Dorpsraadvergadering

Verslag Dorpsraadvergadering 19 maart 2024

1. Opening door de voorzitter André, mededelingen

Om 20.00 u. opent de voorzitter deze tweede DR-vergadering in 2024 en heet allen welkom.

Er zijn geen aanvullingen op de agenda.

 

2. Vaststelling verslag  16 januari 2024

Geen opmerkingen. Verslag is goedgekeurd en bij deze vastgesteld.

3. Medelingen wijkagent

De wijkagent komt later binnen en meldt dat overlast is van een groep jongeren in de leeftijd van 13 tot 15 jaar. Problemen spelen zich af in omgeving Molenbeek en rond spoor. Deze avond heeft de wijkagent hierover overleg gehad op de Molenbeek.

Verder wordt gemeld dat in Boekelo mensen aan de deur komen die pannen en messen willen verkopen. Soms komt het voor dat als men niets wil kopen verkoper(s) agressief gedrag vertonen. Verzoek is dit direct te melden aan de wijkagent.

Wederom wordt verzocht om handhaving van snelheid in Boekelo. Wijkagent geeft aan dat als de weg niet als 30 km zone is ingericht bekeuringen worden ‘vernietigd’ door de rechter. Daarom heeft het weinig zin te handhaven op Boekelosestraat. Voor Windmolenweg zouden mogelijk ook aanpassingen moeten komen (om 100 m. soort van obstakel/wegversmalling). Voorstel omwonende is parkeerverbod op te heffen zodat auto’s op weg kunnen worden geparkeerd. Wijkagent vraagt verkeersdeskundige van de politie hier naar te kijken. Niet alleen naar Windmolenweg maar naar alle straten in Boekelo. Afgesproken wordt dat toch een paar keer met de ‘laser’ snelheden worden gemeten.

4. Medelingen

  • Damiejel Heering en DR lid Edith Robers heeft afgezegd vanwege andere bezigheden.
  • Afgelopen maand is veel activiteit geweest rond windturbines. De Dorpsraad heeft de resultaten ontvangen van het aanvullend onderzoek voor het milieueffect rapport (MER) t.b.v. van de energievisie van de gemeente Enschede. Tegelijkertijd kwam de mededeling van de provincie dat Haaksbergen en Enschede samen 160 GWh met Windturbines moeten opwekken in het gebied langs de A35, stukje N18 en Broekheurne-Buurse. Tijdens de vergadering van de Stedelijke Commissie Fysiek hebben zeven organisaties ingesproken waaronder de DR Boekelo. De DR heeft voorgerekend dat het onmogelijk is het Enschedese deel van de 160 GWh op te wekken in het gebied langs de N18 dat de gemeente heeft aangewezen als voorlopige zoeklocatie. Daarnaast heeft de DR nog een zienswijze ingediend bij de provincie waarin zij aangeeft dat de locaties op Enschedees gebied langs de A35 en N18 volgens de aangepaste MER niet geschikt zijn voor de bouw van heel hoge windturbines. Bij het schrijven van dit stukje is nog niet bekend wat het definitieve standpunt van de gemeenteraad is.
  • Afgelopen zaterdag was in het kader van NL-doet een ‘Opschoondag’ georganiseerd door de werkgroep Straatadoptie. In totaal hebben 25 enthousiaste vrijwilligers die morgen Boekelo weer verlost van zwerfvuil. Langs deze weg bedankt de Dorpsraad deze vrijwilligers voor hun inzet. Ook heeft één van de vrijwilligers zich aangemeld voor de werkgroep Straatadoptie. Meer werkgroepleden zijn van harte welkom!!
  • De asset manager en omgevingsmanager van Nobian uit Hengelo hebben tijdens de interne DR vergadering een overzicht gegeven van de werkzaamheden die Nobian voor dit jaar op Boekeloos grondgebied heeft gepland. De werkzaamheden betreffen het afsluiten van zoutcavernes die niet meer worden gebruikt (abandonneren) en onderhoud van de productieputten die nog in gebruik zijn. Langzamerhand wordt de productie verplaatst richting Haaksbergen als de vergunningen definitief zijn verleend. Nobian verwacht in juni van dit jaar een overeenkomst met de overheid te sluiten in het kader van de verduurzaming van productiefaciliteiten. Dan zal o.a. de fabriek in Hengelo volledig op elektriciteit overgaan en gebruik van stoom verleden tijd worden.
  • Over ‘Noordtak’ is momenteel weinig nieuws. DR heeft uitnodiging ontvangen voor bijwonen vergadering op 24-4-24 met ProRail en ministerie van Infrastructuur over goederenvervoer in Erve Boerrigter.

5. Terreinen natuurlijk spelen

De planning is dat het opnieuw ingerichte terrein achter de tennisbaan in april/mei officieel wordt opgeleverd en geopend. De datum wordt eerdaags bekend gemaakt via Facebook. Opvallend is dat er vooral senioren en hondenuitlaters lopen. Daarom zijn bankjes erg nuttig. Weinig kinderen. Er komt nog wel een speeltoestel.

Ook komt er een bewonersbijeenkomst over het Natuurlijk spelen terrein in de Blekerij. Wijkregisseur Joris Luijsterburg heeft hierover een stukje aangeleverd voor het april nummer van de Boekeloos. Planning is om in september te beginnen met renovatie terrein.

6. Renovatie Boekelosestraat

We wachten nog steeds op de aankondiging van de gemeente voor een bewonersbijeenkomst waarin het detail ontwerp zal worden gepresenteerd. Jammer dat wij als DR zoveel energie moeten stoppen in het gaande houden van het proces. DR zal via wethouder en Stadsdeel Management West meer druk proberen uit te oefenen op het proces.

Wel is plotseling bij het bord Boekelo in witte letters ’30 km’ op het wegdek geschilderd. Ook zijn iets verder witte lijnen over de weg geschilderd die wrsch. een ‘optische verkeersheuvel’ moeten voorstellen. Dit alles zonder enig overleg of aankondiging richting DR. Zeer vreemd allemaal.

7. Status Dorpsplan 2.0

Het ‘fase 3’ rapport over de toekomstvisie van Enschede is door de gemeenteraad goedgekeurd. Het Dorpsplan 2.0 is nu ook gereed en zal naar de projectgroep Toekomstvisie Enschede worden gestuurd ter invulling van fase 4 waarin de toekomstvisie op wijk niveau wordt uitgewerkt. Via ‘Studio vers bestuur’ is de DR in contact gekomen met ‘Visueel verslaggever’ Remko Waanders die een infographic heeft gemaakt van het Dorpsplan 2.0. Deze wordt gepresenteerd en positief ontvangen door aanwezigen. Eén van de aanwezigen stelt dat Boekelo ook interessant moet zijn op andere aspecten dan wonen. Is bekend hoe de ondernemers de toekomst (komende 10 jaar) zien in Boekelo? Ga met ondernemers praten. Hoe kun je ondernemers faciliteren om te blijven en Boekelo aantrekkelijk te maken voor de ondernemers.

Zowel het rapport als de infographic worden op de site van de DR gepubliceerd.

8. Woonvisie : ‘Een leven lang wonen in Boekelo’

Op 11, 13 en 18 maart zijn informatiebijeenkomsten geweest over Starters- en Seniorenwoningen in leeftijdscategorieën van 18-30 resp. 60 – 100+ jaar. In totaal hebben 77 mensen de bijeenkomsten bezocht. Daarnaast is een online enquête uitgezet. Aantal reacties hierop is nog klein. Er zijn acties gaande om meer ingevulde enquêtes binnen te krijgen. Tijdens infobijeenkomsten zijn verschillende woonvormen getoond en besproken. Aanwezigen bij deze openbare vergadering krijgen aantal van de woonvormen te zien.

Enkele opmerkelijke reacties zijn.

Weinig interesse in appartementen, huisje op klein stukje grond met uitloop naar eigen tuintje heeft voorkeur. Jongeren zoeken iets goedkoops waar zelf nog aan kan worden verbouwd om kosten lager te houden.Als er voorkeursbeleid komt wie is dan een Boekeloër?Er is grote behoeft aan woningen met (intensieve) zorg in Boekelo. Bij starters is beperkte belangstelling voor tiny houses. Veel van de aanwezigen willen kopen. Geen grote kavels (kleiner dan 400 m2). Patio’s of hofjes met binnentuin spreken aan.

Aantal aanwonenden van de Kwinkel uiten bezorgdheid over de verkeerstoename t.g.v. de ontsluiting van de Kwinkel. In het RHK rapport wordt geadviseerd om één ontsluitingsweg aan te leggen vanaf de Windmolenweg/Doolhof. Hierdoor zal deze straat erg druk worden en mogelijk moet een stukje natuur wijken. Verder zal tijdens de bouwfase ook veel zwaar vracht- en werkverkeer over die ene weg moeten. De DR antwoord dat eerst een concept van de indeling van de wijk bekend moet zijn en dan moet worden gekeken naar de ontsluiting waarbij de zorgen wat verkeersdrukte betreft mee moeten worden genomen. De DR zal er voor zorgdragen dat hier naar wordt gekeken.

9. Rondvraag & sluiting

  • De vorige DR heeft samen met de toenmalige wijkbeheerder een schoonmaakactie gehouden waarbij alle (straatnaam)borden schoongemaakt (groen verwijdering). Gezien de huidige staat van de borden wordt aanbevolen weer een dergelijke actie te organiseren! De DR zal overleggen maar dit soort zaken kunnen ook worden gemeld via https://www.enschede.nl/melding-doen. Ervaring is dat snel wordt gereageerd op dit soort meldingen.

    Verder zijn geen vragen voor de rondvraag. De voorzitter sluit de vergadering om 21.37 u.