Verslag Dorpsraadvergadering 18 april 2017

1. OPENING

Zoals beloofd in de agenda, wordt de openbare Dorpsraadvergadering van 18 april 2017 om 20:00 uur door de voorzitter, Jeroen Verhaak, geopend. Hij verwelkomt 12 leden van de Dorpsraad (Joost Brunink is verhinderd) en 9 belangstellenden, w.o. Rien van Faassen, teamleider Stadsdeelbeheer-West, Jan ten Elzen, ook Stadsdeelbeheer-West en Nico Bolhuis, Stadsdeelmanagement-West hebben laten weten niet te kunnen komen. Een speciaal welkom is er voor de kascommissie 2017, Edith Howard en Michel Roescher.

We herdenken Jules Overzee, het onlangs overleden oud-lid van onze Dorpsraad (2010/2014).

2. VERSLAG

Het Verslag van de vergadering van 21 maart jl. wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. JAARREKENING, BALANS, VERSLAG KASCOMMISSIE 2016 – BEGROTING 2017

De kascommissie 2017 trapt bij monde van Michel Roescher af met de verklaring dat “de administratie in perfecte orde is bevonden en dat zij voorstellen de penningmeester decharge te verlenen”. Aldus geschiedt! De voorzitter bedankt Edith Howard voor haar tweejarig lidmaatschap van de kascommissie.

Henk Guchelaar (penningmeester) licht e.e.a. toe. Het nadelig saldo op de exploitatie van Boeke-loos komt uitgebreid ter sprake. Ben Bel dringt aan op maatregelen om per 2018 dit tekort weg te werken. Uiteraard streven we naar een dekkende exploitatie van Boeke-loos. Wellicht zal dit gezocht moeten worden in een aanpassing van de advertentietarieven en een kostenbesparing. De jaarrekening en balans 2016 worden vastgesteld, evenzo de begroting voor 2017, met de aantekening dat de gemeentelijke bijdrage voor de exploitatie van Boeke-loos 1000 euro hoger is uitgevallen!

4. POSTLIJST

We schenken aandacht aan de lijst van in- en uitgaande poststukken (inclusief mailverkeer). Enkele krenten uit deze postpap: – Parkeerprobleem Beckumerstraat tegenover De Buren. Daar staan regelmatig automobielen wandelaar-onvriendelijk op het trottoir. Gedrag! – De gemeente Enschede verblijdde ons met de “Zwembadvisie”. Wij zullen daar niet op reageren! – Waar wij wel op zullen “aanslaan” is de brief van de Rechtbank Overijssel die ons liet weten dat de heer H.Afink een procedure tegen ons wil beginnen wegens vermeende discriminatie…

5. MEDEDELINGEN WIJKAGENT

Uit de hoek van de politie (wijkagent) hebben wij niets vernomen. Geen bericht, goed bericht?

6.NIEUWS

Het Nieuws uit de commissies en vertegenwoordigingen betreft:

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur (woordvoerder Jeroen Verhaak) meldt:

1 – dat er enkele weken geleden een goed gesprek geweest is met vertegenwoordigers van de gemeente Enschede n.a.v. een aantal minder gelukkig verlopen procedures van wederzijds belang. Er zijn afspraken gemaakt om zulke incidenten in de toekomst te vermijden.

2 – Er is contact geweest tussen enkele leden van de Dorpsraad en een werkgroep die bezig is verschillende toeristische activiteiten (o.a. rond vrijdagmarkt en beschrijving wandel/fietsroutes) op te zetten, ten einde Boekelo op te stoten in de vaart der recreatie! Hulde voor dit initiatief!

ROM

R.O.M. [Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu] (woordvoerders Kas de Vries, Bernd Weijers en Henk Abbink).

1. We zullen de gemeente positief adviseren m.b.t. bestemmingsplan “Rutbek Moat”; maar daarbij wel melden dat de gevolgde procedure bepaald niet de schoonheidsprijs verdient.

2. Bungalowpark “Resort Boekelo” (aan te leggen in recreatiegebied Het Rutbeek, wij verwonderen ons over de gekozen naam!). Het (politieke) spel rond de te kiezen aanvoerroute naar dit park wordt vervolgd. We zullen ons standpunt, in goed overleg bepaald met de Buurtkringen Usselo en Broekheurne en de Wijkraad Helmerhoek, nogmaals schriftelijk onder de aandacht brengen van de gemeente Enschede.

3. Enschede wekt op (duurzame energie). Kas de Vries geeft kort een historisch overzicht. We zijn bepaald “niet blij” met het windmolenbeleid van gemeente Enschede. “Wij zijn fel gekant tegen plaatsing van windmolens in gemeente Enschede”. Dit standpunt zullen we de gemeenteraad nogmaals laten weten! Wordt vervolgd.

4. N18. Er is binnenkort overleg tussen enkele R.O.M.-leden en Noaber18 (aannemerscombinatie) over de vormgeving van de “kunstwerken” (lees: viaducten) in de aan te leggen N18.

MFA

M.F.A. [Multi Functionele Accommodatie De Zweede] (Jeroen Verhaak vertegenwoordigt ons in het overleg met bestuur van de Zweede.) Een werkgroep is bezig te onderzoeken of de aanleg van de 3e fase van de M.F.A. (sportzaal) financieel haalbaar is.

RSCJ

R.S.C.J  [ Recreatie Sport Cultuur Jeugd] (woordvoerder Gonny ten Veen). Het werk aan de speelplek (Natuurlijk spelen) op de Bleekerij vordert dankzij de vrijwilligers goed. Opening voor zomerseizoen moet haalbaar zijn!

Klankbordgroep Grolsch

Klankbordgroep Grolsch (Ben Bel, onze vertegenwoordiger in die club) Spreker geeft een enkele aanvulling op zijn eerder gedane verslag van vorige bijeenkomst.

Dorpsbudget

Dorpsbudget [Ons ”loket” voor aanvraag van sponsoring van bewonersinitiatieven] (woordvoerder Kas de Vries). Organisatie van Palmpasenoptocht ontving 360 euro. In behandeling is de aanvraag voor een bijdrage in de kosten van een Tuin-Pop-Festival. In volgende vergadering meer daar over.

7. RONDVRAAG EN SLUITING

Gerard Roossink. Hij heeft enkele verkeerskundige/infrastructurele onvolkomenheden in de tijdelijke maatregelen gemeld bij de aannemerscombinatie Noaber18, maar ziet vooralsnog weinig enthousiasme bij de bouwers tot aanpassing. Hij, maar ook Rien van Faassen, blijven actie ondernemen in deze.

Ben Bel vraagt naar de status van de vrijdagochtendmarktplannen (het betreft hier het beheer van de markt). In het eerste gesprek dat wij 27 maart jl. hadden met de betrokken ambtenaren werd ons al gezegd dat de procedure langdurig zou zijn en inderdaad: we hebben nog niets over een vervolgactie mogen vernemen.

Henk Abbink wijst ons op voortgang die gemaakt wordt bij “uitrollen” van glasvezelnetwerk in buitengebied. (Ben Schoppert zal mailing daarover doorsturen aan alle Dorpsraadleden.) Henk Abbink zal de organisatie wijzen op mogelijkheid tot plaatsen van artikel over deze activiteiten in Boeke-loos.

Jeanet van Offenbeek. Zij zegt dat de bebording bij de deze week aangelegde verkeersluis in Boekelosestraat (ter hoogte van M.F.A.) niet overal duidelijk is.

Edith Howard (belangstellende) wijst ons erop dat eventuele toeristisch-stimulerende activiteiten rond de vrijdagochtendmarkt en het feit dat de M.B.S. niet op vrijdag rijdt elkaar bepaald niet ondersteunen.

Arend Stokkers (belangstellende) (1) pleit, in het kader van Boeke-loos en de site Boekelo.info, voor een meer op Boekelo gerichte advertentieaanpak. (2) Hij kaart ook het redactionele beleid m.b.t. schrappen in – of niet plaatsen van aangeboden kopij aan. Kas de Vries (onze verbindingsofficier met redactie) zal dit met redactie bespreken. (3) Kwinkelerweg-trottoir wordt gerenoveerd, mooi, maar de afval van intussen verwijderde bomen blijft wel erg lang liggen! (4) Aanleg N18 en toeristische bereikbaarheid? Ben Schoppert antwoordt dat RoutenetwerkenTwente (verantwoordelijk voor de bewegwijzering van de fiets- en wandelpaden) pas na de voltooiing van de weg weer garant kan staan voor een juiste routering.

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:35 uur.

 

Jeroen Verhaak, voorzitter.                            Ben Schoppert, secretaris.