Dorpsraadvergadering

Verslag Dorpsraadvergadering 19 maart 2019

Afwezig met kennisgeving: Jos Brunink.

Circa 15 belangstellenden aanwezig.

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur.

Er zijn geen mededelingen.

2. Verslag van de openbare vergadering 15 januari 2018

Zonder wijzigingen vastgesteld, met dank aan Edith Robers.

3. Mededelingen wijkagent

In de afgelopen 2 maanden zijn er de volgende ongewenste zaken gebeurd:

 • Gereedschap gestolen uit een schuur aan de Beckummerstraat.
 • Landbouwhek gestolen aan de Fabelenweg.
 • Fiets gestolen bij de kerk aan de Berckummerstraat.
 • Er waren tassen aangetroffen aan de Verzetslaan, deze zijn terug bij de eigenaar.
 • Binnen de bebouwde kom zijn veel lichtmasten beschadigd

4. Financieel

 • Vaststellen jaarrekening en balans 2018
 • verklaring kascommissie
 • samenstelling kascommissie jaarrekening en balans 2019
 • vaststelling begroting 2019.

De kascommissie heeft de jaarrekening en balans over het boekjaar 2018 gecontroleerd en de kleine opmerkingen zijn meegenomen in de definitieve stukken. De penningmeester wordt décharge verleend voor het gevoerde beleid. Reserve lid Klaas Hessels wordt gevraagd om toe te treden tot de kascommissie en er wordt een nieuw reserve lid gezocht. De begroting voor 2019 wordt vastgesteld.

5. Vervolg Dorpsplan 2020-2030

De informatie van de voorgaande bijeenkomsten is op internet beschikbaar. Deze week is overleg met Ferenc over het vervolg. De geplande bijeenkomst van 26 maart wordt verschoven naar een later tijdstip.

6. Nieuws uit commissies en vertegenwoordigingen.

Commissie Fysiek [Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu]

 • Kruising Haimersweg/Windmolenweg:
  Het oorspronkelijke doel van de harde maatregelen op deze kruising is het verhogen van de veiligheid voor fietsers en schoolgaande kinderen op de Haimersweg door de verbinding van de Haimersweg van en naar de Windmolenweg (richting Enschede) onmogelijk te maken. Aanvullend op de harde maatregelen zijn als proef tijdelijke barriers geplaatst. Met deze opstelling zijn een week lang tellingen gedaan van het oneigenlijke gebruik van deze kruising die laten zien dat er bijna 650 keer foutief gebruik wordt gemaakt van de kruising. Zoals komende vanuit Enschede voorbij de kruising keren op de weg en vervolgens toch de Haimersweg inrijden. Of gewoon de betonnen paaltjes omver rijden. De Dorpsraad vraagt zich af of het op de Haimersweg wel verkeersluwer en veiliger is geworden. Die vraag wordt aan de gemeente voorgelegd. De resultaten zullen worden besproken de Stichting Behoud Twekkelo en we zullen gezamenlijk reageren naar de gemeente.
 • Bushalte Centrum:
  Omdat de route van de buurtbus is gewijzigd, is behoefte aan een halte in het centrum ontstaan. Er zijn veel alternatieven beschouwd en in overleg met de Stichting Buurtbus Boekelo en omwonenden is afgesproken dat een haltebord bij de postbus wordt geplaatst. In 2019 is dit nog op proef, daarna wordt besloten of er ook een verhoogd plateau zal worden aangelegd.
 • Openbare Verlichting:
  Vanuit de Dorpsraad is een brief naar de gemeente gestuurd met een aantal aandachtspunten voor de openbare verlichting, met name in het buitengebied. Samen met de gemeente heeft de Dorpsraad ter plaatse een schouw uitgevoerd van deze aandachtspunten. De Dorpsraad kan instemmen met de bevindingen die leiden tot wijzigingen op twee kruisingen: Badweg-Haaksbergerstraat: de lichtmast wordt gevoed vanuit een zonnepaneel en gedurende de nacht wordt het licht steeds zwakker. Gemeente stelt voor om dit pas mee te nemen bij de algehele reconstructie van de Haaksbergerstraat. Omdat dit nog geruime tijd kan duren is het gewenst om dit op korte termijn te verbeteren. Bij de kruising Badweg-Zoutindustrieweg is te weinig licht op de kruising en zal de lichtmast die bij het spoor staat worden verplaatst. Bij de aanpassingen moet de lichtintensiteit tot een voldoende niveau worden gebracht (conform de normen). Ben Bel maakt nog bezwaar tegen het feit dat op een aantal kruisingen geen verlichting wordt aangebracht. Er wordt wel afgesproken dat de verlichting op doorgaande wegen met veel fietsers nog een keer wordt beschouwd.
 • Duurzame energie
  In aparte sessies wordt onderzocht welke haalbare elementen op relatief korte termijn gerealiseerd zouden kunnen worden, zoals collectieve inkoop van zonnepanelen (met grote aantallen gaan de kosten omlaag). Op 13 maart is gesproken met “Ennatuurlijk” die voornemens zijn om een stoomleiding aan te leggen vanaf Twence naar Grolsch. De temperatuur in de retourleiding is hoog genoeg voor een warmtenet in Boekelo. Binnenkort wordt verder gesproken om de mogelijkheden te bespreken. Bij een warmtenet moeten natuurlijk leidingen in de grond worden gegraven, maar als alles elektrisch wordt zal ook het elektriciteitsnet  verzwaard moeten worden.

Sociaal (R.S.C.J., Senioren e.d)

 • Van de werkgroepen toerisme, wandelpaden en banken
  De commissie Wandelpaden gaat weer aan de slag met opschonen van de paden.
  De houten banken worden in de periode 20-25 vervangen door betonnen banken. Voor deze vervanging zal ook een bijdrage worden gevraagd bij De Koepel en Toerisme.
 • Bookels Holtink
  Vanuit Bookels Hoiting geen nieuws.
 • Natuurlijk Spelen
  Samen met de gemeente is een ronde gemaakt langs de plekken met Natuurlijk Spelen. Bij de Mans worden een paar kleine aanpassingen gedaan om de veiligheid te verhogen en bij de Bleekerij waren geen opmerkingen. Wel wordt daar door de buurt snoeiwerk gedaan.

Dorpsbudget

 • Er zijn twee aanvragen. De Historische Kring voor de ontwikkeling van een nieuwe website. Vanuit verschillende bronnen worden bijdragen gedaan en de dorpsraad gaat unaniem akkoord met een bijdrage van € 907,50.
 • De Stichting Oranje Comité krijgt unaniem een bijdrage van € 750 om het tekort op de begroting voor Koningsdag te dekken.

MFA Fase-3: sportzaal

 • De tekeningen en specificaties van Fase 3 worden nu verder uitgewerkt. In Juni komt de stadsdeelcommissie vergaderen op De Zweede en vóór de zomer wordt het raadsbesluit genomen zodat na de zomer de schop de grond in gaat. Binnenkort start de fundraising actie.

7. Rondvraag en sluiting

 • Edith Robers vraagt hoe het was met Boekelo Doet. Jan ten Elzen geeft aan dat ondanks het slechte weer toch 25-30 vrijwilligers ruim 300 kg zwerfvuil hebben verzameld.
 • Er wordt gevraagd naar de abri aan de Boekelosestraat. Jeroen Verhaak geeft aan dat de Stichting Buurtbus Boekelo en de Dorpsraad wel een gezamenlijk standpunt hebben, maar dat geen overeenstemming is bereikt om de omwonenden. Nu is het aan de gemeente om de knoop door te hakken.

De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur.

Geschreven door Bernd Weijers

 

De volgende openbare vergadering van de Dorpsraad is op dinsdag 14 mei a.s. 20.00 uur De Zweede.