Carnaval 2012

 

foto’s: Edith Howard, [email protected]

Voor meer foto’s: kijk op de website van De Soaltkloet’ns.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag Dorpsraadvergadering 15 februari 2012

 

1.Opening.

Even na achten opent Jeroen Verhaak, voorzitter Dorpsraad, de vergadering. Er zijn 10 Dorpsraadsleden (met kennisgeving zijn Brenda Schukkert, Gerard Roossink en Jules Overzee afwezig, waarbij we de laatste van harte beterschap wensen!) en 12 belangstellenden aanwezig.

De voorzitter heeft een aantal mededelingen:

  1. In de raadsvergadering van Stadsdeel-west heeft men ons het groene licht gegeven voor het uitvoeren van het door ons voorgestelde Dorpsbudget voor dit jaar;
  2. In diezelfde vergadering werd gezegd dat de verzamelde inspraakreacties m.b.t. de nieuwe N18 in de tweede helft van dit jaar worden verwacht;
  3. De zendmast aan de Verzetslaan wordt waarschijnlijk naar de bosrand verplaatst en verhoogd. We zullen hierover nog overleggen met de gemeente;
  4. De fondswerving voor de reparatie van het carillon verloopt naar tevredenheid. We hopen dat dit instrument eind april weer klinkt!

 

2.Notulen.

De notulen van de januarivergadering worden vastgesteld. N.a.v. dit verslag maakt Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer) een opmerking over de financiering van bv. renovatie van bermen (m.n. Weleweg). Wij zullen hierover nog met de gemeente moeten overleggen!

 

3.Postlijst.

De lange postlijst wordt voor kennisgeving aangenomen. Wat poststuk 3310 (subsidieaanvraag Bokels Holtink) betreft wordt gezegd dat de gemeente die aanvraag voor het jaar 2011 alsnog zal honoreren.

 

4.Vaststelling (financieel) jaarverslag.

De penningmeester, Henk Guchelaar, licht het financiële jaarverslag over 2011 uitvoerig toe. De kascommissie bestaande uit Nico van der Veen en Henny Stokkink doet verslag van de kascontrole. De heren hebben eea “uitstekend in orde” bevonden. De Dorpsraad dechargeert de penningmeester voor 2011 en dankt hem zeer voor zijn deskundige aanpak! Uiteraard  ook dank aan het adres van de kascommissie!

De kascommissie voor 2012 bestaat uit Nico van der Veen en Arend Stokkers.

 

5.De Bleekerij.

Henk Guchelaar licht het ontwerp voor het Bleekerijplein toe. Er wordt gewezen op de binnenkort te verschijnen perspublicatie over dit ontwerp.

Enkele aanwezigen pleiten voor terugkeer van het oorspronkelijke kunstwerk in de geplande vijver bij het Historisch Centrum.

In het kader van dit agendapunt meldt Jeroen Verhaak dat er intussen een gesprek geweest is tussen een delegatie van de Dorpsraad en een Bleekerijbewoonster. N.a.v. dit gesprek sturen wij haar een brief. De Dorpsraad gaat akkoord met de door het Db opgestelde tekst van dat schrijven.

 

6. Nieuws uit de commissies en vertegenwoordigingen.

BIA (Buurt in actie): de projectgroep heeft formeel haar werkzaamheden beëindigd nadat zij in januari ook het nog openstaande bedrag heeft toegekend. In een van de volgende uitgaven van Boeke-loos zal de groep verslag doen van haar werk.

Dorpsplanplus: voorgesteld wordt de tekst van het definitieve plan aan te vullen met een nadere omschrijving/planning van de Dorpshartactiviteiten. We gaan akkoord met dat voorstel van het dagelijks bestuur.

In het kader van (o.a.) Dp+ wordt gewerkt aan de vervanging/uitbreiding van het aantal ontmoetingsplaatsen/banken in en buiten Boekelo. Voor de plek aan de Boekelosestraat is door de gemeente een vergunning verleend. Op zaterdag 14 april wordt een flink deel van de bestaande banken, met hulp van een aantal vrijwilligers, vervangen door nieuwe.

R.O.M.(Ruimtelijke ordening en milieu): het overleg met de bewoners van de Past.Schneiderstraat en Dr.De Jongstraat loopt;Ter Steege (bouwer Bleekerij) heeft toegezegd een pad tussen de B.Roerinkstraat en de Verzetslaan aan te leggen; met de gemeente is contact geweest over de bouwactiviteiten aan de Goorseveldweg en de bermrenovatie aan de Beldershoekweg, in beide gevallen is actie toegezegd; Joost Brunink zegt dat het “Groen beraad” zich o.a. buigt over de zwerfafvalproblematiek in het buitengebied; Jeroen Verhaak citeert uit een brief van de gemeente Enschede waarin antwoord wordt gegeven op onze opmerkingen bij de Woonvisie. Wij vinden het antwoord dusdanig vaag dat wij daarover vragen gaan stellen.

Beheerscommissie vm.kerk Kwinkelerweg: we hebben huurverlenging aangevraagd tot mei 2013.

Klankbordgroep Grolsch: Ben Bel meldt dat de klankbordgroep van de directiewisseling bij dit bedrijf op de hoogte is gesteld.

BART. (Diverse sprekers) De verschijning van kaart en folder “Rondje Enschede”. Ook Boekelo is in deze route opgenomen. We zouden het zeer op prijs stellen als er intensiever contact zou zijn tussen BAR(ecreatie)T en Dorpsraadcommissie R(recreatie)SCJ!

Via Marrianne vd Berg (Stadsdeelmanagement) nodigen we mw.B.Wildschut uit om ons te informeren over de activiteiten m.b.t. “Rondje Enschede”. Wij zullen BART daarbij ook uitnodigen! Enkele Dorpsraadleden zullen op maandag 27 februari het overleg betreffende de “Zoutmarke” bijwonen.

 

7.Rondvraag en sluiting.

Ben Bel verwijst naar het Tubantia-artikel van vandaag waarin gemeld wordt dat de Stichting Mortuarium Boekelo een subsidie toegekend heeft gekregen voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar de bouw van het geplande mortuarium bij de RKkerk aan de Beckumerstraat.

Saskia Duesmann doet verslag van haar wedervaren met justitie betreffende de snelheidscontroles. Jeroen Verhaak zegt over de (on)zin en intensiteit van deze controles veel klachten te krijgen en kondigt aan dat onze raad zich op termijn ernstig zal beraden op deze zaak, inclusief de wenselijkheid van een 30 km-zone!

Joost Brunink: het ontTOMTOMmen van de Beldershoekweg gaat tergend langzaam!

Henk Abbink: hoe staat het met de ontwikkeling van het MFA? Jan Haven antwoordt dat de bouwaanvraag bij de gemeentelijke instanties ligt en daar wordt bestudeerd.

Uit de zaal:

-de 30 km-problematiek inclusief snelheidscontroles baart velen zorgen;

-in de ontwikkeling van “Rondje Enschede” moet beter gecommuniceerd worden!

-verlichting in buitengebied: onze raad was niet uitgenodigd voor het betreffende overleg, jammer! We krijgen de desbetreffende mail alsnog toegestuurd door een van de aanwezigen.      

Tegen 10 uur sluit de voorzitter de vergadering.

Ben Schoppert