Tour de Boekelo, Dorpsraad 2010 – 2014.

De Stichting Dorpsraad Boekelo bestaat al bijna 60 jaar. Zij behartigt in de ruimste zin van het woord de belangen van de bewoners in haar werkgebied. Om de 4 jaar zijn er verkiezingen voor een lidmaatschap van deze raad. In maart 2010 trad er voor de jaren 2010-2014 een ververste Dorpsraad van 13 mensen aan, “ververste”, omdat een aantal oudgedienden zich niet herkiesbaar had gesteld, daarvoor in de plaats kwamen 7 nieuwe gezichten. Na enkele maanden trad één lid om persoonlijke redenen af, dit werd opgevolgd door iemand die net niet rechtstreeks was gekozen. De dagelijkse gang van zaken wordt geregisseerd door het 5-koppig bestuur. Vrijwel alle Dorpsraadleden zijn lid van één of meerdere commissies of werkgroepen en vertegenwoordigen de Dorpsraad in een aantal organen in en buiten Boekelo en bij bepaalde activiteiten. Veel zaken passeerden de afgelopen periode de revue, een aantal werd succesvol afgerond, andere hebben nog steeds onze aandacht en zullen hopelijk op korte of langere termijn van de agenda kunnen worden afgevoerd. In een poging (we zullen echt niet alles kunnen weergeven!) u een indruk te geven van hetgeen er de afgelopen zittingsperiode zoal gedaan is, starten we op Kwinkelerweg 5 om van daaruit een tocht door het dorp en buitengebied te maken. Laten we beginnen met onze vergaderplaats: dit voormalige kerkgebouw doet dienst als provisorisch dorpshuis en is als zodanig oa. de vergaderplaats voor de Dorpsraad en de uitgifteplaats van het maandblad Boeke-loos, een uitgave van de Dorpsraad. In de loop van 2014 hopen we in de MultiFunctionele Accommodatie “De Zweede” aan de Boekelosestraat te gaan vergaderen. Eén van onze leden is adviseur van het M.F.A.-bestuur. Als we de deur van het vm. kerkje uitstappen, staan we direct in de 30km-zone. Over deze snelheidsbeperking is de afgelopen jaren het nodige gezegd in onze vergaderingen!We slaan eerst rechts af, daarna direct weer links, over de Windmolenweg, richting industrieterrein de Marssteden. Links ligt De Doolhof, waarvan het binnenplein 2 jaar geleden mede met financiële steun van de Dorpsraad opgeknapt kon worden. Hetzelfde geldt ook voor het binnenplein van de Dr. De Jongstraat. Terwijl we het viaduct over de A35 oplopen passeren we de Winterhaarweg daar, direct rechts, staat één van de 20 banken die door één van onze werkgroepen is geplaatst. De Ontmoetingsplek aan de Boekelosestraat maakt ook deel uit van dit netwerk. Over het viaduct zelf is 2 jaar geleden gecorrespondeerd met Rijkswaterstaat omdat wij vinden dat de verkeersveiligheid hier verbeterd moet worden. Deze opvatting heeft nog niet tot resultaten geleid! Direct na het viaduct, richting Enschede, is de aansluiting van de Haimersweg met de Windmolenweg. In het kader van de in Twekkelo genomen verkeersmaatregelen is het inrijden van de Haimersweg vanuit Enschede niet meer toegestaan en ook fysiek moeilijker gemaakt. Over deze aanpassing is veelvuldig overleg geweest met de gemeente Enschede. Dat geldt ook voor de volgende 2 verkeersobjecten, die trouwens – net als het vorige – niet in ons werkgebied liggen: de fietsoversteekplaats op de Windmolenweg voor de fietsbrug over de Auke Vleerstraat en de fietsbrug zelf. Bij beide ontwerpen zijn we nauw betrokken geweest. Waar we ons ook mee bezig hielden en houden zijn de plannen van AKZO Nobel om lege zoutcavernes op de Marssteden te gebruiken voor de opslag van gasolie en op andere plaatsen in het concessiegebied instabiele holten met vliegas van Twence te stabiliseren. Terug naar het kruispunt bij De Buren: sinds eind november 2013 zien we hier het resultaat van wat één van de grootste actiepunten van de afgelopen Dorpsraadperiode is geweest: de herinrichting van het dorpshart inclusief de reconstructie van dit kruispunt. In samenwerking met de Boekelose Ondernemers Vereniging (B.O.V.) en de gemeente Enschede zijn we er in geslaagd de plannen in een prima resultaat om te zetten. Bij alle activiteiten vinden we die samenwerking zeer belangrijk. Wat dat dorpshart betreft baart het teruglopen van het winkelaanbod ons zorgen. Daarom zijn wij met de B.O.V en de gemeente Enschede in gesprek om acties te ondernemen om ons heringerichte dorpshart weer volop te laten floreren door een breed aanbod van (winkel)activiteiten. Met Stadsdeelbeheer-West willen we komen tot een andere vormgeving van de tot en met 2013 gehouden “schouwen”: wandelingen door de verschillende wijken van Boekelo waarbij bewoners en medewerkers van Stadsdeelbeheer inventariseerden wat er zoal verbeterd kon worden aan de woonomgeving. In 2012 is er ook een schouw in het buitengebied gehouden waarbij m.n. de ruim 80 km aan wegen nagelopen is op mogelijke correcties. Nu we het toch over “wegen” hebben: uiteraard heeft ook tijdens deze Dorpsraadperiode de aanleg/reconstructie van de N18 onze aandacht gekregen. Deze zal grote impact hebben op het oostelijk deel van ons werkgebied. In dat verband is een aanpassing van ons werkgebied aan de orde geweest, maar heeft deze niet plaatsgevonden. Ook het verharden van de bermen van de Beldershoekweg was gesprekspunt tussen ons en de gemeente. We hebben de indruk dat onze pogingen om deze weg vrachtwagenvrij te krijgen succesvol zijn geweest. De aanleg van het Bleekerijplein – deze staat voor de zomervakantie van 2014 op het programma – was zeer regelmatig onderwerp van gesprek, zowel in de openbare vergaderingen als in de commissie R.O.M. Ook hier hopen we in goed overleg met de verschillende belanghebbenden tot een aanwinst voor Boekelo te komen .Maar laten we verder gaan, richting Usselo. Links ligt De Bleekerij. We hebben deelgenomen aan de intussen opgeheven Klankbordgroep voor deze nieuwste wijk van Boekelo. De problemen die rezen tijdens de uitvoering van dit bestemmingsplan werden via mediation opgelost. Bij de plannen voor de nieuwbouw voor de SKE zijn we nauw betrokken geweest. In de spoorzone, nu onderwerp van gesprek in het kader van het Bleekerijplein, ligt ook het bedrijfsverzamelgebouw Het Klokhuys waar de Websiteredactie van Boekelo.info, ook een Dorpsraadactiviteit, vergadert. Veel van de Bleekerijbewoners zullen bij hun verhuizing naar Boekelo het zgn. “Welkomstbeukske” hebben ontvangen, ook deze activiteit wordt financieel vanuit het Dorpsbudget mogelijk gemaakt. We lopen verder over de Boekelosestraat. Hopelijk trekt de woningmarkt de komende jaren aan en zullen de links van deze straat geplande woningen inderdaad gebouwd gaan worden. Over de verplaatsing en verhoging van de zendmast op het voormalige voetbalveld aan de Verzetslaan is het nodige gezegd. Direct voor de beek, links, is in november 2013 de Ontmoetingsplek voor jong en oud gebouwd, een project dat jaren regelmatig op de agenda van onze raad stond. Procedures duren soms lang, maar de aanhouder wint! Intussen is ons de duofiets-met-trapondersteuning van Open Ouderenwerk Boekelo gepasseerd, de aanschaf werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van onze kant. Rechts zien we het terrein waarop een drietal Boekelose aannemers bezig is met de bouw van de MFA. Links de brouwerij. Eén van onze leden neemt deel aan de Klankbordgroep Grolsch. Terug naar het dorp. Eerst maar een kop koffie bij één van de horecagelegenheden aan de Beckumerstraat. De situering en/of uitbreiding van hun terrassen was een gesprekspunt de afgelopen jaren. (De kerstverlichting waaraan ook wij betaalden hangt er nog.) Een prima plek om enkele locatieloze activiteiten te bespreken: de werkgroep AED van de B.O.V. kreeg in 2013 een fors bedrag voor AED-batterijen en bijscholing; Stichting B.A.R.T., waarin twee Dorpsraadleden zitting hebben, is actief op het gebied van activiteiten, recreatie en toerisme en werkt op dit gebied samen met de Zoutmarke. Er zijn plannen om een Zouttorenroute op te zetten. Sinds 2013 draagt de Dorpsraad (bescheiden) bij in de kosten voor de gladheidsbestrijding; onze Ouderencommissie heeft zich het afgelopen jaar oa. bezig gehouden met de huurperikelen op De Mans; één van onze leden was de afgelopen jaren aanjager van wat nu bekend staat als “Energiek Boekelo” en de organisatie van “Straatadoptie” waarbij vrijwilligers het zwerfafvalvrij maken van een straat op zich nemen; het Oranjecomité ontving een bijdrage. Genietend van een consumptie horen we het carillon op het Meester Schierbeekplein. Het werd twee jaar geleden gerepareerd met gelden die via de Dorpsraad bijeen werden gebracht. Verder maar weer, richting Beckum. De ABRI bij de Marcellinuskerk kwam er op initiatief van een buurtbewoonster en door de inzet van de Ouderencommissie. In de Stichting die ijvert voor de herbestemming van dit kerkcomplex is ook de Dorpsraad vertegenwoordigd. Er zijn oa. vergevorderde plannen voor de inrichting van een mortuarium, een voorziening waarvan een flink deel van de bewoners aangegeven heeft dat initiatief te steunen. We rijden door de onlangs herbestrate Pastoor Schneiderstraat, ook het trottoir aan de noordzijde kreeg een opknapbeurt. Hierachter ligt het binnenplein van de Dr. De Jongstraat waarover al eerder in dit overzicht werd gesproken. Bij één van de woningen aan Smaragdstraat wappert de Boekelose vlag, deze wijkt iets af van de oudere versie. De Dorpsraad greep deze aanpassing aan om haar logo drastisch te vernieuwen! Via, via, komen we aan de Kwinkelerweg waar in 2013 een monument ter herinnering aan het neerstorten van een Brits vliegtuig in WOII werd geplaatst. Onze raad maakte de plaatsing van een bank bij dit gedenkteken mogelijk. Nu we toch in het Boekelose buitengebied zijn: de ontwikkelingen rond de zandwinning en recreatie in het Rutbekerveld waren de afgelopen jaren regelmatig aan de orde in onze vergaderingen en zullen dat ook de komende jaren zijn. Hetzelfde geldt voor het bestemmingsplan Buitengebied Noordwest en de plannen langs de Boekelerbeek tussen De Mans en de Lansinkweg. Aan de rand van dat gebied (op het grasland achter de tennisbaan) zal op korte termijn een terrein voor “Natuurlijk spelen” worden ingericht. In het oorspronkelijke plan was naast dat natuurlijk spelen ook een kleinschalig dierenverblijf gepland maar dat laatste gaat vooralsnog niet lukken! Via de gereconstrueerde Dirk Papestraat – let daar ook even op het met steun van Dorpsbudget gerenoveerde schoolhek – en dito Weleweg beëindigen we onze tocht in de Jan van Elburgstraat waarvan de bewoners onlangs opnieuw een overeenkomst met de gemeente sloten waarin zij toezegden de komende drie jaar de openbare ruimte in hun straat te zullen onderhouden. Wij leverden hier een bescheiden financiële bijdrage aan. Aan het eind van deze straat staat “De Postenzaal”, onderdeel van het complex De Berke. Vier keer per jaar komt hier “Bookels Höltink” bijeen. In deze groep, mede op initiatief van de Dorpsraad opgericht en ook door één van haar leden voorgezeten, zijn vrijwel alle Boekelose zorgaanbieders vertegenwoordigd.

Hopelijk is het u als lezer(es) uit deze “Tour de Boekelo” duidelijk geworden dat we als Dorpsraadleden bepaald niet stil hebben gezeten en geprobeerd hebben in de eigen vergaderingen en die waarin we de Dorpsraad vertegenwoordigden de Boekelose belangen in de ruimste zin van het woord zo goed mogelijk te behartigen!

Ben Schoppert, lid Dorpsraad.