Dorpsraadvergadering

Verslag Dorpsraadvergadering 21 mei 2019

1. Opening door de voorzitter, mededelingen

Bij afwezigheid van de voorzitter en vicevoorzitter opent Edith Robers de vergadering . Jos Brunink en Bert Bennink zijn afwezig met kennisgeving. Bernd Weijers zal in verband met een vergadering betreffende het Rutbeek wat later.

Medelingen: Djoeke Ludwig is sinds 2 maanden werkzaam voor de Dorpsraad.als ambtelijk secretaris.
Verder is er een brainstormsessie geweest in de interne Dorpsraadvergadering over hoe de openbare vergaderingen voor het aanwezige publiek attraktiever kan worden gemaakt en de voorzitter roept het aanwezige publiek dan ook op om mee te denken. Thema’s uit het publiek zijn ook welkom. Verder zullen er sprekers worden uitgenodigd die nader uitleg zullen geven over thema’s die op dat moment spelen binnen ons stadsdeel.

2. Verslag van de openbare vergadering van 19 maart 2019

Verslag wordt goedgekeurd zonder wijzingen goedgekeurd met dank aan Bernd Weijers.

3. Mededelingen van de wijkagent

 

  • Op 29 maart 2019 heeft er bij de oversteek voor De Zweede een aanrijding plaatsgevonden. De toedracht is nog niet geheel bekend.
  • 10 april hebben 2 12-jarige meisjes op de Kwinkerlerweg nabij de autobaan een naakte man gezien. Publiek wordt opgeroepen, mocht deze man weer gezien worden, dit te melden bij de wijkagent
  • Er zijn inbraken gemeld uit in aanbouw zijnde woningen aan de Boekelosestraat en de Kwinkelerweg waarbij gereedschappen en bouwmaterialen ontvreemd zijn. Deze melding is ook gedeeld op de facebookpagine.
  • Op 22 april heeft er een burenruzie plaatsgevonden waarbij er met een mes is gestoken. Er zijn beelden van de inbraak, die ter beschikking aan de politie zullen worden gesteld. Er is een arrestatie verricht en het onderzoek loopt nog.

4. Proces herinrichting Boekelosestraat

Rien van Faassen van Stadsdeel West is uitgenodigd door de Dorpsraad om iets te vertellen over het proces hoe de gemeente komt tot wegonderhoudwerkzaamheden en welke stappen er volgen om tot een herinrichtingsplan te komen. Dat doet hij door middel van een Powerpoint Presentatie.
De technische staat van de Boekelosestraat is dermate slecht dat er onderhoud nodig is. Dit zal worden opgepakt in 2019-2020. Inrichtingsaspecten komen aan de orde alsmede de wettelijke kaders, materiaalgebruik, verlichting, de riool- en waterhuishouding. Omwonenden en direct belanghebbenden zullen betrokken worden bij de herinrichting van de Boekelosestraat/Verzetslaan. Daarvoor zal t.z.t. nog een bewonersavond (na de zomer) georganiseerd gaan worden. Waar mogelijk worden tips, suggesties en ideeën van omwonenden meegenomen worden in het ontwerp.

De bezoekers van de openbare vergadering uiten hun zorgen over de snelheid die gereden wordt door het verkeer binnen de 30 km-zone, de overgang op de Boekelosestraat bij de overgang van De Zweede alsmede het vrachtverkeer dat vanuit de Verzetslaan door het dorp gaat. Deze problematiek heeft de aandacht van de dorpsraad en er zal binnenkort nog een overleg over deze zorgen volgen met de vice-voorzitter van de dorpsraad en gemeente.

5. Voortgang Dorpsplan 2020-2030

De “doe-groep”is inmiddels omgedoopt tot de “Droom van Boekel” en komt 1 keer per maand bij elkaar. De thema’s zijn: wonen en leven, verkeer en veiligheid, natuur en milieu, cultuur en sport, voorzieningen en ondernemers. Verwezen wordt naar de site: www.jijenoverijssel.nl
waar meer te lezen is. Er zal nog een wedstrijd georganiseerd worden over het onderwerp: het beste idee voor Boekelo in 2030” Ideeën zijn van harte welkom.


6. Nieuws van de commissies en vertegenwoordigingen

Algemeen

geen nieuws

Commissie Fysiek (R.O.M.)

  • BW heeft overleg gehad met de klankbordgroep Rutbeek. De Dorpsraad heeft samen met buurtkring Usselo hun standpunten c.q. daar neergelegd.
  • bestemmingsplan Welenmosweg: Er is nog geen formele terugkoppeling van de gemeente gekomen betreffende de bestemmingsplanwijziging van het Labyrith Der Zinnen. De dorpsraad heeft vragen neergelegd over de invulling van de recreatieve manier van overnachtingen en hoe dit gehandhaafd zal gaan worden.
  • parkeren Windmolenweg: de dorpsraad heeft geadviseerd het parkeerverbod te handhaven zoals het nu is, mede omdat er ook uit het dorp zelf geen verzoek is geweest dit verbod op te heffen.
  • duurzame energie. De commissie heeft een bezoek gebracht aan Dalfsen en dit heeft veel informatie opgeleverd hoe er met regelgeving moet worden omgegaan en zo nodig zal deze opgedane kennis ingezet worden bij het verduurzamen van Boekelo.

Commissie Sociaal

Onderwerp “Eenzaamheid van ouderen” heeft weer de volle aandacht. Boekelo zal hier geen voortrekkersrol in spelen en zal meeliftenmet Enschede omdat dit thema Enschede breed zal worden ingezet.

Dorpsbudget

Er ligt een aanvraag van de BOV maar deze is nog te summier wegens het ontbreken van onderbouwing, zodat aanvraag nog niet behandeld zal worden.

Publiciteit

Vanuit de bezoekers komt de vraag of de oplage verhoogd kan worden. Meestal is het zo dat de boekjes binnen 1 dag al op zijn.

M.F.A.: sportzaal:

het wachten is op de BOSA bijdrage. Het gaat om 400.000,–. Het ministerie zal binnenkort hierop op antwoorden. De fundraising zal in afwachting van de BOSA-bijdrage waarschijnlijk over de vakantie getild worden.

7. Rondvraag en sluiting

Er zijn geen rondvragen en de vergadering wordt gesloten met dank aan Edith als voorzitter.