Verslag Dorpsraadvergadering 19 juni 2012

1. OPENING.

Jeroen Verhaak, de voorzitter opent de junivergadering van de Boekelose Dorpsraad enige minuten na achten. Hij heet de ~25 dorpsgenoten  waaronder veel ondernemers uit het Dorpshart en 10-12 mensen gelieerd aan de SKE Kinderopvang of de gemeente Enschede (waaronder Marrianne vd Berg en Jan ten Elzen) voor het Dorpshart welkom. Een speciaal wooord van welkom voor Patrick Welman de nieuwbakken stadsdeelwethouder Enschede-West en als zodanig ook voor Boekelo. Hij meldt de aangekondigde afwezigheid van Ben Schoppert, Gonny ten Veen, Jan Haven en Jules Overzee.

2. NOTULEN.

De notulen van de meivergadering worden ongewijzigd vastgesteld.

 3. POSTLIJST EN MEDEDELINGEN.

Bij de postlijst wordt opgemerkt dat er nog een reactie gegeven moet worden op de ‘ontwikkeling bestemmingsplan De Bleekerij 2007 herziening 1. Verder wordt de initiële onduidelijkheid rond de Subsidieregeling Wijkbudget 2012 van de Gemeente Enschede verhelderd door Marianne v/d Berg, ‘budget dat nog niet werkelijk is uitgegeven naar wel al een toegekende bestemming heeft gaat niet verloren!’ Er is een uitnodiging voor een informatieavond op 5 juli a.s. door nieuwe booractiviteiten in het Ganzebos gebied door AkzoNobel, waaraan Henk Abbink en Joost Brunink namens de DR Boekelo zullen deelnemen .

Bij de mededelingen wordt het volgende besproken: dat de bijeenkomst d.d. 29 mei jl. ‘Toekomst Warenmarkt’  waarbij naast een groot aantal markt-ondernemers eveneens vertegenwoordigers van de dorps- en wijkraden van Boekelo – in de persoon van Ben B. en Joost B, Glanerbrug, Lonneker en Zuid aanwezig waren, heeft geleerd dat door de gemeente wordt gewerkt aan een ‘visie ambulante handel/warenmarkten’; belangrijkste drijvers voor deze visie zijn het aantrekkelijk(er) te houden (maken) van de warenmarkt door kwaliteits- en aanbodverhoging; de Boekelose minimarkt draait naar tevredenheid en uit de zaal wordt tijdens de DR-vergadering gemeld dat er een 6de kraam bijkomt, waarbij het waarschijnlijk om de olijven, tapas en wat dies meer zij-ondernemer gaat die ons aanzocht op de bijeenkomst;

in de afgelopen weken is er een aantal wijkschouwen o.l.v. Jan ten Elzen geweest , bij de eerste 2 schouwen was er een geringe opkomst maar dit werd gecorrigeerd door de laatste schouw waarbij de bewoners in grote getale opdaagden, een verslag met de uitkomst van de schouwen wordt op korte termijn door de heer Ten Elzen gerealiseerd;

op woensdag 18 juli a.s. wordt een schouw van het buitengebied gehouden.

 4. PRESENTATIE SKE KINDERDAGVERBLIJF.

Roy Nijenhuis van Ter Steege, Rijsen geeft de presentatie. En hij laat met een aantal plaatjes de precieze locatie en de uitstraling van het nog te realiseren kinderdagverblijf zien. Wat de locatie aangaat, is rekening gehouden met de wensen van de omwonenden waar het om de parkeergelegenheden gaat, ook ivm. met het halen en brengen van kinderen. Het uiterlijk is overeenkomstig de oude brandweer­kazerne (nu Klokhuijs), waardoor met uiteindelijk een iets steilere dakhelling en maximale hoogte van 6,3 m, een gebouw met allure wordt verkregen. Na indiening van de omgevingsvergunning en het doorlopen van de bezwaarperiode wordt verwacht dat de bouw – waarmee een ½ jaar is gemoeid – medio november 2012 kan beginnen. De omwonenden zullen e geïnformeerd worden over bouwactiviteiten die impact hebben op hun directe omgeving.

5. CONCEPT VOORLOPIG ONTWERP DORPSHART.

  • presentatie van het concept voorlopig ontwerp
  • korte pauze
  • vervolg presentatie Dorpshart

Inleiding In het afgelopen jaar is hard gewerkt aan dit thema door de werkgroep Dorpshart+: olv. Henk Guchelaar met (uiteindelijk) 4 dorpsgenoten en 7 medewerkers/specialisten van de gemeente Enschede. Het is een thema dat al 20 jaar leeft, als startpunt is het Centrumplan uit 2001 gebruikt. Uitgaande van dit zijn er vanaf medio 2011 meerdere besprekingen geweest met de gemeente. In de laatste kwartaal van 2011 heeft dat geresulteerd in een actueel plan met alle wensen en eisen, waarbij rekening is gehouden met de veranderingen waaraan de tijd debet is, voortschrijdend inzicht en de tussentijds veranderde wet- en/of regelgeving. Centraal staat dat het Dorpshart – vanaf het Bleekerijplein tot de Diamantstraat, een eenheid vormt die een dorpsere sfeer uitstraalt met een dorpspleinfunctie door een geschikte materiaalkeuze en optimaal ontwerp. Dat heeft al geresulteerd in de 7 november door gemeenteraad Enschede aangenomen motie ‘Voorkeursmodel Centrum Boekelo’. Duidelijk herkenbare punten in het huidige ontwerp zijn het langsparkeren ipv. het huidige ‘haaks-parkeren’; alles op één niveau waarbij de parkeerhavens – die een ruimere opzet hebben dan gemiddeld,en het voetgangersgebied pakweg 5 cm hoger liggen om veiligheidsreden; voetgangersgebied, rijzone en opritten in dezelfde rode baksteen, de parkeerhavens in een zwarte baksteenuitvoering; de eiken voor Van de Peet blijven staan, de bomen verderop bij de Coop worden geruimd, maar daarvoor worden rond de kruising Windmolenweg – Beckumerstraat nieuwe bomen geplaatst; straatmeubiliar overeenkomstig gebruikte op het Bleekerijplein; alle fietsstallingsplaatsen worden vervangen om samen met de nieuwe tegenover de Coop een eenheid te creeren (uniek hierin zijn de stalling van de RABO-bank); en het Schierbeekplein wordt rond het carrilon ingericht voor de (waren)markt.

De gemeente en de Dorpsraad Boekelo zijn nog drukdoende om de financiële middelen bij één te brengen. Hiervoor worden verschillende bronnen benaderd, bijv. Provincie Overijssel, Europese gelden en de Dorpsraad zelf draagt ook bij. In principe moet de gefaseerde realisatie in het voorjaar van 2013 beginnen.

Reacties uit de zaal: Langsparkeren (fileparkeren) wordt een probleem, ondermeer ingegeven door de vergrijzing van Boekelo > Zoals al aangegeven de parkeervakken zijn gemiddeld ruimer dan elders; Is er ooit nagedacht over éénrichtingsverkeer op de Beckumerstraat > Ja, in een ver verleden maar punt is dat dat tot ongewenste extra belasting van de woonwijken leidt; Is er bij de keuze van de stenen voor de parkeervakken rekening is gehouden met olieverlies van de auto’s > Ja, vandaar de zwarte steen; Rekeninghoudend met langer vrachtverkeer wordt de kruising bij De Buren niet smaller gemaakt, die keuze is verder onderbouwd met testen die enkele weken geleden uitgevoerd zijn, vandaar de wens van De Buren om niet 2 bomen op het terras te plaatsen om in ieder geval geen zitplekken te hoeven inleveren! > In een bilateraal overleg zal verduidelijkt moeten worden hoe ver het terras vergunningtechnisch loopt, maar bovenal zal er naar een optimale locatie voor deze bomen gekeken moeten worden. Geschat wordt dat de uitvoering voor het deel spoorlijn t/m Diamantstraat ca. 3 tot 4 maanden duurt. De planning wordt afgestemd op de planning van het Bleekerijplein om te voorkomen dat er twee grote projecten gelijktijdig uitgevoerd worden. Met de betrokken ondernemers wordt overlegd over de uitvoering i.v.m. hun bereikbaarheidZoals Jeroen Verhaak concludeert is er vanavond weer een forse stap vooruit gezet, maar de race is nog niet gelopen. Jeroen’s afsluitende vraag, ‘Wat vinden jullie van het plan?’ geeft een algehele instemming aan die nog wordt onderstreept met applaus.

6. NIEUWS VAN DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN.

Gemeld wordt dat Boekelo in Actie van de 9 aanvragen die om een financiële bijdrage er tenminste 4   die hiervoor in aanmerking komen en waarvoor een akkoord wordt gegeven door de Dorpsraad Boekelo: bijdrage van €325 in de leges van de BOV voor o.a. Sinterklaasintocht; €200 voor opschoondag Bastinglaan/Dunantlaan; en €119 voor de onvoorziene kosten gemaakt door het Oranjecomité. Henk Guchelaar zal hiervan nog een kort overzicht realiseren en rond sturen.In het kader Dorpsplan+ meldt Marianne v/d Berg dat de zitting ivm. bezwaar tegen ontmoetingsplek voor jong & oud aan de Boekelosestraat vorige week is geweest, over 2 weken volgt de uitspraak. Over “de kinderboerderij” meldt Saskia Duesmann dat men (o.a. via een oproep in Boeke-loos) op zoek is naar een geschikte plek voor deze activiteit. De commissie R.O.M. is in afwachting van hun reactie naar aanleiding van het door de gemeente opgestelde herziene bestemmingsplan Buytenplaats. Henk Guchelaar zal informeren naar de termijn waarop dat door de gemeente wordt afgehandeld.Extra punt dat Henk Guchelaar in brengt is de opslag van gasolie in zoutcavernes. Het aantal vervoersbewegingen hiervoor is te groot bevonden (~11.000) door de gemeente Enschede. Er moet nog een MER (MilieuEffect Rapportage) worden gerealiseerd, maar dat is onderdeel van de totaalreactie waarin alle zienswijzen worden gecommentariseerd, blijft dus een punt van aandacht.

Op vrijdag 1 juni hebben Carry Hilbink en Ben Schoppert onze Dorpsraad vertegenwoordigd bij de opening van “Marke Usselo”: startpunt nieuwe fiets- en wandelroutes. De stichting BART heeft olv. Carry Hilbink een brief doen uitgaan naar alle ondernemers om met hen het gesprek aan te gaan. Wat verwachten zij van de BART, en/of hoe kan de BART voor de ondernemers activiteiten opzetten? De directe aanleiding voor deze actie is om na te denken over het voortbestaan van BART. De Klankbordgroep Grolsch heeft onlangs afscheid genomen van Rob Snel en kennis gemaakt met Tom Verhaag als nieuwe topman.

7. RONDVRAAG EN SLUITING.

Saskia Duesmann: de aanpassing aan kruispunt Haimersweg en Windmolenweg leidt vooralsnog tot een verkeerstoename op de Windmolenweg: vrachtwagens duidelijk meer dan personenwagen – waarbij de Doolhof als draaipunt wordt gebruikt. Eerste idee is dat dat een kwestie van tijd is, dus zien hoe het zich ontwikkelt wanneer er geen verandering is – gesprek met de gemeente aangaan. Verder speelt mee dat de routing/routeplanner voor zowel vrachtverkeer als personenwagens de verandering ook nog moet verwerken.

Tien over tien uur sluit de voorzitter de vergadering.

Joost Brunink