Dorpsraadvergadering

Verslag Dorpsraadvergadering 20 november 2018

1. Opening

De openbare vergadering van de Dorpsraad 2018-2022 wordt om 20.00 uur door Kas de Vries (vice-voorzitter) geopend. Hij heet alle aanwezigen welkom. Dat zijn 8 leden van de Dorpsraad (Jos Brunink, Bert Bennink en Jeroen Verhaak zijn afwezig), 8 belangstellenden, wijkagent Wilfried Bossink en Jan ten Elzen namens de gemeente (Stadsdeelbeheer-West).

MEDEDELINGEN

 • Janny Joosten heeft zich sinds oktober teruggetrokken uit de Dorpsraad. De volgende op de lijst, Bert Bennink, is voor haar in de plaats gekomen.
 • Susanne Harperink meldt dat ze per 1 januari 2019 stopt met de Dorpsraad. De combinatie werk, gezin, Dorpsraad en haar activiteiten voor Boeke-loos is teveel. Bernd Weijers (volgende op de lijst) is benaderd om haar plaats in te nemen. Hij heeft het in beraad.
 • Het penningmeesterschap wordt per 1 januari 2019 overgedragen van Jos Brunink aan Ben Bel.

2. Verslag van de openbare vergadering 18 september 2018

Het verslag van de op 18 september jl. gehouden Dorpsraadvergadering wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. In- en uitgaande post

Er is geen postlijst.

4. Mededelingen wijkagent

De Military, Oude Voertuigendag en de intocht van Sinterklaas zijn goed verlopen. Wel zijn er andere zaken voorgevallen:

 • Er is gereedschap gestolen in het buitengebied.
 • Op 5 en 13 oktober zijn er bij De Zweede in totaal 3 fietsen gestolen.
 • Er is ingebroken bij de tennisclub.
 • Bij woningen aan de Windmolenweg gaf iemand zich valselijk uit als medewerker van Essent.
 • Aan de Joosinkesweg was diefstal van lood.
 • Er is een aantal nepbrieven van incassobureaus rondgegaan, let erop dat u daar niet intrapt.
 • Op 7 november was er overlast van jongeren met vuurwerk bij De Mans.
 • Een mevrouw is voor € 8300,- opgelicht met de verkoop van pannensets aan de deur.
 • Op 10 november was er een diefstal aan de Kwinkelerweg.
 • Er is een trailer met grondstoffen voor het fabriceren van drugs aangetroffen aan de Beldershoekweg.
 • Op 15 november is er een aanhouding verricht aan de Boekelose Stoombleekerij. Dit had te maken met drugs.

Er zijn veel oplichters actief, ook in Boekelo. Wees daar bedacht op.
Ben Schoppert meldt nog dat er een klaphek verdwenen is bij De Mans. Als iemand iets gezien heeft, dan graag melden.

5. Vervolg Dorpsplan 2020-2030

Op 16 oktober jl. was de eerste brainstormavond

voor het Dorpsplan 2020-2030. We hebben hiervoor een tweede bijeenkomst gepland op 18 december. De mensen die 16 oktober aanwezig waren krijgen nog de documenten van die avond. Dit is iets vertraagd door een probleem met het e-mailbestand.
Edith Robers meldt dat we graag ook mensen betrekken die normaal gesproken niet bij de Dorpsraadvergaderingen aanwezig zijn. Dit kan door de mensen die 16 oktober aanwezig waren allemaal 2 of 3 mensen mee te laten nemen uit een doelgroep die normaliter niet naar de Dorpsraadvergaderingen komen. Maar ook willen we graag bijeenkomsten organiseren op bijvoorbeeld de scholen, bij De Mans, met de mensen die al hun hele leven hier wonen, om een zo breed mogelijke groep inwoners te betrekken.

6. Nieuws uit commissies en vertegenwoordigingen

Algemeen (Kas de Vries)

Nieuwjaarsbijeenkomst 5 anuari 2019: de Boekelose verenigingen organiseren samen met de BOV en de Dorpsraad een gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst “Zout en nieuw” voor alle inwoners van Boekelo, Usselo en Twekkelo. Een grote opkomst wordt verwacht bij Eetcafé De Buren met muziek, cabaret en meer. Arend Stokkers vraagt hoe het zit met de kosten. De verenigingen, BOV en Dorpsraad betalen de organisatie, de consumpties zijn voor eigen rekening.

Fysiek [Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu, Kas de Vries]

 • Bladkorven zijn geplaatst en blijven staan tot half december.
 • Verkeersbarriers Windmolenweg zijn geplaatst om te voorkomen dat verkeer daar draait om alsnog de Haimersweg in te rijden. Dit is vooralsnog een tijdelijke oplossing tot 1 april 2019. Op basis van de ervaringen dan bekijken wat we moeten doen.
 • Klankbordgroep Rutbekerveld — Er is schot gekomen in het verondiepen, maar er wordt niet zoveel verondiept als in eerste instantie aangegeven. Dit heeft als nadeel dat het natuurgebied dat zou ontstaan kleiner wordt dan gepland. Verkeersintensiteit van de vrachtwagens met zand is toegenomen, maar de omwonenden die het dichtstbij wonen hebben er minder last van dan gedacht.
 • Abri bushalte Boekelosestraat/Bleekerijplein —  er is een wens om hier een abri te plaatsen, maar deze kan niet bij de bushalte geplaatst worden. Er wordt nu gekeken of er dichter bij de dorpskern een betere plek is (hoek Boekelosestraat / Dirk Papestraat). Ben Bel licht het plan toe vanuit de Vereniging Buurtbus Boekelo en Karin Nijhof is aanwezig namens de bewoners van de huizen waar de abri vlakbij zou moeten komen te staan. Zij zijn hier niet blij mee: het is niet mooi voor het aanzicht en uitzicht, mensen moeten alsnog lopen vanuit de abri naar de bushalte, geeft dit geen verkeersbelemmering? In het verleden is ook aan de bewoners beloofd dat er geen abri komt direct bij de halte. We zijn het erover eens dat de plek eigenlijk niet goed is voor een abri, maar je wilt de mensen die moeten wachten ook iets bieden. Arend Stokkers geeft aan dat er veel gebruik gemaakt wordt van die halte (zo’n 2000 instappers per jaar). Ton Taselaar oppert of we geen uitgeklede abri kunnen plaatsen met dunne stijlen, zonder posters en licht, die zo min mogelijk opvalt. De Dorpsraad zal aan de gemeente als advies geven dat de bushalte op dezelfde plek moet blijven en er een abri mag komen richting de Dirk Papestraat met als voorwaarde dat de abri qua design zo min mogelijk zichtbaar is.
 • Verlichting buitengebied — de gemeente verzamelt input van omwonenden of er nog lampen weer aangezet / uitgezet moeten worden en speelt dat door aan Dinniq (de uitvoerder).
 • Energievisie Enschede —  19 november is de Nota Reikwijdte en Detailniveau Energievisie Enschede in de stedelijke commissie geweest. Er zijn veel zienswijzen op ingediend (ook door de Dorpsraad). Op basis daarvan is de nota aangepast. Kas de Vries heeft in de vergadering nogmaals aangegeven dat we geen windmolens in het buitengebied van Enschede willen en al helemaal niet rondom Boekelo.
 • Strooiroute — De nieuwe busroute wordt vanaf 9 december ook gestrooid.

Sociaal (Edith Robers)

 • Bookels Höltink — Begin november is er weer overleg geweest van Bookels Höltink, het platform om zaken op het gebied van welzijn in Boekelo te delen en elkaar daarin te vinden. Er is nu ook een jongerenwerker van Alifa aangesloten. Het plan is dat deze na schooltijd ‘boksercise’-trainingen gaat aanbieden op de basisscholen. De Dorpsraad wil nog meer aansluiting zoeken bij de scholen.
 • Kinderboerderij — Er is een werkgroep opgericht om een plan van aanpak te maken. We willen ook graag een zorgpartner aansluiten voor dagbesteding.
 • Commissie banken en wandelpaden — Er zijn twee nieuwe banken geplaatst. Aan de Badweg/Teesinkweg bij de waterbak en op het Marcelinusplein. Ben Schoppert meldt dat er twee oude banken zijn verwijderd die worden hergebruikt als fietsfuik voor het bospaadje naast het Sikkepad tegen mountainbikers en crossers.

Dorpsbudget (Kas de Vries)

 • De Mans heeft 350 euro gekregen voor de aanschaf van een vlaggenmast met kerstboomverlichting.

Publiciteit (Susanne Harperink)

 • Zowel de Dorpsraad als redactie van Boeke-loos plaatsen nu op de Facebook-pagina @DorpBoekelo en dat gaat erg goed. Er wordt goede content geplaatst en er zijn veel nieuwe volgers en unieke bezoekers.

MFA (Ben ter Stal)

 • 27 november wordt het voorstel voor M.F.A. fase 3 in de B&W-vergadering behandeld. In Stadsdeelcommissie West staat het niet op de agenda. Daar gaan we nog inspreken zodat hopelijk dit jaar nog een beslissing genomen wordt. Het ziet er positief uit.

Klankbordgroep Grolsch (Ben Bel)

 • Naast de klankbordgroep was er nog een kleinere groep met omwonenden die regulier overleg hadden met Grolsch. Dit overleg is opgeheven. Grolsch stelt een stuk terrein aan de Winterhaarweg beschikbaar om eventueel een windmolen te plaatsen. Ook omdat zij als bedrijf (zoveel mogelijk) energieneutraal willen zijn.

10. Rondvraag en sluiting

Geen punten voor de rondvraag.

De voorzitter sluit de vergadering om 21.20 uur.

Geschreven door Susanne Harperink

 


Volgende bijeenkomsten

 • Volgende interne vergaderingen 11 december en 8 januari om 20.00 uur
 • Tweede avond voor het Dorpsplan 2020-2030 18 december om 20.00 uur
 • Volgende spreekuren op 18 december en 15 januari van 19.00-19.30 uur
 • Volgende openbare Dorpsraadvergadering 15 januari om 20.00 uur