Verslag Dorpsraadvergadering 19 januari 2016

1.OPENING.

Terwijl de weersomstandigheden winters zijn begint de Boekelose Dorpsraad vandaag aan het vergaderjaar 2016. Jeroen Verhaak, voorzitter, opent de vergadering om 20:04 uur. Hij heet alle aanwezigen welkom, dat zijn: 9 van de 13 leden van de Dorpsraad (Ben ter Stal komt iets later), Jeanet van Offenbeek, Henk Abbink, Bernd Weijers zijn met kennisgeving afwezig en 8 belangstellenden, w.o. Corrie Jaran (Stadsdeelmanagement-West), Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West) en Anton Brinks (wijkagent). De voorzitter wenst ons een gezond en voorspoedig 2016 en zegt dat dit jaar “spannende dingen” gaat brengen. Mededeling: de junivergadering is verplaatst van de 21e – naar de 14e van die maand.

2.VERSLAG.

Wat het Verslag van de decembervergadering betreft: voor alle duidelijkheid wordt aan punt 4 (Benoeming 2e secretaris) de zinssnede:

”Bernd Weijers is met algemene stemmen benoemd tot 2e secretaris”, toegevoegd. Verslag wordt verder ongewijzigd vastgesteld.

3.POSTLIJST.

Het overzicht van de in- en uitgaande post levert op dit moment geen vragen op.

4. MEDEDELINGEN WIJKAGENT.

In zijn maandelijkse praatje over van het Boekelose “criminaliteitsniveau” meldt Anton Brinks (wijkagent) dat er de afgelopen maand een geslaagde woninginsluiping was, terwijl twee pogingen daartoe mislukten. Vooral tuinen en carports zijn geliefd bij het inbrekersgilde! Verder werden er het afgelopen weekend 3 gestolen aanhangers aangetroffen op het terrein van Bad Boekelo. Desgevraagd zegt Brinks dat het met de vuurwerk-overlast (op een enkele uitzondering na) wel meeviel in Boekelo. Aansluitend bij dit onderwerp meldt Ben Schoppert enkele gesignaleerde vandaliserende activiteiten aan het blauw-bepijlde Wandelpad. Gonny ten Veen zegt dat er regelmatig overlast wordt ondervonden van een groep jeugdige scooterrijders. De overlast bestaat o.a. uit het ‘s nachts aanbellen bij willekeurige huizen.

5. NIEUWS.

Dagelijks bestuur (Jeroen Verhaak).
Uiteraard willen we de vinger aan de pols houden bij de ontwikkelingen op Tesinkweide (opvang Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers) en daarover maandelijks berichten in de Dorpsraadvergadering. Vandaag laten we een vertegenwoordigster van Jarabee (de opvangende instantie) aan het woord: – zeer binnenkort is er overleg met brandweer, dit met het oog op de Omgevingsvergunning; – op korte termijn zal er AMV-informatie op de site Boekelo.info geplaatst worden; – Jarabee hecht aan een goede informatiestroom richting omwonenden, vragenstellers tijdens de voorlichtingsavond in december jl. en de mensen die zich als vrijwilliger aanmeldden; – vermoedelijke startdatum opvangactiviteiten is medio april a.s.

R.S.C.J. (Gonny ten Veen, Bart Stokkers en Ben Schoppert).
De Werkgroep Wandelpaden Faunafort Boekelo is aan haar tweede seizoen begonnen. Uiteraard zijn vrijwilligers die mee willen helpen bij het onderhoud aan pad en Faunafort van harte welkom! (aanmelden kan via emailadres: [email protected]). Zoals eerder gemeld in deze bijeenkomst moesten we enkele verniel-acties vaststellen, jammer! Op sommige plaatsen zouden hondenbezitters wellicht iets beter kunnen kijken waar hun viervoeter haar/zijn “bijdrage” deponeert.

Voor het project Natuurlijk Spelen op de Bleekerij zijn enkele speeltoestellen besteld, deze worden in april geplaatst. Ook worden “spelregelborden” geplaatst.

Publiciteit (Kas de Vries).
De redactie van Boeke-loos bezint zich op bijstelling van werkwijze, inhoud en lay-out.

R.O.M. (Kas de Vries).
We hebben antwoord gekregen op onze brief aan Stadsdeelmanagement-West waarin wij vroegen om een aanpassing van de aansluiting Weleweg (dorpszijde) op de Badweg. De gemeente zal zichtbaarheid verbeteren maar van een drastische aanpassing van dat (o.i. onoverzichtelijke) punt zal (m.n. op financiële gronden) geen sprake kunnen zijn. Dit blijft een bron van zorg, zeker als in de toekomst de afvoer van zand vanuit het Rutbekerveld via dat kruispunt zal gaan; – Op zeer korte termijn is er overleg tussen de bewoners van de nieuwe huizen aan de Boekelosestraat, gemeente en aannemer over het gewenste verhardingsmateriaal voor het voetpad. Wij vinden dat de verschillende partijen een compliment verdienen voor deze aanpak; – “Parkeren in Boekelo” komt in de februarivergadering uitgebreid aan de orde; – Als de weersomstandigheden het toelaten zal er dit voorjaar gestart worden met het schoonmaken van straatmeubilair door medewerkers van Avelijn; – Vervanging riool en wegverharding Edelstenenbuurt: vanavond, in de informatiebijeenkomst die hier in De Zweede gehouden werd voor de betrokken buurtbewoners, werd duidelijk dat de kruising Beckumerstraat/Diamantstraat eind februari/begin maart een (werk)week lang opgebroken zal zijn. De gemeente zorgt voor een duidelijk aangegeven alternatieve route.

Dorpsbudget (Kas de Vries).
Besloten is BSCUnisson een bijdrage te geven voor de aanleg van een zgn. Pannaveld op het Zweede-terrein.

Binnenkort zal m.b.t. het Dorpsbudget het financieel overzicht 2015 en een conceptbegroting 2016 (met toelichting) worden overlegd.

M.F.A. (Ben Schoppert).
De Dorpsraad zal morgenavond (20 januari a.s.) niet vertegenwoordigd zijn in de bijeenkomst van de Gebruikersraad. Volgende keer beter!

6. RONDVRAAG EN SLUITING.

Van de rondvraag wordt gebruik gemaakt door: – Gonny ten Veen: De (3) banken van het Schierbeekplein zijn tijdelijk verwijderd voor het ondergaan van een opfrisbeurt; – Ben Schoppert: eind december is er een reparatie aan het carillon uitgevoerd; – Jan Haven (belangstellende): de akoestiek in deze vergaderzaal is niet ideaal; – Fleur ter Kuile: is het jullie bekend wanneer men nu echt start met de aanleg van de nieuwe N18? R.O.M. vraagt dit na; Jan ten Elzen: op zaterdag 12 maart a.s. is er weer Boekelo.Doet (opschoonactie), zie ook het artikel daarover elders in dit blad.

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:00 uur.

 

 

Ben Schoppert,

secretaris.