Verslag Dorpsraadvergadering 16 mei 2017

1. OPENING

Om 20:00 uur opent de voorzitter van de Boekelose Dorpsraad, Jeroen Verhaak, deze vergadering. Hij kan 12 leden van de Dorpsraad (Ben ter Stal is afwezig) en 11 belangstellenden (waaronder Randy Oude Engberink, wijkagent, Bennie Beuving, politie en vanuit de gemeente Enschede Jan ten Elzen en Nico Bolhuis) welkom heten. Mededelingen: – Complex Teesinkweide is verkocht aan een ideële organisatie die zich richt op de paardensport; – De junivergadering van de Dorpsraad is op de TWEEDE dinsdag (13 juni).

2. MEDEDELINGEN WIJKAGENT

Randy Oude Engberink meldt  het volgende: – er zullen de komende tijd naar aanleiding van klachten m.b.t. verkeerssnelheid op de Windmolenweg gegevens worden verzameld waarna er wellicht  controles volgen; – H. Afink heeft geklaagd over “vuurwerkshows” op De Zweede; – dankzij WhatsApp-gebruik is onlangs een “heterdaad” gemeld bij de politie. De daders zijn gepakt! – Begin juni 2017 zal Wilfried Bossink aantreden als wijkagent in Boekelo.

Jeroen Verhaak bedankt Randy Oude Engberink voor zijn inzet!

Naar aanleiding van dit agendapunt vraagt Bernd Weijers nogmaals aandacht voor de parkeerproblematiek tegenover De Buren. Daar staan regelmatig auto’s die het de voetgangers zeer lastig maken! Advies: bel bij constatering van overlast de meldkamer van de politie: 0900 – 8844.

Afink licht zijn klacht over de “vuurwerkshows” toe: zeer regelmatig ondervinden de omwonenden (mens en dier!) van het sportpark ernstige overlast van het gebruik van (vaak zwaar) vuurwerk op De Zweede.

Ook heeft hij geconstateerd dat op 4 mei tijdens de dodenherdenking op de Zweede werd geoefend.[Reactie: Desgevraagd ontkent het bestuur van BSCU met klém dat er tijdens de dodenherdenking is doorgespeeld!]

3. BUURTBUS BOEKELO

Een tweetal Syntus-medewerkers licht het besluit toe om per begin juli a.s. de buurtbusroute te wijzigen. Deze zal niet meer via de Marssteden Boekelo “aanvliegen”, maar uitsluitend op de Boekelosestraat en de Beckumerstraat een aantal haltes bedienen. De bus rijdt via Usselo, A35, en Zuiderval naar het Koningsplein (MST) om van daar naar het NS-station te gaan. De verwachting is dat er over enkele weken nieuwe buurtbussen kunnen worden ingezet, deze zullen ook geschikt zijn voor rolstoelgebruikers. De Marssteden zal in de spitsuren door een in te stellen lijn 7 worden aangedaan, voor de daluren zullen er bij NS-station Kennispark fietsen beschikbaar worden gesteld.

Jan ten Elzen wijst ons er op dat de routewijziging ook gevolgen kan hebben voor de gladheidbestrijding! Wordt vervolgd!

4. VERSLAG

Het Verslag van de Dorpsraadvergadering van 18 april jl. wordt ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding hiervan vragen we nogmaals gemeentelijke aandacht voor de bebording van de verkeerssluis aan de Boekelosestraat en die bij de afslag Windmolenweg/Haimersweg.

5. POSTLIJST

Bij de bespreking van de in- en uitgaande post besluiten we te reageren op de ontvangen brieven van Grolsch (windmolenproblematiek) en de Gemeente Enschede (procedure participatieproces “Enschede wekt op” en planontwikkeling sportpark De Zweede).

6.NIEUWS

Het Nieuws uit de commissies en vertegenwoordigingen betreft:

ROM

R.O.M. [Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu] (woordvoerders Kas de Vries).

1. Binnenkort hebben de commissie Zelfbeheer Groen en vertegenwoordigers van Stadsdeelbeheer-West een oriënterend gesprek.

2. Aan de AKZO hebben we gevraagd geïnformeerd te worden over vervuilde gronden in ons werkgebied. Nog geen reactie ontvangen.

3. Binnenkort is er een gesprek tussen R.O.M.-leden en medewerkers van Noaber18 (aannemerscombinatie aanleg N18) over de door ons gestelde vragen m.b.t. de kunstwerken en de ecologische situatie.

4. Military. We zullen ons verstaan met deze organisatie over de te nemen verkeersmaatregelen in het Military-weekend.

5. Een drastische bezuinigingsronde bij de Gemeente Enschede maakt dat er op het terrein van “grijs”-projecten (infrastructuur, w.o. wegen) alleen in urgente gevallen onderhoud/reparatie gepleegd zal worden!

Publiciteit (Boeke-loos en Boekelo.info).

Jeroen Verhaak zegt dat er recent gesprekken geweest zijn over de website en het blad. Aan beide media wordt gewerkt!

RSCJ

Ben Schoppert licht zijn gisteren aan de Dorpsraadleden verstuurde verslag over het maandag jl. gehouden gesprek tussen Stadsdeelbeheer-West en Dorpsraad toe. Samengevat: de Gemeente Enschede neemt per direct het project Natuurlijk Spelen Boekelo (locaties  De Mans en De Bleekerij) onder haar hoede. Voor beide partijen was dit project zeer leerzaam! O.i. is doorgeslagen regelgeving een belangrijke oorzaak van het niet kunnen slagen van dit project onder de Dorpsraadvlag! Op de door de overheid zo gewenste betrokkenheid van burgers wordt zo een (te) zware wissel getrokken en feitelijk onmogelijk gemaakt.

Dorpsbudget

Kas de Vries adviseert positief te reageren op de subsidieaanvraag voor het Tuinenfestival op 9 juli a.s. We besluiten het aangevraagde bedrag ter beschikking te stellen.

7. RONDVRAAG EN SLUITING

Henk Abbink: er komt schot in het proces dat moet leiden tot aanleg van glasvezel in het buitengebied. Men moet voor 10 juli laten weten mee te willen doen. Bernd Weijers zegt dat een aantal bewoners van het gebied tussen Oude Deldenerweg en Lansinkweg niet benaderd is over eventuele deelname. Hij vraagt zich af of er nog meer van dit soort “witte vlekken” zijn in het buitengebied. Henk Abbink adviseert deze potentiële- , maar niet benaderde, deelnemers zich toch aan te melden!

Fleur ter Kuile (belangstellende) complimenteert Jan ten Elzen met de invulling van de bloemperken op het Bleekerijplein en wijst ons er op dat de banners tussen de zuilen op dat plein aan verval onderhevig zijn!

Jan ten Elzen zegt dat hij in de maand juni afwezig zal zijn. Hij wordt vervangen door de heer Martin Koekkoek.

De vergadering wordt om 22:05 gesloten.

 

Jeroen Verhaak, voorzitter.                            Ben Schoppert, secretaris.