Boeke-loos juni 2019

Boeke-loos mei 2019

Dorpsraadvergadering

Verslag Dorpsraadvergadering 19 maart 2019

Afwezig met kennisgeving: Jos Brunink.

Circa 15 belangstellenden aanwezig.

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur.

Er zijn geen mededelingen.

2. Verslag van de openbare vergadering 15 januari 2018

Zonder wijzigingen vastgesteld, met dank aan Edith Robers.

3. Mededelingen wijkagent

In de afgelopen 2 maanden zijn er de volgende ongewenste zaken gebeurd:

 • Gereedschap gestolen uit een schuur aan de Beckummerstraat.
 • Landbouwhek gestolen aan de Fabelenweg.
 • Fiets gestolen bij de kerk aan de Berckummerstraat.
 • Er waren tassen aangetroffen aan de Verzetslaan, deze zijn terug bij de eigenaar.
 • Binnen de bebouwde kom zijn veel lichtmasten beschadigd

4. Financieel

 • Vaststellen jaarrekening en balans 2018
 • verklaring kascommissie
 • samenstelling kascommissie jaarrekening en balans 2019
 • vaststelling begroting 2019.

De kascommissie heeft de jaarrekening en balans over het boekjaar 2018 gecontroleerd en de kleine opmerkingen zijn meegenomen in de definitieve stukken. De penningmeester wordt décharge verleend voor het gevoerde beleid. Reserve lid Klaas Hessels wordt gevraagd om toe te treden tot de kascommissie en er wordt een nieuw reserve lid gezocht. De begroting voor 2019 wordt vastgesteld.

5. Vervolg Dorpsplan 2020-2030

De informatie van de voorgaande bijeenkomsten is op internet beschikbaar. Deze week is overleg met Ferenc over het vervolg. De geplande bijeenkomst van 26 maart wordt verschoven naar een later tijdstip.

6. Nieuws uit commissies en vertegenwoordigingen.

Commissie Fysiek [Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu]

 • Kruising Haimersweg/Windmolenweg:
  Het oorspronkelijke doel van de harde maatregelen op deze kruising is het verhogen van de veiligheid voor fietsers en schoolgaande kinderen op de Haimersweg door de verbinding van de Haimersweg van en naar de Windmolenweg (richting Enschede) onmogelijk te maken. Aanvullend op de harde maatregelen zijn als proef tijdelijke barriers geplaatst. Met deze opstelling zijn een week lang tellingen gedaan van het oneigenlijke gebruik van deze kruising die laten zien dat er bijna 650 keer foutief gebruik wordt gemaakt van de kruising. Zoals komende vanuit Enschede voorbij de kruising keren op de weg en vervolgens toch de Haimersweg inrijden. Of gewoon de betonnen paaltjes omver rijden. De Dorpsraad vraagt zich af of het op de Haimersweg wel verkeersluwer en veiliger is geworden. Die vraag wordt aan de gemeente voorgelegd. De resultaten zullen worden besproken de Stichting Behoud Twekkelo en we zullen gezamenlijk reageren naar de gemeente.
 • Bushalte Centrum:
  Omdat de route van de buurtbus is gewijzigd, is behoefte aan een halte in het centrum ontstaan. Er zijn veel alternatieven beschouwd en in overleg met de Stichting Buurtbus Boekelo en omwonenden is afgesproken dat een haltebord bij de postbus wordt geplaatst. In 2019 is dit nog op proef, daarna wordt besloten of er ook een verhoogd plateau zal worden aangelegd.
 • Openbare Verlichting:
  Vanuit de Dorpsraad is een brief naar de gemeente gestuurd met een aantal aandachtspunten voor de openbare verlichting, met name in het buitengebied. Samen met de gemeente heeft de Dorpsraad ter plaatse een schouw uitgevoerd van deze aandachtspunten. De Dorpsraad kan instemmen met de bevindingen die leiden tot wijzigingen op twee kruisingen: Badweg-Haaksbergerstraat: de lichtmast wordt gevoed vanuit een zonnepaneel en gedurende de nacht wordt het licht steeds zwakker. Gemeente stelt voor om dit pas mee te nemen bij de algehele reconstructie van de Haaksbergerstraat. Omdat dit nog geruime tijd kan duren is het gewenst om dit op korte termijn te verbeteren. Bij de kruising Badweg-Zoutindustrieweg is te weinig licht op de kruising en zal de lichtmast die bij het spoor staat worden verplaatst. Bij de aanpassingen moet de lichtintensiteit tot een voldoende niveau worden gebracht (conform de normen). Ben Bel maakt nog bezwaar tegen het feit dat op een aantal kruisingen geen verlichting wordt aangebracht. Er wordt wel afgesproken dat de verlichting op doorgaande wegen met veel fietsers nog een keer wordt beschouwd.
 • Duurzame energie
  In aparte sessies wordt onderzocht welke haalbare elementen op relatief korte termijn gerealiseerd zouden kunnen worden, zoals collectieve inkoop van zonnepanelen (met grote aantallen gaan de kosten omlaag). Op 13 maart is gesproken met “Ennatuurlijk” die voornemens zijn om een stoomleiding aan te leggen vanaf Twence naar Grolsch. De temperatuur in de retourleiding is hoog genoeg voor een warmtenet in Boekelo. Binnenkort wordt verder gesproken om de mogelijkheden te bespreken. Bij een warmtenet moeten natuurlijk leidingen in de grond worden gegraven, maar als alles elektrisch wordt zal ook het elektriciteitsnet  verzwaard moeten worden.

Sociaal (R.S.C.J., Senioren e.d)

 • Van de werkgroepen toerisme, wandelpaden en banken
  De commissie Wandelpaden gaat weer aan de slag met opschonen van de paden.
  De houten banken worden in de periode 20-25 vervangen door betonnen banken. Voor deze vervanging zal ook een bijdrage worden gevraagd bij De Koepel en Toerisme.
 • Bookels Holtink
  Vanuit Bookels Hoiting geen nieuws.
 • Natuurlijk Spelen
  Samen met de gemeente is een ronde gemaakt langs de plekken met Natuurlijk Spelen. Bij de Mans worden een paar kleine aanpassingen gedaan om de veiligheid te verhogen en bij de Bleekerij waren geen opmerkingen. Wel wordt daar door de buurt snoeiwerk gedaan.

Dorpsbudget

 • Er zijn twee aanvragen. De Historische Kring voor de ontwikkeling van een nieuwe website. Vanuit verschillende bronnen worden bijdragen gedaan en de dorpsraad gaat unaniem akkoord met een bijdrage van € 907,50.
 • De Stichting Oranje Comité krijgt unaniem een bijdrage van € 750 om het tekort op de begroting voor Koningsdag te dekken.

MFA Fase-3: sportzaal

 • De tekeningen en specificaties van Fase 3 worden nu verder uitgewerkt. In Juni komt de stadsdeelcommissie vergaderen op De Zweede en vóór de zomer wordt het raadsbesluit genomen zodat na de zomer de schop de grond in gaat. Binnenkort start de fundraising actie.

7. Rondvraag en sluiting

 • Edith Robers vraagt hoe het was met Boekelo Doet. Jan ten Elzen geeft aan dat ondanks het slechte weer toch 25-30 vrijwilligers ruim 300 kg zwerfvuil hebben verzameld.
 • Er wordt gevraagd naar de abri aan de Boekelosestraat. Jeroen Verhaak geeft aan dat de Stichting Buurtbus Boekelo en de Dorpsraad wel een gezamenlijk standpunt hebben, maar dat geen overeenstemming is bereikt om de omwonenden. Nu is het aan de gemeente om de knoop door te hakken.

De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur.

Geschreven door Bernd Weijers

 

De volgende openbare vergadering van de Dorpsraad is op dinsdag 14 mei a.s. 20.00 uur De Zweede.

 

 

Boeke-loos april 2019

Dorpsraadvergadering

Verslag Dorpsraadvergadering 15 januari 2019

Afwezig met kennisgeving: Bernd Weijers en Bert Bennink, Jan ten Elzen (gemeente) 17 belangstellenden aanwezig.

1. Opening

De voorzitter wenst alle aanwezigen een gelukkig nieuwjaar. De Nieuwjaarsreceptie ´Zout en Nieuw´ op 5 januari in de Buren was een groot succes met meer dan 400 aanwezigen uit Boekelo, Usselo en Twekkelo. Het lijkt dat de sportzaal bij het MFA er gaat komen. Bij punt 5 nadere toelichting.

2. Verslag van de openbare vergadering 20 november 2019

Zonder wijzigingen vastgesteld.

3. Mededelingen wijkagent

Er is een auto bekrast in de Dr. Koekstraat. Een huis aan de Beckumerstraat is bekogeld met eieren. Er is illegaal vuurwerk ingenomen en hier en daar wat vuurwerkschade in het dorp. Er spelen voorts enkele burenruzies.

4. Dorpsplan 2020-2030

Op 16 oktober 2018 hielden we de eerste bijeenkomst van het traject dat zal leiden tot een nieuw dorpsplan voor Boekelo. Op 17 januari aanstaande zal de tweede bijeenkomst plaatsvinden. We gaan dan opnieuw in op de betrokkenheid van het dorp, waarna verder invulling wordt gegeven aan de thema’s voor de komende jaren. Tenslotte worden deelnemers uitgenodigd om bij het vervolg te helpen. We zullen dan met diverse groepen Boekeloers in gesprek gaan om hun opvattingen en keuzes te vernemen.
De kernopgave blijft: Als dorp samen willen nadenken over de toekomst van Boekelo. Hoe moet het dorp er op termijn uitzien en waar kunnen we als gemeenschap de komende jaren al mee beginnen of voorbereiden? Samen willen we nadenken over reeds genoemde thema’s, maar natuurlijk is het mogelijk om ook andere thema’s aan te dragen.

We hopen op een grote opkomst; de verwachtingen zijn hoog gespannen.

5. Nieuws uit commissies en vertegenwoordigingen.

Fysiek [Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu]

 • Advies omgevingsvergunning zoutboring en zouthuisje nabij de Strootmanweg.
  In december heeft de Dorpsraad enkele vertegenwoordigers van Nouryon op bezoek gehad voor een toelichting hierover. Ons was advies gevraagd over de noodzakelijke ontheffing van het bestemmingsplan. De boring maakt deel uit van Ganzebos III. Na de toelichting heeft de Dorpsraad besloten positief te adviseren. Er zijn opmerkingen gemaakt over het omgaan met de natuur en de omgeving rondom de aanleg van leidingen. De Dorpsraad wil graag gevoel krijgen bij wijzigingen in het landschap. De leidingen blijken allemaal door weilanden te lopen maar ons verzoek is om alles zo snel mogelijk in de oude staat terug te brengen.
 • Ontwerp bestemmingsplan Mr. De Wolfstraat 40
  Op de plaats van het huidige gebouw komt een woning. Omdat het geen woonbestemming betrof zijn wij om advies gevraagd. Wij hebben positief geadviseerd.
 • TRMC
  Afgelopen zomer heeft de Dorpsraad een negatief advies uitgebracht aan de gemeente Enschede over een vliegveld voor de modelvliegclub in het buitengebied van Boekelo te realiseren. Dit najaar kwam de vraag opnieuw omdat de gemeente geen andere plek konden vinden. De Dorpsraad heeft in het nieuwe verzoek van de gemeente geen nieuwe argumenten gelezen die zouden kunnen leiden tot een positief advies. Derhalve zal de Dorpsraad opnieuw een negatief advies uitbrengen.
 • Duurzame energie
  Dit komt vanzelfsprekend in het dorpsplan aan de orde. Ondertussen wil de Dorpsraad serieuze stappen zetten op dit vlak. De commissie Fysiek heeft dit voorbereid en werkt verder met als uitgangspunt: de hoeveelheid energie die in Boekelo gebruikt wordt moet in Boekelo worden opgewekt.
 • Verkeerssluis Winterhaarweg
  De situatie was een grote sluis met 3 verkeersborden, eigenlijk alleen voor wandelaars en fietsers. Eind november was de sluis plotseling weg en stonden er paaltjes, waar zelfs een klein autootje langs kon. Hierover was geen enkel overleg gevoerd door de gemeente noch met de bewoners noch met de Dorpsraad. De Dorpsraad heeft een brief gestuurd naar de gemeente met het verzoek binnen 14 dagen de oude situatie te herstellen. Motivatie zou zijn dat de brandweer een bypass nodig had om snel op de snelweg te kunnen komen bij calamiteiten. Schriftelijk is nu toegezegd dat de gemeente met ons in overleg gaat. Wordt vervolgd.
 • Bladkorven
  Wij plaatsen sinds twee jaar bladkorven en investeren daar als Dorpsraad in. Deze worden goed gebruikt maar op de hoek Windmolenweg en Doolhof zijn ook boomstronken en tuinafval in de korven gestort. Daardoor konden we de korven niet meer gratis storten maar betaalden daarvoor ca € 400,00. Als dit nog een keer voorkomt ziet de DR zich genoodzaakt om te stoppen met de bladkorven.
 • Ecoduct Molenveld
  De Dorpsraad heeft afgelopen zomer een brief gestuurd naar de gemeente met vragen over de vergunning. Daarop is nimmer een reactie gekomen. In december heeft eindelijk een gesprek plaatsgevonden. Aan de kant Kwinkelerweg is het werk inmiddels voor 80% klaar; aan de andere kant is het lastiger bij de Haimersweg. Ze verwachten eind 2019 klaar te zijn. Gevraagd is naar de mogelijkheid van een wandelpad over het ecoduct. Daar krijgen we nog antwoord op. We worden nu beter op de hoogte gehouden.

Sociaal (R.S.C.J., Senioren e.d)

 • Van de werkgroepen toerisme, wandelpaden en banken geen nieuws: het is wintertijd.
 • Bookels Holtink komt op 7 februari weer bij elkaar.
 • De werkgroep Kinderboerderij 3.0 is 17 december voor het eerst bijeen geweest. In deze werkgroep participeren ongeveer 15 mensen die zich gezamenlijk inzetten om de haalbaarheid van het opstarten en beheren van de kinderboerderij uit te zoeken. Dit kan zijn door het geven van (juridisch en/of financieel) advies, maar ook is bijvoorbeeld een dierenarts bij betrokken en vertegenwoordigers van zorgorganisaties en de gemeente. Er is veel enthousiasme , vooral m.b.t. het breder opzetten van deze faciliteit met mogelijkheden voor dagbesteding voor ouderen en mogelijk mensen met een beperking. Dit zou ook een gunstige invloed kunnen hebben op de exploitatie(kosten). Er wordt nu geschreven aan een ondernemings/projectplan met hulp van 3 Saxion-studenten.

Dorpsbudget

 • Het budget voor 2018 is volledig gebruikt. We hebben wel een reservering kunnen maken voor MFA fase 3 .
 • Verder is in 2018 nog een bijdrage (€ 1400) geleverd aan een schrobmachine voor de Zweede en hebben we ook een bedrag van € 1400 gedoneerd aan de MBS voor een dak boven de maquette van het Zuiderspoorstation.
 • N.a.v. de aanvraag van Alifa voor een bijdrage voor het project ‘boxercise’ is besloten hiervoor € 625 beschikbaar te stellen. Behalve sport zit hier ook een sociaal vormend aspect aan voor de samenwerking van kinderen groep 7 en 8 van verschillende scholen.
 • Slecht nieuws vanuit de gemeente: Het dorpsbudget 2019 wordt gekort met 30 % . Als er gemeente breed een overschot is wordt dit naar rato verhoogd. Hierover vinden nog gesprekken plaats.

MFA Fase-3: sportzaal

 • Met een kleine slag om de arm lijkt fase 3 er te komen. Het principebesluit is door B&W is genomen en wordt opgenomen in de zomernota. Hopelijk start de bouw na de zomervakantie. Voor de gemeente is het voordeel dat het gymnastieklokaal aan de Diamantstraat nu niet gerenoveerd hoeft te worden. Het gebouw is 47 jaar oud en een energievreter. Renovatie is in verhouding veel duurder dan eigentijds nieuw bouwen. In het MFA zal in de toekomst veel meer activiteit gaan plaats vinden. De bouw kan nu gefinancierd door de bijdrage van de gemeente (i.p.v. renovatie gymlokaal, een lening van de stichting Nijmeijer en een fundraisingactie.

6. Rondvraag en sluiting

 • Nico van der Veen betreurt de situatie van interne vergaderingen. De Dorpsraad is verplicht 6 openbare vergaderingen te houden per jaar en dat doen we ook.
 • Arend Stokkers betreurt dat er over de halte van de buurtbus in de interne vergadering besloten is. Het gaat over de centrum-halte. In ons advies hebben wij gezegd dat er geen specifieke halte is maar dat de bus op iedere plek zou moeten kunnen stoppen. Het is dan een uitstapzone. Ton Taselaar zegt dat een uitstaphalte een verhoogd perronnetje voor mensen die slecht ter been zijn wenselijk is. Naar onze mening is dat in het centrum vanwege de verkeerssituatie niet haalbaar.
 • Kas de Vries merkt op dat de Dorpsraad wellicht moet nagaan over welke onderwerpen we in de interne en welke in de openbare vergaderingen we besluiten nemen.
 • Door betrokken bewoners Boekelosestraat bij de halte t.o. het Bleekerijplein worden enkele vragen gesteld over de bushalte en de te plaatsen abri. Zij vinden dat een abri op die plek de verkeersveiligheid niet ten goede komt voor schoolgaande, lopende en fietsende kinderen. E.e.a. is veroorzaakt door de wijziging van de busroute. De halte Windmolenweg is vervallen. Deze wijziging heeft geleid tot andere uit- en instaphaltes. Er is getracht een plek te kiezen voor de abri die het uitzicht voor de bewoners zo min mogelijk beperkt. Er is niet goed gecommuniceerd vooraf door Keolis en gemeente over de consequenties van de wijzigingen van de busroute (N.B. Over de wijzigingen zelf is door de Buurtbusvereniging gecommuniceerd in Boeke-loos juni en september2018) . De bal ligt nu weer bij de gemeente, die moet toestemming vragen aan de MBS omdat het geadviseerde stukje grond eigendom van de MBS is.
 • Fleur ter Kuile: de inrit Badweg vanuit de Haaksbergerstraat is slecht zichtbaar. Daar wordt door de Dorpsraad al enkele maanden aan gewerkt. Wordt in februari nader onderzocht/ervaren en is er een vervolg overleg met de gemeente. Met de afwaardering van de oude N18 zal er in elk geval een plateau komen en goede verlichting.

 

 

Boeke-loos maart 2019

Boeke-loos februari 2019

Dorpsraadvergadering

Verslag Dorpsraadvergadering 20 november 2018

1. Opening

De openbare vergadering van de Dorpsraad 2018-2022 wordt om 20.00 uur door Kas de Vries (vice-voorzitter) geopend. Hij heet alle aanwezigen welkom. Dat zijn 8 leden van de Dorpsraad (Jos Brunink, Bert Bennink en Jeroen Verhaak zijn afwezig), 8 belangstellenden, wijkagent Wilfried Bossink en Jan ten Elzen namens de gemeente (Stadsdeelbeheer-West).

MEDEDELINGEN

 • Janny Joosten heeft zich sinds oktober teruggetrokken uit de Dorpsraad. De volgende op de lijst, Bert Bennink, is voor haar in de plaats gekomen.
 • Susanne Harperink meldt dat ze per 1 januari 2019 stopt met de Dorpsraad. De combinatie werk, gezin, Dorpsraad en haar activiteiten voor Boeke-loos is teveel. Bernd Weijers (volgende op de lijst) is benaderd om haar plaats in te nemen. Hij heeft het in beraad.
 • Het penningmeesterschap wordt per 1 januari 2019 overgedragen van Jos Brunink aan Ben Bel.

2. Verslag van de openbare vergadering 18 september 2018

Het verslag van de op 18 september jl. gehouden Dorpsraadvergadering wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. In- en uitgaande post

Er is geen postlijst.

4. Mededelingen wijkagent

De Military, Oude Voertuigendag en de intocht van Sinterklaas zijn goed verlopen. Wel zijn er andere zaken voorgevallen:

 • Er is gereedschap gestolen in het buitengebied.
 • Op 5 en 13 oktober zijn er bij De Zweede in totaal 3 fietsen gestolen.
 • Er is ingebroken bij de tennisclub.
 • Bij woningen aan de Windmolenweg gaf iemand zich valselijk uit als medewerker van Essent.
 • Aan de Joosinkesweg was diefstal van lood.
 • Er is een aantal nepbrieven van incassobureaus rondgegaan, let erop dat u daar niet intrapt.
 • Op 7 november was er overlast van jongeren met vuurwerk bij De Mans.
 • Een mevrouw is voor € 8300,- opgelicht met de verkoop van pannensets aan de deur.
 • Op 10 november was er een diefstal aan de Kwinkelerweg.
 • Er is een trailer met grondstoffen voor het fabriceren van drugs aangetroffen aan de Beldershoekweg.
 • Op 15 november is er een aanhouding verricht aan de Boekelose Stoombleekerij. Dit had te maken met drugs.

Er zijn veel oplichters actief, ook in Boekelo. Wees daar bedacht op.
Ben Schoppert meldt nog dat er een klaphek verdwenen is bij De Mans. Als iemand iets gezien heeft, dan graag melden.

5. Vervolg Dorpsplan 2020-2030

Op 16 oktober jl. was de eerste brainstormavond

voor het Dorpsplan 2020-2030. We hebben hiervoor een tweede bijeenkomst gepland op 18 december. De mensen die 16 oktober aanwezig waren krijgen nog de documenten van die avond. Dit is iets vertraagd door een probleem met het e-mailbestand.
Edith Robers meldt dat we graag ook mensen betrekken die normaal gesproken niet bij de Dorpsraadvergaderingen aanwezig zijn. Dit kan door de mensen die 16 oktober aanwezig waren allemaal 2 of 3 mensen mee te laten nemen uit een doelgroep die normaliter niet naar de Dorpsraadvergaderingen komen. Maar ook willen we graag bijeenkomsten organiseren op bijvoorbeeld de scholen, bij De Mans, met de mensen die al hun hele leven hier wonen, om een zo breed mogelijke groep inwoners te betrekken.

6. Nieuws uit commissies en vertegenwoordigingen

Algemeen (Kas de Vries)

Nieuwjaarsbijeenkomst 5 anuari 2019: de Boekelose verenigingen organiseren samen met de BOV en de Dorpsraad een gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst “Zout en nieuw” voor alle inwoners van Boekelo, Usselo en Twekkelo. Een grote opkomst wordt verwacht bij Eetcafé De Buren met muziek, cabaret en meer. Arend Stokkers vraagt hoe het zit met de kosten. De verenigingen, BOV en Dorpsraad betalen de organisatie, de consumpties zijn voor eigen rekening.

Fysiek [Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu, Kas de Vries]

 • Bladkorven zijn geplaatst en blijven staan tot half december.
 • Verkeersbarriers Windmolenweg zijn geplaatst om te voorkomen dat verkeer daar draait om alsnog de Haimersweg in te rijden. Dit is vooralsnog een tijdelijke oplossing tot 1 april 2019. Op basis van de ervaringen dan bekijken wat we moeten doen.
 • Klankbordgroep Rutbekerveld — Er is schot gekomen in het verondiepen, maar er wordt niet zoveel verondiept als in eerste instantie aangegeven. Dit heeft als nadeel dat het natuurgebied dat zou ontstaan kleiner wordt dan gepland. Verkeersintensiteit van de vrachtwagens met zand is toegenomen, maar de omwonenden die het dichtstbij wonen hebben er minder last van dan gedacht.
 • Abri bushalte Boekelosestraat/Bleekerijplein —  er is een wens om hier een abri te plaatsen, maar deze kan niet bij de bushalte geplaatst worden. Er wordt nu gekeken of er dichter bij de dorpskern een betere plek is (hoek Boekelosestraat / Dirk Papestraat). Ben Bel licht het plan toe vanuit de Vereniging Buurtbus Boekelo en Karin Nijhof is aanwezig namens de bewoners van de huizen waar de abri vlakbij zou moeten komen te staan. Zij zijn hier niet blij mee: het is niet mooi voor het aanzicht en uitzicht, mensen moeten alsnog lopen vanuit de abri naar de bushalte, geeft dit geen verkeersbelemmering? In het verleden is ook aan de bewoners beloofd dat er geen abri komt direct bij de halte. We zijn het erover eens dat de plek eigenlijk niet goed is voor een abri, maar je wilt de mensen die moeten wachten ook iets bieden. Arend Stokkers geeft aan dat er veel gebruik gemaakt wordt van die halte (zo’n 2000 instappers per jaar). Ton Taselaar oppert of we geen uitgeklede abri kunnen plaatsen met dunne stijlen, zonder posters en licht, die zo min mogelijk opvalt. De Dorpsraad zal aan de gemeente als advies geven dat de bushalte op dezelfde plek moet blijven en er een abri mag komen richting de Dirk Papestraat met als voorwaarde dat de abri qua design zo min mogelijk zichtbaar is.
 • Verlichting buitengebied — de gemeente verzamelt input van omwonenden of er nog lampen weer aangezet / uitgezet moeten worden en speelt dat door aan Dinniq (de uitvoerder).
 • Energievisie Enschede —  19 november is de Nota Reikwijdte en Detailniveau Energievisie Enschede in de stedelijke commissie geweest. Er zijn veel zienswijzen op ingediend (ook door de Dorpsraad). Op basis daarvan is de nota aangepast. Kas de Vries heeft in de vergadering nogmaals aangegeven dat we geen windmolens in het buitengebied van Enschede willen en al helemaal niet rondom Boekelo.
 • Strooiroute — De nieuwe busroute wordt vanaf 9 december ook gestrooid.

Sociaal (Edith Robers)

 • Bookels Höltink — Begin november is er weer overleg geweest van Bookels Höltink, het platform om zaken op het gebied van welzijn in Boekelo te delen en elkaar daarin te vinden. Er is nu ook een jongerenwerker van Alifa aangesloten. Het plan is dat deze na schooltijd ‘boksercise’-trainingen gaat aanbieden op de basisscholen. De Dorpsraad wil nog meer aansluiting zoeken bij de scholen.
 • Kinderboerderij — Er is een werkgroep opgericht om een plan van aanpak te maken. We willen ook graag een zorgpartner aansluiten voor dagbesteding.
 • Commissie banken en wandelpaden — Er zijn twee nieuwe banken geplaatst. Aan de Badweg/Teesinkweg bij de waterbak en op het Marcelinusplein. Ben Schoppert meldt dat er twee oude banken zijn verwijderd die worden hergebruikt als fietsfuik voor het bospaadje naast het Sikkepad tegen mountainbikers en crossers.

Dorpsbudget (Kas de Vries)

 • De Mans heeft 350 euro gekregen voor de aanschaf van een vlaggenmast met kerstboomverlichting.

Publiciteit (Susanne Harperink)

 • Zowel de Dorpsraad als redactie van Boeke-loos plaatsen nu op de Facebook-pagina @DorpBoekelo en dat gaat erg goed. Er wordt goede content geplaatst en er zijn veel nieuwe volgers en unieke bezoekers.

MFA (Ben ter Stal)

 • 27 november wordt het voorstel voor M.F.A. fase 3 in de B&W-vergadering behandeld. In Stadsdeelcommissie West staat het niet op de agenda. Daar gaan we nog inspreken zodat hopelijk dit jaar nog een beslissing genomen wordt. Het ziet er positief uit.

Klankbordgroep Grolsch (Ben Bel)

 • Naast de klankbordgroep was er nog een kleinere groep met omwonenden die regulier overleg hadden met Grolsch. Dit overleg is opgeheven. Grolsch stelt een stuk terrein aan de Winterhaarweg beschikbaar om eventueel een windmolen te plaatsen. Ook omdat zij als bedrijf (zoveel mogelijk) energieneutraal willen zijn.

10. Rondvraag en sluiting

Geen punten voor de rondvraag.

De voorzitter sluit de vergadering om 21.20 uur.

Geschreven door Susanne Harperink

 


Volgende bijeenkomsten

 • Volgende interne vergaderingen 11 december en 8 januari om 20.00 uur
 • Tweede avond voor het Dorpsplan 2020-2030 18 december om 20.00 uur
 • Volgende spreekuren op 18 december en 15 januari van 19.00-19.30 uur
 • Volgende openbare Dorpsraadvergadering 15 januari om 20.00 uur

Boeke-loos januari 2019