Dorpsraadvergadering

Verslag Dorpsraadvergadering 16 juli 2019

1. Opening door de voorzitter. mededelingen

Om exact 20.00 uur opent voorzitter Jeroen Verhaak de vergadering en meldt de afwezigheid van drie Dorpsraadleden: Kas de Vries, Ben ter Stal en Edith Robers. Verder zijn Nico Bolhuis (Stadsdeel West) en wijkagent Wilfried Bossink afwezig met kennisgeving.

N.a.v. een publicatie in Boeke-loos wordt meegedeeld dat Erve Menzo aan de Beldershoekweg een rijksmonument is.

Over het mysterie van de zandhopen aan de Windmolenweg wordt gemeld dat dit een tijdelijk zanddepot is voor de opslag van zand bestemd voor de aanleg van het ecoduct over de A35. Door de bouwstop kon dit niet rechtstreeks worden aangevoerd.

2. Verslag van de openbare vergadering van 21 mei 2019

Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld, met dank aan Djoeke.

3. Mededelingen wijkagent

Wegens afwezigheid van de wijkagent zijn er geen mededelingen.

4. Voortgang Dorpsplan 2020-2030

Er zijn inmiddels verschillende gesprekken geweest met de Doe Groep en verschillende groepen Boekeloërs. De jongeren van groep 8 zullen na de schoolvakantie bevraagd worden. Gestreefd wordt naar een eerste concept plan medio oktober/november a.s. Er staat een afspraak gepland met Doe groep eind augustus. Wordt vervolgd.

5. Nieuws uit commissies en vertegenwoordigingen.

Commissie Fysiek [Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu]

 • Renovatie Windmolenweg (Marssteden)
  de fundering onder de rijbaan moet worden vervangen, waardoor verkeer over de Windmolenweg niet meer mogelijk zal zijn. De werkzaamheden zullen 10-12 weken in beslag nemen. Er volgt nog overleg met de gemeente in hoeveel fasen de werkzaamheden kunnen plaatsvinden, dit om de overlast voor Boekelo zoveel mogelijk te beperken.
 • Reconstructie kruising Haimersweg/Windmolenweg
  Hier wordt allen de toplaag vervangen en er zullen verhoogde betonbanden aangelegd worden zodat keren met de auto op de oprit naar het viaduct niet meer mogelijk is. Gehoopt wordt dat verkeerd gebruik van de Haimersweg hierdoor verder afneemt. Tevens wordt de afwatering van de weg verbeterd .
 • Bestemmingsplan Rutbeek
  Plan was ter inzage gelegd, maar door onvolkomenheden in de ter inzage gelegde stukken is de procedure ingetrokken en wordt het concept bestemmingplan na de zomer wederom in procedure genomen.
  Het gezamenlijke advies van Buurtkring Usselo, Buurtkring Broekheurne en Dorpsraad Boekelo niet is als zodanig overgenomen in het bestemmingsplan. Medio augustus komen we hier na hernieuwd overleg met de gemeente op terug.
 • Rutbekerveld
  Ons advies over het concept bestemmingsplan is verzonden. Het antwoord wordt afgewacht. Duurzame energie: Om Boekelo energieneutraal te krijgen heeft de commissie fysiek een bezoek gebracht aan een energiecoöperatie in Dalfsen. Dat heeft veel nieuwe inzichten opgeleverd. Gewerkt wordt aan een advies hierover.
 • Duurzame energie
  Om Boekelo energieneutraal te krijgen heeft de commissie fysiek een bezoek gebracht aan een energiecoöperatie in Dalfsen. Dat heeft veel nieuwe inzichten opgeleverd. Gewerkt wordt aan een advies hierover.
 • Noordtak
  Verder is de Noordtak in het nieuws geweest. Wij zijn hier tegen. Gelet op de mogelijke consequenties voor Boekelo wordt dit met bijzondere aandacht gevolgd. Met andere betrokken partijen zoals bv de UT wordt zo nodig samenwerking gezocht.

Commisie Sociaal

 • Bookels Holtink
  Op 13 juni jl. is er een bijeenkomst geweest van Bookels Höltink. Er is o.a. gesproken over het idee om per wijk een zorgverlener als aanspreekpunt aan te wijzen uit het oogpunt van effectiviteit en efficiency. Vanuit de Zonnebloem is gemeld dat er meer gebruik gemaakt kan worden van de twee beschikbare duofietsen. Van 1 tot 8 oktober vindt de week van de eenzaamheid plaats. Dit is een landelijk initiatief.

Dorpsbudget

 • Er is een aanvraag binnengekomen van Soundgardens. Voor de organisatie van de tweede editie van dit muziekfestival in particuliere tuinen is een bedrag van € 1.200 toegezegd.

MFA Fase-3: sportzaal

 • In de zomernota is een bedrag opgenomen van 690.000,–. De tekeningen worden zo snel mogelijk afgerond en hopelijk kan eind dit jaar of komend voorjaar met de realisatie worden begonnen. Over een andere subsidieaanvraag wordt in september uitsluitsel verwacht. In november is er een fundraisingactie in de drie kernen om het resterende bedrag voor een sluitende financiering op te halen.

6. Rondvraag

 • Fleur ter Kuile: op het Bleekerijplein heeft men bij buitenactiviteiten overlast van hondenuitwerpselen. Uit reacties blijkt dit incidenteel te zijn.
 • Jan ten Elzen (stadsdeelbeheer west):
  – deelt mee dat medio augustus/september de openbare ruimte Henry Dunantlaan en Bastinglaan in kaart wordt gebracht. De huidige beeldvormingen wordt vastgelegd met foto’s en beschrijven welke soorten er staan. Ook de plantvakken die worden onderhouden door bewoners of in bruikleen zijn. De bewoners worden vooraf per brief geïnformeerd komende tijd. Dit in het kader van de aanvraag van de monumentenstatus. Als beheer wil men dit in beeld hebben voor de opstelling van een beheerplan.
  – Aan de Beckumerstraat thv 150 heeft een noodkap plaatsgevonden van drie lindebomen (naast de al gekapte) die los staan en een onveilige situatie vormen voor de weggebruikers en omwonenden. De stobben worden gefreesd en de bestrating hersteld. Ook zullen er op termijn enkele grote eiken worden gekapt aan de Boekelosestoom Bleekerij. Deze zijn in zeer slechte staat.
  – M.b.t. de eikenprocessierups wordt het landelijke beleid gevolgd. Dit houdt in dat er op uitzonderlijke plekken waar veel samenloop is van mensen actie kan worden ondernomen door Onderhoud Enschede. Meldingen van inwoners worden geregistreerd. Toch zal er een grote overlast blijven bestaan.
  – Eind augustus zullen aan de Boekelose Stoomblekerij aanpassingen plaats vinden aan twee wadi’s. Bij de eerste grote wadi daar waar ook speeltoestellen staan zal aan het eind van de wadi’s t.h.v. de patiowoningen de bodem worden gefreesd en worden ingezaaid met een wildbloem mengsel. Dit gebeurd vanaf de overstortkolken aan het eind tot de verharde doorsteek pad. Er blijft dan nog genoeg ruimte over om te spelen door kinderen. De tweede wadi is de kleinste aan het eind van de straat. Deze wadi functioneert niet door dat er een harde laag in de bovengrond zit. Deze wadi wordt onderin afgegraven en weer met zand aangevuld. Ook daar zal een wildbloem mengsel ingezaaid worden. Het inzaaien zal in september gepland worden.

7. Sluiting

Bij de sluiting om 20.50 uur meldt de voorzitter dat er door de verhuizing van de huidige verslaglegster er wederom een vacature voor het secretariaat is ontstaan. Hij dankt Djoeke voor haar inzet de afgelopen maanden.

Geschreven door Djoeke

 

De volgende openbare vergadering van de Dorpsraad is op dinsdag 17 september a.s. 20.00 uur De Zweede.