Verslag Dorpsraadvergadering 18 september 2012

NOTULEN DORPSRAADVERGADERING 18 SEPTEMBER 2012
1.OPENING.

Rond acht uur opent Jeroen Verhaak, voorzitter van de Dorpsraad Boekelo, de eerste openbare vergadering na de zomervakantie. Hij heet allen welkom! Aanwezig: 11 Dorpsraadleden, vertegenwoordigers van politie en Stadsdeelbeheer, dorpsbewoners en een tweetal gasten (zie punt 4 en 5). Afwezig zijn Jan Haven en Brenda Schukkert, de laatste feliciteren wij van harte met de geboorte van dochter Sarah!Omdat Ben Bel niet aanwezig kan zijn bij de rondvraag, krijgt hij nu al het woord: 1) Hij heeft de gemeente gevraagd waarom de Lefertweg (Rutbeek) afgesloten is, gemeente zoekt dit uit;2) Haalbaarheidsonderzoek mortuarium is verschenen. Conclusie: haalbaar, mits bisdom (ook financieel) meewerkt! Rapport wordt binnenkort gepubliceerd.
2.NOTULEN.

De herziene versie van 19 juni en die van 17 juli jl. worden beiden ongewijzigd vastgesteld.De voorzitter meldt n.a.v. de julinotulen, punt 1, dat de carillonrenovatie mede mogelijk werd gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds/Van Heekfonds. Nogmaals:DANK!Jules Overzee merkt op dat de Marcellinus-ABRI (julinotulen, punt 4) intussen geplaatst is!
3.POSTLIJST.

Naar aanleiding van de postlijst (nrs 3362/3378) vraagt Henk Abbink of de Dorpsraad ook het rapport m.b.t. de MERprocedure uitbreiding zandwinning Het Rutbekerveld (notitie Reikwijdte en Detailniveau) heeft ontvangen. Dat blijkt niet het geval te zijn. Jan ten Elzen biedt aan de gemeente hierop te attenderen. Ben Bel ,n.a.v. 3371, heeft de gemeente al gereageerd op de door ons gemaakte opmerkingen bij het plan om in het buitengebied een behoorlijk aantal lantaarnpalen te verwijderen? Antwoord: nee! Idem: ,n.a.v.3376, wijst op het verschijnen van het rapport over de Enschedese warenmarkten!
4.BUURTENERGIE.

De heer Jurgen van der Heijden presenteert de Enschedese plannen voor het enthousiasmeren van bewoners voor het onderwerp buurtenergie.Deze plannen zijn te vinden op www.doegroendatscheelt.nl, belangstelling en begeleiding nodig? [email protected] ontstaat een gesprek tussen de heer Van der Heijden en de aanwezigen. Diverse vragen worden door hem beantwoord. Nagegaan wordt of er in Boekelo geïnteresseerden zijn die dit onderwerp willen oppakken. De gemeente Enschede heeft gesubsidieerde begeleiding tot begin 2013 mogelijk gemaakt.
5.RONDJE ENSCHEDE.

Barbara Wilschut licht de plannen toe voor het beschilderen van schakelkasten aan de route van Rondje Enschede. Men start met deze aanpak bij een tweetal schakelkasten aan de Oude Deldenerweg, ter hoogte van de Overbeekweg en nabijgelegen beek. De meningen over de beide ontwerpen lopen uiteen, kunst-smaak blijft persoonlijk!Bij voortzetting van dit project zullen eventuele omwonenden geïnformeerd worden.Naar aanleiding van dit agendapunt wordt er nogmaals opgewezen dat de kwaliteit van de routering van Rondje Enschede nog steeds te wensen overlaat. Er wordt aan gewerkt! We ontvangen in ieder geval betere kaarten.
6.NIEUWS VAN DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN.

>>BOEKELO IN ACTIE>>: (Ben Schoppert) We zullen o.a. het aanvraagformulier op de site “boekelo.info” zetten. Reeds ingediende plannen moeten voor 1 oktober as. uitvoeriger worden beschreven. Men heeft nog steeds de gelegenheid om plannen in te dienen. Dorpsplan+: Dorpshart (Henk Guchelaar) “Er valt nog wel enig duwwerk te verrichten bij de gemeente!”; Zitbanken en Ontmoetingsplaats Boekelosestraat (Gonny ten Veen): We hopen in het voorjaar van 2013 zowel de vervanging van de zitbanken als de inrichting/aanleg van de Ontmoetingsplek aan de Boekelosestraat te kunnen realiseren. Jeroen Verhaak doet de suggestie om bij de banken een bordje te plaatsen waarop men vriendelijk doch dringend gevraagd wordt het afval zelf af te voeren! Mens en dier/natuurlijk spelen (Saskia Duesmann):De stichting is nog steeds in gesprek met de gemeente over een geschikte plek. Binnenkort zal hierover meer duidelijk kunnen zijn. Ruimtelijke Ordening en milieu (R.O.M.): Henk Guchelaar stelt voor in te stemmen met de conceptbestemmingsplannen voor de Buytenplaets en Haaksbergerstraat 1006. Bij het eerste zullen we wel de kanttekening plaatsen dat we het begrip “Ecologische Hoofdstructuur” missen in dit concept, terwijl er in het plan Rutbekerveld wel sprake is van deze EHS! We maken wat dit betreft een voorbehoud! Over “Haaksbergerstraat 1006” hebben we contact gehad met de Buurtkring Usselo.Ook over de plannen voor de verplaatsing en verhoging van de zendmast aan de Verzetslaan praat Henk Guchelaar ons bij. Naar aanleiding van onze eerdere opmerkingen hierover heeft de gemeente bij de aanvrager van de vergunning voor de realisatie nadere informatie opgevraagd. Ben Schoppert meldt dat wij Rijkswaterstaat gevraagd hebben een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid om het viaduct over de A35 in de Windmolenweg verkeersveiliger te maken.Keep it clean-day. Joost Brunink zegt dat deze activiteit, eerder gepland voor 21 september, om organisatorische redenen verplaatst is maart 2013. nadere informatie volgt!Recreatie Sport Cultuur Jeugd (R.S.C.J.): Gonny ten Veen doet verslag van de tot nu toe uitgevoerde werkzaamheden om het basketbalveld bij De Mans op te pimpen.Het bespreekpunt “Beheerscommissie v.m. kerkgebouw” brengt het gesprek op het M.F.A. Jeroen Verhaak zegt dat binnenkort het moment komt waarop de “go/no-go”- beslissing moet vallen. We hopen nog voor de zomer van 2013 onze Dorpsraadvergadering op het nieuwe complex te kunnen houden, maar zeker is dat niet! Wat Publiciteit betreft, meldt Ben Schoppert dat de redactie van “boekelo.info” binnenkort de hele site kritisch gaat bekijken en eventueel gaat aanpassen. Opmerkingen welkom!Carry Hilbink doet verslag van de B.A.R.T ( Boekelo Activiteiten Recreatie Toerisme). Restyling van deze stichting vergt tijd. Op 10 oktober uitreiking BARTaward!
7.RONDVRAAG EN SLUITING.

Carry Hilbink: AKZO-booractiviteiten nabij Ganzebosweg? Men boort daar in concessiegebied, weinig aan te doen! Henk Abbink: Situatie Teesinkbos/Jarabee? Voor zover bekend verlaat Jarabee per 1 december a.s. de gebouwen. SKE blijft tot in 2013 (realisatie kinderdagverblijf). Jeroen Verhaak heeft contact gezocht. Zodra er meer bekend is wordt de informatie aan de Dorpsraadleden gemaild. Ben Schoppert: Strooikaart. Uit contact met gemeente blijkt dat Landsteinerlaan deze winter (eventueel) gewoon gestrooid wordt. Wij hebben opnieuw verzoek ingediend voor strooien De Mans en Jan van Elburgstraat. Saskia Duesmann: wanneer worden de (afval)bladkorven geplaatst? Jan ten Elzen: kortgeleden zijn deze gestolen en financiële situatie Stadsdeelbeheer laat vervanging niet toe. Geen bladkorven dus in Boekelo! Vanaf de “publieke tribune” (Arend Stokkers) Er wordt de laatste tijd “veel geleend en niet teruggebracht”, wat kan de politie doen aan deze inbraakgolf? Peter Colijn (wijkagent): vooral tankkaarten en TomTomapparaten zijn geliefde voorwerpen. Berg op!

Om precies tien uur sluit Jeroen Verhaak de vergadering.

Ben Schoppert