Verslag Dorpsraadvergadering 16 februari 2016

1.OPENING.

Om 20:02 uur opent Kas de Vries de openbare februarivergadering van de Boekelose Dorpsraad. Deze is met 10 leden present, terwijl een aantal belangstellenden ons doen en laten vanuit de zaal volgt. De leden Jeroen Verhaak, Joost Brunink en Jeanet van Offenbeek hebben zich afgemeld voor deze bijeenkomst. Corrie Jaran (Stadsdeelmanagement-West) heeft laten weten verhinderd te zijn. De voorzitter heet allen welkom en complimenteert Nico van der Veen met het feit dat hij vrijwel nooit ontbreekt op de “publieke tribune”! Ook aanwezig zijn Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West), Anton Brinks (wijkagent), Fleur ter Kuile en Rudy van Ulzen (buitenlid van de commissie Dorpsbudget), allen trouwe bezoekers van onze vergaderingen!

2.VERSLAG.

Het Verslag van de Dorpsraadvergadering van 19 januari jl. wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding hiervan zegt Gonny ten Veen dat de (gemeentelijke) banken op het Schierbeekplein na een opknapbeurt weer teruggeplaatst zijn en dat het onderhoud van de banken op het Bleekerijplein ook goed in de gaten gehouden moet worden.

3.POSTLIJST.

Over het overzicht van in- en uitgaande post worden enkele vragen gesteld o.a. over de cc-mail die de werkgroep StraatAdoptie ons stuurde over het gebruik van te duurzame confetti tijdens de carnavalsoptocht en de mailbrief die wij de Stichting Vrienden van de Marcellinuskerk zonden.

4. MEDEDELINGEN WIJKAGENT.

Anton Brinks (wijkagent) meldt dat: – de carnavalsoptocht goed verlopen is; – er de afgelopen 4 weken 5 al- dan niet geslaagde woninginbraken zijn gepleegd in Boekelo; – er intussen 3 WhatsApp-groepen zijn opgezet met het doel verdachte activiteiten aan elkaar te melden en zo de buurt veiliger te maken.

5. NIEUWS.

Wat de wetenswaardigheden uit de diverse Dorpsraadcommissies en de groepen waarin de Dorpsraad vertegenwoordigd is, betreft:

Dagelijks bestuur (vanavond woordvoerder Kas de Vries)
DB zal elke vergadering verslag doen van de actuele stand van zaken m.b.t. de opvang van de Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen op Teesinkweide. Momenteel valt er te melden dat: – de procedure Aanvraag Omgevingsvergunning loopt; –  naar verwachting de eerste AMVen begin mei arriveren; – zij die zich voor vrijwilligerswerk hebben aangemeld op korte termijn via de mail worden bijgepraat; – er gesprekken met de omwonenden zijn gevoerd.

R.S.C.J. (Gonny ten Veen en Ben Schoppert).
De werkgroep Natuurlijk Spelen De Bleekerij is in winterslaap, in het voorjaar worden de activiteiten hervat. De werkgroep Banken heeft op zaterdag 19 maart  (ver)plaatsingsactiviteiten gepland, terwijl de Werkgroep Wandelpaden Faunafort Boekelo de komende tijd weer actief zal zijn in het onderhoud van pad en fort. Ben Bel zegt dat er bij hem gevraagd is naar de mogelijkheid van plaatsing van een Dorpsraadbank aan de Veldbeekweg ter hoogte van de Wycherinkshoekweg. We gaan op onderzoek uit!

Publiciteit (Kas de Vries).
De redactie van Boeke-loos heeft in het laatst verschenen nummer de nieuwe opmaak gepresenteerd. Vanuit de zaal wordt de opmerking gemaakt dat het nieuwe lettertype en de indeling in kolommen wel erg moet wennen en wellicht voor een aantal mensen de leesbaarheid niet verhoogt! Desgevraagd zegt Kas de Vries dat de redactie streeft naar een kortere tijd tussen inlevering van de kopy en het verschijnen van het blad.

R.O.M. (Kas de Vries, Bart Stokkers en Bernd Weijers).
Bernd Weijers praat ons bij over de aanleg van de nieuwe N18: – momenteel is men bezig met het verleggen van kabels en leidingen; – men verwacht dat in de loop van april a.s. de gunningsprocedure zal zijn afgerond; – eind april is de planning definitief; – 5 sloopaannemers zijn bezig langs het tracé; – de weg moet er in 2018 liggen.

Kas de Vries meldt dat wij van de aannemer te horen hebben gekregen dat de reconstructie van het kruispunt Badweg/Weleweg/Rutbekerveldweg niet in het voorjaar van 2016, maar in dat van 2017 gebeurt. Intussen heeft men de kruising iets overzichtelijker gemaakt, al vindt Gerard Roossink dat dat geen soelaas biedt voor grotere voertuigen!

Over het Labyrinth weet Bernd Weijers te melden dat de vergunningsprocedure nog loopt.

Bart Stokkers neemt vanavond het onderwerp Parkeren in Boekelo voor zijn rekening. Overleg met de politie heeft geleid tot het maken van een plan waarin Gedragsverandering d.m.v. voorlichting en handhaving hand in hand gaan. Doel is om het foutief parkeren met een behoorlijk percentage omlaag te brengen. Op 4 maart zal de politie dit recept voor de eerste keer in Boekelo hanteren!

Kas de Vries heeft veel te melden van het Vliegveld Twente-front. Het lijkt er op dat de gewijzigde aanvliegroute nu over Boekelo gaat lopen. De aangevraagde vergunning spreekt van 20.000 vliegbewegingen per jaar. Op dit moment zijn er spanningen in de directie van het sloopbedrijf dat de vergunning heeft aangevraagd, Tubantia berichtte daarover deze week uitvoerig. We kunnen pas in de pen klimmen als de bezwaarprocedure start! We gaan voor onze belangen (m.n. veiligheid en zorgvuldigheid) in deze! Het gaat om een complexe set van deelbesluiten. Henk Guchelaar dringt aan op grote aandacht voor dit probleem. Kas de Vries zal op korte termijn contact opnemen met de betreffende ambtenaar op het Ministerie van Defensie. Wordt zeker vervolgd!

Nico van der Veen (belangstellende) vraagt naar de stand van zaken m.b.t. de aanleg van het trottoir voor de nieuwbouw aan de Boekelosestraat. De partijen (bewoners, Ter Steege en de gemeente) zijn nog in gesprek weet Kas de Vries te melden.

Dorpsbudget (Kas de Vries).
Commissie Dorpsbudget heeft twee aanvragen toegekend t.w.: – de aanvraag van de Werkgroep Wandelpaden Faunafort Boekelo van 500 euro voor brandstof en gereedschap en – de aanvraag van 160 euro door een op de Bleekerij opgerichte WhatsApp-groep Buurtbeveiliging voor het maken en plaatsen van een tweetal waarschuwingsborden. Wij spreken de hoop uit dat niet het hele dorp bebord hoeft te worden maar dat op den duur volstaan kan worden met borden bij de invalswegen.

Bookels Höltink (Ben Bel).
Eerst is het woord aan Anton Brinks (ook deelnemer aan dit overleg). In de laatste bijeenkomst van Bookels Höltink (platform van Boekelose zorgverleners) kwam uiteraard ook de opvang van de AMVen aan de orde. Ds. O. Haasnoot (predikant Protestantse Gemeente Usselo e.o.) bood daarin de hulp aan van een groep kerkelijke werkers (“Bruggenbouwers”). Ben Bel vervolgt: – in het laatste overleg werd aandacht geschonken aan het feit dat in het nieuwe MST ook nazorgactiviteiten worden aangeboden door een 4-tal zorgverleners. Het betreft hier zorg die verleend wordt na ontslag uit het ziekenhuis; – aan de orde kwam ook het feit dat we alert moeten zijn op het wel en wee van m.n. onze oudere medebewoners! – de Woonplaats neemt ook weer deel aan de bijeenkomsten van Bookels Höltink.

Ouderencommissie (Ben Bel).
Hoewel het nieuws niet rechtstreeks vanuit deze commissie komt, meldt spreker e.e.a. over de gang van zaken rond het Marcellinuscomplex. Sinds december jl. is men bezig met de aanleg van het mortuarium in de vml. kerk. De organisatie “Uitvaartzorg Hengelo” huurt het complex (zonder het woonhuis) van de parochie, via dit bedrijf is de ruimte ook beschikbaar voor onderhuur. Men hoopt begin mei a.s. het mortuarium gebruiksklaar te hebben. De vml. pastorie wil de parochie gaan verhuren als woning. Voor de renovatiewerkzaamheden buiten het gebouw is intussen een omgevingsvergunning aangevraagd.

Klankbordgroep Grolsch (Ben Bel).
Er was gewaarschuwd voor mogelijke reukoverlast op 15- en 16 februari. Enkele aanwezigen hebben inderdaad  “iets” geroken.

M.F.A. (Ben ter Stal en Ben Schoppert).
De data voor de Gebruikersraadbijeenkomsten in 2016 zijn gepland, de eerste bijeenkomst is op 6 april. Ben Schoppert treedt op als secretaris van die raad.

6. RONDVRAAG EN SLUITING.

Ben Bel wijst er op dat de commissie Dorpsbudget graag aanvragen uit haar werkgebied ontvangt! Jan ten Elzen sluit daarbij aan met er ons op te wijzen dat via de site “Jijmaaktdebuurt.nl” ook plannen/aanvragen gedaan kunnen worden op het gebied van de wijkbudgetten. Dezelfde spreker: wanneer het telefoonnummer (4817600) voor meldingen van zwerfvuil en ander openbaar onheil gebeld wordt hoort men eerst een mededeling over bezuinigingen. Er ontstaat een gesprek over die mededeling, waarbij o.a. wordt opgemerkt dat we allen de verrommeling van de openbare ruimte moeten zien te vermijden! Jan wijst ons nogmaals op de actie Boekelo.Doet (schoonmaakactie) op zaterdag 12 maart (zie februari-nummer Boeke-loos, blz. 21).

De voorzitter sluit deze vergadering om 21:45 uur.

Ben Schoppert,

secretaris.