Dorpsraadvergadering

Verslag Dorpsraadvergadering 19 juli 2022

1. Opening door de voorzitter André, mededelingen

Geopend wordt om 20.01 uur. De voorzitter heet allen welkom.

Dorpsraad: Bart Stokkers en Wendy te Lindert afwezig (met kennisgeving).
Nico Bolhuis laat zich verontschuldigen (vakantie).

Agenda ongewijzigd vastgesteld.
Geen verdere mededelingen.

2. Verslag van de vergadering van 22 februari 2022

Het verslag wordt vastgesteld.

N.a.v. verslag – actiepunten:
– Monique Voulon – Navraag gedaan gestolen fietsen bij Momentum. Geen nieuwe incidenten.

– Ton de Vries – info Noordtak moet nog op de website.

– Algemeen – presentatie woonvisie c.q. huisvestingsplan. Voorstel in de septembervergadering.

3. Mededelingen van de wijkagent 

Afgelopen 5 weken rustig in Boekelo. In dorp meldingen verdachte situaties geweest. Op zich niets aan de hand. Maar prettig dat men oplettend is en meld. Buitengebied: 1 diefstal hogedrukreiniger.

Spreekuur wekelijks. Mogelijk combineren met spreekuur dorpsraad. Actie Ben ter Stal in overleg Wilfried Bossink. Spreekuur in beter communiceren (Boekeloos, website).

4. Nieuws uit commissies en vertegenwoordigingen.

Commissie Fysiek

 

 • Carillon
  Carillon speelt momenteel niet wegens vochtproblemen.
  Carillon vochtproblemen zullen worden verholpen, waarna het weer kan spelen.
  Buurt ervaart wel overlast door hoge frequentie van het speelschema. De huidige besturing maakt mogelijk ook per dag te programmeren. In overleg met de omwonenden zal een beperkter speelschema worden voorgesteld, voordat we carillon weer in gebruik nemen.
 • PFAS Bleekerij
  Is momenteel afgegraven, kan weer in gebruik worden genomen.
  Natuurlijk spelen moet nog. Daar is een speeltoestel afgekeurd wat niet meer wordt herplaatst. Bewoners zijn steeds op de hoogte gehouden. Verder geen bijzonderheden.
 • TRMC

  Nieuwe locatie Badweg. Huurcontract 2 jaar (met optie tot 10 jaar). Na 1 jaar evaluatie. DR heeft diverse bezwaren aangetekend tegen de beslissing.

  Begin juni heeft TRMC een omgevingsvergunning aangevraagd. Deze is toegekend. De bezwaartermijn loopt tot 26 juli 2022. Omwonenden hebben de krachten gebundeld en juridische bijstaand ingeroepen. Monique Voulon namens de Dorpsraad afgevaardigde bij overleg omwonenden. Omwonenden gaan bezwaarschrift indienen. DR ondersteund dit. TRMC is niet genegen nieuwe vliegdemo te geven.

  Dorpsraad tracht getekende huurcontract boven water te krijgen, als aanvulling op de omgevingsvergunning (actie Ben ter Stal)

 • Renovatie Boekelosestraat.
  Dossier wordt vanaf nu afgehandeld door een extern bureau: Royal Haskoning/DHV. 23 juni hebben Stefan Olink, Ben ter Stal en Bernd Weijers (oud DR-lid) eerste, positief inventariserend gesprek gehad. Problematiek en mogelijk oplossingen worden breed bekeken. We hebben ingebracht dat de reconstructie zou moeten beginnen bij de toegang van de Zweede.
  Vervolg van de procedure: gesprek van RH/DHV met aanwonenden Boekelosestraat en aantal andere stakeholders. Op basis daarvan komt RH/DHV met een vernieuwd schetsplan. Uitvoering wordt op zijn vroegst 2023.

  Opmerking uit de zaal:
  Kijk ook naar oversteekpunten bij bijvoorbeeld bij Bleekerijplein.

 • De Noordtak

  Het tracé van de Noordtak loopt langs de westzijde van ons dorp, dus langs de Keizer, het Molenveld. Hij moet tussen Hengelo en Enschede door. Er zijn overal langs dit tracé spandoeken geplaatst.

  Dorpsraad Boekelo heeft zicht aangesloten bij platform ‘Stop de Noordtak’.

  Recentelijk heeft de Staatssecretaris pas op de plaats gemaakt. Uitstel, maar nog geen afstel. De gemeente heeft in ogen van de Dorpsraad nog niet actief een helder en duidelijk nee laten horen.

 • Vergroening Stoomblekerij

  Op initiatief van bewoners in contact met wijkbeheerder wordt bij nr 90-92 strook groen aangelegd (in kader van tegelwippen)

Commissie Sociaal

(Edith, Monique, Wendy)

Onderwerpen op onze agenda: welzijn van jong en oud in Boekelo: bloembakken, week van eenzaamheid, speelvoorzieningen (Topaasstraat, Dr. de Jongstraat, terrein achter de Mans),Stichting Bookels Holting, plannen voor het IKC.

 • Herinrichting terrein achter de Mans

  Terrein achter de tennis. Was natuurlijk spelen maar is verloederd. Er is een klankbordgroep van bewoners gevormd om ideeën uit te werken en te toetsen. Wijkbeheerder heeft schetsontwerp laten uitwerken. Hierin is ook een hondenuitlaatplek (HUP) opgenomen.
  Komt enkele speelelementen (speelhuis toren, natuurlijke glijbaan) en veel groen.
  Er is budget vrijgemaakt. In september ontwerp publiceren in Boekeloos en in november zou gestart kunnen worden.

 • Opvang Oekraïners Tesinkweide

  Op 1 juli heeft Gemeente sleutel gekregen. Aannemers zal na de bouwvak starten om Tesinkweide bewoonbaar te maken Half september opleveren. Dan kunnen dan de eerste vluchtelingen vanaf begin oktober hun intrek nemen.
  Er is een kwartiermaker aangesteld. Wordt contactpersoon voor dorp, scholen, voor coördinatie van alle activiteiten en bijvoorbeeld vrijwilligers.

  We zullen kwartiermaker t.z.t. uitnodigen om in DR-vergadering zaken toe te lichten.

5. Rondvraag

 • Dr. De Jongstraat
  (Woordvoerster Jeanet van Offenbeek – Nijhuis )

  Bewoners van Dr. De Jongstraat liggen al een tijd (loopt vanaf 2016, en recentelijk weer vanaf 2020) met de gemeente in gesprek over ongebreidelde acacia wortelopdruk. Word erger nadat recentelijk acacia’s zijn verwijderd.

  Ze krijgen weinig respons, allerlei lapmaatregelen (gebruik van Roundup), maar geen definitieve oplossingen of plan van aanpak met duidelijke planning. Bewoners zijn het zat, ze vrezen schade aan riolering, tuinen en huizen.

  Dorpsraad zal probleem aankaarten bij de gemeente. We nemen het ook mee in de schouw. Parallel aan de actie van de bewoners.

   

6. Sluiting

Tenslotte dankt de voorzitter de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 21.10.