Dorpsraadvergadering

Verslag Dorpsraadvergadering 20 september 2022

1. Opening door de voorzitter André, mededelingen

Geopend wordt om 20.07 uur.
De voorzitter heet allen welkom, wijkregisseur Nico Bolhuis en wijkagent Wilfried Bossink in het bijzonder.

Dorpsraad: Edith Robers-Janssen afwezig (met kennisgeving).

Mededeling: 24 september opening van De Zweede, iedereen welkom vanaf 14.30 u.,

Vrijdagavond concert Unisson, goede test evenementenvloer van de Zweede, aanvang 20.00 u.

2. Verslag van de vergadering van 19 juli 2022

N.a.v. de actiepunten:

 • Spreekuur wijkagent blijft op de maandag maar moet weer op site DR en in agenda Boekeloos komen.
 • Overleg met bewoners Dokter De Jongstraat heeft plaats gevonden op 15-09

3. Mededelingen van de wijkagent 

In de zomer is het rustig geweest in Boekelo.
Aantal lantaarnpalen is beschadigd, poging tot inbraak aan Badweg en bijtincident met honden.

4.  Status opvang vluchtelingen Tesinkweide

Op 1 oktober 2022 komen eerste 44 personen waaronder 19 kinderen.
Vanaf 3 oktober gaan de kinderen naar de internationale school. Vervoer is geregeld.

Inloopavond voor inwoners Boekelo is 28 september van 18 tot 20 uur. Dit wordt gecommuniceerd via Facebook van de DR. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via een e-mail. Verwachting is dat er eind november 200 personen zijn maar dit is sterk afhankelijk van behoefte.

Het huurcontract geldt voor 2 jaar. Dus startdatum is niet datum van komst eerste vluchtelingen.

5.  Sculptuur Bad Boekelo

Op 8-6-1968 heeft de Koninklijke Nederlandse Zoutindustrie (KNZ) ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan ‘de gemeenschap’ een sculptuur aangeboden. De sculptuur werd geplaatst en onthuld voor de ingang van het in 1934 geopende hotel Bad Boekelo en het toenmalige ‘zoutgolfbad op de heide’ die destijds eigendom waren van de KNZ. De KNZ is opgegaan in AKZO en is nu onderdeel van Nobian. Het zoutgolfbad is inmiddels verdwenen en de grond en gebouwen van hotel Bad Boekelo zijn verkocht aan een vastgoedbedrijf.

Al die tijd heeft de sculptuur daar in betrekkelijke anonimiteit gestaan totdat iemand meer wilde weten over die sculptuur. Hij heeft toen ontdekt dat het door de beroemde Franse kunstenaar Etienne Martin is gemaakt en het door de KNZ is aangeboden aan ‘de gemeenschap’. Ook ontdekte hij dat dezelfde sculptuur in 2020 bij Christie’s is geveild voor 150.000 euro. Toen de eigenaar van de grond en gebouwen dit hoorde heeft hij het beeld op vrijdag 26-8-22 weg gehaald met als doel het te verkopen. De DR en de gemeente Enschede hebben de eigenaar verteld dat de sculptuur van ‘de gemeenschap’ is en dat hij dit niet zomaar kan verkopen. De eigenaar claimt dat de sculptuur van hem is omdat het op zijn grond staat en hij daarom gewoon doorgaat met de verkoop.

De DR vindt dat de sculptuur behouden moet blijven voor ‘de gemeenschap’. Het is een principekwestie. De aanwezigen zijn het hiermee eens en adviseren de DR een advocaat te benaderen om inzicht te krijgen in de haalbaarheid van een juridische zaak. Als de uitkomst positief is moet dit worden besproken met de wethouder die cultuur in zijn portefeuille heeft (dhr. J. Diepemaat). Ook wordt geadviseerd na te gaan of er nog iets te vinden is in de archieven van Nobian en of de erven van de kunstenaar nog een rol kunnen spelen. Verder moet worden nagedacht over publiciteit.

6. Energietransitie

Eerst wordt de korte historie gepresenteerd.

Op 23-4-21 is een intentieverklaring getekend door Usselo, Twekkelo en Boekelo voor het maken van plannen voor de opwekking van 150 TJ aan duurzame energie die voor 2030 moet zijn toegevoegd.  Dit zou voor 31-1-22 moeten leiden tot een samenwerkingsovereenkomst waarin de plannen zouden moeten staan hoe dit te realiseren. De gemeenteraad heeft de energievisie op 21 december 2021 vastgesteld. Op 31-1-22 eindigde geldigheid van de intentieverklaring omdat er nog geen samenwerkingsovereenkomst was. In maart 2022 is een nieuwe DR gekozen en in juni een nieuw college van B&W met een coalitieakkoord. Hierin staat dat de Energievisie zoals vastgesteld op 21-12-21 wordt voortgezet. Verder wordt in het coalitieakkoord gesproken over kleinschalige energiecentrales en/of een gemeentelijk energiemaatschappij. Voor wat betreft windturbines wordt gewacht op nadere standpunten van het Rijk over gezondheidsgevolgen en afstanden.

Op 20-7-22 heeft de DR zich laten informeren door de coördinator Energietransitie van de gemeente Enschede. Op 13-9-22 heeft DR haar globale standpunt bepaald. De DR wil een bijdrage leveren aan het zoeken naar mogelijkheden om duurzame energie op te wekken maar wil zich niet vastleggen tot de levering van een bepaalde hoeveelheid energie zoals in de ‘oude’ intentieverklaring stond. Dit leidt alleen maar tot discussie over wat wel en niet meegerekend kan/mag worden. Wij willen van het nieuwe college weten wat hun visie is mede gezien de ontwikkelingen van laatste maanden t.a.v. energieprijzen e.d.

Op 27-10-22 zal de verantwoordelijk wethouder, Niels van de Berg, zijn visie presenteren aan de wijken en dorpen van Enschede. Dan zal ook worden gesproken over de rol van de wijken en dorpen in het participatieproces.

Aanwezigen adviseren om niet te wachten op plannen van de gemeente maar invloed te blijven houden op wat gaat gebeuren door proactief te zijn.  Punten van aandacht hierbij zijn financiering, opslag, keuze locaties waar energie gaat worden opgewekt, bestemmingsplannen, betrekken van bedrijven, oprichten van coöperaties, ‘windbeleid’.

Usselo heeft aangegeven de ‘oude’ intentieverklaring te willen tekenen. De DR heeft haar visie echter nog niet met Usselo en Twekkelo gedeeld. Op 20-10-22 is een kennismakingsafspraak met Twekkelo.

7. Nieuws uit commissies en vertegenwoordigingen.

Commissie Fysiek

 

 • Schouw
  Gedurende de vakantietijd hebben de leden van de DR een schouw gedaan van de openbare ruimte van Boekelo. Er is een inventarisatie gemaakt van zaken die onderhoud en/of aanpassing vereisen.Opvallende zaken zijn de vele bordjes die niet leesbaar en/of beschadigd zijn of verwijzen naar locaties die niet meer bestaan. Ook moet op diverse plekken worden gesnoeid en moet de bestrating worden aangepast.

  Er is een prioriteitenlijst gemaakt die zal worden besproken met de gemeente (dhr. Wassink en dhr. Senger). Nico Bolhuis adviseert dit soort zaken te melden via https://enschede.slimmelden.nl van de gemeente Enschede omdat dan goed kan worden gecontroleerd of zaken naar behoren worden uitgevoerd. Over het algemeen is men zeer tevreden over dit systeem.

  Vanuit de aanwezigen komt de opmerking dat het droevig is gesteld met het onderhoud van het groen op locaties waar in de zomer veel toeristen komen zoals de omgeving van het station en het ‘Historisch Centrum’ en het dorpsplein rond het carillon. Ook de kwaliteit van de bestrating van de Kwinkelerweg laat te wensen over. Vooral ouderen durven niet over deze weg te fietsen vanwege de vele kuilen.

 • TRMC
  Het bezwaarschrift is ingediend. Het wachten is op de hoorzitting. De medewerking van TRMC voor het aanleveren van het getekende huurcontract wordt gewaardeerd.
 • Renovatie Boekelosestraat.
  Het hele proces is opnieuw gestart. Royal Haskoning DHV verzamelt momenteel alle informatie. Eind juni is gesprek geweest met DR. Woensdag 21-9-22 is gesprek met omwonenden en daarna volgt nog gesprek met LTO en military. De DR heeft geadviseerd om herinrichting vanaf ingang De Zweede te starten.Vanuit aanwezigen wordt benadrukt rekening te houden met de chauffeurs van de Buurtbus die erg veel (fysieke) last hebben van drempels (en derhalve de passagiers ook). Ook wordt gevraagd wat stand van zaken is met reconstructie plein in Usselo. Dit zal worden nagegaan (actie DR).
 • Dokter De JongstraatEr is een goed gesprek geweest met Ron Wassink, Raymond Senger, buurtbewoners en vertegenwoordiging DR. Gemeente stuurt stratenmaker om schade terrassen te herstellen en woekerende wortels te verwijderen. Het restant van de gekapte acacia zal zo veel mogelijk worden weg gefreesd. Aanpak riolering staat op de rol voor komend jaar (2023). Buurtbewoners gaan akkoord met gemaakte afspraken, maar hopen dat budget niet naar andere bestemmingen gaat.

Commissie Sociaal

 • Week van de ontmoeting
 • Flyers worden verspreid in Boekelo (deelnemers vorig jaar, dierenarts, Coop, Zweede, nieuwsbrief scholen)

8. Rondvraag

 • Wat is de toekomst voor de Huiskamer van het Dorp?

Livio heeft huur per 31-12-22 opgezegd (was 1-10-22). Reden is (nog) onbekend. De Woonplaats wil wel doorgaan mits huur wordt betaald. Woonplaats heeft overleg gepland met Livio over de reden van de opzegging van de huur. OOW kan de huur niet opbrengen. Overleg met gemeente om tot oplossing te komen zal doorgaan.

 • Wat is de status van de Noordtak?

Na het besluit minister om voorlopig niet verder te gaan was het ‘rustig’. Maar vorige week heeft  ProRail aangegeven dat de aanleg van de Noordtak veel belangrijker is dan de aanleg van de Lelylijn (Amsterdam – Groningen via de Noordoostpolder) die nu in het regeerakkoord staat. De stichting ‘Stop de Noordtak’ is nu bezig met een reactie hierop waarin zal worden benadrukt dat de noodzaak van een Noordtak voor Duitsland absoluut niet aan de orde is.

Eén van de aanwezigen meldt dat n.a.v. vragen van Ton ten Vergert (CDA) over de Noordtak het college van B&W van de gemeente Enschede heeft geantwoord ‘Als regio Twente trekken we gezamenlijk op in het dossier en volgen we het onderwerp nauwlettend. Daarbij is onze inzet dat een goederenspoorlijn door de Achterhoek ongewenst is’

 

 

6. Sluiting

Tenslotte dankt de voorzitter de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 21.10.

 

 

 

Dorpsraadvergadering

Verslag Dorpsraadvergadering 19 juli 2022

1. Opening door de voorzitter André, mededelingen

Geopend wordt om 20.01 uur. De voorzitter heet allen welkom.

Dorpsraad: Bart Stokkers en Wendy te Lindert afwezig (met kennisgeving).
Nico Bolhuis laat zich verontschuldigen (vakantie).

Agenda ongewijzigd vastgesteld.
Geen verdere mededelingen.

2. Verslag van de vergadering van 22 februari 2022

Het verslag wordt vastgesteld.

N.a.v. verslag – actiepunten:
– Monique Voulon – Navraag gedaan gestolen fietsen bij Momentum. Geen nieuwe incidenten.

– Ton de Vries – info Noordtak moet nog op de website.

– Algemeen – presentatie woonvisie c.q. huisvestingsplan. Voorstel in de septembervergadering.

3. Mededelingen van de wijkagent 

Afgelopen 5 weken rustig in Boekelo. In dorp meldingen verdachte situaties geweest. Op zich niets aan de hand. Maar prettig dat men oplettend is en meld. Buitengebied: 1 diefstal hogedrukreiniger.

Spreekuur wekelijks. Mogelijk combineren met spreekuur dorpsraad. Actie Ben ter Stal in overleg Wilfried Bossink. Spreekuur in beter communiceren (Boekeloos, website).

4. Nieuws uit commissies en vertegenwoordigingen.

Commissie Fysiek

 

 • Carillon
  Carillon speelt momenteel niet wegens vochtproblemen.
  Carillon vochtproblemen zullen worden verholpen, waarna het weer kan spelen.
  Buurt ervaart wel overlast door hoge frequentie van het speelschema. De huidige besturing maakt mogelijk ook per dag te programmeren. In overleg met de omwonenden zal een beperkter speelschema worden voorgesteld, voordat we carillon weer in gebruik nemen.
 • PFAS Bleekerij
  Is momenteel afgegraven, kan weer in gebruik worden genomen.
  Natuurlijk spelen moet nog. Daar is een speeltoestel afgekeurd wat niet meer wordt herplaatst. Bewoners zijn steeds op de hoogte gehouden. Verder geen bijzonderheden.
 • TRMC

  Nieuwe locatie Badweg. Huurcontract 2 jaar (met optie tot 10 jaar). Na 1 jaar evaluatie. DR heeft diverse bezwaren aangetekend tegen de beslissing.

  Begin juni heeft TRMC een omgevingsvergunning aangevraagd. Deze is toegekend. De bezwaartermijn loopt tot 26 juli 2022. Omwonenden hebben de krachten gebundeld en juridische bijstaand ingeroepen. Monique Voulon namens de Dorpsraad afgevaardigde bij overleg omwonenden. Omwonenden gaan bezwaarschrift indienen. DR ondersteund dit. TRMC is niet genegen nieuwe vliegdemo te geven.

  Dorpsraad tracht getekende huurcontract boven water te krijgen, als aanvulling op de omgevingsvergunning (actie Ben ter Stal)

 • Renovatie Boekelosestraat.
  Dossier wordt vanaf nu afgehandeld door een extern bureau: Royal Haskoning/DHV. 23 juni hebben Stefan Olink, Ben ter Stal en Bernd Weijers (oud DR-lid) eerste, positief inventariserend gesprek gehad. Problematiek en mogelijk oplossingen worden breed bekeken. We hebben ingebracht dat de reconstructie zou moeten beginnen bij de toegang van de Zweede.
  Vervolg van de procedure: gesprek van RH/DHV met aanwonenden Boekelosestraat en aantal andere stakeholders. Op basis daarvan komt RH/DHV met een vernieuwd schetsplan. Uitvoering wordt op zijn vroegst 2023.

  Opmerking uit de zaal:
  Kijk ook naar oversteekpunten bij bijvoorbeeld bij Bleekerijplein.

 • De Noordtak

  Het tracé van de Noordtak loopt langs de westzijde van ons dorp, dus langs de Keizer, het Molenveld. Hij moet tussen Hengelo en Enschede door. Er zijn overal langs dit tracé spandoeken geplaatst.

  Dorpsraad Boekelo heeft zicht aangesloten bij platform ‘Stop de Noordtak’.

  Recentelijk heeft de Staatssecretaris pas op de plaats gemaakt. Uitstel, maar nog geen afstel. De gemeente heeft in ogen van de Dorpsraad nog niet actief een helder en duidelijk nee laten horen.

 • Vergroening Stoomblekerij

  Op initiatief van bewoners in contact met wijkbeheerder wordt bij nr 90-92 strook groen aangelegd (in kader van tegelwippen)

Commissie Sociaal

(Edith, Monique, Wendy)

Onderwerpen op onze agenda: welzijn van jong en oud in Boekelo: bloembakken, week van eenzaamheid, speelvoorzieningen (Topaasstraat, Dr. de Jongstraat, terrein achter de Mans),Stichting Bookels Holting, plannen voor het IKC.

 • Herinrichting terrein achter de Mans

  Terrein achter de tennis. Was natuurlijk spelen maar is verloederd. Er is een klankbordgroep van bewoners gevormd om ideeën uit te werken en te toetsen. Wijkbeheerder heeft schetsontwerp laten uitwerken. Hierin is ook een hondenuitlaatplek (HUP) opgenomen.
  Komt enkele speelelementen (speelhuis toren, natuurlijke glijbaan) en veel groen.
  Er is budget vrijgemaakt. In september ontwerp publiceren in Boekeloos en in november zou gestart kunnen worden.

 • Opvang Oekraïners Tesinkweide

  Op 1 juli heeft Gemeente sleutel gekregen. Aannemers zal na de bouwvak starten om Tesinkweide bewoonbaar te maken Half september opleveren. Dan kunnen dan de eerste vluchtelingen vanaf begin oktober hun intrek nemen.
  Er is een kwartiermaker aangesteld. Wordt contactpersoon voor dorp, scholen, voor coördinatie van alle activiteiten en bijvoorbeeld vrijwilligers.

  We zullen kwartiermaker t.z.t. uitnodigen om in DR-vergadering zaken toe te lichten.

5. Rondvraag

 • Dr. De Jongstraat
  (Woordvoerster Jeanet van Offenbeek – Nijhuis )

  Bewoners van Dr. De Jongstraat liggen al een tijd (loopt vanaf 2016, en recentelijk weer vanaf 2020) met de gemeente in gesprek over ongebreidelde acacia wortelopdruk. Word erger nadat recentelijk acacia’s zijn verwijderd.

  Ze krijgen weinig respons, allerlei lapmaatregelen (gebruik van Roundup), maar geen definitieve oplossingen of plan van aanpak met duidelijke planning. Bewoners zijn het zat, ze vrezen schade aan riolering, tuinen en huizen.

  Dorpsraad zal probleem aankaarten bij de gemeente. We nemen het ook mee in de schouw. Parallel aan de actie van de bewoners.

   

6. Sluiting

Tenslotte dankt de voorzitter de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 21.10.

 

 

 

Dorpsraadvergadering

Verslag Dorpsraadvergadering 17 mei 2022

1. Opening door de Vice-voorzitter Ben ter Stal, mededelingen

Aanwezig: Ben (voorzitter van vanavond), Irene, Monique, Stefan, Ton, Stefan, Wendy (notuleert), Edith (later), Bart (later ivm bijeenkomst omwonende Teesinkweide, André (afwezig)

Vergadering start met moment stilte voor Fleur ter Kuile

2. Verslag van de vergadering van 22 februari 2022

Ben en Edith enige aanwezigen van de oude dorpsraad om verslag vast te stellen. (nog voor installering nieuwe Dorpsraad)
Opmerking: Datum verslag moet worden aangepast (p.1)

Verslag verder akkoord

3. Mededelingen van de wijkagent 

Geen, want niet aanwezig. Wijkagent zal voor de volgende vergadering expliciet worden

uitgenodigd.

4. Nieuws uit commissies en vertegenwoordigingen.

Commissie Fysiek

(Irene, Stefan en Ton)

 • Energietransitie
  Twekkelo heeft zich terug getrokken uit het buurtenergieplan.
  Vraag uit de zaal wat het standpunt van de Dorpsraad hierin is.
  Dorpsraad geeft aan dat de intentieverklaring ondertussen is verlopen.
  Zijn nu in afwachting van installatie nieuw college gemeente Enschede, daarna verder uit onderhandelen.

 • Vliegveld Badweg
  Al meerdere keren bezwaar aangetekend; niet ontvankelijk verklaard; wederom bezwaar nu tegen gebruik; nog geen reactie; wordt vervolgd

 • Bestemmingsplan Teesinkbos
  Beschermd stadsgezicht akkoord; advies dorpsraad: bestemmingsplan regelmatig evalueren (passend bij huidige tijd of aanpassingen nodig);
  gemeente geeft hier geen termijn voor af; uitwerking van het beheersplan punt op de agenda van de Dorpsraad.

 • Herinrichting Boekelose- en Beckumerstraat
  projectgroep om te komen tot oplossing. De gemeente is hierin aan zet.

 • Zandweg Kwinkelerweg/ Keizersweg
  Onderdeel fietsroute; wordt misbruikt door auto’s en vrachtauto’s; gemeente wil niet afsluiten;
  nu na klacht plotseling wel tijdelijke afsluiting i.v.m. de droogte; hoe nu verder punt van aandacht voor de Dorpsraad.

 • Overlast door parkeren elektrische scooters
  Gemeld aan de gemeente: wordt vervolgd

 • Aanvragen voor vergunningen
  Elke vergunning in ons gebied wordt gecheckt door de Dorpsraad.

 • Noordtak
  Vraag uit de zaal: waarom zou gemeente Enschede voor de noordtak zijn?
  Onze taak om gemeente te bewegen actiever te zijn en meer actie te ondernemen;
  Dorpsraad druk om overal aansluiting te zoeken. Het blijkt dat Duitsland geen belangen heeft.
  Achterhoek geeft aan dat eerst de problemen omtrent de Betuwelijn opgelost moeten worden en dat dan de noordtak overbodig is.

  Dorpsraad heeft zich aangesloten bij actiecomité stop de noordtak. We zijn nu in afwachting van resultaten van het onderzoek naar effect van trillingen op zoutcavernes .

  Vraag uit de zaal naar het tijdspad: nut en noodzaak van de noordtak is tot nu toe onvoldoende gebleken, nu wachten op aanvulling.
  Ondertussen zijn er spandoeken geplaatst en we zullen als Dorpsraad waar mogelijk updates geven.

  Oproep aan allen: teken de petitie!

  Ton zal het verslag van de bijeenkomst in Haaksbergen en de bijbehorende presentatie verspreiden via de website.

Commissie Sociaal

(Edith, Monique, Wendy)

Onderwerpen op onze agenda: welzijn van jong en oud in Boekelo: bloembakken, week van eenzaamheid, speelvoorzieningen (Topaasstraat, Dr. de Jongstraat, terrein achter de Mans),Stichting Bookels Holting, plannen voor het IKC.

 • Topaasstraat
  Status: gesprekken gaan door, dus wordt vervolgd.
 • Belevingsboerderij
  status: exploitatie en kosten zijn gedekt; nu in afwachting van de gemeente i.v.m. afstemmen op plannen IKC.
 • Buurtbus
  Fietsen van aantal chauffeurs gestolen bij Momentum. Dit is doorgegeven aan de wijkagent. Navragen of er aangifte is gedaan (Monique)
 • PFAS Bleekerij
  Na diverse metingen blijken PFAS waardes te hoog in de speeltuin, NatuurlijkSpelen en om de vijver. Speeltuin ondertussen afgezet met linten, later hekken (huidige stand van zaken: speeltuin afgegraven en nieuw zand wordt opgebracht)>
  Bewoners en geïnteresseerden kunnen zich via [email protected] aanmelden voor de nieuwsbrief over de ontwikkelingen omtrent PFAS op de Bleekerij.
 • Bankenonderhoud
  Zoutveste wordt binnenkort gekeurd; maart jl. zijn de laatste 5 houten banken vervangen door kunststof- en beton exemplaren; op termijn worden de laatste 2 picknickbanken nog vervangen.

5. Rondvraag

 • Agenda
  Zaal: graag beschikbaar stellen van de agenda bij de vergaderingen

 • IKC
  Zaal: IKC is vanuit de gemeente geïnitieerd, maar draagvlak vanuit het dorp wordt betwijfeld.
  Reactie Dorpsraad: Initiatief voor het IKC komt van de scholen zelf, in samenwerking met Humankind.
  De Dorpsraad ziet veel voordelen in het plan. In het kader van het woningbouwprogramma aantal geschikte locaties aangewezen en in kaart gebracht. De scholen hebben hier stelling in genomen en duidelijk is dat de gemeente gaat voor unilocatie.
  De gemeente is gefocust op 2030; scholen hebben aangedrongen op 2026;
  Zaal: punten van aandacht: het draagvlak; grootte van de school; locatie; dorpse karakter van de school; veiligheid van later order (oversteek Boekelosestraat).
  Dorpsraad benadrukt dat zij slechts een adviesrol heeft m.b.t. locatie en tijdspad.

 • Opvang Oekraïners:
  aanwezigen bijeenkomst Teesinkweide schuiven aan (Nico Bolhuis, afdeling communicatie, Jurgen van Houdt).
  Belangstellenden kunnen zich aanmelden op [email protected] voor de nieuwsbrief en een verslag van de bijeenkomst. Hierin ook contactgegevens voor het aanmelden voor vrijwilligers.

  Zaal: hoe is de opvang geregeld? Kinderen gaan naar de internationale school; vrijwilligers op locatie verzorgen taallessen voor volwassenen. Teesinkweide gaat opvang verzorgen voor max. 200 vluchtelingen. Dit gaat geleidelijk gebeuren. In juli/augustus worden de eerste vluchtelingen verwacht. Plan is open huis te houden voordat de vluchtelingen komen.

  Opvang wordt gecoördineerd vanuit het Oldenzaal.

 • Huisvesting jongeren
  Zaal: huisvesting jongeren/ starters in Boekelo. Dorpsraad gaat presentatie inplannen over huisvesting in Boekelo (inbreiding en uitbreiding).

 

6. Sluiting

Tenslotte dankt de voorzitter de aanwezigen voor hun inbreng en sluit 22.03 uur de vergadering.

 

 

 

Vlag Boekelo

Vlag van Boekelo weer volop verkrijgbaar.

De Boekelose vlag is verkrijgbaar voor € 19.50 bij:

Thuys 
Ten Brincke Tweewielers

Verkiezingen Dorpsraad 2022-2026

Eikenprocessierups

Bestrijding eikenprocessierups in Boekelo


De eikenprocessierupsen zijn uit hun ei. De gemeente start daarom -waar dat mag en kan- met de vroegtijdige bestrijding. Op enschede.nl/eikenprocessierups staat de bestrijdingskaart. Daarop is op straatniveau te zien welke eiken worden behandeld, en met welk biologische bestrijdingsmiddel dat gebeurt.

Alle eiken in Boekelo worden weer behandeld met bacteriën
Net als vorig jaar. Bacteriën verminderen ongeveer 60 tot 80% van de eikenprocessierupsen in de bomen. Daarmee wordt minimaal hetzelfde resultaat verwacht als vorig jaar. De bestrijding gebeurt bij voorkeur overdag. Als er tijd tekort is, of het weer is overdag te slecht, dan gebeurt de bestrijding ook ’s avonds en ’s nachts. Dit gebeurt met grote tractoren en flinke waaiers. Dit levert dus kort geluidsoverlast op.

De overlast 100% wegnemen kan niet, verminderen wel
Geen enkel biologisch bestrijdingsmiddel doodt alle eikenprocessierupsen. Bacteriën verminderen het aantal rupsen in de boom met maximaal 60 tot 80%. Dat is afhankelijk van de weersomstandigheden en de hoogte van de bomen.

Overlastgevende nesten kunnen worden weggezogen
Dat zijn nesten die heel groot zijn (formaat voetbal en groter), op de stam zitten of over een (fiets)pad hangen.

 

De gemeente houdt Enschede en Boekelo doorlopend op de hoogte
Op enschede.nl/eikenprocessierups staat meer informatie en de bestrijdingskaart. Ook via Huis aan Huis en sociale media worden inwoners op de hoogte gehouden van de bestrijding. Net als vorig jaar.

Dorpsraadvergadering

Verslag Dorpsraadvergadering 21 september 2021

1. Opening door de voorzitter JeroenVerhaak, mededelingen

De voorzitter heet iedereen van harte welkom. Dit is de eerste openbare vergadering sinds januari 2020 om bekende redenen. De Dorpsraad vertrouwt er op dat alle aanwezigen gezond zijn, ingeënt of recent negatief getest. Hij meldt de afwezigheid van Bernd Weijers en Gerard Roossink; Ben ter Stal komt later. Hij wijst erop dat de vergadering wordt opgenomen ten behoeve van een kwalitatief goede verslaggeving.

Naast Nico Bolhuis en Wilfried Bossink zijn er 7 dorpsgenoten aanwezig.

2. Verslag van de vergadering van 21 januari 2020

Het verslag wordt vastgesteld.

3. Mededelingen van de wijkagent 

Sinds het laatste verslag zijn er weinig incidenten geweest. Het is rustig in het dorp wellicht mede door de vakantieperiode. Wat de verdwenen kliko’s betreft meldt hij dat er wel veel in Boekelo verdwijnen. Twente Milieu heeft overigens bevestigd dat er incidenteel kliko’s in de vuilniswagen verdwijnen. Worden dan ook meteen door TM vervangen.

Wilfried heeft klachten ontvangen over de (lange) afsluiting van het kruispunt in Usselo.

4. Vaststelling jaarrekening en balans 2019 en 2020. Verslag kascommissie. Benoeming reserve lid kascommissie. Vaststelling begrotingen 2020 en 2021.

Statutair moet de vaststelling hiervan in een openbare vergadering plaatsvinden. Penningmeester Ben Bel licht e.e.a. toe. De kascontrolecommissie heeft over 2019 geadviseerd om vaker om een verantwoording te vragen voor de toegekende bedragen. Dat advies is opgevolgd. Over beide jaren heeft de kascontrolecommissie positief geadviseerd. De jaarrekening en balans 2019 en 2020 worden vastgesteld. Ook het dorpsbudget over deze jaren is volledig besteed.

Henk Stoel volgt Klaas Hessels op als lid van de commissie. Een reserve lid wordt gezocht.

5. Voortgang Dorpsplan 2020-2030

De uitwerking van het Dorpsplan volgt. De afgelopen en komende tijd hebben we vooral de toekomstige woningbehoefte centraal gesteld. We hebben het over gematigde groei van het dorp maar dit moet nader ingevuld worden. Wat zijn potentiële woningbouwlocaties? Volgende week vervolggesprek met de gemeente. Eind dit jaar/begin volgend jaar wordt dit aan het dorp voorgelegd. Nico geeft aan dat de gemeente blij is met het dorpsplan omdat dit een kader biedt voor de gemeente voor de besluitvorming. Bepaalde initiatieven staan daarom on hold.

6. Dorpsraadverkiezingen maart 2022.

De zittingsperiode van deze Dorpsraad eindigt in maart 2022. De vorige kiescommissie is bereid dit nog een keer te organiseren. Aan hun opvolging moet daarom gewerkt te worden. Kas heeft zich bereid verklaard in de commissie zitting te nemen. De gemeente heeft inmiddels de gevraagde medewerking toegezegd.

7. Nieuws uit commissies en vertegenwoordigingen.

Commissie Fysiek [Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu]

 • Duurzame energie. Gemeente heeft geen besluit genomen over de energievisie die voor ons een kader biedt voor verdere standpuntbepaling. Gemeente vindt dat windmolens buiten het buurtenergieplan moeten blijven, is buurt overstijgend. Is voor ons niet acceptabel en op dit moment breekpunt om verder te praten. We hebben veel voorbereid. Conclusie: wordt vervolgd.
 • Renovatie Boekelosestraat. Dorpsraad vindt dat deze straat 6 meter breed moet blijven, gemeente 5,5 meter. Gaat naar onze mening in de toekomst problemen geven met het vracht- en landbouwverkeer. Deze straat is een doorgaande weg. Gemeente en m.n. betrokken ambtenaren weigeren met ons verder te praten. Wij gaan actie ondernemen richting de politiek. Het is vreemd dat de beide standpunten zo ver uiteen liggen. Probleem begint al bij de gemeente die een kant en klaar plan voorlegt waarop geen wijzigingen mogelijk zijn. Er is bv. ook een probleem met lantaarnpalen door omwonenden geconstateerd waarover de Dorpsraad pas recent geïnformeerd is. Wij zijn zeer tevreden over de bemiddelende rol die Nico vanaf het begin in dit proces vervuld heeft.
 • Algemeen zijn wij ontevreden over de wrevelige relatie de laatste tijd met (een deel van) het ambtelijk apparaat. Nico neemt het initiatief tot een gesprek met de verantwoordelijk wethouder.
  Probleem is o.i. ook dat de rol van de stadsdelen de afgelopen jaren steeds verder is uitgekleed.

Commissie Sociaal

 • De planvorming voor de kinderboerderij, of beter belevingsboerderij, wordt steeds concreter. Is goed overleg over met de gemeente. Meest kansrijke locatie lijkt toch De Zweede.
 • Hanging baskets. Is iedereen enthousiast over alleen de financiering in de toekomst is een aandachtspunt. Betaling nu voor belangrijk deel uit dorpsbudget maar in de nabije toekomst zullen anderen dat moeten overnemen. Gonny ten Veen heeft gelezen dat de marktkooplieden geen “huur” betalen voor de wekelijkse markt. Zou een goede inkomstenbron hiervoor kunnen zijn. E.e.a. is gevolg van verzelfstandiging van de markten door de gemeente.
 • Speeltuin aan de dr.de Jongstraat is in uitvoering. Pannakooi staat, gras ingezaaid, we zijn benieuwd naar verdere uitvoering van het plan.
 • Wat terrein achter de Mans betreft zijn we bezig met planvorming. Er is een plan van enkele jaren geleden. Focus op natuurlijk spelen vervalt. Vanuit de zaal wordt erop gewezen dat in het verleden allerlei subsidiemogelijkheden zouden zijn.
 • Er is een initiatief om de speeltuin aan de Topaasstraat te renoveren. Overleg daarover wordt opgestart.
 • Gonny ten Veen vraagt aandacht voor de betrokkenheid van de Dorpsraad bij het Welkomstbeukske ook in de toekomst. Boekje is recent geüpdatet. Nieuwe druk binnenkort noodzakelijk.

Dorpsbudget

Diverse aanvragen zijn de afgelopen tijd gehonoreerd. Door corona zijn veel activiteiten vervallen en dus bijdragen daaraan niet gevraagd.

Bookels Höltink

Begin oktober is er voor het eerst sinds ruim 1,5 jaar weer een bijeenkomst.

MFA

Bouw sporthal is gestart!

Publiciteit

Redactie Boekeloos zoekt versterking i.v.m. een vacature.

8. Rondvraag

 • Ben Bel meldt dat het carillon weer niet speelt. Is gevolg van uitschakeling door de groenteboer (is volgens afspraak) tijdens de markturen. Hij “vergeet” dan blijkbaar de schakelaar weer om te zetten. (P.S. Heb vanochtend met Leo Nijhof afgesproken dat hij een sleutel van deze kast krijgt zodat hij als bewoner meteen kan reageren).
 • Kas de Vries meldt dat er op 26 oktober as. ’s avonds een bijeenkomst plaatsvindt voor belangstellenden voor het 200 zonnedaken project. Staat in de Boekeloos van oktober.
 • Gonny ten Veen vraagt aandacht voor het onderhoud van natuurlijk spelen op de Bleekerij, het bord dat dit met de buurt gerealiseerd is, is verdwenen en wordt de veiligheid van de toestellen gecontroleerd? Laatste gebeurt periodiek, recent is onderhoud gepleegd. Betrokkenheid buurt lijkt minder dan in het verleden. Zet opmerkingen en klachten op www.slimmelden.nl.
 • Nico Bolhuis vraagt aandacht voor de duurzaamheidsroute A 35. Bij eerdere bijeenkomsten zijn weinig belangstellenden geweest. 6 oktober as. nieuwe avond om mee te denken. Dorpsraad wil er samen met Usselo en Twekkelo bij betrokken zijn, we hebben dat ook eerder kenbaar gemaakt maar over het voorgestane proces van de gemeente hebben we andere ideeën.
 • Tom Hassink vraagt namens een aantal bewoners aan de Kwinkelerweg en de fam. Been aan de Agaatstraat aandacht voor de activiteiten in de voormalige garage Vossebeld. Dit omdat er een kennisgeving is gepubliceerd van een aanvraag om het bestemmingsplan voormalige garage Vossebeld te wijzigen. Wordt op dit moment gepresenteerd als bedrijfsverzamelgebouw. Is o.a. verhuurd aan visboer en autospuiterij in. Er wordt geur- en geluids- en verkeersoverlast geconstateerd. Hij vraagt naar de mening van de Dorpsraad hierover. Wald Been vult aan dat dit gebouw in een woonwijk ligt waar andere normen voor gelden. Gemeente heeft beleid op bedrijfsverzamelgebouwen en daar lijkt dit strijdig mee te zijn. Wat zit er in een grote container die geplaatst is? Houdt de gemeente wel toezicht? Op slimmelden wordt door de gemeente niet gereageerd. Verwezen wordt naar procedures.

  Kas heeft informatie opgevraagd bij de gemeente. Schadeherstelbedrijf zou passen binnen het bestemmingsplan. Vreemd dat een spuiterij vroeger aan Vossebeld is geweigerd. Maar het is nu ook een spuiterij. Activiteiten in enkele boxen passen niet in het bestemmingsplan. Gedoogtermijn daarvoor is verstreken. Visboer vraagt inmiddels geen vergunning meer aan voor visrokerij. Actie kan pas als gemeente ons om advies vraagt over de voorgenomen wijziging van het bestemmingsplan en/of de gemeente een besluit heeft genomen over de aanvraag. Er ontstaat een bedrijfsverzamelgebouw, de Dorpsraad is daar geen voorstander van. Is bovendien bestemmingsplanwijziging voor noodzakelijk.

  Nico vraagt zich af of de gemeente wel alle informatie heeft. Tonny Grundel volgens Kas wel. Blijkbaar heeft gemeente in het vooroverleg over de aanvraag aangegeven dat ze bereid zijn om hieraan mee te werken. Gemeente praat blijkbaar wel met de bedrijven maar niet met de omwonenden. Omwonenden vragen zich af of gemeente er alleen voor de bedrijven is of ook voor de bewoners.

  Tot slot wordt afgesproken dat Nico z.s.m. een gesprek arrangeert tussen betrokken ambtenaren, omwonenden en de Dorpsraad over de geconstateerde problematiek. E.e.a. moet wel worden vastgelegd. Een volgende stap kan zijn het schrijven van een brief waarin een aantal vragen worden gesteld.

 

9. Sluiting

Tenslotte dankt de voorzitter de aanwezigen voor hun inbreng en sluit 21.33 uur de vergadering.

 

 

 

Het Welkomstbeuksken 2021

De nieuw uitgave van het Welkomstbeuksken is uit, en nu ook digitaal beschikbaar!

Uitgestelde informatieavond zonnepanelen

Helaas moeten wij u melden dat de geplande informatieavond over de zonnepanelen op 25 januari i.v.m. de huidige coronamaatregelen niet door kan gaan. In afwachting van andere maatregelen wordt later een nieuw moment geprikt.