Verslag Dorpsraadvergadering 20 maart 2012

 

 

1. OPENING.

Twee minuten over acht laat Jeroen Verhaak via de voorzittershamer weten dat de maartvergadering van de Boekelose Dorpsraad is begonnen. Gonny ten Veen is verhinderd, Jan Haven heeft ook een andere dorpse vergadering en schuift wellicht later nog bij ons aan.

Op de publieke tribune 21 belangstellenden, daaronder Wim Wanninge (Stadsdeelmanager). Ook de wijkagent, Peter Colijn, is aanwezig.

De voorzitter deelt mee dat de renovatie van het carillon binnenkort begint. Met dank aan de diverse sponsoren!

In het kader van de mededelingenronde verwijst Ben Bel naar het artikel over deze voorziening in Boeke-loos en Tubantia. [April enquête en peiling financiële bijdragen; in juni go/no go-beslissing; werkgroep ziet voorziening als aanvulling op MFA; naam wordt: “De Marke”. i.p.v. Marcellinuskerk.

 

2. NOTULEN.

 De notulen van de februarivergadering worden onveranderd vastgesteld,

 

3. POSTLIJST.

Deze roept geen vragen op.

 

4. RONDJE ENSCHEDE.

Mevrouw B.Wilschut (gemeente Enschede) geeft een toelichting op de activiteiten gekoppeld aan “Rondje Enschede”. Ook Boekelo levert (via de nieuwe kaart) een prominente bijdrage aan deze toeristische motor!

Een team van gemeentelijke medewerkers is bezig (geweest) met de reanimatie van deze route die 52 km lang is, waarvan “Rondje Boekelo” 12 km bijdraagt. Met dank aan de Stichting BART!

Aan deze route worden allerlei culturele activiteiten gekoppeld. Zie voor de planning hiervan de bijbehorende evenementenkalender! Boekelose BART wil “Rondje Boekelo” nog (o.a. kunstzinnig) gaan verfraaien.

De bewegwijzering van deze route (en andere, zoals de “Zoutmarke-route”) is in handen van “Regio Twente”. Opgemerkt wordt dat de reeds geplaatste routepaaltjes bepaald niet “hufterproof” zijn en dat de esthetische uitvoering te wensen overlaat.

 

5. COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN.

Dorpsbudget: de Dorpsraadleden die in het B(uurt)I(n)A(ktie) project deel uitmaakten van de werkgroep gaan zich vanaf begin april bezighouden met het Dorpsbudget (dit jaar ruim 19.000 euro.) Op de site “Boekelo.info” vindt u meer informatie over deze activiteit.

Dorpsplan+: eind maart wordt het convenant hierover tussen de gemeente Enschede en ons Raad ondertekend. De verschillende onderdelen van dit Dorpsplan+ komen aan de orde:

Dorpshart: de voorzitter van deze werkgroep, Henk Guchelaar, doet verslag van de aanpak. Er wordt momenteel gewerkt aan het voorlopig ontwerp. Er is intensief overleg tussen de werkgroep en de gemeente Enschede. Uiteraard is de budgettering een belangrijk punt!

Ontmoetingsplaatsen: Ben Schoppert meldt dat er in april een tiental zitbanken in en om het dorp vervangen gaat worden. Over de ontmoetingsplaats aan de Boekelosestraat loopt nog een vergunningsprocedure.

Kleinschalig dierenverblijf: “Ontwikkeling hapert”, meldt Saskia Duesmann, de voorzitter van de “Stichting Mens & Dier”. Binnenkort zijn er gesprekken om een en ander vlot te trekken.

 

R.O.M. (ruimtelijke ordening en milieu): Bleekerijplein, dit bespreekpunt wordt ingelast vanwege onrust die onder enkele bewoners van het Magazijn (vanavond aanwezig) is ontstaan n.a.v. het voorlopig ontwerp. Men vreest geluidsoverlast door de (h.i.z.) minder gelukkige plaatsing van zitbanken. Vanuit onze Raad wordt gesteld dat de definitieve plaats van de zitbanken op het grasveld nog niet is bepaald, maar dat wij uiteraard rekening zullen houden met de vanavond gemaakte opmerkingen!

De voorzitter verwijst naar de aan de Dorpsraadleden verstuurde mail over de aansluiting van het sportcomplex/M.F.A., Verzetslaan en B.Roerinkstraat op de Boekelosestraat. Het gaat daarbij over de verkeersmaatregelen die genomen zullen worden om het de accomodatie verkeersverantoord te bereiken en te verlaten. Voorstel is wat ons betreft accoord.

Pastoor Schneider-Dokter De Jongstraat: vandaag is er weer een overleg geweest tussen de diverse betrokkenen (inclusief Dorpsraad en gemeente) over de aanstaande renovatie van dit gebied. We hopen dat er in de meivergadering een plan op tafel ligt! Er zou dan na de bouwvakvakantie met het werk begonnen kunnen worden.

ABRI bij Rkkerk: komt er. Wordt vervolgd!

Windmolenweg (fietsoversteekplaats): we hebben de gemeente intussen laten weten accoord te gaan met de door hen voorgestelde aanpassingen. Opgemerkt wordt dat de aanwezige knipperlichtinstallatie verblindend kan werken!    

Verlichting buitengebied: we hebben gereageerd op de gemeentelijke plannen tot het doven van een deel van de straatverlichting. Wij vinden de plannen te drastisch!

30km-zone: met betrekking tot dit heikele punt gaan we in een van de volgende vergaderingen de zin/onzin van deze verkeersmaatregel bespreken. Een werkgroep van 4 Dorpsraadleden gaat deze discussie voorbereiden.

N18: aanstaande vrijdag is hierover een bijeenkomst in Haaksbergen. Hierbij zullen ook Tweede Kamerleden aanwezig zijn. Wij zullen een vertegenwoordiging sturen!

Beldershoekweg: vanuit de Dorpsraad wordt met verbazing gereageerd op de o.i.z. wel erg provisorische wijze waarop de berm tegenover de huisnummers 67 en 69 is aangepakt. We hebben hierover contact met de gemeente. In de zaal aanwezige ambtenaren zullen dit punt nogmaals aankaarten. 

Uit de zaal: wegdekbeschadiging Welemorsweg thv Goorseveldweg!

Wat is de zin van het “fuikbeleid” (wegversmalling) op de Haimersweg?

R(ecreatie)S(port)C(ultuur)J(eugd): Carry Hilbink doet verslag van de bijeenkomst rond de ontwikkeling van zgn. “Zoutmarkeroutes”. (voor fietsers en wandelaars). Men streeft naar aansluiting op “Rondje Enschede”. Gepleit wordt voor een uniforme bewegwijzering!

Ouderencommissie: Ben Bel zegt dat er een uitvoerig gesprek geweest is met de mensen van het Open Ouderenwerk. Hij spreekt zijn waardering uit voor de door hen ontplooide activiteiten! 

Boeke-loos: Ben Schoppert wijst op de site Boekelo.info voor Boeke-loos en Dorpsraadnieuws. De redactie van Boeke-loos kamp met onderbezetting!

BART: status voormalige VVV-Zouttoren? We zoeken eea uit! Carry Hilbink kondigt uitreiking BARTaward aan, dit zal gebeuren tijdens de aanstaande Military Boekelo.

 

6. RONDVRAAG/SLUITING. 

 Ben Bel: hij is uitgenodigd voor een gesprek over de herbestemming van kerken. Een van de gesprekspartners is de gemeente Enschede.

Jules Overzee: kruispunt bij de Buren? Henk Guchelaar: onderdeel Dorpshart; er is geld voor; uitvoering plm. juni 2013. 

Carry Hilbink: bouw blokhutten ‘tZadel? Ben Schoppert: gemeente heeft  onderzoek ingesteld, laat ons nog weten wat dit heeft opgeleverd;

Jeroen Verhaak: straatverlichting faalt regelmatig (Weleweg!). Aanwezige ambtenaar Peter Dijkstra: “meldt dit aub op 4817600!

Ben Schoppert: idem verkeerssmiley Windmolenweg, melden op 4817600.

Jeroen Verhaak sluit om tien over tien de vergadering! 

 

Ben Schoppert