Make Boekelo great…

Nee, de Dorpsraad 2014/2018 kreeg bij haar aantreden in maart 2014 niét bovenstaande opdracht mee, maar uiteraard heeft zij in haar zittingsperiode wel het een en ander besproken én gedaan.

Aan het eind van de vorige zittingsperiode, in maart 2014, deden we daarvan verslag. “Toer de Boekelo”, heette die tekst. We willen ook deze keer zoiets gaan doen, maar dan door het denkbeeldig bewandelen van een verworvenheid uit de laatste zittingsperiode: het onvolprezen wandelpad van ruim 9 kilometer. De blauwe pijlen wijzen ons de weg.

We starten bij het Toeristisch InformatiePunt aan de Windmolenweg, direct achter de Buren.

Daar, in de horecavoorziening aan de intercity Boekelo-Haaksbergen, begon het allemaal in maart 2014. De verkiezing voor leden van de Boekelose Dorpsraad leverde 13 gekozenen op. Het telbureau hield zitting bij de Buren. Een week na de verkiezingen kwam de nieuwe Dorpsraad in de Buren bijeen om het werk te verdelen en andere procedure-afspraken te maken. De bestuursfuncties werden verdeeld, de diverse commissies en vertegenwoordigingen ingevuld. En toen: op weg!

De Windmolenweg moet overgestoken worden. Net als alle straten in de bebouwde kom van Boekelo wordt men geacht hier niet sneller dan 30 km per uur te rijden, al bereiken ons en de politie regelmatig opmerkingen over “afwijkend verkeersgedrag”…

“Verkeersgedrag”, een item voor de commissie Ruimtelijke Ordening (of Ontwikkeling?) en Milieu. Deze groep zit nooit verlegen om werk: verkeerszaken (verkeerssituatie bij toegangsweg naar MFA De Zweede, kruising Windmolenweg/Haimersweg, Conradrally), bestemmingsplannen (De Bleekerij, bungalowpark Rutbeek [Resort Boekelo], Twekkelerhof), AKZO-zaken (zoutcavernes- en pijpleidingzaken), onderhoud Openbaar Groen, toekomstvisie woningbestand, duurzame energievormen. Het zijn zomaar wat onderwerpen die door de ROM in de Dorpsraad ter sprake werden gebracht.

De Beckumerstraat  volgen we tot aan de Diamantstraat.

De horecagelegenheden aan deze straat hebben de laatste jaren meer terrasgelegenheid kunnen krijgen. Ook daarin speelde de Dorpsraad een belangrijke rol. Aan de overkant van de straat ligt het Schierbeekplein, een “petekind” van de Dorpsraad (Dorpsraad 10/14 was nauw betrokken bij de renovatie van Beckumerstraat en Schierbeekplein.) In 2017 participeerden diverse Dorpsraadleden in de gesprekken m.b.t. het gemeentelijke plan om de “markt” in Boekelo (de gemeente spreekt van “een vijftal standplaatsen voor ambulante handel”) te verzelfstandigen en onder te brengen in een Stichting waarin o.a. de Dorpsraad zitting zou kunnen hebben. Aan dat plein staan in het grasveld speelvoorzieningen. Bij de plaatsing daarvan was de Dorpsraad, via de commissie RSCJ, nauw betrokken. Deze speeltoestellen, net als die op de Doolhof, zijn betaald uit het zgn. “Dorpsbudget”, een zak(je) met geld dat beheerd wordt door de Dorpsraad die m.b.t. de uitgaven daaruit geadviseerd wordt door de commissie Dorpsbudget.

We slaan de hoek om, Diamantstraat (Edelstenenbuurt), Saffierstraat, Kwinkelerweg. 

De Edelstenenbuurt was de afgelopen jaren toneel van rioleringsvervanging. Ook dat plan werd eerst met de Dorpsraad besproken en we monitorden de informatiestroom aan de bewoners!

Voor het gebied rechts zijn in het verleden plannen gemaakt voor woningbouw. Dorpsraad 2014/2018 beraadt zich op de noodzakelijkheid en wenselijkheid daarvan in de toekomst. Aandachtspunt hierbij: voldoende betaalbare huurwoningen en huizen voor starters.

We volgen opnieuw de blauwe pijlen en via de Weisinkhoekweg en de Stemlandeweg komen we in het Boekelose buitengebied.

Wat opvalt, is de afwezigheid van zwerfvuil in delen van het buitengebied. Via de Dorpsraad is er de laatste jaren een zeer gemotiveerde groep StraatAdoptanten actief. Zij struinen regelmatig “hun” traject af en verzamelen het aangetroffen zwerfvuil. De gemeente faciliteert deze groep via Stadsdeelbeheer-West. In dit kader wordt ook elk jaar “Boekelo Doet” gehouden, terwijl met de leerlingen van de groepen 3 en 4 van de beide plaatselijke basisscholen de “Keep it Clean Day” wordt georganiseerd, want: “jong geleerd, oud gedaan”!

We volgen het Stemlandepad richting Beckumerstraat.

Dit is een deel van het werkgebied van de Werkgroep Wandelpad & Faunafort Boekelo, een activiteit onder de paraplu van RSCJ. WW&FB heeft het Boekelose Wandelpad opgezet en onderhoudt het ook. Dat onderhoud strekt zich ook uit tot het Faunafort dat u links voor de beek ziet staan.

Het Stemlandepad komt uit op de Beckumerstraat. We slaan hier links af.

Als het goed is zullen in het hele buitengebied in de loop van 2018 glasvezelkabels worden gelegd. De Dorpsraad is, via ROM, betrokken bij deze activiteit.

De Ganzebosweg wordt gepasseerd.

Tot voor kort was hier een bushalte. In de loop van 2017 is de route gesaneerd en wordt de busdienst nu uitgevoerd door een Buurtbus. De Vereniging Buurtbus zorgt er m.b.v. vrijwillige chauffeurs voor dat Boekelo een lijn met Enschede heeft. Deze groep is niet verbonden met de Dorpsraad, maar uiteraard volgen we deze activiteit met belangstelling! Het onderwerp kwam ook diverse keren ter sprake in de openbare vergaderingen van de Dorpsraad. Over de Buurtbus gesproken: wanneer dit voertuig niet in gebruik is staat het geparkeerd op het plein voor het Marcellinuscomplex. Deze voormalige rooms-katholieke kerk werd ingericht tot mortuarium, “Momentum”, en werd gerealiseerd uit bijdragen van de provincie en Dorpsbudget.

Voor de beek slaan we rechts af. Op eerstvolgende kruising gaan we weer rechts.

Tussen deze kruising en de verderop gelegen tennisvelden ligt Natuurlijk Spelen De Mans. Net als de speelplek op de Bleekerij is ook dit een project van de Dorpsraadcommissie R.S.C.J. Aan het eind van dit pad, bekend onder verschillende namen: “Gemeenteweg”, “Sikkepad”, staat rechts één van de ruim twintig banken die eigendom zijn van de Dorpsraad. Via RSCJ/Bankencommissie onderhoudt een drietal vrijwilligers deze onroerende goederen. Daar hoort ook de Ontmoetingsplek, in 10/14 gerealiseerd door de toenmalige Dorpsraad, aan de Boekelosestraat bij. Bij vier banken wordt de daarbij staande afvalbak geleegd door een bewoner uit de buurt.

De bank nodigt uit tot een rustpauze.

Gelegenheid om de laatste Boeke-loos te lezen! Dit blad en de site Boekelo.info zijn uitgaven van de Dorpsraad en worden bestierd door een onafhankelijke redactie die ervoor zorgt dat we maandelijks worden bijgepraat over het wel en wee van Boekelo en omstreken. Een begrip dat we in het blad regelmatig tegenkomen is: “Bookels Höltink”. Dit platform van Boekelose zorgaanbieders in de breedste zin van het woord komt regelmatig bijeen. De Dorpsraad heeft dit overleg in 2002 opgezet en levert ook de voorzitter. Gelet op het aantal deelnemers voorziet het zéker in een behoefte!

Genoeg gezeten, “verdan!” We gaan links af de Lansinkweg op. In de bocht links de Wiecherinksweg in gaan. Spoorwegovergang passeren. Over de beek door klaphek wandelpad vervolgen.

De spoorwegovergang die we passeren is die van de lijn Boekelo-Haaksbergen. De Stichting M.B.S. die deze lijn exploiteert heeft ook een station in Boekelo. Via Dorpsbudget hebben we bijgedragen aan het verbeteren van faciliteiten op die locatie.

Bijna aan het eind van dit “Beekpad” staat weer een bank. We laten de fraaie omgeving, al zittende op die bank, op ons inwerken.

“Fraai”, zeker! We willen ook graag mensen van buiten, toeristen dus, laten genieten van al het fraais dat Boekelo en omgeving te bieden hebben. De Dorpsraad is betrokken bij gesprekken om dit gebied (“Zoutmarke”) toeristisch op de kaart te zetten.

Aan het eind van het pad gaan we de brug over. Het gebied links van ons heet de Weele, genoemd naar het landhuis dat daar staat. We lopen (opnieuw) langs de Boekelerbeek en passeren het punt waar Rutbeek en Slagersbeek samenkomen. Vanaf daar spreken we van Boekelerbeek. Via een vlonder komen we op de Rutbekerveldweg.

Al lopende herinneren wij ons dat wij als Dorpsraad (lees: ROM) nauw betrokken zijn bij de activiteiten in het even verderop gelegen Rutbekerveld.

De blauwe pijlen brengen ons via de Teessinkweg (fietspad), bosgebied en Teessinkweg (weg voor alle verkeer) bij de Dorpsraadbank tegenover de waterbak in het traject van de Military. Tijd om weer even alle rust te nemen en stil te “staan” bij enkele Dorpsraaditems van de afgelopen jaren.

  • In elke openbare vergadering van de Dorpsraad, op de 3e dinsdag van de maand, geven we het woord aan de wijkagent voor het melden van eventuele “criminele activiteiten” en andere politionele zaken. Gelukkig valt er op dat terrein weinig te melden! Hopelijk blijft dat zo!
  • Voor alle bewoners van Boekelo en omgeving is het belangrijk dat het voorzieningenpeil, zoals: winkels, horeca, bibliotheek, geldautomaat etc., in ons dorp op het gewenste niveau blijft.
  • We zijn, via ROM, betrokken bij de plannen voor het opwekken van duurzame energie.

Weer verder! Via de Teessinkweg komen we op het “Akkerpad”, dat brengt ons in het Teessinkbos.

Een terrein waar de laatste jaren belangrijke Boekelose zaken hebben gespeeld! In de eerste plaats de aankondiging, twee jaar geleden, dat het complex Teesinkweide onderdak zou gaan bieden aan een aantal minderjarige asielzoekers. Onder regie van de Dorpsraad werd er geprobeerd een “zachte landing” voor deze groep te realiseren. Na enige tijd werd duidelijk dat de komst van deze “AMA’s” niet door zou gaan, maar we zijn er flink druk mee geweest!

Daarnaast betreden we natuurlijk het Military-gebied. Dit evenement maakte altijd al gebruik van de omgeving, maar per oktober 2017 is het hoofdterrein gevestigd op het z.g. “Smeltterrein” tussen Teessinkbos en M.F.A. De Zweede. Bij beide, de Military en de M.F.A., is de Dorpsraad betrokken: de Military-organisatie overlegde met ons over hun herinrichtingsplannen, bij de bouwplannen en gebruik van de M.F.A. zijn we direct belanghebbende als mede-gebruiker van het gebouw. In de bijna afgelopen zittingsperiode verhuisden we van het “kerkje” aan de Kwinkelerweg naar De Zweede. Als zodanig zijn we ook lid van de zgn. “Gebruikersraad”. Momenteel helpen we “duwen” bij de plannen voor de bouw van de 3e fase, een spelzaal. Op dat gemeentelijke sportpark werd mede met behulp van een bijdrage uit het Dorpsbudget een zgn. “Pannaveld” gerealiseerd.

Als participant in de M.F.A. mogen we wel zeggen dat Grolsch onze buurman is. Een van onze leden is betrokken bij de Klankbordgroep Grolsch, in de openbare vergaderingen komt dit item regelmatig ter tafel.

Het wandelpad loopt in het werkgebied van onze Dorpsraad, maar dat betekent niet dat we ons niet bezig zouden mogen/moeten houden met ontwikkelingen die buiten ons werkgebied liggen en wellicht invloed kunnen hebben op het Boekelose wel en wee. Daaronder vallen uiteraard de aanleg van de nieuwe N18, de renovatieplannen van Buurtkring Usselo en bouwplannen in Twekkelo. Ook deze zaken hadden onze aandacht de afgelopen vier jaar!

Via de Landsteinerlaan komen we op de Boekelosestraat, die steken we over en zijn dan in wijk “De Bleekerij”

Deze woonwijk nadert haar voltooiing. De Dorpsraad houdt, via ROM, in deze de vinger aan de pols: zowel met de projectontwikkelaar als met de gemeente Enschede zijn over de laatste bouwactiviteiten gesprekken gevoerd.

Aan de rand van deze wijk is de in 2014/2017 ontwikkelde plek voor Natuurlijk Spelen. In oktober 2017 is deze geopend. Het grootste deel van de aanleg gebeurde door vrijwilligers. Ontwikkeling, financiering en aanleg gebeurden onder regie van leden van de commissie RSCJ.

Een recente bouwaanwinst van Boekelo, gezondheidscentrum Tieberink, ligt ook in deze wijk. Vanuit het gebouw kijkt men uit op het emplacement van de M.B.S en de Buren. Tegenover de Buren is men bezig met de bouw van appartementen annex winkelruimte. Ook deze items waren onderwerp van Dorpsraadgesprek!

We steken het Bleekerijplein en de spoorwegovergang over, slaan rechts af de Windmolenweg in.

Dat Bleekerijplein dateert van enkele jaren her. De Dorpsraad was zeer nauw betrokken bij de planvorming en uitvoering ervan. Met de toezegging van forse cofinanciering uit het Dorpsbudget haalden wij de Gemeente Enschede over om het gedeelte van de Boekelosestraat tussen Boekelose Stoomblekerij en spoorwegovergang te renoveren en daarmee goed te laten aansluiten bij de al eerder heringerichte Beckumerstraat.

We zijn weer terug op ons uitgangspunt!

Trouwens: “Klein is fijn!”

 

Ben Schoppert