over de bijgestelde plannen in het zandwinningsgebied Goorsche Veld.

Ouderencommissie

Ben Bel belooft binnenkort met een notitie te komen over “Eenzaamheid”.

Dorpsbudget

Woordvoerder Kas de Vries: -Toegezegd is 400 euro voor sleutelkast t.b.v. Buurtbus. – Adviezen: besluit positief m.b.t. subsidies aan M.F.A. (voor airco bovenzaal) en bestemming restant Dorpsbudget voor Boeke-loos. Aldus besloten!

7. RONDVRAAG EN SLUITING

Van de rondvraag wordt door niemand gebruik gemaakt.

 

De voorzitter sluit om 21:34 uur de vergadering.

 

 Jeroen Verhaak, voorzitter,                        Ben Schoppert, secretaris.

 

Verslag Dorpsraadvergadering 21 november 2017

1. OPENING

Op dinsdagavond 21/11, om 20 uur, smaakt Jeroen Verhaak, voorzitter van de Boekelose Dorpsraad,
het genoegen om de openbare novembervergadering te kunnen openen. Hij heet alle aanwezigen
welkom. Dat zijn 9 leden van de Dorpsraad (afwezig zijn Henk Abbink, Jeanet van Offenbeek, Gerard
Roossink en Bernd Weijers) en 10 belangstellenden, waaronder Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-
West) en Nico Bolhuis (Stadsdeelmanagement-West). Wilfried Bossink, wijkagent, heeft laten weten
verhinderd te zijn.

2.VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN 17OKTOBER 2017

Het verslag van de vergadering van 17 oktober jl. wordt ongewijzigd vastgesteld. Ben Bel vraagt naar aanleiding van dat verslag of er al duidelijkheid is over de wettelijke gronden waarop de snelheid in de kern van Usselo op termijn naar max. 30 km. gaat. Die duidelijkheid is er nog niet. Jan ten Elzen meldt, ook n.a.v. oktoberverslag, dat nu ook in de Meester De Wolfstraat  “schoolzone” staat aangegeven op het wegdek. Dezelfde spreker wijst er op dat het voetpad aan de Boekelosebleekweg weer zichtbaar is gemaakt.

 

3. IN-EN –UITGAANDE POST

Er wordt aandacht besteed aan de postlijst. Wij reageerden op de zgn. “strooikaart” van de gemeente Enschede. In dat kader weet Jan ten Elzen te melden dat het plein voor het Marcellinuscomplex (onderdeel van busroute) in het vervolg meegenomen wordt in de strooiroute.

4. MEDEDELINGEN WIJKAGENT

Wilfried Bossink, wijkagent, heeft zijn politionele mededelingen doorgespeeld aan Jeroen Verhaak. Deze zegt dat er geen criminele activiteiten zijn te melden, wel dat er kortgeleden snelheidsmetingen op de Boekelosestraat en Windmolenweg zijn gedaan. Er waren uitschieters, maar in het algemeen houdt men zich redelijk aan de vereiste snelheid.

5. NIEUWS UIT DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN

Uit de diverse werkgroepen en vertegenwoordigingen komt het volgde nieuws door.

Dagelijks bestuur

De voorzitter heeft kort geleden, samen met enkele leden van de verkiezingscommissie, overleg gevoerd met de gemeente over de op 21 maart 2018 te houden verkiezingen voor een nieuwe Dorpsraad. De gemeente heeft alle medewerking toegezegd. Er zal weer met stempassen worden gewerkt. Deze zullen de kiesgerechtigden eind februari toegestuurd worden. Uiteraard zijn er kosten verbonden aan deze activiteit.er wordt 50% wordt betaald door de Dorpsraad, de andere 50% zal aangevraagd worden bij Stadsdeel-West. Het vergaderschema voor 2018 wordt vastgesteld.

ROM [Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu]

Uit de Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu hoek wordt een aantal wetenswaardigheden gemeld door ROM-voorzitter Kas de Vries.

1. Bungalowpark op het Rutbeek: binnenkort wordt de definitieve toegangsroute vastgesteld door het College van B&W. Naar verwachting zal dit de, door Buurtkring Usselo en Dorpsraad gewenste, noordelijke route zijn. Leppeweg en Zonnebeekweg worden op deze manier gespaard voor toenemende verkeersdruk. We dringen aan op verkeersmaatregelen om het verkeer ook daadwerkelijk te dwingen de noordelijke route te volgen.

2. AKZO. Naar verwachting zal het bedrijf via Boeke-loos vanaf december regelmatig mededelingen doen over haar werkzaamheden rond Boekelo. Een woord dat vanavond valt is “putintegeriteit”. Dit behelst het onderzoek naar de kwaliteit van de zoutputten. (Wel of geen lekkages.)

3. Zonnepanelen op de Usseler es. Aangezien wij ons als Dorpsraad de afgelopen jaren gemengd hebben in de discussie over duurzame energie in Enschede, zijn wij uitgenodigd voor “Atelier Zonnige Usseler es”. Dit platform houdt zich o.a. bezig met de vraag wat de Usseler es  zou kunnen betekenen in de plannen voor het plaatsen van zonnepanelen. Vastgesteld kan worden dat er wat dat betreft uiteenlopende ideeën zijn. In dit kader dringt zich uiteraard de vraag op: En Boekelo dan? Wordt vervolgd. Ton Taselaar (aanwezig als belangstellende en al eerder actief op dit terrein) meldt zich als mee-denker!

4. Onderhoud Openbaar Groen. Er zijn vanwege de Dorpsraad een 6-tal bladkorven geplaatst. Deze zullen regelmatig door de firma Roossink worden geleegd. Gewezen wordt op behoorlijke bladophopingen bij OBS De Molenbeek en aan de Doolhof.

5. Omgevingswet. Jeroen Verhaak attendeert op de komende Omgevingswet (in te voeren in 2021), deze wet zal verschillende wetten bundelen en uitgaan van het principe “Ja, mits”. Wat we de komende tijd ook kunnen verwachten is een nieuwe Mobiliteitsnota (incl. Fietsnota) van de gemeente Enschede. Dorpsraad 18/22 krijgt hier zéker mee te maken!

6. Diversen.

-Ben Bel: fietspad Beckumerstraat heeft “berg en dal” status. Jan ten Elzen zegt dat het probleem de gemeentelijke belangstelling heeft. Wij zullen probleem schriftelijk onder aandacht van betrokken gemeentelijke dienst brengen.

-Verder vraagt Ben Bel of wij als Dorpsraad de trage besluitvorming rond verbouwplannen aan kunnen kaarten. Als voorbeelden noemt hij de sloop/herbouw aan de Zoutindustrieweg en verbouwplannen m.b.t. de voormalige bakkerij aan de Beckumerstraat.

-Vanuit de zaal wordt gewezen op de verkeerssituatie op de Boekelosestraat. Er wordt daar (te) hard gereden meldt Henk Afink (aanwezig als belangstellende), hij doet de suggestie de borden “60” een aantal meters richting Usselo te verplaatsen. Ook het feit dat er door fietsers richting Enschede twee keer moet worden overgestoken wordt als problematisch ervaren door een belangstellende. Oplossing voor dat probleem is er momenteel niet. Hopelijk zal de verkeersdrukte op de Boekelosestraat en Haaksbergerstraat afnemen na ingebruikname van de nieuwe N18!

Publiciteit

De werkgroep Publiciteit laat bij monde van Kas de Vries weten dat er recent een nieuwe redactie bij Boeke-loos is aangetreden en dat er iemand gezocht wordt die de advertentiewerving op zich wil nemen.

Ouderencommissie

Ben Bel, lid Ouderencommissie, komt terug op de in de oktobervergadering gedane uitspraak van Wilfried Bossink: “Er is veel eenzaamheid in Boekelo”. Dé vraag is natuurlijk: Hoe bereik je die mensen? Telefooncirkel opzetten? Ben Bel en Gonny ten Veen, beiden betrokken bij zorgplatform Bookels Höltink, zullen e.e.a. bespreken. Hierbij sluit Nico Bolhuis aan met een aantal opmerkingen over de zgn. “sociale kaart” die beschikbaar is voor Stadsdeel-West. Hij zal hierover een artikel schrijven in Boeke-loos.

M.F.A.

Ben ter Stal, lid M.F.A. bestuur, zegt dat dat bestuur kortgeleden een vernieuwingskuur heeft ondergaan. [Kas de Vries is o.a. toegetreden tot het M.F.A.-bestuur. BS]. Aandachtspunten zijn de huidige exploitatie en de ontwikkeling van een derde fase (Sportzaal). Hierin is progressie! Men hoopt de realisering van die 3e fase binnenkort op de gemeentelijke agenda te krijgen!

RSCJ: Recreatie Sport Cultuur en Jeugd (Jeanet van Offenbeek en Bart Stokkers)

-Natuurlijk Spelen. Gonny ten Veen meldt recente opening van Natuurlijk Spelen-plek op de Bleekerij. Zie verslag daarvan in Boeke-loos! In de decembervergadering hoopt zij met concrete plannen te komen voor de aanleg van een zgn. “Blote voeten pad” op het terrein van Natuurlijk Spelen De Mans. In aansluiting hierop zegt Jeroen Verhaak dat Rien van Faassen (Teamleider Stadsdeelbeheer-West) in de decembervergadering een presentatie zal houden over het ontwikkelingsproces van Natuurlijk Spelen op de Bleekerij.

-Banken, Wandelpad & Faunafort. Ben Schoppert: de werkers van de groepen Banken en Wandelpad&Faunafort hebben hun activiteiten in dit “winterseizoen” op een laag pitje gezet, maar zowel banken als wandelpad staan/liggen er uitstekend bij!

Bibliotheekbus. Over de “ontwikkeling” van een eventueel alternatief voor de Bibliotheekbus voor volwassenen valt te zeggen dat de besprekingen tussen Openbare Bibliotheek Enschede, Livio en Dorpsraad daarover stop zijn gezet. Livio wil ruimte beschikbaar stellen in de Berke-zaal, de Dorpsraad heeft toegezegd een bijdrage te willen leveren voor de aanschaf van  kasten  en een vrijwilligersorganisatie op te zetten, de OBE moet dan met goed bruikbare (mobiele) kasten op de proppen komen. Dat laatste lukt niet, daarom hebben we in goed overleg besloten dat dit “dossier” (tijdelijk?) gesloten wordt.

Klankbordgroep Grolsch

Ben Bel heeft overleg van deze groep op 15 november jl. bijgewoond. Hij wijst op actualisatie milieuvergunning, deze zal voorjaar 2018 zijn afgerond. Er zijn bij Grolsch klachten ontvangen over het parkeren van vrachtwagens op de Brouwerijlaan. Wij zullen dit onder de aandacht van de wijkagent brengen.

Dorpsbudget  

Kas de Vries kaart aan: aanvraag bijdrage in 2e fase herinrichting Marcelinuscomplexplein. We wachten af wat de gemeente in deze gaat doen. Wij komen op korte termijn op dit onderwerp terug. Ben Schoppert licht de aanvraag voor een budget voor de aanschaf van een 10-tal banken toe. Deze banken moeten de komende tijd een aantal bestaande banken (waarvan een deel al weer 8 jaar staat) gaan vervangen. Joost Brunink vraagt voor welke banken gekozen is. Antwoord: banken met betonnen staanders en kunststof planken. Dorpsraad gaat akkoord met aanschaf.

6. RONDVRAAG EN SLUITING

  • Bart Stokkers (Dorpsraadlid): diverse bewoners van het buitengebied hebben van de gemeente Enschede een brief ontvangen over de verlichting van de wegen buiten de bebouwde kom van Boekelo.  Wij hadden als Dorpsraad wel graag op de hoogte gesteld willen worden over deze activiteit. Nico Bolhuis zoekt uit waarom de Dorpsraad in deze niet is gekend.
  • Ton Taselaar (belangstellende) wijst op de mogelijkheden om het openbaar vervoer richting Haaksbergen te verbeteren. Hij zal ons per mail daarover berichten.
  • Henk Afink (belangstellende) zegt dat:-  hij de indruk heeft dat door hem naar de Dorpsraad gestuurde post niet in de postlijst wordt opgenomen; – hij het betreurt dat klachten over geluidsoverlast etc. de Dorpsraad niet bereiken via de politie; – hij vindt dat de mededeling van Ben Bel, in de vorige Dorpsraadvergadering gedaan, niet klopt en dat wij daarmee onze eigen integeriteitsverklaring schenden; – hij vindt dat Grolsch naar tevredenheid omgaat met de aangepaste milieuvergunning.

 

De voorzitter sluit om 21:53 uur de vergadering.

 

 Jeroen Verhaak, voorzitter,                        Ben Schoppert, secretaris.

 

Verslag Dorpsraadvergadering 17 oktober 2017

1. OPENING

De voorzitter van de Boekelose Dorpsraad, Jeroen Verhaak, hamert om 20:00 uur de oktobervergadering open. Hij verwelkomt 12 leden van de Dorpsraad en bijna 20 belangstellenden, daaronder zijn Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West), Nico Bolhuis (Stadsdeelmanagement-West) en Wilfried Bossink (wijkagent). De voorzitter meldt de afwezigheid van Joost Brunink, hij is door een thuisongeval tijdelijk uitgeschakeld, wij wensen hem beterschap! Speciale gasten zijn Miranda Meerman, Gerrit Bijvank en Gijs Mondria, zij zullen de Usselose renovatieplannen presenteren.

2. PRESENTATIE HERINRICHTINGSPLANNEN BEBOUWDE KOM USSELO.

We geven woord en beeld aan de Usselose delegatie. Sprekers lichten de plannen uitvoerig toe. De plannen voor de herinrichting van de Haaksbergerstraat zijn al in een vergevorderd stadium. Na oplevering van de nieuwe N18 zal de Haaksbergerstraat in de bebouwde kom van Usselo afgewaardeerd worden naar een 30km-weg. Het gedeelte vanaf de bebouwde kom van het dorp tot aan die van Haaksbergen wordt dan 60km.(Die afwaarderingen zijn afgesproken tussen Provincie en de gemeenten aan de huidige N18.) De inrichting van die weg zal daar uiteraard op aangepast worden. Een vrij grote groep Usseloërs heeft dit aangegrepen om een fraaier dorpsbeeld te (laten) scheppen. Een ander aandachtspunt is de herinrichting van de Boekelosestraat binnen de bebouwde kom van Usselo. We zullen de gemeente Enschede en Buurtkring Usselo laten weten dat wij hun plannen m.b.t. de Boekelosestraat steunen, mits de veiligheid van álle verkeersdeelnemers en de bereikbaarheid van Boekelo (inclusief hulpdiensten) gewaarborgd is!

3. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN 18 JULI 2017

Na een korte pauze wordt de vergadering vervolgd met aandacht voor het Verslag van de vergadering van 17 september jl. Bart Stokkers zegt dat hij de in die vergadering gemaakte opmerking over verlichting op de Boekelosestraat mist. Arjan de Koning (belangstellende) merkt op dat in dit verslag de Leppeweg ontbreekt als zijnde een weg waarlangs de Dorpsraad (net als via de Zonnebeekweg) beslist geen aanvoer van gebruikers van het nog aan te leggen bungalowpark wenst te zien gaan! Beide opmerkingen zijn relevant en worden dus alsnog in het septemberverslag gezet! Ben Bel en Jan ten Elzen laten weten dat het kerkplein voor het Marcellinuscomplex nu definitief in “de strooikaart” is opgenomen. Dit betekent dat er bij gladheid ook daar door TwenteMilieu gestrooid gaat worden.

4. IN-EN –UITGAANDE POST

Bij het agendapunt “in-en uitgaande post” wordt door Ben ter Stal gevraagd of wel álle daarvoor in aanmerking komende bewoners op de hoogte zijn gesteld van de eventuele afsluiting van hun straat tijdens de TwenteRally. Wij zullen de organisatie laten weten dat dát wel zeer gewenst is!

5. MEDEDELINGEN WIJKAGENT

Hierna is het woord aan Wilfried Bossink, onze wijkagent. Hij zegt dat er tijdens de Military een paar incidenten zijn geweest en dat er tijdens de Oude Voertuigendag enkele metaaldieven zijn aangehouden. Bewoners van de Dirk Papestraat en Windmolenweg hebben geklaagd over de (uiteraard: te hoge) snelheid die er door sommige weggebruikers wordt ontwikkeld. GEDRAG! Gonny ten Veen vraagt waarom de “schoolzone” wél in de Dirk Papestraat, maar niet in de Meester De Wolfstraat wordt aangegeven. Wilfried Bossink en Jan ten Elzen “zoeken dit uit”.

6. NIEUWS UIT DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur heeft in de persoon van Jeroen Verhaak, samen met enkele leden van de verkiezingscommissie, een gesprek gehad met de gemeente Enschede over de op 21 maart 2018 te organiseren Dorpsraadverkiezingen (op dezelfde dag als die voor de Gemeenteraad). Adressenbestand in ons werkgebied wordt gescreend. Kandidaatstelling voor de Dorpsraadverkiezingen sluit op 5 februari 2018.

ROM [Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu]

–  De commissie ROM (woordvoerder Kas de Vries) heeft afspraken gemaakt met Stadsdeelbeheer-West over het beheer en uitzetten van de bladkorven. Deze zullen vanaf eind oktober hier en daar geplaatst worden. Het beheer (en daarmee ook het legen) is geen gemeentelijke activiteit meer, maar wordt overgenomen door de Dorpsraad.

–  We zullen de Military-organisatie en de gemeente Enschede een overzicht sturen van + en – punten m.b.t. de editie 2018 van hét paardenevenement. We vragen daarin om tijdig ingelicht te worden over o.a. het verkeersplan.

–  Ben Bel vraagt of ROM wellicht ook nog aandacht kan schenken aan de afbraakactiviteiten aan de Zoutindustrieweg tegenover de Meestersweg, ziet er bepaald niet uit. Hij complimenteert Noaber18 met hun verfraaiingsactie door diverse bermen in te zaaien met een wildmengsel. Verdient navolging.

–  Het plein voor het Marcellinuscomplex wordt heringericht.

 

Publiciteit

Jeroen Verhaak en Kas de Vries melden vanuit de commissie Publiciteit dat de redactie van Boeke-loos sinds kort weer een redactielid rijker is en dat de renovatie van de site Boekeo.info aanstaande is.

Ouderencommissie

– Geen nieuws.

M.F.A.

Ook de M.F.A. De Zweede komt ter sprake: Ben ter Stal zegt dat er gewerkt wordt aan een bestuursuitbreiding en aan de plannen voor de 3e fase. (Sporthal). Ben Schoppert nam deel aan de oktobervergadering van de Gebruikersraad, daarin was o.a. aandacht voor de minder goede bereikbaarheid van het complex in de Military-week.

RSCJ: Recreatie Sport Cultuur en Jeugd (Jeanet van Offenbeek en Bart Stokkers)

R.S.C.J. is de paraplu voor een drietal werkgroepen: Natuurlijk Spelen, Wandelpaden en Banken.
–  Wat Natuurlijk Spelen De Bleekerij betreft zegt Gonny ten Veen dat: Gemeente Enschede bezwaar ingediend tegen de eisen van het Keurmerkinstituut, dit heeft nu de eisen laten vallen en akkoord gegeven. De speeltoestellen zijn goedgekeurd en mogen officieel in gebruik worden genomen. De opening van de speelplek De Bleekerij is op 21 oktober. Van 15.00 uur tot 17:00 uur is er een opening voor de kinderen, vanaf 18:00 uur is er een BBQ voor de vrijwilligers en de genodigden van de gemeente. De leden van de Dorpsraad zijn welkom tijdens het middagprogramma. In de juli-vergadering werd opgemerkt dat er op de toestellen bordjes zouden zitten met de tekst “Gerealiseerd door de Gemeente Enschede”. Dat zou de vrijwilligers zeer te kort doen! Het blijkt dat die tekst niet juist geciteerd is! Er staat: “Leverancier Gemeente Enschede”. Tijdens de opening wordt een bord onthuld met de tekst: “Gerealiseerd door de vrijwilligers van De Bleekerij.” Er zijn plannen om met het geld dat is overgebleven uit de Natuurlijk Spelen De Bleekerij-pot een blote voetenpad aan te leggen.      Klankbordgroep Grolsch.

– Ben Schoppert: Werkgroep Wandelpad en de Bankencommissie zijn volop actief. Over een eventuele bibliotheekvoorziening in Boekelo is nog steeds overleg gaande tussen Livio, Openbare Bibliotheek Enschede en de Dorpsraad.

–  Bart Stokkers citeert uit het verslag van de laatstgehouden RSCJ-vergadering: de komende maanden zullen er dossiers aangelegd worden waarin de werkzaamheden van de commissie gedocumenteerd zullen worden met het oog op de overdracht aan de nieuwe Dorpsraad in maart 2018. Er wordt gewerkt aan een flyerachtige tekst waarin contactgegevens komen te staan van diverse instanties.

Klankbordgroep Grolsch

Ben Bel, lid van de Klankbordgroep Grolsch, zegt dat er recent geen vergadering geweest is. Bart Stokkers en Bernd Weijers vragen Ben naar Grolschzaken als verbeterpunten na geuronderzoek. Antwoord: e.e.a. is naar tevredenheid opgelost. In dit kader hecht Ben Bel er zeer aan het volgende algemeen bekend te laten zijn: “hij (is) door Henk Afink in de CooP winkel grof beledigd vanwege zijn lidmaatschap van de Dorpsraad. Dit was op dat moment hoorbaar voor zo’n 10 klanten. De politie heeft de belediger daar over aangesproken en er is een aantekening over zijn gedrag gemaakt”.

Dorpsbudget  
– geen nieuws

Bookels Höltink.

Vanuit Bookels Höltink doet Ben Bel verslag van de op 17 oktober gehouden bijeenkomst. Aandachtspunten waren o.a.: dementie-zorg en bewindvoerdersaandacht. Wilfried Bossink (ook deelnemer aan deze bijeenkomsten): “Er is veel eenzaamheid in Boekelo!” Naar aanleiding van een opmerking van Nico Bolhuis wordt er besloten dat er op de volgende Dorpsraadvergadering aandacht zal zijn voor de ontwikkeling van een soort “sociale kaart”: een inventarisatie van hulpinstanties.

7. RONDVRAAG EN SLUITING

  • Gerard Roossink zegt dat er van buiten ons werkgebied belangstelling is voor Boeke-loos. Gerard en Kas zullen bekijken hoe we aan deze vraag zouden kunnen voldoen.
  • Bernd Weijers: afgelopen zondag veroorzaakten de activiteiten van Oude Voertuigendag en Bad Boekelo een verkeersinfarct op de Oude Deldenerweg. Marcel Themmen, voorzitter BOV, (aanwezig als belangstellende) zal deze opmerking doorspelen aan de organisatoren van beide evenementen.
  • Gonny ten Veen: verkeersgedrag in o.a. Meester De Wolfstraat liet zondag jl. te wensen over. Veiligheidsrisico! Op het Meester Schierbeekplein en aanliggend gazon werd zondag jl. tijdens de Oude Voertuigendag helaas geparkeerd, spreekster stelt voor dit in het vervolg te verhinderen door het tijdelijk aanbrengen van een lint.
  • Fleur ter Kuile (belangstellende):”Er wordt op Labyrint-terrein gebouwd!” Reactie: “Mét vergunning!”

 

De voorzitter sluit om 22:26 uur de vergadering.

 

 Jeroen Verhaak, voorzitter,                        Ben Schoppert, secretaris.

 

Verslag Dorpsraadvergadering 19 september 2017

1. OPENING

Op deze derde dinsdag van september opent Kas de Vries (vice-voorzitter) de openbare vergadering van de Dorpsraad Boekelo. Hij heet 7 leden van de Dorpsraad (Ben Bel, Joost Brunink, Ben Schoppert, Ben ter Stal, Gonny ten Veen en Jeroen Verhaak zijn onder ander wegens vakantie afwezig) en circa 10 belangstellenden van harte welkom. Jan ten Elzen en Nico Bolhuis zijn namens de gemeente Enschede aanwezig en Wilfried Bossink namens de politie.

2. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN 18 JULI 2017

Het Verslag van de openbare Dorpsraadvergadering van 18 juli jl. wordt ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding van het verslag wordt nogmaals bevestigd dat met betrekking tot het Bungalowpark Rutbeek (Resort Boekelo) de Dorpsraad Boekelo tegen ontsluiting via de Zonnebeekweg is.

3. IN-EN –UITGAANDE POST

Hierover worden geen vragen gesteld

4. MEDEDELINGEN WIJKAGENT

Wijkagent Wilfried Bossink geeft aan dat het redelijk rustig is, alleen bij de oude tennishal Tesinkweide zijn vernielingen en pogingen tot inbraak gepleegd, daar wordt extra gesurveilleerd.

Dit jaar is de Military op de nieuwe locatie in Boekelo, de politie is actief bij de voorbereiding betrokken en volgt een en ander tijdens de dagen van Military.

5. VOORSTEL BENOEMEN LEDEN VERKIEZINGSCOMMISSIE

Volgend voorjaar zijn er weer Verkiezingen. Tijdens de vergadering worden de 6 leden van de Verkiezingscommissie benoemd. Dat zijn: mw. Kerensa Broersen-Nutma, mw. Tanja Dijkstra-Tibbe, dhr. Jurian Assink, dhr. Jaap Hilbink, dhr. Roelof Sjoerd Bruinsma en dhr. Roelant Lawerman.

6. NIEUWS UIT DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN

Dagelijks bestuur (Kas de Vries)

– Geen meldingen.

ROM [Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu] (Jeroen Verhaak en Bernd Weijers)

– Bestemmingsplan Buitengebied – Noordwest Twekkelerhof (Landgoed Het Stroot).
Omdat de Dorpsraad in principe tegen verdere ‘verstening’ van het buitengebied is (tenzij de Rood voor Rood regeling van toepassing is, en dat is hier niet het geval), heeft de Dorpsraad eerst een negatief advies ingediend en vervolgens een zienswijze tegen de voorgenomen wijziging van het

– Kruising Windmolenweg/Haimersweg.
Er hebben camera’s gehangen om de verkeersbewegingen vast te De beelden worden nu geanalyseerd en daarna zal de verkeerskundige van de gemeente de bevindingen en eventuele aanpassingen van de kruising met de commissie bespreken.

– Vrachtverkeer Weleweg.
Vanuit een bewoner is melding gemaakt van veel vrachtverkeer (met name zandwagens). Er is reeds overleg geweest met politie en de transporteurs en een en ander is opgelost en medegedeeld aan de

– Fietspaden buitengebied.
Diverse fietspaden zijn in slechte staat, zoals delen langs de Weleweg, Rutbekerveldweg en de Beckumerstraat. Jan ten Elzen geeft aan dat fietspaden buitengebied niet onder hem, maar onder Paul Koekkoek Er wordt contact opgenomen met Paul om dit te bespreken.

Strooikaart 2017-2018.
We hebben onze opmerkingen op deze kaart doorgegeven aan de gemeente, met daarbij het verzoek om ook De Mans in de strooiroute op te nemen.

– Glasvezelaanleg Buitengebied.
Henk Abbink geeft nogmaals aan dat uiteindelijk ruim 60% meedoet en dat eind 2018 iedereen aangesloten

– AKZO.
Er schijnen lekkages op te treden in de diepere lagen bij putten waar voorheen zout is gewonnen. We zullen bij AKZO navraag

– Plannen kern Usselo.
In het kader van de afwaardering van de N18 heeft Usselo plannen voor de reconstructie van het centrumgebied en een deel van de In verband met het belang van een goede fiets- en autoverbinding tussen Boekelo-Usselo-Enschede is de Dorpsraad daar ook bij betrokken. Over de laatste plannen zijn een aantal vragen gesteld die door de verkeerskundige van de gemeente moeten worden beantwoord. In de oktobervergadering zullen de plannen met een presentatie worden toegelicht door de Buurtkring Usselo.

– Ontsluiting Bungalowpark Resort Boekelo.
Vanuit de initiatiefnemer zijn alle mogelijk routes nogmaals bekeken, inmiddels is er ook een variant Op 3 oktober 2017 is er weer een bijeenkomst van de Klankbordgroep waarin een en ander wordt besproken.

Publiciteit (Kas de Vries)

Een aantal redactieleden is gestopt of gaat stoppen. Er is dringend behoefte aan nieuwe leden!!
Hierbij roepen wij mogelijke kandidaten op om zich te melden bij de Redactie of bij de Dorpsraad

Ouderencommissie

– Geen nieuws.

M.F.A.

– Geen nieuws.

RSCJ: Recreatie Sport Cultuur en Jeugd (Jeanet van Offenbeek en Bart Stokkers)

– Onderhoud wandelpaden.
Het onderhoud is weer opgestart na de De relatie tussen de Werkgroep Wandelpaden en de Dorpsraad wordt heroverwogen.

– Natuurlijk Spelen.
In het najaar wordt een barbecue gehouden voor alle vrijwilligers die aan natuurlijk spelen op de Bleekerij hebben

Klankbordgroep Grolsch.

– Geen nieuws

Dorpsbudget  

Er zijn drie aanvragen:

– Schommel Doolhof. Er wordt ingestemd met het voorstel om de aanvraag te
– Sinterklaascommissie. De aanvraag wordt
– Tuinenfestival. Gaat dit jaar niet door in verband met samenloop met Conrad Aanvraag voor voorjaar 2018 wordt te zijner tijd ingediend.

Bookels Höltink.

– Geen nieuws

7. RONDVRAAG EN SLUITING

  • Bart Stokkers vraagt naar aanleiding van een melding op facebook aandacht voor het wandelpad door het Rode Jan te Elzen geeft aan dat hij daar mee aan de slag gaat. Jan ten Elzen vraagt of het plein bij de Macelinnuskerk in de strooikaart is meegenomen. Helaas is de strookaart niet gedetailleerd genoeg om dat te kunnen zien. Dat zal bij de gemeente worden gemeld.
  • Arend Stokkers (belangstellende) vraag hoe het zit met het krantje Kas de Vries geeft aan dat het een krantje is van de wijken Boswinkel, Pathmos en Stadsveld, en dat het vergelijkbaar is met Boekeloos.

De vergadering wordt om 21:01 uur gesloten.

 

Kas de Vries, vice-voorzitter.                       Bernd Weijers,2e  secretaris.

 

 

 

Verslag Dorpsraadvergadering 18 juli 2017

1. OPENING

Op deze derde dinsdag van juli opent Jeroen Verhaak (voorzitter) de openbare vergadering van de Dorpsraad Boekelo. Hij heet 7 leden van de Dorpsraad (Ben Bel, Jeanet van Offenbeek, Gerard Roossink, Ben Schoppert, Gonny ten Veen en Kas de Vries zijn onder ander wegens vakantie afwezig) en circa 10 belangstellenden van harte welkom. Jan ten Elzen is namens de gemeente Enschede en Wilfried Bossink namens de politie aanwezig.

3. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN 13 JUNI 2017

Het Verslag van de openbare Dorpsraadvergadering van 13 juni jl. wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag zegt Jeroen Verhaak dat hij op persoonlijke titel het   niet eens met de opmerking van Fleur ter Kuile over de cultuurhistorische waarde van complex Henry Dunantlaan/Bastinglaan, wel dat dit een mooie wijk is.

4. POSTLIJST

Hierover worden geen vragen gesteld

5. MEDEDELINGEN WIJKAGENT

Onze nieuwe wijkagent Wilfried Bossink is voor het eerst aanwezig. Afkomstig uit Lonneker en 14 jaar wijkagent geweest in Glanerbrug. Nu de overstap naar Boekelo en omstreken. Hij is nog niet aangesloten bij de whatsapp-groepen van de buurtpreventie en zal bij zijn voorganger Randy Oude Engberink informeren. Vanuit de zaal kwam de melding dat nabij de Rutbeek een meisje was lastig gevallen door aan auto met 3 personen. Dat valt niet onder het gebied van Wilfried, maar hij neemt wel contact op met de betreffende (wijk)agent.

6. NIEUWS UIT DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN

Dagelijks bestuur

– De voorgestelde korting op de wijk- en dorpsbudgetten is door de gemeenteraad afgekeurd, dus de huidige budgetten blijven.

– De voorgestelde korting op de wijk- en dorpsbudgetten is door de gemeenteraad afgekeurd, dus de huidige budgetten blijven.- Op 11 juli is overleg geweest over de toekomst van de vrijdagmarkt, alle vragen van de Dorpsraad zijn beantwoord en de gesprekken over het nieuwe beheer gaan in de komende tijd verder.

ROM [Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu] (Jeroen Verhaak en Bernd Weijers)

– Fietspad Boekelo-Usselo.
Aanleiding is de voorgenomen herinrichting van de kern en een deel van de Boekelosestraat in Usselo naar een 30 km-zone. Voor Boekelo is van groot belang dat het bestaande vrijliggende fietspad langs de Boekelosestraat ten alle tijde blijft gehandhaafd en wij vragen  daarvoor keiharde garantie van de gemeente.Aanleiding is de voorgenomen herinrichting van de kern en een deel van de Boekelosestraat in Usselo naar een 30 km-zone. Voor Boekelo is van groot belang dat het bestaande vrijliggende fietspad langs de Boekelosestraat ten alle tijde blijft gehandhaafd en wij vragen  daarvoor keiharde garantie van de gemeente.- Ontsluiting Bungalowpark Resort Boekelo. In juni is overleg geweest met de Klankbordgroep en een deel van de direct omwonenden waar nieuwe varianten voor de ontsluiting naar voren zijn gekomen die momenteel worden onderzocht. Op 19 juli vervolgoverleg.

– Extra bushaltes Boekelosestraat.
Vanwege de gewijzigde busroutes vervallen een aantal bushaltes en bushokjes. Er ligt een voorstel om nieuwe haltes te maken langs de Boekelosestraat ter hoogte van de Bastinglaan/Landsteinerlaan. Met een kleine wijziging wordt ingestemd met dit voorstel.

– Ontwerp Bestemmingsplan Onzelfstandige Bewoning Enschede.
Bewoners van dit soort wooneenheden zijn vaak studenten, kwetsbare groepen en seizoenarbeiders. Om overlast te beperken wil de gemeenteraad het aantal nieuwe onzelfstandige woningen reguleren via voorgenoemd bestemmingsplan. De Dorpsraad stemt in met dit voorstel.

– Bestemmingsplan Buitengebied – Noordwest Twekkelerhof.
Dit betreft de verdere ontwikkeling van het Landgoed Het Stroot en heeft met name te maken met het realiseren van 6 woningen in het buitengebied met een totale inhoud van bijna 3.000 m³. We hebben bij de gemeente nog nadere informatie opgevraagd en ontvangen. Omdat de Dorpsraad in principe tegen verdere
‘verstening’ van het buitengebied is (tenzij de Rood voor Rood regeling van toepassing is, en dat is hier niet het geval), wordt voorgesteld om vanuit de Dorpsraad in eerste instantie negatief te adviseren. Omdat de meningen verdeeld zijn, wordt hierover gestemd. Er zijn 5 stemmen voor en 2 tegen, dus het voorstel (voor negatief advies) wordt overgenomen.

– Glasvezelaanleg Buitengebied.
Henk Abbink geeft aan dat uiteindelijk ruim 60% meedoet en dat eind 2018 iedereen aangesloten is.

– Strooikaart 2017/2018.
Bart Stokkers meldt dat er een nieuwe concept strooikaart is. Daar zullen wij nagenoeg dezelfde reactie op geven als voorgaande jaren.

Publiciteit (Ben ter Stal)
Binnenkort overleg over de aanpassingen en invulling van de site Boekelo.info.

Ouderencommissie  – Geen nieuws.

M.F.A. (Ben ter Stal).
De werkgroep “3e fase” heeft gesprekken gevoerd met alle belangrijke belanghebbenden en sleutelspelers. Er is een concept plan opgesteld. De komende periode wordt het plan dit verder uitgewerkt en dit najaar wordt het dan in de Dorpsraad nader toegelicht.

RSCJ: Recreatie Sport Cultuur en Jeugd (Jeroen Verhaak en Bart Stokkers)

Natuurlijk Spelen.
Het proces is zeer moeilijk geweest, met name vanwege alle eisen en aanvullende randvoorwaarden. Er is evaluatie geweest waar voor alle partijen de nodige leerpunten zijn gekomen.
Bordjes op speeltoestellen.
Vanuit de zaal wordt door Henk Post wordt gemeld dat alle toestellen onlangs zijn voorzien van bordjes “Gerealiseerd door de gemeente Enschede”. Dat klopt natuurlijk niet, en de grote groep enthousiaste vrijwilligers is bijzonder ontstemd en ziet het als een “onhandige streek van de gemeente”. Jan ten Elzen neemt dit intern bij de gemeente op.

– Er ligt regelmatig hondenpoep op de speelplek op De Mans. Hondenbezitters worden dringend gevraagd deze (en andere) SPEELPLEK niet als uitlaatplaats te gebruiken!!! Jan ten Elzen geeft aan dit te melden bij de gemeente, dan kan er actie worden ondernomen.

Klankbordgroep Grolsch.
Geen nieuws

Dorpsbudget  
Geen nieuwe aanvragen.

Bookels Höltink.  (Jeroen Verhaak)
Er is onlangs weer een bijeenkomt geweest, met ongeveer 50 deelnemers. Daar werden minder positieve opmerkingen gemaakt over het project veilig Thuis voor senioren. Aan de gemeente is via een ander kanaal gevraagd naar de evaluatie en monitoring van dit project.

7. RONDVRAAG EN SLUITING

Fleur ter Kuile (belangstellende) wijst op het feit dat bij het Kruispunt gemaaid is

De vergadering wordt om 21:04 uur gesloten.

 

Jeroen Verhaak, voorzitter.                          Bernd Weijers