Verslag Dorpsraadvergadering 15 mei 2012

1. OPENING.

De meivergadering van de Boekelose Dorpsraad, met op de “publieke tribune” een 12-tal belangstellenden (o.a. Marrianne vd Berg, Jan ten Elzen [gemeente Enschede] en Peter Colijn [wijkagent] ), wordt op deze dinsdag om enkele minuten over acht door Jeroen Verhaak, voorzitter Dorpsraad, geopend. Hij meldt de aangekondigde afwezigheid van Jan Haven en staat stil bij het vertrek van Myra Koomen, die naast portefeuillewethouder ook stadsdeelwethouder Enschede-west was en als zodanig ook van Boekelo. Wij betreuren haar vertrek en bedanken haar voor haar inzet en de prettige contacten.

Een mededeling van een andere orde: in tegenstelling tot eerdere berichten zal een aantal bushaltes in Boekelo wel aangepast worden voor een betere in- en uitstapmogelijkheid.

 

2. NOTULEN.

De notulen van de aprilvergadering worden ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van dit verslag wordt opgemerkt dat: -de plaatsing van een ABRI bij de Marcellinuskerk over ongeveer 6 tot 8 weken haar beslag zal krijgen; -er door “de gemeente” niet contact met ons is opgenomen betreffende de Beldershoekweg, we hopen dat dit alsnog gebeurt; -Ben Bel zegt dat hij de reclamedump gemeld heeft bij de gemeente maar dat er tot heden geen actie is ondernomen.

 

3. POSTLIJST.

Hierbij wordt opgemerkt dat de door ons ontvangen herziening van het Bestemmingsplan Buytenplaats in de junivergadering aan de orde komt. We hebben de gemeente intussen een aantal vragen gesteld over dit stuk.   

 

4. VOORSTEL RENOVATIE PASTOOR SCHNEIDERSTRAAT. 

Henk Guchelaar leidt dit punt in, waarna de heer J.Batenburg (gemeente Enschede) e.e.a. toelicht aan de hand van het definitieve ontwerp. Spreker merkt op dat de straatherinrichting ingegeven wordt door de noodzakelijke werkzaamheden aan het daar liggende riool en dat dit laatste echt binnenkort moet gebeuren. (Naar aanleiding hiervan merkt Henk Abbink op dat de persleiding aan de Egberinksweg mankementen vertoont.) Men hoopt na de a.s. bouwvakvakantie te starten en dan ongeveer 2 maanden later klaar te zijn met deze klus. Batenburg zegt toe met enkele mensen die tijdens deze vergadering vragen stellen over individuele renovatiekwesties nog contact op te zullen nemen. De Dorpsraad gaat akkoord met het plan zoals het er nu ligt en hoopt op een goed en mooi resultaat!

 

5. ORIENTEREND GESPREK 30/50 KM INVALSWEGEN BOEKELO.

De laatste maanden leeft de 30/50km/u-problematiek (5) sterk in Boekelo, niet in het minst door een flink aantal uitgedeelde verkeersboetes. Onze Raad meent daarom dat het tijd wordt voor een gedachtewisseling over dit onderwerp. Vanavond deel 1 in een geplande serie van 3 gesprekken over dit heikele punt. In de maartvergadering heeft de Dorpsraad een commissie ingesteld die op deze meibijeenkomst een praatstuk presenteert. [Zie site www.Boekel.info>Dorpsraad>Praatstuk enz.]

Het gesprek laat zich niet in extenso weergeven, maar in feite draait deze zaak rond de begrippen “verkeersveiligheid” en “verantwoord verkeersgedrag”. Vanavond spitst het gesprek zich toe op de voor- en nadelen van 30, resp. 50km/u op de Boekelose invalswegen. De commissie is er wel in geslaagd de voordelen van 30km/u te benoemen (m.n. verkeersveiligheid), voor een verhoging naar 50km/u is dit niet gelukt! In feite zijn er drie opties: 1. De situatie laten zoals die nu is; 2. Delen van de invalswegen “oppimpen” naar 50km/u; 3. De huidige 30km/u-zone goed inrichten. [Men rijdt nu vaak onbewust te hard omdat het 30km/u-gebied niet goed is ingericht.]

Enkele vragen en uitspraken:- samenvallen van bebouwde kom en 30km/u-gebied; -rijgedrag van sommige E(lectrische)-fietsers kan tot gevaarlijke situaties leiden; -impact botsingen bij resp. 30/50km/u; -hoe zit het precies met toename aantal decibels bij snelheidverhogende maatregelen?

Vanuit de zaal komen enkele aansporingen om vooral niet om een verhoging van de snelheid te vragen. Wordt vervolgd!      

 

6. NIEUWS VAN DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN.

Gemeld  wordt dat >>Boekelo in actie>> tot nu toe 9 aanvragen om een financiële bijdrage heeft ontvangen en dat over een aantal van deze aanvragen eind mei een voorstel aan de Dorpsraad wordt opgesteld. Verder: Henk Guchelaar licht kort het actuele voorstel herinrichting Dorpshart toe: -klinkerbestrating; -langsparkeren;- aantal parkeerplaatsen vrijwel gelijk aan huidig aantal;- aanleg van plateaus;-kruispunt bij de Buren (bochtstraalbeperking?);-verkeerstroom Marsteden>Usselo;-plaats van de marktkramen. Spreker beantwoordt een aantal vragen van Dorpsraadleden en belangstellenden. Ben Schoppert zegt dat de commissie voor de bezwaarschriften “binnenkort” bijeenkomt om de zaak rond de ontmoetingsplek aan de Boekelosestraat te bespreken. Jan ten Elzen zal actie ondernemen in de onkruidbestrijding bij de diverse zitbanken. Over “de kinderboerderij” meldt Saskia Duesmann dat men (o.a. via een oproep in Boeke-loos) op zoek is naar een geschikte plek voor deze activiteit. De commissie R.O.M. komt in juni met een reactie op het door de gemeente opgestelde herziene bestemmingsplan Buytenplaats. Klankbordgroep De Bleekerij is opgeheven.

Op vrijdag 1 juni zullen Carry Hilbink en Ben Schoppert onze Dorpsraad vertegenwoordigen bij de opening van “Marke Usselo” en het afscheid van Myra Koomen.

 

7. RONDVRAAG EN SLUITING.

Ben Bel: warenmarkt. Wij zullen op 29 mei deelnemen aan een gesprek dat op initiatief van de gemeente gehouden wordt over de warenmarkten in Enschede; Idem: wijkschouwen. Saskia Duesmann, Carry Hilbink en Gonny ten Veen zullen de Dorpsraad vertegenwoordigen bij de diverse Boekelose schouwen. Idem: “De Marke”. Over de plannen rond het Marcellinuscompex zal begin juni meer duidelijkheid ontstaan; Saskia Duesmann: werkzaamheden aan kruispunt Haimersweg en Windmolenweg en de fietsoversteekplaats nabij de fietsbrug lopen; Gerard Roossink: kleedkamers op nieuwe sportcomplex? De bouw hiervan heeft vertraging opgelopen; Idem: buurtschouw in buitengebied is zeer wenselijk! Dorpsraad onderneemt actie, Gerard Roossink, Joost Brunink, Jeroen Verhaak en Ben Schoppert willen graag deelnemen aan deze schouw(en); Jules Overzee: bouwactiviteiten Goorseveldweg? Jeroen Verhaak en Ben Schoppert hebben begin juli gesprek met mensen van tZadel; Uit de zaal: opening brandweerkazerne? 8 juni opening, 9 juni open dag; Ontmoetingsplek bij tennisbaan geeft lawaaioverlast en er is regelmatig zwerfvuil.  Heeft de aandacht van Peter Colijn (wijkagent) en Dorpsraadlid Gonny ten Veen. 

Even over tien uur sluit de voorzitter de vergadering.

 

Ben Schoppert

Doede360 Dans in Boekelo

Aan Doede360 is een goed doel verbonden, dit is het Jeugdsportfonds. Door een recordpoging gaan wij zoveel mogelijk geld voor het Jeugdsportfonds inzamelen. Het doel van het Jeugdsportfonds is om alle kinderen in Nederland de kans te geven om te sporten.

Voor een uitgebreide fotoreportage, gemaakt door Carolien Abbink, klik op de link: http://www.mijnalbum.nl/Album=A6ILVO6F

 

Koninginnedag 2012

Bekijk de foto’s die gemaakt zijn door Edith Howard en Rob Dijksman.