Verslag Dorpsraadvergadering 17 april 2012

 

 

De aprilvergadering van de Boekelose Dorpsraad is bepaald niet gewoon: locatie, vergaderduur, onderwerp, aantal aanwezigen, al deze zaken wijken af van de meeste vergaderingen van onze raad.

In plaats van in het voormalig kerkgebouw aan de Kwinkelerweg komen we op 17 april bijeen in de zaal van de Berke aan de Jan van Elburgstraat. Reden: een flink deel van de agenda is ingeruimd voor de presentatie van de plannen rond het te stichten mortuarium/algemeen cultureel centrum aan de Beckumerstraat (nu nog Marcellinuskerk) en de Berke-accomodatie leent zich uitstekend voor deze voorlichtende activiteit.

 

1.OPENING.

Als de voorzitter (Jeroen Verhaak) de vergadering om 20.00 uur opent  zijn er zo’n 20 belangstellenden. De Dorpsraad is niet compleet: Carry Hilbink, Brenda Schukkert, Gonny ten Veen en Gerard Roossink zijn verhinderd, terwijl Henk Abbink, Joost Brunink en Jan Haven door andere verplichtingen pas in de loop van de vergadering zullen aanschuiven.       

Naast het melden van de afwezigen, merkt de voorzitter ook op dat het carillon aan de Beckumerstraat gerepareerd is en dat dat vandaag al door verschillende mensen geconstateerd is. De Dorpsraad bedankt de sponsoren die dit mogelijk hebben gemaakt! 

 

3. NOTULEN.

Het verslag van de maartvergadering wordt ongewijzigd vastgesteld. 

Naar aanleiding van dit punt zegt Peter Dijkstra (gemeente Enschede) dat de ABRI bij de Marcellinuskerk er komt. Zelfde spreker maakt een aantal opmerkingen over de Beldershoekweg. Naar aanleiding hiervan zal hij de heer P.Koekoek vragen contact op te nemen met Ben Schoppert.

 

4. POSTLIJST.

De nummers 3345 tm 3347 geven geen aanleiding tot opmerkingen.

 

2 .PRESENTATIE DE MARKE.

Deze komt wat later dan geagendeerd aan de orde.

De architect, Leo Sluijmer en het werkgroeplid Ben Bel lichten uitgebreid de plannen toe die men heeft m.b.t. de Marcellinuskerk/De Marke.  

 

5. NIEUWS VAN DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN.

Hierbij komen diverse zaken aan de orde:

>>Boekelo in actie>>:Henk Guchelaar zegt dat de eerste vergadering van de werkgroep gehouden is en dat daarin de hoogte van het budget, de aanvraagprocedure en enkele aanvragen aan de orde zijn geweest;

Over het vorige dorpsbudget (BIA) meldt Ben Schoppert dat afgelopen zaterdag een 12-tal uit dat budget betaalde banken (verdeeld over diverse projecten) zijn geplaatst. Over de ontmoetingsplek aan de Boekelosestraat zal midden-mei een bijeenkomst zijn van de diverse daarbij betrokken partijen.

Dorpsplan+, Dorpshart, Henk Guchelaar doet verslag van de ontwikkelingen: diverse zaken zijn in de (sub)werkgroep aan de orde geweest, o.a. bestratingsmaterialen/geluidsniveau; kruispunt bij de Buren (“verkeersveiligheidsgevoel”). De werkgroep heeft een strak vergaderschema en hoopt in de juni-vergadering van de Dorpsraad het ontwerp te presenteren. Jeroen Verhaak zegt dat het uiteindelijk aantal te realiseren parkeerplaatsen rond de 30 zal liggen!

Kleinschalig dierenverblijf: aanvankelijk leek dit gerealiseerd te kunnen worden aan de Winterhaarweg maar hiervoor zal, om verschillende redenen, een andere plaats gezocht moeten worden.

R.O.M.: Over de inrichting van de Boekelosestraat tot en met de ingang van de M.F.A. hebben we overeenstemming met de gemeente; Er is geadviseerd een drietal bushaltes van lijn 6 te verhogen; Over de Beldershoekweg werden bij punt 3 opmerkingen gemaakt; We gaan akkoord met het gemeentelijke voorstel de toegangsweg naar de M.F.A. “Teesinkbleekweg” te noemen en in het vervolg de schrijfwijzen “Teesinkweg” en Teesinklandenweg” aan te houden (was beiden met één e); Bleekerijplein: we wachten het definitieve ontwerp af. Wat de plaatsing van de zitbanken daar betreft wordt verwezen naar het in de notulen van 20 maart jl. gestelde. (R.O.M. eerste punt); We hebben intussen positief gereageerd op de gemeentelijke adviesaanvraag m.b.t. de herziening van het bestemmingsplan De Bleekerij;

Henk Abbink zegt dat er binnenkort een herziening van het bestemmings-plan De Buytenplaats verwacht kan worden.

 

Klankbordgroep De Bleekerij vergadert 25 april.

B.A.R.T. Desgevraagd (door Henk Abbink) verwijst Jeroen Verhaak naar zijn eerder aan de Dorpsraadleden verstuurde mail over de status van de (voormalige VVV-) zouttoren bij de Buren.

 

 

6. RONDVRAAG EN SLUITING.

Dit levert het volgende op:

Ben Bel/Joost Brunink/Jan ten Elzen: “Groen beraad” werkt aan een aanvalsplan m.b.t. zwerfvuil. Nogmaals de oproep om illegale dumping (inclusief pakken reclamefolders!) te melden op 4817600.

Joost Brunink: het ontTOMTOMen van de Beldershoekweg gaat tergend langzaam in het kwadraat!;

Edith Howard vraagt naar de mogelijkheid om de (voormalige VVV-)zouttoren te huren voor b.v. exposities. Wij hebben geen idee, geadviseerd wordt contact op te nemen met de Stichting Dorpshuis, de eigenaar; Jan ten Elzen zegt dat in het juni-nummer van Boeke-loos de schouwdata bekend worden gemaakt; Peter Dijkstra vraagt naar onze idee m.b.t. het wegdekmateriaal van het aan te leggen voetpad aan de Boekelosestraat. Hij neemt hierover nog contact met ons op;

Jacq.Schoeman informeert naar het standpunt van de Dorpsraad inzake de M.F.A. en De Marke. Wij willen eerst de verdere ontwikkelingen afwachten;

Idem: plaats bibliotheekbus. We zijn om verkeerstechnische redenen niet gelukkig met de huidige plaats. Er is momenteel geen alternatief. De busmaatschappij zou routewijziging op biebbusdagen duidelijker moeten communiceren;

De voorzitter sluit de vergadering om 21.46 uur!

 

Ben Schoppert